မဟာေသနာပတိ (ခ်စ္ဦးညိဳ)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

မဟာေသနာပတိ (ခ်စ္ဦးညိဳ)

on

 • 433 views

မဟာေသနာပတိ (ခ်စ္ဦးညိဳ)

မဟာေသနာပတိ (ခ်စ္ဦးညိဳ)

Statistics

Views

Total Views
433
Views on SlideShare
407
Embed Views
26

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

2 Embeds 26

http://myanmarnews.us 21
http://myanmarnewsmedia.com 5

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

မဟာေသနာပတိ (ခ်စ္ဦးညိဳ) Document Transcript

 • 1. http://www.cherrythitsar.org
 • 2. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ îíêîíêîíêîíêîíê ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ú©»³§Øµ°³¬µ§º©µ¼«º trSwf 100 (Ü)? tif;,m;vrf;? urm&GwfNrdKUe,f? &efukef/ zkef; - 548058 http://www.cherrythitsar.org
 • 3. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õîíéîíéîíéîíéîíé ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 'kdYwm0efta&;oHk;yg; jynfaxmifpkrNydKuGJa&; 'kdYta&; wkdif;&if;om;pnf;vHk;nDñGwfrI rNydKuGJa&; 'dkYta&; tcsKyftjcm tmPm wnfwhH ckdifNrJa&; 'kdYta&; jynfolYoabmxm; jynfytm;ukd;ykqdef½kd; tqkd;jrif0g'Drsm;tm; qefYusif Mu/ EkdifiHawmfwnfNidrfat;csrf;a&;ESihf EkdifiHawmfwkd;wuf a&;ukd aESmihf,SufzsufqD;olrsm;tm; qefYusifMu/ EdkifiHawmf jynfwGif;a&;ukd 0ifa&mufpGufzuf aESmihf ,Sufaom jynfyEkdifiHrsm;tm; qefYusifMu/ jynfwGif;jynfy tzsuform;rsm;tm; bHk&efoltjzpf owfrSwfacsrIef;Mu/ http://www.cherrythitsar.org
 • 4. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ îíèîíèîíèîíèîíè ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ®Å³¿±»³§©¼ ½-°ºÑÜå²¼Õ ú©»³§Øµ°³¬µ§º ó îï u îððî ½µÛÍ°ºá ®©ºª e http://www.cherrythitsar.org
 • 5. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õîíçîíçîíçîíçîíç ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º pmrlcGifhjyKcsuftrSwf - 1468^2001 (12) rsufESmzHk;cGihfjyKcsuftrSwf - 30^2002 (1) pDpOfol OD;odrf;pkd;? rif;xG#f0if; yHkESdyfrSwfwrf; ('kwd,tBudrf) tkyfa& - 1000 2002 ck? rwfv xkwfa0ol OD;oef;aqG (ppfonfawmfpmay) 1131^u? O,smOfvrf;? '*Hkawmif rsufESmzHk;ESihf a':cifat;jrihf twGif;yHkESdyf (&mjynfatmhzfquf) 199? vrf; 50? ykZGefawmif rsufESmzHk;yef;csD udkqef; pmtkyfcsKyf udkjrihf wefzkd; http://www.cherrythitsar.org
 • 6. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïïïïï ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ¬½»ºå øï÷ olESifh pwif awGUqHkoduRrf;cJh&onfh yxr qHk;tBudrfrSmyif olonf xl;jcm;aom pdwfaeoabm obm0&dSol jzpfaMumif; uREfkyf ododrSwfrSwf owd xm;cJhrdavonf/ xdkaeYu ESif;awG a0aeonf/ tr&yl& a&TNrdKUawmf usHK;a&jyifxufwGif ESif;wdkY odyfonf;pGm qdkYqD;aeMuaomaMumifh a&jyif udkyif aumif;pGm rjrif&/ eDndK&ifh&ifh NrdKU½dk;tkwfwH wdkif;BuD;onfyif ESif;aiGUwdkYtMum;ü 0dk;w0g;jzpfae onf/ usHK; tjcm;bufrS aejynfawmf vrf;rudkrl rjrif&awmh/ qD;ESif; wazmufazmuf usoHrsm;uvnf; rdk;puf rdk;aygufrsm;vdkyif xif&awmhonf/ uREfkyf http://www.cherrythitsar.org
 • 7. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ îîîîî ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º vufxJwGif qkyfudkifxm;aom vSH&Snft½dk;onf yuwdat;pufaeonf/ uif;wJtwGif;rSm rD;zdkxm; aomfvnf; wu,fwrf; at;vSaom tr&yl& aqmif;&moD0,f rD;vIHí tcsrf;rajy? rD;awmufESifh eD;aom tydkif;rSmom ylaEG;NyD; tjcm;ae&mrsm;wGif um; aqmif;'Pfudk ododomom cHpm;ae&onf/ udk,fwGif; taEG;"mwfudk uREfkyfawmifhwrd acsonf/ onfvdk csrf;csrf;pD;pD; eHeuftapmBuD;rSm xef;vsuft&ufuav; wpfcGufwpfzvm;avmuf AdkufxJ avmif;xnfhvdkuf&&jzifh..../ odkYaomf tawG;udk csufcsif;yif z,f&Sm;vdkuf &onf/ trIawmf xrf;ae&onfh tcsdef? ta&SUbuf NrdKU½dk;rkcfwGif uif;tvSnfh wm0ef,lae&onfhtcsdef? uif;tvSnfhus &Jruf w0efrSm BuD;rm;vSonf/ rjywfrvyfaom em;rsufpdtm½Hkudk tpGrf;ukef Edk; Mum;apvsuf uif;apmifhae&onf/ oef;acgif,HtcsdefrS pí uif;tvSnfh0ifcJh http://www.cherrythitsar.org
 • 8. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õííííí ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º &aom uREfkyf wm0efcsdefrSm eHeuf tHk;armif;acguf csdefa&mufrS NyD;qHk;rnfjzpfonf/ uREfkyfESifhtwl uif; apmifhwm0efusaom aoG;aomufBuD; &Jrif;xifrSm aumif;pGm usef;rmolr[kwf? txl;ojzifh ,ckvdk tat;"mwf vGefuJvSaom aqmif;&moDrsdK;0,f olY yef;ema&m*gu qdk;qkd;&Gm;&Gm; jzpfvmwwfonf/ ol acsmif;wpfcsuf qdk;NyDqdkvQif t&yftem;r&dSawmh/ yifyef;BuD;pGm ½dIufiifvsuf acsmif;qdk;ae&&Smaom olYcrsm touf½SLcsdefrS &ygavp[k uREfkyfxifrdonf/ xdkYaMumifh uif;wJtwGif;&dS rD;zdkem;wGif olYudk tdyf&m jyifay;NyD; wpfcsdefvHk; tem;,lapcJh&onf/ pifppf aoG;aomufBuD; &Jrif;xifonf NrdKUapmifhwyfwGif trIawmfxrf;zdkY roifhawmfay/ crsmrSm yef;ema&m*g twGuf oufom&m oufomaMumif;&Sm&if; bdef; vnf; pGJae&SmNyD/ uif;wm0efuscsdef jzpfaomaMumifh ol bdef; vnf; rrsdKom/ &ifacgif;xJrS w&TD;&TD;jrnfoHBuD;jzifh touf ½SL&if; &Jrif;xifonf a0'em cHpm;ae&&Smavonf/ http://www.cherrythitsar.org
 • 9. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ììììì ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º aEG;aEG;axG;axG;&dSap&ef vkyfay;zdkYrSty uREfkyfvnf; bmrQ rwwfEdkifojzifh olYtdyf&m wpfbufwpf csufpDwGif rD;zdkESpfck arT;ay;vdkuf&onf/ ,ckrl &Jrif;xifonf 'l;ESifh&ifbwf xduyf atmifauG;um rD;zdkESpfcktMum; tdyfausmfaeavNyD/ ajru&m;xJu a&aEG;Murf;vnf; ol cRJ&Sif; tmvkyfusif;onfESifh ukefavNyD/ at;pufaeaom vSH½dk;udk qkyfudkifum uREfkyfwpfOD;wnf; uif;wJt0 wGif uif;aqmifhae&onf/ ESif;pufrsm;aMumifh uREfkyf ]armufwdk}vnf; &TJ&TJpdkaeonf/ NcHKxnf0wf½Hkudk &Jrif;xiftm; ay;xm;&aomaMumifh uREfkyf udk,f ay:wGifvnf; ESif;pufrsm; &TJaeonf/ usifhom;&aeNyDjzpfaomaMumifh tdyfidkufjcif; tvsif;r&dSapumrl tat;'Pf ½dkufcwfrIjzifh rsufcGHrsm; udsef;pyfaeonf/ aEG;axG;pGm tdyfaysmfaeonfh aoG;aomuf BuD; &Jrif;xif/ tuif;aop jyKaeNyDjzpfonfh rD;zdk/ wazmufazmufusaeonfh ESif;pufrsm;/ http://www.cherrythitsar.org
 • 10. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õëëëëë ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º taiGUajcmif;ajcmif; xaeonfh usHK;a&jyif/ jrLtxyfxyf qkdYqD;aeaom jrifuGif;/ tr&yl& a&TNrdKUawmf jyif;xefaom aqmif;&moDatmuf0,f uREfkyfwpfa,mufwnf; jzpfaeonf/ vSH½dk;udk qkyfudkifxm;onfh vufacsmif;rsm; xHkusifvmonf/ ajcovHk;om;rsm; emusifudkufcJ vmonf/ ESmoD;zsm;ESifh rsufcGHprsm;wGif tat;'Pf udk ydkí cHpm;ae&onf/ tcsdefwdkY ukefcJvSbdjcif;[k awG;aerdpOfrSm yif tHk;armif;acgufoHudk Mum;vdkuf&avonf/ tHk; armif;acgufoHaMumifh uREfkyfwpfudk,fvHk; aEG;oGm; onf[kqdkvQif pum;<u,fvScsnfh[k xifMurnf/ pum; r<u,fygacs/ trSefyif aEG;axG; oGm;acsonf/ uREfkyf uif;tvSnfhwm0ef NyD;qHk;oGm;NyD; aemuf tvSnfhusonfh &Jrufrsm; a&mufvmMuawmh rnf/ em;aetdyfpufcGifh &rnf/ wJtwGif; rD;zdkESpfckMum;wGifrl &Jrif;xif http://www.cherrythitsar.org
 • 11. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ êêêêê ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º onf tdyfaumif;aeqJ/ xdktcsdefrSmyif qD;ESif;aiGUrsm; wpfbuf rjrif&aom ae&mqDrS vloHrsm; Mum;vdkuf&onf/ ]]&yf... b,folvJ}} uREfkyf atmfíar;&if; vSH&Snfudk toifhjyif xm;vdkufavonf/ ]]iopf... igwdkYyg? uif;tvSnfhajymif; &JrufawG}} ]]emrnfajym}} ]]iaweJY icg;}} &Jrufiaw toHaMumifh pdwfcsoGm;onf/ rMumcifrSmyif qD;ESif;jrLaiGUrsm;Mum;xJrS iaw ay:vmonf/ olYaemufrSm icg;/ ]]csrf;vdkufwmuGm? udk,fhar;aph udk,f awmif xdef;vdkY r&awmhbl;}} ar;csif;cwf oGm;csif;½dkufaeaom toHjzifh iawu nnf;onf/ olYyg;pyfrS taiGUjzLjzLrsm; axmif;axmif;ysHUvGifhaeayonf/ ]]ighrsm; tm;emygOD;awmh? oef;acgifuae http://www.cherrythitsar.org
 • 12. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õééééé ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º tckxd}} ]]&Jrif;xifaum ....}} &Jrif;xif tdyfae&mqDodkY ar;aighjyvdkuf& onf/ ]]'Dyef;ema&m*geJY uif;apmifheJYawmh rudkuf ygbl;uGm}} &Jrif;xifudk EId;&onf/ ua,mifuwrf; x vmum rD;zdkudk rD;qGaeavonf/ ]]uif;tvSnfh ajymif;NyD aoG;aomufBuD;&JU? udk,fhtdrfudk,fjyef? bdef;rsdKEdkifNyD? x...x}} icg;u &Jrif;xifudk qGJxlay;onf/ &Jrif; xifqDrS NcHKxnf0wf½Hkudk vSrf;,lum uREfkyfwpfudk,f vHk;udk ywfvdkuf&onf/ &Jrif;xif udk,faiGU?rD;zdkrS tylaiGUwdkYjzifh aEG;aeaom NcHKxnf0wf½Hkudk vTrf;vdkuf &onfrSm t&om&dSvSayonf/ ]]bmtaMumif;xl;ao;vJa[h iopf}} ]]rxl;bl;? tm;vHk;at;csrf;Nidrfouf}} ]]wyfrSL; vmppfao;vm;}} ]]rvmbl;}} http://www.cherrythitsar.org
 • 13. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ èèèèè ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º xHk;pHtwdkif; uif;tvSnfhajymif;wm0efudk vTJMuNyD;aemuf &Jrif;xifudkwGJum uif;wJrS uREfkyf xGufvmcJhonf/ iawESifhicg;wkYd ESif;jzLxk wpf bufwGif aysmufuG,fusef&pfcJhMuavonf/ ]]aoG;aomufBuD; b,fhES,fhaeao;vJ}} ]]tckawmh oufomoGm;ygNyD? 'Da&m*grsdK; qdkwmuvnf; at;avav ydkqdk;avavudk;uGm/ apmapmursm;qdk&if acsmif;qdk;&if;eJY toufxGuf oGm;awmhrvm; atmufarh&w,f}} &Jrif;xifonf uREfkyfxuf &SpfESpfcefY touf BuD;oljzpfonf/ olYtoufrSm oHk;q,fausmfNyD/ odkYaomf a&m*gaMumifh olYcE¨mudk,fonf BuHKvSDazsmh awmhaeonfjzpf&m toufav;q,fausmf[k xif &onf/ aoG;aomufBuD;[k uREfkyfwdkYu w&if;wESD; ac:aeMuaomfvnf; pifppfolonf uREfkyfwdkY &Jruf q,fa,muftay: tkyfcsKyf&aom ]tMuyf}wpfOD; omjzpfonf/ tMuyfig;OD;udk tkyfcsKyf&aom ]aoG; aomuf}tqifh r[kwfao;/ olYtouf&Sd&if;xuf q,fESpfcefYydkí BuD;&ifhtdkpmaeaomaMumifh olYudk http://www.cherrythitsar.org
 • 14. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õççççç ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º aoG;aomufBuD;[k uREfkyfwdkYu ac:aeMujcif;jzpf onf/ uREfkyfwkdY ESpfOD;om; usHK;wHwm;wpfbufxdyf odkY a&mufvmMuonf/ eHeufcif;buf a&mufvmavav tat; "mwfu ydkí jyif;vmavavjzpfaomaMumifh apm apmu oufomoGm;ygNyDqdkaom &Jrif;xifrSm wH wm;xdyfta&mufwGif a&m*gazmufvmjyefonf/ olY acsmif;qdk;oH&SnfBuD;udk em;rcHomzG,f Mum;vm& jyefonf/ ]]udkif; ... aoG;aomufBuD;? cifAsm; 'D twdkif; tdrfjyefvdkY rjzpfao;bl;/ a[m[dk vrf; axmifhrefusnf;yifatmufrSm taMumfwJav;wpfwJ &dSw,f/ 0rf;xJ tpmav;oGif;NyD; a&aEG;Murf; ylyl av;aomufcsvdkufOD;/ enf;enf;cHomoGm;r,f/usKyf vnf; 0rf;[maew,f/ taMumfav;bmav; pm; vdkufMu&atmif}} ]]igawmh tdrftjrefjyefNyD; bdef;rsdKcsifwmyJ}} ]]taMumfpm;NyD;rS jyef? vmprf;ygAsm}} http://www.cherrythitsar.org
 • 15. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïðïðïðïðïð ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º uif;wm0efusNyD;onfh aemufwpfaeYwGif uREfkyfwdkY &Jrufrsm;tzdkY eef;awmftwGif; wyfpcef;odkY jyefp&mrvdk/ udk,ftdrf udk,fjyefem;aecGifh&onf/ &Jrif;xifrSm a&TNrdKUawmf ajrmufbufZeyk'fwGif olY nDwpfa,mufESifhaeol jzpfavonf/ refusnf;yifatmuf taMumfwJodkY a&muf aomtcsdefxd ESif;ruGJao;/ ydkíyif xlxyfodyfonf; aeawmhonf/ taMumfwJuvnf; ,ckrS xGufvmumpyif &dSao;onf/ taMumf',fab;&dS Aef;xJwGif yJpif;iHk ESifh uwdk;0gaMumf av;ig;ckom&dSonf/ ]]xdkifMu? a&aEG;aomufMuOD;/ &JrufwdkY apmapmpD;pD;? uif;tvSnfh odrf;vmMuwmeJYwl&JU}} taMumfonf rdef;rBud;u EIwfqufpum; qdkonf/ taMumfwJwJwGif uREfkyfwdkY ESpfOD;rSty b,folrQ r&dSao;ay/ a&aEG;Murf;ylyl taiGUw ajcmif;ajcmif;udk rIwfvsuf tm;yg;w& aomufcs vdkufonf/ xdktcdkufrSmyif- ]]a[h... uwdk;0gaMumf &NyDvm;? jrefjref http://www.cherrythitsar.org
 • 16. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïïïïïïïïïï ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º vkyfprf;}} aigufirf;oHESifhtwl? vlav;a,muf wJxJ 0ifvmMuonf/ ESif;rsm;t&TJ&TJ? qHyiftajyajy? ykqdk; avsmhvsnf;vsnf;/ ]]b,frvJ taMumf? [Gef;... 'gyJ&dSovm;/ ay;prf;? &dSwmpm;r,f? tzGm;BuD; jrefjref qufaMumf prf;? usKyfwdkY tjrnf;vdkw,f}} wpfa,mufu yef;uefxJrS taMumfrsm;udk odrf;usKH;,lum usefvlrsm;udk a0ay;&if; olvnf; yvkyfyavmif; pm;onf/ pm;&if;jzifh cg;Mum;xJrS wpfpHkwpfckudk qGJxkwfum wpfvHk;wnf;aom pm;yJG 0dkif;ay:odkY cyfjyif;jyif; aqmifhcsvdkufonf/ ao&nfusnfawmuf/ usnfawmufudk wpfvSnfhpD armhMuonf/ pifppfrl olwdkYtoGifrSm aemufxyf ao&nfaomuf p&mrvdkawmhatmifyif tvGeftuRH rl;,pfaeMuNyD jzpfaMumif; odomvSayonf/ onfrQ csrf;csrf;pD;pD; aqmif;eHeuftcgBuD;wGif onftoGifrsdK;jzifh a&muf vmMuaom olwdkYum; wnOfhvHk;vHk; wpfae&m&mwGif http://www.cherrythitsar.org
 • 17. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïîïîïîïîïî ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º aomufpm; rl;,pfvmcJhMuolrsm;yif jzpfonf/ ]]tzGm;BuD;... jrefjrefaMumfprf;qdkae? bm vJ aiGpr&rSm pdk;vdkYvm;? ay;rSmayghAsm/ cifAsm; taMumfawG&dSoavmuf tukefpm;r,f/ taMumfzdk; wifru 'DwJa&m 'D',fBuD;yg usKyfwkdY0,fvdkufr,f/ [kwfw,fr[kwfvm; a&mif;&if;wdkY...}} ]][kwf...[kwf... rsm;pGm[kwf}} oHao; oHaMumifrsm;jzifh 0dkif;&,fMuonf/ &Jrif;xifu uREfkyfudk vSrf;Munfhonf/ uREfkyfu tomae&ef rsuf&dufjyvdkuf&onf/ tvGef tuRH rl;,pfaeolrsm;udk tomapmifhMunfhaejcif;om taumif;qHk;jzpfayonf/ taMumfonf rdef;rBuD;um; aMumufaMumuf &GHU&HGUjzifh taMumfqufaMumfae&Smavonf/ trl; orm;rsm;um; uREfkyfwdkY ESpfa,mufudk owdrxm; rdMu/ wpfa,mufudk wpfa,muf wGef;xdk;&if; atmf[pf&,farmaeMuonf/ ]]z,fprf;...z,fprf; tzGm;BuD;? aMumfae wm aES;auG;vdkufwm? usKyfwdkY 0ifvkyfr,f}} http://www.cherrythitsar.org
 • 18. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïíïíïíïíïí ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ESpfa,mufu rdef;rBuD;udk wGef;z,fypfvdkuf ojzifh rdef;rBuD;vJusoGm;onf/ wpfa,mufaomol u oHa,mufrudkudkifí ',fxJodkY arTonf/ wpf a,mufu xif;prsm;udk rD;zdkxJodkY xdk;xnfhonf/ ]]a&mif;&if;wdkY 'DvdkrvkyfygeJY}} taMumf',fa&SUwGif uREfkyf&yfvdkufonf/ armfMunfhMuonf/ a,mufrudkifxm;olu rsufaxmifheDBuD;rsm; jzifhMunfhum uREfkudk tuJcwfonf/ uREfkyfudk,f ay:rS &Jruft0wftpm;udk awGUoGm;avonf/ olY rsufvHk;rsm; usOf;ajrmif;oGm;um uREfkyfudk *½krxm; aomavoHjzifh ajymonf/ ]][m; &Jrufav;ygvm;? ½kwfw&ufqdkawmh wyfrSL;vm;? Adkvfvm;vdkY}} ]][kwfouG? Munfh&wmawmh aoewfawmif rudkif&ao;wJh ti,fpm; tqifhav;yJ/ [m;... [m;}} ]]&Jrufu usKyfwdkYudk trdefYvmay;wmvm;}} wpfa,mufwpfaygufpD 0dkif;atmfMujyef http://www.cherrythitsar.org
 • 19. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïìïìïìïìïì ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º onf/ wpfa,mufurl uREfkyfudk vSnfhywfMunfh vsuf uREfkyfa&SUwGif 'l;axmufum- ]]wyfrSL;BuD;bk&mh? uRefawmfrsdK;BuD;wdkY aMumufvSygNyD bk&mh...}}qdkum aemufajymifí t½dktaojyK[ef vkyfaeonf/ a'goudk csKyf&if; olwdkY rsufESmrsm;udk uREfkyf pdkufMunfhvdkufonf/ ]][...[ wyfrSL;BuD;u Munfhw,fa[h? a'goxGufaeNyD/ aMumufp&mygvm;? csrf;omay; awmfrlygbk&mh...}} uREfkyfa&SUwGif &dSaeolu ajray:wGif ypfvSJ í udkY½dkYum;&m; wGefYvdrfjyaeonf/ usefvlrsm;u w0g;0g; &,fMuavonf/ onf;rcHEdkifawmh/ olwdkY rl;,pfjcif;onf uREfkyfudk þodkY rykwfcwfoifh/ ajcaxmufa&SUwGif a&mufaeaom xdkol rsufESmudk uREfkyf'l;ESifh wdkufcsvdkufonf/ upOfhuvsm; yuf vufvefusoGm;avonf/ ]][m... 'l;eJYwdkufw,f}} vJusae&mrS xdkvl jyefxonf/ tajctae ajymif;oGm;ayNyD/ usefoHk;a,mufu xdkvlYab;odkY http://www.cherrythitsar.org
 • 20. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïëïëïëïëïë ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 0if&yfMuonf/ apmapmu rl;,pfaeonfhtoGifrsm; aysmufuG,foGm;Muonf/ ]]a[haumif... &Jruftpkwf? tdrfa&SUrif; tBuD;awmf&JU nDudk apmfum;wJhtwGuf rif; b,fvkd tjypf&r,fqdkwm odaphr,f/ tckcsufcsif;vnf; a[m'Dvdk... a[m'Dvdk}} xdkol uREfkyfxH ajy;0ifvmonf/ odkYaomf olyif 'kwd,tBudrf vGifhpifoGm;&avonf/ oH a,mufr udkifxm;olu uREfkyf rsufESmudk ckwf&ef BudK;pm;onf/ wpfa,mufu usnfawmufjzifh ½dkuf &ef0ifvmonf/ uREkfyfudk 0dkif;csKyf&ef BudK;pm;&if; wJtwGif;rSm 0½kef;okef;um; jzpfoGm;onf/ uREfkyf wHawmifESifh vufoD;qkyfrsm;u olwdkYudk xdonf vnf;&dSonf/ olwdkY xdk;Budwfcsufrsm; uREfkyfudk xd onfvnf;&dSonf/ olwdkY av;a,mufpvkH; uREfkyf xuf oefpGrf;Muolrsm;jzpfaMumif; awGU&avonf/ av;a,muftv,fwGif uREfkyftm;ukef vIyf&Sm;ae& onf/ &Jrif;xifudkvnf; tm;rudk;om/ uREfkyf ajray:odkY vJusoGm;onf/ wpf http://www.cherrythitsar.org
 • 21. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïêïêïêïêïê ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º a,mufu uREfkyftay:rS zdum acgif;ESifhajrBuD; aqmifh&ef BudK;pm;onf/ xdkYaemuf av;a,mufpvHk; uREfkyftay:odkY 0dkif;csKyfMuawmonf/ nOfhwpf0uf eD;yg; umvrQ csrf;at;aom &moDatmufrSm uif; apmifhcJh&aomaMumifh uREfkyfrSm tm;tifukefcef;um rl;a0aemufusdaeonf/ uREfkyfta&;edrfhawmhrnf[k odvmonf/ odkYaomf uREfkyfudk,fay:rSm 0dkif;zdxm;Muol rsm; wpfa,mufNyD; wpfa,muf vGifhoGm;MuaMumif; awGUvdkuf&onf/ &Jrif;xif 0ifulonf[k xifrd aomfvnf; yef;ema&m*gonf &Jrif;xifonf þrQ roefpGrf;&m/ aemufqHk;wpfa,muf vGifhoGm;tNyD;wGif uREfkyf jyefxvdkufonf/ þtcsdefwGif ESif;uGJpjyKNyD/ yg;pjyKNyDjzpf aom ESif;xkatmuf wJwHpyfNrdwf tpyfwGif vlwpf a,mufudkawGUvdkuf&onf/ uREfkyfudk avSmifajymifcJh aom? uREfkyf'l;ESifh wdkufcJhaom vlonf xdkolY vuf½Hk;xJwGif rvIyfom r½kef;om jzpfaeonf/ http://www.cherrythitsar.org
 • 22. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïéïéïéïéïé ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]]EdkifhxufpD;eif; vkyfcsifMuwJhvlawG xGuf oGm;Muprf;}} xdkolu ajymajymqdkqdk olYvufxJrSvludk usefvlrsm;xHodkY wGef;aqmifhí ypfay;vdkufonf/ tm;vHk; z½dkz&J jzpfoGm;Muonf/ ]]a[h... b,fuaumif}} wpfa,mufu atmf[pfBuHK;0g;&ef jyifvdkuf aomfvnf; pum;rqHk;rDrSmyif vlpdrf;onf rD;w&J&J xif;pESpfckudk zswfvwfpGm qGJ,lum wpfbufpD udkif&if;... ]]rsufESm rD;ravmifcsif&if xGufoGm;Muprf;}} cufxufaom toGifESifh xif;pudk a0SU,rf; aeyHkrSm aMumufp&m aumif;vSonf/ trl;orm;rsm; aemufqkwfoGm;onfESifhtrQ vlpdrf;u a&SUwdk;oGm; onf/ wa&GUa&GU qkwf&if; wJtjyifodkY a&mufoGm; NyD;aemuf uREfkyf 'l;ESifhwdkufypfcJhaomolu vufoD; vufarmif;wef;vsuf BuHK;0g;aejyefonf/ ]]a[haumif... ypöEÅ&pfu awmom;? tdrf a&SUrif;tBuD;awmf&JU nDudk apmfum;wJhtwGuf rif; http://www.cherrythitsar.org
 • 23. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïèïèïèïèïè ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º xdyfwHk;eJY Budrf'Pfoifhapr,f? em;vnfvm;}} ]]rw&m; apmfum;armfum;wJhvlqdk&if tdrf a&SUrif;tBuD;awmfruvdkY tdrfa&SUrif;udk,fwdkifyJ jzpf aeyap? ig*½krpdkufbl;/ rif;wdkY tBuD;awmfudk ajymvdkuf? ig 'Dtr&yl&rSmyJ &dSaer,f/ ighemrnf i&pf? rHk&Gme,f yef;&if;ac: iy&if;&Gmom;? rif;wdkY a&TNrdKUawmfu wHcg;rSL;BuD; OD;atmifqdkwm ightbdk; yJ/ oGm; taMumif;Mum;vdkuf}} trl;orm;rsm; aejynfawmf vrf;rbufodkY xGufoGm;Muonf/ vlpdrfvnf; wJxJodkY 0ifvmav onf/ olYvufxJu rD;&J&J xif;ESpfacsmif;udk rD;zdkxJ jyefxnfhum z½dkz&J jzpfaeaom ypönf;rsm;udk odrf; onf/ ]]aus;Zl;ygyJ a&mif;&if;? oif;wdkYu av; a,muftm;eJY 0dkif;csKyfawmh usKyfvnf; ½kwfw&uf rckcHEdkif jzpfoGm;wm}} vlpdrf;u uREfkyfudk wpfcsufvSrf;Munfhonf/ bmrQ jyefrajym/ olYtMunfhrSm wpfrsdK;[k uREfkyf xifonf/ olYrsufpd apmif;a,mifa,mif &dS[efwl http://www.cherrythitsar.org
 • 24. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïçïçïçïçïç ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º onf/ ypönf;rsm;udk odrf;&if; wJaxmifhrSm xdkifae aom &Jrif;xifudk olawGUoGm;onf/ ]]olu bmjzpfaevdkYvJ}} &efyGJwGif &Jrif;xif bmaMumifh 0ifrulonf udk olar;aMumif; uREfkyf em;vnfvdkufojzifh... ]]olu rusef;rmbl;? yef;emonf}} ]]yef;ema0'emonfudk &Jrufxm;&owJh vm;? r[kwfvdkufwm/ wyfrSL;wdkY? AdkvfwdkY nHhoudk;}} olYpum;aMumifh uREfkyf wkefvIyfoGm;rdonf/ wyfrSL;wdkY? AdkvfwdkY nHhoudk;[laom pum;rSm &mZ0wf oifhEdkifonfh pum;/ NyD;awmh &Jrufwpfa,mufa&SU wGif rqifrjcif ajymonfhpum;/ olurl yuwd at;aq;wnfNidrfpGmyif arSmufcHkvJaeaom pm;yGJ0dkif;udk jyefaxmifaeonf/ ]]t&D;... usKyfc&D;a0;u wpfnOfhvHk; tjyif;ESifvmcJh&wm? usKyfvnf; qmvSNyD}} taMumf',fa&SUwGif wifysOfacG xdkifcsum Aef;udkjyifay;onf/ apmapmu &efyGJ taiGUtouf udkaomfrQ olYxHü rawGU&awmh/ bmrQ rjzpfcJhovdk http://www.cherrythitsar.org
 • 25. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ îðîðîðîðîð ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º yif/ taMumfpm;&efom ta&;BuD;qHk; oabmxm; [efrsdK;/ xdktcgrSyif olYudk uREfkyftuJcwfcGifh&awmh onf/ aoQmifudk tnmwbufjzifh ywfxm;onf/ zsifMurf;cg;wdktusÐrSm ESif;rsm; &TJpdkaeNyD; atmufydk; usdKufxm;onfh rJykqdk;rSmvnf; &THUpufrsm; ayusHae onf/ olYrSm bmypönf;? bmtxkyfrQvnf; yg[ef r&dS/ iSufBuD;awmif "m;wpfpif;udka[mif;EGrf;vSaom "m;tdrfjzifh vG,fxm;onf/ yg;vTmvSaom EIwfcrf; rsm;rSm pum;wpfvHk;wpfav xkwfazmf&ef cJ,Of; onfhtvm; wif;wif;aphaeonf/ xdkifaeaom aMumifh olYt&yftarmif;udk cefYrSef;&ef cJ,Of;aomf vnf; uspfvspfvSonfh <uufom;rsm;udkrl olYvuf armif; vufzsHrsm;qDwGif txif;om;awGU&onf/ rnfodkYjzpfap þvlpdrf;um; uREfkyf tcuftcJudk 0ifa&mufajz&Sif;ay;ol? tEdkifusifhapmf um;jcif;udk rcHwwfol? olYudk aus;Zl;pum; qdk&OD; rnf/ http://www.cherrythitsar.org
 • 26. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õîïîïîïîïîï ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]]a&mif;&if; usKyfemrnfu iopfyg/ &Jruf wpfOD;ygyJ/ apmapmu ajymoHMum;vdkufwmuawmh a&mif;&if;emrnfu...}} ]]iopfwJhvm;? usKyfeJYcyfqifqifyJ/ usKyfem rnfu i&pf? rHk&Gme,fu yef;&if;ac: iy&if; &Gm om;}} ]]qHk&wm 0rf;ajrmufygw,fAsm/ tck a&TNrdKU awmfudk vmcJhwmu...}} ]]&GmrSm ESrf;cif; vkyfw,fav/tvkyftudkif raumif;vSygbl;/ raumif;wmxuf usKyfu0goem rygwm cufw,f/ usKyfu rif;rIxrf;NyD; ppfwdkuf csifwm/ 'Dtr&yl&u wHcg;eDrSL;BuD; OD;atmifqdkwm usKyftbkd;yJ/ tbdk;qDvmcJhw,f}} ]][kwfuJh... [kwfuJh}} wHcg;eDrSL;BuD; OD;atmifudk usKyf aumif;pGm odonf/ wHcg;rSL;rsm;teufwGif tcufxef tMurf; wrf;qHk;? r[kwfrcHpdwf t&dSqHk; tbkd;BuD;yif/ ,ck olYajr;ESifh vmawGUae&aomaMumifh ydkí tHhMoaerd onf/ http://www.cherrythitsar.org
 • 27. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ îîîîîîîîîî ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]]at;Asm? tultnDvdk&ifvnf; ajymaygh}} ]]tultnD}} ]][kwfuJh}} ]]usKyfqdkwJhaumifu b,folUqDurS tul tnD ,lwwfwmr[kwfbl;/ wpfckck vdkcsif&if usKyf bmom usKyf&atmif ,lwmyJ/ a&mif;&if;qDvnf; awmif;cGifhBuHKrSm r[kwfygbl;}} olYpum; olYavoH rmaMumjywfawmif;aom aMumifh uREfkyfpdwfxJ wpfrsdK;jzpfoGm;onf/ NyD;awmh zswfueJ uREfkyfxH vSrf;Munfhvdkufaom rsufvHk;tpHk udkvnf; owdxm;vdkufrdonf/ ol rsufpdapmif; oa,muf &dSonfum; trSefyif/ odkYaomf olYrsufvHk; rsm; pl;&SvGef;vSonf/ ]]'D tr&yl&rSm bmjzpfaeMuwmwkef;}} ]]Asm...}} olYtaMumif; awG;aerdojzifh olYtar;udk r&Sif;rvif; jzpfoGm;onf/ ]]a0'emonfudk &Jrufxm;w,f/ eef;wGif; om;awGu tcsdefrJh? pnf;rJh t&ufaopm rl;,pfNyD; http://www.cherrythitsar.org
 • 28. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õîíîíîíîíîí ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º tm;enf;oludk apmfum;w,f/ rif;aejynfawmfrSm 'Dvdk rzG,fr&mrsdK; aemufxyf bmawGrsm; &dSao;vJ}} uREfkyf bmjyefajym&rSef;rod/ ]]usKyfom tBuD;trSL;qdk&if 'grsdK;awG vHk;0 onf;rcHbl;}} taMumfrsm;udk aumuf0g;&if; olYbmomol ajymaeonf/ ]]aeyGifhawmhr,f? usKyfoGm;r,f/ 'DrSm taMumfzdk;}} ajymajymqdkqdk ol xxGufoGm;onf/ wJt jyifa&mufrS jyefvSnfhum uREfkyfudk vSrf;Munfhvsuf- ]]AsdKU... udk&ifiopf? qHkMuOD;pdkY}} ESif;xkxJodkY xdk;azmufvmaeMuNyDjzpfaom aejcnfwef;rsm;udk oljzwfavQmufoGm;onf/jrif uGif;rS aysmufuG,fonftxd rsufpdwqHk; Munfhaerd onf/ olESifhywfoufaom uREfkyf cHpm;&rItwGuf pum;vHk;ESpfvHk;udk uREfkyf csufcsif;&vdkufayonf/ cifrifav;pm;zG,f...ol/ À À À http://www.cherrythitsar.org
 • 29. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ îìîìîìîìîì ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ¬½»ºå øî÷ rHk&Gme,f? yef;&if;ac: iy&if;&Gmom; i&pf qkdolESifh aqmif;&moD wpfeHeufwGif xl;xl;jcm;jcm; awGUqHkcJh&NyD; aemufydkif;wGifolYudk uREfkyf pdwf0ifwpm; owdw& &dSaecJhonf/ olajymoGm;ovdk olYtbkd; wHcg;rSL;BuD; OD;atmifxHodkY ola&mufrS a&mufygav rvm;/ ol 0goemygonfh rif;rIxrf;ppfonf jzpfrS jzpfygavrvm;[k uREfkyf awG;aerdonf/ olYudk trSwf&aeaomfvnf; olESifh rqHkjzpfcJh/ olYowif;udkvnf; rMum;&?? pifppf uREfkyfrSmvnf; tr&yl& a&TNrdKUawmf&dS ajrmufjrm;vSpGmaom wyf http://www.cherrythitsar.org
 • 30. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õîëîëîëîëîë ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º awmfom;wdkYteuf NrdKUapmifhwyf omref &Jrufi,f wpfOD;rQom jzpfaomaMumifh eef;wGif;wGif uREfkyf vIyf&Sm;ESHUpyfEdkifrIrSm usOf;ajrmif;ao;i,fvSayonf/ xdkYtjyif olYtaMumif;udk wckw& pHkprf; zdkY xm;bdOD;? uREfkyf udk,fwdkifyifvQif wyfrawmfom; wdkY rjywfrvyf avhusifh&aom qifpD;? jrif;pD;? "m;vSH tJarmif;ESifh rD;aygufaoewf avhusifha&;rsm; jzifh rtm;rvyfEdkif&dScJh&onf/ txl;ojzifhrl rdbr&dS? aqGrsdK;nmwumr&dS/ wpfaumif<uufomjzpfaom uREfkyftzdkY avmuwGif b,folYudkrQ cifwG,fp&m r&dSjzpfav&m rdrdppfa&;twwf uRrf;usifjrifhrm; a&;ESifh trIawmfxrf; t&mtqifh wdk;wufa&;onf omt"du jzpfavonf/ a&TNrdKUawmf&dS qifwyf? jrif;wyfESifh ajcvsifwyfwdkYrSmvnf; bdk;awmfrif;w&m; BuD; trdefYawmfjzifh w&Hrem; wdk;csJUavhusifhaeMu onfjzpfaomaMumifh? uREfkyfrSm bmudkrQ txl;taxG pdwfysHUvGifh 0ifpm;csdefr&Edkif/ tm;vyfcsdefrsdK;rSmyif vQif uREfkyfBudKufwwfaom xef;vsuft&ufudk tvsifuvdk rSefrSefrrSD0Jjzpf/ tm;vyfcGifh&csdefrsm;wGif http://www.cherrythitsar.org
