หนังสือมอบอำนาจ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

หนังสือมอบอำนาจ

on

  • 212 views

 

Statistics

Views

Total Views
212
Views on SlideShare
212
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

หนังสือมอบอำนาจ Document Transcript

  • 1. หนังสือมอบอำนำจ เขียนที่………………………………………….. วันที่………………..เดือน……………………พ.ศ………. โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า (ชื่อบุคคลธรรมดา หรือ ชื่อนิติบุคคล)……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ตั้งอยู่เลขที่………………………………… ตรอก/ซอย……………………………. ถนน……………………………………….. หมู่ที่…………….. ตาบล/แขวง…………………………..อาเภอ/เขต……………………………. จังหวัด……………………… โดยมี……………………………………………………………………………………………………………………………….. เป็นผู้มีอานาจแทนในนามของบุคคล หรือจัดการแทนนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์และหรือทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์เลขที่………………………………………. ลงวันที่……………………….. ขอมอบอานาจให้……………………………………………………………………………… เป็นผู้ดาเนินกิจการ และขอมอบให้……………………………………………………………………………………………… เป็นผู้มาดาเนินการยื่นขอ ผลิต/นาเข้า เกี่ยวกับเครื่องสาอาง ตลอดจนดาเนินการแก้ไข ตัดทอนเอกสาร รับทราบคาสั่ง ของทางราชการ และการกระทาอื่นใดที่เกี่ยวข้องจนเสร็จการ การใดที่ผู้รับมอบอานาจได้กระทาภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอานาจนี้ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและมีผล ผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ หนังสือมอบอานาจฉบับนี้เป็นการมอบอานาจให้ดาเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่………………………………………..ถึงวันที่..................................................................................................... ลงชื่อ……………………………………….ผู้มอบอานาจ (………………………………………) ลงชื่อ……………………………………….ผู้มอบอานาจ (………………………………………) ลงชื่อ……………………………………….ผู้รับมอบอานาจ (………………………………………) ลงชื่อ……………………………………….ผู้รับมอบอานาจ (………………………………………) ลงชื่อ……………………………………….พยาน (………………………………………) ลงชื่อ……………………………………….พยาน (………………………………………) หมำยเหตุ โปรดแนบหลักฐาน ดังนี้ 1. สาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ สาเนาทะเบียนบ้านสถานที่เกี่ยวข้อง (สานักงาน, สถานที่ผลิต, สถานที่นาเข้า, สถานที่เก็บ) 2. สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์และหรือทะเบียนการค้า (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) 3. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ฉบับล่าสุด (กรณีเป็นนิติบุคคล) F-C2-31 (0-01/20/45)