119 bs

267 views
146 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
267
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

119 bs

  1. 1. NANO-TEKNOLOJ? DEVR?M?Ortaça? karanl???, insan beyninin yarat?c? ve sorgulay?c? özelliklerini bask? alt?nda tutan bir dönem olarakbilinmektedir.As?rlar süren inanç y?llar?ndan ak?l ve mant?k y?llar?na geçi? Avrupa?n?n sosyal, siyasal, kültürel veekonomik yap?s?n? ba?tan sona p?i?tirmi?tir. Galileo, Leonardo Vinci, Newton, Copernicus, Kepler gibiya?ad??? dönemi inan?lmaz derecede etkileyen dahilerle ba?layan ayd?nlanma devri,150 y?l içinde,endüstriyel devrime yerini b?rakm??t?r. Toprak sahipleri yerlerini fabrikatörlere b?rak?rken, geçimlerinitar?mdan elde eden köylüler yeni düzenin i?çi s?n?f?n? meydana getirmektedirler. Fütüristler XXI. inciasr?n, endüstri devrimden daha geni? kapsaml? dönü?ümlerin ya?anaca?? bir dönem olaca??n? ilerisürmektedirler.Dünya bilgi üretebilenler, bilgiyi depolayabilenler, bilgiyi da??tabilenler, bilgiye ula?abilenler bilgiyikullanabilenler ve bunlar? yapamayanlar olarak ikiye ayr?lacakt?r.Sanayi devrimi i?çiler yerlerini bilgi üreten beyaz yakal? ara?t?r?c?lara, fabrikalar büyük ?irketlerin vedevletlerin kurdu?u ara?t?rma merkezlerine b?rakacakt?r. Küreselle?me bu p?i?imlerin uluslararas?ili?kilere yans?mas?ndan ba?ka bir ?ey p?ildir. Bu yaz?m?zda önümüzdeki 20 sene içinde toplumu ?oketmesi beklenen p?i?imlerin baz?lar? aktar?lacakt?r.Maddenin makroskopik davran??lar?n?, yani ç?plak gözle veya optik mikroskopla veya benzeri ölçü aletleriile gözlenen dinamiklerini ve özelliklerini, klasik fizik (mekanik, optik, elektrodinamik, termodinamik)atomik boyutlardaki dinamiklerini ve özelliklerini kuantum fizik kanunlar? belirler.Metrenin milyarda biri kadar küçük molekülerin, genel anlamda, atomik ve nükleer boyutlarda maddenin,dinami?ini belirleyen kuantum fizi?i, endüstriyel devrimi do?uran klasik fizik gibi,21?inci yüzy?l?n siyasal,sosyal, ekonomik yap?s?n? p?i?tirecek NANOTEKNOLOJ? devrimini ?ekillendirmektedirBilgi her türlü geli?menin, sosyal ve siyasal etkinliklerin temel parametresi haline gelmi?tir. ?imdidenekonomi literatürüne Bilgi Kaynakl? Üretim Ekonomisi(Understanding Base Economy) terimi yerle?mi?tir.Ülkemizin bu önemli p?i?imi alg?layan bilim teknoloji sistemi ile bu geli?imi programlar?na yans?tabilenbir siyaset kültürüne sahip p?ildir.?nsanl?k, çevresi ile bilinçli ili?kiler kurdu?u ilk günden itibaren, evreni olu?turan maddenin en küçükyap?ta?lar? ile uzay?n sonsuz derinliklerine gömülen gizemleri anlamaya çal??m??t?r. Mikroskobikboyutlarda üretim, moleküler seviyede ba?lar. ?stenilen özelliklere sahip malzemeyi atomik boyutlardanba?layarak elde etmek anlam?na gelir. Nano teknoloji 21 inci yüzy?lda ülkelerin performanslar?n?etkileyecek stratejik bir üretim sistemi olmaya namzettir. Nano bir fiziksel büyüklü?ün milyarda biri