 • 31. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ îêîêîêîêîê ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º &JrufaoG;aomufrsm;ESifhtwl 0dkif;zGJU ao,pfrnfh tpm; qifjzL&Sif rif;w&m;BuD; vufxufu rif;BuD; vuf0JokE´& pD&ifcJhaom ]aoe*FAsL[m ppfordkif;ESifh AsL[puúdysdKU}udkom txyfxyf zwf½Iavhvmaerd onf/ omref &Jrufi,fb0jzifh uREfkyf rauseyfEdkif/ trIawmfudk pGrf;pGrf;wrH xrf;&if; tMuyf? aoG; aomufponfjzifh wpfqifhxufwpfqifh t&mwdk; wuf jrifhrm;a&;onfom uREfkyf wpfckwnf;aom &nfrSef;csufjzpfonf/ rdrdudk,frdrd rtm;rvyfatmif armif;ESif apcdkif;aeonfh tcsdefwdkif;wGif aqmif;wpfeHeufrSm qHkcJh&aom yef;&if;ac: iy&if;&Gmom; i&pfqdkoludk owd&aerdonfuawmh qef;onf qdk&rnf/ olYudk bmaMumifh rSwfrSwf&& &dSae&ovJ qdkjcif;udk rlvu oabmraygufaomfvnf; wjznf; jznf; oabmaygufem;vnfvmonf/ pifppf þodkY em;vnfvmjcif;rSmvnf; aoG;aomufBuD; &Jrif;xif aMumifhyifjzpfayonf/ &Jrif;xifonf vuf½Hk;t&m wGif nHhzsif;vSaom a&m*gonf &JrufBuD;wpfa,muf http://www.cherrythitsar.org
 • 32. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õîéîéîéîéîé ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º jzpfaomfvnf; vlwpfOD;wpfa,muf tZÑwåESifh ywfoufírlum; aphaphpyfpyfjrifwwfaom olay yif/ i&pfudk owd&ç&aeaMumif;uREfkyfu ajym aomtcg &Jrif;xifu rsufvHk;rsm;udk pOf;i,farS; a,mif jyKvsuf ajymavonf/ ]]tif;...'Dvludk rif; cPcP owd&&ae w,fqdkwm trSefawmh rqef;vSygbl;/ awGUBuHK qHk qnf;&yHkav;udku trSwfw& jzpfp&mudk;...}} taMumfwJ tjzpfoepfudk ol&nf&G,fajym jcif;jzpfonf/ ]]awGUBuHKqHkqnf;&yHku trSwfw& jzpfp&m rdkYvdkY [kwfvm;? xm;ygawmh/ 'gayr,fh tJ'Dwkef;u cif;Asm;vnf; &dSaewm r[kwfvm;/ cifAsm;usawmh i&pfudk owd&w,fvdkY wpfcgrS rajymzl;ygvm;}} ]]at;av? iguvnf; rif;vludk owdrS r&bJ}} ]]usKyfu bmaMumifh owd&ae&ovJAsm}} ]][... aumifav;&? olawmfcsif;csif; http://www.cherrythitsar.org
 • 33. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ îèîèîèîèîè ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º owif;avGUavGU aygif;zufawGUqdkwJhpum; &dSom; r[kwfvm;/ i&pfudk rif; trSwf&aewJh taMumif; &if;u i&pfudk rif;pdwf0ifpm;vdkYaygh/ pdwf0ifpm;& atmifuvnf; i&pfeJYrif; wlwm&dSvdkYaygh}} ]]bmwlwmvJ? bmaMumifh cifAsm; 'Dvdkajym EdkifovJ aoG;aomufBuD;}} ]]igajymr,f? vlvlcsif;rSm raem"mwfcsif; qufoG,frdwwfwm &Sdw,fuG/ "mwfcHcsif; qifwl&if pdwf0ifpm;wmcsif; qifwl&if wpfa,mufudk wpf a,muf owd&aewwfw,f...}} ]]cifAsm;ajymwm ½IyfvkdufwmAsm}} ]]r½Iyfygbl;? rif;em;vnfatmif ajym&,if a,musfm;av;eJY rdef;uav;&Jpm;oemjzpfMua&m qdkygawmh? olwdkYwpfa,mufudkwpfa,muf pdwf0if pm;aeMuavawmh wpfa,mufudkwpfa,muf owd& &aewmrsdK;aygh? cspfa&;? BudKufa&; "mwfcHcsif;u wlaew,fav}} em;vnfovdkvdkawmh&Sdonf/ odkYaomf oabmraygufao;/ http://www.cherrythitsar.org
 • 34. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õîçîçîçîçîç ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]]&Jpm;oemtaMumif; Oyrmxnfhraeprf; ygeJY? usKyfrvJ &Jpm;r&Sdygbl;}} ]]em;a0;oudk;uG? udkif;... igar;r,f? wdkY tckNrdKUapmifhwyfrSm rif;vdkomref&Jrufi,faygif; b,favmuf&SdovJ}} ]]axmifcsD&Sdwmaygh? cifAsm;vJ odom;eJY}} ]]at;... tJ'Daxmifausmf&SdwJhtxJrSm rif;[mwjcm;&JrufawGeJYrwl ppfonftwwfudk bmaMumifh 'DavmuftywfwukwfBudK;pm;aeovJ}} ]]usKyfu &Jrufb0eJY auseyfr,hftaumifrS r[kwfbJ? tMuyf? aoG;aomuf? wyfrSL;? Adkvf? tqifh qifh wufcsifwm vuf½Hk;pGrf; jycsifwm? ppfonfawmf aumif; jzpfcsifwm}} ]]rif;vl i&pfvJ 'DvdkyJ&SdrSmyJaygh? pD;yGm;vuf ikwf ESrf;cif;udkypfNyD; tr&yl&wufvmwmMunhf awmh? rif;wdkYESpfa,muf tJ'Dvkd"mwfcHcsif;wlaevdkY? NyD;awmh "mwfcHcsif;wlaewmudkvJ rif;utvdkvdk odvdkufvdkY i&pfudk rif;pdwf0ifpm;wmaygh? 'gyJayghuG...}} http://www.cherrythitsar.org
 • 35. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ íðíðíðíðíð ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]]usKyf... olYudk tawmfoabmusaewm As ]]oabmusp&mygyJ? vlyHkMunfh&wmuawmh a[h? twmf&nf&G,fcsufBuD;NyD;? tawmfjywfom;r,fh yHk? 'gayr,hf oabmraemuawmh ajzmifhpif;r,fhyHkyJ}} ]]aeprf;ygtHk;? cifAsm;ajymwm bmwJh? "mwfcH csif;wlw,fqdkawmh usKyfuowd&aeovdk? oluaum usKyfudkrsm; owd&aervm; rodbl;Asaemf}} ]]ightxifawmh olvJ tvm;wl &SdrSmyJ}} ]]'gayr,fh... 'Dvlb,fa&mufaew,fqdkwm rod&wmu cufw,fAsm}} ]]wHcg;eDrSL;BuD;qD oGm;ar;ygvm;uG}} ]]tbdk;atmifvm;? 'DvlBuD;eJY pum;ajym&rSm awmh veYfw,fAsm}} ]]tif;av? rif; pHkprf;aep&mawmif vdkr,f rxifygbl;? wpfaeYaeYawmh rif;wdkYESpfa,muf qHkMu tHk;rSmygyJ}} aoG;aomufBuD;&Jrif;xifpum;rSefvS http://www.cherrythitsar.org
 • 36. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õíïíïíïíïíï ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º aMumif; awGU&awmhonf/ olESifhuREkfyfjyefvnf qHkawGU&yHkrSmvnf; yxrtBudrfuJhodkYyif trSwfxif xif &SdvSonf/ odkYaomf yxrtBudrfvdk aqmif; wpfeHeuf ESif;jzLawG ydwfqdkYaecsdef aejynfawmf vrf;axmifhu taMumfwJav;rSm trl;orm;rsm;ESifh &efyGJjzpfaepOf qHkyHkrsdK;ESifh vHk;0rqdkif/ a&Teef;awmfBuD; nDvmcHobif? rSL;rwf y&dowfAdkvfyHktv,f/ À À À http://www.cherrythitsar.org
 • 37. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ íîíîíîíîíî ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 2 bdk;awmfrif;w&m;BuD;om;awmf oD&dr[m "r®bdZ,oD[ol& bGJUwHqdyfawmfcH tdrfa&SUpH ukd,fawmfBuD;onf (1170)jynfhESpfwGif uHawmf ukefcJhavonf/ wefcl;vtwGif;rSmjzpfonf[kom rSwfrdonf/ aeY&ufudk uREfkyfrrSwfrdawmh/ uHawmf ukef tdrfa&SUudk,fawmfBuD; t½dkuft&mudk bdk;awmf bk&m;u ajr;awmfppfudkif;rif;uav;tm; vTJtyf vdkufonf/ ppfudkif;rif;onf a,musfm;aumif; rif;jrwf wpfyg;jzpfaMumif; awGU&í uREkfyfwdkYtm;vHk; http://www.cherrythitsar.org
 • 38. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õíííííííííí ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 0rf;ajrmuf 0rf;om&SdvSayonf/ ppfudkif;rif;uav; nDvmcHobifudk wuf a&mufcGifh&olrsm;teufwGif uREkfyfvnf; tygt0if jzpfvmcJhonf/ &SpfESpfwmumvtwGif;wGif uREkfyf vnf; rem;raeBudK;pm;tm;xkwfcJhaom vHkYvOó[ aMumifh &Jrufi,ftjzpfrSonftMuyf? aoG;aomufrS wqifh wyfom;ig;q,f? tMuyfig;OD;ESihf aoG;aomuf wpfOD;? pkpkaygif;ig;q,fhajcmufOD;tay: tkyfcsKyf &aom wyfrSL;i,fb0odkY a&mufcJhNyDjzpfonf/ wyfrSL; i,fyifjzpfaomfvnf; uREkfyf wyfrAdkvfcsKyf a&TawmifpE´aemf&xm vuf½Hk;udk,f&Hawmftjzpf trIxrf;cGifh&onftxd tajcjrihfrm;vmcJhonf/ AdkvfcsKyfonf tdrfa&SUpHnDvmcHobifodkY wuf a&muf&oljzpf&m ig;&ufwpfBudrf AdkvfxktpHktvif nDvmcHobifaeYwdkif; uREkfyfvnf; ukd,f&Hawmftjzpf eef;awmfodkY 0ifcGifh&vmcJhonf/ þig;&ufwpfBudrfobif wpfckaom nDvmcHobifwGif olESihfxyfrH qHkawGUjzpfMujcif;ay ownf;/ http://www.cherrythitsar.org
 • 39. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ íìíìíìíìíì ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º rPdyl&apmfbGm;? r[m&mZm a*smf*spfqif; rcefYrnm;&Sdonhfta&;udk taMumif;jyKí bdk;awmf bk&m; trdefYjzihf tdrfa&SUpHppfudkif;rif;uav; onf wyfrAdkvfcsKyfrsm;? Adkvfrsm;? NrdKUpm;e,fpm;0efBuD;rsm; udk nDvmcHac:avonf/ ppfa&;nDvmcHjzpfaomf vnf; xdkaeYu eef;awmfcef;raqmifü tjcm;aom NrdKU0ef? trSL;trwf? trIxrf;rsm;vnf; wufa&muf Muojzifh cef;raqmifBuD;wpfckvHk; 'l;ra&TUom avmufatmif jynfhusyfaeonf/ uREkfyfvnf; tdrfa&SUpH yv’ifESifh av;wdkifajrmuftcef;0,f AdkvfcsKyfa&TawmifpE´aemf&xm ukd,f&Hawmf wyfrª;i,ftjzpf AdkvfcsKyfaemufyg;rS 'l;wkyfysyf0yf cpm;ae&onf/ obifcef;rtwGif;rSm tdrfa&SUpHonf rPdyl& ppfcsDwyfrrsm; tBuD;tcsKyfjzpfaom aersdK;rif;vS r[maemf&xmudk trª;jyKvsuf tjcm; AdkvfcsKyfrsm;? 0efBuD;rsm; ppfa&;aqG;aEG;aeMuonf/ ]]apmfbGm;ti,f rm*spfqif;u uREkfyfwdkY vufatmuf cdkvHIvmwmuawmh [kwfNyD? apmfbGm; http://www.cherrythitsar.org
 • 40. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õíëíëíëíëíë ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º tBuD;olYaemifawmf a*smf*spfqif;&JU ta&;udkyJ tm½HkpdkufMu&r,f? tck a*smf*spfqif; b,fa&muf aeovJ? olYaemufqHk;owif;udk odcsifw,f}} tdrfa&SUpHu pum;tydktvdkroHk;bJ wkduf½dkuf ar;avonf/ aersdK;rif;vS r[maemf&xmu toH0gBuD; jzifh tpD&ifcHonf/ ]]aemufqHk; owif;t&awmh a*smf*spfqif; [m ucsme,fuaewqifh uvuwåm;udk xGufajy; NyD; rsufESmjzLawGqDrSm cdkvHIoGm;w,fvdkY od&ygw,f tdrfa&SUpHbk&m;}} ]]NAdwdoQawGqDu bmta&;qdkoH Mum;ovJ}} ]]NAdwdoQawG[m Oa&myrSm z&efppf jyifopf awGeJY ppfjyKae&vdkY avmavmq,frSmawmh a*smf*spf qif;udk tultnDray;Edkifao;ygbl;bk&m;}} ]]wyfrif;BuD;? avmavmq,fqdkwJh pum;vHk; oifoHk;oGm;w,f? 'Dpum;&JUwpfbuf teuft"dyÜm,f u aemifwpfcsdefqdk,ifawmhvdkY t"dyÜm,f&aew,f [kwfovm;}} http://www.cherrythitsar.org
 • 41. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ íêíêíêíêíê ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]]rsufESmjzL NAdwdoQawGudk bmtaMumif;eJYrS ,Hkpm;zdkYr&Sdyg udk,faw,mfBuD;}} ]]rSefygw,fbk&m;? rPdyl&[m ppfaMumif; wpfckjzpfvmEdkifygw,f}} þwpfcg 0ifajymolum; uREkfyfAdkvfcsKyf a&TawmifpE´aemf&xmjzpfonf/ tdrfa&SUpHonf wpfckckudk av;eufpGm awG;awm[efjzifh wdwfqdwfaeonf/ tdrfa&SUpHu wdwfqdwfaeaomaMumifh nDvmcHcef;raqmifBuD; wpfckvHk;wGifvnf; yuwdNidrfoufoGm;onf/ oufjyif;½dIufoHtcsdKUudkom roJruGJMum;ae&onf/ xdkodkY obifwpfckvHk;wdwfqdwfNidrfouf aepOfrSmyif uREkfyfxdkifaeonfhae&m aemufbuf usus 0Jaxmifhae&mqDrS... ]]atmifr,fav;... aoygNyDAs}}[laom pl;pl;0g;0g; atmf[pfoHwpfckudk Mum;vkduf&awmhonf/ wdwfqdwfjcif;tv,fA[dkwGif xGufay:vmaom atmfoHjzpfaomaMumifh cef;rBuD;wpfckvHk; [def;ae atmif jrnf[nf;oGm;onf/ y&dwfowftm;vHk;&Sd http://www.cherrythitsar.org
 • 42. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õíéíéíéíéíé ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º &modkY udk,f&Hawmfwyfom;rsm; ajy;oGm;Muavonf/ wpfae&mqDwGif ½Iyf½IyfaxG;axG; jzpfae onfudk awGU&onf/ AdkvfcsKyfa&TawmifpE´aemf&xm udk,f&Hawmftjzpf uREfkyfvnf;AdkvfcsKyf tEÅ&m,fudk umuG,f&rnf[laom todcsufcsif;0ifum ½kwf½kwf oJoJ jzpfae&mqDodkY wpf[kwfxdk;ajy;oGm;vdkufonf/ ppfa&;nDvmcHjzpfaomaMumifh "m;udkif aqmifcGifh&xm;aomfvnf; "m;tdrfrS"m;udk rcRwfom? udk,f&Hawmfwyfrª;rsm; 0dkif;tHkaeMuonfhae&mqDodkY om ajy;0if,if; vltkyfudk wGef;xdk;z,fxkwfypf& awmhonf/ jcif;&mcyfodrf;udk awGUvdkuf&onf/ eef;&ifjyifwGif vlwpfa,muf arSmufvsuf om; vJusaeonf/ aoG;paoG;e rawGU&aomfvnf; vJusaeolonf ryDro atmf[pfnnf;wGm;qJyif? vJusaeolaemufwGif a&n§da&mif udk,fusyf0wf udk,f&Hawmftqifh&Sdol wpfa,mufonf olYudk 0dkif;0ef; csKyfudkifxm;olrsm;vufxJrSm ½kef;uefaeav onf/ olyifvQif tEÅ&m,f&Sdol[k csufcsif;odvdkufNyD; http://www.cherrythitsar.org
 • 43. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ íèíèíèíèíè ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 0dkif;csKyfolrsm;vufrS vGwfxGufoGm;aom olYvuf armif;udk uREfkyf0ifí zrf;csKyfvdkufonf/ taxG;axG; t,Suf,SufjzpfaeaomaMumifh ½kef;uefaeol rsufESmudk aumif;pGmrawGU&/ tiftm;oefpGrf;pGm ½kef;uefaeaomaMumifh tm;pdkufNyD;csKyf&efom BudK;pm;ae&onf/ tem;wGifvnf; wdk;a0SYvJNydKaeol rsm;jzifh ½IyfaxG;aeonf/ olYvufudk uREkfyf rdrd&&zrf;csKyfvdkufcsdefrSm yif uREfkyfwpfoufwGif aemufxyfrBuHKEdkifawmh aom tHhMop&m tjzpftysufudk awGUvdkuf&awmh onf/ ]]usKyf b,frSrajy;ygbl;? csKyfraeprf;ygeJY iopf&,f}} toH&Sifum; olrSol/ uREkfyfvl i&pf/ ]]tvdkav;... cifAsm;...}} twdkif;rodtHhMovGef;aompdwfaMumifh uREkfyfbmrQ rajymEdkif/ i&pfu uREfkyfudkrodrom NyHK;jyum... ]]usKyf vuf½Hk;udk zrf;udkifNyD; tdrfa&SUpH http://www.cherrythitsar.org
 • 44. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õíçíçíçíçíç ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º a&SUarSmuftxd ac:ayawmh}} ajymajymqdkqdk oluyifa&SUaqmifí xdwf vefYtHhMoaeMuaom rsufESmrsm;a&SUrSjzwfum tdrfa&SUpH yv’ifqDodkYavQmufoGm;onf/ uREkfyfvnf; olYvufarmif;udk udkifonfqdk½HkrQomudkifí vdkufyg cJh&onf/ uREfkyfu zrf;qD;cJhjcif;r[kwfbJ olu tzrf;cHcJhjcif;yif/ tdrfa&SUpHa&SUarSmufodkY ra&mufrD vrf;cGwf vyfwGif olu uREkfyfudk wD;wdk;ajymavonf/ ]]udk,fawmfBuD;a&SUa&muf&if &mZ0wfom;udk zrf;qD;&rdcJhygNyD bk&m;vdkYomavQmuf iopfMum;vm;? usKyfajymwJhtwdkif;omvkyf}} bmwpfckrQ em;rvnfaomfvnf; bmrQ rwwfEdkif/ olajymovkdom vkdufem&awmhonf/ ]]&mZ0wfom;udk zrf;qD;&rdcJhygNyDbk&m;}} armhrMunhf&ojzifh rjrif&aomfvnf; ppfudkif;rif; rsufvHk;tpHk rD;0if;0if;awmufaeonf udk odojzifh uREfkyfausmxJ pdrfhaerdonf/ i&pftzdkY um; rnfodkY&Sdavrnfrod/ http://www.cherrythitsar.org
 • 45. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ìðìðìðìðìð ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]]nDvmcH eef;raqmiftwGif; obiftcsdef tcgrSm b,fvdk rzG,fr&mtrIrsdK; jzpfovJ ajymprf;...}} uREkfyfudkar;aom ar;cGef;jzpfonf/ bmjzpf rSef;rod&onfhtxJ tdrfa&SUpH cufxefaom toH aMumifh uREkfyfwpfudk,fvHk; wkefoGm;avonf/ odkYaomf uREkfyfudk,fpm; 0ifajzvdkufolum; i&pfudk,fwkdif/ ]]udk,fawmfBuD;bk&m;? xm;,ifvJ &Sif&ygr,f/ owf&ifvnf; ao&ygr,f/ uRefawmfrsdK; emrnf i&pfjzpfygw,f? ewf&GmpHtdrfa&SUudk,fawmf BuD; vufxufuwnf;u t&Sifhvufxuftxd udk,f&Hawmfwyfrª;i,ftjzpf trIxrf;aeolyg bk&m;...}} ]]i&pf... aMomf... wHcg;eDrª;BuD;&JUajr; qdkwmvm;...}} tdrfa&SUpHu cufxefaeqJtoHjzifh ar;onf/ ]][kwfygw,fbk&m;}} xdktcdkufrSmyif wyfrª;i,fwpfa,muf uREkfyfwdkYab;odkY a&mufvmonf/ http://www.cherrythitsar.org
 • 46. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õìïìïìïìïìï ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]]i&pf[m olYa&SUu vlwpfa,mufudk jyif;jyif;xefxef axmif;Budwfvdkufygw,f bk&m;? taxmif;cH&ol[m owdvpfoGm;ygw,f}} cef;rwpfckvHk; toHwa0ga0gqloGm;avonf/ ]]taxmif;cH&ol[m tBuD;awmf&JUnD iomNcHKygbk&m;}} olYudkvSrf;Munfhvdkufonf/ i&pfurl trl t&m wpfa&G;wpfaphr,Gif;/ ]]rif;... bmaMumifh 'Dvkdvkyf&wmvJ i&pf}} ]]rSefygbk&m;? trIawmfudk oufpGefYBudK;yrf; NrJNrHcdkifvHkpGm xrf;&GufcJhayr,fh uRefawmfrsdK; i&pf [m trnfemreJY vlyk*¾dKvfwGJNyD; todtrSwfjyKrcH&? a&SUawmfarSmufrSm rxifay:&wJhtwGuf t&Sifhem; t&SifhrsufpdrSm aygufMum;atmif tckvdk jyKrlvdkuf& jcif; jzpfygw,fbk&m;}} toHrsm; qlnHoGm;jyefonf/ tdrfa&SUpHum; b,fodkY&Sdavrnfrod/ pum;wpfvHk;pD wpfvHk;pDudk wkef,ifxpfaighjcif;uif;pGm ajymoGm;onfholYtoH tqHk;0,f uREkfyfMuufoD;arG;nif;xoGm;onf/ i&pf http://www.cherrythitsar.org
 • 47. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ìîìîìîìîìî ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ½l;oGyfaeNyDavm/ tdrfa&SUpHtoH [def;íxGufvmjyefonf/ ]]AdkvfyHktv,f xifay:csifvdkY? ighem;ayguf Mum;csifvdkY? i&pfqdkwm odapcsifvdkY 'Dvkdvkyfw,f [kwfvm;}} ]][kwfygw,fbk&m;}} ]]wpfbufom;udk temw&jzpfatmif vkyfwm[m enf;rSefovm;}} ]]tjcm; ta&;t&mvJ ray:ygbk&m;? uRefawmfrsdK; i&pfjzpfaMumif; t&SifodapzdkY 'Denf;om &Sdygawmhw,fbk&m;...}} ]]rPdyl&ta&; aqG;aEG;aewJhnDvmcHqdkwm rif;em;rvnfbl;vm;}} ]]rPdyl&ta&; aqG;aEG;wJh nDvmcHrdkYvJ 'Dvdk vkyfwmygbk&m;}} ]]bm...}} ]]opömazmufapmfbGm;a*smf*spfqif; t aMumif;Mum;vkduf&wJhtcgrSm aoG;ydkqlvmNyD; csuf csif; xaxmif;jzpfoGm;ygw,fbk&m;...}} http://www.cherrythitsar.org
 • 48. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õìíìíìíìíìí ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º wyfrif;BuD;rsm;qDrS cyftkyftkyf&,foHrsm; Mum;&ojzifh uREkfyfpdwfxJrSm tenf;i,foufom &m &oGm;onf/ ]]rif;... t½l;yJ}} ]]trIawmfudk onfhxufqwdk; xrf;&GufcGifh r&cJh,ifvJ uRefawmfrsdK;udk,fwGif;rSm ppfpdwfppfaoG; awG aygufuGJNyD; ½l;oGyfoGm;rSm trSefygyJbk&m;}} ]]rif;... b,foleJYpum;ajymaeovJ qdkwmaum od&JUvm;}} ]]rSefyg? xm;,ifae? owf,ifaoygr,f bk&m;}} ]]owfypf&r,fh tjypfrsdK;rS r[kwfaywmyJ}} uREkfyf&ifxJrSmyif oufjyif;csvdkufrdonf/ i&pft&Judk; vGef;vScsnfh[laom pdk;&drfpdwfvnf; avsmhoGm;onf/ ]]'gayr,hf...}} tdrfa&SUrif;u pum;rqufao;bJ acwå&yfwefYNyD; rS... rif;xaxmif;cJhwJhvl[m owdarhaeNyD? xdkuf http://www.cherrythitsar.org
 • 49. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ìììììììììì ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º oifhwJh yPÖmeJYwuG olYudk rif;&Sdcdk;awmif;yef&r,f}} ]]uRefawmfrsdK; ydkifqdkiforQypönf;Opöm tm;vHk; udk ay;avsmfygr,fbk&m;? 'gayr,fh &Sdcdk;awmif;yef jcif;awmh rjyKyg&apeJYbk&m;}} ]]bm...}} ]]taxmif;cH&ol[m uRefawmfrsdK;&Sdcdk;xdkuf wJhvlr[kwfygbk&m;...}} ]]a[h...rif;axmif;vkdufwJhvl[m tBuD; awmf&JU nDt&if;uG? em;vnfvm;...}} ]]rSefyg? iomNcHK[m aemif&if;jzpfwJhtBuD; awmf&JU t&Sdeft0gudk tm;jyKNyD; ao&nf rl;,pf aomufpm; tm;enf;olrsm;tay: aomhoGrf;qdk;&Gm; Edkifxufuvl jyKaeolygbk&m;...}} ]]a[h... vlrdkuf? igtrdefYawmf csaew,f}} i&pf wdwfqdwfNidrfoufaeonf/ jyif;xef aom oufjyif;½dIufoHBuD;wpfck olYqDrS ay:xGufvm onf/ ]]trdefYawmftwdkif;ygbk&m;...}} ]]oGm;EdkifNyD}} http://www.cherrythitsar.org
 • 50. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õìëìëìëìëìë ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º wdk;wdk;oJhoJh pum;ajymoHrsm;? txl;tqef; rsufvHk;tMunfhrsm;udk jzwfvsuf uREkfyfwdkYaemufjyef qkwfcJhMuonf/ udk,f&Hawmf wyfrª;rsm;u i&pfjzwf avQmufoGm;wdkif; uysmu&m &SJay;Muavonf/ olYtoGifum; ppfyGJjyef atmifEdkifolwpfOD; toGifrsdK;/ À À À http://www.cherrythitsar.org
 • 51. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ìêìêìêìêìê ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 3 ]]aeprf;ygtHk; a&mif;&if;&m? a&SUrSm xdkifaewJh vl[m [dktaMumfwJrSm qHkcJh&wJhvlqdkwm a&mif;&if; tpuwnf;u odxm;vdkYvm;}} b,fu od&rSmvJ? usKyfu'DnDvmcHrSmawmh eD;wJhvl xaxmif;r[JhvdkY tpuwnf;u qHk;jzwfxm; wm? uHaumif;csifawmh taxmif;cH&wJh vl[m usKyfwdkYrdwfaqGBuD;jzpfaewmudk;...}} ]]xm;ygawmhAsm? 'gayr,fh udk&ifhvkyfyHk t&J udk;vGef;vSw,f}} ]]tdrfa&SUpHtrsufxGufNyD; owfvJ aor,fvdkY http://www.cherrythitsar.org
 • 52. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õìéìéìéìéìé ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º qHk;jzwfNyD;om;[mudk;? toufudkpGefYxm;NyD;om;av}} ]]tJ'Dwkef;u usKyfjzifhtoufudk r½ª&Jbl;? udk&ifh[mu tdrfa&SUpHudk wpfcGef;wifwpfcGef;us ajym aeawmhwmuvm;}} ]]bmyJjzpfjzpf usKyftcktjypf jrLwrIefrS rwifbl;r[kwfvm;? 'DyGJ[m vl½l;vlrdkuf qefayr,fh usKyftzdkYaumif;aom tusdK;&vm'fESpfck &vdkufw,f}} ]][kwfygw,f? udk&ifhudk a&Teef;awmfu odoGm;NyD}} ]]'guawmh usKyfcsdef&G,fypfvTwfvdkufwJh tJarmif;oGm;[m pufwkdifudk 0ifpGJwJhoabmrsdK;yJ? rarQmfvifhbJ &vdkufwmuawmh iomcsHK}} ]]tif;... [dkvlawmh wpfcsufyJ atmfEdkif w,f}} ]]olrSef;tpu rodcJhwm oluHaumif;oGm; w,f? EdkYrdkYqdk,if yGJausmif;wkef;u usKyfoifcJh&wJh teufwkefY enf;eJYaxmif;vdkuf&,if oif;ae&mrSm wif aoG;tefNyD;toufaysmufr,f? iomNcHK[m tifrwef,kwfrmodrfzsif;wJh vlYwd&pämefyJ? tdrfa&SUpH http://www.cherrythitsar.org
 • 53. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ìèìèìèìèìè ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º udk usKyfajymzdkY roifhvdkY oif;[m ol&mar&d,wif rubl; umarokorm;vJ jzpfw,f}} ]]'geJY... tdrfa&SUpHu olYudk &Sdcdk;awmif;yefzdkY trdefYawmf csvdkufwmaum...}} ]]iomNcHK 'Dwd&pämefvm; trdefYawmfrdkY usKyf oif;udk awmif;yefzdkYoGm;ygw,f/ usKyfudk rawGU&Jbl; av? bDvl;o&JxifNyD; aMumufaMumufeJY oif;xGuf ajy;oGm;vdkufwm tr&yl&rSmawmif r&Sdawmhbl;... wJh}} ]]aumif;ygavAsm... aumif;ygavh}} xdkYaemuf olESihfuREfkyf tqifhqifh &mxl; wdk;wufcJhonfhtaMumif;rsm;ESihf udk,f&Hawmf wyfrª; i,fb0txd a&mufcJhyHkrsm;taMumif; toD;oD; vJvS,f ajymqdk jzpfMuonf/ ]]udk&if iopf&JU? udk&ifeJYusKyfeJYvJ taMumf wJrSm awGUNyD;uwnf;u vlcsif;rqHkjzpf oGm;vdkufwm wu,fhaeYusawmhrS &mZ0wfom;eJY zrf;qD;oltjzpf qHk&awmhwmudk;...}} olu &,f,if;ajymonf/ http://www.cherrythitsar.org
 • 54. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õìçìçìçìçìç ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]]rqHkjzpfayr,hf udk&ifhudk usKyftNrJ owd& aeoAs}} ]]usKyfvJ udk&ihfvdkyJ taMumfwJrSm awGUcJh&wJh &Jrufi,fav;&JUtoGifudk jrifjrifaerdw,f...}} wpfaumif<uuf oHa,mZOfrJh uREkfyftzdkY wpfudk,fvHk; aEG;axG;oGm;aponfh pum;yifjzpfawmh onf/ uREkfyfwdkYum; emrnfcsif; toHwl½HkrQomru &Jrif;xifajymovdk "mwfcHcsif;vnf; wlolrsm; jzpfaeMuNyDxifonf/ ]]usKyfwdkY aoG;aomufnDaemif&if;awG jzpfMuNyD udk&ifi&pf}} ]]toufxufqHk;ayghAsm}} ]]cifAsm; tck touf b,favmuf&SdNyDvJ ...? udk&if i&pf}} ]]usKyfvm;? av;q,fh av;ckzGm; av}}Ä ]][if... [kwfvm;? usKyfvJ av;q,fh av;ckzGm;yJ? b,fvvJ}} ]]wefaqmifrkef;vqef; ESpf&uf? Ak'¨[l;aeY}} ]][m... usKyfu jymodkvqef;&Spf&uf? Ak'¨[l; http://www.cherrythitsar.org
 • 55. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ëðëðëðëðëð ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º aeY? Munfhprf; cifAsm;usKyfxuf ESpfvyJBuD;w,f? aeYcsif;vJ twlwlyJAsdKU}} ]]aoG;aomufBuD;&Jrif;xifa&? cifAsm; ajymwmawG tm;vHk;rSefaeNyD}}[kom uREkfyf&ifxJrS txyfxyftcgtcg a&&Gwfrdavonf/ Ä À À À http://www.cherrythitsar.org
 • 56. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õëïëïëïëïëï ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ¬½»ºå øí÷ rwnfrNrJ a&GUavsm ajymif;vJwwfaom tedpöw&m;udk uREkfyfonf toufi,fi,f&G,f&G,f rSmyif oabmaygufem;vnfvmcJhavonf/ ajymif;vJrIrsm;uvnf; t&Sdeft[kef vsifjref vSonf/ rsufESmjzL NAdwdoQrsm;ESihfywfoufaom ta&;t&monf a&Teef;awmftwGif; wpfaeYrjywf ay:aygufaeonf/ wpfcsdefcsdefwGif NAdwdoQwdkYESihf ppfqufjzpfyGm;vdrfhrnf[kvnf; jynfa&;jynf&mudk em;vnfMuaom eef;wGif;tBuD;tuJrsm;u BudKwif edrdwfzwfaeMuonf/ uREkfyfrSm aoe*FAsL[m ppfynmrSty EdkifiH http://www.cherrythitsar.org
 • 57. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ëîëîëîëîëî ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º awmf ta&;t&mrsm;ü uRrf;0ifESHYpyfol r[kwfaom aMumifh olwpfyg;ajymqdkaeMuorQudkom em;axmif& avonf/ qifusHK;? vSHpufypfuGif;? jrif;aZmif;? "m;a&; avhusifhuGif;ESifh rD;aygufaoewfavhusifhuGif;rsm; wGifom 0ifpm;ESHpyfcJhaom uREkfyftzdkY ½IyfaxG;vS aom EdkifiHta&;rsm;udk vdkufrrDEdkif/ pdwfvnf; r0if pm;vS/ uREkfyfodonfrSm rdrdtxuf tqifhqifh aom wyfrif;AdkvfcsKyfrsm; trdefYudk waoGrwdrf; emcHjcif;ESihf rdrdatmuftqifhqifhaom aoG;aomuf tMuyf&Jrufrsm;udk wduspGm tkyfcsKyfjcif;yif jzpfonf/ ,cktcg aoG;aomufBuD;&Jrif;xifvnf; &Jrufb0udkpGefYum bkef;awmfBuD;ausmif;wpfausmif; ü uyÜd,0ifvkyfaeNyDjzpfonf/ uREkfyfrSm tr&yl& a&Teef;awmfBuD;wpfckvHk;ü pum;ajymqdkESD;aESm wkdifyifbufqdkí udk&if i&pfwpfa,mufom &Sdav onf/ odkYaomf oluvnf; olYwm0efESihfol/ udk&ifi&pfonf vltrsm;pkESihf tusdK;ay;ol yif jzpfavonf/ nDvmcHobifü iomNcHKudk xaxmif;NyD; tdrfa&SUpHtm; wpfcGef;wifwpfcGef;us http://www.cherrythitsar.org
 • 58. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õëíëíëíëíëí ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º &J0HhpGm pum;qdkcJhNyD; aemufydkif;wGif olYtrnf owif; rSm eef;awmfwyfrwdkif;wGif arT;ysHUvmcJhonf/ olonf vnf; tdrfa&SUpHudk,fawmf tdrfawmf0if;rª;tjzpf t&mwdk;jr§ihfvmcJhNyDjzpfonf/ ]tdrfa&SUeef;awmfrSm bDvl;apmifhaew,f}[k eef;wGif;om;rsm;u wifpm; qdkMuonftxd olYt&Sdeft0g BuD;rm;vmonf/ olESihfuREkfyf OykofwpfywfwGif wpf&ufom awGUqHkMu&onf/ awGUqHkMuonfhae&mrSmvnf; tdrfa&SUpHudk,f awmfBuD; pHtdrfawmf0if;twGif;&Sd olYtwGuf oD;oefY ay;xm;aom taqmifwGifjzpfonf/ olYtaqmif um; eef;awmftjcm;wyfrª;i,frsm; taqmifvkd ao&nfwaumif;rsm;? ydk;y0g cgomtkyfrsm;? a&Ta&;cs taqmifta,mifrsm;r&Sd/ wpfcef;vHk; vufeuf aygif;pHkjzifh jynfhESufaeonf/ odkYaomf vufeufrsm;udk csdwfqGJxm;odkyHkrSm oyf&yf &Sif;vif;onfESifhtrQ odkufNrdKufcrf;em;vSonf/ udk&ifi&pfonf vufeuf rsdK;pHkudk tudkiftwG,f typftcwf txdk;tckwf uRrf; usif½HkrQru vufeufrsm;tay: w½dkwaoxdef;odrf; http://www.cherrythitsar.org
 • 59. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ëìëìëìëìëì ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º apmifha&Smufolvnf; jzpfayonf/ xdkYxufrl uREkfyftHhMo&onfh jrifuGif;um; wu,fhppfa&; cef;raqmifBuD;twGif;rSmom awGUEdkif aom ppfajrjyifppfaMumif;jhy ajryHkum;csyfrsm;udk pHkvifpGmcsdwfqGJxm;jcif;yif jzpfonf/ rPdyl& tmoH? ucsma'o ppfajrjyifjyajryHkrsm;? tr&yl& a&TNrdKU awmf tao;pdwfajryHk? EdkifiHawmfajryHkponfh om;a&um;csyfrsm;onf eH&Hxufü tpDtpOfwus &SdaeMuonf/ xdkYjyif xl;jcm;aom ½kyfyHkum;csyfrsm;udk awGU&ao;onfrSm AsL[puúdysdKUwGif uREkfyfpmtm;jzifh zwf½IcJhaom ppfcsD? ppfcH? ppfwuf? ppfjyef? ppfEdk;? ppfvSefYjcif;? aoe*Frsm;udk wpfckpDwpfckpD o½kyfazmf ½kyfyHkrsm;jzifh a&;qGJxm;jcif;yifjzpfavonf/ ]][m... udk&ifhtaqmifu wu,fhwyfrif; AdkvfcsKyfBuD;&JU ppfa&;aqmifBuD;vdkygyJvm;}} [k uREkfyfu wtHhwMo a&&Gwfaomtcg olu... ]]ppfonfwpfa,muftzkdY qifpD;? jrif;pD;? "m;ckwf vSHxdk; aoe*FrSm uRrf;usif½HkeJYwif rjynfhpHk ao;bl; udk&if? ajryHkum;csyfay:rSm aoe*FAsL[mudk http://www.cherrythitsar.org
 • 60. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õëëëëëëëëëë ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º pDpOfa&;qGJNyD;awmhvJ ppfwdkufEdkif&r,f}} [k &ihfusufaom £ajE´jzifh jyefajzwwfonf/ xdkYaemuf pm;yGJ&Snfay:wGif ppfwk&if ½kyfav; rsm;udk wyfrcif;jzefYovdkcsí ppfxdk;? ppfcsDyHkrsm;udk EIwfu ajymvkduf? t½kyfrsm;udk a&TUvdkufjzifh pdwf0if wpm; vkyfjyonf/ ]][m udk&ifh[mu wyfrif;AdkvfcsKyfBuD;awG&JU t&myJ}} uREkfyf tHhMorIum; rukefqHk;Edkif/ ]][kwfw,fav? ppfjyKMuw,fqdk&mrSm qifjrif; "m;vSHaoewfpGrf;&nf? ajymifajrmufwJh ppfonfawmfawG&JU wpfOD;csif; vuf½Hk;&nfvdktyf ovdk? trdefYemcHjcif;? ,HkMunfrI&Sdjcif;qdkwJh ESvHk;&nf vdktyfovdk tck usKyfajymwJh ppftpDtrH tcif; tusif;[mvJ t"duvdktyfwmyJ...}} ppfESihfywfoufaom olYcH,lcsufrSm jrifhrm; vSaMumif; uREkfyfawGUvm&onf/ udk&ifi&pfum; wu,fh ppfom;BuD;ayyif/ ]]udk&ifiopfuawmh usKyfudktwGif;od http://www.cherrythitsar.org
