Your SlideShare is downloading. ×
ျမန္မာ့အလင္း 1-nov-13-mal
ျမန္မာ့အလင္း 1-nov-13-mal
ျမန္မာ့အလင္း 1-nov-13-mal
ျမန္မာ့အလင္း 1-nov-13-mal
ျမန္မာ့အလင္း 1-nov-13-mal
ျမန္မာ့အလင္း 1-nov-13-mal
ျမန္မာ့အလင္း 1-nov-13-mal
ျမန္မာ့အလင္း 1-nov-13-mal
ျမန္မာ့အလင္း 1-nov-13-mal
ျမန္မာ့အလင္း 1-nov-13-mal
ျမန္မာ့အလင္း 1-nov-13-mal
ျမန္မာ့အလင္း 1-nov-13-mal
ျမန္မာ့အလင္း 1-nov-13-mal
ျမန္မာ့အလင္း 1-nov-13-mal
ျမန္မာ့အလင္း 1-nov-13-mal
ျမန္မာ့အလင္း 1-nov-13-mal
ျမန္မာ့အလင္း 1-nov-13-mal
ျမန္မာ့အလင္း 1-nov-13-mal
ျမန္မာ့အလင္း 1-nov-13-mal
ျမန္မာ့အလင္း 1-nov-13-mal
ျမန္မာ့အလင္း 1-nov-13-mal
ျမန္မာ့အလင္း 1-nov-13-mal
ျမန္မာ့အလင္း 1-nov-13-mal
ျမန္မာ့အလင္း 1-nov-13-mal
ျမန္မာ့အလင္း 1-nov-13-mal
ျမန္မာ့အလင္း 1-nov-13-mal
ျမန္မာ့အလင္း 1-nov-13-mal
ျမန္မာ့အလင္း 1-nov-13-mal
ျမန္မာ့အလင္း 1-nov-13-mal
ျမန္မာ့အလင္း 1-nov-13-mal
ျမန္မာ့အလင္း 1-nov-13-mal
ျမန္မာ့အလင္း 1-nov-13-mal
ျမန္မာ့အလင္း 1-nov-13-mal
ျမန္မာ့အလင္း 1-nov-13-mal
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

ျမန္မာ့အလင္း 1-nov-13-mal

241

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
241
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. twGJ (53) trSwf (32) Established in 1914 Myanma Alinn Daily 1375 ckESpf? oDwif;uRwfvjynfhausmf 13 &uf rdbjynfolrsm;cifAsm;,ckv a&'D,uae jynfovxxH qufo,f kd l l k G ajymMum;wJh tpDtpOfrSm vuf&SdazmfaqmifaewJh EkdifiHa&;jyKjyifajymif;vJrIvkyfief;pOfawGeJY Nidrf;csrf; a&;vkyfief;pOfawG&JU jzpfxGef;wdk;wufrIawGudk &Sif;vif;wifjyoGm;rSm jzpfygw,f/ yxrOD;pGm atmufwbmvukeyi;f rSm usi;f y kd f kd 2013 ckESpf? Edk0ifbm 1 &uf? aomMumaeY/ jyKvkyfvsuf&Sdonfh vufeufudkifwdkif;&if;om;tzGJU tpnf;rsm;&JU acgif;aqmifrsm;yg0ifwufa&mufaewJh Nidrf;csrf;a&;qkdif&maqG;aEG;n§dEIdif;yGJudk BudKqdkaMumif; ajymMum;vdkygw,f/ 'DaqG;aEG;yGJ[m rsm;rMumrD usi;f yjyKvy&ef jyifqifaewJh wpfjynfv;kH twdi;f twm k f k typftcwf&yfpJa&;qkdif&m oabmwlnDcsuf vufrSwfa&;xkd;yGJudk OD;wnfusif;yaeaMumif;vnf; od&Sd&ygw,f/ aqG;aEG;n§dEIdif;rIawG[m tjyKoabm aqmifNy;D jynfovxwpf&yfv;kH vdvm;aewJh a&&Snf l l k k cdirmwJNh ir;f csr;f a&;&&S&ef OD;wnfaqG;aEG;aew,fvYkd k f d d aejynfawmf Ekd0ifbm 1 jynfaxmifpor®wjrefrmEkiiawmf Ekiiawmfor®w OD;ode;f pdef k d f H d f H ESiZeD;a':cifcif0if;wk zdwMf um;csut& MopaMw;vs"eo[m, hf Yd f Ekii?H bk&ifccsKyf uGiwif; b½kupEihf cifye;f wkonf jrefrmEkiioYdk d f H f d f f S G Yd d f H rMumrDumvtwGi;f w&m;0ifcspMf unfa&;c&D; vma&mufvnfywf rnfjzpfonf/ (owif;pOf) od&wJhtwGufvnf; uRefawmfhtaeeJY txl;yif 0rf;ajrmufrygw,f/ &v'faumif;rsm;&&SdNy;D wpfjynfvHk; d twkdif;twm typftcwf&yfpJa&;qdkif&m oabm wlnDcsufvufrSwfa&;xkd;yJGodkY vufeufudkifwkdif;&if; om;tzGJUtpnf;tm;vHk; wufa&mufvm&ef BudKqdk vsu&aMumif;udvnf; uReawmftaeeJY 'Dae&muae f dS k f h xyfavmif;ajymMum;vdkygw,f/ wpfjynfvHk;twdkif;twm typftcwf&yfpJa&; qdkif&m oabmwlnDcsufvufrSwfa&;xkd;yGJ usif;y& jcif;&JU &nf&,csursm;udk tenf;i,f&i;f jyvdygw,f/ G f f S k &nf&G,fcsufrsm;uawmh wkdif;&if;om;vufeufudkif tzJGUtpnf;rsm; awmif;qdkcsufrsm;udk n§dEIdif;jznfh qnf;ay;vdkjcif;? a&;xkd;NyD;jzpfonfh typftcwf &yfpJa&;qkdif&m oabmwlnDcsuf tqihfqihfudk xyfavmif;twnfjyKvkdjcif;ESihf vufrSwfa&;xkd;NyD; onfESihf EkdifiHa&;aqG;aEG;yGJqkdif&m vkyfief;pOf tqihfqifhudk pwifvdkjcif;aMumifh aqmif&Guf&jcif; jzpfygw,f/ uRefawmfhtaeeJY xyfrHtwnfjyK ajymMum;vdkwJhudpöuawmh ,cktBudrfNidrf;csrf;a&; wnfaqmuf&ef pmrsufESm 3 aumfvH 1  aejynfawmf atmufwkdbm 31 jynfaxmifpkor®wjrefrmEkdifiHawmf EkdifiHawmf or®w OD;odef;pdefonf 'kwd,or®w OD;ÓPfxGef;? jynfaxmifpk0efBuD;rsm;? 'kwd,0efBuD;rsm;ESihftwl ,aeYeHeuf 8 em&DwGif aejynfawmf&Sd jrefrmtjynf jynfqdkif&m uGefAif;&Sif;A[dkXme (MICC) ü usif;y onfh aus;vufr;D vif;a&; taxmuftuljyKypön;f ESifh pufrIxkwfukefypönf;jyyGJ 2013 zGihfyGJtcrf;tem;odkY wufa&muftm;ay;onf/ a&S;OD;pGm tcrf;tem;rSL;u jyyGJusif;y&onfh taMumif;&if;ESihfpyfvsOf;í &Sif;vif;wifjyonf/ zJBudK;jzwfzGihfvSpf ,if;aemuf jynfaxmifpk0efBuD; OD;odef;ñGeYf? OD;pd;k ode;f ? OD;tke;f jrih?f OD;armifjrihEifh jrefrmEkiiqi&m f S d f H dk f oHwreftzJGUem,u? tif'dkeD;&Sm;oHtrwfBuD; H.E.Mr.Sebastianus Sumarsono wku tcrf;tem; Yd udk zJBudK;jzwfzGihfvSpfay;onf/ xdaemuf Ekiiawmfor®w OD;ode;f pdeu jyyGtcrf; Yk d f H f J tem;qkdif;bkwfudk pufcvkwfESdyfí zGihfvSpfay;onf/ pmrsufESm 8 aumfvH 1  EkiiHawmfor®w OD;ode;pdef aus;vufrD;vif;a&; d f f taxmuftuljyKypön;ESihf pufrIxkwukeypön;jyyGJ f f f f jycef;rsm;udk vSnfhvnfMunfh½Itm;ay;pOf/ (owif;pOf) owif;pmrsufESm á 4 owif;pmrsufESm á 11 owif;pmrsufESm á 12
 • 2. aomMum? Edk0ifbm 1? 2013 t usef;rma&;jyKpkapmifha&SmufrIwpf&yfwGif ta&;ygaom a&GUvsm;use;rma&;aq;cef;rsm;udk uREkywkdYEkiiHwGif aqmif&Guf f f f d f vsu&Sygonf/ a&GUvsm;use;rma&;aq;cef;[k azmfnTe;jcif;rSm f d f f jrefrmEkdifiH rdcifESihfuav;apmihfa&Smufa&;toif; pDrHrIjzihf a'oEÅ&use;rma&;wm0ef&orsm;u aus;&Gmrsm;odkY uGi;qif;um f dS l f jynfolYusef;rma&;udk apmihfa&Smufay;jcif;yif jzpfonf/ þa&GUvsm;usef;rma&;aq;cef; vkyfief;pOfwGif a[majym ydkYcsjcif;? ukoay;jcif;ESihf axmufyHhay;jcif;wdkY yg0ifonfudk awGU&onf/ usef;rma&;wm0ef&Sdolrsm;u usef;rma&;ESihf ywfoufNyD; todynmA[kkokwrsm; wkd;yGm;ap&ef a[majym ay;Muonf/ Oyrmtm;jzihf cHwGif;ESihuse;rma&;? om;quf f f jcm;a&;udpö? udk,f0efaqmifapmifha&SmufrIcH,l&ef ta&;ygykH ponfjzifh a[majymay;Muonf/ ukoay;jcif;vkyfief;pOfwGifvnf; ukd,f0efaqmif trsKd; orD;rsm;tm; apmifha&Smufay;jcif;? oufBuD;&G,tkd bk;bGm;rsm; f d tm; use;rma&;ppfaq;ay;jcif;? rsupa0'em&Sirsm;tm; Munfh½I f f d f ppfaq;ay;jcif;? oGm;ESicHwGi;vlemrsm;udk ukoay;jcif;? taxG hf f axGvlemrsm;udk Munhf½Ippfaq;ay;jcif; ponfwdkY jzpfygonf/ xdkYtjyif aq;0g;rsm;ESihf tkdiftkd'if;qm;? tpm;tpm? aiGaMu; ypönf; ponfjzifhvnf; axmufyHhay;Muonf/ þa&GUvsm;usef;rma&;aq;cef;udk 2010 ckESpfrSpwifum jrefrmEkiiH rdcifESiuav;apmiha&Smufa&;toif;u aejynfawmf d f hf f aumifpe,fajrtwGi;&Sd aus;&Gmrsm;odkY wpfvwpfBudrf uGi;qif; D f f aqmif&Guvsu&Sonf/ trSepifppf þvkyief;pOfonf tvGef f f d f f rGefjrwfaom y&[dwvkyfief;pOfjzpfouJhodkY aus;vufae jynfolrsm; usef;rma&;jyKpkapmihfa&SmufrIwGif xda&muf tusKd;&Sdaom tvkyfjzpfygonf/ þuJhodkYaom usef;rma&;apmihfa&SmufrIvkyfief;udk jrefrmEkdifiH rdcifESihf uav;apmihfa&Smufa&;toif;uomru tjcm;aom y&[dwtzGJUtpnf;rsm;? toif;tzGJUrsm;uvnf; yg0ifaqmif&GufMurnfqkdygu aus;vufaejynfolrsm; usef;rma&;apmifha&SmufrIudk ydkrdkjr§ihfwifay;&m a&mufygrnf/ þuse;rma&;apmiha&SmufrI wk;wufaumif;rGevmonfESihtrQ f f d f f aus;vufa'oaejynfolrsm; vlrIb0onfvnf; wkd;wuf vmrnfjzpfygaMumif;/ / aejynfawmf atmufwkdbm 31 aqmufvkyfa&; 0efBuD;Xme 'kw,0efBu;D a'gufwm0if;jrifonf d h atmufwbm 28 &ufwif rEÅav; dk G wkdif;a'oBuD; tif*sifeD,mrSL;BuD; ½kH;üusif;yaom vkyfief;n§dEIdif; aqG;aEG;yJGodkY wufa&mufí tif*sifeD,mcsKyfrsm;? 'kwd, tif*sie,mcsKyrsm;? tif*sie,m f D f f D rSL;BuD;rsm;? 'kwd,tif*sifeD,mrSL; Bu;D rsm;? c½kitif*sie,mrSL;rsm;ESihf d f f D t&mxrf;^trIxrf;rsm;tm; vkyf ief;vktyfonfrsm; rSmMum;cJaMumif; d h owif;&&Sdonf/ (owif;pOf) &efukef atmufwkdbm 31 (65)Budrfajrmuf jrefrm-xkdif; oHwrefqufqHa&; ESpfywfvnftxdrf;trSwf "mwfykHjyyGJukd atmufwkdbm AefaumufNrdKU Central World Shopping Centre wwd,xyfü usif;ycJhonf/ zGiytcrf;tem;ukd atmufwdk hf JG xkdif;EkdifiHjcm;a&;0efBuD;Xme usif;yjyKvkyfjcif;jzpfaMumif; od&Sd S d Hk bm 16 &ufwGif usif;ycJh&m xkdif; onf xif&m;aom xki;f "mwfyq&m &onf/ EkdifiH EkdifiHjcm;a&;0efBuD;XmerS rsm;ukd 2013 ckESpf tapmykdif;u oHtrwfBuD;wkdYu ESpfEkdifiH wm0ef&Sdolrsm;? oHwrefrsm;ESifh jrefrmEkdifiHokdYapvTwfí jrefrm acgif;aqmifrsm;tMum; tjyef Yd f zdwMf um;xm;olrsm;? owif;rD',m vlrsK;d wk vlaerIb0ESihf pdw0if tvSef oGm;a&mufvnfywfjcif; D f rsm;rSwm0ef&Sdolrsm; wufa&muf pm;zG,f a&S;a[mif;tarGtESprsm; rsm;aMumifh ESpEiiqufqa&;ukd f kd f H H cJMh uNy;D xdi;f EkiijH cm;a&;0efBu;D Xme ukd "mwfykH½kduful;apcJhaMumif;? ykdrkdwkd;wufapcJhaMumif;? ESpfEkdifiH k d f rS oHtrwfBu;D H.E.Mr. Peerasak ESpfEkdifiH cspfMunf&if;ESD;rI ykdrdk tMum; twdwfoifcef;pmrsm;ukd d J Hk Chantavarin ESihf xki;Ekiiqi&m ckijf rap&eftwGuf ,if;"mwfyrsm; ,lí vuf&SdcspfMunf&if;ESD;rIukd d f d f H dk f d l jrefrmoHtrwfBu;D OD;wif0if;wku ukd xki;f jynforsm; odjrifem;vnf tem*wftusKd;twGuf wkd;wuf Yd tzGirece;f rsm; ajymMum;Muum oabmaygufap&ef &nf&G,fí aqmif&GufoGm;&ef jzpfaMumif;? hf d Yf G trsm;jynfolrsm;pGm ukvor*¾? tmqD,HESifh Grater "mwfyjHk yyGudk zJBuKd ;jzwfí zGivpf ,ckuJhokdY J hf S xdawGUYEkdifonfhae&mwGif jyyGJ Mekong Sub-Region (GMS) ay;cJhMuonf/ &efukefwkdif;a'oBuD; '*HkNrdKU opf(awmifykdif;) trSwf(1) pufrI Zkefudk 1995 ckESpfwGif trSwf(23) &yfuuü pwifwnfaxmifzivpf G f G fh S ay;cJhonf/ vlaexdkif&m &yfuGuf NrdKUe,frsm;twGif;rS pD;yGm;a&; vkyfief;rsm;udk oD;oefYcGJjcm;um vkyfudkifapcJhjcif;jzpfonf/ pwif wnfaxmifcpOfu pufrZetwGi;f hJ I k f ywfvrf;? tjyifywfvrf;rsm;ESihf vrf;oG,rsm;tm;vH;k udk pepfwus f tuGufcsum ,mOfoGm;vrf;? vl oGm;pBuøyvufazmif;? a&pD; a&vmajrmif;rsm; wnfaqmufay; Ny;D uwå&mvrf;rsm;tjzpf cif;usi;f ay;cJhonf/ twGif;vrf;ESihf tjyif ywfvrf;rsm;ukd qufo,xm;aom G f t&Snfay 2000 ausmfcefYpD&Sd vrf;oG,frsm;ukdvnf; jrefrmEdkifiH twGif;&Sd NrdKUtrnfrsm;ay;um ,mOfoGm;vrf; tus,fay 20 cefY ESihf yvufazmif; pBuøwpfzuf 10 aycefpD ESpzufa&pD;ajrmif;rsm; Y f jzihf pepfwus wnfaqmufay; xm;cJhonf/ ,cktcg ESpfumvy&dapä' tcsdefMumjrihfvmNyDjzpfí cif;usif; xm;aom uwå&mvrf;rsm; ysufpD; vmcJhonf/ t"duvrf;rBuD; jzpfaom twGi;f ywfvrf;ESifh tjyif ywfvrf;rsm;udrl uGeu&pfvrf;rsm; k f tjzpf jyefvnfjyKjyifwnfaqmuf ay;xm;ojzihf pufrZetwGi;f armf I k f awmf,mOfrsm;? vlrsm;oGm;vm &mwGif tqifajyacsmarGUcJhonf jzpf/ qufpyfvrf;oG,tm;vH;k rSm f uwå&mvrf;aysmufum ajrBu;D vrf; toGifjzpfvmaeNyDjzpfonf/ vdGKif aumfvrf;ESihf jrpfBuD;em;vrf;wkdYrSm uGeu&pfvrf;tjzpf topfjyefvnf f cif;usi;f ay;xm;ojzihf aumif;rGef aeaomfvnf; tjcm;vrf;rsm;rSm ysufpD;vsuf&Sd aeonf jzpfonf/ txl;ojzihf armfvNrKd ivrf;rSm tqk;d f &Gm;qkH;jzpfaeonfudk awGU&onf/ trSwf(1) pufrIZkefteD;&Sd jynfolrsm;onf pufrIZkef(1) vrf; oG,rsm;rSwpfqihf oefvsir;D &xm; f f blwm½H?k ok0PÖbufu;l yJaxmif h avSqy?f &efueNf rKd UwGi;f oGm; bwfpf d k um;*dwrsm;okYd aeYpOfjzwfoef;oGm; f vmae&onfjzpf&m um;oGm;vQif AGuepfaeNy;D vlom;r&atmif ysuf f G pD;aeaomvrf;rsm;udk a&SmifuGif; oGm;vm&í tcseMf uefMY umNy;D tcuf d tcJrsm; awGU&onf/ tqkyg vrf; d rsm;xJrS tqdk;&Gm;qHk; jzpfaeaom armfvNrdKif &THUAGufvrf;udk vrf; tjzpftoHk;jyKEdkif&ef oufqkdif&m wm0ef&Sdolrsm;u pDpOfaqmif&Guf ay;apvdaMumif;wifjyvdu&ygonf/ k k f armifausmufwHwm; 16 &ufrS 20 &uftxd xkdif;EkdifiH ponfh EkiiwumESihf a'oqki&m d f H d f rsufESmpmrsm;wGifvnf; vufwGJ aqmif&uvsu&aMumif;? ESpEiiH G f f dS f dk f tMum; pD;yGm;ukeo,rEihf &if;ES;D f G f I S jrK§ yEryrmPrSm trsm;tjym;&SMd u f HS I aMumif;jzifh tzGifhrdefYcGef;wGif xnfhoGif;ajymMum;cJhMuonf/ tqkyg "mwfyjHk yyGudk Special d J Photo Exhibition in Celebration of the 65th Anniversary of Thailand-Myanmar Diplomatic Relations trnfjzifh cif;usi;jyo f cJaMumif; od&&onf/ (owif;pOf) h dS &efukef atmufwdkbm 31 &efueNf rKd U Munfjh rifwiNf rKd Ue,f trSw(2) tpd;k &txufwef;ausmif; k dk f ([krf;vrf;? xD;wef;)ausmif;awmfBuD;wGif 1951 ckESpfrS 2013 ckESpf txd ynmoifMum;cJhonhf ausmif;om; ausmif;ola[mif; wynfh taygif;wdkYu 1950 ckESpfrS 2013 ckESpftxd txufygausmif;wGif ynmrsm;ydkYcscJhonfh aus;Zl;&Sif q&m q&mrBuD;rsm;ukd (25) Budrf ajrmuf aiG&wk jrwfq&muefawmhyEihf ynmxl;cReq& ausmif;om; JG S f k ausmif;ola[mif;rsm; *kPfjyKcsD;jr§ifhyGJudk wefaqmifrkef;vjynhfausmf 10 &uf Ekd0ifbm 27 &uf(Ak'¨[l;aeU) (trsKd;om;aeY) eHeuf 10 em&D rSpwifí pnfum;odkufNrdKufpGm qif,ifusif;yrnfjzpfonf/ ausmif;om; ausmif;ola[mif;rsm; tvkyftrIaqmiftzGJUu uefawmhcH q&m q&mrBu;D ESihf ausmif;om; ausmif;ola[mif;rsm;tm; BuKd wifzwMf um;xm;aMumif;ESihf taMumif;trsKd ;rsKd ;aMumifh zdwpmr& d f &Saom q&m q&mrBu;D rsm;ESihf ausmif;om; ausmif;ola[mif;rsm; d taejzifh zdwfpm&onfjzpfap? r&onfjzpfap q&muefawmhyGJ tcrf;tem;odYk rysuruGuwufa&mufMuyg&ef EI;d aqmfxm;aMumif; f f od&onf/ (jrefrmhtvif;) Super Sun Shine Construction & Decoration Co., Ltd. (0efxrf;tvdk&Sdonf) - Site Engineer usm;(5)OD; - M.E/B.E/B.Tech/AGTI(Civil) - oufqdkif&mvkyfief;tawGUtBuHKtenf;qHk;(5)ESpf&Sd&rnf/ - e,fodkUoGm;Edkif&ygrnf/ avQmufxm;vdkolrsm;onf vdktyfaompm&Gupmwrf;rsm;ESihftwl trSwf f (14)? 2B aeMumvrf;? ykZGeawmifNrdKUe,f? zke;-01-397782? 397963wdkYokdU f f vludk,fwdkif wpfywftwGif; vma&mufavQmufxm;Edkifygonf/ Your Travel 'Dyg0gvDaeU jynf taumufawmifbk&m;zl;c&D;pOf txl;aps;EIef; tNyD;tpD;usyf 19000 Edk0ifbm 1&uf n pxGufygrnf/ zkef;-223180? 09-31679777