  2. 2. anlam?na gelir. Örne?in, bir nanometre bir metrenin milyarda biri kadar bir uzunlu?u bir nanosaniye birsaniyenin milyarda biri kadar bir zaman aral???n? ifade eder. Bir nanometre insan saç?n?n milyonda birikadard?r ve bu uzunlu?a ancak 3 veya 4 tane atom yerle?tirilebilir. Atomlar ç?plak gözle veya optikmikroskoplarla görülemeyecek kadar küçük yap?lard?r. E?er yerküreyi bir futbol topu kadar küçültmek,atomu ayn? oranda büyütmek mümkün olsa, atom ancak bir kiraz büyüklü?ünde olabilir. Çevremizdegördü?ümüz her nesne, çok say?da atomun bir araya gelmesi ile olu?ur. Örne?in küçük bir fincan su içinde100 milyar çarp? bir katrilyon tane atom bulunur. Nano boyut, maddenin milyarlarca atomdan olu?an yearsold?not haldeki özellikleri ile kuantum fizi?inin etkin oldu?u tek tek atom veya molekülden olu?an yap?n?ns?n?r? olarak tan?mlan?r.Tusanami okyanusun ortas?nda kendisini fazla fark ettirmez ancak k?y?lara vurdu?unda bir felaket olur,ortal??? kas?p kavurur. Dünya, henüz fark edemedi?i teknolojik bir tusanami, olay?na gebedir. Nanoteknoloji üretim pazar?na bir tusanami dalgas?n?n k?yaya vurmas? gibi girecektir önümüzdeki 15-20 seneiçinde sosyolojik, politik, ekonomik kavramlar? alt üst edecektir. Nano teknoloji, birbirini takip eden önemlibilimsel bulu?lar?n olu?turdu?u yeni bir bilgi paradigmas? yaratacakt?r. Biyologlar ilk canl? hücrenin 3,5milyar y?l önce olu?tu?unu tahmin etmektedirler. Hücre nano boyutta bir biyolojik makineye benzer. Enerjigiri?i sürdükçe genetik malzeme üretir. Nano teknoloji do?an?n bu ola?anüstü düzenini örnek alarak üretimyapmay? tasarlamaktad?r.Bilimsel ve teknolojik alanda elde edilen bu geli?meler hükümetleri ve ?irketleri nano teknoloji alan?ndayat?r?m yapmaya ara?t?rma laboratuarlar? kurmaya yöneltmi?tir. Nano teknolojinin dayand??? mant?k sadeve basittir. Nas?l do?a, atom ve molekülleri kendi fabrikalar?nda üreterek canl? ya?am? meydanagetiriyorsa, nano teknoloji do?an?n bu ola?anüstü i?leyi?ini örnek alarak geli?tirece?i teknikler ile atom vemoleküllerden ba?layarak ürünlerini meydana getirmeyi amaçlar.Bilimsel ve endüstriyel devrimi ya?amayan Türk toplumu bedelini bir dünya devleti olan Osmanl?imparatorlu?unu kaybederek ödemi?tir. Nano-teknoloji, hem fikir hem p yöntem aray??? olaraküniversitelerde do?mu?tur ve h?zla geli?mektedir. Cumhuriyet Türkiye?si, ?ayet bu devrimi ?skalarsa,kan?mca durum onu gösteriyor, gelecekte siyasi bütünlü?ümüz dahi tart??ma konusu olur. Üniversiteleribilimsel kalite ile p?il, sadece rektör seçimi ile fark eden ve p?erlendiren toplum ve siyasetin ülkemizingelece?ine bir katk? yapmas? mümkün p?ildir.Nano-teknolojinin önümüzdeki 20 sene içersinde ya?ant?m?zda meydana getirece?i olas? p?i?imler veyanano-teknoloji rüyas?ndan beklenen geli?meler bilimsel mant?k s?n?rlar? içinde kal?narak a?a??daözetlenmi?tir1-Endüstriyel devrimin neden oldu?u su, hava, toprak, deniz kirlili?i, küresel ?s?nma gibiGezegeni felaketlere sürükleyecek etkinlikler kontrol alt?na al?nacak ve baz?lar? tamamen önlenecektir.2-Ormanlar?n tüketim amac?yla yok olmas?n?n önüne geçilecektir.