 • 61. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ëêëêëêëêëê ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º tpif;odrdkY ajym&tHk;r,f? ppfeJYywfouf,if usKyfu awmh usKyfudk,fusKyf acgif;aqmifae&muyJ xm;NyD; pOfpm;w,f? &efolYtiftm;? ppfajrjyif taetxm;? c&D;vrf;tajctae? NyD;awmh ppfrsufESm? 'gawGudk NcHKiHkoHk;oyfNyD; b,fvdk aoe*Fcs&rvJ? 'gudkusKyfu t"du pdwf0ifpm;w,f? aoe*FtpDtrHaumif;,if aumif;oavmuf atmifyGJ[m aocsmw,f}} xl;jcm;aom ppfonfwpfa,mufjzpfaMumif; odvm&jyefonf/ ]]tck usKyfwdkYrSm rPdyl& apmfbGm;ta&;u avmavmq,f ylaEG;aew,fr[kwfvm;? rPdyl&? tmoHe,fjcm;a'oawG&JU ajryHktao;pdwfudk usKyf tck um;csyfrMunfh&bJ tvGwf&aeNyD? awmawmif acsmif;ajrmif;a&wHcGefawG b,fem;rSm b,favmuf &Sdw,fqdkwmutp usKyfacgif;xJrSm xnfhxm;w,f}} olajymaeyHkrSm *kPf,l0ifh<um;[efrsdK; vHk;0 r&Sd/ uREkfyfudk&nfñTef;ajymaeyHkrsdK;vnf;r[kwf/ olY bmomol wpfudk,fwnf; pdwftm;xufoefpGm a&&GwfaeyHkrsdK; jzpfonf/ http://www.cherrythitsar.org
 • 62. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õëéëéëéëéëé ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]]usKyfwdkY tr&yl&ppfonfawmfawG? tif;... usKyfwdkY Armjynfom;awGrSm udk,fydkif wpfOD;pD&JU vuf½Hk;&nf ESvHk;&nfeJY ywfoufvdkYuawmh ajymp&mr&Sdaybl;? xdkufonfhtm;avsmfpGm aoG; aumif;MuwJholawGcsnf;yJ? odkYaomf aoe*FtpDtrHudk ppfynm&JU eufeJwJhtESpfom&wpf&yftaeeJY avhvm vdkufpm;oluawmh tifrwef&Sm;w,f xifwmyJ? usKyf u 'Dynm&yfudk txl;0goemygwm? 0goemygonf ESifhtrQ tywfwukwfvJ vufvSrf;rDoavmuf avhvmvdkufpm;cJhw,f? tif;... 'Dynm&yfuvJ vdkufpm;avav us,fjyefYeuf½dIif;avavygyJ}} olYtoGifrSm wyfrª;tqifh&Sd udk,f&Hawmf Adkvf wpfa,mufESihfrwlbJ wu,fhwyfrif;AdkvfcsKyfBuD; wpfa,mufvdk &ifhusufwnfNidrfaeonf/ tenf;i,f apmif;apGoa,mif&Sdaom rsufvHk;tpHkwdkYrSm pl;&S awmufyaom rsuf0ef;rsm;jzifh wpfrsdK;Munhfí aumif;aeoa,mifyif/ olu vSHvsifwpfacsmif;udk eH&HrSjzKwf,lum ajryHkom;a&csyfwpfcktay:odkY vSHoGm;jzihf axmuf http://www.cherrythitsar.org
 • 63. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ëèëèëèëèëè ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º vdkufonf/ vSHoGm;usa&mufonfhae&mrSm ]tr&yl&}/ vSHoGm;onf wdusaooyfpGm wa&GUa&GU vIyf&Sm;vm onf/ olYEIwfrS &Sif;vif;jywfom;aom pum;oHrsm; vnf; vSHoGm;a&GUvsm;onfhtwdkif; xGufay:vm onf/ ]]'g usKyfwdkY&JUaejynfawmf}} ajryHk0JbufodkY vHSoGm;a&GUonf/ ]]'DrSm {&m0wD? taemufbuft&yfudk jzwf? csif;wGif;jrpfudk jzwf? a[m'g csif;awmifwef;BuD;awG}} pdwf0ifpm;rIrsm;jzifh uREfkyf NidrfoufoGm;avonf/ ]]teDpufjc,fxm;wJh ae&mawGudkyJ Munfh? 'gppfwaumif;? a[m'gu wrl;yJ? 'Dt0ef;u rPdyl&? ajrmufbuf... tJ... taemufajrmufbufu[m u tmoH? e,fpyfcsif;xdpyfaeMuwJh a'oawG? awm awmif? tif;tdkif? acsmif;ajrmif;xlxyfNyD; tifrwef awmeufwJhae&mawG}} vSHoGm;udk ajryHkcsyfay:rS jyef½kyfvdkufNyD; aemufxyfajryHkvdyfwpfckudk BudK;pjznfcsvdkufonf/ ]]'DajryHku rPdyl&a'oudkyJ tqcsJUyGm;jy http://www.cherrythitsar.org
 • 64. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õëçëçëçëçëç ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º xm;wJh ajryHk}} ajryHkcsyfay:wGif tpdrf;a&mifrsOfaMumif; rsm;udk awGU&avonf/ ]]udk&if tckawGUae&wJh tpdrf;a&mifrsOf; aMumif;awGu ppfcsDvrf;aMumif;awGyJ? wu,fvdkY rPdyl&udk ppfcsD&NyDqdk,if tcsdeftwdkqHk;? c&Dvrf; toifhqHk;eJY ppfcsDppfxdk;vrf;aMumif; tajyqHk;vrf; awGudk usKyfa&G;cs,fowfrSwfxm;wm? 'gudk udk&ifwdkY wyfrif;BuD; pdwf0ifpm;vdrfhr,fxifw,f}} olYpum; qdkvdk&if;teufudk uREkfyf oabmraygufao;/ olu uREkfyfxHodkY zswfueJ vSrf;MunfhvdkufNyD;... ]]apmfbGm;rm*spfqif;eJYywfoufNyD; ta&; awmfwpfck ay:vdrfhr,fvdkY usKyfwGufxm;w,f? rm*spf qif;[m olYtpfudk a*smf*spfqif;&JU erlemtwdkif; vdkufvdrfhr,fvdkY usKyfxifw,f? a&Teef;awmfeJY a0;uGm vGef;wJh e,fpyfa'ovufatmufcH jzpfaeavawmh olwdkYrSm ykefpm;zDqefzdkY tcGifhta&;awG&aew,f? MuHpnfEdkifzdkY tajctaeay;aew,f}} http://www.cherrythitsar.org
 • 65. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ êðêðêðêðêð ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º olonf omrmefwyfrª;wpfa,mufr[kwf [laom todu uREkfyf&ifxJrSm ydkíckdifvHkoGm;onf/ olum; EdkifiHawmf ta&;t&mESihf ppfa&;ppf&mudk wGJzufoHk;oyfEdkifol jzpfaeavonf/ ]]aemufNyD;awmh...}} olYtoH tenf;i,fwdk;oGm;onf/ odkYaomf rsufvHk;rsm;u ydkíawmufyvmMuonf/ wpfckckudk rkef;wD;&GH&Smonfh toGifrsdK;jzihf rsufvHk;rsm; rodrom usOf;oGm;Muonf/ ]]usKyfawG;xm;wm rvGefbl;xifwmyJ? 'D rPdyl&apmfbGm;awG&JU aemufuG,frSm NAdwdoQawG[m vufonf;0Sufxm;wJh aMumifwpfaumifvkd ykef; atmif;aew,f? usKyfwdkY&JU wu,fh&efol[m rPdyl& apmfbGm;awG r[kwfbl;? aemufuG,fu NAdwdoQawG}} rsufESmjzLwdkYta&;onf &ifrat;p&m jzpfaMumif; uREkfyfodxm;aomfvnf; ]wu,fh&efol} [k olajymoavmuftxd uREkfyf jrif rxm;aom aMumifh tHhtm;oifhrdavonf/ olu wuf<upGm qufajymonf/ http://www.cherrythitsar.org
 • 66. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õêïêïêïêïêï ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]]vlpGrf;vlpeJY ppft&nftaoG;udkawmh olwdkYudk usKyfwdkYu rIavmufp&mr&Sdygbl;? odkYaomf ppfeJYywfoufNyD; &efoltaMumif;udk awG;q&mrSm rkef;wD;rI? txifao;rIpwJh twåaemrwdawGudk twwfEdkifqHk; csKyfwnf;rsdKodyfxm;&r,f? yuwd tjzpfobm0udk jrifwwfatmifMunfhwwfzdkY vdkw,f? udk&ifodrSmyg? NAdwdoQawG&JU a&aMumif; ppftiftm; [m awmifhwif;cdkifrmw,f? NyD;awmh olwdkY&JU tajrmufpdefajymif;awG[m tjcm;EdkifiH&JU ppfwyf awGxuf ydkaumif;w,f? 'Dtcsufudk usKyfwdkY raygh ravsmh qifjcif;ESvHk;oGif;tyfw,f}} oludk Munhfae,if;rSmyif olonf &Sd&if;pGJ xuf tqaygif;rsm;pGm BuD;rm;xGm;usdKif;vmonf[k uREkfyfxifrdawmhonf/ xdkcPrSmyif olonf uREkfyf ESihf t&mtqifhcsif; wlnDaomfvnf; uREkfyfxuf tqaygif;rsm;pGm omvGefaom yk*¾dKvfwpfa,muf jzpfaMumif; em;vnfrdavonf/ aoe*FESihf ywfouf í olYtawG;t,lrsm; us,fjyefYeuf½dIif;yHkudkvnf; http://www.cherrythitsar.org
 • 67. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ êîêîêîêîêî ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º uREkfyf ajymrjywwfatmif av;pm;rdawmhonf/ olum; wu,f jynfh0xufjrufaom ppfonfawmf aumif;BuD;jzpf&ef vlYavmuodkY a&muf&Sdvmol jzpfonf[kvnf; uREkfyfwxpfcs ,HkMunfrdawmhonf/ wyfrª;tqifhcsif; twlwljzpfapumrl ol onf uREkfyfxufvnf;aumif;? a&Teef;awmf wyfrrsm; &Sd tjcm;wyfrª;rsm;tm;vHk;wdkYxufvnf;aumif;? t&nftaoG; ydkrdkjynhf0pHkvifaomol jzpfonf[k uREkfyf t<uif;rJh0efcHrdavonf/ À À À http://www.cherrythitsar.org
 • 68. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õêíêíêíêíêí ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 2 olYpum;rSefcJhayNyD/ bdk;awmfbk&m; uHawmfukefonf/ tdrfa&SUpH ppfudkif;rif;onf bBuD;awmfbk&m;tjzpf tr&yl& xD;eef;ykv’ifxufodkY pdk;pHtkyfcsKyfNyDjzpfonf/ a&Teef;awmfwGif jynhf&Sifbk&iftopf ajymif;vJovdk yif EdkifiHawmfta&;t&mrsm;vnf; ajymif;vJvm cJhayNyD/ bBuD;awmfbk&m; bdodufoGef;yGJwGif vuf atmufcH ya'o&mZfrif;i,frsm;pHknD wufa&muf opömawmfcHMuonf/ odkYaomf ysufuGufol wpf a,muf&Sdonf/ rif;w&m; bdaouobifodkY rvma&muf [lonfh t"dyÜm,frSm? rif;w&m; tmPmawmfudk http://www.cherrythitsar.org
 • 69. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ êìêìêìêìêì ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º rodusdK;uRefjyKjcif;? raxrJhjrifjyKjcif;? todtrSwf rjyKjcif;? wenf;qdkaomf ykefpm; zDqefjcif;yif jzpfonf/ xdkolum; tjcm;r[kwf/ rPdyl&apmfbGm; rm*spfqif;aywnf;/ rzG,fr&maom trIyif/ rm*spfqif;onf ewf&GmpHbdk;awmfbk&m; aus;Zl;aMumihf apmfbGm;t½dkuft&mudk &cJhol/ olY tpfudk a*smf*spfqif;ESifh roifhrwifhjzpfMupOfu bdk;awmfbk&m;xHodkY olcdk0ifum toem;cHtultnD awmif;cJhonf/ aemufqHk;wyfrif;BuD; aersdK;rif;vS r[maemf&xmudk tBuD;tcsKyfcefYí jrif;wpfaxmifh ig;&m? ol&JESpfaomif;? wyfrESpfq,fwdkYjzifh rPdyl& odkY csDwufodrf;,lum rm*spfqif;udk rPdyl&xD;eef; jyef&atmif vkyfay;cJhonf/ olYtpfudk a*smf*spfqif;u umvuwåm;odkY xGufajy;oGm;onf/ ,ck ajr;awmf ppfudkif;rif; ]bBuD;awmfbk&m;} jzpfvmonfh bdaou obifodkY olrvm? opömawmfrcH/ bBuD;awmfbk&m;onf aejynfawmfudk http://www.cherrythitsar.org
 • 70. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õêëêëêëêëêë ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º tr&ylrS tif;0odkY jyefvnfa&TUajymif;um eef;NrdKU wnfí pHcJhonf/ eef;NrdKUtopf wnfaqmufa&;jzifh rtm;rvyf &SdMuonfhtwGuf tif;0bdaouobif odkY rm*spfqif; rvma&mufonfudk apmapmydkif;u rnfodkYrQ ta&;t&m rxm;cJhMu/ odkYaomf rPdyl& apmfbGm;onf rif;w&m; opömawmfudk zDqefNyD[k wdwdvif;vif; jyvmawmhonf/ vufaqmifyPÖm tcGefb@m rqufoGif; awmh/ uREkfyfudk&ifi&pf BudKwifa[mudef;xkwfcJh onfrSm rSefcJhNyD/ wyfawmfrsm; tm;vHk;qDodkY trdefYawmf wpfcsdefwnf;a&mufvmonf/ rPdyl&odkY ppfcsD&eftrdefY/ uREkfyf&ifxJrSm 0rf;ajrmufjcif;rsm;jzifh wuf<u vIyfckefaeonf/ taMumif;rl þppfyGJü uREkfyfESifh uREkfyf udk&ifi&pf ESpfOD;pvHk; ]wrl;ppfaMumif;}rSm twlyg 0ifcGifh&cJhjcif;aMumifhaywnf;/ À À À http://www.cherrythitsar.org
 • 71. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ êêêêêêêêêê ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 3 uREkfyfwpfoufwmwGif xl;xl;jcm;jcm; 0rf;ajrmufjcif;BuD;pGm jzpf&aomaeY wpfaeY&SdcJhonf qdkygvQif xdkaeYum; tjcm;aeYrjzpfEdkif/ rPdyl&odkY wyfawmfrsm;rcsDrD? oHk;&uf tvdkus a&mufaomaeYom jzpfcsdrfhrnf/ bBuD;awmf ppfudkif;rif;onf ppfcsDrnfh wyfawmfrsm;rS ppfonfawmfrsm;udk BuD;pGmaom taqmifta,mifjzifh t½dkuft&mrsm; csD;jr§ifhtyfESif; vdkufonf/ bdk;awmfbk&m;vufxufwGif tcguwnf; u trIawmfudk rjywfrvyf xrf;&GufcJhonfh tMuyf? http://www.cherrythitsar.org
 • 72. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õêéêéêéêéêé ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º aoG;aomuf? wyfrª;? Adkvfrª;rsm;? tm;vHk;vkyf&nf udkif&nfESifh vlpGrf;vlptay:wnfí jrifhrm;aom tqifhrsm;udk &&SdcJhMuonf/ þppfonfawmfrsm; teufwGif uREkfyfiopfonfvnf; ]aersdK;&Jacgif ausmf}[laom bGJUtrnfjzifh ]oajyig;&Gmpm;} jzpfvm avonf/ uREkfyfonf wyfrª;r[kwfawmh/ wyfrª; ig;a,muftay: tkyfcsKyf&aom ]ig;&mAdkvf} jzpfcJh ayNyD/ uREkfyfvufatmufwGif wyfrª;ig;a,muf? aoG;aomufq,fa,muf? tMuyfig;q,f &Sdvmonf/ nDvmcHeef;raqmifwGif wpfa,mufpD wdk;jr§ifhaom t&mtqifhESihf bGJUtrnfudk oHawmfqifhu zwfMum;wdkif; zwfMum;wdkif; aumif;csD;ay;oHrsm; wtHk;tHk;xGufay:vmonf/ ]]wyfrª;iopftm; aersdK;&Jacgifausmf bGJU rnfjzifh ig;&mAdkvftqifh jr§ifhawmfrlonf/ oajy ig;&GmudkvJ pm;ap...}} teD;&Sdwyfrª;rsm;u uREkfyfvufudk zspfn§pf qkyfudkifum *kPfjyKpum; qdkMuonf/ uREkfyf&ifxJ wGif 0rf;ajrmufjcif; yDwdrsm;jzihf jynfhvQHoGm;onf/ http://www.cherrythitsar.org
 • 73. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ êèêèêèêèêè ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º odkYaomf... rdrd 0rf;omrIudk rdrdjyefvnfcHpm;aezdkY owdr&Edkifao;/ Adkvftqifhrsm;udk aMujimoGm;onf/ wpfa,mufNyD; wpfa,muf/ ]]wyfrª;ijynfhtm; a&Tawmiftmum}} ]]wyfrª;ioefpGrf;tm; bk&ifpuú}} ]]wyfrª;iMueftm; aZ,saemf&xm}} ]]................................}} Adkvftqifhrsm; NyD;qHk;oGm;onf/ uREkfyf&ifxJ vIdif;xvmonf/ 0rf;ajrmufyDwdrsm;jzifh jynhfvQH aecJhaom &ifrSm csufcsif;[moGm;onf/ olrygvm/ uREkfyf udk&ifi&pf rygvm/ olYtrnfrMum;&/ bkef;awmf BuD;jrwfaom rif;w&m; trdefY awmft& qufvufí wyfaygif;Adkvft&mtqifh csD;jr§ifh oem;awmfrlonfh trdefYawmfobifonf wdwfqdwfoGm;jyefonf/ uEéDNrdKU0ef aersdK;&Jacgifausmfxif? pav http://www.cherrythitsar.org
 • 74. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õêçêçêçêçêç ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º NrdKUpm;aersdK;rif;vSausmfol? rwå&mNrdKUpm; rif;vS a&Tawmifausmf? 'vNrdKU0ef aersdK;rif;acgif.../ trnfwpfckNyD;wpfckom zwfMum;aMujim oGm;onf/ olYrnfudk rMum;&ao;/ uREkfyfrSm rdrd oajyig;&Gmpm;jzpf&jcif;? aersdK;&Jacgifausmf bGJUtrnf cH,l&jcif;wdkYtwGuf 0rf;ajrmufjcif;udk vHk;0rcHpm; &awmh/ apmapmu &&SdaomyDwdrsm; aysmufqHk; oGm;onf/ xdkpOfrSmyif... ]]bkef;awmfBuD;bk&m; tdrfa&SUeef;pHpOfumv rSonf udk,f&Hawmftjzpf trIawmfudk &Gyf&GyfcRHcRH xrf;&GufcJhaom wyfrª;i&pftm;...}} oHawmfqifhu acwå&yfí touf½Iae onf/ uREkfyfudk,fwGif;üum; vSnfhywfaeaom aoG; rsm;u w'dkif;'dkif;wdk;aqmifhaeMuayNyD/ ]]i&pf bmjzpfovJ? i&pfudk bmay;rvJ}} [k toHukefatmfar;vdkufcsifonfh qE´udk renf;csdK;ESdrf xm;&onf/ ]]rif;BuD;r[mAE¨KvbGJUrnfjzifh tvHkNrdKUudk http://www.cherrythitsar.org
 • 75. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ éðéðéðéðéð ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º pm;ap..}} uREkfyf ESvHk;tdrfeH&HodkY ½kdufcwfoGm;onf/ [pfatmfa<u;aMumfvdkufaomtoHu txktxnf BuD;rm;vGef;aomaMumifh EIwfrSrxGuf/ vnfrSmwpfqdkY aeonf/ odkYaomf aumif;csD;ay;oHrsm;tm;vHk;xuf uREkfyf&ifxJrSm &SdaomtoHuydkí us,favmif jrnf[nf;vdrfhrnf xifonf/ ]]r[mAE¨Kv? ol[m r[mAE¨Kv... r[m AE¨Kv...}} À À À http://www.cherrythitsar.org
 • 76. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õéïéïéïéïéï ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 4 &r®m0wDNrdKUpm; owdk;rif;&JausmfpGm AdkvfcsKyf tjzpf OD;pD;aom wyfrsm;u ]rvdefacG;yl ppfaMumif;}/ 0efodkNrdKUpm; owdk;rif;&JoD[ol AdkvfcsKyf tjzpf OD;pD;aom wyfrsm;u ]ql;yHkppfaMumif;}/ rif;w&m; nDawmf 'Gm&m0wDrif;om; owdk;rif;&Jausmfxif AdkvfcsKyftjzpf OD;pD;aom wyfrsm;u ]wrl;ppfaMumif;}/ uREkfyfwdkY rPdyl&odkY ppfcsDcJhonf/ uREkfyf r[mAE¨Kvonf wrl;ppfaMumif;wGif AdkvfcsKyfNyD;vQif http://www.cherrythitsar.org
 • 77. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ éîéîéîéîéî ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 'kwd,tBuD;tcsKyfjzpfaom ]vuf0JppfuJBuD;}tjzpf tkyfcsKyfvdkufygvmonf/ uREkfyfwyfum; tjcm; wyfESpfq,fh oHk;xyfESihftwl olYvufatmufrS yg0if vdkufygvmcJhonf/ olonf uREkfyfxuf t&mBuD;jrifh ol jzpfoGm;ayNyD/ þodkY xdkufwefavsmufywfpGm ol ppfuJBuD; jzpfoGm;onfhtwGuf uREkfyfyGm;rsm;cHpm;& aom rk'dwm pdwftvsOfum; csdKNrdefvSybdjcif;/ a&mif;&if;aoG;aomufcsif jzpfvifhupm; uREkfyfxuf tqaygif;rsm;pGm t&nftaoG;jynfh0 uHkvHkayaom olYvufatmufü uREkfyf ig;&mAdkvf jzpfvm&jcif;udk uREkfyfBuD;pGm auseyfrdawmhonf/ tif;0aejynfawmfrS xGufcJhNyD; ajcmuf&uf ajrmufaomaeYwGif olonfwyfOD;rS jyefvSnfhvmum uREkfyfwdkY wyfrsm;udk vma&mufppfaq;avonf/ tjcm;Adkvf ESpfq,fhoHk;a,mufESihf twl uREkfyfvnf; ]rif;BuD;r[mAE¨Kv}tm; wyftajctae udk tpD&ifcH&ef toifhjyifxm;&onf/ aeYv,favmufrS ola&mufvmrnf[k uREkfyf wdkY xifxm;aomfvnf; olonf aet½kPfwufprSm http://www.cherrythitsar.org
 • 78. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õéíéíéíéíéí ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]rif;BuD; r[mAE¨Kva&mufvmNyD}[k aemufuif;wm0efus &JrufrSwpfqifh wyfrª;wpf a,mufu vmajymonf/ armufvludkaqmif;í aqmif"m;udkvG,fum uREkfyfwyfa&SUodkY xGufvmcJh onf/ tjcm;Adkvfrsm;vnf; a&mufvmMu/ rarQmf vifhaomtcsdefwGif a&mufvmonfhtwGuf uREkfyfwdkY tm;vHk; tHhtm;oifhaeMuonf/ odkYaomf uREkfyfu usefAdkvfrsm;xuf 0rf;omjcif;wpfck ydkvdrfhrnf xif onf/ ol ]r[mAE¨Kv} jzpfuwnf;u uREkfyfwdkY rqHkjzpfMuao;/ wifhw,fcefYnm;aom olYtoGifudk jrif& ayNyD/ jrif;ay:rS olqifhvdkufonf/ r,HkEdkifp&m aumif;avmufatmif olBuHhcdkifxGm;usdKif;vmonf[k uREkfyfxifrdonf/ uREkfyfwdkYa&SUodkY olavQmufvmonf/ wpfbuftpGefrS Adkvfrsm;udk olppfaq;onf/ wpf a,mufNyD;wpfa,muf/ xdkYaemufuREkfyfESifh oHk;a,muf jcm;odkY ola&mufvmonf/ olYudk uREkfyfiJhapmif;Munfh vdkufonf/ uREkfyf&Sdaernfudk olodNyD;jzpfonf/ uREkfyf http://www.cherrythitsar.org
 • 79. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ éìéìéìéìéì ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º udkawGUNyD; olwpfckck aemufajymifusDp,fvmvQif r,kwfrvGefjzpf&atmif jyefí usDp,f&rnfhpum;udk pOf;pm;aevdkufonf/ ol uREkfyfa&SUodkY a&mufvmonf/ olYudk uREkfyf pdkufMunfhvkdufonf/ uREkfyf rsufvHk;rsm; NyHK;&dyforf;aeonfrSm aocsmonf/ ol uvnf; uREkfyfudk pl;pl;&J&J Munfhonf/ olYrsufESmxm; yuwdwnfNidrfrmausmpGm/ ]]AdkvfaersdK;&Jacgifausmf}} ]][kwfygw,f... rif;BuD;}} tajzpum;wGif NyHK;&,f[ef taiGUt&dyf rygatmif BudK;pm;&onf/ ]]wyfrª;? aoG;aomuf? tMuyf? &Jruf tzsm; tem taotaysmuf&Sdovm;}} ]]r&Sdygbl;... ppfuJBuD;}} ]]ppfcsDvrf;aMumif;rSm a&SUwyf? aemufxyf tquftoG,f rjywf&Sdovm;}} ]]tqufoG,f rjywf&Sdygw,f... rif;BuD;}} ]]ppfcsD vrf;aMumif;udk em;rvnfwm&Sdao; http://www.cherrythitsar.org
 • 80. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õéëéëéëéëéë ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º vm;...}} ]]r&Sdygbl;... rif;BuD;}} ]]&du©m rQw&JUvm;}} ]]rQwygw,f... rif;BuD;}} ]]qif? jrif;? "m;? vSH? aoewf tysuftpD; tcRwft,Gif;}} ]]r&Sdyg... rif;BuD;}} ]]a&SUqufr,fh ppfcsDvrf;aMumif;rSm Adkvf&efEdkifol&ausmfxifudk a&SUwyf? Adkvfrif;vS rif;i,fausmfxifudk aemufwyfxm;NyD; csD&r,f? wyfOD;wyfqG,f wyfNrD;rjywfrvyf qufoG,f&r,f? &du©mwpfqNcdK;NcH&r,f? awmeufxJrSm om;aumif awGU,if rypfcwf&bl;? 'Dua&SUudk qifoH? jrif;oH? vloH? txl;vHkap&r,f em;vnfvm;...}} ]]em;vnfygw,f.. rif;BuD;}} ]]ar;p&m&Sdovm;}} ]]r... r&Sdygbl; rif;BuD;}} uREkfyfa&SUrScGmum aemufAdkvfwpfa,muf qDodkY avQmufoGm;onf/ http://www.cherrythitsar.org
 • 81. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ éêéêéêéêéê ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 0rf;enf;tm;i,fpdwfrsm; zdpD;vmonf/ ol uREkfyfudk rSwfrdEdkifp&mr&Sd/ uREkfyfonf ola&mif; &if;iopfjzpfaMumif;.../ odkYaomf olwpfcsufuav;aomfrS NyHK;&,f [efrjy/ ]iopf}[k olrac:/ ]AdkvfaersdK;&Jacgifausmf} [k ac:NyD; jywfom;wdusaomar;cGef;ESihf trdefYrsm;om qdkoGm;onf/ olYtay: b,fvdkrS pdwf ruGufrdaomfvnf; pdwfraumif;jcif;BuD;pGm jzpf& onfum; trSefyif/ ]]aMomf... cifAsm;u tvHkNrdKU0efrif;BuD; r[mAE¨Kv? usKyfu oajyig;&Gmpm; aersdK;&Jacgif ausmfr[kwfvm;? udk&if i&pf&,f...}} usKyf... em;vnfEdkifygw,fAsm/ À À À http://www.cherrythitsar.org
 • 82. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õéééééééééé ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 5 ]]rif;BuD;u? Adkvftm;vHk; olYeJYtwl eHeufpm pm;zdkY zdwfac:w,f}} [k wyfrª;wpfa,muf vmajymaomaMumifh uREkfyfvm omvmcJh&onf/ olESifhxyfí rsufESmcsif;rqdkifcsif awmh/ odkYaomf ppfuJBuD;trdefYjzpfonf/ uREkfyf ysufuGufírjzpf/ eHeufpmtwlpm;&ef qihfac:aomf vnf; ppfa&;aqG;aEG;onfhyGJ jzpfayrnf/ awmifZvyfyGifhrsm; &J&JeDaeaom awmpyf jrufcif;jyifwGif ol&Sdaeonf/ tjcm;Adkvfrsm;vnf; a&mufaeMuNyD/ http://www.cherrythitsar.org
 • 83. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ éèéèéèéèéè ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º av;vHaom ajcvSrf;rsm;jzifh uREkfyfjrufcif; xJodkY acgif;idkufpdkufcsvsuf 0ifvmcJhonf/ ]]udk&if iopf}} uREkfyfajcaxmufrsm;rSm a&GUvsm;ír&/ ae&mwGif tpGJtNrJ&yfaeonf/ olxdkif&mrS xvsuf uREkfyfqDodkY avQmufvm onf/ uREkfyfa&SUwGif &yfonf/ uREkfyfvufarmif; udk qkyfudkifí olxdkifae&modkY qGJac:onf/ ]]aoG;aomufwdkY rodMuao;bl;? usKyf tr&yludk pça&mufvmwJh aqmif;wpfreufrSm aejynfawmfu ppfonftjzpf yxrqHk; pawGU&wJh vl[m a[m'D... AdkvfaersdK;&Jacgifausmfac: udk&if iopfaygh? NyD;awmh.. iomNcHKudk usKyf xçaxmif;wkef; u usKyfudk udk,fawmfBuD;a&SUta&muf zrf;NyD; ac:oGm;wmvJ olyJ? AdkvfaersdK;&Jacgifausmf[m usKyfa&mif;&if;}} Adkvfrsm;tm;vHk; wtHhwMo jzpfaeMuonf/ rif;BuD;ESifh uREkfyf a&mif;&if;jzpfcJhaMumif; uREkfyfu vnf; b,folYudkrQ rajymzl;ojzihf b,folrSrodMu/ http://www.cherrythitsar.org
 • 84. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õéçéçéçéçéç ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]]udkif;... udk&ifiopf? a&mh... cifAsm;u BudKufwwfygw,f}} 0g;qpfAl;wpfck olvSrf;ay;onf/ uREkfyfrSm tHhMojcif;? 0rf;omjcif;? rdrdodrfi,fpdwftwGuf &Suf&GUHjcif;? olYtay: txifrSm;cJhrdjcif;twGuf ,lusHK; r&jzpfjcif; paom axGjym;onfh xdckdufcHpm;&rIrsm; udk z,f&Sm;&Sif;vif;ypf&ef olurf;aom 0g;qpfAl;udk uref;uwef; vSrf;,lí armhcsvdkuf&avonf/ ]]a&mhAsm... trJajcmuf}} pum;wpfvHk;rSrqdkrdbJ olYtrdefYtwdkif;om vIyf&Sm;aerdonf/ ]]b,fES,fhvJudk&if... pum;vJ rajymrqdk ygvm;}} uREkfyfbmajym&rSef;rod/ olYudkawmif;yef &rnf[laom owd0ifvmNyD; ajym&ef EIwfjyifvdkuf csdefrSmyif... ]]usKyfodygw,f? udk&if bmrSrajymeJYawmh? ½kwfw&ufawmh udk&ifpdwfxdcdkufrSmyJ? odkYaomf... apmapmu wyfAdkvfawGudk ppfaq;pOfrSm udk&ifhudk http://www.cherrythitsar.org
 • 85. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ èðèðèðèðèð ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º usKyf udk&ifiopf&,fvdkYudk rjrifbl;? AdkvfaersdK;&J acgifausmfyJ? ig;&mAdkvfwpfOD;yJ? usKyfudk,fwdkifvJ vuf0JppfuJBuD;yJ? ppfumvtwGif;rSm i&pfr&Sdbl;/ iopfr&Sdbl;? trIawmfxrf;csdeftwGif;rSm a&mif;&if; r&Sdbl;? trdefY? wm0ef? owdw&m; 'gyJ&Sdw,f/ ppf onfawmfqdkwm[m ppfa&;eJYywfoufaewJh w'*F wdkif;rSm rdrd&JU0dnmOfa&m? ESvHk;om;udkyg ppf&JUcE¨m xJudk t<uif;rJh jr§KyfESHxm;&r,f? ppfuJu ppfuJ tvkyf udkvkyf? Adkvfu Adkvftvkyfudkvkyf? wyfrª;? aoG;aomuf? tMuyf? &JrufawGvJ 'Dtwdkif;yJ? ppfwm0efqdkwJh tod uaeNyD; qHjcnfwpfrQif? a&G;wpfaph rvGJacsmfap&bl;? wdusjywfom;rI &Sd&r,f? {aum raem wpfckwnf; aompdwfom xm;&r,f? 'g[m ol&Jaumif;&JU orm"d w&m;vdkYvJ qdkEdkifw,f}} MuufoD;arG;nif; jzef;jzef;xoGm;onf/ uREkfyftay: xGif;azmufodjrifwwfaom olYpdwfudk vnf; oabmaygufoGm;onf/ uREkfyfbmrS ajymp&m rvdkawmh/ ]]uJ... usKyfudk udk&ifi&pfvdkY t&ifuvdk http://www.cherrythitsar.org
 • 86. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õèïèïèïèïèï ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ac:NyD; pum;av;bmav; ajymprf;ygtHk;av}} olu &,f&,farmarmjzifh uREkfyf ycHk;udk zufonf/ olYvufarmifatmufwGif uREkfyfao;i,f oGm;um ajrxJjrKyf0ifawmhrnfvm;[k xifrd onf/ ]udk&ifi&pf}[k uREkfyfEIwfrSrxGuf&J/ olonf uREkfyfi&pfjzpfaomfvnf; xdktwdkif; ac:a0:oHk;EIef;vQif olYtay: raxrJhjrifjyK&m a&muf onf[k ,HkMunfaerdonf/ pl;&Saom tNyHK;&dyfwpfckudk olrsufvHk;rsm;xJ wGif jrifae&onf/ uREkfyfEIwfrS toHwpfoH xGufusoGm;av onf/ ]]rif;BuD; r[mAE¨Kv...} olYrsufESmu tNyHK;aysmufuG,foGm;onf/ yg;vTmaom EIwfcrf;rsm; wif;wif;aphoGm;onf/ odkYaomf csufcsif;yif olYrsufESm ajyavsmhoGm;um... ]]usKyfudk i&pfvdkY ac:r,hfol[m rif;w&m; BuD; wpfyg;wnf;yJ usefawmhr,feJY wlyg&JU? Adkvfrif; http://www.cherrythitsar.org
 • 87. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ èîèîèîèîèî ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º wdkYa&...[m;...[m;...[m;}} olY&,foHudk Mum;vdkuf&awmhrSyif ½IyfaxG; jynfhusyfaeaom uREkfyftpdkiftcJa0'emwdkY ysufaus avsmhyg;oGm;&avonf/ À À À http://www.cherrythitsar.org
 • 88. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õèíèíèíèíèí ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 6 uREkfyfwdkY wrl;aMumif;wGif wyfoHk;q,f? qifckESpfq,f?jrif; wpfaxmifhig;&m? ol&Jwpfaomif; ig;axmiftiftm; yg0ifonf/ c&D;um; xifonf xuf ydkíMurf;wrf;vGef;vSonf/ c&D;um; xifonf xuf ydkíMurf;wrf;vGef;vSonf/ acsmif;pG,f? ajrmif; pG,f? a&wHcGef? ausmufawmif xlxyfvSonfjzpf&m qifwyfrsm;rSm cufcufcJcJcsD&avonf/ wrl;odkY a&mufaomtcg uREkfyfwdkY wyf aygif;pktxJrS wyfig;wyf? jrif;ig;&mESihf ol&Jig; axmifudk ql;yHkaMumif;odkY cGJa0csDwufcJh&onf/ odkYjzifh rif;BuD; r[mAE¨KvESifh uREkfyfvnf; wrl;aMumif;rS http://www.cherrythitsar.org
 • 89. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ èìèìèìèìèì ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ql;yHkaMumif;udk ajymif;a&TUcJhavonf/ AdkvfcsKyfBuD; aersdK;rif;vS r[maemf&xmrSm wrl;aMumif;rSmyif ae&pfcJhonf/ wrl;ppfaMumif;rS ql;yHkaMumif;odkY uREkfyfwdkY wyf ig;wyfajymif;cJhonfrSmvnf; olYtpDtrHjzpf onf/ ql;yHkaMumif;onf &efolYwyfrsm;ESihf yxrqHk; &ifqdkif&rnfh ppfvrf;aMumif; jzpfEdkifonf[k olu wGufcsufí olYudk ql;yHkaMumif;odkY cGJay;yg&ef AdkvfcsKyf xH oluyif awmif;qdkcJhjcif;jzpfonf/ 'Gm&0wDrif;om; owdk;rif;&Jausmfxifu olYudk ,HkMunfpdwfcspGm wyfcGJay;vdkufonf/ odkYjzihfyif uREkfyfwdkYwyfig;wyfonf olYOD;pD;rIjzifh ]tdkifrGefacsmif; &Gm}teD;&Sd awmpyfodkY csOf;uyfrdcJhMuonf/ olaoe*F uRrf;usifrIonf xif&Sm;ayNyD/ tdkifrGefacsmif;&GmawmpyfodkY uREkfyfwdkYa&muf&Sd wyfpcef;csNyD; wpfnOfhtvGefrSmyif &efolYwyfESifh &ifqdkifawGU&awmhonf/ rPdyl&wyfrsm; AdkvfcsKyf um; apmfbGm;rm*spfqif; vuf½Hk;trwfppfolBuD; [mapm&Djzpfonf/ http://www.cherrythitsar.org
 • 90. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õèëèëèëèëèë ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º rPdyl&wyfrsm;wGif tiftm;taumif;qHk; um; jrif;wyfjzpfonf/ olwdkY ppfjrif;BuD;rsm; oefpGrf;xGm;usKdif;ovkd jrif;pD;ol&Jrsm;vnf; uRrf;usifvSaMumif; awGU&onf/ olwdkYonf wpf[kefxdk; ppfcsDí? wpf[kefxdk;ppfwuf um? wpf[kefxdk; ppfxdk;onfhaoe*Fudk toHk;jyKMu onf/ ½kwfw&ufrl a'ouRrf;aom &efoljrif;wyf rsm;onf uREkfyfwdkY ppfOD;uif;udk z½dkz&JjzpfoGm;ap onf/ uREkfyfwdkY ppfwyfaoe*FrSm ybuF&AsL[m jzpfonf/ rif;BuD;r[mAE¨Kvu wyfa&SUwnfhwnfh wGif OD;pD;vdkufygvsuf wyfrsm;u aemufrStxyfxyf vdkufum ppfuyfcJhMuonf/ &efolYjrif;wyf ppftxdk; aumif;vSaomaMumifh uREkfyfwdkYaerif;o@mef ppfuyfaom ybuF&AsL[m yHko@mefonf ysuf,Gif; oGm;onf/ odkYaomf... ppfOD;uif;qDrSaeí &efoljrif;pD;ol&Jrsm;udk http://www.cherrythitsar.org
 • 91. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ èêèêèêèêèê ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º &ifqdkifwdkuf&if;jzifh wyfrsm;tm;vHk;udk trdefYwpfck NyD; wpfck ay;aeaom ]olY}tpGrf;um; tHhbeef;yg ayyif/ ]]aZ,sa&Tawmifausmfwyf 0Jbufudkuyf}} ]]vif;Zif;Adkvfwyf nmbufudk 0dkufNyD;qkwf}} ]]rif;vSa&Tawmifausmfwyf ppfcsDvrf;twdkif; awmtkyftpGefxd qkwfoGm;}} ]]aersdK;&Jacgifausmfwyf tv,fawmifaMum rSmwyfjzefYNyD;cif;}} &efoludk xdk;&if;ckwf&if; wyfig;wyf tESHY tjym;olYjrif;udk wpf[kefxdk;pdkif;um trdefYwpfckNyD; wpfckay;oGm;onf/ olYtrdefYtwdkif; uREkfyfwdkY vdkufem½HkuvGJNyD; bmaMumifh wyfawGudk wpfpkwpf½Hk; rxm;bJ cGJjzefYaeaMumif; em;rvnfMu/ ausmuf awmifpG,frsm;? jrufcif;rsm;? awmpyfrsm;wGif ol trdefYay;onfhtwdkif; uREkfyfwdkYwyfrsm; csufcsif; ae&m,lvdkufMuonf/ &efolrsm;um; t&yfav;rsufESmodkY uGJjym; oGm;onfh uREkfyfwdkY wyfrsm;udk awGU&aomtcg wyfNydK http://www.cherrythitsar.org