 • 3. aomMum? Edk0ifbm 1? 2013 a&SUzHk;rS urf;vSr;f cJjh cif;onf typftcwf&yfpa&;tqihwif &yfwefxm;&efr[kwf J f G Y bJ &&Sdxm;onfh typftcwf&yfpJa&;rsm;udk tajccHNyD; EkdifiHa&; aqG;aEG;yGJrsm;udk wufvSrf;Ekdif&ef tpOfwpdkuf BudK;yrf;vsuf&SdaMumif; yifjzpfygw,f/ vuf&SdNidrf;csrf;a&;jzpfpOfwpfavQmufwGif BudKwif pnf;urf;owfrwcsursm; csrwjf cif;r&SbJ wki;f &if;om;rsm; tqkjd yK S f f S d d csuftm;vHk;udk vufcHaqG;aEG;cJhaMumif;udkvnf; &Sif;vif;ajymMum; vdkygw,f/ 'DvdkvkyfaqmifEkdifcJhwJhtwGuf wkdif;&if;om;vufeufudkif tzJGUtpnf;rsm;ESihf ,HkMunfrIwnfaqmufa&;vkyfief;rsm; atmifjrif atmif vkyfaqmifEkdifcJhygw,f/ 'Dvdk&&Sdatmifjrifxm;wJh tjyef tvSef,HkMunfrIudk tajccHNyD; rsm;rMumrDumvujzpfyGm;cJhonfh pdwf raumif;zG,&mjzpf&yfjzpfonfh AH;k aygufurjI zpfpOfrsm;udk ajz&Si;f &mwGif f JG oufqkdif&mwdkif;&if;om;tzGJUtpnf;eJY yl;aygif;aqmif&GufEkdifcJhwm udkvnf; trsm;todyif jzpfygonf/ 'ghaMumihf rdrdwdkY&&Sdxm;wJh tjyef tvSef,HkMunfrIudk tajccHNyD; vuf&SdvkdifZmrSm usif;yaewJh wkdif;&if; om;acgif;aqmifrsm; aqG;aEG;n§dEIdif;rIrSwpfqihf Nidrf;csrf;a&;jzpfpOf t"duusonfh Ekiia&;aqG;aEG;yGrsm;pwifEijf cif;tqifukd atmifjrif d f H J dk h pGmwufvSrf;Ekdifrnf[k uRefawmfhtaeeJY arQmfvifh,HkMunfvsuf&Sd aMumif; ajymMum;vkdygw,f/ vuf&SdjrefrmEkdifiHrSm jzpfxGef;aewJhEdkifiHa&;jzpfpOfESifhjyKjyifajymif; vJa&;vkyfief;rsm;ukd aES;auG;onf? jrefqefvGef;onf tp&Sdonfh ajymMum;csufrsm;onf ajymMum;olwdkY &yfwnfcsuf? Munfhjrifonfh ½IaxmifhESifhwdkif;wmonfh pHcsdef? pHnTef;rsm;ay:wGif rlwnfrnfjzpfyg w,f/ vwfwavmjzpfay:vsuf&Sdonfh tajccHOya'qkdif&m EkdifiHa&; aqG;aEG;rIrsm;? ajymqdjk iif;cHrrsm; taetxm;udk oH;k oyfMunf½ygu k I h I rdrwvtzGUJ tpnf;wGi&&rnfh 'Drua&pDa&;qki&m tavhtusirsm; d Ykd Yl f dS kd d f hf pwif&Sifoefvmjcif;jzpfonfudk jiif;qdkír&onfhtcsuftjzpf awGU&Sd &rSmjzpfygw,f/ þtavhtusifhrsm; qufvuf&SifoeftjrpfwG,f ckdifrma&;twGuf trsdK;om;a&;wm0efwpf&yftaeESifhrdrdwdkYtm;vHk; BuKd ;yrf;oGm;&rSmjzpfygw,f/ BuKd ;yrf;aqmif&u&mwGivnf; aqmif&uf G f f G rIaES;auG;ojzifh 'Drdkua&pDta&;udk aESmifhaES;aponfhtpGef;ESifh jref qefve;f onftwGuf tvSr;f us,?f tv,fvyfonfh tpGe;f ESpyg;ukd G h f a&Smif&Sm;NyD; rdrdwdkYvlYtzGJUtpnf;taeESifhvuf&SdEkdifiHa&;t&Sdw&m;rsm; udk tajccHonfh vufawGUusonfh&v'frsm;&&Sd&ef BudK;yrf;aqmif&Guf Mu&rSm jzpfygw,f/ tajccHOya'jyifqifa&;udpöESifhywfoufívnf; tpGef;a&mufjcif;udka&Smif&Sm;NyD; jynfolvlxktrsm;pk vkdvm;csufrsm; udk jznfhqnf;ay;Ekdifrnfh EkdifiHa&;apwemaumif;rsm;jzifh rdrdjzpfvdk onfqE´xuf jrefrmEkii&UJ twdwordi;f aMumif;? vuf&Eiia&;tajc h d f H f k dS dk f H &efukef atmufwdkbm 31 udk&D;,m;or®wEkdifiH Asiana Airlines Eco Solar Light "mwfr;D wdivLS 'gef;yGJ tcrf;tem;ukd k f ,aeYeHeuf 10 em&DwGif a&Twd*Hk apwDawmf taemufbufrkcf od*w&O,smOfr*Fvmr@yfü usi;f kF å y&m (,myHk) &efuewi;f a'oBu;D k f dk 0efBuD;csKyf OD;jrihfaqGu þvSL 'gef;rIonf tdrf&Sif jrefrmvlrsKd; rsm;ESihf EdkifiHjcm;om;c&D;oGm;{nhf onfrsm;twGuf rsm;pGmtaxmuf tuljzpfaMumif; ajymMum;onf/ vufrSwfa&;xkd; xdkYaemuf Asiana Airlines rS CEO Mr.Yoon Young Doo u Eco Solar Light "mwfrD;wdkif vSL 'gef;&jcif;ESihfywfoufí &Sif;vif; ajymMum;NyD; wdkif;a'oBuD;vlrIa&; 0efBu;D a'gufwmjrihoe;f ESifh CEO f d Mr. Yoon Young Doo wdu Eco Yk Solar Light vSL'gef;rIrSwfwrf; udk vufrSwfa&;xkd;vJvS,fMu onf/ (owif;pOf) taeeJY jzpfay:vmEkdifonfh tem*wf&JU aumif;usdK;qkd;usdK;awG ukd pOf;pm;wGufqNyD; "r®"d|mefusus BudK;yrf;aqmif&GufMu&ef wkdufwGef; tyfygw,f/ uReawmfwYdk BuKd ;yrf;taumiftxnfazmfaewJh trsK;d om; f jyefvnfpnf;vkH;nDnGwfa&;ukd a&S;½INyD; vufusefEkdifiHa&;tusOf;om; pdppfa&;aumfrwDuae EkdifiHa&;tusOf;om; 56 OD;ukd vGwfjidrf;csrf; omcGiay;cJygw,f/ Ekiia&;tusO;f om;wpfO;D wpfa,mufrS ruse&ap& hf h d f H f dS atmifvnf; qufvufaqmif&GufoGm;rSmjzpfaMumif; today;ajymMum; vdkygw,f/ uRefawmfhtaeeJY atmufwkdbmvtwGif;rSm &ckdifjynfe,fukd oGm;a&mufcJhygw,f/ uRefawmfhc&D;pOfumvtwGif; oHwGJNrdKUrSm y#dyu© rsm;jzpfym;cJwmudvnf; awGUjY rifc&ygw,f/ 'Djzpf&yfrsm;ukd ok;H oyfMunfh G h k hJ r,fqkd&if uRefawmfwkdYtm;vkH; BudK;yrf;wnfaqmufvsuf&SdwJh yGifhvif; vGwvyfaom vltzGUJ tpnf;wpf&yfjzpfay:vma&;twGuf pdeac:rIrsm; f Y f rsm;pGm&Saeao;wmukawGUjrif&rSmjzpfygw,f/ 'Dpeac:rIawGudk uReawmf d d d f f wkdY vlYtzGJUtpnf;wpf&yfvkH;taeESifh twlwuG vufwGJ&ifqkdifajz&Sif; Mu&OD;rSmjzpfygw,f/ jyóemrsm;ukd ajz&Si;f &mrSm tajccHtusq;Hk jzpfonfh w&m;Oya'pkd;rkd;a&;ESifh a'ownfjidrfa&;ukd ,ckxufydkrkdwkd;jr§ifhvkyf aqmif&ef a'otmPmykdifrsm;ukd uRefawmfhtaeeJY nTefMum;xm;NyD; jzpfovkd vlrIa&;? bmoma&;acgif;aqmifrsm;eJY &yfrd&yfzrsm;ukdvnf; nd§EIdif;yl;aygif;aqmif&Gufa&;enf;vrf;eJY ajz&Sif;zkdY wkdufwGef;ajymMum; xm;NyD;jzpfygw,f/ wpfqufwnf;rSmyJ jynfolvlxkukd uRefawmfhtaeeJY wifjyvkdwm uawmh uReawmfwjYdk refrmEkiitaeeJY tmqD,tvSnusOuú|&mxl;ukd f d f H H hf 2013 ckEpf atmufwbmv 10 &ufaeYrm b½lEi;f EkiirS vTajymif;&,lcNhJ y;D S dk S dk d f H J jzpfygw,f/ jrefrmEkdifiHtaeeJY tmqD,HOuú|&mxl;ukd 17 ESpftwGif;rSm yxrqkH;tBudrf wm0ef,laqmif&Gufjcif;jzpfygw,f/ jrefrmEkdifiHtaeeJY tmqD,HOuú|tjzpf wm0ef,laqmif&GufEkdifjcif;[m tmqD,HtzGJUBuD; taeeJYomru EkdifiHwumtokdif;t0kdif;uyg jrefrmEkdifiHtpkd;&? jrefrm jynfolvlxkeJY uRefawmfwkdY jrefrmEkdifiH&JU tem*wftay:rSmyg ,kHMunfrI &SdwJhtaMumif;ukd jyojcif;vnf; jzpfygw,f/ 'Dvkd tmqD,HOuú|&mxl;ukd vTJajymif;wm0ef,laqmif&GufEkdifjcif; [m EkdifiHwumtokdif;t0kdif;twGuf ta&;BuD;wJh wm0efwpfckukd xrf;aqmifjcif;jzpfovkd wpfzufrSmvnf; jrefrmEkdifiHrSm jzpfay:aewJh EkdifiHa&;jzpfpOfeJY jyKjyifajymif;vJa&;vkyfief;pOfrsm;&JU wkd;wufrIawG[m tmqD,Ha'owGif;rSm *kPf,lEkdifwJhtqifh a&muf&SdaeNyD[k ,kHMunfNyD; wm0efvTJtyfjcif;cH&wmjzpfwJhtwGuf jrefrmEkdifiHom;rsm;tm;vkH; twGuf wm0efxrf;aqmifjcif;jzpfw,fvkdYvnf; qkdEkdifygw,f/ tmqD,HOuú|wm0ef[m tmqD,HtzGJUBuD;ukd OD;aqmifrIay;½kH omr[kwfbJ tmqD,HtzGJUBuD;eJY urÇmhtiftm;BuD;EkdifiHrsm;jzpfwJh tar&duefjynfaxmifpk? w½kwfEkdifiH? tdE´d,EkdifiH? *syefEkdifiH? Oa&my or*¾? ½k&Sm;EkdifiHwkdYeJY qufoG,fyl;aygif;aqmif&GufrIrsm;ukdvnf; OD;pD;OD;aqmifjyKvkyfoGm;&rSm jzpfygw,f/ 2015 rSm tmqD,HpD;yGm; a&;tokduft0ef;ukd azmfaqmifEkdifzkdY vkdtyfwJh vkyfief;awG? wm0ef awGvkyfaqmifzkdY &SdaewJhtwGuf uRefawmfwkdY tmqD,HOuú|tjzpf wm0ef,l&r,fh vmr,fhESpf[mqkd&if tvGefta&;BuD;wJh ESpfwpfESpf jzpfygw,f/ tmqD,HOuú|wm0efukd,lxm;csdefrSm tmqD,Hqkdif&m tqifhjrifhawGUqkHyGJawGeJY tpnf;ta0;BuD;awGukd vufcHusif;yjyKvkyf oGm;zkdY&SdNyD; EkdifiHwumqkdif&m ta&;BuD;udpö&yfrsm;udkvnf; OD;aqmif aqG;aEG;oGm;&rSm jzpfygw,f/ vmr,fhESpftwGif;rSm tmqD,HtzJGUBuD;ukd a'owGif; tiftm;pk wpfctaejzifh tiftm;aumif;vmatmif aqmif&uom;&rSmjzpfovkd k G f G tmqD,HeJY urÇmhtokdif;t0kdif;tMum; qufqHa&;awGrSmvnf; ydkrkd wd;k wufaumif;rGevmatmif OD;aqmifom;&rSmjzpfygw,f/ jrefrmEkiiH f G d f taeeJY urÇmhtodkif;t0kdif;eJY EkdifiHwumqufqHa&; yHkpHopfwpf&yfukd jyefvnfwnfaqmufaejcif;&JU jy,k*fwpfckvnf;jzpfygw,f/ uRefawmf wkEii&UJ vuf&usio;kH aewJh EkiijH cm;a&;rl0g't&vnf; jrefrmEkii&UJ Yd dk f H dS hf d f d f H tusKd;pD;yGm;oufoufukd tumtuG,fay;½kHomrubJ EkdifiHwum toki;f t0ki;f rSm wm0efowwfw?hJ wm0ef,wwfwhJ urÇmEiiwpfEiiH d d d l h dk f H dk f jzpfvmatmifvnf; BudK;yrf;aqmif&Gufaewmjzpfygw,f/ 'DvajymMum;wJh uRefawmfh&JU wifjyajymqkdcsufrsm;ukd jcHKiHkMunfh r,fqkd&if rdrdwdkYvlYtzJGUtpnf;[m ta&;BuD;onfhumvwpfckukd jzwf oef;NyD; EkdifiHa&;jzpfpOfESifh jyKjyifajymif;vJa&;vkyfief;pOfrsm;udk wnf aqmufae&wmjzpfygw,f/ 'Dvkyfief;pOftqifhqifhrSmvnf; pdefac: rIrsm;jynfhESufaeNyD; ¤if;pdefac:rIrsm;ukd tqifhtvdkuf &ifqkdifajz&Sif; ae&csdefvnf;jzpfygw,f/ wpfzufwGif jyóemrsKd;pHkajz&Sif;ausmfvTm; ae&aomfvnf; tjcm;wpfzufwGif tmrcHcsuf&Sdonfh arQmfvifhcsuf rsm;ukd awGUjrifae&NyDjzpfygw,f/ 'gaMumifh xdkarQmfvifhcsufawGukd tajccHNyD; Nidrf;csrf;a&;wnfaqmufrIESifh EkdifiHa&;jzpfpOfrsm; &SifoefrI ukd rdrdwdkYtm;vHk; yl;aygif;NyD; atmifjrifatmif aqmif&GufoGm;Mu&ef wdkufwGef;ajymMum;vdkygw,f/ uRefawmfhtaeeJYuawmh uRefawmf wm0ef,lxm;wJh oufwrf;umvtwGif;rSm jynfwGif;Nidrf;csrf;a&;&&Sd atmif? jynfolawG&JUvlrIpD;yGm;b0 ykdrkdwdk;wufaumif;rGefvmatmif aemiftem*wf rsKd;qufopfawGtwGufyg ydkrkdaumif;rGefjynfhpHkwJhb0 awG ydiqivmMuzdtwGuf a&&maocsmwJh tem*wfwpfcudk a&S;½INy;D k f dk f Yk k wpdkufrwfrwf BudK;yrf;aqmif&Gufvsuf&SdygaMumif; ajymMum;&if; ed*Hk;csKyfygw,f/ rdbjynfolrsm;tm;vHk; pdwfcsrf;omjcif;? ukd,fusef;rmjcif;eJY jynfhpHkMuygap/ aejynfawmf Ekd0ifbm 1 2013 ckEpf Ek0ifbm 1 &ufwiusa&mufaom t,fv*s;D &D;,m; S d G f f jynfo'ru&ufwpfor®wEdii trsK;d om;aeYtwGuf jynfaxmifpk Yl D kd k f H or®wjrefrmEkdifiHawmf? EdkifiHjcm;a&;0efBuD;Xme? jynfaxmifpk0efBuD; OD;0PÖarmifvGifxHrS t,fvf*sD;&D;,m;jynfolY'Drdku&ufwpfor®wEkdif iH? EkiijH cm;a&;0efBu;D rpöwm&rfwmeDvmref&mxHoYkd 0rf;ajrmufaMumif; d f o0PfvTmay;ydkYonf/ (owif;pOf)
 • 4. aomMum? Edk0ifbm 1? 2013 e,l;a,muf atmufwdkbm 31 tar&duefEkdifiH e,l;a,muf NrdKUwGif pD;u&uf0,f,lcGifh&Sdolrsm; toufukd touf 18 ESprS 21 f ESpftxd wdk;jr§ifhuefYowfoGm;&ef e,l;a,mufNrdKUawmf aumifpDu rJcGJqHk;jzwfcJhonf/ e,l;a,mufwif vlO;D a&txl G xyfqHk;ae&mrsm;ü aq;vdyf0,f ,lEiorsm; toufukd tjrifq;kH kd f l h owfrSwfoGm;rnf[k atyDowif; wpf&yfu azmfjyonf/ tqdkyg touft&G,fuefY owfcsutopfonf tDvufx&Gef f epf pD;u&ufaomufolrsm;vnf; tygt0ifjzpfonf/ tar&duefEdkifiH wpf0ef; tenf;qHk; touf 18 ESpf jynfhol rsm;om pD;u&ufaomufci&onf/ G hf dS tcsKdUaom jynfe,frsm;onf touf 19 ESpftxd wdk;jr§ifhxm; onf/ touf 21 ESpf owfrSwf aomNrdKUrSm e,l;a,muftjyif tjcm;ESpNf rKd U&Sonf/ d (atyD) tpövr®mbwf atmufwdkbm 31 ygupöwefEkdifiH ajrmuf0gZD &pöwefvlrsKd;pka'owGif tar &duefaemufqkH;armif;olrJh av ,mOfjzihfwdkufckdufrIwGif vlokH;OD; aoqkH;cJh&m ygupöwefEkdifiHu tar&duefudk jyif;jyif;xefxef a0zefvuaMumif; qif[mowif; dk f G wGif atmufwkdbm 31 &ufu azmfjyonf/ ]]atmufwbm 31 &uf eHeuf dk tapmydkif;u rD&ef&Sufa'orSm tar&duefolvQKd armif;olrJhav ,mOf 'Hk;usnfeJY ypfcwfwkdufckduf oGm;wmudk ygupöweftpdk;&tae eJY tjyif;txeftjypfqkdygw,f/ 'DwkdufckdufrI[m ygupöwef&JU tcsKyftjcmeJY ydkifeufe,fajrudk xdyg;jcif;ygyJ}}[k EkdifiHjcm;a&; 0efBuD;u ajymMum;onf/ armif;olrhJ av,mOfwucuf dk f dk rIrsm;onf tjypfrhJjynfolwkdY touftkd;tdrfpnf;pdrfudk qkH;½IH; apNyD; vlYtcGihfta&;ESihf vlom; csi;f pmemaxmufxm;a&;wdtay: Yk vnf; csKd;azmuf&ma&mufaMumif; ygupöweftpdk;&u ajymMum;cJh onf/ (qif[Gm) umwmwef atmufwdkbm 31 e,l;ZDvefEiiwif rd;k ysyazmif; dk f H G H l ysuusí 11 OD;aoqH;k oGm;aMumif; f wm0ef&Sdolrsm;u ajymonf/ tqkdyg rdk;ysHylazmif;ysufusrI onf a0&m&myg;jynfe,f umwm wefNrdKUteD;ü ysufuscJhjcif;jzpf aMumif; w&m;0ifowif;xkwfjyef csufwGif azmfjyonf/ ,if;rkd;ysH ylazmif;onf ajrjyifrS wufoGm;NyD;aemuf vQyfppf"mwftm;vkdif;rsm;ESifhNidNyD; aygufuGJ rD;avmifoGm;cJhjcif;jzpf aMumif; wm0ef&Sdolrsm;u ajym onf/ e,l;ZDvefEkdifiHü ,if;uJhodkY rdk;ysHylazmif; tEÅ&m,faMumifh aoqHk;rIrSm q,fpkESpfrsm; twGif; tqdk;&Gm;qHk;jzpfonf[k qdkonf/ vkdkufygoGm;ol tm;vHk; aoqHk;zG,f&Sdonf/ ,if;uJhodkY jzpfyGm;cJhjcif;rSm rdk;ysHylazmif;armif;ol rpöwm a[myif; aoG;xJwGif aq; ajcmufrsm; oHk;pGJxm;rIudk awGU& onf[kqdkonf/ ¤if;onf aq;ajcmufudk umvMum&SnfpGm oHk;pGJxm;aMumif; ppfaq;awGU&Sd& onf[kqkdonf/ (bDbDpD) tD;,l atmufwdkbm 31 tar&duefEkdifiH taejzihf Oa&myEkdifiHom;rsm;ESihf acgif; aqmifrsm;udk vQKUd 0Suaxmufvr;f f S rIus,fjyefYvmjcif;tay: Oa&my ygvDreftrwfrsm;u pdk;&drfrd aMumif; xkwfazmfajymMum;vdkuf onf/ Oa&myudk;EdkifiHrS udk,fpm; vS,tzGUJ onf tar&dueftrsK;d f om;axmufvSrf;a&; at*sifpD (tifeftufpfat)u *smreD0efBuD; csKyf tdef*s,fvmrmuJvftyg t0if Oa&myacgif;aqmifrsm;ESihf EkdifiHom;rsm;tm; vQKdU0Sufaxmuf tar&duefa&muf Oa&myudk,fpm;vS,frsm;udk awGU&pOf/ qkd;vf atmufwkdbm 31 awmifu&;D ,m;or®w ywf*ef dk G a[;u NyD;cJhonfhESpf or®w a&G; aumufywif EkiiawmftqifXme JG G d f H h BuD;tcsdKU0ifa&muf jc,fvS,fpGuf zufrIrsm;&Sdonf[k oHo,rsm; &Sdaeonfudk &Sif;&Sif;vif;vif; jzpfoGm;&ef oEéd|mefcsxm;aMumif; atmufwbm 31 &ufu ajymMum; kd cJhonf/ ]]pGyfpGJajymqkdrIwcsdKU &Sdaewm &JU taMumif;&if;Zmpfjrpftxd tpdk;&taeeJY vdkufrSmjzpfygw,f/ 'DpGyfpGJrIawGukdvnf; vuf&SdrSm Oya'pnf;rsOf;rsm;eJYtnD ppfaq; aeygNyD }}[k or®wywf*Gefa[;u tBuD;wef; or®w½kH;tzGJU0ifrsm; ESifh awGUqHk&mwGif ajymMum;cJh onf/ yk*Kd¾ va&;taejzifh a&G;aumuf f yGJü oHo,jzpfp&m rvkyfcJhaomf vnf; ywf*Gefa[;u 2012 'DZifbm or®wa&G;aumufyJGü XmeBu;D wcsKd U0ifa&mufpuzufr&dS G f I onf[k oHo,rsm;BuD;xGm; vmcJhojzifh aocsmazmfxkwfrSm jzpfNy;D jynfoxcsjyrnfjzpfaMumif;? l H ,if;udpöwGif wm0ef&Sdolrsm;udk vSrf;onfqkdonfh udpöESihfpyfvsOf; í pkHprf;ar;jref;&ef atmufwdkbm 30 &ufu tar&duefwm0ef&Sdol rsm;ESihfawGUqkHcJhonf/ Oa&my uk,pm;vS,tzGUJ onf d f f tdrfjzLawmfü tar&duefor®w bm;&uftkdbm;rm; vkHjcHKa&;ESihf tMurf;zufrI wefjyefwdkufckduf a&;tMuHay;t&m&Sd vpfqmrdkem udktygt0if tar&dueftpdk;& xdywef;wm0ef&orsm;ESifh axmuf f dS l vSrf;a&; wm0ef&Sdolrsm;tm; awGUqkHcJhMuonf/ ]]ol v QKd v k y f w mqd k w muwmh tNrJwrf;&SdaerSmygyJ/ 'gayr,hf tcsif;csif;olvQKdvkyfw,fqkdwm uawmh odyfobm0rusygbl;}}[k tD;,ludk,fpm;vS,f tBuD;tuJ uavm'Drkda&;u ajymonf/ ]]uRefawmfwkdYtaeeJY 'DpGyfpGJ csufawGukd trSeftwkdif;yJ jzpfapcsifygw,f}}[kvnf; 4if;u ajymonf/ (y&ufpwA) f D DG awmifudk&D;,m;or®w ywf*Gefa[; vnf;tjypfay;oGm;rnfjzpfaMumif; qufvufajymMum;cJhonf/ azazmf0g&DvrS pwifum or®w wm0efxrf;aqmifcJhol ywf*ea[;taejzifh trsKd ;om; G f axmufvSrf;a&;Xme (NIS)tyg t0if XmeBuD;wcsdKU or®wa&G; aumufyGJü 0ifa&mufpGufzuf rIrsm;&Sdonf[laom pGyfpGJajymqdk csufrsm;ESifhywfoufNyD; yxrqHk; tBurf ta&;,lxwazmfajymqkrI d k f d vnf; jzpfonf/ (qif[m) G zciftrnfrSef 2013ckESpf rwfvwGif usi;yNyD;pD;cJhonfh wuúokdv0ifpmar;yGJü txu(1) '*HkNrdKUe,frS f f cHktrSwf q'*-312jzifh 0ifa&mufajzqdkcJhaom OD;rsKd;jrifh-a'gufwmcsKdcsKd0if;wdkYorD; r,Of 0if;rsK;onf ajcmufbmom*kPxl;&&Sdí &rSwfaygif; 545 rSwfjzifh atmifjrifNyD; &efukewki; d f f d f a'oBuD;tqifh t|r qk&&dSaomaMumifh txl;csD;usL;*kP,l0rf;ajrmufaMumif;ESihf tjrJxl;cRef f xufjrufolwpfOD;jzpfap&ef qkrGefaumif;awmif;tyfygonf/ cspfaomtefwDat;? tefwDpef;jr? tefwDoGJU? tefwDolZm(M3 Food Center) tefwDpD? tefwDrmvm(Ma Har Myaing Medicare Centre) tefwDaqG? rMunfom(Earn Spark Myanmar Co.,Ltd.) usdusdtdrf;tdrf;? usdusdti,fr? rcifaroGif(Classic Style Fashion) ajrmufOuúvmyNrdKUe,f? trSwf 10 tajccHynmrlvwef;ausmif; pwkw¬wef; (c)rS armifatmifukdrif; zciftrnfrSef rSm OD;aZmfrif;OD; 12^Our(,)007614 jzpfygonf/ OD;aZmfrif;OD; aysmufqHk;aMumif; uRefr a':refcrf; 13^uoe(Ekdif) 009815 jrefrmEdkiiHul;vufrSwonf f f c&D;oGm;&if;aysmufqkH;oGm;ygojzifh awGUG &dS ygu taMumif;Mum;ay;yg&ef/ zkef;-09-43021353 ,mOfrSwfyHkpmtkyf rdwåLavQmufxm;jcif; ,mOftrSwf 4u^1610? Nissan Silvia S13, S/L(4x2)L.H.D ,mOfvuf0,f &Sol OD;a&Tvl0if; 12^wre(Eki)089764 d d f u (ur-3) aysmufqkH;í rdwåLxkwfay; &ef avQmufxm;vmygonf/ uefUuGuvkd f ygu cdkivkaomtaxmuftxm;rsm;jzihf f H aMumfjimonfh&ufrS 15&uftwGi; atmuf f azmfjyyg½kH;odkU vludk,fwdkifvma&muf uefUuGufEkdifygonf/ une? c½dkif½Hk;(&efukeftaemufydkif;)
 • 5. aomMum? Edk0ifbm 1? 2013 tD&ef&JU EsLuvD;,m;tpD tpOfukd EkiiwumeJ&if;ES;D yGivif; d f H Y fh pGm aqG;aEG;rIawGqufvufjyKvkyf a&;pdwftm;xufoefaewJh tD&ef tmPmydkifawG[m vmr,fhoHk;v twGif;rSm EsLuvD;,m;avmif pm xkwvyEiawmhr,fvYkd w&m; f k f kd f 0ifxkwfazmfajymMum;vdkufNyDjzpfyg w,f/ EsLuvD;,m;avmifpmudk xkwf ,lwJhtcg taxmuftulay;Edkif wJh ,la&eD,H'dkifatmufqdkufudk xkwfvkyfEkdifNyDjzpfNyD; tD&efEdkifiHu wnfaqmufxm;wJh bl&SmEsLuvD; ,m;"mwf t m;aypuf ½ H k t wG u f jznhfqnf;ay;EdkifawmhrSm jzpfyg w,f/ ,la&eD,H'dkifatmufqdkuf[m EsLuvD;,m; "mwfaygif;zdkawG twGuf avmifpmxkwf,lwJhtcg t"dutoHk;jyK&wm jzpfwmrdkY tD&efEsLuvD;,m; pGrf;tiftzJGU tBu;D tuJ tvDtufbmqmvD[D u ajymMum;ygw,f/ tD&efEii&UJ bl&mEsLuvD;,m; kd f H S pGrf;tifpuf½Hkudk ½k&Sm;wdkYu NyD;cJhwJh pufwifbm 23 &ufupwifNyD; vJTajymif; vufcH&,lEdkifcJhwmjzpf ygw,f/ 'gayr,fh yxrESpfESpfwm umvtwGi;f rSm &S&m;tif*sie,m S f D awGu tD&efynm&SiawGukd enf; f ynmeJYenf; pepfydkif;qdkif&mawG axmufyunay;aeOD;rSmjzpfygw,f/ hH l D w½kwEiiH prwfze;f xkwvyf f dk f k f k olvkyfief;&Sifrsm;u aps;uGufxkd; azmufrIjyKvkyfaecsdef 2013 ckESpf wwd,okH;vywfumvüqrf aqmif;onftufyvukd ausmvef J f f G um a&SUrS OD;aqmifaevsuf&Sd aMumif; apmihMf unfavhvmolwu h Ykd tar&duefaxmufvSrf;a&;owif;rsm;zGifhcsol pEkd;'ef;taejzifh tDauGa'gEkiioYkd Ediia&;cdvciavQmufxm;vmygu vufc&efpOf;pm; d f H k f H k HI G hf H ay;rnfjzpfaMumif;? or®w&maz;vfaumf&,mu atmufwbm 29 &uf D kd wGif ajymMum;vkdufonf/ rdrdwdkYtaejzifh pEkd;'ef;cdkvIHcGifhavQmufxm;vmygu vufcHvdrfhrnf jzpfaMumif; yD½l;or®wu ½k&Sm;EkdifiH armfpudkNrdKUüor®wylwifESifhawGUqHk tNyD; owif;axmufrsm;tm; ajymMum;onf/ pEkd;'ef;udk avm avmq,f ½k&Sm;EkdifiHu wpfESpfckdvIHcGifh ay;xm;onf/ yD½l;0efBuD;csKyf *sLtef*sifrDeufar,mu &mxl;rSEkwfxGufNyD; a'o qkdif&m tkyfcsKyfa&;rSL;tm; tpm;xkd;cefYxm;rnfjzpfaMumif; atmuf wdkbm 29 &ufwGif ajymMum;vdkufonf/ 2012 ckESpf Zlvkdifvu 0efBuD;csKyfjzpfvmaom *sifrDeufu tjcm;0efBuD;tzGJU &mxl;rsm;udk vnf; tajymif;ta&TU jyKvkyfNyD; 4if;ae&mwGif qufcHrnfholrsm;tm; aMunmvdrfhrnfjzpfaMumif; ½kyfjrifoHMum;rSwpfqihf ajymonf/ qefrmwifa'oajrmufyi;f Ouú| qD;qmADvefEsL Amtm&DAmvdonf kd k 4if;ae&mqufcHvdrfhrnf[k ajymonf/ *sifrDeufonf Zlvdkifvu 0efBuD; csKyfrjzpfrD w&m;a&;0efBuD;tjzpf wm0efxrf;aqmifcJholjzpfonf/ 'DESpfESpfwm umvtwGif;rSm &S&Sm;wdkY&JU axmufyHhulnDrIawG NyD;jynhfpHkoGm;NyDqdk&ifawmh bl&Sm EsLuvD;,m;puf½Hk&JU udpöt00 tm;vHk;udk tD&efwdkYuyJ wm0ef,l udkifwG,fxdef;csKyfcGihf&&SdrSm jzpfyg w,f/ wu,fawmhbl&SmEsLuvD; ,m;pGrf;tifpuf½Hkudk 1975 ckESpf u *smreDukrÜPDawGu pwif wnfaqmufcJhwmjzpfygw,f/ 'gayr,fh 1979 ckESpfaemuf ydkif;rSmawmh tqihfjrihfenf; ynmawG tD&efudkulnDay;zdkY atmufwbm 29&ufwiajymMum; kd G f cJhonf/ urÇmwpf0ef;ü prwfzkef; a&mif;csrIaps;uGufrSm NyD;cJhonfh umvtwGif; a&mif;csrIpHcsdefopf wifcJhaMumif; pkpkaygif;a&mif;tm; rSm wpfurÇmvHk;ü 258 'or 4 oef;a&mif;csEkdifcJhojzifh ,cifESpf ydwfyifrIawG? zdtm;ay;rIawG aMumihf *smreDwdkY qufvufvkyf udkifrI r&SdawmhbJ bl&SmEsLuvD; ,m;puf½kH wnfaqmufrI &yfqi;f kd oGm;cJhygw,f/ 1998 ckESpfrSmawmh tD&efeJY &S&m;wduefx½dupmcsKyf csKyqNkd y;D S Yk k f f bl&mEsLuvD;,m;puf½ukd Ny;D pD;wJh S kH txdwnfaqmufcJhwm jzpfyg w,f/ Ekiiwum todi;f t0di;f u d f H k k tD&ef&UJ EsLuvD;,m;tpDtpOf[m vufeufxkwfvkyfzdkY jyifqifae wmjzpfw,fvdkY pGyfpJGcJhNyD; pHkprf;ppf tvm;wlumvuxuf a&mif; tm; 38 'or 8 &mcdiEe;f wd;k vm k f I jcif;jzpfaMumif; od&onf/ awmifu&;D ,m;EkiitDvuf kd d f H x&Gefepfbk&if qrfaqmif;onf prwfzkef;vHk;a& 81 'or 2 oef; wifykdYa&mif;cscJh&ojzifh &S,f,m aps;uGufrSmvnf; 31 'or 4 &mckdifEIef;xd jrihfwufcJhonf/ tufyvtize;f rSm ,cko;kH v J f dk f k ywftwGif; a&mif;tm; vHk;a& 33 'or 8 oef;&SdcJhaomfvnf; ¤if; &S,f,maps;uGufrSm NyD;cJh onfhESpfu 14 'or 4 &mckdif EIef;rS ,ckESpf 13 'or 1 &mckdif EIef;odkY avsmhusoGm;jcif;jzpfonf/ w½kwfEkdifiHxkwf [Gma0; a&mif;tm;rSm wwd,ae&mü&SdNyD; prwfzkef;vHk;a& 12 'or 5 oef; a&mif;csEkdifcJhojzifh jynfwGif; ukrÜPD vDEdkAdkxuf a&mif;tm; 0 'or 1 &mckdifEIef;tompD;ae&m ydkifqdkifxm;onf/ awmifu&;D ,m;Ekiixwf LG kd d f H k rSm a&mif;tm;wwd,ae&mrS yOör ae&modkY usqif;oGm;onf/ prwfze;f aps;uGuonf ckirm k f d f aeqJyifjzpfNyD; 2014 ckESpfxJü wpfESpfywfvHk; a&mif;&tvHk;a& wpfbDvD,Hxd a&muf&Sd&ef arQmfrSef;xm;onf/ 2013 ckESpf rdkbkdif;zkef; aps;uGufavmuonf NyD;cJhonfh ESpfuxuf 5 'or 7 &mckdifEIef; wdk;vmcJhNyD; a&mif;&vHk;a& pkpk aygif; 467 'or 9 oef; &Sd oGm;NyDjzpfonf/ tm;vHk;xJwGif qrfaqmif;onf a&mif;tm; taumif;qHk;taejzifh xdyfqHk;ü &yfwnfaejcif;jzpfonf/ aq;rIawG tBudrfBudrfjyKvkyfcJhwm jzpfygw,f/ tcktcsermawmh tD&efwu d f S Ykd bl&SmEsLuvD;,m;puf½Hk twGuf EsLuvD;,m;avmifpmawG xkwf vkyfawmhr,fvdkY ajymMum;aewmrdkY olwdkY&JU EsLuvD;,m;tpDtpOf&JU taetxm;udk wpfpdwfwpfydkif; vSpf[jyvdkufwm jzpfovdk EdkifiH wumoHo,jzpfaerIawGudkvnf; acszsufzkdY BudK;pm;vdkufwmrdkY tD&efw&UJ ajcvSr;f udk Ediiwumu Ykd k f H apmifhMunhfaevsuf&Sdygw,f/ / uav;i,frsm; zkef;? iPad ponfh tDvufx&Gefepfypönf;rsm; toHk;jyKjcif;ESifhvlrIrD'D,mMunfh½I oHk;pGJrIrsm;ukd rdbrsm;taejzifh MuyfrwfoihfaMumif;? ,if;onf t0vGefjcif;ESifh tjcm;usef;rma&; ESifhqkdifaom ab;tEÅ&m,frsm;udk umuG,Eia&;twGuf jzpfaMumif; f dk f qufoG,fa&;ESihf rD'D,mqkdif&m American Academy of Pedrl0g' iatrics(AAP)tzGJU xkwfjyefcsuft&od&onf/ Muyfrwfay; ]]uav;oli,f? ysKdazmf0ifcsdef ESifhrD'D,m}}[k acgif;pOfwyfxm; onf h ,if ; xk w f j yef c suf w G i f uav;i,frsm; pdwfydkif;qkdif&m zGUH NzKd ;rIwif tvH;k pHaom tqifjh rifh G k enf;ynmypönf;rsm;ESifhvlrIrD'D,m wkdYu ½dkufcwfrI&Sdojzifh rdbtkyf xde;f olrsm; Muyfrwfay;rI&&rnf dS [k qdkonf/ t0vGejf cif;? tdya&;ysujf cif;? f ausmif;wGif;jyóem&Sdjcif;? &efvdk jcif;ESifhtjcm;tjyKtrlydkif;qkdif&m jyóemrsm;udk ,if;rD'D,mESifh tqifhjrifh enf;ynmypönf;rsm; oHk;pGJrIu tm;jznfhoufa&muf apaMumif; AAP u ajymMum; onf/ wDADGMunfh½Ijcif;ESifhywfoufí ppfyGJaMumihf,dk,Gif;ysufpD;aeaom qD;&D;,m;EkdifiHü uav;i,frsm; twGif; uav; 10 OD; ydkvD,dkaeNyDjzpfaMumif;? ,if;rSm 1999 ckEpaemufyi;f yxrqH;k tBurf jzpfym;jcif;jzpfaMumif; urÇmuse;f rma&; S f kd d G h tzJGU('AvsLtdwfcsftdk) u atmufwdkbm 29 &ufwGif twnfjyK ajym Mum;onf/ qD;&D;,m;EkdifiHtwGif; ydkvD,dktrsKd;tpm;Akdif;&yfpful;pufcH&ol 10 OD;&SdoGm;NyDjzpfaMumif;? tjcm; 12 OD;udk ppfaq;aeqJjzpfaMumif; ukvor*¾ajyma&;qdkcGihf&Sdol rmwifeDqmab;u ukvor*¾ü ajym Mum;onf/ toufEpEpatmufuav;rsm;ukd S f S f rd b rsm;u rMunf h c k d i f ; oih f aMumif;? xkdYjyifuav;i,frsm;ESifh qufausmfoufrsm; wpfaeYvQif ESpfem&Davmufom Munfhoihf aMumif; qkdonf/ wDAGDESifh½kyf&SifwdkYwGif tMurf; zufrIrsm;? vdifydkif;qdkif&mrsm;? pum;vH;k toH;k tEIe;f ½di;f rsm;&Sae k d aMumif;? wDAGD odkYr[kwf ½kyf&Sif Munfhjcif;tay:wGif tvSnfh tajymif;vkyfMunfhygu wpfrl xl;jcm;pGm ajymif;vJrIrsm; jzpfvm rnfudk rdbrsm;taejzifh awGU& rnfjzpfaMumif; e,l;ruúqDukd wuúodkvfrS a'gufwmApfwmu ajymMum;onf/ tar&duefwGif NyD;cJhonfh okawoewpf&yft& touf &Spf ESpfrS 10 ESpfMum; uav;rsm;onf rD'D,mrluGJtrsdK;rsdK; oHk;pGJMunhf½I jcif;jzifh tcsdefjzKef;aeMuonfrSm wpfaeY &Spfem&DrQ&SdNyD; xdkxuf toufydkBuD;aom BuD;aumif 0ifuav;rsm;onf 11 em&Dausmf rQ tcsdefjzKef;aeMuvsuf&Sd aMumif; AAP tqkdt&od& onf/
 • 6. aomMum? Ekd0ifbm 1? 2013 a&S;,cifu vlb0twGuf t"duta&;Bu;D qH;k udk pm;0wfaea&; Y [k ajymqdkavh&Sdonf/ qkdvdkonfrSm pm;0wfaea&;tqifajyaeaom vlwpfOD;tzdkY vlYavmutwGuf jynfhpHkaeonf[laomoabm/ odkYaomf,aeYwGifrl b0&yfwnfrIrsm;üpm;0wfaea&;omru tod ynm&Sda&;onfvnf; r&Sdrjzpf txl;vkdtyfvm/ ]]odjcif;onf wefcdk;owåd}}[k qkd½dk;&Sdonfhtwkdif; todÓPfynm&SdolwdkY vTrf;rdk; aom acwf? ynmwwfvlwef;pm;ESifhtaMumif;tusdK;? taumif; tqd;k udk a0zefcsicseEionfh vlwef;pm;rsm;aom wki;f jynfwYdk zGUH NzKd ; hf d f dk f d wdk;wufaom umv[kyif qkd&ygrnf/ ,aeYurÇmay:wGif zGHUNzdK;NyD;EdkifiHrsm;? zGHUNzdK;qJEkdifiHrsm;udk avhvm Munfygu ,if;Ekiirsm;ae jynforsm; todynmzGUH NzKd ;wd;k wufrEihf h d f H l I S EkdifiHzGHUNzdK;wdk;wufaerIwdkYonf xyfwleD;yg; tcsdK;usaeayonf/ txl;ojzifhtm;vkH;u ESpfoufvufcHaeMuonfh 'Drkdua&pDpepfudk usio;kH aom Ekiirsm;ü jynforsm;rSeuefaom todynm&&Sa&; hf d f H l f d udk enf;vrf;rsdK;pHkjzifh aqmif&Gufay;vsuf&Sd&m t"duyHhydk;rIr@dKifrSm trsm;jynfol0efaqmifrI rD'D,mjzpfonf[k qdkygonf/ tvm;wl 'Drdkua&pDtoGiful;ajymif;a&;udk t&Sdeft[kefjzifh aqmif&Gufvsuf&Sdaom zGHUNzdK;qJEdkifiHtrsm;tjym;wGifvnf; trsm; jynfol0efaqmifrIrD'D,mudk t"duenf;vrf;tjzpftoHk;jyKí EkdifiHol? Ekiiom;rsm; todynmA[kowESiowif;tcsutvufrsm; &&SEif d f H k hf f d dk orQ &&SdMuap&ef aqmif&Gufvsuf&SdMuygonf/ ,ckumvonf trdjrefrmEkiitm; rdbjynfowpf&yfv;kH u arQmf d f H l vifhawmifhwaeMuonfh 'Drdkua&pDEkdifiHawmfopfjzpfay:apa&; twGuf taumiftxnfazmfvsuf&Sd&m tpdk;&tzGJUtpnf;rsm;rS BudK;yrf;aqmif&Guf&ef wm0ef&SdouJhodkY rdbjynfolwpf&yfvHk;uvnf; twlwuG yl;aygif;yg0ifvkyfaqmif&ef txl;vkdtyfrnfjzpfygonf/ odkYjzpf&m 'Drkdua&pDEkdifiHawmfopfudk tpdk;&ESifhjynfolwnDwnGwf wnf; cswuf&mc&D;vrf;0,f tpd;k &ESijhf ynfotMum; aygif;ul;wHwm; D l rSm pwkw¦r@dKif[k txl;jyKac:qkdaeMuaom rD'D,mrsm;yifjzpfMuyg onf/ ,aeYjrefrmhr',mavmuonf 