  3. 3. 3-Kanserden, bakteriyel kökenli ve vürüslerin sebep oldu?u hastal?klara kadar tedavisi mümkün olmayanpek çok hastal???n tedavisi mümkün hale gelecektir.3-Beyin, kalp, böbrek gibi kritik organlar?n zaman içinde kay?p olan dokular?n? yeniden üretebilecek nano-robotlar devreye girecektir.4-?nsanl?k tarihinden beri en büyük hayal olan sa?l?kl? ya?lanma ve uzun ya?am imkânlar?na kavu?acakt?r.5-?laçlar? sadece sorunlu bölgelere ta??yabilen nano-robotlar? kullan?r hale gelecektir.6-?nsülün gibi ya?am için gerekli hormonlar? üretme kabiliyetini kaybetmi? organlar, nano-robotlaryard?m?yla tekrar hormon üretebilme kabiliyetine kavu?acaklard?r. Dünya üzerindeki ?eker hastalar?n?nsay?s? göz önüne al?n?rsa böyle bir teknolojinin önemi anla??l?r.7-Çelik kadar dayan?kl? ve insan kemi?i üreten nano-robotlar yap?lacakt?r. Kemiklerdeki metal kökenlitranplantosyonlar sona erecektir. ?nsan ya?lanmas?na ra?males kemiklerinde yük ta??ma kayb?olmayacakt?r.8-.Cerrahi müdahaleleri minimuma inecek özel bir hücre cerrahisi uzmanl?k alan? do?acakt?r.9-Uzay yolculuklar? aile bütçeleri ile kar??lanabilecek kadar ucuzlayacak, uzayda özel mülkiyet söz konusuolacakt?r.10-Günümüzdeki imalat sanayinin en önemli girdisi olan i?çilerin yerini, kendi kendine üretim ve tasar?myapabilen ak?ll? nano-robotlar alacakt?r.11-Tüketim çe?itlenecek, ucuzlayacak, ak?ll? tüketim mallar? piyasa sürülecek, kullan?n süreleri uzayacak,imalat sanayi kabuk p?i?tirecektir.12-Global ya?am ile birlikte bireysel davran?? normlar? p?i?ime u?rayacakt?r13-E?itim felsefesi bilgi edinmek yerine yarat?c? kabiliyetler edinmek ?eklinde p?i?ecek ve e?itim ömürboyu sürdürülecek bir etkinlik haline dönü?ecektir.14-Dünya üzerindeki enerji kaynaklar?n?n payla??m?ndan ortaya ç?kan gerginlikler yeni enerjiteknolojilerinin devreye girmesi ile gev?eyecektir.15- Bütün bu p?i?imlere nano-teknoloji ve onun türevleri neden olacakt?r.16-Moleküler boyutta üretilen tranzistörler tüm elektronik ve ileti?im teknolojisine h?z ve inan?lmaz
  4. 4. boyutlarda bilgi depolama olana?? sunacakt?r.Mühendislik, t?p ve askeri alanlardaki uygulamalar, nano-teknolojiyi devlet ve özel sektörün ilgi oda??haline getirmi?tir. Nano-teknoloji yukarda belirtildi?i gibi kuantum fizi?i kanunlar?n?n, fizikçiler,mühendisler, kimyac?lar taraf?ndan istenilen özelliklerde ürün geli?tirmek amac?yla yapt?klar? uygulamalarsonucu olu?turduklar? bir teknolojidirTürkiye?nin Koç, Sabanc?, zorlu, Eczac?ba?? gibi büyük i? adamlar? kuracaklar? nano-teknoloji ara?t?rmalaboratuvarlar? ile bu yar??ta bulunmazlarsa yirmi y?l sonra büyük bakkallara halinde kalacaklard?r.Prof. Dr.Cengiz Yalç?nyabanci dizi izleyabanci dizi izle

×