 • 92. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õèéèéèéèéèé ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º NyDtxifjzifh wuf<uvmMuum eD;&mwyfaemufodkY vdkufwdkufMuavonf/ olurl wyfrsm;tm;vHk; ae&mjzefYNyD;onfESifh ausmufawmifpG,f ESpfcktMum;odkY jrif;udkESifum "m;udk tay:odkY ajr§mufí wpfcJeufaom toHBuD; jzifh [pfatmfa<u;aMumfvdkufonf/ olYxHrS xGufay:vmaom toHum;... ]]bkZ*}} tv,fawmifaMumwGif wyfjzefYcif;xm; aom uREkfyfaumif;pGm oabmaygufvdkufNyD/ wpfrk[kwfcsif; ppfxdk;tpDtrH ajymif; vdkufEkdifaom olYaoe*FynmpGrf;um; xufjrufaypG/ ]bkZ*} t"dyÜm,fum; ppfxdk;jcif; t*Fg ajcmufyg;teuf a>rwGm;oGm;ouJhodkY auGUaumuf azmuf xGif;0iftyfaom ppfxdk;jcif;aywnf;/ wpfxyfpDudk olvSnfhvnftrdefYay; ae&mcs ay;vdkufaomtcg uREkfyfwdkY wyfig;wyfonf bkZ* aoe*Fac: a>rwGm; ppfxdk;yHko@meftwdkif; wnfrd MuNyD/ http://www.cherrythitsar.org
 • 93. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ èèèèèèèèèè ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º olu a>re*g;tarmufae&m ppfOD;uif; rSm/ a>rOD;acgif;jzpfaom wyfOD;rS olvIyf&Sm;onfh twdkif; a>r wGefYvdrfaom udk,fydkif;ae&m&Sd uREkfyf wdkY wyfrsm;u vIyf&Sm;ppfxdk;Muonf/ a&SUwuf? aemufqkwf? ab;odkYzJhxGuf? 0JbufodkYauGU? ,mbuf odkYaumuf? a>rwpfaumif vIyf&Sm;rIrsdK;/ uREkfyfwdkYwyfrsm; wpfxyfpD wpfae&mpD upOfhuvsm;uGJjym;oGm;MuNyDtxifESihf eD;&mwyf aemufodkY zdvdkufcJhMuaom &efolrsm;rSm olwdkYudk,fwdkif upOfhuvsm; jzpfoGm;&avonf/ uREkfyfwdkYwyfrsm;rSm wpfae&mpD &Sdaeaomf vnf; twGefYtvdrf? t&pftacGrysufaom a>ruJhodkY qufpyfpkpnf;aeMuonfjzpfav&m olwdkYomvQif a>r 0ef;0dkuf&pfacGxm;aom udk,fvHk;xJwGif ydwfrd vsufom; jzpfoGm;Muonf/ xGufajy;wdrf;a&SmifEdkifp&m vrf;&Sdonfh awmifMum;vrf;rsm;twdkif; olwdkYtjyif;qkwfMu aomfvnf; xdkae&mwGif ]a>rudk,fvHk;}&Sdaeonfom/ http://www.cherrythitsar.org
 • 94. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õèçèçèçèçèç ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º &efol rPdyl& jrif;wyfajy;vrf;r&Sdawmh/ a>rOD;acgif;rS ]ol}udk,fwdkifuvnf; tqufrjywf wpfcsufNyD;wpfcsuf aygufaom a>ruJhodkYyif/ bkZ*aoe*FwGif a>rvnfyif;ae&mü yg0if&aom uREkfyfwyfonf olESihfwpfqufwnf; jzpfonfhtwGuf olYudkwpfcsdefvHk; jrifae&onf/ aemufqHk;rPdyl&trwfppfolBuD; [mp&D udk,fxJ odkY olY"m;epfjr§KyfoGm;onftxd/ &efolYwyfOD; NydKavNyD/ t"ducHppfaMumif; ysufavNyD/ eHeufcif;rSpcJhaom wdkufyGJonf rGef;twrf; wGif tNyD;owfoGm;onf/ausmufawmifxlxyfaom ppfwvif;0,fppfajrjyif obm0tcif;tusif;udk csufcsif;wGufcsufí bkZ*Faoe*F ppfxdk;tpDtrHjzifh e,fuRrf;aom &efolwdkYtay: atmifyGJcHvdkufEdkif onfh t"dutaMumif;&if;um;... ol... rif;BuD;r[mAE¨Kvaywnf;/ À À À http://www.cherrythitsar.org
 • 95. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ çðçðçðçðçð ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ¬½»ºå øì÷ 1 rPdyl&ppfyGJwGif olonf olyg0if&aom ppf aMumif;rSmvnf; ppfcsD? ppfwyf? ppfxdk;tpDtrHrsm; jzifh uREfkyfwdkYxufydkí tiftm;BuD;aom e,fajruRrf; aom &efolYwyfrsm;udk wpfyGJNyD;wpfyGJ tEdkif,lcJhonf/ xdkrQomru tjcm;wyfrsm;odkYvnf; ppfxdk;tpDtrHudk ay;ydkYulnDcJhonf/ apmfbGm;rm*spfqif; udk,fvGwf½kef;í xGuf ajy;oGm;onf/ ycef;BuD; NrdKU0efrif;BuD; rif;acgifausmf uvnf; vusfmppfuJBuD;tjzpf olESifhtwl ppfyGJ tajctaeudk rjywfaxmufvSrf;qufoG,fum rPdyl&udk taemufbufrSvkyfBuHonf/ uREkfyfwdkY wyfrsm;wGif qifwyftustqHk;rsm;vSaomfvnf; BuD;pGmaom atmifyGJudk &Sdvdkufavonf/ http://www.cherrythitsar.org
 • 96. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õçïçïçïçïçï ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º rPdyl&NrdKUawmfausmufwHk;jzifh NyD;onfh jrifhrm;vSaom NrdKU½dk;wHwdkif;BuD;a&SUwGif uREkfyfwdkY wyfrrsm;tm;vHk; qHkMuonf/ atmifyGJcHwyfrrsm; ppfaMumif;toD;oD;rS csDwufvkyfBuHNyD; ,ckvdk jyefqHk Mu&aomtcg uREfkyfwdkY wuf<urIrSm tqHk;tprJh yif jzpfawmhonf/ wyfrrsm; pHknDMuNyD;aemuf oufqdkif&m wyfrif;rsm; AdkvfcsKyfppfuJrsm; csufcsif; pHknDaqG;aEG;Muonf/ olYudk uREkfyfat;at;aq;aq; awGUcGifhr&cJh/ odkYaomf a&mufav&m wyfpcef;wdkif; wGif ]rif;BuD;r[mAE¨Kv} [laom trnfudk wvIdif vdIifMum;ae&avonf/ tcsdKUaomAdkvfrsm;u olYtpGrf;udk wtHhwMojzpfaeMuaomfvnf; uREkfyfrlum; wyfrª; i,f b0uwnf;u rPdyl&a'o ajryHkudk tvGwf &aecJhaom olYaMumif;odNyD; jzpfojzihf xl;í rtHhMordawmhay/ ql;yHk ppfaMumif; OD;pD;AdkvfcsKyf jzpfaom owdk;rif;&JoD[olurl... ]]rif;BuD;AE¨Kv[m rPdyl&rSm tBudrfaygif; rsm;pGm ppfvmwdkufzl;cJhwJhtwdkif;yJ? olYaoe*F tpDtrHawG[m tydktvdkr&Sdbl;}} http://www.cherrythitsar.org
 • 97. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ çîçîçîçîçî ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º [k xkwfazmfcsD;usL;avonf/ olwdkY wyfrif;? AdkvfcsKyf? ppfuJrsm; aqG;aEG; rINyD;oGm;NyD;aemuf nnfhv,favmufwGif wyfaygif; Adkvfrsm;udk qifhac:ojzihf uREkfyftdyf&mxJrS xvdkuf oGm;&onf/ uREkfyfwdkYtm;vHk; pHknDa&mufonfESihf rif;w&m;BuD; nDawmf'Gm&m0wDrif;om; AdkvfcsKyf owdk;rif;&Jausmfxifu trdefYwpfckudk xkwfqihfvdkuf onf/ ]]rPdyl&rSm igwdkY tapmifhwyfxm;cJhNyD; usef wyfrawGaejynfawmfudk jyefr,f? tapmifhwyfu tckncsif; wm0ef,l? usef wyfrawG csufcsif; toifhjyif? eufjzefeHeuf ½kyfodrf;r,f? 'DrSm usefcJh &r,fh wyfawGtwGuf uEéDNrdKU0efu Adkvfrª;? aersdK; aZ,soBuFefeJY &Jxiftaemf&xmausmfacgifu ppfuJ? NrdKUapmifhwyf&JU tBuD;tuJAdkvftjzpf aersdK;&Jacgif ausmf ae&pfaer,f}} trdefYtwkdif; uREkfyfrPdyl&wGif NrdKUapmifh wyftBuD;tuJ Adkvftjzpf ae&pfum wm0ef,l&awmh http://www.cherrythitsar.org
 • 98. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õçíçíçíçíçí ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º rnf jzpfonf/ olESihftwl aejynfawmfjyefwyfwGif rvdkuf ygEdkifawmh/ tm;i,foa,mif jzpfoGm;aomfvnf; olY rsufuG,fü wm0efBuD;wpfckudk ,l&rnfjzpfojzifh *kPf,lrdavonf/ wyfaygif;Adkvfrsm; pHknDaqG;aEG;yGJtNyD;wGif ol uREkfyfxHa&mufvmonf/ olYrsufESmay:wGif awGUjrifaeus wnfNidrfrIrsdK;/ ]]NrdKUapmifhwyf Adkvftjzpf udk&ifhudk a&G;vdkuf wm usKyfyJ}} uREkfyfuvnf; þtwdkif;yif awG;rdNyD;jzpf onf/ ]]rif;BuD; r[mAE¨Kv&JU a&mif;&if;wpf a,muf[m r[mAE¨Kv&JU tkyfcsKyfuGyfuJrIrygbJ? olYbmomol tpGrf;tp jyKEdkifw,fqdkwmudk xif&Sm; apcsifvdkYyJ}} uREkfyfacgif;ndwfjyvdkufonf/ ]]wpfckawmh rSmcJhr,fudk&if? wyfrBuD;awG ½kyfodrf;NyD; jyefoGm;aMumif;? 'DrSm NrdKUapmifhwyfxm;cJh http://www.cherrythitsar.org
 • 99. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ çìçìçìçìçì ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º aMumif;? &efolodwJhtcgrSm olwdkYvmNyD; wdkufEdkifw,f/ 'DrSm wyfav;wyfxm;cJhr,f? &efolY tvHk;t&if;[m udk&ifwdkYxuf ydkNyD;tiftm;BuD;rSmyJ? udk&ifwdkY yGJBurf; awGU&vdrfhr,f}} ]]arQmfvifhxm;ygw,f... rif;BuD;}} ]rif;BuD;} [laom toHk;aMumifh oluREkfyfudk &dyfueJ Munfhonf/ odkYaomf olYudk uREkfyf,cifvdk ]udk&ifi&pf}[k rac:EdkifawmhaMumif; uREkfyfrsufvHk; rsm;u azmfjyaeMuayrnf/ ,if;udkvnf; ol em;vnf oGm;[efwlonf/ tac:ta0: toHk;tEIef;rsm;udk oluvnf; pdwfr0ifpmawmh[efjzifh qufajymonf/ ]]NrdKUapmifhwyfAdkvftjzpf udk&if vlpGrf;vlp jyyg/ rMumcifrSm udk&ifeJYusKyf eD;eD;uyfuyfaecGifh &ygvdrfhr,f}} ol vSnfhxGufoGm;onftxd uREkfyfae&mwGif &yfaerdonf/ olYxHrS cGeftm;rsm; uREkfyfwGifusef&pf cJhovdk cHpm;&rdonf/ À À À http://www.cherrythitsar.org
 • 100. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õçëçëçëçëçë ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 2 olajymoGm;onfhtwdkif;yif wyfrBuD;rsm; ½kyfodrf;oGm;NyD;aemuf av;&ufajrmufaomaeYrSmyif rm*spfqif;onf vufatmufcH apmfbGm;trsm;tjym; wyfrsm;udk pk½Hk;vmum xdkppfqifcJhonf/ NrdKU½dk;ESihfa0;uGmaomae&mrSaeí olwdkYonf tajrmuf? pdefajymif;rsm;jzifh ypfMuavonf/ uREkfyf NrdKUapmifhwyftygt0if usef&SdcJhaom tiftm;rSm oHk;axmifom&Sday&m aomif;csDí wufvmaom rPdyl&wyfrsm;udk tjyif;txef ckcHMu&onf/ tajrmufqeftvSrf;tuGmoifhvSaom wyfav;wyf NrdKUtjyifxGufí qkwf&awmhonf/ wyfqkwfvrf;aMumif;rSmyif jyif;xefaom wdkufyGJrsm; http://www.cherrythitsar.org
 • 101. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ çêçêçêçêçê ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º jzpfyGm;av&m Adkvfom&puúESihf Adkvfe&mausmfacgif wdkY usqHk;&onf/ uREkfyfNrdKUapmifhwyfum; yGJMurf;tawGU&qHk; yif/ &efolwdkYonf olwdkYNrdKUudk olwdkYjyefodrf;jcif; jzpfojzifh wdkufcif;wdkufuGuf? txdk;tazmuf uRrf;usifNyD; jzpfaeMuonf/ uREkfyf wyfom;trsm; qHk;udk csxm;aomawmifbufNrdKU½dk;rkcfudk olwdkY tvHk; t&if; tBuD;qHk;oHk;í tjyif;txef wdkufMuonf/ NrdKU½dk;udk tvHkydwfí BuHUBuHUcH½HkrQty tjcm;enf;vrf; r&Sdawmh/ uREkfyfwdkYxHwGif tajrmufpdefajymif;tcsdKU &Sdaeaomfvnf; NrdKU½dk;tjyif tvSrf;a0;vGef;vSaom ausmufawmifrsm;udk tumtuG,f,lxm;onfh &efol&Sd&modkY ypfcwf&efrSm tcsnf;tESD;jzpfaom aMumifh tajrmufwyfom;rsm;udk toHk;rjyKawmh/ cHppf t"dutjzpf NrdKU½dk;rkcf0 wHwdkif;udk om tcdkiftrmae&m,lvdkufonf/ rPdyl&wdkYonf rdkufrJvSpGmjzihf NrdKU½dk;udk avScg;axmifwufMuonf/ NrdKU½dk;xdyfrS uREkfyf&Jrufrsm;tzdkYum; olwdkYavSum; http://www.cherrythitsar.org
 • 102. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õçéçéçéçéçé ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º wpfpif;NyD;wpfpif; uyfvmavav aoG;<uavav yif/ NrdKU½dk;xdyfrS i½kwf&nfrsm;? qDylrsm;jzihf avmif;csum uRHí a&mufvmwwfaom &efoludk vSHvsifjzifh y,f&Sm;ypfwwfMuonfh uREkfyfwdkY uRrf;usifrIudk olwdkYrodMu/ NrdKUapmifhwyfzGJU&Sd&modkY wpfckNyD;wpfck vSnfhvnf ppfaq;trdefYay;&if;jzifh ]ighae&mwGif r[mAE¨KvqdkvQif b,fodkYpDrHtrdefYay;rnfenf;}[k ESvHk;oGif; pOf;pm;cJhaMumif;udkum; 0efcH&ayrnf/ NrdKU½dk;xdyfrS uREkfyf rqif;awmh/ &efolrsm; wpfwyfNyD;wpfwyf csOf;uyfvmonfudk NrdKUapmifh wyftaejzifh tiftm;ESpfxyfjzihf ckcHwGef;vSefypf&ef uREkfyfpDpOfvdkufonf/ yxrwpfxyfrSm rD;aygufaoewfudkifwyf jzpfonf/ rPdyl&NrdKUusHK;onf uREkfyfwdkYtif;0 tr&yl& NrdKUusHK;rsm;avmuf rus,faomaMumifh usHK;udk olwdkYjzwfuloGm;csdefwGif NrdKU½dk;ay:rSaeí aoewfjzifh ypfcGifhomonf/ http://www.cherrythitsar.org
 • 103. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ çèçèçèçèçè ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º odkYaomf uREkfyfwdkY aoewfrsm;rSm ,rf;xdk;? ,rf;xdef;um ywfxnfh? xdk;wefESihfaqmifhíodyf? em;cGufwGif ,rf;udkyHk? tay:u pdkifay:tkyf? rD;armif; wif? rD;armif;usNyD;rS pdkifaygifvuf0g;u oHjyifESihf ½dkufcwfNyD; rD;yGifh? rD;yGifhpGJrS em;cGufu rD;awmufu usnfqefxGuf&aom ausmufrD;aoewfrsm; jzpf onf/ wpfcgwpf&H tcefYroifhonfhtcg rD;ryGifhjcif;? rD;yGifhaomfvnf; em;cGufvrf;udk rD;rpGJbJ vGJacsmfjcif; wdkYaMumifh usnfxGuf&ef cJ,Of;vSay&m wpfcsufESifh wpfcsuftMum; ypfcwf&ef jyifqifaecsdefrSmyif &efolrsm;u usHK;udkjzwful; a&muf&SdvmMuonf/ eD;uyfvmNyDjzpfaom &efoludk aoewfjzifh ypf&ef rjzpfEkdifawmhaomaMumifh aoewfudkif &Jruf rsm; aemufwGifcsxm;aom 'kwd,txyfudk toHk; jyK&onf/ 'kwd,txyfum; 'l;av;wyfaywnf;/ uRrf;usifvSaom vufrsm;u jrm;wH wpfacsmif;NyD;wpfacsmif;udk n§dKUwGifqifum taumif; qHk; tuGmta0;&Sd &efolxHodkY twnhfrwfqHk; ypfvTwfEdkifMuonf/ uREkfyfudk,fwkdifrlum; vSHvsif http://www.cherrythitsar.org
 • 104. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õçççççççççç ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º rsm;udk tpnf;vdkuf csxm;NyD;? wpfacsmif;NyD; wpfacsmif; qJG,lum &efoludk vSHwpfcsufvQif wpfa,muf csdef&G,fypfpdkuf&avonf/ &efolYtavmif;rsm;onf NrdKU½dk;tjyifbuf atmufajcwGif tpkvdkuf tyHkvdkuf jzpfvmonf/ uREkfyfwdkYbufrSvnf; olwdkY aoewfusnfqef aMumifh trsm;tjym; usqHk;&onf/ uREkfyfnmbufvufarmif;rS tom;wpf wpfckvnf; &efolYusnfqefwGif ygoGm;onf/ ezl;p wGifvnf; wdkuf½kdufrrSefapumrl ,rf;aiGUoifhaom aMumifh avmifuRrf;ndKrnf;oGm;onf/ olwdkY aoewf rsm;rSm uREkfyfwdkYxuf ydkíaumif;rGefaMumif; awGU& onf/ toHvnf; ydkíus,fonf/ ypfcwfrIwpfcsuf ESihfwpfcsufvnf; uREkfyfwdkY ausmufrD;aoewfvdk tcsdefrMumvS/ rnfodkYqdkap/ olwdkY tustqHk;rsm;onfurl taotcsmyif/ teD;uyf &ifqdkifwdkufcdkufyGJwGif ta&;rom onfudk olwdkYodoGm;NyD; ta0;rSom tajrmufjzifh http://www.cherrythitsar.org
 • 105. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïððïððïððïððïðð ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ypfMuonf/ tajrmufoHrsm; tqufjywfawmhonf r&Sdojzifh uREkfyfwdkYtm;vHk;em;yif;oGm;Muawmhrnf avm[kyif xifrdonf/ wdkufyGJwGif 'kwd,aeY/ &efolwdkY NrdKU½dk;udk wuf&ef BudK;pm;onfhtBudrfaygif; &SpfBudrfajrmuf wGifum;/ Adkvfrª; uEéDNrdKU0ef? ppfuJrsm;jzpfMuaom aersdK;aZ,soBuFef? &Jxifaemf&xmausmfacgifESihf uREkfyfav;OD;om; tjyif;txef aqG;aEG;&awmhonf/ uREkfyfwdkY aqG;aEG;wdkifyifyGJrSmvnf; tajrmufqefrsm;w0kef;0kef; aygufuGJaeonfhMum;rS yif a&Smif&if;wdrf;&if; jyKvkyfMu&avonf/ aemufqHk;wGif aejynfawmfrS ppfulawmif; &ef qHk;jzwfvdkufMuonf/ ,if;twGufc&D;vrf;qdk;&Gm;vSaom csif; wGif;a'oudk tjrefqHk;ESifEdkifrnfh jrif;onfausmf wyfzGJUwpfzGJU a&G;cs,fvdkufonf/ jrif;onfausmf wyfom;wdkYonf &efolwyftaeusJonfh ta&SUbuf rsufESmrS azmufxGufNyD; ajr'l;NrdKUodkY OD;wnfoGm;&rnf jzpfonf/ ajr'l;rS wyfudkwpfqifh apvTwf&efpDpOf http://www.cherrythitsar.org
 • 106. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïðïïðïïðïïðïïðï ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º vdkufonf/ þtpDtpOfudk uREkfyfucsrSwfvdkufonfwGif aersdK;aZ,soBuFefu ]][m..cifAsm;rif;BuD; r[m AE¨Kv&JU a&mif;&if;rdkYvdkY? olYvkd tpDtrHrsdK; csrSwf wwfwmeJY wlw,f}}[k ajymao;onf/ odkYjzifhyif jrif;onfawmf wyfzGJUudk apvTwf cJhNyD;aemuf ig;&ufajrmufnodkY a&mufcJhavonf/ &ufowåwpfywfvHk;vHk; aeYaeYnn &efolwyfrsm;u tvSnfhjzifh 0ifwdkufMuonf/ uREkfyfwdkYrSm &SdorQ tif tm;jzifh tvSnhfusvmorQ &efoludk 'dkifcHí wkdufcdkuf ckcHae&onfjzpfí wyfom;rsm; tm;tifqkwf,kwf vmonf/ uREkfyfvnf; aoewf'Pf&mrS tem&Sdef aMumifh tzsm;0ifvmonf/ &Jxifaemf&xmausmfacgifvnf; aygifwGif 'Pf&m&oGm;onf/ uREkfyfwdkYacgif;aqmifav;OD;rSm 'Pf&mudk vnf;aumif;? zsm;emjcif;udkvnf;aumif; arhazsmuf ypf&um wpfaeYwmudk tcsdefav;ydkif;cGJí OD;pD; http://www.cherrythitsar.org
 • 107. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïðîïðîïðîïðîïðî ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º uGyfuJMu&avonf/ tqrwef rrQwaom tiftm;csif; ,SOf& onfjzpfí &efolwdkYonf NrdKU½dk;udk av;bufav;wef ydwfqdkYrdoGm;Muonf/ uREkfyf tcsdefydkif;jzpfaom nOfhoef;acgifrS eHeuft½kPfwuftxd umvtwGuf wdkufyGJudk uGyfuJ&ef NrdKU½kd;ay:odkY wufcJhonf/ NrdKU½dk;xdyfodkY uREfkyf a&mufoGm;aomtcg 'Pf&mtxyfxyf &aeMuNyD jzpfaom &Jrufrsm;rSm tm;wufoGm;[efjzifh 'l;av; udk pGJudkifvdkufMuonf/ &Jrufi,fwpfOD;u uREkfyfudk vSHvsiftpnf; vdkufvmay;onf/ olYudk vufumjyvdkufNyD; uREkfyfajymvdkuf onf/ ]]ighudk 'l;av;eJYjrm;usnfawmufyJ ay;awmh uGm? 'l;av;n§dKUudkawmh BudK;pm;NyD; iifEdkifr,fxif wmyJ? vSHvsifudkawmh igt&Sdefjyif;jyif; rypfEdkifawmh bl;}} &Jrufu a,mifudkif;aeaom uREkfyf vuf http://www.cherrythitsar.org
 • 108. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïðíïðíïðíïðíïðí ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º armif;udk Munfhí 'l;av;ESifh jrm;usnfawmufudk xkwfay;onf/ jrm;wpfpif;xkwfí nd§KUwGifwyfum iifMunfhonf/ b,fvufudkoHk;í &ao;aMumif; awGU &í uREkfyftm;wufrdonf/ &Jrufi,fonf uREfkyf 'l;av;n§dKU BudK;iifyHkudkMunfhí NyHK;ae&Smonf/ xdktcsdefrSmyif aoewfoHwpfcsuf ay:vmNyD; &Jruf i,fcrsmrSm tNyHK;yifrjy,fwwfao;aom rsufESm av;ESifh usnfoifhum acGusoGm;avonf/ vufarmif;'Pf&mudk uREkfyfowdr&awmh/ wyfqifxm;NyD;om; jrm;wHudk ypfvTwfvdkufonf/ NrdKU½dk;atmufrS aoewfudkif&efol vnfrsdKodkY xkwf csif;ayguf/ aemufxyfjrm;wpfpif; 'l;av;n§dKUwGifwyf? n§dKUudkiif? aemufxyf &efolwpfa,muf? aemufjrm; wpfpif;? aemuf&efolwpfa,muf/ vIyf&Sm;&vGef;ojzifh uREkfyfvufarmif;rSm aoG;rsm; &TJepfaeonf/ n§dKUudkqGJí armif;cvkyfudk n§pfvdkufwdkif; 'Pf&ma[mif;rS aoG;rsm;,dkpD;usvm onf/ Mumvmaomtcg emusifrIonf txGwftxyfodkY http://www.cherrythitsar.org
 • 109. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïðìïðìïðìïðìïðì ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º a&mufoGm;[ef&Sdonf/ uREkfyfrSm vufwpfbufr&Sdawmhovdk cHpm;& onf/ xdkcPü uREkfyf ½l;oGyfoGm;NyD[k &Jrufrsm;u xifMuaMumif; aemufydkif;wGif ajymjyavonf/ jrm;usnfawmufoHk;ckudk toHk;jyKcJhonf/ wwd,usnfawmufrS jrm;wHrukefrDrSmyif uREkfyf acgif;xJrSm rl;a0vmonf/ aoG;xGufvGefaomaMumifh jzpfonf/ rsufvHk;xJwGifvnf; teDa&mifudkom jrifae&onf/ 'l;av;u vufxJrSmtqrwef av;yifvmonf/ n§dKU udkvnf; rwifEdkifawmh/ odkYaomfvnf; jrm;wpfpif;udk BudK;pm; wyfqifvdkufonf/ 'l;av;tdrf&Sd&m n§dKUra&mufcifrSmyif uREkfyf ü &Sd&SdorQtm;tifwdkY ukefcef;oGm;NyDjzpfaMumif; odvdkufonf/ NrdKU½dk;xdyfrS OD;pdkufuRrf;jyefusvktHh jzpfoGm;í 'l;av;udk vTwfcsNyD; ol&Jcdkudk zufwG,fxm; vkduf&onf/ rsufcGHrsm;udk tm;,lízGifhMunfh,if; avSum; http://www.cherrythitsar.org
 • 110. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïðëïðëïðëïðëïðë ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º axmifwufvmaom &efolrsm;taetxm;udk oHk;oyfvdkufonf/ &efolaoewfusnfqefudk apmifh½HkrSty bmrQ rwwfEdkifawmh/ aemufqHk;tcsdefonf eD;uyfvmaeNyD/ rPdyl &udk &efolrsm; jyefodrf;EdkifMuawmhrnf/ ½kwfw&uf rsufpdxJwGif wpfcJeuf trdkufwkduf jzpfxGef;oGm;NyD; aemuf csufcsif;yif NydK;jyufvif;xdef oGm;jyefonf/ aemufqHk;xGufouf edrdwfvu©Pmyif jzpfacsrnf [k awG;rd&if; jrifvdkuf&aom rD;a&mifBuD;udk ai;idkif Munfhrdonf/ tvif;a&mifonf aysmufjy,fíroGm;/ tqufrjywf vif;aeNrJ/ xdktcdkufrSmyif NrdKUapmifhwyf&JrufwdkY [pfa<u;oHukd Mum;vdkuf&avonf/ ]]aejynfawmf wyfrawG a&mufvmNyD? ppful vmNyD...}} apmapmu jrifvdkuf&aom rD;a&mifrsm;um; aejynfawmfwyfrrsm; tajrmufpdefajymif;rsm;qDrS http://www.cherrythitsar.org
 • 111. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïðêïðêïðêïðêïðê ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º jzpf&rnf/ tNyD;wdkif jyKwfa<utHhqJqJ arQmfvifhcsuf i,fav;onf ½kwfjcnf;yif qyGm;us,fjyefYvmawmh onf/ wpfudk,fvHk;odkY cGeftm;opfrsm; pD;jyefYvmovdk cHpm;vkduf&NyD; uREkfyfol&Jcdkab;rS ckefí xvdkufonf/ odkYaomf xdkw'*Fonfom owdESihfudk,fNrJcJh aom aemufqHk;tcsdef/ uREkfyfbmudkrQ rodawmh/ À À À http://www.cherrythitsar.org
 • 112. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïðéïðéïðéïðéïðé ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 3 owd&vmí rsufpdzGifhMunfhvkdufaomtcg tvif;a&mifESihftaEG;"mwf aumif;pGm&&Sdaom wJ wpfwJtwGif; a&mufaeaMumif; awGUvkduf&onf/ tajrmufpdefajymif;oHrsm;udk rMum;&awmh/ tiftm; jynfh0pGm Edk;xvmcJhonfjzpfí jrifuGif;onf &Sif;vif; Munfvifaeonf/ wJtwGif;vufeufrsdK;pHk udk csdwfqGJxm;onf/ xdkrQomru eH&HxufwGif ppfaMumif;csD ajryHkrsm;? rPdyl& tmoH? ucsme,fpyf a'ojyajryHk rsm;? tif;0NrdKUawmf ajryHkum;csyfrsm;.../ http://www.cherrythitsar.org
 • 113. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïðèïðèïðèïðèïðè ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º tHhMojcif; BuD;pGmjzifh tdyf&mxufrS xvkduf onf/ ½kwfw&uf rl;a0oGm;ojzifh tdyf&may:wGif jyefvSJ vdkuf&onf/ ppftcif;tusif;jy ajryHkum;csyfrsm; onfrQ pHkvifpGmcsdwfxm;aom wJonf ]olY}wJrSty tjcm;rjzpfEdkif/ odkYqdkvQif olonf rPdyl&odkY a&mufvmNyD avm? ppfulwyfrwGif olygvmonfavm? tawG; rsm; ½IyfaxG;aecdkufwGif... A[dkpnfoHwpfcsuf Mum;vdkuf&onf/ ]][if...}} EIwfrS a,mif,rf;í toHxGufoGm;&av onf/ þtoHudk rPdyl&ü rMum;&Edkif/ uonf;wdkY onf A[dkpnfudk roHk;/ A[dkpnfudk tif;0NrdKUawmfu om toHk;jyKonf/ odkYqdkvQif uREkfyfa&mufae&m onf... uREkfkyf ½IyfaxG;vSaom tawG;rsm;udk ajz&Sif;ay;rnfh o@mefwpfck wJxJodkY 0ifvmonfudk awGUvdkuf&avonf/ 0rf;omvGef;ojzihf tdyf&mrS x&ef BudK;pm;vdkufonf/ http://www.cherrythitsar.org
 • 114. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïðçïðçïðçïðçïðç ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º olu zswfvwfayghyg;pGm uREkfyfteD;odkY a&mufvmNyD; uREkfyf&ifbwfudk qD;umí tdyf&m ay: jyefvSJaponf/ ]]rxeJY... udk&ifh 'Pf&m jyif;w,f? tem&Sdef BuD;vGef;wm&,f? aoG;txGufvGefwm&,f aMumihf udk&ifNrdKU½dk;xdyfrSm vJusoGm;w,f? ig;&uf vHk;vHk; owdvpfaecJhw,f? tjyefwpfvrf;vHk;vJ udk&if tjyif;zsm;cJhw,f? vHk;0 owdr&bl;? tckawmh pdwfcsoGm;ygNyD? aejynfawmfudkvJ jyefa&mufaeNyD av}} uREkfyftaMumif;ESihfywfoufí ar;p&m rusefawmhavmufatmif rif;BuD;r[mAE¨Kvu tusOf;csKyfpHkvifpGm ajymjyavonf/ odkYaomf... ]]rPdyl&aum rif;BuD;... [if rPdyl& aum}} ]]udk&ihftrdefYeJY vTwfvdkufwJh jrif;onfausmf ajr'l;udk a&mufcJhw,f/ tqifhtqifh jrif;wrefawG a&mufvmwmaMumifh? 'Duae ppfulvdkufcJhw,f? ycef;rif;BuD;rif;acgif udk,fwdkif AdkvfcsKyftjzpf OD;pD; http://www.cherrythitsar.org
 • 115. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïïðïïðïïðïïðïïð ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º csDcJhMuwmyJ? qifig;q,f? jrif;wpfaxmif? ol&JESpf aomif;? wyfrq,fhudk;ckcsDcJhw,f? rm*spfqif; ucsm e,fxJudk xGufajy;oGm;NyD; ta&;awmfvScJhw,f qdkMu ygpdkY}} atmifyGJowif;udk ajymaeaomfvnf; olY rsufESmrSm wpfpHkwpf&m xl;jcm;aysmf&Tif[efrsdK; r&Sd[k uREkfyfxifrdonf/ ]]udk&ifh NrdKUapmifhwyfaum udk&ifudk,fwdkifyg &Tyf&TyfcRHcRH &SdcJhMuw,f/ NrdKUusvkqJqJrSm tcsdefrD jyefpD;vdkufEdkifw,f}} ]]rif;BuD;u b,fppfaMumif;eJY csDovJ}} ]]usKyf... vdkufroGm;ygbl;? tif;0rSmyJ ae&pfcJhw,f/ uonf;apmfbGm;xufudk ta&;BuD;wJh ppfa&;awGtwGuf 'DrSmaeYnOfhrjywf wyfrif;awG tm;vHk; rif;w&m;eJY wdkifyifaeMu&w,f}} ]][kwfvm;... b,fvdkta&;BuD;wJh ppfa&; awGvJ}} twefMum olwdwfqdwfaeNyD;rS qufajym onf/ ]]rm*spfqif; ajy;0ifcdkvIHwJh ucsme,f[m.. http://www.cherrythitsar.org
 • 116. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïïïïïïïïïïïïïïï ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º NAdwdoQydkif qDv[ufe,feJY ausmcdkif; e,fpyf a'oyJ? usKyfwdkYwyfawGu apmfbGm;udk zrf;zdkY ucsm e,fxJtxd vdkufcJhMuw,f/ NAdwdoQawGu e,fusL; w,fqdkNyD; usKyfwdkYeJY pum;rsm;Muw,fav}} uonf;apmfbGm;rsm; aemufuG,fwGif NAdwdoQrsm;&SdaeaMumif;? NAdwdoQonf wu,fh&efol jzpfaMumif;? vufonf;0Sufxm;aom aMumifESihf tvm;wlonfh NAdwdoQwdkYta&;udk rarhravsmh&Sdtyf aMumif;? olwpfcgu ajymzl;onfrsm;udk uREkfyftrSwf &vmonf/ ppfrIta&;t&mESifh ywfoufaom olY BudKwifwGufudef;rsm;tm;vHk; rSefuefvmMuavonf/ ]]udk&if tckawmh 'DavmufyJ odxm;tHk; aygh? udk&ifhtem tawmfonf;cJhwmyJ? 'Pf&muae xGufoGm;wJh aoG;awGtwGufa&m? tzsm;a&m*gBuD; vGef;cJhwJhtwGufa&m? udk&if tm;jyefarG;zdkY? rlvtajc a&mufzdkY &uftawmfMum tem;,l&vdrfhtHk;r,f? tif;.. udk&if tdyf&mxufrSmyJ ae&vdrfhr,f}} ta&;awmfrsm; ylaEG;aeonfhumvrsdK;wGifrS http://www.cherrythitsar.org
 • 117. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïïîïïîïïîïïîïïî ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º uREkfyfrSm a0'emonfjzpfae&onf/ BuHKvm&onfh tajctaeudk rauseyfEdkif/ ]]usKyf... tcsdefawGtrsm;BuD;udk tcsnf;ESD; ukef&awmhrSmvm;Asm}} pdwfvufrcsrf;om jzpfvmojzifh nnf;oH EIwfrSxGufoGm;onf/ olu euf½Idif;pGm Munfhvsuf... ]]udk&if... bmvkyfcsifovJ? tdyf&may:u awmh rqif;&bl;}} ]]rif;BuD;&JU wJxJrSmyJ... qufaecGifh&r,f qdk,ifawmh...}} 'DrSmyJ ae&rSmaygh? usKyfqDrSmyJ ae&r,f}} ]]'gjzifh&if...}} olYudk uREkfyftm;udk;wBuD; Munfhvdkufrdav onf/ ]]tdyf&may:rSm ae&r,hftcsdefawGwpf avQmufvHk;rSm rif;BuD;cGifhjyKEdkifr,fqdk&if rif;BuD;&JU ajryHkum;csyfawG? aoe*FtpDtrH wGufcsufxm;yHkawG udk avhvmcsifw,f}} http://www.cherrythitsar.org
 • 118. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïïíïïíïïíïïíïïí ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ESpfESpfNcdKufNcdKuf &SdvSaom tNyHK;wpfckudk awGU vdkuf&onf/ acgif;udk jznf;jznf;ndwfvsuf uREkfyf 'Pf&mr&aom 0Jvufudk ol qkyfudkifzspfn§pfonf/ Murf;&Saom olYvufz0g;jyifus,fBuD;xHrS ylaEG;&Sifoefonfh taiGUudk &&Sdvdkufonf/ wif;usyf NrJNrHaom vufacsmif;rsm; qkyfudkifrIrSwqifh olwefcdk;rsm; uREkfyfxHodkY pD;0ifvmonf[k xif& avonf/ ]r[mAE¨Kv a&mif;&if;jzpf&jcif;}qdkonfh wpfckwnf;aom taMumif;tcsuftm;jzifhyif uREkfyf vljzpfusdK;eyfNyD;[k ,HkMunfrdacsonfwum;/ À À À http://www.cherrythitsar.org
 • 119. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïïìïïìïïìïïìïïì ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ¬½»ºå øë÷ 1 arQmfvifhxm;cJhonfxuf ydkíMumjrifhpGm uREkfyf tdyf&may:wGif aecJh&onf/ rPdyl&ppfyGJwGif &cJhaom iSufzsm;a&m*grSm oufomp jyKvmaomf vnf; aoG;txGufvGefcJhjcif;aMumifh uREkfyfrSm yuwd vlaumif;jzpfzdkY tpGrf;xufaom aq;0g;rsdK;pHkudk rjywf rSD0Jae&onf/ odkYaomf... xkd ]a0'emonf umv} onf uREkfyfb0twGuf tcsdK;tauGUwpfqpfajymif;umv yifjzpfawmhonf/ http://www.cherrythitsar.org