'Drua&pDacwfa&pD;aMumif;0,f D D kd jynfaxmifpkor®wjrefrmEkdifiHawmf zGJUpnf;yHktajccHOya'yg tcGifh ta&;rsm;twdkif; vGwfvyfpGmxkwfazmfajymqkdcGifh? a&;om;jzefYa0cGifh wkdY&&SdaeMuNyD; wkdif;jynfESihfvlrsdK;tusdK;pD;yGm;twGuf EkdifiHawmf? rdb jynfolrsm;ESifhtwl OD;xrf;yJhxrf;aqmif&GufaeMuNyDjzpfygonf/ Oya'jyKa&;? tkyfcsKyfa&;? w&m;pD&ifa&;[laom r@dKif (3)&yfudk xde;f ausmif;wnfrwf&ef rD',mudk pwkwr@dKi[wifpm;Ny;D Watch h D ¬ f k Dog [kokH;EIef;avh&SdMuonf/ r@dKif(3)&yfonf rdrdwm0ef rdrd [efcsufnDnD? rSefrSefuefuefESihf rQrQwwvkyfaqmifEkdifrSom w&m; Oya'pdk;rdk;NyD; EkdifiHwnfNidrfat;csrf;onfESihftrQ EdkifiHawmf zGHUNzdK; wdk;wufrIqdkif&m vkyfief;pOft&yf&yfudk csrSwfxm;aom rl0g'ESifh tnD jynfolrsm; pdwfa&mukd,fyg yl;aygif;yg0ifaqmif&GufrIrsm; jzihf wk;d wufatmifjrifatmif aqmifMuOf;Ekiayrnf/ rD',mrsm;tae d f D jzihfvnf; r@dKif(3)&yfESihf rdbjynfolwdkYtMum; aygif;ul;qufoG,f ay;&mwGif rSefuefaom owif;tcsuftvufrsm;jzihf trsKd;om; tusKd;pD;yGm; wdk;wufjrifhrm;a&;udk a&S;½Ií pme,fZif;usihf0wfESihf tnD vkyfaqmifay;EkdifonfESihftrQ EdkifiHawmftpkd;&tzGJUtpnf;rsm; ESihf rdbjynfolwdkY ,kHMunfav;pm;tm;udk;xkdufaom r@dKifwpfck jzpfvmayrnf/ rdrdwkdYEkdifiHonf ordkif;aMumif;tpOftvmrsm;t& yJcl; atmufwdkbm 31 yJcl;NrdKU [Hom0wD&yfuGuf&Sd aZmif;wl&yomwGif atmufwbm d f kd 28 &uf eHeuf 10 em&Du vQyf ppf"mwftm;cEIef;xm; jyifqif aumufcHrnfhtaMumif; &Sif;vif; yGJtcrf;tem;usif;y&m tcrf; tem;odkY yJcl;wdkif;a'oBuD; pufrI vufrEifh pGr;f tif0efBu;D Xme0efBu;D I S OD;abbDtkef;? aejynfawmf vQyfppfpGrf;tm; 0efBuD;XmerS vQyppf"mwftm;jzefjY zL;a&;vkyief; f f tif*sie,mcsKyf OD;atmifjrif?h yJc;l f D aexkdifonfh wkdif;&if;om;vlrsKd;aygif; 100 ausmf bmompum;? ,Of aus;rIESihf ,kHMunfudk;uG,f&mtrsKd;rsKd;wdkYjzifh twlwuG ,SOfwGJaexkdifcJh Muonfh EkiiwpfEiijH zpfygonf/ xkoYkd rwlujJG ym;rIrsm; toGioP²mef d f H dk f d f jcm;em;rIrsm; rsm;jym;pGm&Sdaeonfh vlYtzGJUtpnf;twGif; 'Drdkua&pD EkdifiHwpfck toGiful;ajymif;a&;vkyfief;pOfrsm;ukd aqmif&Guf&mwGif EkdifiHwpf0ef;udk vTrf;jcHKjzefYMuufEkdifrnfh 0efaqmifrIrD'D,mwpfckrSm wkdif;jynftwGuf ta&;ygaomvdktyfcsufwpfcktjzpf rvGJraoGwnf&Sd vmcJhNyD jzpfygonf/ tpk;d &(odr[kw) vlwpfO;D wpfa,muf(odr[kw) rD',mtzGUJ tpnf; Yk f Yk f D wpfc(okr[kw) todi;f t0di;f wpfck ponfjzihf wpfccrO;D pD;í aqmif&uf k Yd f k k k k S G vQifvnf; ,if;wdkY pdwfqE´rnfodkYyif &Sdaomfjim;vnf; tm;vkH; vTrf;jcHKNyD;jynfhpkHatmif aqmif&Gufay;Ekdif&ef uefYowfcsufrsm;pGm &Sdae ayrnf/ þjyóemudk ajyvnfatmifajz&Sif;Ekdifrnfh wpfckwnf;aom enf;vrf;rSm jynfolvlxku vufcHEkdifaom vlxkvlwef;pm; tvTm aygif;pkHyg0ifonfh vlrIa&;tzGJUtpnf;toD;oD;rS uRrf;usifolrsm;jzihf OD;aqmifonfh trsm;jynfol0efaqmifrIrD'D,m../ EkdifiHom;wkdif; arQmfvihfawmihfwcsufjzpfaom rdrdwdkYb0 zGHUNzdK; wkd;wufa&;? rdrdESihfwuG rdrdrdom;pkywf0ef;usiftodkif;t0dkif; at;csrf; om,mNyD; acwfrDvlaerIpepfESifhtnD vlwef;apha&;? rdrdwdkY rsKd;qufopf rsm;twGuf vHjk cKH pwcs&Ny;D aumif;rGeaomtem*wfukd vufqihurf;ay; d f f f Ekdifa&;wdkYonf todynm? A[kokwESihfjynfhpkHrS jzpfayrnf/ rSefuefNyD; vkdtyfonfhowif;tcsuftvufrsm;udk jynfhpHkrSefuefpGm&&SdEkdifrSom EkdifiHom;wdkif; taMumif;tusdK;? taumif;tqdk;udk a0zefydkif;jcm;EkdifNyD; EkdifiHESifhvlrsdK;tusdK;pD;yGm;twGuf EkdifiHBuD;om;yDopGm ,HkMunfcsufrSef? cH,lcsuf&SdpGmjzifh EkdifiHawmfwnfaqmufa&; vkyfief;pOfrsm;ESifh a&&Snf zGHUNzdK;wdk;wufa&; &nfrSef;csufrsm;ukd tm;BudK;rmefwuf t"duae&mrS yg0ifaqmif&uEiayrnf/ xkoreuefonfh todynmA[kowudk EdiiH G f dk f d Ykd S f k k f om;tm;vHk;wpfajy;nD cHpm;&&SdEkdifa&; jzefYa0ay;EkdifonfrSm vlxk twGif; owif;od&SdydkifcGifhudk wpfajy;nD tnDtnGwfjzpfaprnfh trsm; jynfol0efaqmifrIrD'D,m.../ xkdodkYaom todynm? twwfynm<u,f0onfh jynfolrsm; ydkrkd rsm;jym;vmonfESihftrQ EkdifiHawmfBudK;yrf;csufonf rdbjynfolrsm; vdtyfcsu?f rdbjynfowvktifonf EkiiawmfqE´? Ekiiawmf k l Ykd d d f H d f H vkyfaqmifrIonf rdbjynfolwdkYtusdK;pD;yGm;? rdbjynfolwdkYcHpm;&&Sd aom toD;tyGifhrsm;onf EdkifiHawmftm;xkwfaqmif&GufrIrsm;tjzpf wpfxyfwnf;us? wpfom;wnf;jzpf? ppfrSefaomjynfaxmifpkpdwf"mwf ESitwl at;csr;f om,maom 'Drua&pDEiiawmfopfukd tcsewtwGi;f hf kd dk f H d f kd xkqpftaumiftxnfazmfEkdifrnfjzpfayonf/ xkdodkYaom pGrf;aqmif Ekdif&nfudk jr§ifhwifay;EkdifonfrSm jynfolA[dkjyKaom trsm;jynfol 0efaqmifrI rD'D,m.../ UNESCO tzGJUBuD; rD'D,mzGHUNzdK;rItnTef;udef;(Media Development Indicator)wGif trsm;jynfol0efaqmifrIrD'D,monf 'Drdkua&pD pepf ta&;Bu;D qH;k tpdwtydi;f jzpfaMumif; zGiqxm;ygonf/ ,if;tjyif f k fh kd trsm;jynfol0efaqmifrIjzifh vGwfvyfpGmxkwfazmfajymqkdcGifhomru vl wpfOD;csif;pDtaejzifh owif;tcsuftvuftaMumif;t&mrsm;? oabm w&m;rsm;udk vGwfvyfpGm&SmazGod&SdEkdifcGifh? vufcH&,lEkdifcGifhponfh vlY tcGifhta&;rsm;&&SdaomaMumifh tjynfjynfqkdif&m vlYtcGifhta&; aMunmpmwrf;tydk'f(19)ESifhudkufnDNyD; vlYtcGifhta&;azmfaqmif&m wGif ta&;BuD;aom u@wpf&yfjzpfaeaMumif;vnf; awGU&Sd&/ trsm;jynfo0efaqmifrr',mudk txl;ojzifh EkiiwumtzGUJ tpnf; l I D D d f H rsm;u wGifwGifus,fus,f ajymqdkaeMuonfh vGwfvyfpGmajymqkdcGifh? EkdifiHwGif; jynfolrsm;taejzifh rwluGJjym;onfh owif;Xmersm;rS owif;tcsuf wdi;f a'oBu;D vQyppftif*sie,m k f f D OD;pdefatmif? vQyfppf"mwftm; jzefYjzL;a&;XmerS wm0ef&Sdolrsm;? NrdKUay:&yfuGuf&Sd tkyfcsKyfa&;rSL; rsm;ESipuf½tvky½rsm;rS wm0ef&dS fh kH f kH olrsm; wufa&mufcJhMuonf/ (,mykH) &Sif;vif;yGJwGif tif*sif eD,mcsKyf OD;atmifjrihfu "mwftm;c wdk;jr§ihfaumufcH& jcif;? vQyppf"mwftm; acRwm f oHk;pGJrIrsm; jyKvkyf&eftaMumif; wdkYudk &Sif;vif;aqG;aEG;cJhNyD; vQyfppf"mwftm; jzefYjzL;&mwGif vdktyfcsufrsm;&Sdygu wifjy puf½kH tvky½rS wm0ef&orsm; f kH dS l awmif;qdEiaMumif;udk aqG;aEG; ar;jref;rIrsm;udk k dk f jyefvnf ajymqkdcJhNyD; wufa&mufvm ajzMum;cJhaMumif; od&onf/ aom &yfuGuftkyfcsKyfa&;rSL;ESihf oefYpif tvufrsm;udk tvG,fwul&,lEkdifcGifh? jynfolrsm;rwluGJjym;onfh tjrifrsm;udk rD'D,mrsm;rSwpfqifh xkwfazmfajymqkdEkdifcGifhponfwkdY yg0ifaom A[krD'D,m0g'(Media Pluralism)ukd jriwifay;Ekionhf § hf d f rD'D,mwpfrsdK;[kvnf; qkdMuonf/ jynforsm;b@maiGutoH;k jyKNy;D trsm;jynfo tusKd ;pD;yGm; l dk l twGuf 0efaqmifray;aom tzGUJ tpnf;jzpfonf/ EkiiHh0efxrf;rsm; I d f wpfenf;tm;jzifh tpdk;&vlrsm;ryg0ifbJ Oya't&zGJUpnf;rnfh trsm;jynfo0efaqmifrr',maumfrwD pDrtycsKyrrsm;t& trsm; l I D D H k f f I jynfol0efaqmifrIrD'D,mtkyfcsKyfa&;tzGJUu usifh0wfpnf;rsOf;rsm;ESihf tnD vkyfaqmifoGm;&rnfjzpfygonf/ tpkd;&ykdifr[kwfojzifh tpkd;&tmabmfoufoufom &yfwnfazmfaqmif&ef rvkdtyfovkd tzGJUtpnf;wpfck? vlyk*¾dKvfwpfOD;wpfa,muf MoZmvTrf;rkd;xm; rIr&Sdojzifhvnf; EkdifiHa&;? pD;yGm;a&;tp&Sdaom zdtm;rsm;rS uif;vGwNf y;D A[kr',m0g'ukd wk;d jritaumiftxnfazmf aqmif&uf D D § fh G Ekdifonfh vGwfvyfaom rD'D,mtzGJUtpnf;jzpfygonf/ trsm;jynfol0efaqmifrIrD'D,m tajccHrlrsm;ukdMunfhygu vnf; jynfolrsm;odoifhodxkdufonfh owif;tcsuftvufrsm;? vltrsm;tm½kpurudk rcHMu&onfh tiftm;enf;tkyprsm;? vlenf;pk H dk f I f k wki;f &if;om;rsm; ta&;udprsm;ukazmfjyay;Ekirnfh tcsutvuf d ö d d f f rsm;ponfjzifh yg0ifae&m EkdifiHawmf jynfolA[kdjyKrl0g't& vnf;aumif;? rdrdwkdY EkdifiH a&? ajr? awmawmifobm0? ½kd;&m ,Ofaus;rI"avhxkH;pHrsm;t&vnf;aumif; vGefpGmrSyifudkufnDrI&Sdae onfukd awGU&Sd&rnfjzpfygonf/ xkdYtjyif pmwwfajrmufrIEIef; 90 &mckdifEIef;ausmf&Sdonfh rdrdwkdYEkdifiHwGif trsm;jynfol0efaqmifrI rD',mukom yDyjD yifjyifvyaqmifEiygu Ekiiom;rsm; todynm D d k f dk f d f H zGHUNzdK;wkd;wufvmrIESihftwl EkdifiHzGHUNzdK;wkd;wufrIonfvnf; a&jrifh Mumwifh qkdovkd jzpfvmEkdifayrnf/ rnfonhfEkdifiHwGifrqkd trsm;jynfol0efaqmifrIrD'D,mwpfckukd zGUJ pnf;rnfqygu trsm;jynfo0efaqmifrr',m tajccHrrsm;ukd dk l I D D l atmifjrifatmif taumiftxnfazmfEkdif&eftwGuf wdusNyD; ckdifrm onfh Oya'wpf&yf jy|mef;&efvkdtyfonf[k qkdygonf/ uGefjrLepf pepfrS 'Drkdua&pDpepfokdY toGiful;ajymif;cJhonfh ta&SUOa&myEkdifiH rsm;wGif EkdifiHykdifrD'D,mrsm;? ygwDykdifrD'D,mrsm;ukd trsm;jynfol 0efaqmifrIrD'D,mtjzpfajymif;vJ&ef Oya'rsm;jy|mef;aqmif&Guf cJhaMumif; od&Sd&/ trsm;jynfol0efaqmifrIrD'D,m&Sdonfh EkdifiH wkdif;wGifvnf; zGJUpnf;ykH? wm0ef? b@ma&;pepf? t,f'DwmtzGJU vGwfvyfcGihf? wm0efcHrIwkdYukd Oya'jzifh jy|mef;xm;onf[k qkdyg onf/ UNESCO tzGUJ rS owfrwxm;aom rD',mzGUH NzKd ;rItnTe;ude; S f D f f wkdif;wmrIwGifvnf; Oya'rsm;jy|mef;xm;jcif; &Sd^r&Sd [laom pHEIef;ESihf vkyfaqmifaMumif; od&Sd&ygonf/ okdYjzpf&m rdrdwkdYEkdifiHESihf vkuzufnrnf?h EkiiwumpHEe;f rsm;ukd rypfy,fonf?h vuf&tae d f D d f H I dS txm;ESihfvnf; vkdufavsmnDaxGjzpfrnfh trsm;jynfol0efaqmifrI rD',mOya'wpf&yf ay:xGe;f vma&;onf rdrwEiiom;tm;vk;H D d Ydk dk f H orkdif;ay;wm0efwpf&yf[kyif owfrSwf&rnf jzpfygonf/ arvtwGif;u trsm;jynfol0efaqmifrI rD'D,mOya'Murf;ukd trsm;jynfozwf½avhvmEki&ef xkwjf yefc&m rwlnaom oabm l I d f hJ D xm;tjrifrsm;tm; Mum;odcJh&ygonf/ 'Drkdua&pDpepf tESpfom& ESihftnD rwlnDrIrsm;? oabmxm;uGJvGJrIrsm;&SdMurnfrSm "r®wmyif jzpf/ rwluGJjym;rIrsm;onf tqk;r[kw?f tusK;tjzpf aqmif&GuEkif d d f d rIonf &v'faumif;rsm;jzpfap&ef OD;wnf&rnfom jzpfygonf/ rnfonfh EkdifiHom;rqdk rdrdEkdifiHESihf vlrsKd; tusKd;pD;yGm; jzpfxGef; wdk;wufrIudk vkdvm;Muonfom/ EkdifiHawmftpdk;& &nfrSef;csufrSm vnf; rdbjynfolwpf&yfvHk; trsKd;om;tusKd;pD;yGm;wdk;wufjrihfrm; a&;yifjzpf/ þodkYdqdkvQif rdrdwkdY bHk&nfrSef;csufonf wlnDNyD; pmrsufESm 7 okdY - ,cktcsdefwGif wpfEkdifiHvHk;ü rdk;pyg;rsm; &dwfodrf;rnfhtcsdef jzpfygonf/ - rd;k pyg;&dwor;f Ny;D oD;xyftjzpf rwfy?J yJwpr;f oD;ESrsm;pduysK;d f d D d H k f &ef awmifov,form;rsm; jyifqifvsu&onf/ xkoaqmif&u&m l f dS kd Ykd G f wGif &dwfodrf;NyD; pyg;rsm;ukduefoif;rsm;wGif pkyHkxm;NyD; oD;xyf yJoD;ESHtm;pkdufysdK;&ef vkyfief;ukdOD;pm;ay;NyD;aqmif&Gufonfh tavh tx&SMd u&m tcsetcgr[kwf rk;d &GmoGe;f jcif;aMumifh rk;d xdNy;D avvGihf d f qHk;½IH;rIrsm; BuD;rm;pGmjzpfay:Ekdifonf/ - odkYjzpfygí&dwfodrf;NyD;pyg;rsm;udk a>cavSUpufrsm;jzifh a>cavSU NyD; pyg;usD? trdk;tumatmuf a&muf&Sda&;twGuf wdkif;a'oBuD;^ jynfe,ftvkuf Bu;D Muyfaqmif&uay;Muyg&ef EI;d aqmfwuwe;f tyfyg d G f kd f G onf/ v,f,mpdkufysdK;a&;ESifhqnfajrmif;0efBuD;Xme
 • 7. aomMum? Edk0ifbm 1? 2013 aejynfawmf atmufwkdbm 31 aejynfawmf atmufwdkbm 31 jynfaxmifpvwawmfem,u? k T f jynfolYvTwfawmfOuú| ol&OD;a&T ref;onf ,refaeYnaeykdif;wGif aejynfawmf aZ,smoD&dNrdKUe,f pnfyifBuD;aus;&GmokdY oGm;a&muf í a&ab;oifhjynfolrsm;ukd tm;ay;pum;ajymMum;NyD; aus; &Gmjynfolvlxkwifjycsufrsm;ukd oufqkdif&m tzGJUtpnf;rsm;ESifh awmifil atmufwdkbm 31 awmifilNrdKUe,fwGif rdk;tquf rjywf &GmoGe;f cJNh y;D aemuf a&vTwrI f rsm;aMumihf ppfawmif;jrpf wpfavQmuf aus;&Gmrsm;ESihf awmifilNrdKUay:&Sd &yfuGufrsm;wGif a&BuD;a&vQHrIrsm; jzpfay:vsuf&Sd ojzihf a&ab;u,fq,fa&;pcef; rsm;zGivpxm;&SaMumif; od&onf/ fh S f d awmifiNl rKd Utedryi;f &yfuuf hf kd G rsm;jzpfonfh (1)&yfuGuf? (8)&yf uGuf? (9)&yfuGuf? (10)&yfuGuf? (19)&yfuGufESihf (20) &yfuGufwdkY wGif a&BuD;a&vQHrIrsm;jzpfay:NyD; ppfawmif;jrpfESihfeD;aom aus;&Gm rsm;jzpfonfh tv,fuRef;aus;&Gm? &Gmopfaus;&Gm? rdk;aumif;aus;&Gm? awmifqif&m? urÇmeDaus;&Gm? uRe;f G om,m&Gm? 