 • 120. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïïëïïëïïëïïëïïë ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º olYñTefMum;jyorIrsm;jzifh uREkfyfonf ppfwdkY oabmrsm;pGmudk wqifhNyD;wqifh avhvm cGifh&cJhavonf/ vuf0JokE´& eE´DaoeysdKU? om"de ysdKU? aoe*FAsL[mysdKU? AsL[puúdysdKUrsm;udk tacguf acguftjyefjyef zwfcJhonf/ EdkifiHawmf ajryHkESifh e,fpyfa'o ajryHkaygif; rsm;pGmwdkYudkvnf; avhvm½HkrQru ul;,l a&;qGJ& onf/ xdkrSwpfqifh ppfcsD?ppfcH?ppfuyf?ppfvSefY?ppfxdk;? ppfqkwfqdkif&m aoe*FAsL[mrsm;udkvnf; teuf azmfyHkcsyfrsm;jzifh qnf;yl;cGifh&cJhonf/ wpfcgwpfcg olu ukef;aMumif;? a&aMumif; wdkufyGJrsm;qdkif&m ar;cGef;ykpämrsm;udk ajryHkcsyfESifhwuG ppfaq;ar;jref;wwfonf/ uREkfyfu rdrdwyfrsm; atmifjrifa&;twGuf rnfodkYaom aoe*Fudk rnfodkY rnfyHk toHk;jyKrnfjzpfaMumif; ajryHkum;csyfESifhwuG jyefvnfajzMum;&onf/ uREkfyfwdkY tar;tajz ykpämwdkif;wGif &efolY jy,k*frSm ]NAdwdoQwyfrsm;}yif jzpfavonf/ xdkYjyif rPdyl&ppfyGJumvu &&SdcJhonfh &efolY http://www.cherrythitsar.org
 • 121. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïïêïïêïïêïïêïïê ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º tajrmufpdefajymif; vufeufrsm; taMumif;udkvnf; avhvm&ao;onf/ vufeufrsm; jyKvkyfxm;yHk? tpGrf;xufyHk ponfrsm;omru ,rf;jyKvkyfenf;? tajrmufpdef ajymif; ae&m,lenf;? ypfcwfenf;? csdef&G,fenf;rsm;yg rusef usufrSwf&avonf/ tdyf&may:u rqif;&aom vlrrmtjzpf ppfrIa&;&mrsm;udk avhvmoifMum;aeonfh tcsdefrsm; onf avmuopfwpfckodkY rsufarSmufjyK&aom umvyif jzpfawmhonf/ uREkfyf oufomaysmufuif; jyKvmcsdefrSmyif ]tmoHta&;} ay:aygufcJhavonf/ tmoHta&;ESifh ywfoufí olu xHk;pHtwdkif; uREkfyfudk wdkwdk&Sif;&Sif; jzifh wduspGm ajymjycJhonf/ ]]tmoHapmfbGm;? csE´&muEÅqif;eJY rif;NydKif yl&ef'gqif;wdkYcsif; xD;eef;a&; ½IyfaxG;cJhMuwm? tjyeftvSef wdkufcJhMuwmawGudk udk&ifodNyD;NyD? csE´ uEÅqif;[m usKyfwdkY&JU vufatmufcHyJ? olYudk tmoH xD;eef;jyef&zdkY usKyfwkdY ESpfBudrfwdkifwdkif tultnD http://www.cherrythitsar.org
 • 122. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïïéïïéïïéïïéïïé ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ay;cJhw,f/ 'gayr,fh tck ol[m opömazmufjzpfoGm; NyD/ aiGaMu;? vufeufeJY aMu;pm;ppfonfawGudk wpfjcm; EdkifiHwpfckqDu ol&,lNyD; usKyfwdkYudk axmif xm; jcm;em;vmw,f}} ]]NAdwdoQawGqDu ol&wm r[kwfvm;}} ]][kwfw,f? NAdwdoQwyfawGudk,fwkdif "l& [wfNrdKUem;rSm wyftcdkiftrm csaeMuw,f}} ]]"l&[wf...[kwfvm; rif;BuD;? tmoHxJu "l&[wfvm;}} olYaus;Zl;aMumifh e,fpyfajryHkrsm;&Sd a'o rsm;udk uREkfyf aumif;pGm &if;ESD;aeNyD jzpfonf/ ]][kwfw,f? tmoHAdkvfrª; r[moDv0 vGefcJh wJh oHk;&ufuyJ aejynfawmfudk a&mufaew,f/ tmoHapmfbGm;eJYNAdwdoQta&;udk Adkvfrª;r[moDv0 u tjynfhtpHk avQmufwifcJhw,f}} tmoHodkY ESpfBudrfppfcsDcJhzl;aMumif; uREkfyf rSwfrdvdkufonf/ xdkppfaMumif;rsm;ü uREkfyf ryg0ifcJh ay/ ewf&GmpHbdk;awmfbk&m;vufxufu jzpfayonf/ ]]tmoHppfay:zdkY &Sdovm;rif;BuD;}} http://www.cherrythitsar.org
 • 123. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïïèïïèïïèïïèïïè ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º olbmrS jyefrajzbJ cg;pnf;BudK; txuf udk,fusyftwGif;bufodkY vufEdIufonf/ jyefxkwfvdkuf aom olYvufxJwGif awGU&onfum; [oFjy'g;a&mif awmufaeaom pmcRefAl;wpfck/ pmcRefAl;udk uREkfyfxHvSrf;ay;onf/ ]]rif;w&m;&JU trdefYawmfpmygw,f}} pmcRefAl;udkzGifhí txJrS pmcRefvdyfudk uREkfyf jzefYMunfhvkdufonf/ ]]bkef;awmfBuD;jrwfawmfrlaom bBuD;awmf bk&m; trdefYawmfoufa&mufvdkufonfrSm tvHkNrdKU0ef rif;BuD;r[mAE¨Kvtm; AdkvfcsKyftjzpfOD;pD;apvsuf tmoHodkY ppfjyKcsDwuf? ta&;awmfukefpifatmif xrf;&Guf&rnf}} o0Pfudk jzefYudkif&if; uREfkyfxufoefpGm ar;vdkufrdonf/ ]]rif;BuD;...usKyfaum[if... usKyf...}} ]]AdkvfaersdK;&Jacgifausmf[m usKyf&JUppfuJem; cHtjzpf tmoHudk vdkufyg&r,f}} À À À http://www.cherrythitsar.org
 • 124. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïïçïïçïïçïïçïïç ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 2 ppfuJem;cHawmfAdkvftjzpf uREkfyfwpfcsdefvHk; olESifheD;uyfpGm &SdcJh&onf/ yxrqHk; olYtrdefYt& uREkfyfvkyf&aom wm0efum; ppfcsDtrdefYawmfqifhpmudk olYEIwfrS&Gwf onfhtwdkif; yk&ydkufay:wGif unpfESihfvdkufa&;& onfhtvkyf jzpfavonf/ rsufpdtpHkudk rSdwfvsuftxpftaighr&Sd yuwd acsmajypGm ola&&Gwfavonf/ ]]wyfygAdkvf?ppfuJ?emcH? wyfrª;wdkYtrdefYawmf ESifh tmoHaMumif; csDrnf/ http://www.cherrythitsar.org
 • 125. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïîðïîðïîðïîðïîð ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º vdkufygxrf;&Gufoifh &JrufwdkYrSm rsufpdrIefrGJ? wdrfrsufcrf;pyf? yef;em'lvmtm;BuD;? Muuf0uf rSifwufa&m*g?tdyf&ma,mif,rf;? OD;qH½IyfaxG;?udk,f xuf'l;&Snf?aygif&Snf?ajcodrf?vufodrf?toufESpf q,f rjynfhol?toufig;q,fausmfol?xdkolwdkYudk wyfyg&Jrufqdkí tcefYtxm;r&SdapESifh? qdkcJhonf vludk csefvSyf/ wyfawmfygoifhaom vlwpfudk,fvQif ESpf jynf0ifqefpvG,fwpf?vTmzdeyf?ql;xGiftyf udk,fpD ygap/ toD;oD;vufeufudkifusonfh NrdKUaus;&GmwdkY odkY pmwdkpm&SnfESihfqifh/ vufeufudkifolwdkY a&Tz0g;awmfatmuf a&mufí wyfpnf;Muyfonfhumv? ig;a,mufudk wpftdk;pm;tzGJU? wpftdk;pm;vQif rdk;umwpf?r,feav;? aMu;tdk;wpf? "m;rwpf? ykqdefwpf? wl;&Gif; apmuf wpf? tjym;wpf?apmufcHk;wpf?pl;vGefwpf? vuf½dkuf wpfygapNyD;vQif &JrufaoewfwpfvufvQif befYayG; BudK;oHk;vGef;wif t&SnfckESpfaxmif? em;cGufaq;csdef wpfq,fom;? usnf,rf;wpfydóm? usnfvHk;a& http://www.cherrythitsar.org
 • 126. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïîïïîïïîïïîïïîï ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º wpf&m? ,rf;awmifhig;q,f? rD;ausmufjym;ig;? 'kef;ukvm; ausmufqwfwpf? tkef;qHumywfrsm; ygap........................................... ................................................ ..............................................}} onfrQ wdusaphpyfvSaom ppfa&;jyifqifrI tpDt&ifrsm;udk olb,fwkef;u b,fodkY b,fvdk pOf;pm;pdwful;cJhonfvnf;rod/ odkYaomf uREkfyfrSm ol&GwfoGm;orQudk rDatmifvdkufa&;ae&ojzifh tHhMocsdef r&vdkufay/ wyfpkwyfzGJUtiftm;? csDwufpOfumv wyfOD; wyfzsm; tquftoG,f?uif;wdkuif;&Snf tapmifh taetvHk;pHkudk t<uif;tusefr&Sd axmifhapHthHap ol awG;awmwwfygayonf/ ]]................... wyfygt&m&SdwdkY "m;pGJ udkifNyD;AdkvfcsKyfxH nOfh,HrtdyfrD0ifxGufcpm;? ta&; awmf?wdkufa&;?vSefa&;? vkyfBuHa&;wdkYudk? apmapm vsifvsif aq;aq;av;av; vkyfBuHoifhroifh oabm xifjriforQwdkifyifMuap? onftwdkif; http://www.cherrythitsar.org
 • 127. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïîîïîîïîîïîîïîî ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º wyfyg t&m&SdwdkYudkqifh? AdkvfcsKyfrif;BuD; r[mAE¨Kv trdefYawmfqifhqdkvdkufonf/}} yk&ydkufay:wGif uREkfyfunpfaemufqHk; pmvHk;udk a&;NyD;NyD;csif; olutrdefYay;onf/ ]]qdkif&m em;cHawmfawGqD trdefYawmfqifhpm ydkYvdkufyg Adkvf&Jacgifausmf}} uREkfyfbGJUrnf aersdK;&Jacgifausmfudk olu ]Adkvf&Jacgifausmf}[k ac:vdkufonf/ em;xJwGifqef; ovdkvdk&Sdaomfvnf; þtac:ta0:xJü trdefYESihf oHa,mZOfESpfckpvHk; ygaeonf[kxifNyD; uREkfyf auseyf&avonf/ ]]'DaeY vqkwf&Spf&uf? OykofaeY/ uREkfyfwdkY vjynfhausmf q,fhwpf&ufaeYcsDwufr,f? wydkYwGJv qdkawmh tmoHjynf "l&[wftxdta&muf c&D;wpf avQmufvHk; &moDMurf;eJY awGU&vdrfhr,f}} vjynfhausmf q,fhwpf&ufaeYwGif uREkfyfwdkY wyfrsm;aejynfawmfrS pwifxGufcGmcJhMuonf/ vuf0JppfuJtjzpf Adkvf&mZrif;acgif? vusfmppfuJ tjzpf AdkvfaersdK;vSol&def? wyfa&;tjzpf vuf0JoD[ http://www.cherrythitsar.org
 • 128. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïîíïîíïîíïîíïîí ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º aemf&xmESihf aersdK;ausmfwif tmoHAdkvfrª;BuD; rif;BuD; r[moDv0? em;cHrif;BuD;eE´ausmfxif? wyfa&; aersdK;ol&oHwdkifwdkYu 0rf;vdIifaMumif;jzifh csDcJhMuavonf/ uREkfyfwdkYwyfrsm;tm;vHk;rS tiftm; av; axmifom&Sdonf/ qifESpfq,fomygonf/ jrif;u ig;&m? wpfckaom taMumif;jcif;&mudk uREkfyfawG;rd aeonf/ tmoHodkYESpfBudrfcsDcJhzl;onf/ xdkpOfutvHk; t&if;ESihf ,cktvHk;t&if;uGmjcm;vSacsonf/ yxr tBudrfu tiftm;wpfaomif;ckESpfaxmif? jrif;wpf axmifhckESpf&m[k rSwfom;&zl;onf/ 'kwd,tBudrf wkef;uvnf; xdkenf;ESifESif/ ,ckrlum; xdktBudrfrsm; xuf tiftm;av;qrQ avsmhenf;aeonf/ odkYaomf... ppfcsDonfhaeYu olajymcJhaom ppfcsDrdefYcGef;udk em;axmifvdkuf&aomtcg uREfkyf oHo,rsm; &Sif;oGm;cJhavonf/ ]]yxrESpfBudrfwkef;u igwdkY[m tmoHbk&if csE´&muEÅqif;udk wGef;vSefzdkYjzpfw,f/ 'DuGmjcm;rI rSmyJ igwdkYpdwf"mwf[m av;qru wdk;jrifhwuf<u http://www.cherrythitsar.org
 • 129. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïîìïîìïîìïîìïîì ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º aeNyDvdkY ,HkMunf&r,f}} rSefayonf/ uREkfyfwdkYtm;vHk; ]a&G;vl}csnf; jzpfonf/ tbufbufwGifjynfhpHkuHkvHkaom ppfonf awmfaumif;csnf;jzpfonf/ xdkYtjyifvnf; tkd;pm; &Jrufi,frStp? wyfrª;tv,f?Adkvfrª;tqHk;tvHk;pHk aom ol&Jaumif;wdkYonf olYtkyfcsKyfrIatmufwGif emcHMurnf[laom pdwf"mwft&mü qHcsnfwpfrQif tpGef;ta&GUrxGuf/ wnDwñGwfwnf; rdk;aumif;odkY uREkfyfwdkY a&mufcJhMuayNyD/ rdk;aumif;wGif tHhMop&maumif;aom jzpf&yf wpfckudk BuHK&avonf/ À À À http://www.cherrythitsar.org
 • 130. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïîëïîëïîëïîëïîë ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 3 rdk;aumif;wGif wpfnOfhtdyfwyfcsNyD; aemuf wpfaeYeHeufapmapm qufcsD&rnfjzpfonf/ olYwJ twGif; wyfrif;?em;cH?ppfuJrsm; pHknDpka0;wdkifyif aeMucsdefrSmyif uif;apmifh&Jrufwpfa,mufu uREkfyfteD;odkYuyfí ajymvmonf/ ]]Adkvfrif;... awmifpm;apmfbGm;Adkvf wpfa,mufu AdkvfcsKyfudk awGUvdkaMumif;cGifhawmif; aeygw,f}} ]]b,fol...}} ]]ucsifodef;ayg awmifpm;apmfbGm; Adkvf wpfa,mufyg}} http://www.cherrythitsar.org
 • 131. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïîêïîêïîêïîêïîê ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º uREkfyfwJtjyifxGufcJhonf/ wyfpcef; wpfbufwGif awGUvdkuf&onfum; &Jrufwpfaxmif cefY wyfBuD;wpfwyf/ wyfa&SUwGif AdkvfwpfOD;/ uREkfyf avQmufvmcJhonf/ toufav;q,fcefY? tom;vwfvwf? EIwf crf;arT;usifpG,fESihf NyHK;&TifaomrsufESm&Sdonfh xdkvl u uREkfyfudk vufqefYwef;í EIwfqufonf/ ]]usKyf... rdk;aumif;txuf? ucsifodef;ayg a'ou awmifpm;apmfbGm;jzpfygw,f/ AdkvfaersdK; odefy&mZmvdkY ac:ygw,f}} ]][kwfuJh... Adkvfrif;taMumif;udkvJ rPdyl& ppfyGJeYJywfoufNyD; odxm;ygw,f}} ]]Adkvfrif;udpöu}} ]]rif;BuD;r[mAE¨KvOD;pD;NyD; tmoHudk ppfcsD Mur,fvdkY odxm;ygw,f/ 'DaeYrkd;aumif;udka&muf r,fvdkY owif;&wJhtwGuf qif;awGUygw,f/udpöu rif;BuD;&JU tkyfcsKyfrIatmufrSm vdkufygNyD;tmoHppfyGJ rSm trIawmfxrf;csifvdkYygyJ Adkvfrif;? usKyfrSm tiftm;wpfaxmifygygw,f}} http://www.cherrythitsar.org
 • 132. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïîéïîéïîéïîéïîé ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º pdwftm;xufoefpGm ajymaeaomaMumifh uREkfyftpOf;pm;&usyfoGm;onf/ uREkfyfwdkYwyfrsm;rSm trdefYawmfqifhpmxkwfjyefí ]a&G;vl}zGJUcJhNyD;om; jzpfonf/ ppfcsDaMumif;wpfae&m vrf;cGwfvyfwGif awGUvm&aomwyfwpfwyfudk vufcH&efrSmrvG,ful aomudpö/ ]]Adkvfrif;... usKyf&JU taoG;tom;eYJwuG a[m'Du csif;awmifwef;BuD;awGudk opömjyKNyD;ajym ygw,f/ usKyfwdkYtmoHppfrSm 0ifcsifvdkYyg? Adkvfrif;&JU rif;BuD;udk ajymprf;yg}} olYavoH? olYtoGifrsm;ü yuwd½dk;om;yGifh vif;aom t"dyÜm,fudk twdkif;om;awGUae&jyefonf/ uREfkyfwpfOD;wnf;tzdkYrl xdkawmifpm; apmfbGm;udk ESpfvdkonf trSefyif/odkYaomf... wdusjywfom;pGm uGyfn§yfpDrHvmcJhaom uREkfyfwdkYwyfwGif aemufxyf tiftm;wpfaxmifudk jznfhoGif;zdkY ta&;rSm... uREkfyfpOf;pm;aecdkufwGif awmifpm;apmfbGm; onf olYwyfrª;wpfa,mufudk ac:vdkufonf/wyfrª; a&mufvmNyD;olYvufxJodkY wpfpHkwpfckvSrf;ay;onf/ http://www.cherrythitsar.org
 • 133. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïîèïîèïîèïîèïîè ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º a&TcGufwpfck/ cGufxJwGif &J&JeDaom t&nf rsm;/ ]]Adkvfrif;... 'DcGufxJu aoG;awG[m usKyf wdkYtm;vHk;&JU vufarmifaoG;awG jzpfygw,f/ tckvJ...}} olYpum; tqHk;rowf/ vsifjrefvGef;aom vIyf&Sm;rIwpfck &dyfueJolYxHrS ay:vmonf/ cg;csyf rS "m;ajr§mifudkxkwfí olYvufz0g; vufoef;atmuf ajcudk "m;OD;jzifh xdk;pdkufum xGufusvmaom aoG; pufrsm;udk a&TcGufwGif cHvdkufjcif;aywnf;/ xdkYaemuf apmfbGm;onf aMumufrufbG,f usdefpmrsm;udk &Gwfqdkum a&TcGufxJrS aoG;udkaomuf csvdkufavonf/ uREfkyftvHk;pHkudk &Sif;vif;oabmaygufoGm; cJhayNyD/ vufarmif;aoG;ru? vuf0g;aoG;udkaomuf aom aoG;aomufum; omrnr[kwfacswum;../ ]]usKyfeJY vkdufcJhyg.. Adkvfrif;}} olYudk wJxJodkYac:cJhonf/ rif;BuD;a&SUodkY csufcsif;0ifí uREkfyfrqdkif;rwG ajymvdkufonf/ http://www.cherrythitsar.org
 • 134. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïîçïîçïîçïîçïîç ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]]rdk;aumif;txuf? ucsifodef;ayga'ou? awmifpm;apmfbGm; AdkvfaersdK;odef;y&mZmyg? olY tiftm; wpfaxmifeJY rif;BuD;&JUtkyfcsKyfrIatmufrSm vdkufygNyD;? tmoHppfyGJtrIawmfxrf;vdkaMumif; awmif;qdkvmygw,f/ aoG;aomuf opömqdkcJhyg w,f...}} rif;BuD;u uREkfyfudk rsufarSmifMuKwfívSrf; Munfhonf/ xdkYaemuf awmifpm;apmfbGm;udk Munfh onf/ xdkYaemuf olYrsufvHk;rsm; uREkfyfqDjyefa&muf vmonf/ olESihfuREkfyftMunfhcsif; xGif;azmuf rwwf qHkaeMuonf/ olYrsufvHk;rsm;qDrS ar;cGef;rsm; udk uREkfyfuvnf; wdwfqdwfeuf½dIif;pGmjyefajzonf/ uREfkyfajymvdkaom pum;teuft½dIif;udkol em;vnf&rnf[k uREkfyf,HkMunfxm;onf/ taMumif; rl olYrsuf0ef;&dyfrsm;qDu oabmxm;udkvnf;uREfkyf em;vnfaomaMumifhyif/ MumjrifhpGmaom tMunfhcsif;qHkaerIudkolu rsufawmifwpfcsuf ykwfítqHk;owfonf/ olY EIwfcrf;rsm; vIyf&Sm;vmonf/ http://www.cherrythitsar.org
 • 135. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïíðïíðïíðïíðïíð ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]]vuf0JppfuJ Adkvf&mZrif;acgifwyfeJYtwl vdkufygap}} awmifpm;apmfbGm; AdkvfaersdK;odef;y&mZm onf uREkfyfudkwif;wif;usyfusyf ayGUzufí nmbuf &iftkyftay:odkY erf;½Iyfavonf/ À À À http://www.cherrythitsar.org
 • 136. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïíïïíïïíïïíïïíï ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 4 rdk;aumif;rSwpfqifh ucsifawmifwef;rsm;? csif;awmifwef;rsm;? em*awmifwef;rsm;.../ jrifhrm;vSaom awmifwef;BuD;rsm;? xlxyf vSaom awmeufBuD;rsm;um; wpfckudkjzwfausmfNyD; wdkif; aemufwpfcku qD;BudKaeonf/ &du©mtzdkYrl uREkfyfwdkYwGif ygvmcJhaom taMumf?trJ?xrif;ajcmuftjyif awmxJwGifawGU& orQaom pm;aumif;onfh opfOopfzkESihf awm aumifrsm;udkyg &SmazGypfcwfpm;aomufEdkifMuojzifh raxmif;omvS/ http://www.cherrythitsar.org
 • 137. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïíîïíîïíîïíîïíî ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º c&D;rSm a&SUwdk;avav? awmeufavav? awmifjrifhavav jzpfvmonf/ txl;ojzihfum; vufoef;cefY&Sd awmjcifBuD;rsm;ESifh p&nf;tdk;cefY BuD;rm;aom ysm;tHkxufrS awmBuD;ysm;rsm; tEÅ&m,fum; tqdk;&Gm;qHk; jzpfavonf/ xdktcgrSmyif trdefYawmfqifhpmü MuyfMuyf rwfrwf zdzdpD;pD;trdefYay;um ol vla&G;cJhonhf t"dyÜm,f udkydkí oabmaygufrdonf/ uREkfyfwdkYvltm;vHk;rSm qefcgwifvufa&G; trmcHrsm;csnf;jzpfay&m tEÅ&m,frSeforQudk BuHhBuHh cHEdkifMuonf/oludk,fwkdifrSmvnf; taoG;tom;ESihf r[kwfrlbJ oHawGoHcJjzifh zGJUpnf;xm;onfhtvm; temtzsm; txdtcdkuf wpfcsufuav;rQ r&Sd/ yuwd rmausmoefpGrf;vSacsonf/ ppfcsDaMumif;wGif uREkfyfwdkY tyifyef;? tqif;&JqHk;um; olYtrdefYjzifh ]azmifyefavSwuf}rsm; aqmufvkyfMu&jcif;aywnf;/ azmifyefavSwufrsm; udk wyfzGJUtvSnfhus aqmufvkyfMu&onf/opfvHk;azmif wpfbufwpfcsufpD&Honfh wdkufavStoGifavSrsm;udk http://www.cherrythitsar.org
 • 138. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïííïííïííïííïíí ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º aqmuf&modkY oludk,fwkdif vSnfhvnfBuD;Muyfonf/ xdkavSrsm;udk qifrsm;ay:wifjcif;? azmifyef avSwufo,fvmaom qifrsm;udk awmBuD; awmifBuD;xJwGif armif;ESifcRef;udkif&jcif;rsm;rSm uREkfyfudk,fwkdifyg0ifcJh? uREkfyfudk,fwkdifo,faqmifcJh? uREkfyfudk,fwkdif azmifyefavSwufrsm;ESihftwl "l&[wfodkY a&muf&SdcJhaomaMumifhom trSefwu,f jzpf&yfaywnf;[k ,HkMunfEdkifjcif; jzpfonf/ tjcm;olwpfa,mufu þrQjrihfrm;oDacgif aom awmifwef;txyfxyf? awmiftxyfxyfudk azmifyefavSwufwifonfh qifhrsm;jzifh jzwfausmf ul;a&mufcJhygonf[kqdkvmvQif xkdodkYajymvmolonf rif;BuD;r[mAE¨Kvyif jzpfapOD;awmh uREkfyf,Hkrnf r[kwf/ odkYESihftrQyif cufcJMurf;wrf;aom ppfcsD vrf;aMumif;BuD;udkcsDí "l&[wfNrdKUtpGefawmtkyf ]aemfa*gif;}jrpfteD;odkY uREkfyfwdkYwyfrsm; a&muf&Sd wyfpGJcJhMuonf/ wyfpGJpcef;csonfhaeYrSm waygif;vjynfh http://www.cherrythitsar.org
 • 139. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïíìïíìïíìïíìïíì ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ausmf oHk;&ufaeYjzpfonf/ uREkfyfwdkY aejynfawmfrS xGufcGmcJhonfhaeYrSm wydkYwGJvjynfhausmf q,fhwpf &uf/ ppfcsDumvrSm wpfvyifrjynfh/ vuf,mppfuJBuD;? ewfpkvuf0JAdkvfaersdK; rif;vSol&defu aemfa*gif;jrpfurf;ajcodkY ajcwifrdvQif wifrdcsif;rSmyif wtHhwMo a&&Gwfavonf/ ]]tvdkav;? usKyfwdkY"l&[wfudk a&mufvmMu NyD/ awmawmiftxyfxyf? &moDMurf;? c&D;Murf; tEÅ&m,ftoG,foG,fjzwfNyD; usKyfwdkYa&mufvmMuyg yaum?Munfhprf;?wyfcsDcsdef[m wpfvawmif rjynfh ygvm;? r,HkEdkifp&mygvm;a[h?NyD;cJhwJhESpfBudrfwkef;u av;v...av;v MumcJhw,f? tckMunfhprf;?wpfv wnf;eJYa&mufvmMuNyD? rif;BuD;r[mAE¨Kv[m wef awmh vla,mifaqmifxm;wJh ewfbDvl;ppfonfyJ jzpf&r,f}} aemfa*gif;jrpfurf;ajcwGif uREkfyfwdkYwyfpGJNyD; aemufwpfaeYrSmyif ppfxkd;onf/ &efoltmoHbk&if onf tiftm;oHk;aomif;ausmfjzifh qD;íckcHavonf/ odkYaomf olYtpDt&ifjzifh ppfaMumif;oHk; http://www.cherrythitsar.org
 • 140. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïíëïíëïíëïíëïíë ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º aMumif;jzefYí uREkfyfwdkY wdkufMuonfjzpfí wkdufyGJ umvrSm bmrSrMumvdkuf/ csE´&muEÅqif;ukvm; ppfAm&DESpfaomif;ausmf twHk;t½Hl; usqHk;avonf/ &moDOwk qdk;&Gm;aecsdefwGif uREkfyfwdkYwyfrsm; a&mufvmjcif;uyif &efolYtay: pdwf"mwft&m uREkfyfwdkYu BudKwifatmifyGJcHEdkifcJhNyD; jzpfonf/ ppfAm&Daoewform;wdkYonf uREfkyfwdkYudk ypfcwfaeMuaomfvnf;olwdkY&efolrS [kwfygavp [k xifaeMu[ef&Sdonf/ wdkufyGJoHk;&uftNyD;wGif csE´&muEÅqif;ESihf olYwyfrsm;onf aemfa*gif;jrpfaMumif;? ,rHkemjrpf aMumif;twdkif;avSrsm;jzifh pkefqif;xGufajyMuonf/ odkYaomf uREkfyfwdkYu vufOD;rI&,lxm;cJhMuNyD/ qifrsm;jzihf cufcufcJcJ wifaqmifvmcJh aom azmifyefavSwufrsm; toHk;0ifyHkudk ,ckrS odMu&awmhonf/ jrpfnmjrpfatmufrsm;wGif olY trdefYtwdkif; olñTefjyonfh ae&mrsm;twGif;toifh qifxm;NyD;jzpfonfh uREkfyfwdkY azmifyefavSwuf rsm;udk &efolwdkY rvGefajrmufEdkif/ http://www.cherrythitsar.org
 • 141. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïíêïíêïíêïíêïíê ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º upOhfuvsm; pkefajyMuaom &efolYavSrsm; udk uREkfyfwdkYu wdkufcdkufESpfjr§KyfypfvdkufMuonf/ þavSwdkufyGJwGif xl;xl;jcm;jcm;tpGrf;jycJh olum; r,HkEdkifp&m awmifwef;om;ppfonfjzpfaom awmifpm;apmfbGm; AdkvfcsKyfaersdK;odefy&mZm jzpfonf/ AdkvfaersdK;odefy&mZmonf BuD;rm;vSaom olY'lav;BuD;udk tqufrjywfypfcwfum &efolYavS aemufodkY xufMuyfvkdufwdkufonf/ olYavSOD;onf wpfcgwpf&H &efolYavSyJhay:odkY ar;wifvkeD;txdol teD;uyfwdkufonf/ aemufqHk; usef&pfcJhaom &efolYavSaemufodkY ol jrpfurf;ay:rS jrif;ESihf trDvdkufNyD;&efolrsm;udk acsrIef;cJhonf/ 'l;av;BuD;udkxrf;í jyefvmaom olu ppfaoG;wdkYjzifh &J&JeDaeaom rsufvHk;BuD;rsm;udkwzsyf zsyf ykwfcwfum ajymavonf/ ]]azmifyefavSwufawGvkyfNyD; qifeJY cufcufcJcJ wifvmuwnf;u AdkvfcsKyfrif;BuD; r[mAE¨Kv&JU aoe*Fudk usKyf&dyfpm;rdcJhw,fAs? http://www.cherrythitsar.org
 • 142. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïíéïíéïíéïíéïíé ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º NyD;cJhwJh tmoHppfyGJESpfBudrfwkef;u oif;wdkY[m aemfa*gif;eJY ,rHkemjrpfaMumif;twdkif;avSvsifawGeJY tcsdefrDpkefqif; xGufajycJhMuw,fvdkY usKyfodxm;cJh w,fav/ tckawmh 'DtaumifawG vGwfvrf;r&Sd awmhbl;/ awmuf...'gayr,fh [dk opömazmuf apmfbGm; vGwfoGm;wmawmh qdk;oAsm}} csE´&muEÅqif;onf *sdK[wfNrdKUodkY xGufajy; oGm;cJhayonf/ *sdK[wfonf ucsme,fxJwGif&Sdaom NrdKUwpfNrdKUjzpfonf/ ucsme,fum;&efvdkolNAdwdoQ EdkifiHcsJUa&; vufwH&SnfudkqefYí zrf;qkyf&efBudK;pm; aeonfhe,f/ csE´&muEÅqif;udk ucsme,ftxJ vdkufzrf; aomuREkfyfwdkYbufrS AdkvfrSL;vuf0JoD[aemf&xm wyfrsm;ESifh NAdwdoQwyfwdkY roifhrwifh jzpfcJhMuao; onf/ odkYaomf wkdufyGJrjzpfcJh/ csE´&muEÅqif;udk uREkfyfwdkYxHtyf&ef awmif;qdkvdkufaomfvnf; NAdwdoQwdkYu jiif;qefonf/ NAdwdoQwdkYtay: uREkfyfwdkYtm;vHk; rkef;wD;rIrSmydkí om BuD;xGm;vmawmhonf/ http://www.cherrythitsar.org
 • 143. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïíèïíèïíèïíèïíè ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º rnfodkYqdkap/ tmoHü Aef;armfNrdKUpm; oD&d twkv&wema'0D armift&if;jzpfaom oD&dpE´& oD[aZmf&[defbGJUrnf& *sdK*suf0gqif;udk eef;wif EdkifcJhonf/ tmoHjynfat;csrf;ydjym;a&;twGufrl Adkvfrª; r[moDv0udk tapmifhtaetjzpf aecJh&ef rif;BuD;u trdefYcsvdkufonf/ rPdyl&wkef;uvdkuREfkyf ae&pfcJhp&mrvdkawmh/ tmoHrSwyfodrf;í uREkfyfwdkYwyfrsm; EdkifiHawmfodkY jyefcJhMuonf/ rdk;aumif;odkYa&mufaom tcg awmifpm;apmfbGm; AdkvfaersdK;odefy&mZmESifh vlcsif;wyfcsif; cGJcGmMu&avonf/ awmifpm;apmfbGm;ESihf uREfkyfrSm nDtpfudk wrQ oHa,mZOfjzpfaeMuayNyD/ oluuREfkyfudk ayGU zufvsuf 0rf;acgif;oHBuD;ESihf ajym&Smonf/ ]]ta&;awmfwpfckck ay:NyDqdkwdkif; usKyfudk qifhac:zdkY cifAsm;&JUAdkvfcsKyfudk ajymay;ygAsm?trdefY awmfpm &&csif; usKyfaejynfawmfudk tjrefqHk; vmcJhygr,f}} rif;BuD;r[mAE¨Kvuvnf; olYudk vuf½Hk; http://www.cherrythitsar.org
 • 144. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïíçïíçïíçïíçïíç ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º pGrf;xufol/ taMumuft&GHU tvQif;uif;oltjzpf oabmwus&SdaeaMumif;udk uREfkyfu ajymqdkazsmif;zs &avonf/ ]]aoG;aomufa&... ta&;BuHK&if rdk; aumif;udkom wufcJhayawmh}} [k wkefwkef,if,if EIwfqufavaomolYudk Munfh&if; uREkfyfvnf; &ifxJrSm qdkYvmavonf/ uREkfyfwdkYESpfOD; EIwfqufaeonfhae&modkY ol a&mufvmonf/ apmfbGm;u 'l;axmuf&ef [efjyifvdkufaomf vnf; olu ycHk;udkqGJxlum olxHk;pHtwdkif;at;aq; wnfNidrfpGm ajymavonf/ ]]AdkvfaersdK;odefy&mZm? tmoHppfrSmcifAsm; yGJaumif;&cJhaMumif; rif;w&m;udk usKyf oHawmfOD; wifay;r,f}} awmifpm;apmfbGm;u a0oDaom rsufvHk; rsm;jzifh ai;Munfhum jyefajymonf/ ]]AdkvfcsKyfrif;BuD;&JU tkyfcsKyfrIeJYaemufxyfyGJ awG &zdkYtwGufudk uRefawmfydkNyD;arQmfvifhyg&ap}} http://www.cherrythitsar.org
 • 145. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïìðïìðïìðïìðïìð ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]]aumif;NyD/ a[m'Du AdkvfaersdK;&Jacgifausmf xHu wpfqihfa&mufvmr,fh trdefYawmfqihfpmudkom apmifhaeayawmh}} ]]tdk...em;cppfuJBuD;vm;? olqdkvQifawmh olYqDuwpfqifhvmr,fh trdefYawmfqifhpmwifru oludk,fwkdifyg rdk;aumif;udka&mufatmif vmygvdkY uRefawmfzdwfMum;aeygw,f AdkvfcsKyf}} apmfbGm;avoHESihf trlt&mrSm ppfyGJ0if Adkvfrif;ESifhrwlbJ yuwdvlysdK&G,f [efaygufoGm; ojzifh ol r&,fpzl;&,favonf/ ]]aumif;NyD...aumif;NyD? wpfaeYaeYusvQif awmh olYudk rdk;aumif;ta&muf vTwfvdkufygr,f? [kwfNyDvm; awmifpm;apmfbGm;}} ]][m...uRefawmfh vuftpHkudk a[m'D awmifwef;BuD;tay: qefYwef;NyD; zGifhBudKrSmaygh AdkvfcsKyf&,f...}} uREfkyfwdkYtm;vHk; vGwfvyfyGifhvif;pGm &,frd Muonf/ &,f&if;jzihfvnf; uREfkyf&ifxJwGiftawG; wpfck0ifvmaeonf/ tawG;qE´wpfck...? qE´ http://www.cherrythitsar.org
 • 146. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïìïïìïïìïïìïïìï ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º wpfck.../ cspfcifav;pm;zG,faumif;aom þucsif odef;ayga'o&Sdawmifpm;apmfbGm; aersdK;odefy&mZm &Sd&m rkd;aumif;odkY wpfzefjyefvmcsifonfhqE´/ bmaMumifhrSef;rod/ wpfaeYaeYrSmawmh rdk;aumif;odkY a&muf&OD;rnf[k pdwfxJrSm xifae rdavonf/ À À À http://www.cherrythitsar.org
 • 147. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïìîïìîïìîïìîïìî ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ¬½»ºå øê÷ 1 rif;BuD;r[mAE¨Kvonf olYZeD;&Sifrif;bl;ESifh wpfOD;wnf;aomom; armifusefBuD;wdkYudk aejynf awmfodkY ac:,lvdkufonf/ wpfaumif<uufjzpfaom uREfkyfrSmrl olYrdom;pkESihftwl olYqDrSmom tdrfom; tjzpfaevdkufonf/ tmoHppfrS jyefvmNyD;onfhaemufwGif ol onf bBuD;awmfbk&m;u csD;ajr§mifhoem;awmfrlaom bGJUtaqmifta,mifopfwpfckudk xdkufwefpGm&&Sd cJhonf/ http://www.cherrythitsar.org
 • 148. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïìíïìíïìíïìíïìí ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º t*¾r[maoemywdbGJUjzifh olonf]0efBuD;} t&mudk &cJhayNyD/ a&Teef;awmfudk 0ef;&Hvsuf&SdMuukefaom 0efBuD;pHtdrfawmfrsm;teuf acgifig;quf&Sdonfh wpfckaompHtdrfawmfxufwGif olonftaqmif ta,mif? tcrf;tem;jynfhpHkpGm pHjrefEdkifcJhayNyD/ 0efBuD;wpfyg;tjzpf rif;w&m;twGif;awmfodkY0ifí ppfrIa&;&mrsm;udk wdkuf½dkuftBuHay;Edkifaom tcGifh tmPmudkvnf; &&SdcJhayNyD/ uREkfyfvnf; Adkvfrª;tqifhodkY a&muf&SdcJhonf/ odkYaomf vufawGUtrIawmfxrf;&onfrSm ]0efBuD; t*¾r[maoemywd r[mAE¨Kv} vuf½Hk;vl,Hk awmf ppfrª;jzpfavonf/ olESihfuREkfyfonf b,faomtcgrS ruGJuGm Edkifawmhaom tajcodkY a&muf&SdcJhNyDjzpfonf/ udk,f&Hawmfwyfrª;i,frsm;b0u t½dkuf t&m tqifhcsif; twlwl&SdcJhaomfvnf; oljynfh0 aom t&nftaoG;rsm;aMumifh olonf tqifhqifh &mxlwdk;wufcJhonfjzpfNyD; uREkfyfvnf; uREkfyf http://www.cherrythitsar.org
 • 149. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïììïììïììïììïìì ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º t&nftaoG;ay:wnfrSDí xdkufoifhaom&mxl;udk &cJhonf jzpfayonf/ xdkYjyif olonf tNrJwap uREkfyfxuft&m cyfodrf;wGif ]cRef}aomoljzpfaMumif; uREkfyft<uif;rJh ,HkMunfNyD; jzpfonf/ xkdYaMumihf oluJhodkYaom yk*¾dKvfrsdK;vuf atmufwGif trIxrf;jzpf&jcif;udk uREkfyfvHk;0ESpfouf oabmusrdavonf/ uREkfyfrif;BuD;onf wpfcsdef wnf;rSmyif uREkfyfa&mif;&if;jzpfaeonfhtwGuf vnf; twdkif;rodMunfEl;rd/ 0efBuD;t&mudk &onfhaeYrSpí olYrSm udk,f ydkif tm;csdef[lí r&Sdawmhoavmufyif BuD;rm;aom trIawmfudk xrf;cJh&onf/ a&Teef;awmfrS ppfa&; twGuf aqG;aEG;wdkifyif&ef nDvmcHqihfac:csdefrSm vnf; tcsdefowfowfrSwfrSwf r&Sdawmh/ olYrSm a&SUawmfarSmufodkY 0if&? nDvmcHwuf&? wyfrrsm; twGuf pDrHcefYcGJ&ESihf tem;,lcsdefyif r&awmhay/ odkYaomf olYtoGifrSmrl r[mork'´&mwdkYrnfonf rnfrQyif cyf,laomfjim;vnf; avsmhenf;,dk,Gif; http://www.cherrythitsar.org
 • 150. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïìëïìëïìëïìëïìë ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º oGm;onf[k r&Sdovdk EGrf;e,fyifyef;jcif; tvQif; rawGU&/ tNrJwap wuf<uEdk;Mum;aeacsonf/ uREkfyfudk,fwdkifrSmvnf; olESihfvufyGef;wwD; aevm&onfESihftrQ wjznf;jznf; t&nftaoG; wdk;jrifhvmayonf/ aetvif;ESifhtylaiGUudk aomufoHk;í aumif;pGmcdkifzD;BuD;xGm;vmaom yef;yGifhwpfyGifhESihf tvm;wlonf[k qdk&awmhrnf/ olYwefcdk;owådrsm;u uREkfyf ESvHk;tdrf twGif;odkY ulysHUpD;qif;vmMuonf/ ae&mrsm;pGmwGif olYtawG;? olYt,ltq xuf0ufrQaom tpdwftydkif;txd uREkfyfvnf; awG;awm qifjcifwwfvmonf/ jr0wD0efBuD;r[moD[ol&u olYudk vjynfh 0ef;[k wifpm;í uREkfyfudk "l0HMu,f[k yrmwifpm; ajymqdkzl;/ aw;uAsmvuFmüuRrf;usifvSaom 0efBuD; r[moD[ol& yrmyHkcdkif;EdIif;,SOfjycsufudk uREfkyf rsm;pGm oabmusrdavonf/ odkYaomf...vjynhf0ef;? "l0HMu,fESihf tjcm; http://www.cherrythitsar.org
 • 151. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïìêïìêïìêïìêïìê ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º Mu,feu©wfrsm;onf tajymus,faom aumif;uif wpfcGifü vGwfvyfjrL;aysmfpGm rvif;csif;EdkifaMumif;? xdkvjynhf0ef;ESihf Mu,feu©wfwdkYtay:odkY rnf;npf aom wdrfpdkifwdrfcJwdkYu txyfxyf? tvTmvTm qdkYqdkif;tkyfrdk;vmMuaMumif;udk uEfkyfBuHKcJh&awmh onf/ À À À http://www.cherrythitsar.org
 • 152. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïìéïìéïìéïìéïìé ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 2 xdknOfhonf uREkfyftodÚmPfA[kokw wHcg;wpfcsyfudk zGifhvSpfvdkufaom nOfhjzpfonf/ pHtdrfawmfodkY olnOfheufrS jyefa&mufonf/ olYZeD; &Sifrif;bl;rSm bk&m;aqmif0ifí t"dXmef ykwDpdyfaeNyDjzpfonf/ olYom;i,f armif usef;BuD;udkvnf; uREkfyfudk,fwdkifacsmhodyfí puf&m odkY ydkYcJhNyD;jzpfonf/ a&Teef;awmifrS tac:&SdonfqdkNyD; ol naeapmif;uwnf;u pHtdrfrSxGufoGm;cJhonf/ ol jyefa&mufcsdefwGif aejynfawmfonf tdyfarmus aeayNyD/ 0if;rª;ESifh tdyfzefrª;wdkY vmajymojzifhuREkfyf pHtdrfawmf 0if;wHcg;txdxGufí olYudkBudKonf/ rD;a&mifatmufwGif olESifhtjcm;vlESpfOD;udk http://www.cherrythitsar.org
 • 153. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïìèïìèïìèïìèïìè ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º yg awGUvdkuf&onf/ wpfa,mufrSm uREkfyf&if;ESD;NyD;om; jr0wD 0efBuD; r[moD[ol&jzpfonf/ usefwpfa,mufudk rl uREfkyfwpfcgrQ rjrifbl;acs/ odkYaomf taqmif ta,mifrSm NrdKU0efwpfa,mufjzpfaMumif; odvdkuf avonf/ {nfhonfESpfa,mufudk olu...pHtdrfawmf twGif;xdac:vmcJhonf/ olwdkYtm;vHk; wdwfqdwfpGm&SdMuojzifh ta&; BuD;aom udpöwpf&yf&yfudk wdkifyifaqG;aEG;Murnf jzpfaMumif; uREkfyfem;vnfvdkufonf/ unifqDrD;wdkifrsm;tm;vHk;udk uREkfyf udk,fwdkif xGef;n§dvdkufaomaMumihf cefraqmif twGif; tvif;a&mifaumif;pGm &&SdoGm;onf/ olwdkY oHk;OD;pvHk; a&Ta&;cspm;yGJwGif oHk;yGifhqdkif 0ifxdkif vdkufMuonf/ ]]udk&ifvJxdkifyg}} oluajymojzifh olESifhrsufESmcsif;qdkif wpfbufxdyfcHkwGif uREkfyf0ifxkdifvdkufonf/ tm;vHk; http://www.cherrythitsar.org
 • 154. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïìçïìçïìçïìçïìç ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º xdkifrdMutNyD;wGif olu euf½dIif;aomtoHjzifhpajym vmonf/ ]]rif;BuD; r[mausmfpGmu pajymyg? rif;BuD; aemufqHk;ydkYvdkufwJh o0Pfudk tjynfhtpHkodcsifw,f}} NrdKU0ef taqmifta,mifjzifh yk*¾dKvfudk uREkfyf vSrf;Munfhvdkufonf/ rif;BuD;r[mausmfpGm[laom bGJU&NrdKU0eftrnfudk uREfkyfMum;zl;aeonf/ndKaom tom;ta&mif&SdNyD; t&yftarmif; jrifhrm;vSol jzpfonf/ xdkolu... ]]usKyf pmESpfapmifydkYcJhw,f/ 'kwd,pmudkyJ ajyawmhr,f? 'kwd,pmu tdE´d, bk&ifcHcsKyfqD wdkuf½dkufydkYcJhwmyJ...}} olYpum;oHrSm 0Jaeonf/ 0JaomtoHudk Mum;vdkuf&rSyif olonf tvGefwdusjywfom; wif;rmol[k emrnfBuD;aom "n0wDNrdKU0ef jzpfaMumif; uREkfyftajz&oGm; avonf/ "n0wDNrdKU0ef? jr0wD0efBuD;wdkYESifh nOfheuf http://www.cherrythitsar.org
 • 155. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïëðïëðïëðïëðïëð ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º oef;acgif aqG;aEG;wdkifyifonf qdkuwnf;u onfta&;onf &ckdifta&;/ odkYqdkvQif onfta&; onf NAdwdoQta&; jzpfaMumif;? uREkfyf csufcsif; qufpyf em;vnfvdkufayawmhonf/ "n0wDNrdKU0efu tHBudwfvsufqdkavonf/ ]]&SifrjzLuRef;udk cHwyfjyifaqmuf&if 'uúm; NrdKU? rl&SD'gbwfNrdKUawGudk usKyfwdkY wdkuf,l&vdrfhr,f jzpfwJhtaMumif; 'DNrdKUawG[m a&S;rlvuwnf;u &cdkif bk&ifawGydkifqdkifcJhaMumif; 'Da'oawGrSm &ckdifapwD ykxdk;awG &SdaeaMumif; bk&ifcHcsKyfqDudk usKyfpmydkY vdkufw,f}} ]]olYqDu taMumif;jyefcsufu...}} jr0wD0efBuD;u ar;onf/ ]]olwdkY qwfqwfcg emoGm;Muwmaygh0efBuD;? avmh'f[rf;[wfu &ef*yleJYpDv[wfrSm&SdwJh ppfwyf awGudk tiftm;xyfjznhfNyD; wyfvSefYxm;apvdkuf w,fav}} ]]oif;wdkY rsufESmjzLAdkvfrª;BuD; rufc&DOD;pD; vmwJh wyfrBuD;qdkwmuaum}} http://www.cherrythitsar.org
 • 156. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïëïïëïïëïïëïïëï ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º jr0wD0efBuD;ar;cGef;udk "n0wDNrdKU0efu acgif;,rf;í ajzjyefonf/ ]]bk&ifcHcsKyfqD usKyfo0PfydkYvdkufw,fqdkwm od&awmh wyfrBuD;csDzdkYtrdefYudk olwdkYbmomolwdkY jyef½kwfodrf;NyD; ppfwaumif;rSmyJ ppfAm&DwyfpG,f wpfck csxm;vdkufMuw,f}} ]]&SifrjzLuRef;ay:rSmaum NrdKU0efrif;}} ]]usKyfwdkYwyfawGpGJxm;wkef;yJ? wyfqufpGJ xm;&rvm;? jyefEkwfrvm; odcsifvdkY rif;w&m;qD trdefYawmf,lzdkY usKyfvmwm? 'Dn nDvmcHrSm'Dta&; rjywfom;ao;awmh usKyfpdwfxJ rwifrus jzpfae w,f}} "n0wDNrdKU0efum; yGifhyGifhvif;vif;orm; jzpf[ef wlayonf/ olYudkMunfh&onfrSm tu,fí a&Teef;awmfu olYtm; ta&;t&mukefom vTJtyf ygu tdE´d,txd csDwufwdkufcdkufrnfholrsdK;jzpfonf/ ]]avmh'ftrf;[wfuaum ,HkMunfEdkifp&m &SdwJh t&m&Sdwpfa,mufvdkY cifAsm;xifovm; NrdKU0efrif;}} NrdKU0efrif;u pm;yGJudkvuf0g;jzifhhcyfjyif; http://www.cherrythitsar.org
 • 157. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïëîïëîïëîïëîïëî ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º jyif;ykwfí... ]][m... 'DrsufESmjzLawGudk wpfa,mufrS usKyfr,Hkbl;rif;BuD;? olwdkY[m trdefYtrsdK;rsdK; xkwfNyD; vkyfcsifovdk vkyfaeMuwmyJ? olwdkY[m ½l;oGyfaeMuwJh ppfrdpämaumifawG}} þwGif wpfcsdefvHk; NidrfoufaecJhaom rif;BuD;r[mAE¨KvtoHu wnfNidrfat;aq;pGm 0ifajymvdkufavonf/ ]]NAdwdoQawG[m ½l;oGyfaeolawG r[kwfbl;/ y&rf;ywm trdefYawGudk wpfrsdK;NyD;wpfrsdK;xkwfaewm vJr[kwfbl;/ olwdkY[m wpfckwnf;aom &nf&G,fcsuf vrf;twdkif; wa&GUa&GUavQmufvm&if;eJY 'Dvrf;ay: rSm usKyfwdkYpdwfuoduatmufjzpfatmif y&d,m,f trsdK;rsdK;udk xkwfoHk;aeMuwm}} ]]'Dvdkqdk&if avmh'ftrf;[wfu olYvlwuf cewfNrdKU wm0efcHAdkvfudk bmaMumifh&mxl;u xkwf ypfvdkufovJ rif;BuD;/ NyD;awmh ppfwaumif;ta&; ydkifudkvJ usKyfwdkYtaMumif; raumif;owif; wrif vkyfBuHNyD; ydkYw,fqdkNyD;? owday;wmuaumolwdkY[m http://www.cherrythitsar.org
 • 158. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïëíïëíïëíïëíïëí ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º txufatmuf t&m&Sdtcsif;csif;awGMum;rSmyJ rnD rñGwfeJY ½IyfaxG;aeMuwm r[kwfbl;vm;}} "n0wDNrdKU0efu rausrcsrf; a&&Gwfae avonf/ rif;BuD;r[mAE¨Kvu pm;yGJay:odkY vuf ESpfzufudk wifNyD; - ]]usKyfwdkY 'D&SifrjzLuRef;ta&;udk rlvueD;u pNyD; jyefoHk;oyfMu&atmif}} &SifrjzLuRef;ta&;ESihf ywfoufí uREkfyf odxm;NyD;om;jzpfaomfvnf; ,ckvdk olYxHrStao; pdwf rMum;&ao;ojzihf pdwf0ifpm;rdonf/ a'go? wuf<ujcif;? rcHr&yfEdkifjzpfjcif; paom a0'em cHpm;rIrsm; rygonfhavoHjzihf ol at;aq;pGm pwif ajymqdkavonf/ ]]&SifrjzLuRef;[m ppfwaumif;eJYewfjr0Mum; rSm&Sdw,fqdkwm usKyfwdkYtm;vHk; odNyD;om;/ajryHkcsyf udkjyefMunfhr,fqdk&ifawmh &SifrjzLuRef;[m ewfjrpf 0e,frSm wnfw,f/ odkYaomf ewfjrpf0[m ppfw aumif;e,fxJrSmygw,f/ ppfwaumif;e,fu olwdkY ydkifeufjzpfvdkY &SifrjzLuRef;udkvnf; olwdkYydkifw,fvdkY http://www.cherrythitsar.org
 • 159. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïëìïëìïëìïëìïëì ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º NAdwdoQawGu aumufcsufqGJjyw,f? [kwfvm;}} olYpum;ü oabmnD[efjzifh tm;vHk; Nidrf oufaeMuonf/ ]]pifppfrawmh a&S;twDawuwnf;u&Sif rjzLuRef;[m &cdkifbk&ifawG&JU tmPmpufatmufrSm &SdwJh ydkifeufa'oyJ/ &cdkifjynf[m ArmjynfeJY ESpf jynfhwpfjynf a&Tvrf;aiGvrf;azmuf? xD;jzLbkef;&dyf wpfckwnf;atmufrSm twlwuG&SdMuwmrdkY? &SifrjzL uRef;[m usKyfwdkY&JUa'oqdkwm xif&Sm;NyD;jzpfw,f/ 'gudkodvsufeJY olwdkYu olwdkYydkifw,fvdkY ZGwft"r® 0ifajymwmyJ}} ]][kwfw,fav/ vGefcJhwJhtESpf ESpfq,fwkef; uqdkvm;? &SifrjzLuRef;udk olwdkYu *&efajrtjzpf tiSm;csay;zl;owJh}} jr0wD0efBuD;u 0ifaxmufavonf/olu acgif;ndwfí... ]]'g[m&rnf&Sm ,dk;rnfzGJUwJh pum;tao; tzGJyJudkp? bmyJjzpfjzpf olwdkYtaMumif;jycsufeJYolwdkY wydkYwGJvxJrSm uRef;ay: wufodrf;vdkufw,f http://www.cherrythitsar.org
 • 160. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïëëïëëïëëïëëïëë ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º r[kwfvm;}} ]]rif;w&m;trdefYawmft& tdE´d,bk&ifcHcsKyf qDudk olwdkYwyfawG uRef;ay:uz,fay;zdkY usKyf uefYuGufjiif;qdkpmwpfapmif a&;ydkYcJhw,fav? 'gayr,fh uif;wyfudk a&TUray;vdkY tiftm;wpfaxmif eJYoif;wdkYudk armif;xkwfvdkufcJh&NyDaum? 'DppfyGJudk rif;BuD;r[mAE¨Kvudk,fwkdif aoe*F pDrHa&;qGJ apvTwfvdkufwmaum}} "n0wDNrdKU0efrSm a'got&SdefaMumifh pum; txpfxpf? taighaighjzpfaeonf/ oluNrdKU0efudk pl;&SpGm vSrf;MunfhvdkufNyD;... ]]NrdKU0efrif;... acgif;at;at; xm;NyD; usKyfwdkY pOf;pm;ajymqdkMu&atmif}} olYowday;oHü wefcdk;tiftm; tjynfht0 ygavaomaMumifh NrdKU0efonf qlyGufaeaom olY a'goudk xdef;odrf;&ef owdw&BudK;pm;aeavonf/ ]]ppfa&;qdkif&mAsL[mt& usKyfwdkYMunfhMu& atmif? udkpa&m NrdKU0efrif;yg jrifa,mifMunfhMuyg? &SifrjzLuRef;[m &cdkifjynf&JU rsufESmpmwHcg;ayguf http://www.cherrythitsar.org
 • 161. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïëêïëêïëêïëêïëê ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º jzpfaeNyD; ucsme,fu aemufaz;aygufjzpfaew,f? usKyfwdkYta&;xm;p&m wHcg;ESpfayguf&Sdaew,f? ucsme,fudkvJ usKyfwdkYowdvGwfvdkYrjzpfbl;?NAdwdoQ [m ucsme,feJYywfoufNyD; r0ifEdkifbl;qdkwm odw,f/ &SifrjzLuRef;udkyJ olwdkY taMumif;trsdK;rsdK; jyNyD; xdyg;Edkifw,f/ &SifrjzLuRef;[m &ckdifjynf&JU wHcg;aygufjzpfovdk &cdkifjynf[mvJ usKyfwdkYEdkifiH awmf&JU wHcg;aygufjzpfw,f? 'DwHcg;ayguftxd csOf;uyf0ifEdkifp&m vrf;[m a&vrf;a&aMumif;yJ}} olYpum; wdus&Sif;vif;vSbdjcif;/ ]NrdKU0efrif;...tck olwdkYqDu wHkYjyefcsuf awGudk wpfckpD jyefMunhfprf;? uRef;ay:rSm usKyfwdkY wyfzGJUr&Sdcdkuf ajcmufaygif'g tajrmufESpfvufygwJh wyfzGJUESpfckvTwfNyD; wufodrf;w,f? e,ferdwfta&; aqG;aEG;yGJrSm cifAsm;vTwfvdkufwJh ppfoHrsm;u uRef; udkMum;aea'oxm;zdkY ajymayr,fh Mum;aea'o rxm;Edkifbl;vdkY olwdkYu jiif;qdkw,f/ aemufwpfcg jymodkvxJwkef;u cifAsm;wyfawG uRef;ay:wufodrf; NyD; a'gif;tvHpdkufvdkufcsdefrSm ppfwpfaumif;NrdKU0efu http://www.cherrythitsar.org
 • 162. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïëéïëéïëéïëéïëé ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º cifAsm;eJY aqG;aEG;yg&apvdkY pum;urf;jyefw,f/tJ'D tcsdefrSmyJ uRef;&JUta&SUajrmufbuf yifv,fxJrSm ppfoabFm tajrmufwyfoabFmawGeJYolwdkYae&m,l jyefw,f/ 'DvdkwpfqifhNyD;wpfqifh trsdK;rsdK;½IyfaxG;ae wJh tjyKtrlawG&JUaemufuG,frSm tdE´d,bk&ifcHcsKyf avmh'ftrf;[wf&,f? ppfwaumif;NrdKU0ef&,f?olwdkY aoemywdcsKyf tuf'0rfay;*suf&,f olwdkYoHk;OD;pvHk; &JU tBuHtpnf[m wpfckwnf;jzpfw,f}} ]]usKyfwdkYudk wdkufcsifvdkY...'gyJ}} jr0wD0efBuD;u vnfacsmif;oHBuD;jzifh rSwfcsufcsonf/ ]]rSefw,f?aoemywdcsKyf tuf'0rfay;*suf &JU ae&muae usKyfpOf;pm;Munfhvkdufw,f/Armjynf udkwdkufzdkY Munf;aMumif;csDr,fqdk,if awmawmif acsmif;ajrmif;? tif;tdkifxlwJh a'ojzpfwJhtwGuf Munf;aMumif;csDwufa&;[m t½HI;udkzdwfac:wmyJ/ t"dueJY wpfckwnf;aom ppfqifETJa&;vrf;aMumif; [ma&aMumif;yJ? 'DvdkyJtajzxGufw,f? oif;wdkY[m z&efppfawGtay:rSmvJ a&aMumif;wdkufyGJqifETJNyD;tEdkif http://www.cherrythitsar.org
 • 163. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïëèïëèïëèïëèïëè ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º &xm;olawG jzpfw,f/ olwdkYa&aMumif;udk A[dk xm;NyD; usKyfwdkYudk usL;ausmfvdrfhr,f}} ]]rif;BuD;... usKyfwdkY bmvkyf&rvJ...}} "n0wDNrdKU0efu vufoD;uspfuspfygatmif qkyfí ar;onf/ oluNrdKU0ef tar;udkrajzbJ uREfkyfudkvSrf; Munfhonf/ yk&ydkufay:rSpmvHk;rsm;udk zwf&bdouJh odkY olYrsufESmay:rS t"dyÜg,ftvHk;pHkudk uREkfyf &Sif;vif;pGm awGUjrifvdkuf&onf/ olYudk,fpm; uREfkyf 0ifajzEdkifNyD[kvnf; em;vnfvdkufonf/ NrdKU0efudk uREkfyf rsufESmcsif;qkdifNyD;... ]]rif;BuD;r[mAE¨Kvudk,fwdkif ewfjrpf0udk vmygvdrfhr,f NrdKU0efrif;}} uREkfyftajzudk olu pum;wpfcGef;jzifh jznfhpGufvkdufonf/ ]]jr0wD0efBuD;vJ ygvmvdrfhr,f}} À À À http://www.cherrythitsar.org
 • 164. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïëçïëçïëçïëçïëç ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 3 ]a&G;vl} ajcmufaxmifudk wyfr trmcH tiftm;tjzpf oludk,fwkdif pdppfa&G;cs,fonf/ rif;w&m; a&SUawmfarSmuf ppfa&;jyobif NyD;qHk;onfESihf rqdkif;rwGyif uREkfyfwdkY {&m0wDudk a&Tcsxm;aom wdkufavSrsm;jzifh jzwful;um ppfudkif; bufurf;odkY wyfcsDcJhonf/ wefaqmifrkef;vxJwGif uREkfyfwdkY pvif; qifjzLuRef;NrdKUodkY a&mufonf/ wpf&ufrQom qifjzLuRef;NrdKUwGif wyfpGJcJhNyD; "n0wDodkY qufcsDcJh Muonf/ "n0wDNrdKU0ef? 'Gm&0wDNrdKU0ef? arCm0wD NrdKU0efwdkY pkpkaygif;ESpfaxmifhig;&mtiftm;&Sdaom wyfrsm;ukd a&SUumwyftjzpf vnf;aumif;... http://www.cherrythitsar.org
 • 165. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïêðïêðïêðïêðïêð ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º vuf0JppfuJ AdkvfcsKyftjzpf jr0wD0efBuD; r[moD[ol&OD;pD;onfh tiftm;ig;axmif&Sdwyfrsm; udk a&SUajy;csDwyftjzpf vnf;aumif;.../ oludk,fwdkifOD;pD;í qifig;q,f? jrif;ig;&m? ol&Jwpfaomif; yg0ifvsuf "n0wDaMumif;csDyifr wyftjzpfjzifhvnf;aumif;?wyfrsm;cGJa0csDwufcJhMu avonf/ a*:awmhyv’ifta&mufwGif jr0wD0efBuD; r[moD[ol&udk yef;0godkY csDwufoGm;&efoltrdefY ay;vdkufonf/ olYtrdefYt& jr0wDOD;ponfupäye'D yifv,f0wpfbuf OD;&ifawmifbk&m;teD; pum; awmifwGif tcdkiftrmwyfpGJxm;vdkufonf/ uREfkyfwdkYwyfrsm; a&mufaeNyDudk odonfESifh yef;0gwGif wyfpGJxm;aom NAdwdoQwyfrsm;onf a*:awmhyv’ifcHuwkwfrS qD;BudKwdkufcdkufMuonf/ odkYaomf... rif;BuD;r[mAE¨Kv tpDtrH t& awmifukef;i,frsm;xufwGif cHuwkwfrsm; aqmufvkyfxm;NyD;jzpfaom uREkfyfwdkYu NAdwdoQwyf rsm;udk tjyif;txef wkdufcdkufypfvdkufEdkifMuav http://www.cherrythitsar.org
 • 166. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïêïïêïïêïïêïïêï ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º onf/ &efolrsm;nwGif;csif;yif yef;0godkY jyefqkwf oGm;&onf/ &efolYwyf tBuD;tuJrSm wdkufa&;cdkufa&; wGif pepfwus&SdvSonf[k olwdkYwyfrsm;rSm emrnf BuD;vSaom Adkvfaemfwifqdkol jzpfavonf/ uREkfyfwdkYtwGufyxrqHk;wdkufyGJESifhyxrqHk; atmifyGJaywnf;/ Adkvfaemfwifonf yef;0godkY qkwfoGm;NyD; aemuf ppfwaumif;odkY ppfulawmif;vdrfhrnf[k rif;BuD;r[mAE¨Kvu BudKwifwGufcsuf cefYrSef;cJh onf/ olum; ppfrIa&;&mESihfqdkifaom yka&m[dwf BuD;wpfOD;vnf; jzpfacsonf/ olYcefYrSef;csuftwkdif; jzpfvmcJhonf/ uREkfyfwdkYa*:awmhyv’ifrS yef;0godkY qufcsD oGm;NyD; yef;0gta&SUbufjrpfurf;&Sd awmifukef;rsm;udk odrf;ydkufwyfpGJvdkufcsdefwGif Adkvfaemfwifvnf; ppful &aeNyDjzpfonf/ jrpfudkjzwful;&ef BudK;pm;aomfvnf; olwdkY http://www.cherrythitsar.org
 • 167. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïêîïêîïêîïêîïêî ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ajcmufaygif'gtajrmufusnfrsm; ajzmajzmusvm wwfojzifh uREkfyfwdkYjrpfnmbufodkY csDNyD;rS&efolwyf rsm;udk 0dkif;&Hwnf&Sdaeonfh uefabmuf½dk;wpfavQmuf odkY wyfpGJvdkufMuonf/ olwdkY tajrmufwyfpcef;udk OD;pGm NzdKcGif; &rnf[k olutrdefYxkwfum uefabmufodkYteD;uyf qHk;jzpfatmif uwkwfusif;rsm; wa&GUa&GUwl;í uREkfyfwdkY csnf;uyfoGm;Muonf/ &efolYtajrmufrsm; tcsnf;ESD;jzpfoGm;awmhonf/ uefabmif½dk;wdkufyGJrsm;udk wpf&ufvHk;vHk; wyfzGJUwpfckpD?wpfckpD tvSnfhuswdkufcdkufNyD;aemuf wGif &efolrsm;onf tajrmufpcef;udk pGefYcGm xGufajy; oGm;Muawmhonf/ tiftm;av;axmif&Sdaom &efolYwyfudk uREkfyfwdkYwyfrsm;u &mcsDaomwyfzGJ trsm;tjym; jzifh t&yfoHk;rsufESmrS 0dkif;0ef;ydwfqdkY wkdufcdkufMujcif; jzpf&m olwdkY rcHEdkifawmh/ emrnfBuD;vSaom olwdkYaoewfwyfrrsm; xJodkY oludk,fwkdif jrif;ESihftjyif;0ifí xdk;cdkufav&m http://www.cherrythitsar.org
 • 168. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïêíïêíïêíïêíïêí ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º &efolwdkY tustqHk;rsm;jym;pGmjzifh upOfhuvsm; qkwfcGmMu&avonf/ Adkvfaemfwif 'Pf&mtBuD;tus,f &NyD; aemuf olYae&mudk vTJajymif;wm0ef,l OD;pD;onfh Adkvfx½l;rif;qdkolvnf; uREkfyfwdkY jrif;wyfom;rsm; "m;atmufwGif usqHk;oGm;avonf/ wyfa&;ppfuJrsm; owif;ydkYcsufrsm;udk Mum;em&if; yef;0g&Sd NAdwdoQwyfpGJ&m ausmufwHk; twdNyD;aom &JwdkufpBuøwGif vufydkufí rwfwyf &yfvdkufaom olcrf;em;xnf0gvGef;onfh aoem ywd£a`E´rSm uREkfyfrsufpdxJrS rxGufawmh/ olYa&SUwGif oHkYtjzpf&vdkufaom NAdwdoQ ppfAdkvfpaumhESihf uif;bJwdkYonf 'l;axmuf&if; aoG;qkwfjzLa&mfaom rsufESmjzihf xdwfvefYaeMu onf/ 'Pf&m&rxm;aom NAdwdoQAdkvf pwefvDb½k uvnf; olYudktxyfxyftcgcg tav;jyKaeonf/ olYab;wGif &yfaeaom uREkfyftzdkYrlum; þjrifuGif; onf awG;rdwdkif; MuufoD;arG;nif; jzef;jzef;xonf txd *kPf,l0rf;ajrmufp&maumif;vSayaom http://www.cherrythitsar.org
 • 169. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïêìïêìïêìïêìïêì ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º jrifuGif;aywnf;/ uREfkyfo0Pfa&;&ef toifhjyifvdkufonf/ ]]rif;w&m;qDydkzdkY o0Pfa&;yg}} ]]toifhyg...rif;BuD;}} ]]&efoloHk;&mausmf Adkvfaemfwif? Adkvfx½l; rif;? Adkvfy&if;*J?Adkvf*&pf?Adkvfbif;euf?orm;Adkvf ar;prdk;?tBuD;tuJAdkvfajcmufa,mufusqHk;/paumh? uif;bJ?pwefvDb½k AdkvfoHk;a,mufukdoHkY&&Sd?ppfom; ESpf&mhig;q,fausmf oHkY&&Sd? aoewfig;&mausmf? &xm;wif tajrmufBuD;ESpf?jrif;ESpfq,f? qif ig;pD; odrf;ydkufrdaMumif;}} ]]&ygNyD... rif;BuD;}} ]]yef;0gppfrSm trIawmfudk &Gyf&GyfcRHcRH pGrf; aqmifcJhMuwJh ppfrª;awGudkvJ o0PfrSmxnfhyg? ausmfola&Tawmif aemf&xm?ol&tmum?bk&ifoD[ aemf&xm? &efatmifoD[aemf&xm? aersdK;*kPÖ&wf}} us,fjyefY½IyfaxG;vSaom ppfa&;aoe*FBuD; wpfckvHk;udk pDpOftkyfcsKyfaeonfhMum;rSmyif &efolESifh oufqdkifonfh tao;pdwf tcsuftvufrsm;?rdrd http://www.cherrythitsar.org
 • 170. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïêëïêëïêëïêëïêë ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º wyfrawmfom;rsm;ESihf oufqdkifonfh twdtus jzpf&yfrsm;udk rarhravsmh odem;vnfxm;aomolY t&nftaoG;um; uREkfyftzdkY av;pm;í rukefEdkif aom t&nftaoG;yifwnf;/ uREkfyfudk aejynfawmfodkYydk&ef o0Pf taMumif; trdefYay;NyD;aemuf olua&SUwGif tav;jyK aeqJjzpfaom AdkvfpwefvDb½kudk pdkufMunfhvdkuf NyD;... ]]pwefvDb½k... rif;jrefrmpum; ajym wwfw,f r[kwfvm;}} rsufvHk;rsm; 0dkifoGm;onftxd NAdwdoQAdkvf tHhMooGm;onf/ ]]ig trdefYay;wmawGudk em;axmifaewJh rif;rsufvHk;awG[m rif;...jrefrmpum;wwf aMumif; azmfjyaew,f}} qHyifeDeD? tom;ta&eDeDESifh ajcwH vufwH &Snfvsm;aom NAdwdoQAdkvfonf olYa&SUodkY'l;axmuf csvdkufav/ ]]rif;[m... bk&ifcHcsKyf&JU vl,Hkawmf http://www.cherrythitsar.org
 • 171. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïêêïêêïêêïêêïêê ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ppfAdkvfjzpfwJhtaMumif;? 'Dyef;0gwdkufyGJudk rif;a&muf vmjcif;[m ppfwdkufzdkYxuf igwdkY&JU ppfa&;owif;udk axmufvSrf;zdkY t"duwm0efeJYvmaMumif;...igod NyD; jzpfw,f? tck rif;...igh&JU oHkYyef;? igwdkYt aMumif;udkawmh rif;bmrS odcGifhr&Sdawmhbl;? rif;&JU bk&ifcHcsKyfqDudkvJ rif;bmrStaMumif;Mum;cGifh r&Sdawmhbl;... em;vnfvm;}} NAdwdoQAdkvfonf ausmufwHk;rsm;cif;xm; aom pBuøvrf;ajrjyifESihf ezl;xdvkrwwfrsufESmudk idkufcsum... ]]uREkfyfudkcGifhvTwfyg? uREkfyfudkcGihfvTwfyg}} [k ryDroajymaeonf/ ]]igar;wmudk... rif;ajzprf;}} olYtoHrSm yuwdat;pufwif;rmaeNyD; aMumufp&maumif;aeonf/ ]]rif;&JUbk&ifcHcsKyf[m wdkY wdkif;jynfudk usL;ausmf0ifa&muf wdkufcdkufodrf;ydkufEdkifzdkYtxdtpD tpOfawG csxm;NyD;NyD r[kwfvm;...}} pwefvDb½k acgif;razmfacs/ http://www.cherrythitsar.org
 • 172. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïêéïêéïêéïêéïêé ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]]ajzprf;...pwefvDb½k? rif;wdkY&JUppfa&; &nf&G,fcsuf[m yef;0gr[kwfbl;? {&m0wDjrpfaMumif; rSm avSoabFmcsDNyD; aejynfawmfudk vkyfBuHzdkY r[kwfvm;...}} "m;vSHaoewfaygif; ajrmufjrm;pGmjzifh 0dkif; 0ef; csdef&G,fí ppfaq;onfurS olYtar;pum;oH xufydkí oufomzG,f&Sdayrnf[k uREkfyfxifrdonf/ olYtoH? olYtMunfhum;...rD;vQHajcmif;ajcmif;vTwf aom e*g;wpfaumifyrmES,fwnf;/ ]]pwefvDb½k}} [def;íxGufvmaomolYtoHudk NAdwdoQAdkvf rcHEdkifawmh? &J&JeDaom? odkYaomf tcdk;taiGU vHk;0 r&Sdawmhaom rsufvHk;BuD;rsm;udk vSefíMunfhum wHawG;udk twefwefrsdKvsuf pwefvDb½k txpfxpf taighaigh ajzavonf/ ]][kwf...[kwfygw,f? AdkvfcsKyfBuD;cifAsm;}} À À À http://www.cherrythitsar.org
 • 173. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïêèïêèïêèïêèïêè ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ¬½»ºå øé÷ 1 a&;ae&if;rS uREkfyfunpfonf ayay: wGif wHkYqdkif;oGm;onf/ tjcm; wyfrif;? ppfuJrsm;uvnf; olYudk 0dkifMunfhaeMuonf/ jr0wD0efBuD; r[moD[ol&u rsufarSmif MuKwfaeonf/ ]]qufa&;yg AdkvfaersdK;&Jacgifausmf...}} olYtrdefYtwdkif; rif;w&m;BuD;xH ydkYrnfh o0PfayvTmay:odkY uREkfyfunpfoGm;udkwifvdkuf& onf/ http://www.cherrythitsar.org
 • 174. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïêçïêçïêçïêçïêç ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]]...þodkY ppfwaumif;? yef;0gwdkYudk uRefawmfrsdK;wdkY wdkufckdufatmifjrif ta&;awmfvS aomfvnf; rsufESmjzLwdkYonf NidrfoufaeMuvdrfhrnf r[kwfyg/ [Hom0wDESihf'*Hkudk yifv,fa&aMumif;rS xdyg;aESmihf,Suf&ef&Sdygonf/ [Hom0wDwGifvuf½Hk; ESvHk;jynhfpHkol rª;BuD;rwfBuD;wdkY toifhpDrHí&yfaetyf ygaMumif; a&Tz0g;awmfatmuf wifavQmufygonf}} o0Pfudk tNyD;owfí teD;&Sdem;cHwpfOD;xH ay;vdkufonf/ 0efBuD;OD;pu o0PftaMumif; bmrSrajym awmhbJ oufjyif;csvsuf tjcm;ar;cGef;wpfckudk ajymif;vdkufavonf/ ]]ppfwaumif;udk qufcsDzdkYta&;aum AdkvfcsKyf}} ]]ppfwaumif;udk rodrf;eJY?'gayr,fhewfjrpf w0kdufrSm olwdkYtiftm; xyfcsxm;Edkifw,f/ teD; wpf0dkufa'orSm &efoludk awGU&ifawmh awGUorQ ae&mrSmwdkufNyD; vufeufawGudk odrf;yg? yef;0grSm wyftcdkifpGJNyD; rdk;wGif;umvrSm &yfaeyg? 'D ta&; http://www.cherrythitsar.org
 • 175. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïéðïéðïéðïéðïéð ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º twGuf udkpudkyJ usKyfta&;ukef vTJvdkufr,f}} ]]aumif;NyD AdkvfcsKyf}} ]]rdk;wGif;umvrSm qefpyg;&du©m pkaqmif; odkavSmif &yfae&if;eJYvJ udkp aw;vuFma&;csdef &oGm;wmaygh...}} jr0wD0efBuD;u NyHK;NyD;... ]]tif;...ppfcsDarmfuGef;awGcsnf; a&;zGJUjzpf vdrfhr,fxifw,f}}[kajymvdkuf&mwyfrif;rsm;&,fMu avonf/ wyfrif;? ppfuJrsm; jyefoGm;MuNyD;aemuf uREkfyfonf ratmifhtnf;Edkifawmhojzifh olYudkzGifhar; &avawmhonf/ ]]rif;BuD;? usKyfwdkYyef;0grSm ta&;ukefvS&JU om;eJY bmaMumihfppfwaumif;txd qufrodrf;wm vJ? tckqdk&if 'uúm;?umvuwåm;txd csDvdkY&aeNyD r[kwfvm;}} oluuREkfyfudk NyHK;í vufarmif;udkqkyfudkif onf/ ]]udk&if odyfppfaoG;wuf<uaevdkY'Dvdkajym http://www.cherrythitsar.org
 • 176. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïéïïéïïéïïéïïéï ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º wmjzpfrSmyg? acgif;at;at;xm; pOf;pm;av?vluRH wmxuf EIwfuRHwmu ydkqdk;w,fr[kwfvm;?EIwfuRH wmxuf wyfuRHoGm;wmu tqdk;qHk;yJ?b*Fvm;NrdKU awGxJudk usKyfwdkYwyfawG a&mufae&if'*HkeYJ[Hom 0wDNrdKUawG[m pnf;½dk;rJhwJh tdrfawGvdk jzpfoGm;rSmaygh? olwdkYppfoabFmawG tvHk;t&if; BuD;w,fqdkwmudkvJ rareJYav...}} uREkfyfrauseyfEdkifao;/ &efvdkaom NAdwdoQ wdkYtm; ,ckvdk tompD;&aecsdefwGif twGif;tjyif tukeftpifwdkufcdkuf ESifxkwfypfvdkufjcif;onfom taumif;qHk;[k xifrdonf/ ]]&efolYtiftm;udk usKyfodxm;NyD;NyDudk&if? tmcsDuif;bJqdkwJh AdkvfcsKyfOD;pD;wJh wyfawG[m a&aMumif;wyfawGcsnf;yJ?a[m'DrSm Munfh? 'g... yef;0goHkYyef; rsufESmjzLAdkvfawGudk ppfar;NyD; &cJhwJh tcsufawGeJY usKyfwdkY&JU taxmufawmfawG pHkprf; &cJhwJh tcsufawGudk pkaygif;tajzxkwfxm;wJhpm&if; yJ}} NAdwdoQrsm;toHk;jyKonfh jzLvGaom0g;puúL http://www.cherrythitsar.org
 • 177. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïéîïéîïéîïéîïéî ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º wpf&Guf? rnf;eufaom pmvHk;rsm;rSm.../ ]]AdkvfcsKyfarm&pfqif? AdkvfcsKyftmcsDuif;bJ? Adkvfrª;csKyf rufu&d tkyfcsKyfonfh wyfrBuD;oHk;wyf/ trSwfq,fhoHk;ESpfq,hfav; &J*sD;rifhwyfrsm;? bk&if {u&mZf trSwfav;q,fhwpfESifh &Spfq,fhudk; &J*sD;rifhwyfrsm;? b*Fvm;wyftiftm;ESifhaygif;aomf pkpkaygif; wyfom;wpfaomif; wpfaxmihfig;&m/ tajrmufwif oabFmESpfq,f? ydkYaqmifoabFm ESpfq,fhav;? t&G,ftpm;trsdK;rsdK; tajrmufav; q,fh&Spf...}} BuD;rm;vSaom tvHk;t&if;ayyif/ ]]qufzwftHk; udk&if}} ]]umvuwåm;rS csDvmrnfh b*Fvm;wyfr r'&pfrScsDvmrnfh r'&pfwyfrwdkY twmoBuFef tNyD;avmufwGif tuf'refuRef;ü '*Hk? rufu&d a&wyfonf rmefatmifuRef;? 0g[ifa&wyfonf [dkif;BuD;uRef;...}} zwfNyD;oGm;aompmvHk;rsm;udk uREkfyfai;idkif Munfhaerdonf/ olu uREkfyfvufxJrS puúL&Gufudk http://www.cherrythitsar.org