'dk;tif;&Gmr&Gm? u&if acsmif;&Gm? xHk;bdk&Gm? awmifom&Gm? y'Jaus;&Gm(awmif)? y'Jaus;&Gm (&Gmr)? taemufqifaus;&Gm? uH½dk; aus;&Gm? anmifpcef;aus;&GmwdkY wGif a&vTrf;rdk;rIrsm; jzpfay:vsuf aygif;pyfnd§EIdif;í vkdtyfcsufrsm; ukd jznfhqnf;ay;onf/ oGm;a&mufMunfh½I xkdYaemuf jynfaxmifpk vTwfawmfem,u? jynfolYvTwf awmfOuú| ol&OD;a&Tref;u qef? qD? trsKd;om;trsKd;orD; t0wf txnf? a&oefYrsm;ukdvnf; aumif;? vlrI0efxrf;? u,fq,f a&;ESifh jyefvnfae&mcsxm;a&; 0efBuD;XmerS u,fq,fa&;ypönf; rsm;ukvnf;aumif;ay;tyfconf/ d hJ qufvufí acsmif;urf;BuD; aus;&Gm a&ab;oifhjynfolrsm; twGuf a&ab;oifhypönf;rsm;ukd wm0ef&orsm;u ay;tyfMuonf/ dS l ,if;aemuf jynfaxmifpvwf k T awmfem,u? jynfolYvTwfawmf Ouú| ol&OD;a&Tref;onf usnf axmifaus;&Gm&Sd aygif;avmif;jrpf ul;wHwm;a&wkdufpm;rIukd oGm; a&mufMunfh½IcJhonf/ (owif;pOf) aejynfawmfaumifpDe,fajr ysOf;rem;NrdKUü atmufwkdbm27 &ufupí rkd;tqufrjywf&GmoGef; aomaMumifh aygif;avmif;jrpfa&Bu;D í ysOf;rem;NrdKUe,f aygif;avmif; jrpfab;wpfavQmuf&Sd BudKUwef;? tif;om? om,mpkaus;&Gmrsm;ü a&BuD;rIrsm; jzpfyGm;cJhonf/ ,if;a&Bu;D rIcpm;&aom aus; H &Gmrsm;okdY aejynfawmftrsKd;orD; a&;&mtzJGUOuú| a':jrwfjrwfrkd; ESifhtzGJUuoGm;a&mufí ,m,D u,fq,fa&;pcef; xm;&Saom d awmifZvkyfbkef;BuD;ausmif;wGif a&ab;oifjh ynforsm;tm; tm;ay; l pum;ajymMum;um pm;eyf&umrsm; use;f rma&;0efxrf;rsm;yg xm;&Sd rsm; aqmif&Gufvsuf&SdaMumif; d © ay;tyfvSL'gef;um (tay:,myHk) ay;NyD; usef;rma&;apmifha&SmufrI od&onf/ aZmfrsKd;Ekdif &Sdonf/ tqkdyg&yfuGufrsm;ESihf aus;&Gmrsm;&Sd tdrfaxmifpk 2701 pkESihf vlOD;a& 10846 OD;udk eD;pyf&mbke;f Bu;D ausmif;rsm;? pmoif ausmif;rsm;? abmvHk;uGif;wdkYwGif a&ab;u,fq,fa&;pcef; 30 zGihfvSpfxm;&SdcJhNyD; awmifilNrdKUe,f twGif;&Sd pmoifausmif; 33 ausmif;udkvnf; ,m,Dydwfxm;& aMumif; oufqdkif&mrS od&onf/ ]]a&ab;u,fq,fa&;pcef;udk a&mufwm oHk;&ufavmuf&SdNyD/ ppf awmif;jrpfa&uvnf; wufw,f/ qnfa&uvnf;wd;k w,f/ 'gaMumihf tdrrmaevdr&awmhb;l / jcxrma& f S Yk H J S awGu ajcmufayavmuftxd wufw,f/ 'Drmae&wm tqifajy S ayr,fh tvkyfawGvkyfvdkY r&bl;/ uav;awGvnf; ausmif;roGm;& awmh 'kua&mufwmaygh}}[k a'ocH © wpfOD;jzpfol (8)&yfuGuf atmuf csKi;f aeol OD;wifat;u ajymonf/ d awmifilNrdKUe,ftwGif;&dS awmifiloHawmifvrf;? &efukef-rEÅav; awmifilNrdK U jcaoFhOD;&yfuGuf&Sd tajccHynmrlvwef;vGefausmif;0if;twGif; a&0ifa&mufaerIudk awGU&pOf/ pmrsufESm 6 rS jzpfí rdbjynfolrsm; tusKd;pD;yGm;jzpfxGef;apEdkifrnfhta&;udpö rsm;udk aqG;aEG;wkdifyifn§dEIdif;NyD; taumif;qHk;enf;vrf;udk azmfxkwf vkyfaqmif&efom &Sdayonf/ 'Drdkua&pDtpdk;&wpf&yf wm0ef0wå&m;rsm;wGif EkdifiHtwGif; rDwif;aexdiMf uonfh Ekiiom;tm;vH;k todynmwd;k yGm;apa&; aqmif S k d f H &Guf&efrSm Oya'jzihf jy|mef;jcif;? trdefYñTefMum;csufjzihf xkwfjyefjcif; wdkYxuf ydkrdkav;eufí rjzpfraevkyfaqmif&rnfh0wå&m;wpf&yf[k qdkygonf/ rdrdwdkYEkdifiHrSm obm0o,HZmwayg<u,f0aomfvnf; qif; &JEGrf;yg;rIBuD;rm;vmjcif;wGif t"dujyóem&yfonf rdrdwdkYEkdifiHom; trsm;pk todynm? twwfynmtm;enf;rIu tc&musaeonf [kyif qd&ygrnf/ þonfukd ukpm;ay;Ekionfu vlxynmay; aqmif k d f k &Gufrnfh trsm;jynfol0efaqmifrIrD'D,m../ ,cktcg rD'D,mvGwfvyfcGihfESihftwl yk*¾vdurD'D,mrsm; tcef; u@rSmvnf; rsm;pGmwdk;wufajymif;vJrIrsm; &SdvmcJhNyDjzpfygonf/ txl;ojzihf yHkESdyfrD'D,mavmuwGif xkwfa0cGihfrsm;tm; Online rS csxm;ay;rIrsm;ESifhtwl aeYpOfxkwfyk*¾vduowif;pm? tywfpOfxkwf *sme,f? vpOfxkwfr*¾Zif;rsm; ,cifuxuf ydkrdkrsm;jym;pGm xkwfa0 vmMuygonf/ odkYaomfvnf; EkdifiHydkifowif;pmtygt0if EkdifiHwGif; aeYpOfxwa0vsu&onfh owif;pmpmapmifrsm;rSm jrefrmEkiivO;D a& k f f dS d f H l oef; 60 eD;yg;ESihfEdIif;,SOfygu qihfyg;pyf ESrf;yufqkdovdk vlOD;a& wpf&mcdkifEIef;cefYom&SdaeNyD; xkd&mcdkifEIef;rSmvnf; toGm;tvmcufcJ? vlolta&muftaygufenf;? pD;yGm;zGHUNzdK;wdk;wufrI edrfhusaeqJjzpfonfh ae&ma'orsm;odYk pdr0ifysUH ESUH rI tm;enf;aeao;aMumif; awGU&S&onf/ hf d þonfudk yHhydk;jznfhqnf;ay;Ekdifonfu pD;yGm;jzpfr[kwfaom trsm; jynfol0efaqmifrIrD'D,m../ trsm;jynfol0efaqmifrIrD'D,mOya'Murf;wGif &efykHaiGydkif;qdkif&m ü toHk;p&dwf pkpkaygif; tenf;qHk; 70 &mcdkifEIef;udk jynfolYb@m aiGrS taxmuftyHh,ljcif;tay: tcsKdUu tjrifr&Sif;Muay/ EkdifiHw umwGif jynfolYb@m odkYr[kwf tcGeftcrSaeí 48 &mckdifEIef;rS 98 &mcdkifEIef;xd axmufyHhay;aerIrsm;&Sd&m ,if;wdkYESihfEIdif;,SOfpOf;pm;&ef jzpfygonf/tvm;wl toHk;p&dwf 30 &mcdkifEIef;udk aMumfjimu@rS ,lxm;rIrm ud,ajcaxmufay:ud,&yfwnfae&onfh yk*vupme,fZif; S k hf k f ¾ d rsm;udk xdckdufvmEkdifonf ponfjzihf pdk;&drfpdwfrsm;vnf;&SdaeMuonf/ þae&mwGif pyfvsOf;í ,aeYEdkifiHydkifrD'D,mtjzpf&yfwnfaeaom EdkifiHydkifowif;pmrsm;ESifh aemiftrsm;jynfol0efaqmifrIrD'D,mtjzpf ajymif;vJom;rnfh trsm;jynfo0efaqmifrowif;pmwd uGmjcm;csursm; G l I Yk f teufrS aMumfjimrsm; tcef;u@udk xkwfEkwfwifjyvdkygonf/ ,aeYEiiyiowif;pmrsm;wGif pD;yGm;a&;aMumfjimrsm;udk vufcaerI kd f H kd f H rSm pD;yGm;a&;vkyief;wpfctjzpf aqmif&uaejcif;jzpf/ owif;pmwGif f k G f aMumfjimrsm;rsm;&av 0ifaiGrsm;rsm;0ifNy;D vkyief; oabmobm0t& f tjrwftpGef;wdk;avjzpf/ tqdkygEdkifiHydkifowif;pmrsm; toHk;p&dwf pkpaygif; (0efxrf;vpmrsm;tygt0if) rSm jrefrmusyaiG 10 bDv,cef&NdS y;D k f D H Y ,if;aiGwGif aMumfjimrS&&SdrIonf 8 bDvD,HcefYESifh owif;pma&mif;csrIrS &&SaiGonf 4 bDv,cefjY zpf&m ESppOf EdiiawmfoYkd tjrwfaiG 2 bDv,cefY d D H f k f H D H ay;oGif;Edkifonfh taetxm;jzpfygonf/ ,ck trsm;jynfol0efaqmifrI owif;pmtjzpf ajymif;vJrnfqygu owfrwxm;onfh 30 &mcdiEe;f udk kd S f k f I omvQif aMumfjim0ifaiGtjzpf vufc&awmhrnf/ wpfenf;tm;jzifh Oya'u H cGifhjyKonfh owif;pm pmrsufESm &mcdkifEIef;udkom aMumfjimu@tjzpf toHk;jyK&ayawmhrnf/ ,ckazmfjyaeovdk aMumfjimvufcH&&Sdoavmuf azmfjycGifh&awmhrnfr[kwf/ owfrSwfcsuftwdkif;om tuefYtowfjzifh vufcHaqmif&Guf&awmhrnfjzpfí ,cifuaMumfjimbufjcrf;rS ESpfpOf 8 bDvD,HcefY&&Sdaeaom 0ifaiGrSm 30 &mcdkifEIef;tcsKd;tpm;jzifhom vufcH&awmhrnfqdkygu 2 'or 4 bDvD,HcefYom&&Sdonftxd avsmh enf;usqif;oGm;rnfjzpfygonf/ odkYaomfvnf; vlrIa&;ESifh pD;yGm;a&; aMumfjim&Sirsm;rSmrl 4if;wd tusKd ;pD;yGm;twGuf useowif;pm? pmapmif f Yk f rsm;wGif qufvufaMumfjimNr?J aMumfjimqJ vkyaqmifom;rnfom jzpfav f G &m ESpfpOfaMumfjimrIrsm;rS&&Sdaom usefaMumfjimcaiG 5 'or 6 bDvD ,HcefYrSm yk*¾vduowif;pm? pmapmifrsm;aps;uGufodkY rvGJraoG tvdk tavsmuf ajymif;vJa&muf&SdoGm;rnfjzpfygonf/ odkYqdkvQif EdkifiHydkifowif;pmrS trsm;jynfol0efaqmifrIowif;pm tjzpf ajymif;vJvdkufjcif;onf yk*¾vduydkifyHkESdyfrD'D,mrsm; tusdK; pD;yGm;udk qdk;&Gm;rI (vHk;0) r&Sdap½HkrQru tusdK;pD;yGm;jzpfxGef;rIudkyif tm;ay;&ma&mufaMumif; awGU&Sd&ygrnf/ þum; rD'D,mOya'Murf;yg aejynfawmf atmufwdkbm 31 ppfawmif;jrpfa&onf awmifilNrdKUwGif atmufwkdbm 28 &uf n 9 em&DcGJupí pdk;&drfa&rSwfodkY a&muf&SdcJhNyD; ,aeYrGef;vGJ 12 em&D cGJwdkif;xGmcsuft& ,if;NrdKUpdk;&drfa&rSwftxuf 112 pifwDrDwm (3 'or 7 aycef)ausmveaeonf/ tqkygjrpfa&onf ,aeYre;f wnfh Y f G f d G rS aemuf 48 em&DtwGif; 15 pifwDrDwm(ay0ufcefY) qufvuf wufvmEkdifNyD; ,if;NrdKUpdk;&drfa&rSwftxufwGif qufvuf wnf&SdEkdifonf/ (owif;pOf) yHkrSefvrf;tcsKdUae&mrsm;ESihf vrf; oG,rsm;wGif a&ausmrrsm;aMumihf f f I vrf;yef;qufoG,fa&;rsm; tcuf tcJ&SdaMumif; od&onf/ ]]a&ab; u,fq,fa&;pcef;awGukd yJc;l wdi;f k a'oBuD;tpdk;&tzJGUuae qef? qD awG a0ay;w,f/ vlrIa&;toif; tzJGUawGuvnf; a&oefYbl;awG? acgufqJGajcmufxkyfawG a0ay; w,f/ apwem&SiawGuvnf; xrif; f xkyfawGa0ay;w,f/ aemufNyD; NrKd Ue,ftaxmuftuljyKtzJUG ? pnf; urf;xdef;odrf;a&;tzGJUawGeJY Xme qkdif&m BuD;Muyfa&;tzJGUawGu yl;aygif;Ny;D vdtyfovdapmiha&Smuf k k f ay;vsuf&Sdygw,f/ usef;rma&; taeeJY a'oEÅ&usef;rma&; q&mrawGudk xm;&Sday;ygw,f/ vQyfppftEÅ&m,f uif;&Sif;a&; udkvnf; Muyfrwfaqmif&Gufxm;&Sd ygw,f}} [k awmifiNl rKd Ue,f 'kw, d NrdKUe,ftkyfcsKyfa&;rSL; OD;xGef;xGef; 0if;u ajymMum;aMumif; od& onf/ ol&(awmifil) tcsufwpfcsufrQom tMurf;zsif; oHk;oyfa0zefMunfhjcif; jzpfygonf/ jynfolYb@mrS uscHoHk;pGJrnfh 70 &mcdkifEIef;rSmvnf; oufqdkif&m Oya'jyKvwawmfrsm; tqH;k tjzwftwdi;f om vkyaqmifom;&rnf T f k f G jzpfav&m ,if;udp&yfrm vwfwavmtjiif;yGm;p&m? tcsi;f rsm;p&m ö S r[kwf[k xifjrifrdygonf/ tvm;wlEiiwumwGif usio;kH aqmif&uaeonfh trsm;jynfol kd f H hf G f 0efaqmifrIrD'D,m t*Fg&yfrsm;jzpfaom EdkifiHwpf0ef;vHk;eD;yg;odkY a&muf&SdysHUESHUjcif;? trsKd;om; p½dkufvu©PmESifh ,Ofaus;rIrsm;udk xde;f odr;f jcif;? tpd;k & xde;f csKyrrvnf;aumif;? pD;yGm;a&;vkyief;rsm; f I S f xdef;csKyfrIrSvnf;aumif; uif;vGwfNyD; t,f'DwmvGwfvyfcGifhESifh b@ma&;vGwfvyfrI&Sdjcif;? bufvkdufrIr&Sdjcif;? uGJjym;jcm;em;aom tpDtpOfrsm;yg0ifjcif;? jynfo&efyaiGjzihf rwnfaqmif&ujf cif;paom Yl Hk G tcsursm;onf rdrwEiiom;rsm; tusK;d w&m;udk jzpfxe;f apaom f d Ykd dk f H G tcsursm; [kw?f r[kwf ud,yitodÓPfjzihf a0zefq;kH jzwfEiygonf/ f k f kd f dk f xdtjyif xkwjf yefxm;aom trsm;jynfo0efaqmifrr',mOya' Yk l I D D Murf;onf EkdifiHwumwGif usifhoHk;aeonfh txufyg t*Fg&yfrsm; ESihfudkufnDrIr&Sdonfrsm;? vdktyfaeao;onfrsm;? tm;enf;csKdU,Gif;ae ao;onfrsm;udkvnf; jyifEkdif? jyKEdkif? tMuHay;Ekdifonfh tcGihfta&; rsm;&Sdaeygonf/ xkdodkYtMuHay;Ekdifatmifvnf; oufqkdif&m0efBuD; Xmeu vrf;zGihfay;xm;aMumif; tqkdygOya'Murf;ESihfywfoufí &Sif; vif;aqG;aEG;cJhonfhtcrf;tem;wGif twdtvif;ajymMum;xm;cJhNyD; jzpfygonf/ tMujH yKa0zefcsursm;udk pmtm;jzihvnf;aumif;? Online f f rSvnf;aumif;? oifh&menf;vrf;trsKd;rsKd;jzihfvnf;aumif; ay;ydkYvm rIudk ESpfoufvdkvm;pGmjzihf apmihfBudKvsuf&Sdaeygonf/ trsm;jynfol 0efaqmifrIrD'D,monf----NrdKUBuD;jyBuD;rsm;twGufomru wkdif;a'oBuD;rsm;ESihfjynfe,f toD;oD;&Sd 70 &mcdkifEIef;rQaom aus;vufaejynfolrsm; todynm jr§ihfwifEkdifa&;? vGwfvyfpGmxkwfazmfajymMum;cGihfESihf owif;tcsuf tvufrsm; wef;wlnDwl &ydkifcGihf&Sdapa&;? qif;&JEGrf;yg;rIavQmhcsEkdif a&;ESifh jynfwi;f Nir;f csr;f a&; a&&SnwnfwciNf ra&;wdtwGuf jznfpr;f G d f hH kd J Yk h G ay;Edkifrnfh tm;aq;wpfcGuf[kom ,HkMunfrdygawmhonf/
 • 8. aomMum? Edk0ifbm 1? 2013  a&SUzHk;rS ,if;aemuf Ekiiawmfor®w d f H ESitzJUG onf jyyGtcrf;tem;usi;f fh J y&m (MICC) taqmufttHk rsufESmpmtjyifbufESihf twGif; buf ajrnDxyfü cif;usif;jyo vsu&onfh aea&mifjcnfpr;f tif f dS G oHk;qdkvmjym;rsm;ESihf pGrf;tif qkdif&m taxmuftuljyKypönf; rsm;? aus;vufrD;vif;a&; taxmuftuljyK ypönf;jycef; rsm;? txnftvdyfESihf vQyfppf ypönf;jycef;rsm;? aq;0g;ESihf pm;aomufukefypönf;jycef;rsm;? puúLESihftdrfoHk;ypönf;jycef;rsm; ESihf qkdifcef;rsm;udk vSnhfvnf Munfh½Itm;ay;Muonf/ xdkodkY EdkifiHawmfor®wESihf tzJGU0ifrsm; vSnfhvnfMunfh½I tm;ay;MupOf aus;vufa'o rD;vif;a&;twGuf wpfaxmihf wpfae&mrS taxmuftuljyK yg0ifaqmif&uvorsm;u aus; G f kd l vufa'o rD;vif;a&;twGuf taxmuftyhjH zpfaprnfh ypön;f rsm;udk vSL'gef;Muonf/ EkdifiHawmf aus;vufpGrf; tifzGHUNzdK;wdk;wufa&;ESihf wkdif; a'oBuD;^jynfe,f toD;oD;&Sd aus;vufa'orsm;wGif vQyfppf rD;&&Sda&;twGuf aea&mifjcnf pGrf;tifoHk; Solar System? tao;pm;a&tm;vQyppf (Mini f Hydro)? ZD0j'yfxk (Biomass)? xkwvytoH;k csEirnfh Gasifier f k f dk f rsm;tm; a'oESihfudkufnDaom oifawmfrnfenf;vrf;rsm; toH;k h h csEkdifap&ef &nf&G,fí ,ckjyyGJ BuD;udk usif;yjyKvkyfjcif;jzpf aMumif; od&Sd&onf/ tvkyftudkif aygrsm;um vlwpfOD;csif; 0ifaiGwdk;wuf onfh csrf;om<u,f0aom EkdifiH jzpfvmap&eftwGuf pufrI EkdifiHtjzpf xlaxmif&rnfjzpf&m ,if;odkYul;ajymif;Ekdifa&;twGuf jynfwGif;ü&Sdaom pufrIvkyfief; rsm; xGef;um;vmap&ef tm;ay; aqmif&Guf&rnfjzpfonf/ ,ckjyyGJwGif aus;vufa'o rD;vif;a&; taxmuftuljyK ypönf;rsm;ESihf pufrIxkwfukef ypönf;rsm;udk jyoa&mif;csoGm; rnfjzpfonf/ jyyGJudk ,aeYrS Ekd0ifbm 4 &uftxd cif;usif;jyooGm;rnf rsm;? tutzJGUrsm; azsmfajzrI jzpfNyD; jyyGJvm{nfhy&dowfrsm; rsm;jzihf wifqufjyoazsmajzoGm; f tm; jyyGJusif;yaepOfumvwpf rnfjzpfaMumif; od&onf/ avQmufü aw;oH&irsm;? armf',f S f (owif;pOf) aus;vufrD;vif;a&; taumiftxnfazmf aqmif&GufrItajctae aus;&Gmpkpkaygif; (64917) &Gm aqmif&GufNyD;aus;&Gmaygif; (21675) &Gm 2013-2014b@ma&;ESpfwGif aqmif&GufqJaus;&Gm (766) &Gm aqmif&Guf&efusefaus;&Gm (42476) &Gm rD;vif;a&;pepftvdkuf aqmif&GufNyD;aus;&Gmrsm; "mwftm;pepf (4785) &Gm rD;pufpepf (12783) &Gm tao;pm;a&tm;pepf (2154) &Gm qkdvmpepf (740) &Gm ZD0"mwfaiGU^j'yfxk (Bio gas/ Bio mass) (1213) &Gm pkpkaygif; aqmif&GufNyD;aus;&Gm 2013-2014 b@ma&;ESpfwGif aqmif&GufqJaus;&Gmrsm; "mwftm;pepf (249) &Gm rD;pufpepf (1) &Gm tao;pm;a&tm;pepf (156) &Gm qkdvmpepf (358) &Gm ZD0"mwfaiGU^j'yfxk (Bio gas/ Bio mass) (2) &Gm pkpkaygif; aqmif&GufqJaus;&Gm ausmzHk;rS aejynfawmf atmufwkdbm 31 zJGUpnf;yHktajccHOya' avh vmoH;k oyfa&; yl;aygif;aumfrwD tpnf;ta0;(3^2013)ukd ,aeY nae 4 em&DwGif jynfaxmifpk vTwfawmf'kwd,xyf tpnf; ta0;cef;rüusif;y&m zJGUpnf;yHk tajccHOya' avhvmoH;k oyfa&; yl;aygif;aumfrwDOuú| OD;eE´ ausmfpGmu trSmpum;ajymMum; Ny;D aumfrwDtwGi;f a&;rSL; OD;at; armufu ,ciftpnf;ta0; (2^ 2013) qHk;jzwfcsufrsm;tay: aqmif&uNf y;D pD;rI tMujH yKcsursm; G f a&muf&SdrI tajctaersm;udk &Sif;vif;wifjyonf/ xkdYaemuf tpnf;ta0;odkY wufa&mufvmonfh aumfrwD0if rsm;u aqG;aEG;wifjyMuNyD; yl;aygif;aumfrwDOuú|u jznfh pGufaqG;aEG;um ed*Hk;csKyftrSm pum;ajymMum;cJaMumif; owif; h &&Sdonf/ (owif;pOf) bk&ihfaemifckH;ausmfwHwm; 'kwd,tvTmonf t&Snf 1427 ay 3vufr&SdNyD; tus,f 57 ay 9 vufr&Sdum armfawmf,mOf wpfpD;csif; cHEkdif0ef 75 wefjzpf onf/ av;vrf;oGm;jzpfNyD; ,mOfuif;vGwf tjrifhonf 4 'or 5 rDwmjzpfum xkdif;EkdifiH tiSm;,mOfarmif; OD;ñGefYaqG/ aejynfawmf atmufwdkbm 31 owif; tcsuftvufESihf qufoG,fa&; enf;ynmqdkif&m oifwef; (vIdif)wGifzGihfvSpfxm;&Sd aom tdE,-jrefrmowif;tcsuf d´ tvufESihf enf;ynmuRrf;usifrI jr§ihfwifa&; (India-Myanmar Centre for Enhancement of Information Technology Skills-IMCEITS) oifwef; pGrf;aqmif&nf