 • 178. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïéíïéíïéíïéíïéí ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º jznf;nif;pGm vSrf;qGJ,lvsuf... ]]usKyfwdkYwpfawG rPdyl&tmoHrSm wdkufae Muuwnf;u NAdwdoQawG[m 'DvdktpDtpOfawGcszdkY usKyfwdkY yifv,furf;½dk;wef;a'orSm jyifqifcJhNyD;om; jzpfw,f}} olYtajrmftjrif pDrHcsuftm;vHk;udk ,ckrSyif uREkfyfem;vnfrdawmhonf/ ]]pMum0efBuD;udk oGm;ac:prf;ygudk&if? olYudk usKyfwm0efay;p&m&Sdw,f}} pMum0efBuD; owdk;r[maoemywdudk uREkfyfudk,fwdkif oGm;ac:&onf/ olYppfwJcef;rwGif tjcm; wyfrif;ppfuJrsm;om vlajymif;oGm;aomf vnf;olurl wpfa,mufNyD;wpfa,muf?wpfvSnfhNyD; wpfvSnfh 'dkifcHawGUqHktrdefYay;aeonf/ ]]pMum0ef... usKyf'*Hku a&0efrif;BuD;qD udk NAdwdoQawG tcsdefra&G; 0ifvmEdkifaMumif; taMumif;Mum;xm;w,f? '*Hku tiftm;enf; vSw,f/ taumif;qHk; tumt&HqdkvdkY vloHk;&yf awmifr&SdwJh opfwyf0if;yJ&Sdw,f? cifAsm; '*Hkudk http://www.cherrythitsar.org
 • 179. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïéìïéìïéìïéìïéì ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º oGm;yg/ cifAsm;wyftm;vHk; Ekwf,loGm;? tjrefqHk; a&mufatmifcsD}} ]]aumif;ygNyD AdkvfcsKyf}} pMum0efBuD;xGufoGm;onf/ xdknwpfnvHk; olrtdyfaMumif;/ tdyf wpf0uf Edk;wpf0uf &SdaecJhaom uREkfyfvnf; owd xm;rdcJhayonf/ À À À http://www.cherrythitsar.org
 • 180. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïéëïéëïéëïéëïéë ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 2 tidkuf0ifjcif;? tvpfpD;jcif;? tiftm;BuD;pGm toHk;jyKí tvHk;t&if;ESihfzdjcif;... wnf;[laom ppfa&;AsL[mudk NAdwdoQwdkY toHk;jyKMuayNyD/ "n0wDwGif tcdkiftrmwyfpGJJ&if; &cdkifjynf NAdwdoQ&efpvufikwfwdkYudk &Sif;vif;acsrIef;&if; a&Teef;awmfrS ]wyfjyefEIwfap trdefYawmf}udk apmifh qdkif;ae&aom uREkfyfwdkYwyfrrsm;rSm EdkifiHawmf atmufjynfa'orS ppfowif;rsm;udk pdwfrcsrf;ajrU p&m Mumodae&avonf/ uqkefvxJwGif '*HkNrdKUusjcif;? od*Fkwå& ukef;awmfay:wGif NAdwdoQwyfwdkY wyfpGJvdkufMujcif;? owdk;rif;BuD; r[mrif;acgifESihf owdk;r[maoem http://www.cherrythitsar.org
 • 181. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïéêïéêïéêïéêïéê ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ywdwdkY OD;pD;aom wyfawmfrsm;ESihf NAdwdoQtajrmuf wyfwdkY jyif;pGmwdkufcdkufMujcif;? MunfhjrifwdkifwGif wdkufyGJBuD; oHk;BudrfjzpfyGm;jcif;? oefvsifcHwyfusjcif;? xdkYaemuf xm;0,f?Nrdwf?rkwårNrdKUrsm;ESihfwuG yJcl; txd &efolwdkY 0ifa&mufodrf;ydkufvdkufMujcif;/ aemufqHk;wGifum; owdk;rif;BuD; r[m usqHk;oGm;aMumif; owif;&&SdcJhavonf/ xdkowif; udk &NyD;onfhaemuf olu "n0wDwyfrsm; tmvHk; udk toifhjyifxm;&ef trdefYxkwfvdkufonf/ ra&S;raESmif;rSmyif rif;w&m;xHrS trdefY awmf a&mufvmonf/ ]]nDawmfom,m0wDrif; r[moD&doD[ol& "r®&mZfudk Adkvfrª;AdkvfcsKyfcefYí atmufjynft&yf '*HkESihf reD;ra0;"EkjzLodkY wyfapawmfrlonf/ jr0wD0efBuD;tm; "n0wDü tkyfcsKyfNrJ wyfawmfrsm;ESihftwl tkyfcsKyfaeap/ owdk;rif;BuD; r[mAE¨KvESihfwyfrsm;u [Hom0wDppfrsufESmwGif uGyfn§yf&ef tjrefqHk; jyefvmap}} http://www.cherrythitsar.org
 • 182. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïééïééïééïééïéé ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º trdefYawmfa&mufvmonfhtcsdefumv um; "n0wDrS pvif;qifjzLuRef;ta&muf? ½dk;rwausm? awmBuD;awmifBuD;? acsmufurf;yg;BuD;rsm;wGifrdk;BuD; onfhxefpGm NzdKifNzdKifusaeaom 0gqdkvyifwnf;/ onfrQ Murf;wrf;cufcJvSaom ppfqkwf vrf;c&D;wGif onfrQqdk;&Gm;jyif;xefaom &moDOwk udkjzwfí tif;0odkYjyefrnfhta&;um; rawG;0Hhp&m yif jzpfawmhonf/ ajcusif;0wf txuftxd a&jrKwfaeaom wyfpcef;uGif;jyifBuD;xJwGif uREfkyfwdkYwyfrsm; jyifqif vdkufMu&onf/ rdk;a& &TJ&TJpdkaom aoemywd0wf½HkpBuD;udk zg;zg;vsm;vsm; NcHKvTrf;um jrif;ay:wGif wnfhrwfpGm xdkifvsufacgufwHkYacgufjyef oGm;aeaomolYxHrS wa0ga0grdk;aygufoHBuD;udk ausmfvTm;tkyfrdk;oGm;onfh toH0gBuD; xGufay:vmavonf/ ]]wyfawGtm;vHk;toifhjyif?tqdk;qHk;&moD Owk tMurf;qHk;c&D;udk tjrefqHk;igwdkYjzwfMu&r,f? "n0wDuae pvif;qifjzLuRef;txd csDwufcsdef http://www.cherrythitsar.org
 • 183. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïéèïéèïéèïéèïéè ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º umvckESpf&ufyJ owfrSwfw,f? urÁnf;wGifr,fh ppfc&D;udk csDMupdkY aoG;aomufwdkY}} "n0wDodkY csDcJhpOfu aejynfawmfrSonf "l&[wfodkY ppfcsDumvrSm wpfvomMumjrifhcJhojzihf uREkfyfwdkY twdkif;rod tHhMocJh&onf/ odkYqdkygvQif ,ck"n0wDrS pvif;qifrjzL uRef;odkY rkd;BuD;avBuD;xJwGif awmawmifacsmuf urf;yg;txyfxyfudk jzwfí c&D;Murf;ESifcJhaom ]&ufowåywf}onf ]r,HkEdkifavmufp&m tHhMozG,f aumif;aom}ppfc&D;[k qdk&rnf jzpfownf;/ À À À http://www.cherrythitsar.org
 • 184. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïéçïéçïéçïéçïéç ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 3 trf;NrdKUrSonf rif;vGif&Gm? rif;vGif&GmteD; awmifMum;vrf;rSwqifh ref;acsmif;udkpkef?xdkYaemuf ta&SUbufurf;&Sd izJNrdKUtxd/ þvrf;c&D;udk olu]trf;awmifMum;vrf; ppfcsDc&D;}[k trnfay;vkdufonf/ awmifqif; awmifwuf?jrpful;?acsmif;ul; c&D;wGif wa0ga0g0g;vHk;xdk;pD;aeaom awmifusa& rsm;? a&wHcGefrsm;u ae&mwdkif;wGif [efYwm;aeMu onf/ ykqdefrsm;udktoHk;jyKum azmifrsm;zGJUMu &onf/ &Jrufwpfaomif;? qifig;&m? jrif;ig;&m? http://www.cherrythitsar.org
 • 185. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïèðïèðïèðïèðïèð ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º aoewf tajrmufpdefajymif;rsm;udk cufcufcJcJ a&G;Ekwfí wyfcsD&onf/ aeYnOfhrjywf wjAKef;jAKef; &Gmcsaeaom rdk;oD;rdk;aygufBuD;rsm;onf Mumaomf uREkfyfwdkY ppfcsDc&D;wpfavQmuf &if;ESD;aomtazmf jzpfvmonf/ odkYjzifh... ol trdefYxkwfonfh &ufowåwpfywftwGif; rSmyif uREkfyfwdkYtm;vHk; pvif;qifrjzLuRef;odkYa&muf cJhMuavonf/ qifrjzLuRef;wGif wyfpGJvdkufonfhnOfh? wyfrif;ppfuJAdkvfrª;rsm; qHkMuckduf olYwJxJwGifuREkfyf rcsKyfrwD;Edkif xkwfazmfa<u;aMumfrdavawmhonf/ ]]rif;BuD;? tck uRefawmfwdkY csDcJhMuwJhc&D;udk rif;BuD;u trf;awmifMum;vrf;vdkY trnfay;cJhay r,fhaemifaomtcgrSm 'Dvrf;udk]rif;BuD;r[mAE¨Kv vrf;}vdkY *kPfjyKac:MurSm trSefygyJ}} olu&ifusufaomtNyHK;jzihf jyefajymonf/ ]]r[mAE¨KvESihfaoG;aomufrsm;vrf;vdkYac: wm ydkrSefr,f}} http://www.cherrythitsar.org
 • 186. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïèïïèïïèïïèïïèï ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º pvif;qifjzLuRef;wGif wyfrsm;pGJxm;apNyD; aemufwpfaeYrSmyif uREkfyfESihfausmfol a&Tawmif aem&xmwdkY ESpfa,mufudkac:NyD; ol aejynfawmfodkY xGufonf/ [Hom0wDa'o&Sd &efolYta&;twGuf uREkfyf wdkYonf bBuD;awmfrif;w&m; trdefYawmfudk cH,l Mu&OD;rnf/ À À À http://www.cherrythitsar.org
 • 187. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïèîïèîïèîïèîïèî ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ¬½»ºå øè÷ 1 aoewform;oHk;aomif;ig;axmif?rPdyl& jrif;wyfom; ckESpf&m? &Jrufwyfom; ESpfaomif;? q,hfESpfatmifpusnfvHk;rsm;udk ypfcwfEdkifonfhbD; vSnf;wyf pdefajymif;i,frsm;? tajrmufwifqifrsm; tvHk;t&if;BuD;pGm yg0ifaom uREkfyfwdkYwyfrawmf BuD;onf aqmif;OD;&moDrSmyif aejynfawmfrScsDcJhNyD; &efuif;pH&m jrpf0?vdIifjrpf?arSmfbD?*lBuD;?uRJul;qdyfrS wufí usdLuúvdkYESihf wHwm;BuD;odkYta&muf csDwuf wyfpGJvdkufMuonf/ http://www.cherrythitsar.org
 • 188. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïèíïèíïèíïèíïèí ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º wyfrawmfBuD; OD;pD;csKyfum; ,cktcg ppfawmif;NrdKUudkyif rif;w&m;trdefYawmft& xyfrH ydkifpm;&NyDjzpfaom ]owdk;ok"r®r[m}bGJUrnfjzifh xyfrHcsD;jr§ifhjcif;cH&aom ]r[maoemywd}rif;BuD; r[mAE¨Kvyifwnf;/ '*Hkwdkuf&ef ppfaMumif;BuD;ig;aMumif;cGJí uREkfyfwdkY ppfrsufESm zGihfvkdufMuonf/ Adkvfrif;? wyfrif;tm;vHk;pHknDpnf;a0;yGJwGif olu &J&Jawmufpum;udk qdkavonf/ ]]&efoludk "n0wDbufuae igwdkYajcmuf vSefY armif;xkwfvkdufw,f? ukef;aMumif;eJYr0ifomvdkY oif;wdkY a&aMumif;u0ifzdkYBudK;pm;vmMuNyD?wpfuRef; om; ukvm;jzLawG&JUrdpämpdwfudk rif;wdkYtm;vHk;odNyD; MuNyDjzpfwJhtwGuf igt&Snfta0;rajymawmhbl;? ta&;tBuD;qHk;wpfckyJ ajymr,f? 'Dta&;udk tav; teufxm;Mu?ayghayghqq&Sd,if wpfrsdK;vHk;olYuRef jzpfr,f? od*Fkwå&ukef;awmfajrudk igwdkYaoG;puf? toufeJYvJ,l&r,fhta&;? onfwpfyGJNyD;&ifNAdwdoQ ydkifwdkif;jynftxd wufodrf;zdkYyJ&Sdawmhw,f? &ifajr http://www.cherrythitsar.org
 • 189. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïèìïèìïèìïèìïèì ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º uwkwfvkyf? &SdorQvuf½Hk;ESvHk;tpGrf;ukef xkwfNyD; wdkufMuawmh aoG;aomufwdkY}} tNrJwap at;aq; wnfNidrfcJhavaom olYxHrS þrQpdwfvIyf&Sm;zG,f&m pum;vHk;wdkYudk Mum;&uwnf;u onfta&;onf aoG;ESihf urÜnf;a&;xdk;&awmhrnfhta&;awmfBuD;jzpf aMumif; uREkfyfem;vnfvdkufawmhonf/ xdkYaemuf olonfoufqdkif&m AdkvfcsKyfrsm;udk wpfa,mufNyD;wpfa,mufac:um trdefYwpfckNyD; wpfck xkwfqifhavonf/ ]]wHwm;BuD;rSm A[dkwyfrpGJNyD; XmecsKyfxm; r,f? 'vuaeMunfhjrifwdkif? Munfhjrifwdkifuae ykZGefawmiftxd puf0kdifjcrf;o@mefxm;NyD; &efol udk 0dkif&Hr,f... em;vnfMuvm;}} em;vnfaMumif; tm;vHk;u ajymMuonf/ ]]NrdKUvwf0efBuD; r[mrif;vSrif;acgifausmf}} ]]&Sdygw,f AdkvfcsKyf}} ]]tiftm;oHk;axmifeJY ta&SUrsufESm ykZGefawmifuae ppfzGifhcsD}} ]]aumif;ygNyD AdkvfcsKyf}} http://www.cherrythitsar.org
 • 190. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïèëïèëïèëïèëïèë ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]]rif;xifrif;acgif}} ]]&Sdygw,fAdkvfcsKyf}} rif;xifrif;acgifum;... olYnDt&if; jzpf avonf/ rif;xifrif;acgifonf pdwfvIyf&Sm;ae[ef jzifhvufrsm;udk yGwfoyfqkwfe,faeonf/ bm aMumifhrSef;rod? olYudk av;pm;jrwfEdk;oavmufolYnD rif;xifrif;acgifudk uREkfyfpdwfxJwGif rawGUvS/ ]]tiftm;oHk;axmif? ajrmufbufrsufESm qHawmfBudKvrf;ucsD}} ]]aumif;ygNyD AdkvfcsKyf}} rif;xifrif;acgiftoH rodrom wkefae onf[k uREkfyfxifonf/ ]]twGif;0efBuD; r[mrif;vS&mZm? tiftm; oHk;axmif ukef;awmfcHwyfudk wdkuf}} ]]aumif;ygNyD AdkvfcsKyf}} ]]vuf0Jrif;rª; r[mrif;vSaZ,soleJY pm; awmf0ef rif;vSrif;acgif tiftm;av;axmif? taemufrsufESm Munfhjrifwdkif}} ]]owdk;rif;BuD;?tiftm;oHk;axmif?'vbufucsD}} http://www.cherrythitsar.org
 • 191. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïèêïèêïèêïèêïèê ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ppfrsufESmjzefYvdkufaom olYaoe*FudkuREkfyf ½kyfyHkazmfMunfhvdkufonf/ &efolwyfpGJxm;onfh a&Twd*Hkukef;awmfudk A[dkjyKí 0ef;&Hvdkufapaom AsL[mum; *Pef;vufro@mef ppfxdk;tpDt&ifyif jzpfavonf/ jymodkvjynfhaeY eHeufcif;rS pwifvIyf&Sm; csDwufMuaom wyfrBuD;rsm;onf?wpfaeYcif;twGif; rSmyifa&Twd*HkapwD ta&SUawmtkyfpGef;rSonf'*Hk ESifh tajrmufwpfurf;tuGm ykZGefawmifjrpfurf; txd wyfcsif;qufrdoGm;onf/ A[dkppfaMumif;um; apwDawmfjrwfbuf awmtkyftwGif;rSm &Sdaeav onf/ wyfpHkNyD;NyD;csif; uwkwfusif;rsm; wl;Mu&m naerapmif;rDrSmyif ppfaMumif;BuD;rsm;udk &efolY jrifuGif;uGif;rS udk,fa&mifazsmufEdkifcJhMujyefonf/ þppfaMumif;wpfavQmufwGif uwkwfusif; wpfckrSwpfckodkY wyfwpfckrSwpfckodkY? aeYaeYnn vSnfhvnf ppfaq;aewwfolrSm ol...r[mAE¨Kv yifwnf;/ nOfhtcsdefrsm;wGif raxmif;omvSapumrl http://www.cherrythitsar.org
 • 192. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïèéïèéïèéïèéïèé ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º aejcnf0if;jyufaom aqmif;wGif;aeYtcsdefrsm;wGif um; olaqmif;aoma&TxD;onf ukef;awmfay:rS &efolwdkYtwGuf tvGefxif&Sm;aom ypfuGif;jzpfae aomaMumifh olYtwGuf uREkfyfpdk;&drfvSawmhonf/ xdkYaMumifh olYudkuREfkyfu owday;pum; ajymrdaomtcg olu usifpG,fEIwfcrf;arT;rsm;udk tomt,moyfvsuf... ]]rpdk;&drfygeJY?olwdkYAHk;qef usKyfudkra&mufEdkif ygbl;}} [kajymavonf/ rnfodkYqdkap...oludk,fwkdifppfaMumif;rsm; toD;oD;odkYvkdufyg uGyfuJaeaomaMumifh wyfawmf om;wdkYrSm rBuHKzl;atmif wuf<uaeMuavonf/ uREkfyfwdkYwyfrsm; ajruwkwfusif;rsm;rSmvnf; wpfpwpfp NAdwdoQwyfrsm;csxm;&m ukef;awmf bufqDodkY wdk;a&TUeD;uyfvmMuonf/ odkYaomf &efolwdkYrSm awmifxdyfcHwyfuJhodkY tumtuG,f&xm;av/ukef;awmfay:rS pD;eif; ypfcwfcGifh&aeMuojzihf olwdkYbufrSwpfyrf;omaeonf/ http://www.cherrythitsar.org
 • 193. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïèèïèèïèèïèèïèè ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º aoG;aq;uefwpfbuf awmifwef;wpf0dkufum; wdkuf yGJ tjyif;txefqHk; jzpfawmhonf/ 'kwd,tjyif;txefqHk;rSm &efol Munfhjrif wdkifcHwyfESihf uREkfyfwdkY vuf,mbufppfaMumif; wyfrsm; &ifqdkifawGUMuaom wdkufyGJyif jzpfavonf/ wdkufyGJrsm; tjyif;txefay:aygufaeonfh umvtwGif;rSmyif oluppfaMumif;OD;pD;rª;rsm;udk ac:,lawGUqHkum xkd;ppftpDtrHwpfckudk csrSwfjyef onf/ ]]jrpfaMumif;rSm&efolUppfoabFmawG ydwf qdkYaewmudk oabmrusbl;? 'g[mtEÅ&m,fwpfckyJ? olwdkY u½lZmppfoabFmawG[m urf;udkaumif; aumif; 'ku©ay;Edkifw,f}} olYtpDtrHjzifh uREkfyfwdkYonf NAdwdoQoabFm rsm;udk acsmufcsm;EdkifapcJhMuonf/ ykZGefawmifacsmif;ESihf Munfhjrifwdkifacsmif;wdkY rS a&tuswGif rD;azmifrsm;tcsdefudkuf vTwfarsm vkdufMuonf/ uREkfyfwdkY rD;azmifrsm;rSm 0g;rsm;udkazmifzGJU? http://www.cherrythitsar.org
 • 194. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïèçïèçïèçïèçïèç ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 0g;ESpfpnf;oHk;pnf;Mum;wGif a&eH? *Grf;avmifpm tjynfhodyfonfh ajrtdk;rsm;udk xnfhonf/ ,rf;yg aom avmifpmudkrl azmifay:wGif tESHHHYtjym; pkyHk xm;vdkufonf/ 0g;tqufqufwGJum emzm;t&Sif jyKvkyfxm;aomaMumifh &efolYppfoabFm&Sd&modkY azmifrsm; a&mufoGm;aomtcg oabFmudk tvdk tavsmuf 0ef;&H&pfywfoGm;Muonf/ þodkYjzifh ppf oabFmrSm rD;0dkif;avmifuRrf;cHMu&awmhonf/ n wdkufyGJrsm;rSmyif uREfkyfwdkY rD;azmifrS rD;a&mifrsm;onf aeYumv[k xif&avmufatmif rDwxdefxdef xGef;vif;aeavonf/ olwdkY oabFmrsm;rSm rD;azmifrsm;aMumifh 'ku©awGUukefMuonf/ ]wdrfarmuf}trnf&Sd u½lZm ppfoabFmum; tBuD;tus,f rD;pGJavmifoGm;av onf/ odkYaomf... olwdkY tiftm;BuD;pGmjzifh ckcH aeaom ]od*Fkwå&ukef;awmf}odkY uREkfyfwdkYwyfrsm; rwufEdkifMuao;/ À À À http://www.cherrythitsar.org
 • 195. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïçðïçðïçðïçðïçð ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 2 AdkvfcsKyfrif;BuD; r[mrif;vS&mZm wif;rm okefrIefaeaom rsufESmxm;udk awGUvdkuf&uwnf;u ta&;awmfwpfpHkwpfck rvSryjzpfaeNyD[k uREkfyf em;vnfvdkufonf/ rif;BuD;r[m rif;vS&mZmum; wdkufyGJtjyif;txefqHk; aoG;aq;uefppfaMumif; OD;pD;AdkvfcsKyfjzpfavonf/ wJxJodkY uREkfyf0ifoGm;aomtcsdefwGif olESifh rif;BuD;r[mrif;vS&mZmwdkYonf wpfckckudk tBudwf te,f aqG;aEG;aeMu[ef&Sdonf/ olu uREkfyfudk wpfcsufrQ apGMunfhvdkufNyD; rif;BuD;r[mrif;vS&mZm ESihf rsufESmcsif; jyefqdkifonf/ http://www.cherrythitsar.org
 • 196. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïçïïçïïçïïçïïçï ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]]tustqHk; tcsdK;tpm;csif; wlw,fyJqdk apOD; olwdkYbufu ppfajrjyiftuGuftuGif;ydkNyD; aumif;aew,fAdkvfcsKyf}} r[mrif;vS&mZmu ajymvufpjzpf[efwl aom pum;udk qufajymonf/ uREkfyfu olYaemufyg; odkY 0if&yfum olwpfckck trdefYay;vQif toifh&Sdae atmif jyifqifxm;vdkufonf/ ]]usKyfwdkY tm;udk;EdkifwJh aoe*Fu ajymuf usm;yJ &Sdaew,f? opfyifay:u NcHKykwfawGxJu xGufNyD; wkdufw,f? nbufrSm cHwyfudktvpf0if wdkufw,f? 'gusKyfwdkYtvkyfEdkifqHk;xdk;ppfyJ?oif;wdkY&JU tajrmufwyfcHwyfawGudk tvHk;t&if;eJYwufpD;zdkY tcGifhrombl;}} r[mrif;vS&mZmonf yifyef;EGrf;e,f ae[ef &Sdavonf/ olpum;ajym rSm;oGm;rnfudk uREkfyfu pdk;&drfaerdonf/ r[mrif;vS&mZmu wpfckck qufajymrnf tjyKwGif olu vufumjyvdkufavonf/ xdkYaemuf olu wnfNidrfaomtoHjzihf... http://www.cherrythitsar.org
 • 197. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïçîïçîïçîïçîïçî ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]]ppfaMumif;tm;vHk;u owif;awGudk usKyf &NyD;ygNyD? tajctaet&yf&yfudkvnf; usKyfoHk;oyf NyD;NyD? usKyfwdkYvlawG udkif&wJhaoewfawG[m?olwdkY ta&SUtdE´d,ukrÜPDu toHk;r0ifvdkY zsufqD;ypfzdkY odkavSmifxm;wJh t*Fvdyfvkyf aoewfawGjzpfaewm u qdk;w,f? &Jrufwpfa,mufudk aoewfwpfvuf twGuf usnfqefq,fawmifheJY ,rf;rIefY xkwfay;& ayr,fh wpfawmifhxdk; aoewfawG jzpfaew,f/ wpfcgypfNyD;&if aemufwpfcg usnfoGif;zdkYtwGuf tcsdef,lae&w,f? &ifqdkifwdkufyGJrSm 'Dvdkusnfqef topfoGif;zdkY ,l&wJhtcsdefav;[m tifrwef ta&; ygw,f/ aumifav;awG usnftopfwpfawmifh toifhrjzpfcifrSm oif;wdkY vSHpGyfawGu 0ifvmw,f r[kwfvm;...}} ]][kwfw,f AdkvfcsKyf...}} ]]udk&if iopfvSH&Snf urf;vkdufprf;yg}} olYvufxJodkY vSH&Snfxnfhay;vkduf&onf/ olu eH&HwGif csdwfqGJxm;aom wdkufyGJajryHkum;csyf qDodkY vSHoGm;jzihf axmufvdkufonf/ http://www.cherrythitsar.org
 • 198. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïçíïçíïçíïçíïçí ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]]'DrSm ajrmufbufppfaMumif;? 'gua&Twd*Hk bk&m;? 'gcifAsm;&JUwyfawGr[kwfvm;}} ]][kwfygw,f...}} ]]bk&m;ajrmufbufu cifAsm;wyfawG&,f? vuf0JppfaMumif;u r[mrif;vSrif;acgif&JUwyfawG &,f? qHawmfBudKvrf;u rif;xifrif;acgif&JUwyfawG &,f? a[m'Dvrf;aMumif;twdkif; qkwfcJh...}} vSHoGm;onf ta&SUajrmuft&yfqDodkY a&TUae onf/ ]]uefyJheJY wmarG0g;ydk;wyfrSm wyftm;vHk; qHkMu? opfwyfudk tjyifu&HNyD;wyfaqmuf?opfwyf 0ef;usifrSm ajrmif;wl;? ajrmif;xJrSm 0g;cRefpdkuf? cHwyfudk A,f? nm opfwyfESpfckeJY &H&r,f?awmifyH ESpfck[m t&Snftawmif&Spf&m? tus,futawmif av;&m&Sd&r,f... rSwfrdvm;}} ]]rSwfrdygw,f}} ]]wyftm;vHk;udk cifAsm;uwpfqifh odygap? wyfqkwfwm r[kwfbl;}} ]]rSwfrdygw,f}} http://www.cherrythitsar.org
 • 199. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïçìïçìïçìïçìïçì ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]]xdk;ppfuae cHppfajymif;wm? cHppfqdkwm [m ppfwdkufjcif;yJ}} vSHoGm;udk jyef½kyfvdkufonf/ r[mrif;vS &mZmxHrSvnf; olYrsufESmvTJvdkufonf/AdkvfcsKyfr[m rif;vS&mZmu olYudk twefMum pl;pdkufMunfhaeNyD;rS wdwfqdwfpGm xGufoGm;avonf/ r[mrif;vS&mZm tjyifa&mufoGm;NyD;rS olu uREkfyfudk vSH&Snfjyefay;onf/ vSH&Snfudkae&m wGif jyefodrf;NyD; uREkfyfvnf; wJxJrSxGufawmhrnf[k ajcvSrf; tjyifvdkufrSmyif... olu ]]cP aetHk;... udk&ifiopf}} olYtoHrSm trdefYay;oHr[kwf? a&mif;&if; csif; &if;ESD;pGm ajymoHjzpfaeaomaMumifh uREkfyfpdwfxJ xdcdkufoGm;rdavonf/ ]]xdkifprf;ygtHk;...}} olYa&SUwGif xdkufvdkufonf/ ]]&efukefwdkufyGJtajctaetaMumif; udk&if odNyD;NyDr[kwfvm;}} rarQmfvifhaom ar;cGef;aMumifh uREkfyfbm http://www.cherrythitsar.org
 • 200. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïçëïçëïçëïçëïçë ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º jyefajym&rSef;rod/ pifppfrl ppfyGJtajctaeudkolESifh teD;uyfqHk;jzpfaom uREkfyfu tjcm;ppfOD;pD;AdkvfcsKyf rsm;xufyif ydkodvdrfhrnf[k xifonf/,ckvdkolu ar;vmonfrSmvnf; pifppfrl?rnfumrwå tar; pum;om jzpfonf/ tajzudkawmif;onfh tar; pum;r[kwf? wpfckckajymvdkí ysdK;aompum;ed'gef; om jzpfrnfxifonf/ ]]&efukefppfajrjyifrSm usKyfwdkYta&;romMu bl;? jrpfxJrSmppfavSESpf&m qHk;cJhw,f? ukuúdKif;eJY aoG;aq;uef wdkufyGJawGrSm usKyfwdkYbufu trsm; tjym;usqHk;cJh&w,f? usKyfwkdY cHwyfawG[m tck tcsdefrSm &efolYtajrmufqef? AHk;qefudk zGifhBudKqdkae wJh ypfrSwfawG jzpfaeMuw,f? vufeufcsif r,SOf omatmif jzpfaew,f}} ½HI;edrfhjcif;taMumif;udk uREkfyfvnf; em; raxmifcsif? olYudkvnf; rajymapcsif? pdwfvuf rcsrf;ompGmjzifh uREfkyfrSm qufem;axmifae&onf/ ]]ppfonf wpfOD;csif;taeeJY? NAdwdoQawGudk usKyfwdkY &JrufawG[m tcsdefra&G; ,SOfEdkifayr,fh http://www.cherrythitsar.org
 • 201. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïçêïçêïçêïçêïçê ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º tckppfyGJ[m "m;vSHwdkY&JUyGJr[kwfawmhbl; udk&if? cHwyf? tajrmuf? ppfoabFmawGyg0ifwJh aoe*F topf jzpfoGm;NyD? 'Dta&;udk usKyfawG;rdvdkY '*HkNrdKU0ef udk rqGuwnf;u owday;cJhayr,hf...a&Teef;awmf udk,fEdIufu oabmraygufcJhbl;? usKyfeJYoabmcsif; wlwm udkpwpfa,mufyJ &Sdw,f}} jr0wD0efBuD;udk uREkfyfvnf; owd&aeonf/ ]]tck uefyJh wmarGudkqkwfNyD; cHppfjyKzdkY pDrHvkdufwm udk&iftMum;yJ? odkYaomf 'g[mvJ&efolY twGuf t[efYtwm; jzpf½HkuvGJNyD; xljcm;wJh tusdK; &SdrSmr[kwfaybl;? ckcsdefrSm &EdkiforQppfaMumif;uae jzpfEdkiforQ t[efYtwm;udkyJ wpfqifhpD wpfqifhpD xkwfoHk;&vdrfhr,f? &efol[m usKyfwkdYcHppfawGudk tustqHk;rsm;pGmeJY wdkuf&if;? odrf;&if;?jrpfaMumif; twkdif; xufMuyfruGm vdkufygvmMuvdrfhr,f...}} uREkfyf qufem;raxmifcsif? jzpfEkdifvQifolY a&SUrS xGufoGm;csifonf/ uREkfyftzdkY BuD;us,fcrf;em; vSpGm tm;udk;txifBuD;vSaom olYEIwfzsm;qDrSþodkY aom ]tysuf} pum;awGudk enf;enf;rS rMum; http://www.cherrythitsar.org
 • 202. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïçéïçéïçéïçéïçé ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º csifay../ ]]udk&if iopf}} olYavoH ½kwfw&ufajymif;oGm;onf/ ]]udk&if...qifusHK; oGif;zl;ovm;..}} ]][if...}} ]]qif usHK;oGif;zl;ovm;}} acgif;ndwfrdonf/ olNyHK;onf/ pdwfESvHk; aemufusdaeaom uREkfyf trlt&mudk ol&dyfpm; rd[ef&Sdonf/ ]]{&m0wDjrpfudk usHK;vdkoabmxm;?&efol NAdwdoQudk qifvdkoabmxm;? 'gqdk,if udk&if em;vnfavmufa&maygh...}} rdk;wdrftpdkiftcJudk avjyif;wpfcsuf wdk;a0SY z,f&Sm;vdkufovdkyif? tHkYrdIif;aeaom uREkfyftawG; rsm; csufcsif;MunfvifoGm;onf/ ]]tck...tck...b,fvdkaoe*FrsdK;eJY...}} 0rf;omvGef;aomaMumifh uREkfyfrSm pum; xpfaeawmhonf/ olutNyHK;rys,fao;aom rsufESmjzihf ajym http://www.cherrythitsar.org
 • 203. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ ïçèïçèïçèïçèïçè ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º avonf/ ]]vIdifjrpf0rSm rif;BuD;r[mrif;acgif tiftm; wpfaxmihfig;&mwyf? arSmfbDrSm r[moDv0? tiftm;wpfaxmifhig;&mwyf? yJcl;rSm owdk;r[m&JU wyf? xef;wyifuRef;rSm rif;vSrif;acgif rif;vSol&def eJY r[maZ,solwdkYudk tiftm;ig;axmifeJYtqifhqifh &yfcHap&r,f...}} ]]udk&ifuaum}} BuD;pGmaom ppftpDt&ifudk oljyKaeNyD[l aom 0rf;ompdwfaMumifh uREkfyfEIwfrS ]udk&if}[k vTwfueJ ac:rdoGm;onf/ ndKarSmifapG;apG; olYrsufvHk;rsm; ta&mif xGufvmMuonf[k xif&onf/ oljznf;nif;av; eufpGm qdkavonf/ ]]"EkjzL}} À À À http://www.cherrythitsar.org
 • 204. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õïççïççïççïççïçç ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ¬½»ºå øç÷ 1 &efukefwpf0dkuf wdkufyGJrsm;wGif ta&;rom aomaMumifh qkwfcGm&onfh ra&S;raESmif;rSmyif &efolwdkYu uREfkyfwdkY e,fpGefe,fzsm; t&Htwm; tiftm;rsm;udk odrf;,lMujyefonf/ rPdyl&ESifh tmoHwdkY &efolYvufwGif; us& jyefonf/ ppfajrjyif usOf;ajrmif;vmcJhayNyD/ odkYaom... txufatmuf c&D;vrf;qHkusaom ykodrf &efukefc&D;rSmvnf; tcsuftcsmusaom &du©m http://www.cherrythitsar.org
 • 205. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ îððîððîððîððîðð ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º axmufyhHrItwGufvnf; A[dkusaom ]"EkjzL}wGif uREkfyfwdkY tcdkiftrm cHwyfaqmufNyD;MuNyD/ NAdwdoQ AdkvfcsKyfuif;bJonf vdIifjrpftxd vHk;0 tcktcHr&SdbJ wufvmonf[k owif;&onf/ olwdkYa&aMumif; Adkvfrª;csKyfum; ]aumhbGef}qdkol jzpfonf/ &efolYtiftm;udkvnf; uREkfyfwdkY twdtus &xm;NyD;NyD/ Munf;aMumif;csD ESpfaxmifhig;&m? a&aMumif; csD wpfaxmihfESpf&mckESpfq,f? 'dkif,memtrnf&Sd tajrmufwifppfoabFm/ À À À http://www.cherrythitsar.org
 • 206. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õîðïîðïîðïîðïîðï ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 2 rdk;aumif;rS awmifpm;apmfbGm; aersdK;odef y&mZmudk uREkfyftxl;wvnf owd&aeonf/,ckvdk "EkjzLcHwyfBuD;wGif olb,favmuf]yGJ0if}&Smcsifvdrfh rvJ[kvnf; awG;rdaeonf/ olYudk tcsdefra&G;qifhac:vdkufyg?olYvlESihfol Mum;&mt&yfu vmygrnf[k apmfbGm;u tm;wuf oa&m uwday;cJhonfudkvnf; Mum;a,mif aerdonf/ cHwyfudk vSnfhvnfppfaq;aeonfholYtm; wpfaeYaomtcg awmifpm;apmfbGm;aersdK;odef y&mZmudk uREkfyfowd&aeaMumif; ajymjyrdonf/ http://www.cherrythitsar.org
 • 207. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ îðîîðîîðîîðîîðî ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]]apmfbGm;udk 'DvSrf;ac:zdkYuawmh rjzpfEdkifay bl;udk&if?odkYaomf qifusHK;oGif;NyD;&ifawmh udk&if rkd;aumif;udk tvnftywfav; bmav;oGm;csif oGm;aygh}}[k oluqdkonf/ onfrQxufydkívnf; olYudk uREkfyfpum; ajymcGifhr&/ cHwyfudk wpfvtwGif; tNyD;aqmuf& rnf jzpfaomaMumifh &Jruftm;vHk; rem;rae tvkyf vkyfMu&onf/ oludk,fwdkifvnf; cHwyfaqmufonfh ae&mtESHYtjym;odkY aeYaeYnn vSnhfvnfOD;pD; aeonf/ aEGOD;raygufcifrSmyif uREkfyfwdkY cHwyfudk tNyD;tpD;aqmufvkyfEdkifcJhMuonf/ þrQ wdkawmif; aom wpfvwmumvtwGif; þrQBuD;us,faom cHwyfudk aqmufvkyfEdkifcJhMuonfrSm aemifwpfcsdef þodkY jyKvkyfEdkifygOD;rnfavm[k rdrdwdkYukd,frdrd oHo, 0ifavmufatmifyif uREfkyfwdkY pGrf;aqmif EdkifcJhMuacsonf/ olYajryHkum;csyfay:u cHwyfyHkpHi,fonf {&m0wDtaemufbufurf; tjrihfqHk;urf;yg;ay: http://www.cherrythitsar.org
 • 208. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õîðíîðíîðíîðíîðí ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º wGif xD;xD;rm;rm;BuD; ay:aygufvmayNyD/ "EkjzLudkjzwfí pD;qif;oGm;aom {&m0wD onf cHwyfBuD;ae&mü tvGefqHk; tawmif wpfaxmifhig;&mcefY (udkuf 700ausmfcefY)rQom us,f0ef;ayonf/ xdkYaMumifh "EkjzLta&SUbuf rsufESmrSaeí jrpftwdkif; qefvmrnfh&efolYa&wyfudk csKyfudkifxm;Edkifaom tajctaeudk obm0 tavsmufyif uREkfyfwdkY &&Sdaeayonf/ uRef;opfvHk; eH&HBuD;rsm;u q,fhESpfawmif eD;yg;&Sdonf/ opfvHk;cHwyftwGif;wGif tkwf½dk;cHwyf wpf xyf&Sdonf/ tkwf½dk;ol&Jajyay:wGif tajrmuf wpf&mh ig;q,f/ xdkYjyif wyfwGif;rSmvnf; uwkwfusif;rsm; ajrmif;&SnfBuD;rsm;/ cHwyftjyifwGifvnf; usHK;wl;xm;onf/usHK; twGif;ü 0g;cRef? oHcRef? usif;uwkwf? qifcvkwf? jrif;cvkwftjynfh/ http://www.cherrythitsar.org