ydkrkdjrihfrm;vmap &eftwGuf oifwef;rsm;wdk;csJU zGihfvSpf&ef? EkdifiHwum tod trSwfjyK Joint Certificate rsm;ay;tyfEkdifonfh oifwef; ausmif;tjzpf &yfwnf&ef twGuf tdE´d,EkdifiH&Sd (Centre for Development of Advanced Computing-CDAC) Authorized Training Centre wpfcktjzpf wnfaxmif&ef? vuf&dS jyifyü toH;k jyKvsu&aom f dS owif;tcsuftvufESihf quf oG,fa&;enf;ynmrsm;ESihf udkuf nDrI&Sdaprnfh oif½dk;ñTef;wrf; rsm;jr§ifhwif&efESihf jynfaxmifpk or®wjrefrmEkdifiHawmf ICT u@ zGHUNzdK;wdk;wufa&;udk taxmuftuljyKap&ef[laom &nf&,csuwYkd taumiftxnf G f f azmfEdkif&eftwGuf jynfaxmifpk or®wjrefrmEkdifiHawmf tpdk;& ESihf tdE´d,or®wEkdifiHtpdk;&wdkY tMum; IMCEITS oifwef; pGrf;aqmif&nfjr§ifhwifjcif;qdkif &mem;vnfrI pmcRefvTmudk ,aeYrGef;vGJ 2 em&DwGif odyÜHESihf enf;ynm0efBuD;Xme tpnf; ta0;cef;rü odyÜHESihfenf;ynm 0efBuD;Xme? tqihfjrihfodyÜH ESihfenf;ynmOD;pD;Xme ñTefMum; a&;rSL;csKyf OD;ausmfpGmpdk;ESihf jrefrmEkdifiHqkdif&m tdE´d,EkdifiH oHtrwfBuD; H.E.Mr.Gautam Mukhopadhaya wdkY vufrSwf (21675)&Gm a&;xkd;cJhMuonf/ tqkdygoifwef;rS 0efxrf; rsm;? q&m q&mrrsm;ESifh ausmif; om; ausmif;olrsm;twGuf vkyf ief;cGif vufawGUtoHk;jyKEkdif aom ynm&Sifrsm; arG;xkwfay; Ekdifjcif;ESihf tdE´d,or®wEkdifiH owif;tcsuftvufESihf quf oG,fa&;enf;ynmqkdif&m A[k okwrsm;ESihftawGUtMuHKrsm;&&Sd Ekdifjcif;wdkYaMumihf rdrdEkdifiH owif;tcsuftvufESihf quf oG,fa&;enf;ynmu@ vuf awGUusus zGHUNzdK;wdk;wufrIudk taxmuftuljyKapEkdifrnfjzpf aMumif; owif;&&Sdonf/ (owif;pOf) (766) &Gm rS Asian Engineering Consultants u 'DZkdif;xkwfxm;jcif; jzpfonf/ taumiftxnfazmf wnfaqmufonfhukrÜPDrsm;rSm FMI ES i f h TPC Prestressed Concrete wdkY jzpfonf/ ,ckbk&ifhaemif cHk;ausmfwH wm; 'kw,tvTmonf owfrwf d S umvxuf ESpfvapmNyD; NyD;pD;cJh jcif;jzpf&m ,mOfaMumydwfqkdYrIudk tcsdefapmpGm ajz&Sif;&mwGif taxmuftuljyKEkdifNyDjzpfonf/ bk&ifhaemif cHk;ausmfwHwm; wwd,tvTmudk 'DZifbmvqef; wGif NyD;pD;rnf[k cefYrSef;xm;&m owfrwumvxuf oDwif;ESpf S f ywfcefYapmNyD;rnf[k arQmfrSef; xm;onf/ ]]bk&ifhaemifcHk;ausmfwHwm; 'kwd,tvTmudk tckvdkapmpD; pGmzGifhvSpfEkdifchJwm[m wm0ef&Sd olawGtm;vH;k yl;aygif;aqmif&uf G cJhvkdYjzpfygw,f/ owfrSwfpHcsdefpH nTef;twdkif; tjynfht0wnf aqmufcJhwmaMumifh armfawmf ,mOfawG ab;uif;pGmeJY tcsewkd d f twGif; armif;ESifjzwfoef;EkdifMu NyDjzpfygw,f}}[k bk&ifhaemifcHk; ausmfwHwm; wnfaqmufa&; pDrue;f refae*sm a':pd;k pd;k wifu H d ajymMum;onf/ ,ckzGifhvSpfvkdufonfh bk&ifh aemifcHk;ausmfwHwm;udk 2012 ck ESpf ZGef 5 &ufrpwifum yEéucs S f aejynfawmf atmufwdkbm 31 atmufwbm 30 &uf nae kd u ppfudkif;wdkif;a'oBuD; 0ef;odkNrdKUe,f eef;crf;blwmrS xGufcGmvmaom trSwf 937 tqefukef&xm;onf eef;crf; blwmESifh bHkacsmif;blwm tMum; rkdifwdkiftrSwf 563^ 5-6 ta&muf nae 3 em&D rdepf 50 wGif vrf;acsmfrIjzpfyGm;cJh onf/ jynfaxmifpkor®wjrefrmEkdifiHawmf EkdifiHawmfor®w½kH; trdefYaMumfjimpm trSwf? 82^2013 1375 ckESpf? oDwif;uRwfvjynfhausmf 12 &uf (2013ckESpf? atmufwkdbmv 31 &uf) 0efxrf;tzGJUtpnf;tBuD;trSL;rsm;cefYxm;jcif; jynfaxmifpkor®wjrefrmEkdifiHawmf EkdifiHawmfor®wonf atmufazmfjyygyk*¾dKvfrsm;tm; 4if;wkdYESifh,SOfwGJazmfjyxm;onfh 0efxrf;tzGJUtpnf;tBuD;trSL; &mxl;ae&mrsm;wGif wm0ef 0wå&m;rsm;ukd pwifaqmif&GufonfhaeYrSpí tprf;cefYxm;vkduf onftrnf? &mxl;? Xme cefYxm;onfh &mxl;? Xme (1) a'gufwmodef;vGif nTefMum;a&;rSL;csKyf 'kwd,nTefMum;a&;rSL;csKyf pkuysK;d a&;okawoeOD;pD;Xme d f pkdufysKd;a&;okawoeOD;pD;Xme v,f,mpkdufysKd;a&;ESifh v,f,mpkdufysKd;a&;ESifh qnfajrmif;0efBuD;Xme qnfajrmif;0efBuD;Xme (2) OD;0if;[ef OD;aqmifnTefMum;a&;rSL; taxGaxGrefae*sm jrefrmhv,f,mzGHUNzdK;a&;bPf jrefrmhv,f,mzGHUNzdK;a&;bPf v,f,mpkdufysKd;a&;ESifh v,f,mpkdufysKd;a&;ESifh qnfajrmif;0efBuD;Xme qnfajrmif;0efBuD;Xme wnfaqmufcJhjcif; jzpfonf/ ,cktcg bk&ifhaemifcHk;ausmf wHwm; 'kw,tvTmudk owfrwf d S umvxufapmNyD; NyD;pD;cJhojzifh bk&ihfaemifvrf;qHkwGif aeYpOf ydwfqkdYaeaom ,mOfaMum udk bk&ifhaemifvrf;wpfavQmuf avsmhusoGm;ap&ef aqmif&Guf EdkifcJhNyDjzpfonf/ tvGef 0rf;omygw,f/ 'DvkdcHk; ausmfwHwm; wnfaqmufay;vdkY aus;Zl;vnf; wifygw,fAsm}} [k ajymjyoGm;onf/ qufvufNyD; bk&ifhaemif cH;k ausmwwm; 'kw,tvTmay:rS f H d jzwfoef; armif;ESifvmaom tiSm;,mOfwpfpD;rS ,mOfarmif; jzpfoluvnf; ]]uRefawmfh bk&ifhaemif cHk;ausmfwHwm; 'kwd,tvTmzGifhvSpfNyD;aemuf armfawmf,mOfrsm; armif;ESifoGm;vmaeonfudk awGU&pOf/ bk&ifhaemif cHk;ausmfwHwm; trnfu OD;ñGefYaqGjzpfygw,f/ 'kw,tvTmay:rS jzwfoef;armif; Munfjh rifwirmaewmyg/ tckvdk d kd f S ESivmaom ukewif,mOfwpfp;D cHk;ausmfwHwm; 'kwd,tvTmzGifh f f rS ,mOfarmif;wpfO;D tm; ar;jref; vdkufawmh uRefawmfwdkYvdk tiSm; &m]]uRefawmfhtrnfu OD;xGef; ,mOfarmif;awGtwGuf ,mOf a&Tjzpfygw,f/ ,mOfarmif; aMumydwqraMumifh tcseapmihf f Ykd I d f oufwrf;u 10 ESpf &SdygNyD? tck &rIenf;oGm;NyDaygh/ c&D;onf vdk bk&ihfaemifcHk;ausmfwHwm; awG t wG u f a &m uRef a wmf w d k Y 'kwd,tvTmzGifhvkdufNyDqkdawmh twGuyg tqifajyoGm;ygNy}D } [k f uRefawmfwdkY ,mOfaMumydwfqdkYrI ajymMum;oGm;onf/ trsm;BuD; enf;oGm;wmaygh? (jrefrmhtvif;) &xm;vrf;acsmfrIudk odonf ESifh jrefrmhrD;&xm;rSwm0ef&Sdol rsm;onf aumvif;blwmrS u&def;jzifh csufcsif;xGufcGmí vrf;acsmusonfh &xm;wGrsm;udk f J rwifvsuf&Sdonf/ ,ckjzpfpOfaMumifh tpkef &xm;av;pif;? tqef&xm; ig;pif;wdkY MuefYMumrIrsm;&SdcJh onf/ vrf;ydi;f udk atmufwbm k kd 31 &uf rGef;wnfh 12 em&DwGif jyefvnf zGifhvSpfEdkifcJhNyD; ,if; vrf;ydi;f rsm; ydrMkd ucif aumif;rGef k k hH dk a&;twGuf jrefrmhrD;&xm;u BudK;yrf;aqmif&Gufvsuf&Sdonf/ (jrefrmhrD;&xm;)
 • 9. aomMum? Edk0ifbm 1? 2013 aejynfawmf atmufwkdbm 31 trsK;d om;vTwawmfOuú| OD;cifatmifjrifonf f h jrefrmEkdifiHqkdif&m NAdwdefEkdifiHoHtrwfBuD; H.E. Mr. Andrew Patrick tm; ,aeY nae 3 em&DwGif aejynfawmf&Sd vTwfawmftaqmufttkH trsKd;om; vTwfawmf{nfhcef;raqmifü vufcHawGUqkH onf/ (,myHk) wufa&muf tqkygawGUqkyoYdk trsK;d om;vTwawmfOuú| d H JG f ESifhtwl trsKd;om;vTwfawmf tvkyform;&ykdifcGifh &efukef atmufwkdbm 31 jrefrmEkdifiH yxrqHk;½kyf&Sif Zmwfum; ]]arwåmESifh ol&m}} ukd ZmwfñTef;a&;om;cJhol &o0w¬K 46tky?f vli,fwufusr;f 44 tkyf a&;om;cJol 'g½kuwm owif;pm h d f q&mBu;D yDr;dk eif; ESpf 130 jynfh txdr;f trSwa[majymyJudk jrefrm f G EdkifiH½kyf&Siftpnf;t½kH;ü Ekd0if bm2 &uf eHeuf 9 em&DwGif usi;f yrnf / *kPjf yKa[majymyJwif G G tu,f'rD 'g½kuwm Munfp;dk xGe;f d f ESihf Zmwfñe;f tu,f'rD'g½kuwm T d f Nir;f rif;wku a[majymMurnfjzpf d Yd onf/ q&mBuD; yDrkd;eif;ukd 1883 ckEpwif om,m0wDc½kif oH;k q,f S f G d NrdKUü arG;zGm;cJhNyD; 1940 ckESpfwGif uG,veconf/ f G f hJ &D&oefY D umuG,fapmifha&Smufa&;aumfrwDOuú| a'gufwm jrifMh unfEihf vTwawmf½;Hk rSwm0ef&orsm; wufa&muf S f dS l Muonf/ aqG;aEG;cJh xkdokdYvufcHawGUqkH&mwGifjrefrmEkdifiH'Drkdua&pD jyKjyifajymif;vJa&;qkdif&mudpö&yfrsm;ESifh NAdwdefjrefrmvTwawmfEp&yftMum; yl;aygif;aqmif&uf f S f G a&;qkdif&mudpö&yfrsm;ukd &if;ESD;yGifhvif;pGm aqG;aEG; cJhMuaMumif; owif;&&Sdonf/ (owif;pOf) jynfaxmifpkvTwfawmftpnf;ta0; aejynfawmf atmufwkdbm 31 qufo,a&; G f tajccH taqmufttHk wnfaqmuf&ef &if;ESD;jr§KyfESHrI vkdtyfvsuf&SdNyD; bwf*su?f jynfy&if;ES;D jrK§ yErtjyif f HS I acs;aiGoHk;pGJ&efvnf; vkdtyfyg aMumif;? ,ckacs;aiGrm twk;d EIe;f S oufomjcif;? pufypönf;rsm;udk ¤if;wkdYowfrSwfonfhEIef;xm;jzifh 0,f,&rnf[k owfrwrxm;jcif; l S f wkdYaMumifh acs;,loHk;pGJcGifhjyKEkdifyg &efjzifh qufoG,fa&;ESifh owif; tcsuftvuf enf;ynm0efBuD; Xme 'kwd,0efBuD; OD;aomif;wif u ,aeYusi;f yonfh jynfaxmifpk vTwfawmf tpnf;ta0;ü EdkifiHawmfor®wxHrS o0PfvTm jzifay;ydkxm;aom udk&;,m;or®w h Y D EdkiiHpD;yGm;a&; zGHUNzdK;wk;wufrI f d yl;aygif;aqmif&Gufa&; &efyHkaiG (KEDCF) rS twdk;EIef;oufom aomacs;aiG tar&duefa':vm 155 'or 874 oef;&,lNyD; pDrH udef;rsm; taumiftxnfazmf aqmif&Gufa&;ESifhpyfvsOf;í &Sif; vif;wifjycJhonf/ xkdYjyif 'kwd,0efBuD;u tar &duefa':vm 55 'or 874 oef; acs;,lí wm0gwkdirsm;wk;d csUJ jcif;? f Transmission twGuf Fibre BudK;rsm; ajrBuD;twGif;cscif;jcif;? Microwave qufaMumif;ESifh N*dK[fwkqufaMumif;rsm; wyfqif jcif;? qufoG,fa&; Network ypönf;wyfqifjcif;wkdYudk aqmif &GufoGm;rnfjzpfygaMumif; &Sif; vif;wifjycJhonf/ ,if;ESifhpyfvsOf;í vQyfppf 0efBuD;Xme jynfaxmifpk0efBuD; OD;cifarmifpdk;u tar&duef a':vm 100 'or 00oef;acs;,l í 500 auAGD awmifil-urmewf "mwftm;vki;f 117 wnfaqmuf d a&; pDrHudef;udkaqmif&Gufjcif;jzifh EkdifiHawmf"mwftm;pepftwGif; AkdYtm;usqif;rIESifh "mwftm;jywf awmufrI avsmhenf;vmjcif;? "mwftm;qHk;½IH;rI avsmhenf;vm jcif;? "mwftm;pepfwnfNidrfvm jcif;ponfh tusKd;aus;Zl;rsm;&&Sd vmrnfjzpfygaMumif;jzifh &Si;f vif; wifjycJhonf/ ,ckacs;aiG&,lrnfh oabm wlncsurm qki;f iHumv 15 ESp?f D f S d h jyefqyfumv 25 ESpfjzifh pkpk aygif; ESpf 40 jzpfNyD; twkd;EIef;rSm wpfEpvQif okn 'or 01 &mckif S f d EIe;f jzpfNy;D usoiftwk;d udk ajcmufv h wpfBuray;oGi;f &ef? qki;f iHumv d f d h ukeq;kH ygu acs;aiGtm; wpfEpf f S vQif ESpfBudrfcGJí ay;qyf&efESifh aqmif&Gufctjzpf acs;aiGyrmP qufo,a&;ESihf owif; G f tcsuftvuf enf;ynm 0efBuD;Xme 'kwd,0efBuD; OD;aomif;wif &Si;vif;wifjy f pOf/ (owif;pOf) okn'or 01 &mckdifEIef;ay; aqmif&efjzpfonf/ xkjYd yif ay;qyf rIaemufusygu rlvtwkd;EIef; tay:wGif wpfESpfvQif ESpf&mcdkif EIef; xyfaqmif;ay;&rnfjzpf aMumif; od&Sd&onf/ ausmufjzLa&eufqyurf;ESihf d f xm;0,fa&eufqdyfurf;wkdYtyg t0if a&eufqdyfurf;pDrHudef;rsm; taumiftxnfazmfaqmif&GufrI tajctaersm;udk 'kwd,0efBuD; rsm;u &Sif;vif;wifjycJhMuonf/ ydaqmifa&;0efBu;D Xme 'kw, Yk d 0efBu;D OD;[Hpeu xm;0,ftxl; d f pD;yGm;a&;Zkef pDrHudef;vkyfief;rsm; taumiftxnfazmfaqmif&u&ef G f ydaqmifa&;0efBuD;Xme jrefrmh Yk qdyfurf; tmPmydkifESifhxkdif;EkdifiH tDwmvQ-xki;f ukrPwYdk em;vnf H d Ü D rIpmcRevmudk vufrwa&;xk;d cJh f T S f ygaMumif;/ rlabmifoabmwlpmcsKyt& f pDrHudef; a&eufqdyfurf;ESifh jrefrm-xdkif; ta0;ajy;vrf;rBuD;? pufrIZkefrsm;? tvkyf½Hkrsm;? puf½Hk rsm;? pD;yGm;a&;taqmufttHrsm;? k vlaetdr&mrsm;?aq;½H?k ausmif;ESihf f aps;ponfh vlra&;taqmufttHk I rsm;udk 2015 tukefwGif tNyD; aqmif&Guf&ef vsmxm;owfrSwf xm;ygaMumif;? odkYaomfvnf; b@maiGt&if;tESD; vkdtyfcsuf tm; tDwmvQ-xki;f ukrPtae H d Ü D jzifh tcser&mazG jznfqnf;Ekijf cif; d f D S h d rjyKEdkifcJhonfhtwGuf pDrHudef; vkyfief;rsm;udk owfrSwftcsdef Z,m;twkdif; taumiftxnf azmfEkdifjcif;r&SdbJ aESmifhaES; MuefYMumcJh&ygaMumif;/ tqdkygpD;yGm;a&;ZkefpDrHudef; wGif jrefrmESifhxkdif;tjyif tjcm; &if;ES;D jrK§ yEorsm;yg0if&ef zdwac: f HS l f cJhygaMumif;? &if;ESD;jr§KyfESHolrsm; taejzifh EkdifiHwumvkyfxHk; vkyenf;rsm;ESitnD yg0if,ONf yKd if f hf S &if;ESD;jr§KyfEEi&ef txl;vkyief; HS dk f f tjzpf aqmif&uay;rnfh yifr G f ukrPjD zpfonfh Special Purpose Ü Vehicle udk jrefrmEdkifiHESifh xkdif; Ekiiw oufqi&mtzGUJ tpnf; d f H Ydk dk f rsm;jzifh zGJUpnf;oGm;rnfjzpfyg aMumif;? ,if;yifrukrPukd xki;f Ü D d EkdifiHwGif rSwfyHkwifjcif;tm;jzifh pDrHudef;acs;aiG&SmazG&ef ydkrdk vG,fulEkdifNyD; ESpftenf;i,f twGif; trsm;ydkifukrÜPDtjzpf toGiful;ajymif;NyD; xkdif;EkdifiH aiGaMu;aps;uGuwif &S,,mrsm; f G f a&mif;csjcif;jzifh t&if;tESD; ydkrkd &&SdEkdifrnfjzpfouJhodkY jrefrmEkdifiH aiGaMu;aps;uGuf zGUH NzKd ;wd;k wuf vmcsewif Dual -Listing jyKvyf d f G k NyD; jrefrmEkdifiHtwGif;wGifvnf; pawmh&,,mrsm; a&mif;csEirnf S f dk f jzpfygaMumif;/ xm;0,ftxl;pD;yGm;a&;Zkef pDrHudef;twGuf rlve,fedrdwf owfrSwfcsufwGif 204 'or 51 pwk&ef;uDvkdrDwm 50535 {u &SdNyD; ,if;e,fedrdwftwGif; a&TUajymif;ae&mcsxm;ay;&rnfh aus;&Gm 16 &Gmyg0ifaeygaMumif;? tqkdygaus;&Gmrsm;teuf ajymif; a&TU&cufcJonfh aus;&GmtcsKdUESifh omoemajrrsm;tm; csefvSyfí pDrHudef;e,fedrdwf ajrmufbuf jcrf;&Sd vlaetdrfajcrsm;r&Sdonfh ae&mrsm;jzifh tpm;xkd;owfrSwf Ekdif&ef ajrjyifuGif;qif;wkdif;wm a&;tzGJUjzifh uGif;qif;wkdif;wm aqmif&GufcJhygaMumif;jzifh &Sif; vif; wifjycJhonf/ &xm;ydkYaqmifa&;0efBuD;Xme 'kwd,0efBuD; OD;jrifhodef;u ausmufjzLa&eufqdyfurf;vkyf ief;pOftm; atmifjrifpmtaumif G txnfazmf aqmif&GufEkdifcJhNyD; pDrHudef;onftvkyftudkif tcGifh tvrf;rsm;jym;onfh puf½rsm;jzpf kH aom txnfcsKyfpuf½Hk? ig;? ykpGef jyKjyifxkyfydk;at;cJjcif; puf½Hk? tjcm;tao;pm; pufrvyief;rsm; I k f ESifh ywf0ef;usifxdckdufrI tenf; qHk;jzpfonfh puf½Hk tvkyf½Hkrsm;? axmufyyaqmifa&;ESiqiaom hH Ykd hf dk f yd k Y a qmif a &;0ef B uD ; Xme 'kwd,0efBuD; OD;[Hpdef &Sif;vif;wifjypOf/ (owif;pOf) o,f,lydkYaqmifa&; A[dktcsuf tcsm ae&mwpfckjzpfvmEkdif onfh ausmufjzLtxl;pD;yGm;a&;Zkef wnfaxmif&ef a&;qGJtaumif txnfazmfEkdifcJhygaMumif;/ Conceptual Plan tay: rlwnfí tMuHay;ukrÜPDtm; tdwfzGifhwif'gac:,lonfh vkyf ief;pOfudk EkdifiHwumpHcsdefpHnTef; ESifhtnD vkyfaqmifvsuf&Sdyg aMumif;? vkyfief;aqmif&Guf &mwGif yGivif;jrifomrI&NdS y;D EkiiH hf d f wumpHESifhtnD vkyfaqmifvsuf &SygaMumif;? Ekiiaygif; 16 EkiirS d d f H d f H ukrÜPDaygif; 100 cefY yg0ifonfh Consulting Firm consortium 31 zGUJ xHrS pdw0ifpm;rIazmfjyvTm f rsm; vufcH&&Sdxm;ygaMumif;? wif'gtqdkjyKvTmrsm;udk BudKwif today;xm;aom trSwfay; pepfEitnD pdppfa&G;cs,om;rnf S hf f G jzpfygaMumif;/ a&G;cs,Nf y;D ygu taumif;qH;k ESipwtcs&qH;k &if;ES;D wnfaxmif hf d f olrS a&;qGwifjyvmonfh tao; J pdwf Master Plan ygtwkdif; pDrH udef;rsm;udk taumiftxnfazmf aqmif&GufoGm;&ef &Sdygojzifh ausmufjzLa&eufqdyfurf;tyg t0if txl;pD;yGm;a&;ZkefwGifyg&Sd onfh pDrHudef;rsm;udk tapmqHk; 2014 ckESpf ESpfv,fcefYwGif taumiftxnfazmfaqmif&Guf Ekdif&ef pDpOfaqmif&Gufvsuf&Sdyg aMumif;/ ausmufjzLNrdKUodkY txl;pD;yGm; a&;Zkef taumiftxnfazmfaqmif rnfhtajctaersm;udk ausmufjzL a'ocH jynfovxEitwl txl; l l k S hf pD;yGm;a&;Zkef wnfae&mteD;&Sd ppfawmaus;&GmtkyfpkodkY oGm; a&mufum a'ocH&Gmol &Gmom; rsm;ESifh awGUqHk&Sif;jycJhygaMumif;? a&eufqdyfurf;taeESifh {u 1000 pDrHudef;onf a&SUajy;prf; oyfpDrHudef;jzpfNyD; aqmif&Guf atmifjrifrItay:rlwnfí oifh avsmfaomae&mrsm;wGif quf vuf wkd;csJUaqmif&GufoGm;rnf jzpfygaMumif;jzifh &Si;f vif;wifjy cJhonf/ jynfaxmifpktpdk;&tzGJUtopf pwifwm0efxrf;aqmifonfh 2011 ckESpf {NyDv 1 &ufrSpí EdkifiH wumESihf tzGJUtpnf;rsm;xHrS&&ScJh d onfh taxmuftyHhESifh tultnD &&SdrItajctaersm;ESifh pyfvsOf;í trsKd;om;pDrHudef;ESifh pD;yGm;a&; zGHYNzdK;wkd;wufrI0efBuD;Xme 'kwd, 0efBuD; a'gufwma':cifpef;&Du wifjy&m tpd;k &opfvufxufwif G ,cifuay;qyf&ef tcsdefaph a&mufaomfvnf; ay;qyfEijf cif; dk r&Sdonfh a<u;NrDa[mif;rsm;udk &Si;f vif;EkiconftwGuf ESppOf d f hJ h f wkd;wufjrifhrm;vmaom a<u;NrD t&if;? twkd;rsm;udk avQmhcsEkdif jcif;ESihf Ekiiwumtodi;f t0ki;f d f H k d tod trSwjf yKrukd jyefvnf&&SNd y;D I acs;aiGESifh axmufyHhaiGopfrsm; &&Sdvmjcif; ponfhtusKd;aus;Zl; rsm;&&Sdatmif aqmif&GufcJhyg aMumif;/ 2011 ckESpf {NyD 1 &ufrSpí 2013 ckEpf atmufwbm 30 &uf S dk txd jrefrmEdkifiHudk EdkifiHtcsif; csif;tpDtpOf (Bilateral) t& tultnDrsm;? taxmuftyHrsm; h ay;tyfaeonfhEdkifiHrsm;rSm *syef? w½kwfjynfolYor®wEdkifiH? udk&D; ,m;? tdEd´,? NAdwdef? tar&duef Edii?H MopaMw;vs? *smreD? aemfa0? k f qGpfZmvef? tDwvD? tD;,lESifh ul0dwfwkdY jzpfygaMumif;/ *syefEkdifiHrS ,cifumv acs;aiGpkpkaygif; *syef,ef; 502 'or 4 bDvD,Hteuf 60 &mcdiEe;f jzpfaom *syef,ef; 303 k f I 'or 5 bDvD,Htm; *syefEkdifiHrS a<u;avQmay;cJygaMumif;? w½kwf f h jynfolYor®wEdkifiHrS tar&duef a':vm 1 'or 02 oef;? udk&D; ,m;EkdifiHrS tar&duefa':vm 11 'or 35 oef;? tdEd´,EkdifiHrS tar&duefa':vm 33 'or 44 oef;? NAdwdefEkdifiHrS aygifpwmvif 87 oef;&&SdcJhygaMumif;? tar &duefEkdifiHrS a':vm 170 oef;? MopaMw;vsEkdifiHrS tar&duef a':vm 60 'or 1 oef;? *smreD EkdifiHrS ,l½dk 34 'or 3 oef;? aemfa0EkdifiHrS tar&duefa':vm okn 'or 28 oef;? qGpfZmvef EkdifiHrS tar&duefa':vm okn 'or 1 oef;? tDwvDEkdifiHrS tar&duefa':vm okn 'or 38 oef;? tD;,lEkdifiHrsm;rS tar &duefa':vm 41 'or 97 oef;? ul0dwfEdkifiHrS tar&duefa':vm 2 'or 00 oef; &&ScygaMumif;/ d hJ tjynfjynfqi&mtzGUJ tpnf; dk f rsm;jzpfonfh tm&SzUHG NzKd ;a&;bPfrS uRrf;usifrI tar&duefa':vm 15 'or 30 oef;udk vlYpGrf;tm; t&if;tjrpfrsm; zGUH NzKd ;wk;d wufa&;? pGrf;aqmif&nfjr§ifhwifa&;? uRrf; usirEihf enf;ynmtultnDrsm; f I S yHhydk;ay;a&;wkdYudk aqmif&Gufvsuf &SdygaMumif;? urÇmhbPfodkY jrefrm EdiirS a<u;NrjD yefvnfay;&ef pDpOf k f H aecsdefwGif tBudKumvtaejzifh tar&duefa':vmoef; 80 udk 2013-2014 rS 2015-2016 b@m a&;ESptxd vlxtajcjyKzGUNH zKd ;a&; f k trsK;d om;pDrue;f taumiftxnf H d azmfaqmif&Guf&eftwGuf tul tnDay;cJhygaMumif;/ tjynfjynfqi&m pduysK;d a&; dk f k f zGHUNzdK;wkd;wufrI&efyHkaiGtzGJUtae jzifh aus;vufa'ozGHUNzdK;a&; twGuf tultnD tar&duef a':vm 3 odef; &&SdcJhygaMumif;? urÇmhukefoG,fa&;tzGJU (WTO)rS ukeo,rjI riwifa&; r[mAsL[m f G f § hf a&;qGJa&;twGuf okn 'or 2 oef;&&SdcJhygaMumif;? ukvor*¾ vlO;D a&&efyaiGtzGUJ rS tar&duef kH a':vm 16 'or 50oef; &&Scyg d hJ aMumif;? UNICEF, UNDP, UNFPA, WFP, FAO EdkifiHwumESifhtjynf jynfqkdif&mtzGJUpnf;rsm;rS tul tnDrsm;udk &,ltoHk;jyK&mwGif EkiijH cm;tultnD taxmuftyHh d f pDrHcefYcGJa&;A[dkaumfrwDvkyfief; aumfrwDESifh trsKd;om;pD;yGm;a&; ESifh vlrIa&;tMuHay;aumifpDwkdY udk vrf;nTerEitnD aqmif&uf f I S hf G vsuf&SdygaMumif;jzifh wifjycJh onf/ tpnf;ta0;wGif 20132014 b@ma&;ESpf jynfaxmifpk aemufxyfb@maiG cGJa0oHk;pGJ a&;Oya'Murf; &aiGoHk;aiGrsm; ESipyfvsO;f í vTwawmfu,pm; hf f kd f vS,frsm;u qufvufaqG;aEG;cJh Muonf/ jynfaxmifpvwawmfem,u k T f u tqkdygOya'Murf;yg &aiG oH;k aiGrsm;ESipyfvsO;f í vTwawmf hf f udk,fpm;vS,frsm; aqG;aEG;oGm; onfhteuf jyifqifcsufwduspGm rygonfh udk,fpm;vS,frsm; aqG;aEG;csufrsm;tay: oufqkdif &mjynfaxmifptqifh tzGUJ tpnf; k 0ifrsm;u jyefvnf&i;f vif;aqG;aEG; S &ef&Sdu &Sif;vif;aqG;aEG;jcif;ESifh jiif;y,fjcif;? avQmhícGifhjyK&ef jyifqifcsuftqkd wifoGif;xm;rI rsm;twGuf vTwfawmftqHk; tjzwf&,ljcif;wkukd tpnf;ta0; Yd e0raeYwif qufvufaqmif&uf G G oGm;rnfjzpfaMumif; aMunmcJh onf/ ,aeYtpnf;ta0;udk nae ydkif;wGif &yfem;vkdufonf/ (owif;pOf) aejynfawmf atmufwkdbm 31 yJc;l wki;f a'oBu;D a0gNrKd Ue,fEihf a&wm&SnNf rKd Ue,fwrS jynfaxmifpk d S Ydk MuHhckdifa&;ESifhzGHUNzdK;a&;ygwD0if 303 OD;ESifh xkdif;EkdifiH? xkdif;owif;pm q&mrsm;toif; (Thai Journalists Association-TJA) rS oifwef; om; 15 OD;? tkyfcsKyfolESifh 0efxrf;av;OD;aygif; 19 OD;wkdYonf yxr tBudrf jynfaxmifpkvTwfawmf t|ryHkrSeftpnf;ta0; t|raeY usif;yaeyHkrsm;ukd vma&mufMunfh½IavhvmcJhMuaMumif; owif;&&Sd onf/ (owif;pOf)
 • 10. aomMum? Edk0ifbm 1? 2013 aejynfawmf atmufwdkbm 31 (23)Burajrmuf tmqD,EiiH d f H dk f wyfrawmf(Munf;)rsm; aoewfypf NydKifyGJ 'kwd,aeYyGJpOfrsm;jzpfonfh ypöwdk(trsdK;orD;)yGJpOf wpfOD;csif; ypfcwfpOfukd rDwm 100 ypöwdk pufypfuGif;wGif vnf;aumif;? umbkdif yGJpOfwpfOD;csif; ypfcwf pOfudk rDwm 200 pufypfuGif;wGif vnf;aumif;? ½dkifz,fwpfOD;csif; ypfcwfpOf yGJpOf(1) ypfcwfpOfrsm; ukd rDwm 600 pufypfuGif;wGif vnf;aumif; atmufwdkbm 30 &ufwGif toD;oD;,SOfNydKifypfcwf Muonf/ ,aeYeHeufydkif;wGif wwd, aeYypOfrsm;tjzpf ypöw(trsKd ;om;) JG kd yGJpOf(2)wpfOD;csif; ypfcwfpOf? umbkdifyGJpOf(2)wpfOD;csif;ypfcwf pOfESifh pufaoewfyGJpOf(2)ypfcwf pOfrsm;udk owfrSwfpufypfuGif; rsm;wGif ,SOfNydKifypfcwfMuonf/ rGef;vGJydkif;wGif 'kwd,aeYyGJpOf rsm;twGuf qkcsD;jr§ifhyGJtcrf;tem; ukd wyfrawmfpufypfuGif;ü usif; y&m ½dkifz,fyGJpOf (1) wpfOD;csif; ypfcwfpOfwGif yxrqk&&Sdaom zdvpfydkifEkdifiH aoewfypftoif;? 'kw,qk&&Saom xki;f Ediiaoewf d d d k f H ypftoif;? wwd,qk&&Sdaom tif'e;D &Sm;EdiiH aoewfypftoif; kd k f wdtm;uGi;f 'dicsKy'w,AkvrLS ;Bu;D Yk k f f k d d f anmifOD; atmufwdkbm 31 anmifOD;NrdKUe,fü ,ckESpfwGif rkd;toifhtwifh &GmoGef;NyD; ,ckaemufykdif; rkd;tqufrjywf &GmoGef;cJhonf/ rkd;&Gmonfh&ufrSm jrefrmvESifhwGufrnfqkdvQif awmf ovif;vqef;ykdif;rSpNyD; oDwif; uRwvjynfausmxatmif &GmoGe;f f h f d cJhonf/ xkduJhokdY rkd;&GmoGef;rIESifh tnD ,cifESpfrsm;u a&&Sm;aom t&yfrsm;jzpfonfh ighoa&mufNrdKU e,f aus;vufawm&Gma&uefrsm; wGif vnf;aumif;? ighoa&mufNrdKU uefawmfBuD;wGif vnf;aumif;? awmifZif;bwf aus;&Gmrsm;wGif vnf;aumif; aus;&Gmwkdif;vkdvkd uefa&rsm; jynfhvQHaeonf[kod &onf/ ,aeY atmufwkdbm 31 pdk;xGef;u vnf;aumif;? ypöwdk(trsdK;orD;)yGJpOf(1)wpfOD; csi;f ypfcwfpOfwif yxrqk&&Saom G d tif'e;D &Sm;EkiiH aoewfypftoif;? kd d f 'kwd,qk&&Sdaom xkdif;EkdifiH aoewfypftoif;ESifh wwd,qk &&Sdaom tif'dkeD;&Sm;EkdifiH aoewf ypftoif;wdkYtm; vmtkdtoif; acgif;aqmif Major Thongsamay uvnf;aumif;? umbkdifyGJpOf(1) wpfOD;csif;ypfcwfpOfwGif yxr qk&&Sdaom tif'dkeD;&Sm;EdkifiH aoewfypftoif;? 'kwd,qk&&Sd aom zdvpfydkifEkdifiH aoewfypf toif;? wwd,qk&&Sdaom xkdif; EkdifiH aoewfypftoif;wdkYtm; uarÇm'D;,m;EkdifiH aoewfypf toif;acgif;aqmif Col Khiev Virac uvnf;aumif; qkrsm;toD; oD;ay;tyfcs;D jricaMumif; owif;& § hf hJ &Sonf/ d (owif;pOf) ypöwdk (t rsKd ; o rD;) yGJpOf wpfOD; csif; ypfcwf pOfwif qk& G &Sonfh toif; d tm; qkcsD;jr§ihf pOf/ (jr0wD) &ufrSmawmh rkd;vkH;vkH;vif;NyD[k atmufarh&onf/ ,aeYrSmawmh aeylaeNyD; ,ckvrSm rkd;wpfvvkH; &GmNyD; rkd;vif;wm ESpf&uf&SdNyD[k a'ocHwpfOD;xHrS od&onf/ odkYaomf aemufxyfrkd;tkHYNyD; rkd;&Gm csrSmukd aus;vufawmifolrsm; pkd;&drfaeMuonf/ rkd;rsm;NyD;qkdvQif ajryJOrsm;uvnf; ajrBuD;atmuf ighoa&mufNrdKU aus;&Gmrsm;&Sd a& uefrsm; rdk;&GmrI aMumifh uef aygif usKd;vk rwwf a&jynfh vQH ae onf udk awGU&pOf/ v,fa0; atmufwdkbm 31 aejynfawmfaumifpDe,fajr v,fa0;NrdKUe,f opfBur;f aus;&Gmtkypk a[rmefaus;&GmwGif atmufwkd d f bm 27 &uf nae 5 em&DcefYupí rdk;onf;xefpGm &GmoGef;rIaMumihf ppfawmif;jrpfa&ESifh rJa[mfacsmif; a&jrihwufvmcJNh y;D aus;&GmtwGi;f odYk a&rsm;0ifa&muf f cJhonf/ tqkdygjrpfa&onf atmufwdkbm 28 &uf wGivnf; qufvufjrihwufcojzifh a&ab;tEÅ&m,f f f hJ aMumifh qkH;½IH;rIrsm; rjzpfyGm;apa&;twGuf atmufwdk bm 28 &uf eHeuf 9 em&Du aejynfawmfaumifpD0if v,fa0;NrdKUe,f wm0efcHOD;jrifhaqG BuD;Muyfí NrdKUe,f tkyfcsKyfa&;rSL; OD;vSa&SmifESihf Xmeqkdif&m wm0ef&Sdol rsm;u uGi;f qif;Munf½um tdrajc 262 tdr&onfh h I f f dS teuf a&epfjrKyfonfh 124 tdrfudk a&ab;vGwf&m aAm"dukef;aus;&Gm bkef;awmfBuD;ausmif;odkY ,m,D ajymif;a&TU ae&mcsxm;ay;cJhonf/ (,myHk) tqdyga&ab;oihtraxmifprsm;udk aejynfawmf k f d f k aumifpD? NrdKUe,ftaxGaxGtkyfcsKyfa&;OD;pD;XmeESihf apwem&Sifjynfolrsm;? tifyiftkyfpkESihf om0w¬d aus;&GmtkypwrS xrif;xky?f rkersK;d pk?H aq;0g;rsm;ESifh f k Ykd Yf a&oefYbl;rsm; ay;ydkYvSL'gef;vsuf&SdaMumif; od&onf/ udkudkae(ysOf;rem;) wGif usefaecJhonfhtwGuf awmif olrsm; qkH;½IH;rSmukdpkd;&drfaeonf/ rkd;qufvuf&GmrnfqkdvQif tvkyf tukdifvnf;ysuf? oD;aeaom yJwD pdrf;rsm;vnf; raumuf&jzpfNyD; aqmif;&moDxea&;udvnf; rxGef G f k ,uf&ay/ txl;ojzifh tcsKdU aus;&Gmrsm;wGif uefutxufu &GmuatmufujzpfNyD; aemufxyf tqufrjywf rk;d &GmNy;D uefaygifusK;d aygufcJhvQif uefa&qkH;½IH;rIxuf vlawGukd tEÅ&m,fay;rSm ykdpkd;&drf &onf/ ,ckESpfwGifrl uefESifh wd&pämefaomufa&uef? aus;&Gm aomufokH;a&ueftm;vkH; a&jynfh vQHaeNyDjzpfaomfvnf; uefaygif ysufpD;rnfukd aus;vufaejynfol rsm;omru NrdKUe,ftkyfcsKyfa&; Xmeqkdif&mrsm;uvnf; pkd;&drfae aMumif; od&onf/ ausmfaX; wdkusdK atmufwdkbm 31 oDv0gtxl;pD;yGm;a&;Zkef yxrtqifhtm; &if;ESD;wnfaqmufrnfh jrefrm-*syefoDv0gzGHUNzdK;wdk;wufa&;ukrÜPD(Myanmar-Japan Thilawa Development Co.,Ltd.)trnf&Sd jrefrm-*syefzufpyfukrÜPDwnf axmif&eftwGuf zufpyfoabmwlpmcsKyf(JV Agreement)vufrSwf a&;xdk;yGJudk atmufwdkbm 29 &ufu *syefEkdifiH wdkusdKNrdKU&Sd New Otani Hotel ü usif;ycJhonf/ ,if;jrefrm-*syefzufpyfukrÜPDwGif jrefrmbufrS oDv0gtxl;pD; yGm;a&;ZkefpDrHcefYcGJrIaumfrwDESifh jrefrmoDv0gtxl;pD;yGm;a&;Zkef[dk;vf 'if;trsm;ydkifukrÜPD(Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co., Ltd.)wdkYrSyg0ifNyD; *syefbufrS MMS Thilawa Development Co., Ltd. ESifh *syeftjynfjynfqkdif&m yl;aygif;aqmif&Gufa&;at*sifpD (JICA) wdkY yg0ifonf[k od&onf/ vufrSwfa&;xkd;yGJtcrf;tem;udk b@ma&;0efBuD;Xme jynfaxmifpk 0efBuD; OD;0if;&Sdef? oDv0gtxl;pD;yGm;a&;ZkefpDrHcefYcGJrIaumfrwDOuú| ESihf jrefrmEkiiawmfA[kbPf'w,Ouú| OD;qufatmif? jrefrmoDv0g f d f H d k d txl;pD;yGm;a&;Zkef[dk;vf'if;trsm;ydkifukrÜPD wm0ef&Sdyk*¾dKvfrsm;? *syef EkdifiHbufrS 'kwd,0efBuD;csKyfESifhb@ma&;0efBuD; Mr.Taro Aso? pD;yGm; a&;ukefoG,fa&;ESifhpufrI0efBuD; Mr.Toshimitsu Motegi? 'kwd, EkdifiHjcm;a&;0efBuD; Mr.Norio Mitsuya? 