 • 209. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ îðìîðìîðìîðìîðì ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º cHwyfa&SU&Sd opfawmBuD;rsm;twGif; opfyif rsm;ay:üvnf; arQmfpif? tajrmufpifrsm;udkjyKvkyfMu &onf/ xdkarQmfpif tajrmufpifrsm;ay:wGif &Jruf ESpfOD; aeEdkifonf/ &Jrufrsm;vufeufrSm aygifoHk; pdwf tajrmufqef xnfhypfEdkifaom ]*sif*,f} tajrmufi,frsm; jzpfavonf/ cHwyfBuD; aqmufNyD;onfhaeYwGif olu wyfrif;wyfrª;rsm;tm;vHk;udk pHknDpka0;apvdkufonf/ xdkYaemuf cHwyftwGif; wyfpGJ&rnhfae&mrsm;? tiftm;cGJa0yHkrsm;? &efolYoabFmrsm;vmrnfh jrpfjyif ppfrsufESmqDodkY ypfvTwf&rnfh tajrmufrsm; taMumif;udk oltus,fw0ifh &Sif;vif;jyonf/ olYtrdefYudk em;axmif&if;jzifh uREfkyfrSmppfyGJ wGif þrQtcuftcJawGUum cHppfjyKae&aom umv ü þodkYaom cHwyfudk aooyfusepGm tkyfcsKyf wnfaqmufum aphpyfaom ppfa&;tpDtrHudk jyKvkyfEdkifpGrf;olum; olrSwyg; tjcm;rnfolrQ r&Sd Edkifawmh[k ,HkMunfaerdonf/ ]]aersdK;&Jxif? aersdK;&Jzsm;eYJ? r[mrif;acgif http://www.cherrythitsar.org
 • 210. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õîðëîðëîðëîðëîðë ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ocF,mwdkY a&SUxGufcJhprf;...}} i,f&G,fEkysdKaom wyfrª;oHk;a,mufa&SUxGuf vmMuonf/ olwdkYoHk;OD;rSm aoG;aq;uefwdkufyGJwGif ]yGJ&} emrnfausmfcJholrsm;yif/ ]]rif;wkdYoHk;a,mufudk wpfjcm;wpfae&m vTwf&vdrfhr,f}} olu aersdK;&Jxif ycHk;udk zufí ajym onf/ ]]usdKufuvGefyGefapwDae&mrSm wdkYcHwyfi,f wpfck aqmuf&vdrfhtHk;r,f? apwDy&0kPfeJY &ifjyif awmudk ywfNyD; cHwyfwHwdkif; wm½dk;aqmufMu&r,f}} aersdK;&Jxif rsufESmjyifü ppfaoG;wdkY eDjref; aeonfudk awGUMu&avonf/ ]]&efol[m 'D "EkjzLcHwyfBuD;udk a&mufrvm cif rif;wdkY usdKufuvGefyGefcHwyfeJY t&ifawGUap&r,f/ yGJMurf;awGU&vdrfhr,f? Mum;vm;? aoewfwpfurf; wdkufyGJawG trsm;qHk;&Sdr,f}} aoewfvufajzmifh wyfrª;i,foHk;OD;rSm &ifudk rwfrwfrm;rm; aumhcsDí olYtrdefYudk em; http://www.cherrythitsar.org
 • 211. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ îðêîðêîðêîðêîðê ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º axmif aeMuonf/ ]]tm;ukefoGefwdkufMu vlav;wdkY? 'DwpfcgwdkY cHwyfwdkufyGJ[m tqHk;tjzwfwdkufyGJyJ? igawmhighudk,f ig o&P*HkwifNhyD;NyD? jzpfav&mb0wdkif;rSm trd EkdifiHawmfeJY trsdK;bmom omoemudk apmifha&Smuf umuG,f&wJh ppfonfawmfyJjzpf&ygvdkvdkYvJ qkawmif;NyD;NyD? rif;wkdYvJ usdKufuvGefyGefapwDrSm cHwyfraqmufcif o&P*Hkwif? qkawmif;Mu [kwfvm;}} wyfrª;rsm;u olYpum;tqHk;ü &,fMuonf/ uREkfyfrlr&,frd/ usdKufuvGefyGefodkYoGm;rnfh wyfrª; i,foHk;a,muftwGuf pdwfylaerdonf/ xkdaeY naerSmyif wyfrSL;oHk;a,mufwkdY xGufoGm;Muonf/ uREfkyfwkdYwyfrsm;um; wkdufavSBuD; rsm;ay:odkY ajcmufaygif'g? udk;aygif;'gESihfq,fhESpf aygif'gtajrmufBuD;rsm;ukd wif&onfhtvkyfjzihf xkdnwpfnvHk; rtdyfMu/ ]]aemufaeY wpfreufcif;vHk; tdyfcsdefay;r,f? 'Dwpfnawmh tajrmufawGtm;vHk; avSay:tNyD; http://www.cherrythitsar.org
 • 212. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õîðéîðéîðéîðéîðé ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º wifMu}} [k oluqkdonf/ odkYaomf... aemufaeYwpfreufcif;vHk; tdyf&m0ifcGifhr&Mu/ taMumif;rlum; NAdwdoQwkdYxHrS olwkdYAdkvfcsKyf o0PfvTmwpfapmifukd ,laqmifvm aom tvHukdifwyfzGJUwpfck a&mufvmaomaMumihf aywnf;/ À À À http://www.cherrythitsar.org
 • 213. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ îðèîðèîðèîðèîðè ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 3 NAdwdoQtvHukdifwyfzGJU o0PfvTmukd uREfkyfzwfjy&onf/ AdkvfcsKyf aumhwGef o0PfvTmyif jzpfav onf/ o0Pfyg taMumif;t&mum; vufeufcs tnhHcH&ef pufem&Dwpfem&DtwGif; taMumif;jyef &ef &mZoHay;jcif;yif/ &efolAkdvfcsKyf o0PfukdMum;&aomtcg wyfrif;rsm; ½SL;½SL;&Sm;&Sm; a'goxGufukefMuonf/ olurl yuwdat;aq;wnfNidrfpGm uREfkyfbufvSnhfí trdefYay;vkdufavonf/ http://www.cherrythitsar.org
 • 214. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õîðçîðçîðçîðçîðç ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]]AkdvfaersKd;&Jacgifausmf? jyefMum;o0Pf a&;yg...}} uREfkyftoihfjzpfonfESihf olYqDrS jywfom; aom pum;vHk;rsm; wpfvHk;pD xGufvmavonf/ ]]owkd; ok"r® r[mAE¨Kvu AdkvfcsKyf aumhwGeftm; jyefMum;odapvkdufonf..../ oifESihfuREfkyfwkdYonf rdrdwkdif;jynftwGuf toD;oD;ppfwkdufaeMuonf/ uREkfyfwkdY r,drf;r,kdif ckcHaerIukd oifawGUjrifae&NyD/ uREfkyfukdEkdifvQif oifh *kPfodu©mudk xdef;xm;Ekdifonf/ rdwfaqGtjzpf "EkjzL cHwyfukd Munfh½IvkdvQif uREfkyfudk,fwkdifvkdufvHjyo rnf/ &efoltjzpfvmvQif urf;odkYwufí wyfcsif; ,SOfEkdifonf...}} aumhwGeftvHukdifwyfzGJUonf/ olYukd tav;jyKum olcefYnm;aom o0Pfukd,lí jyefoGm;Muavonf/ tvHukdifwyfzGJUjyefoGm;NyD;aemuf olu uREfkyf ukd teD;odkYac:í... ]]udk&if 'Dnae usKyfukd txl;wvnfulnD http://www.cherrythitsar.org
 • 215. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ îïðîïðîïðîïðîïð ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º p&mwpfck&Sdw,f}} [kajymonf/ uREfkyfu ]bmvJrif;BuD;}[k ar;&m ]usKyfqDom vmcJhyg}[k qkdavonf/ naebufwGif cHwyftwGif;&Sd olYpHtdrfodkY uREfkyf0ifonf/ BuD;rm;vSaom aowåmBuD;oHk;vHk;ukd olESihf twl awGU&onf/ olu uREfkyfukd aowåmzGihfckdif;aeí txJrS ypönf;rsm;ukd xkwfaponf/ ckdifcefYaomykd;BudK;rsm;ESihf csnfxm;onhf rIdif;ukdifpuúLxkyfrsm;ukd xkwf,l&onf/ BudK;jznfí puúLukd cGmvkdufaomtcg... ]][if...}} ]]tJ'gawGyJudk&if? usKyf 'gukd toHk;jyKcGihf BuHKawmhr,f? ukdif;...usKyfukd ulygtHk;}} yxrOD;pGm xlxJaom uwåDygukd,fusyfukd olYukd,fay:ü 0wfay;&onf/ xkdYaemuf atmufcH uwåDygay:wGif aMu;rIdyGihfrsm;ukd yef;uGufazmfí½dkuf xm;aomtusÐ/ xkdYaemuf aMu;rIdtuGuf½kdufxm; onhf tarm0kdif;vnfyif;tkyf/ http://www.cherrythitsar.org
 • 216. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õîïïîïïîïïîïïîïï ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º oHuGif;qufjzihf&ufonhf em;umonf ycHk; txd qufaeonf/ vufarmif;ae&mwGif xlxJaomoHjym;rsm; wpfbufwpfcsuf zHk;tkyfxm;onf/ vufzsHae&mwGif rl wHawmifqpfrS vufaumuf0wftxd vufukd tm;vHk;zHk;rdatmif oHjym;acgif;yGukd acGo@mefzHk;um xm;onf/ &ifbwftonf;ESvHk;ESihf &ifñGefYwnhfwnfh ae&mwGifrl oHjym;t0kdif;BuD;wpfjym;pDukd zHk;tkyfay; &onf/ aygifae&mwGifrl tjyifwpfbufwpfcsuf qDrS oHjym;rsm;&Sdaeonf/ 'l;rSajczsm;ukdif xlxJaom uwåDyg zdeyf&SnfBuD;um; t0wf&tcufqHk;yif/ yef;yGihfazmf cg;pnf;BudK;udkvnf; xlxyfpGm pnf;ay; &onf/ ab;wpfbufwpfcsufwGif oHeef;BudK;uav; rsm;ukd aphpyfxlxJpGm uGif;quf,ufazmufxm; onfh em;umESpf&Gufygaom oHjym;um carmufukd aqmif;NyD;aomtcgwGifum; olYtwGuf ]oHcsyf0wfpHk qifjref;jcif;}} trI NyD;pD;avonf/ http://www.cherrythitsar.org
 • 217. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ îïîîïîîïîîïîîïî ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º oHcsyf0wfpHkrSm tjriftm;jzihf BuD;rm;cefYnm; oavmuf 0wfqifvIyf&Sm;&mwGif ayghyg;vSonfukd awGU&onf/ olu eef;BudK;ao;ao;rQifrQifav;rsm; cwfxm;aomvuftdwftwGif;&Sd vufacsmif;rsm;ukd qkyfcsnf jzefYcsnfjyKvsuf/ ]]usKdufuvGefyGef cHwyfwkdufyGJNyD;&if NAdwdoQ awG "EkjzLcHwyfukd rqkdif;rwGvmMurS aocsmw,f? wyfawGtm;vHk;ukd ppfvSefY ppfEId;xm;&vdrhfr,f}} ]]&efolYppfoabFmawG[m {&m0wDjrpfxJrSm twHk;t½Hk; jzpfukefMurSmyg AdkvfcsKyf}} "EkjzLcHwyfBuD;tiftm;ukd pdwfcs,HkMunf pGmjzihf uREfkyfu jyefajymvkdufonf/ ol £a`E´BuD;&ihfpGm NyHK;onf/ cHwyfuif;wm0ef vJvS,fonhftcsufay; armif;oHxGufay:vmonf/ À À À http://www.cherrythitsar.org
 • 218. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õîïíîïíîïíîïíîïí ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 4 waygif;vqef; nOhfOD;tcsdefonf uREfkyf wkdYvkdcsifaomtarSmifukd aumif;pGmay;wwfonf/ cHwyftwGif;&Sd opfyifarQmfpifxufrSMunhf vkduffvQif rIefysys {&m0wDjrpfjyifukd us,fjyef&Sif; vif;pGm awGUae&onf/ jrpfjyifxufwGifum; rnf; rnf;o@mefrsm;u tpkta0;vkduf ra&GUrvsm; &Sdae Muonf/ xkdo@mefrsm;um; NAdwdoQ ppfoabFm rsm;yif/ usKdufuvGefyGef cHwyfi,fESpfckwGif jyif;xef aomwkdufyGJrsm; jzpfay:NyD;cJhNyD? &efolwdkYu tajrmuf ESihf 'Hk;rsm;ukd toHk;jyKcJhMuonf/ http://www.cherrythitsar.org
 • 219. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ îïìîïìîïìîïìîïì ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º cHwyftwGif; aoewfwpfurf; wkdufyGJrsm; ay:cJhonf/ olwkdYbufrS ppfaMumif;ESpfaMumif;OD;pD; uyÜwdef? uyÜwdefuifEGefwdkY usqHk;oGm;cJhovkd uREfkyf wkdYbufrS AdkvfaersKd;&Jxif usqHk;cJh&onf/ usKdufuvGefyGef cHwyfwkdufyGJwGif &efolwkdY tiftm;avsmhyg;oGm;cJhonfum; trSefyif/ NAdwdoQwkdYonf &Sdxm;aom tiftm;jzihf uREfkyfwkdY "EkjzLcHwyfukd rwkduf&JaMumif; aocsmvS onf/ jrpfjyifwGif ausmufcs&if; cHwyfukd vuf0J? vusfmawmifpHn§yfí vjcrf;o@mef0ef;&yf wyfpGJ xm;Muonf/ olwkdY ppfulapmihfaeMuonf/ ]]tay:qHk;tqihfxd wufMur,f}} oluajymajymqkdqkd opfyifarQmfpiftay: qHk;txyfokdY qufwufoGm;onf/ uREfkyfESihf tjcm;AdkvfrSL;wyfri;frsm;vnf; olY aemufrS vkdufcJhMuonf/ ]]rSefajymif;}} http://www.cherrythitsar.org
 • 220. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õîïëîïëîïëîïëîïë ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º tay:qHk;xyfokdY a&mufa&mufcsif; olu jrpfjyifodkY vSrf;Munhfum rSefajymif;awmif;onf/ olYvufxJodkY rSefajymif;&Snf xnhfay;vdkuf onf/ &efolwyfrsm;xHrS odrf;ykduf&&Sdonhfypönf; rsm;wGif tajrmufusnfrsm;ESihf rSefajymif;rsm;rSm uREfkyfwkdYzkdY toHk;t0ifqHk;yif jzpfavonf/ rSefajymif;ukd wa&GUa&GU ae&ma&TUvsuf ol Munfhonf/ ]]jrpfnmqDu a&GUvmwJhoabFmawGukd awGU &w,f? jynfukdqefoGm;wJh AdkvfcsKyfuif;bJ&JUwyfawG ppfulvmNyDeJY wlw,f? MunhfMuprf;...}} AdkvfrSL;oHk;a,mufuvnf; rSefajymif;rsm; xkwfí MunhfMuonf/ olwkdYuvnf; wa&GUa&GUckwfarmif;vmaom oabFmrsm;ukd jrif&aMumif; ajymavonf/ ]]olwdkY oabFmcsif; yl;aygif;rdoGm;NyD;&if uif;vSnfhxGufrSm aocsmw,f? wkdY aoewform;awG avSwpfpif; vlig;q,fcGJNyD; xGufwkduf&r,f?qkdif&m http://www.cherrythitsar.org
 • 221. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ îïêîïêîïêîïêîïê ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º wyfawGukd trdefYqihfprf;? vr0ifcif tarSmifukd tumtuG,f,lNyD; xGufwkdufr,f}} uREfkyfwkdY arQmfpifxufrS qif;cJhMuonf/ rMumrDrSmyif ppfarmif;oHrsm;? wHykd;c&moH rsm;? trdefYoHrsm; cHwyftwGif; aomaomnHoGm;av onf/ cHwyfypöif&ifxm;&Sd tajrmufwyfzGJUrsm; tm;vHk;onf tqifoihf/ cHwyftjyif usKH;wpfbuf wGifvnf; jrif;wyfpkrsm; tqifoihf/ {&m0wDjrpf a&jyifxJokdY xGufcGmoGm;onf/ uREfkyfwkdY aoewform;wif avSrsm;onf nOhftarSmifatmuf0,f nifompGm vIyf&Sm;aeMu avonf/ cHwyftwGif;rS wkdufyGJp&ef tcsufay;vkduf onfh tajrmufoHBuD; wkef[nf;oGm;onf/ wpfqufwnf;rSmyif uREfkyfwkdY aoewf orm;rsm;qDrS wajzmif;ajzmif; aoewfrD;aygufusnf oHrsm; ay:vmonf/ "EkjzLwkdufyGJukd uREfkyfwkdY tajrmufqefjzifh http://www.cherrythitsar.org
 • 222. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õîïéîïéîïéîïéîïé ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º zGifhvSpfvkdufNyD/ apmapmu rnf;arSmifwdwfqdwfaeaom {&m0wDonf csufcsif;yif tajrmufoHrsm;? pdefajymif; oHrsm;jzihf vif;xdefqlnHoGm;onf/ rD;usnfrsm; NydK;jyufaom tvif;a&mifatmufwGif &efolY ppfoabFmrsm;ukd txift&Sm; awGUvkduf&onf/ {&m0wDESihf "EkjzLcHwyf txufaumif; uifum; aeYcif;umvESihf rjcm;awmh/ wpfcJeuf qlnH aeaom tajrmufoHrsm;tMum; w0kef;0kef;aygufuGJ aeaom AHk;qefrsm;tMum;wGif a&TUajymif;ul;vl;um wyfzGJUrsm;ukd trdefYay;aeonhf olYtoGifukd ae&m wkdif;wGif awGUae&onf/ vlomrefru ewfbDvl; ppfonfwrQ]yGJ0if} aeaomolYukdMunhfí wyfom;rsm;tm;vHk; wuf<u aeMuonf/ tajrmufqef? AHk;qefwkdY aygufuGJoHrsm; tMum;wGif uREfkyfwdkY ppfarmif;oHrsm;uvnf; wa0a0/ À À À http://www.cherrythitsar.org
 • 223. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ îïèîïèîïèîïèîïè ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º 5 uREfkyfwkdY tajrmufwifavSBuD; q,fhig;pD; tcsdefrSefuif;vSnhfaeonhf a&v,fuRef;ukd &efol wkdYu AHk;ysHrsm;jzihf zsufqD;um a&v,fuRef;ay:odkY wufa&muf wyfpGJvkdufMuavonf/ xkdYjyif uif;bJ Munf;aMumif;csDwyfronf cHwyfajrmufbuf a&S;a[mif;apwDae&mwGif uwkwfusif;rsm;wl;vsuf tajccHppfpcef; jyKvkyf vkdufMuonf/ apwDywfvnfwGif ajrjrKyfAHk;rsm; wl;jrKyfxm;Muonf[kvnf; uREfkyfwkdY tckdiftrm owif;&xm;NyD;jzpfonf/ http://www.cherrythitsar.org
 • 224. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õîïçîïçîïçîïçîïç ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º onfMum;xJwGif uREfkyfwkdYu cHwyfwGif;rS aeí ta0;ypftajrmufBuD;rsm;jzihf tjyif;txef qD;BudKypfcwfaeonhfMum;xJu olwkdY'kdif,mem trnf&Sd ppfoabFmu cHwyfqDodkYcsDvmonf/ &efolY a&wyfrsm;csDvmaepOf Munf;aMumif;wyfrS pdefajymif; rsm;jzihf cHwyfa&SUykdif;ukd ypfay;aeMuonf/ cHwyftwGif;odkY w0kef;0kef; usa&mufayguf uGJaeaom tajrmufqefrsm;um; rkd;&GmonfESihfrjcm; rD;ckd;vHk;BuD;rsm;u ae&mwkdif;wGif wvdyfvdyfwufae onf/ ypöif&ifwm;ay:&Sd tajrmufwyfzGJUrsm;um; tajrmufwyfom;rsm; vlcsif;vJí ravmufEkdifawmh/ tcsKdUae&mrsm;wGifum; tajrmufwyfom;rsm; tpk vkduf? tNyHKvkduf usqHk;aeMuonf/ ta0;ypf tajrmufBuD;tcsKdUrSm vHk;0oHk;r&awmhatmif ysufpD; oGm;Muonf/ uREfkyfwkdY þrQoJoJrJrJ ypfaeonhfMum; xJu &efolYa&wyfonf cHwyfukdvGefí txufbufrS Munf;aMumif;wyfESihf yl;aygif;rdoGm;avonf/ ]]jrpfurf;bufukd tajrmuftm;vHk;vSnhf}} http://www.cherrythitsar.org
 • 225. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ îîðîîðîîðîîðîîð ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º oludk,fwkdifyif trdefYay;NyD;NyD;csif; tajrmuf wpfvufukd jrpfurf;buf vSnhfcsdefvkdufonf/ ]]AdkvfaersKd;&Jacgifausmf ...cHwyf ausmbufwHcg;ukd oGm;zGihf...}} olYtrdefYtwkdif; uREfkyfcHwyfatmufqif;cJh& onf/ aemufwHcg;ukd zGifhvkdufonf/ cPtMumwGif vHk;0r,HkEkdifp&m jrifuGif; wpf&yfukd awGU&awmhonf/ armif;oHrsm; w'l'lay:vmonf/ ppfarmif;oHrsm;Mum;wGif a&SUqHk;okdYwkdufqif rsm;? aemufjrif;wyf? xkdYaemuf ajcvsifwyf/ qifwpfpD;wGif wyfom; ig;a,mufESihf tajrmufpdefajymif;ESpfvufpD wifvmonf/ þrQaom tcsdeftwGif; þodkYaomwyfukd vQyfwpfjyufpDrHvkdufEdkifolrSm olrSvGJí tjcm; rnfolrQ r&SdEkdif/ ]]&efolYvusfmawmifyHukd 0ifwkdufMur,f? taocHwyfzGJUxGuf}} a&TxD;atmufrSxGufum oludk,fwkdifa&SUqHk;rS http://www.cherrythitsar.org
 • 226. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õîîïîîïîîïîîïîîï ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º wkdufqifay:odkY wufvkdufonf/ xkdYaemuf cHwyfausmbufwHcg;rS xGufcGm oGm;avonf/ jrpfbuf rsufESmjyifwGifvnf; wNcdrfhNcdrfh ypfMuqJ/ naerkd;csKyfrS qifwyfjyefa&mufvmonf/ oGm;pOfu qif q,hfckESpfpD;/ ,ck tjyefwGifum; qif q,fpD;omygvm awmhonf/ olpD;vmaom wkdufqifBuD;rSmvnf; usnf oihf'Pf&mrS aoG;rsm; tvl;vl;tvdrf;vdrf;/ oludk,fwkdifrSmrl 'Pf&mwpfpHkwpf&mr&cJh/ yuwd vef;qef;vsufyif/ olYoHcsyf0wfpHku aumif;pGm tumtuG,f ay;[efwlayonf/ odkYaomf wkdufyGJtajctaeukd uREfkyf&dyfpm; rdvkdufayNyD/ uif;bJ Munf;aMumif; ppfulwyfukd vusfm awmifyHrS NzdKzsufypf&ef oludk,fwkdifOD;pD;í xGuf http://www.cherrythitsar.org
 • 227. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ îîîîîîîîîîîîîîî ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º onf/ odkY&mwGif &efolYtajrmuf'Hk;usnftiftm;ukd razmufom/ ta&;awmfrvSbJ cHwyfwGif;odkY jyefqkwfcJh&NyD/ &efolonf a&wyf? Munf;wyf qufrdoGm; ayNyD/ "EkjzLcHwyfBuD;onf txufbufrS wpf ae&m? taemufbufrS wpfae&m? awmifyHESpfck jzefYum t0kdif;cHvdkuf&NyD/ oHcsyf0wfpHk vuftdwfrsm;ukdcRwf&if; olu uREfkyfukd trdefYay;onf/ ]]AdkvfaersKd;&Jacgifausmf? aejynfawmfukd o0PfydkYyg? twGif;0efr[mOZemeJY r[mrif;acgif &JxifwkdY&JU tiftm;ig;axmifwyfukd ppfulykdYzkdY taMumif;}} À À À http://www.cherrythitsar.org
 • 228. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õîîíîîíîîíîîíîîí ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ¬½»ºå øïð÷ 1 q,fh&Spfaygif'g tajrmufqefrsm; ajzmajzm usaeonf/ wnOfhvHk; tqufrjywf aygufuGJaeaom pdefajymif;oHrsm;aMumihf uREfkyfrSm em;uGJrwwf jzpfae onf/ qihfuJqihfuJ ay:xGufaeaom aygufuGJoH rsm;atmufwGif cHwyfBuD;rSm tysuftpD; wjznf; jznf; rsm;vmonf/ jrpfbufrsufESm&Sd ypöif&ifwm;rsm;um; txd ckduftrsm;qHk;yif/ http://www.cherrythitsar.org
 • 229. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ îîìîîìîîìîîìîîì ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º w0kef;0kef; aygufuGJvGihfpifaeaom AHk;qef wpfcsKdUukd wdrf;a&Smif&if; olu Adkvfrsm;tm;vHk;ukd pk½Hk;qihfac:onf/ urlwpfckay:odkY ol wufvkdufonf/ vif;p aea&mifjcnfonf opfyifarQmfpif Mum;rS xkd;azmufum olYrsufESmay:odkY usa&muf vsuf&Sdonf/ ]]aoG;aomufwkdY...vufeuf vl ol tiftm;csif; tqrwefuGmjcm;wJhtwGuf igwkdY tck ta&;awmf ysufjy,fp jyKvmw,f/ 'gayr,hf ppfonfawmf&JU 0D&d,eJYowådukd wpGef;wprS rxdckduf bl;vkdY ig,HkMunfw,f}} rvSrf;rurf;qDwGif usa&mufaygufuGJaom AHk;qefaMumihf ol&yfae&mqDodkY ajrrIefYrsm; wzGm;zGm; vGihfpifusvmonf/ rD;ckd;vHk;rsm;? zkefvHk;rsm;aMumihf olYtoGifyif ½kwfw&uf aysmufoGm;onf/ uREfkyf rcsKyfwD;Edkif? atmf[pfvkdufrdonf/ ]]AHk;qefawG pdyfvGef;ygw,f rif;BuD;? tum http://www.cherrythitsar.org
 • 230. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õîîëîîëîîëîîëîîë ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º tuG,f,lNyD; aeyg}} uREfkyf atmfoHonfvnf; aemufxyf qifhuJ aygufuGJvkdufaom AHk;oHatmufwGif aysmufuG,foGm;jyefonf/ rD;ckd;vHk;rsm; vGihfyg;usJpifoGm;onf/ apmapmu ae&mwGif ol&yfaeqJ? ra&TU rajymif;... ]]ppfolBuD; xif&Sm; &SdaeygvsufeJY ta&; awmfysufcJh&if &mZ0ifnd§K;i,fvSonf/ ppfolBuD; usqHk;vkdY ta&;ysuf&w,fqkd&ifawmh wkdif;jynfukdyJ jzpfjzpf? rif;wkdYukdyJjzpfjzpf tjypfqkdp&mr&Sdbl;? tck ig&Sdaeao;w,f? ta&;awmf rysufap&bl;? trd wkdif;jynfeJY vlrsKd;&JU*kPfukd aemufqHk;tcsdeftxd igwkdY aqmifMuOf;MupdkY? &efolYAHk;qefukd raMumufr&GHU &ifqdkif MupdkY...}} urlxufrS olqif;onf/ vufrwifav;yif jzpfawmhonf/ olqif;NyD;í csufcsif;rSmyif urlxuf odkY AHk;qefwpfqef wnhfwnfhBuD; xdrSefaygufuGJ avonf/ ajrpkdifcJrsm; zGm;ueJvGihfpifoGm;um em;uGJ http://www.cherrythitsar.org
 • 231. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ îîêîîêîîêîîêîîê ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º rwwf toHBuD;ay:vm/ ]]rif;xifrif;acgif...vmprf;...}} AdkvfrSL;rif;xifrif;acgif a&SUodkY wkd;xGufoGm; onf/ rif;xifrif;acgifum; ol nDt&if; jzpfavonf/ odkYaomf r0Hhr&J[ef&Sdaom rif;xifrif;acgif ukd uREfkyfoabmrawGUvSay/ ]]igr&Sd&if cHwyfukd rif; wm0ef,l&r,f Mum;vm;...}} rif;xifrif;acgifu awGa0pGm &yfaeonf/ olu olYnDukd wpfcsufrQapGMunhfum tajrmufwyfzGJU &Sd&modkY vSnhfxGufoGm;onf/ uREfkyfvnf; olYaemufrS vkdufvmcJhonf/ wefcl;aeonf wjznf;jznf; jrifhwufvm onf/ ]]a[h...'DrSm 'Pf&m&wJhvloHk;a,muf &Sdaew,f/ rif;wdkY cGmMuawmh vlvJNyD;ypfMu}} http://www.cherrythitsar.org
 • 232. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õîîéîîéîîéîîéîîé ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º tajrmufwpfvuf teD;wGifol&yfí pDpOf aeonf/ cHwyfajrmufbuftpyfodkY uREfkyfwkdY a&mufvmMuonf/ þae&mum; AHk;qefwdkY tayguf uGJqHk; tajrmufqefrsm; txlxyfqHk; us&mae&m jrpfjyifqDrSm w&TD&TDysHoef;vmaom AHk;qefrsm;onf uREfkyfwkdY 0J,ma&SUaemuf 0ef;usifwGif w0kef;0kef; aygufuGJaeavonf/ tajrmufAHk;oHrsm;ukd olMum;rSMum;ygavp [k uREfkyfxifrdonf/ olonf þrQtqufrjywf xGufay:ae aom aygufuGJoHrsm;ukd vspfvsL½Ium tajrmufqef rsm;ukd udk,fwkdif0ifo,fay;onf/ peufwefukd ukd,fwkdifrD;½IdUonf/ tajrmufwyfzGJU&Jrufrsm;onf olwkdYAdkvfcsKyf ukd þodkYawGU&aomtcg twkdif;tod wuf<uaeav onf/ ajrBuD;wkefcgoGm;onhf aygufuGJoHBuD;wpfoH Mum;vkduf&onf/ ajrmufbufqDrS.... http://www.cherrythitsar.org
 • 233. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ îîèîîèîîèîîèîîè ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]]a[h...'g[m Muufwkdufukef;bufqDu r[kwfvm;...}} ]][kwfygw,f AdkvfcsKyf....}} ]]ig...tJ'DbufoGm;rSyJ? aumifav;awG ae&mt,lrSefMu&JUvm; rodbl;}} ]]AdkvfcsKyfroGm;ygeJY...AdkvfcsKyf? Muufwkduf ukef;bufrSm AHk;xlyfxyfvGef;vSygw,f}} ]]AdkvfcsKyf...roGm;eJY}} ]]roGm;ygeJY...rif;BuD;? tJ'DukdroGm;ygeJY..}} tm;vHk; awmif;yefaeMuoHrsm;Mum;xJrS ol xGufvmonf/ olYaemufrS xufMuyfvkdufyg&efrSty tjcm; r&Sdawmh/ Muufwkdufukef;onf tjrihfbufusaom ae&mjzpfav/ ajrjyifum; txyfxyf x,fxkd;xm;aom v,fuGif;ESihfrjcm; jzpfaeayNyD/ ae&mwkdif;wGif rGrG BuJaeonf/ tqufrjywfaom aygufuGJoHrsm;jzihf wpfcJeuf qlnHaeonf/ http://www.cherrythitsar.org
 • 234. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õîîçîîçîîçîîçîîç ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º ]]&JrufwkdY...&efoloabFmukd wnhfwnhf csdefvTwfMua[h...}} tajrmufwpfvufaemufodkY oloGm;onf/ 'Pf&m&xm;aom &Jrufwpfa,mufukd olayGUcsDum usif;xJodkYcsay;onf/ xkd&Jrufae&modkY ol0if,lav onf/ tajrmufqefukd rD;½IdUonf/ xkdtckdufrSmyif OygysHouJhodkYaom toHBuD; wpfoHukd jrpfjyifqDrS Mum;vkduf&onf/ uREfkyfwpf udk,fvHk;&Sd aoG;rsm; &yfwefYoGm;onf/ w&TD&TDoHBuD;ukd Mum;ae&if;rSyif þtoHESifhtwl ysHoef;vmrnhf AHk; qefonf olESihfwnhfwnhfae&modkY a&muf&SdaygufuGJ awmhrnf[k uREfkyftvkdvkd odvkdufonf/ uREfkyfbmudkrQ rjrifawmh... ]]rif;BuD;...AHk;ysHvmaeNyD}} toHukefatmf&if; olYqDodkY wpf[kefxkd;ajy; 0ifvkduf/ AHk;ysHxuf tvsifOD;pGm uREfkyfa&mufEdkif&rnf/ ajrpkdifcJrsm; uREfkyfteD;wpf0kdufwGif vGihfpif aeonf/ http://www.cherrythitsar.org
 • 235. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ îíðîíðîíðîíðîíð ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º rD;cdk;vHk;rsm;tMum; wkd;0ifcJhonf/ tvJvJtNydKNydK twkd;wkd;ta0SUa0SUjzifh.../ ]]rif;BuD;...usif;xJckefcsyg...ckefcsyg}} ysufpD;aeaom tajrmufwpfvufukd 0ifwkdufrdaomaMumihf uREfkyfwvdrfhacgufauG; vdrfhus onf/ emusifrIukd arhaysmufvsuf jyefxonf/ w&TD&TDtoHBuD;u ykdí us,favmif vmaeqJ.../ ]]rif;BuD;...}} jyif;xefvSaom aygufuGJoHBuD;wpfck/ ywf0ef;usifwcGifvHk; NydK;jyuf0if;xdefoGm; aom jrifuGif;.../ xkdYaemuf rD;ckd;vHk;BuD;rsm; wvdyfvdyf/ ]]rif;BuD;...}} tajrmufi,fonf iSufarG;wpfyiftvm; avxJwGif vGihfpOfoGm;onf/ rD;ckd;rsm;aMumifh usdef;pyf ylavmifaeaom rsufpdukd tm;,lí zGihfMunhfvkdufonf/ http://www.cherrythitsar.org
 • 236. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õîíïîíïîíïîíïîíï ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º vGihfpifoGm;aom tajrmufESihftwl avxJ wGif ajrmufygoGm;aom o@mefwpfck.../ xkdo@mefonf atmufbufusif;xJodkY usoGm;onf/ uREfkyf ckefcsvkdufonf/ bk&m;...bk&m;...? ol...ol...vGwfygap/ ydwfqkdYaeaom rD;ckd;vHk;rsm;xJokdY uREfkyf 0ifcJhonf/ wpfpHkwpfckESihf 0ifwkdufonf/ bmrQrjrif&/ wkefaeaomvufESihf xkdt&mukd prf;oyf Munhfvkdufonf/ ylaEG;ap;xef;onhft&nfrsm;.../ ESvHk;onf cHwGif;aygufrSwqifh vGihfpifxGuf oGm;awmhrnf xif&onf/ jrpfjyifbufrS avjyif;wpfcsuf a0honf/ Muufwkdufukef;xuf&Sd rD;ckd;rsm; csufcsif; vGihfoGm;onf/ usKd;aMuruf BudwfcJxm;&onhftwGuf http://www.cherrythitsar.org
 • 237. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ îíîîíîîíîîíîîíî ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º tHoGm;rsm;emusifaeonf/ rsuf&nfwkdYjzihf roJruGJjzpfaeaomfvnf; aumif;pGm jrif&ayNyD/ &J&JeDaom aoG;wkdYtvdrf;vdrf;&TJpdkaeonhf olY rsufESmjyifxufqDrS pl;&Saom rsufpdtpHkwdkYonf "EkjzLcHwyf ta&SUbuf {&m0wDjrpfjyifbufqDodkY Munhfvsufom;.../ &efolYppfoabFmrsm;&Sd&m t&yfodkYMunhfvsuf om;.../ olYaoG;rsm;onf uREfkyf rsuf&nfrsm;ESihf a&moGm;onf/ ]]&efolukd qufwkdufvkdY trdefYay;cJhwJh oabmeJY {&m0wDbufudk MunhfoGm;wmvm; ukd&if&,f...}} À À À http://www.cherrythitsar.org
 • 238. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õîííîííîííîííîíí ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º wefcl;vjynfhaeYwGif uREfkyfcHwyfukd cGmcJhonf/ wpfOD;wnf;.../ jrif;wpfpD;jzihf.../ olYnD rif;xifrif;acgifum; cHwyfukd qufNyD; rOD;pD;cJh/ ol&JabmaMumifaom xkdolonf wyftcsKdY ESihftwl wdwfwqdwfxGufajy;oGm;onf/ tOD;tpD;rJhNyDjzpfaom cHwyfBuD;onf z½kdz&J jzpf&NyD/ wyfrSL;rsm;onf aejynfawmfodkY tjyif;qkwf oGm;Muonf/ http://www.cherrythitsar.org
 • 239. ®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼®Å³¿±»³§©¼ îíìîíìîíìîíìîíì ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º olr&SdawmhNyDjzpfaomaMumihf þppfaMumif; rsm;onf uREfkyftwGuf Avm[if;vif;jzpfoGm;av onf/ Muufwkdufukef;ay:odkY jrif;ukd 'kef;pdkif;vdkuf onf/ {&m0wDjrpfxJwGifum; &efoloabFmrsm; tajrmufwpfcsufcsif;azmufum cHwyfqDodkY ckwf armif;vmaeMuonf/ tcktcHrJhcJhNyDjzpfaom þcHwyfBuD;ukd oif;wkdY rMumrDyif tvG,fwulpD;0if odrf;ydkufMuawmhrnf/ ukef;jrifhwpfae&modkY iHkYMunfhrdonf/ ol usqHk;cJhonhfae&m/ uscJhonhfrsuf&nfwkdYukd awmufacgufí odrf; qnf;vkdufonf/ oludkifaeus vSH&SnfBuD;udk uspfuspfygatmif qkyfvkdufonf/ jrif;Zufukd wpfbufodkYvSnhf,lvkdufonf/ "EkjzLcHwyfukd ,cktcsdefrSpí tNyD;tydkif pGefYcGm&awmhrnf/ http://www.cherrythitsar.org
 • 240. ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õ½-°ºÑÜå²¼Õîíëîíëîíëîíëîíë ú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«ºú©»³§Øµ°³¬µ§º©¼µ«º odkYaomf... olESihfolY0dnmOfurl uREfkyftouf&Sifae oa&GU umvywfvHk; uREfkyfESihftwl &Sdaevdrhfrnf/ rNyD;ao;aom wkdufyGJrsm;twGuf uREfkyf ESvHk;om;xJwGif oludef;atmif;aevdrhfOD;rnf/ rkd;aumif;rS awmifpm;apmfbGm;aersKd; odefy&mZmukd "EkjzLcHwyfwkdufyGJtaMumif;ESihf BuD; us,fjrihfjrwfpGm olusqHk;oGm;yHktaMumif; uREfkyf ajymjy&rnf/ awmifpm;apmfbGm;ESifhtwl uREfkyfonf ol "m;OD;ñTefcJhaom ppfrsufESmrsm;qDodkY wkdufyGJxGuf& OD;rnf/ Muufwkdufukef;wpfbufokdY qif;cJhonf/ tjcm;wpfbufwGif "EkjzLcHwyf usef&pfcJh avawmhonf/ cspfOD;ndK À À À http://www.cherrythitsar.org
 • 241. http://www.cherrythitsar.org