'kwd,pD;yGm;a&;ukefoG,fa&; ESifhpufrI0efBuD; Mr. Kazuyoshi Akaba ? pD;yGm;a&;? ukefoG,fa&; ESifhpufrI0efBuD;Xme ygvDref'kwd,0efBuD; Mr. Yoshihiko Isozaki? *syefat*sifpDrsm;jzpfMuonfh JETRO? JICA? NEXI ESifh JBIC wkdY Ouú|ESifh 'kwd,Ouú|rsm;? *syefukrÜPDBuD;rsm; tBuD;tuJrsm;ESifh tjcm;wm0ef&Sdyk*¾dKvfrsm; wufa&mufcJhMuonf/ jrefrm-*syefzufpyfukrÜPDwGifyg0ifonfh jrefrmoDv0gtxl;pD;yGm; a&;Zke[;kd vf'if;ukrPonf jrefrmtrsm;ykiurPwpfcjk zpfaomaMumifh f Ü D d f k Ü D rsm;rMumrDtcsewif &if;ES;D jrK§ yE&ef pdw0ifpm;onfjh refrm Ediiom;rsm; d f G f HS f k f H tm; yGifhvif;jrifompGmjzifh &S,f,mrsm;a&mif;csoGm;rnf[k od&onf/ ,if;jrefrm-*syefzufpyfukrÜPDwGif jrefrmbufrS 51 &mcdkifEIef;ESifh *syefbufrS 49 &mcdkifEIef;yg0ifrnfjzpfonf/ jrefrmbufwGif jrefrm tpd;k &ud,pm; oDv0gtxl;pD;yGm;a&;ZkeprcefcraumfrwDrS 10 &mckiEe;f k f f D H Y JG I d f I ESifhjrefrmyk*¾vduu@udk,fpm; jrefrmoDv0gtxl;pD;yGm;a&;Zkef [dk;vf 'if;trsm;ydkifukrÜPDu 41 &mcdkifEIef;yg0ifonf[k od&NyD; ,if;jrefrm*syefzufpyfukrÜPDtaeESifh oDv0gtxl;pD;yGm;a&;Zkef yxrtqifhudk Ekiiwumtqifrwnfaqmufom;rnfjzpfNy;D 2015 ckEpf ESpv,fyi;f wGif d f H h D G S f kd pD;yGm;jzpfpwifvnfywfEkdifrnfjzpfonf/ oDv0gtxl;pD;yGm;a&;Zkefonf jrefrmEdkifiHwGif yxrOD;qHk;pwifvnfywfrnfh EkdifiHwumtqifhrD txl;pD;yGm;a&;Zkefwpfckjzpfonf[k owif;&&Sdonf/ (owif;pOf) &efukef atmufwdkbm 31 ajrmufOuúvmyNrdKUe,f (n) &yfuuf okeE´mvrf; trSwf 1359 G (at)oGyfrdk;tkwfn§yftdrfü ,aeY eHeuf 8 em&D 48 rdepfwGif rD; avmifrIjzpfyGm;&m tkyfcsKyfrI ,mOfo;kH pD;? taxmuftuljyK,mOf ajcmufpD;? rD;owf,mOf 25 pD;jzifh Nid§rf;owfojzifh eHeuf 8 em&D 55 rdepfwif rD;udxe;f EkiNf y;D eHeuf G k d d 9 em&DwGif rD;Nidrf;oGm;aMumif; od&onf/ ,if;rD;avmifrIrSm tdrfydkif&Sif a':wifat; awmifqwqazmf d f D pyf&mwGitoH;k jyKaom awmifqwf f d qDrsm; xnfhxm;onfhpuúLyHk;ay: wGif xGe;f xm;onfh za,mif;wkivJ d f &mrS rD;avmifjcif;jzpfonf/ trSwf 1359 (at)ESihf trSwf 1350 (bD) oGyfrdk;wpfxyftdrfwpfjcrf;wdkYudk rD;avmifuRrf;cJh&m rD;ayghqrIjzifh a':wifat;udk a0bm*De,fajr &Jpcef;u trIzGifhxm;aMumif; od& onf/ wifxGe;atmif(owif;pOf) f &efukef atmufwdkbm 31 a&Twl;azmfxkwfvkyfyHkudk uGif;qif;avhvmEkdifNyD; a&Tvkyfief;ESifh ywfoufonfhtajccHtcsuftvufrsm;ukd tcrJhoifMum;ay;rnfh tpD tpOfudk &efukefESifhrEÅav;NrdKUrsm;üjyKvkyfay;rnfjzpfaMumif; atmif orm"da&Tqkdifu od&onf/ tqkygatmiform"da&TynmtcrJh oifwef;udk rEÅav;NrKd Uü Ek0ifbm d d 19 &ufwGif pm&if;pwifvufcHrnfjzpfum Ekd0ifbm 21 &ufrS 30 &uf txd oifwef;zGifhvSpfrnfjzpfNyD; &efukefNrdKUü 'DZifbm 4 &ufwGif pm&if; pwifvufcHNyD; 'DZifbm 6 &ufrS 14 &uftxd zGifhvSpfoifMum;rnfjzpf onf/ oifwef;ESifhywfoufonfh pm&Gufpmwrf;aMu;rsm;ESifhoifwef; aMu;rsm; tm;vH;k tcrhjJ zpfNy;D pdea&T&wemESiywfoufí atmiform"d f hf a&TqkdifrS OD;atmifESifh ynm&Sifrsm;uvnf;aumif;? pD;yGm;a&;ynm&Sif a'gufwmatmifxGef;ouf? Future Engineering Group Ouú| OD;cifarmif[ef? MGA ausmufrsurS OD;awmfroe;f ESihf pma&;q&mOD;ausmf f D d &ifjrifhwdkYuvnf; yg0ifaqG;aEG;ay;MurnfjzpfNyD; wufa&mufvkdolrsm; taeESi&efuef zke;f -01-389607 ESihf rEÅav; zke;f -02-73108 wdtjyif hf k Yk atmiform"dpdefa&T&wemqkdifodkY qufoG,far;jref;EkdifaMumif; od& onf/ (jrefrmhtvif;)
 • 11. aomMum? Ekd0ifbm 1? 2013 uav; atmufwdkbm 31 uav;NrKd Uonf ppfui;f wdi;f a'oBu;D txufyi;f wGif tvGew;kd wufpnfum;onfh NrKd UwpfNrKd UjzpfNy;D vrf;yef; kd k kd f qufo,a&;qH&mNrKd Ujzpfum c&D;oGm;vma&;twGuf uav;NrKd UrS rEÅav;-&efueavaMumif;c&D;pOf? uav;G f k k f *efYa*g&xm;c&D;pOf? uav;NrdKUrS rEÅav;-rHk&Gm-&efukef ukef;aMumif;c&D;pOfESifh uav;NrdKUrS uav;0-rHk&Gm[kr®vif;-cEÅD; a&aMumif;c&D;pOfrsm;jzifh c&D;oGm;0efaqmifrIaumif;rGefonfhNrdKUjzpfonf/ ,ck rdk;wGif;tcsdefwGif omrefjynfolrsm;twGuf ukef;aMumif;c&D;pOfrsm;udk tm;xm;aomfvnf; uav;rHk&Gm-,mBuD;vrf;ESifh uav;-*efYa*gvrf;rsm;wGif vrf;rsm;ysufpD;aeojzifh c&D;oGm;vmrIcufcJjcif;aMumifh uav;0a&aMumif;c&D;pOfrsm;wGif c&D;oGm;jynfolrsm; tvGefpnfum;NyD; uav;-uav;0-rHk&Gm a&aMumif; c&D;pOfwGif c&D;oGm;vmol rsm;jym;vsuf&SdMuonf/ (,myHk) tqkdyg a&aMumif;c&D;pOfwGif tjref,mOfrsm; yHkrSefajy;qGJvsuf&SdNyD; uav;0rS [kr®vif;-cEÅD;c&D;pOfESifh uav;0rS rHk&Gm-rEÅav;c&D;pOfrsm;ukd csif;wGif;jrpf a&aMumif;aumif;rGefjcif;aMumifh tpkeftqefoabFmESifh tjref,mOfrsm;jzifh c&D;oGm;jynfolrsm;twGuf c&D;oGm;vma&; tvGeftqifajyvsuf&SdaMumif; od&onf/ *sLEkdif; pma&;q&m tvif;qufESifh ZeD; rdom;pku Canon Printer wpfv;Hk ? r&rf;csK&mrS udausmaZ,smxGe;f u d G k f Leptop Computer wpfvkH;ESifh MuHcif;NrdKU jrwfAk'¨ jrwf"r® pmMunfhwkdufaumfrwD? MuHcif;NrdKU e,fESifh jrefatmifNrdKUe,f jyefMum; a&;ESifh jynfolYqufqHa&;OD;pD;Xme wku pmtkyrsm; ay;tyfvLS 'gef;&m Yd f pmMunfhwkdufrSL; a':at;aqGu vufcH,lonf/ ,if;aemuf pmMunfhwkduf taqmufttkHudk tvSL&Sif OD;ae vif;? pma&;q&mOD;[de;f vwf? c½kif d jyefMum;a&;ESihf jynfoqufqa&; Yl H OD;pD;rSL;? NrKd Ue,f 'kw,tkycsKya&;rSL; d f f wkdYu zJBudK;jzwfzGifhvSpfay;Mu onf/ qufvufí bkd;&mZm pmMunfwuqi;f bkwudk pmMunfh h dk f dk f wkurLS ; a':at;aqGu zGivpay; d f hf S f í pmMunfwuf urÜn;f ausmufpm h dk udk tvSL&Sif OD;aevif;ESifh ZeD; a':at;at;oG,wu zGivpay; f Ydk hf S f &m wufa&mufvmolrsm;u tarT; eHYomjzifh yufzsef;ay;Muonf/ pmMunfwuf taqmufttkH h dk onf tkwywfum;oGyr;dk jzpfNy;D ? oH f f qefcgjcHpnf;½kd;? 0if;wHcg;ESifh oefY pifcef;tygt0if umvwefz;dk 143 ode;f cefY ukeuscaMumif; od&onf/ f hJ (096) atmufwkdbm 28 &uf nae 3 em&D rdepf 40 u rGefjynfe,f oGm;a&mufpHkprf;ppfaq;cJhonf/ usKdufxdkNrdKUe,f usKdufxD;½kd;apwD ay;tyf awmf&dS Mountain Top Hotel wGif ppfaq;csut& tqkyg *smreD f d wnf;cdkaeaom *smreDEkdifiHom; Mr.Maire Guntran (PP.No. EkdifiHom; Mr. Maire Guntran hf Chfrsxmn7)(Visa No.204577) onf tzJUG 0if 20 ESitwl armfawmf ,mOfjzifh &aohawmifodkY oGm; tdwfwpfvHk; aysmufqHk;aMumif; usKdufxD;½kd;&ifjyif owif;t& urÇmvSnc&D;oGm;vkyf a&mufchJNyD; hf ief;vHkjcHKa&;wyfzJGUrS wyfzJGU0ifrsm; awmfodkY ajcusifwufa&mufpOf ESihf e,fajrcH&pcef;rS wyfzUGJ 0ifrsm; &aohawmifum;0if;&Sd qHkaeus J xrif;qkiü xrif;pm; acwå&yfem; d f cJhaMumif;? aysmufqHk;oGm;aom tdwrm vdar®ma&mifEihf rD;ck;d a&mif f S f S tpdrf;usm; ausmydk;tdwfjzpf aMumif;? tdwtwGi;f ü tar&duef f a':vm 100? ¤if; ywfpfydkY tygt0if ZeD;jzpfol ywfpfykdY pmtkywpfty?f vufuize;f wpf f k kd f k vHk;? tvSjyifypönf;rsm;? pmMunfh rsufrSefwpfvufESifh rsufESmokwf y0gwpfxnfwyg&SaMumif; od&& Ydk d dS ojzifh c&D;pOfwpfavQmuf pHkprf;&Sm azGcJh&m qHkaeusxrif;qkdifwGif c&D;aqmiftwuseaecJí qki&if d f f h d f S a':oJoJu odrf;qnf;ay;xm; ojzifh jyefvnf,aqmifcNhJ y;D Mr. l Maire Guntran okYd pepfwus jyefvnfvajymif;ay;tyfcaMumif; TJ hJ owif;&&Sdonf/ (&JjyefMum;) jrefatmif atmufwkdbm 31 jrefatmifNrKd Ue,f wmcG-wJBu;D ukef;aus;&Gm ukd,fhtm;ukd,fukd; bk;d &mZmpmMunfwuf taqmuf h dk ttkHopf ay;tyfvSL'gef;yGJ tcrf; tem;ukd atmufwkdbm 26 &uf eHeuf 9 em&Du ,if;taqmufttkH a&SU,m,Dr@yfü usif;yonf/ tcrf;tem;wGif &efueNf rKd UrS k aejynfawmf atmufwkdbm 31 uav; atmufwdkbm 31 uav;NrKd U&Sd AdvcsKyvrf;rESifh k f f yifvvrf;rawmfukd aygif;ul;ay; kH xm;onhf qdyurf;omwHwm;onf f pufwifbmvukefydkif;u a&BuD; a&vQHrIaMumihf ysufpD;oGm;cJhNyD; ,cktcsewif trSw(3)txu d f G f ausmif;om; ausmif;olrsm;ESihf jynforsm; oGm;vmEdia&;twGuf l k f ,m,Dopfom;wHwm;jzifh jyefvnf jyKjyifNyD;pD;NyD jzpfonf/ (tay:yHk) tqkyg ysup;D oGm;aomwHwm; d f onf uav;NrdKU uarÇmZbPf vDrdwuf vSL'gef;aiGrS tus,f 6 ay? t&Snf 116 ay&Sd ,m,D opfom;wHwm;jzifh jyefvnfjyKjyif wnfaqmufjcif;jzpfNyD; pkpkaygif; aiGusyf 39 ode;f ausmf ukeusum f ,cktcsewif ausmif;om; ausmif; d f G olrsm;ESifh jynfolrsm;twGuf oGm; vma&; tqifajyvsuf&SdaMumif; od&onf/ *sLEkdif; jrefrmh½dk;&mjcif;vkH;rsm;0,f,l&ef wif'gac:,ljcif; b@ma&;0efBuD;Xme taumufcGefOD;pD;Xme &cdkifjynfe,ftaumufcGefOD;pD;XmerSL;½kH; ppfawGNrdKU (27)Budrajrmuf (SEAGAMES)NydKifyBJG uD;wGif jrefrmh½k;&mjcif;vk; f d H tm;upm; xnfhoGif;usif;yrnfjzpfygonf/ 4if;NydKifyGJBuD;wGif tokH;jyK &efESihf NydKifyJt&yf&yfwif tok;jyK&eftwGuf jrefrmEdkiiHjcif;vkH;tzGJUcsKyfrS G G H f owfrSwxm;onfhBudrjf zifh&ufvkyaom pHcsepHne;rD jcif;vkH;tajrmuf f f df Tf tjrm;udk 0,f,vygonf/ odUkygí jrefrmEdiiwi;f &Sd jcif;vk;H &ufvya&mif;csol l kd kfH G kf vkyief;&Sirsm;rS 14-11-2013&ufaemufq;xm;í qufo,aqmif&uf f f kH G f G EdkifygaMumif; zdwfac:tyfygonf/ qufoG,f&ef ½kH; zkef;-01-393420? taxGaxGtwGif;a&;rSL; zkef;-09-2002688? wGJzuftwGif;a&;rSL; zkef;-09-5156427 tdwfzGifhwif'gac:,ljcif; 1/ ausmufjzLNrdKUe,f? taumufcGeOD;pD;Xme½kH;0if;twGi;wGif atmufazmfjyyg f f wnfaqmufa&;vkyfief;rsm;aqmif&Guf&ef&Sdygojzifh jrefrmEdkifiHom;vkyfief;&Sifrsm;xHrS tdwfzGifhwif'gwifoGif;&ef zdwfac:ygonf/ pOf vkyfief;wnfae&m vkyfief;trnf (u) ausmufjzLNrdKU av;cef;wGJtdrf&mESpfvkH; ay(80_30_12RC) 2/ tdwziwif'gavQmufvmrsm;udk 1-11-2013 &ufrpwifí jynfe,ftaumufcef f G hf T S G OD;pD;Xme? ppfawGNrdKUe,fwif xkw,EirnfjzpfNyD; 15-11-2013&uf 16;00em&D aemufqkH; G f l kd f xm;í jyefvnfwifoGif;Mu&efjzpfygonf/ 3/ tao;pdwfod&Sdvdkygu &cdkifjynfe,f taumufcGefOD;pD;Xme zkef;-043-23475? 043-23476wdkYokdY qufoG,pkHprf;ar;jref;Edkiygonf/ f f wif'gpdppfa&;aumfrwD jrefrmpmay jrefrmbmompum;ESifh ordkif;bmom&yfudk pdwf0ifpm;olwdkif; vufudkifxm;&rnfh pmtkyfrsm;xGufygNyD &efukefwuúodkvf? awmifilaqmifwufa&mufpOf ausmif;olb0ü ESpfpOftxl;atmifxl;cRefqkrsm;&&dScJhol txu(5)Adkvwaxmiftmp&d,ylaZmfuefawmhyGJzwMf um;pm f d i,foli,fcsif;rsm;wdkU txu(5) Adkvfwaxmifausmif;awmfBuD;wGif 1968rS 1982ckESpftwGif; ynm oifMum; oGeoifq;r vrf;nTereUf Mum;cJMh uaom teEÅ*P;f 0if q&mocifaus;Zl;&SiwUdk tm; f kH fd kd f tmp&d,ylaZmfuefawmhyGJ usi;yrnfjzpfygonf/ wynfh&if;csm ausmif;ol ausmif;om; f rsm; atmufygtpDtpOftwdkif; &if;ESD;cifrifpGmawGUqHkí q&m q&mrrsm;tm; uefawmh MurnfjzpfygaomaMumifh rysufruGuf<ua&mufMuyg&ef zdwfMum;tyfygonf/ aeU&uf - 27-11-2013&uf (trsKd;om;aeU) tcsdef - rGef;vGJ 2;00 rS nae 5;00em&D ae&m - M3 Food Center qufoG,fvSL'gef;EkdifaomeHygwfrsm; OD;wif0if; zkef;-09-5008548 OD;atmifaZmfjrifh zke;-09-5198966 f a':vGifvGifarmf zkef;-09-73250574? a':oef;oef;Munf zkef;-09-2056956 01-294356 a':cifrmMuL zke;f -09-73096374 a':csKdcsKdxGef; zkef;-09-5405923 a':at;at;oef; zke;f -09-31566694? a':aqGaqG{armif zkef;-09-5501177 49317595 uefYuGufEdkifygaMumif; vIiNf rdKUe,f? ajrwdki;&yfuutrSw-15? ajruGutrSwf 61^V.7? ajruGuwnfae&m d f G f f f f trSw-4*sD? vGwvyfa&;uGuopfvrf;? 8 &yfuu?f vIiNf rdKUe,f a':cdkiZmjzL0if;? OD;tHh f f f G d f aZmfarmif trnfayguf ajrydkifajrtm; trnfaygufrsm;udk,fpm;(SP)&ol OD;xGef;aZmf 12^vre(Edki)007683u txl;udk,pm;vS,vJpmtrSwf 2318^24-1-2012ESihf 2011 f f f T ckEpu ul;,lcaom ta&mif;t0,fpmcsKy&efu;,lcaom ajryH?k ajr&mZ0ifr&if;rSm ta&mif; Sf hJ f l hJ l ygarmu©a'gufwma':csKdcsKdwifh(jrefrmpm) (EkdifiHawmfpmayqkrsm; okawoeqkrsm;ESifh "r®*kPf&nfpmayqk&) yJcl;wdefr,fysL 1000d^(yJcl;wkdif;a'oBuD;? yJcl;NrdKU½kyfyHkvTmudk avhvmqef;ppfcsuf) (EdkifiHh*kPf&nfpmaywkduf) «okawoDarmif,OfvdIif;? (ysOf;rNrdKifESifhwGJzufí)» udkvdkeDacwfOD; jrefrmpmayzGHUNzdK;wdk;wufrI 1200d^(pmayAdrmefpmtkyfwdkuf) jrefrmpmokw&oyef;cif; 2000d^(owif;pm? *sme,f? r*¾Zif;rsm;ü azmfjyyg&dSNyD;aqmif;yg;rsm;) (EdkifiHh*kPf&nfpmaywdkuf) orD;tjzpfrS tarGjywfpGefUvTwfjcif; rEÅav;wdki;a'oBuD;? aysmbG,Nf rdKU? a&Tjynf&efatmif&yfuGu?f e,fajr 2 f f ae OD;rsKd ;nGeUf -a':0if;0if;armfwkdUorD; rtdoQefxl;(c)NzdK;oQefukd 13^&pe(Edkif) 287457 onf rdbESpyg; qk;ryJjh yifrr&awmhygojzifh ,aeUrpí orD;tjzpf f H I S rS tarGjywfpGefUvTwfaMumif; aMunmtyfygonf/ (pkHprf;ar;jref;jcif;onf;cHyg/) OD;rsdK;nGefU 13^&pe(Edkif)102308 a':0if;0if;armf 9^ybe(Edkif)101327 t0,fpmcsKyfcsKyfqkjd cif;r&SbJ aysmufqHk;oGm;onfrSm rSeuefaMumif;usr;usevmwdkUwifjyí d f f df T taqmufttHkaqmuf&ef ajryHkul;avQmufxm;vm&m 14 &uftwGi; uefYuGuEkdiygonf/ f f f NrdK UjypDrHudef;ESihf ajrpDrHcefUcGJrIXme? &efukefNrdKUawmfpnfyifom,ma&;aumfrwD uefUuGufEdkifygonf &efukewkdi;a'oBuD;? prf;acsmif;NrdKUe,f? ajreDuke;(ajrmuf)&yfuGu?f ajrEkvrf;? f f f trSwf(33)? ig;vTm(A)vrf;bufaxmifhcef;? tus,ft0ef;ay(20_65)&Sd wdkufcef;ESifh ,if;wdkucef;ay:&Sd tusKd ;cHpm;cGihft&yf&yftm;vHk;wdkUukd0,f,l&ef uREkywkdUrdwaqGrS f f f f p&efaiGwcsKd Uwpf0ufay;acsNyD;jzpfygí uefUuuvkygu uREkywkUd xwif ,aeUrpí ckepf G f d f f H G S &uftwGif; cdkifvHkaomtaxmuftxm;rsm;jzifh uefUuGufEdkifygonf/ vTJtyfnTefMum;csuft&OD;tkH;armif(bDtufpfpD? bDt,fvf) a':auoDtHk;(LL.M) w&m;vTwfawmfa&SUaeESifh EdkBwDyAÁvpf w&m;vTwfawmfa&SUae (pOf-830)xkway;onf&uf(20-11-1959) pOf-4227xkway;onf&uf(21-8-1987) f h f h trSwf(3)? 34 vrf;? trSwf 33^49? tcef;trSwf-16? ausmufwHwm;NrdKUe,f? &efukefNrdKU yxrxyf? Strand Condo zkef;-09-5012982? 09-73024836 r[mAE¨Kvyef;NcHvrf;? &efukefNrdKU ohnassociates@gmail.com zkef;-09-5007264
 • 12. aomMum? Edk0ifbm 1? 2013 31-10-2013 7/ ig;oavmuf wpfydóm 6500-18000 usyf wrl; atmufwdkbm 31 tdE´d,-jrefrme,fpyfü ayguf a&mufaeonfh *siqif;O(t&yfac: f awmifv;kH ausmO)rsm;udk w&m;r0if f a&mif;0,fazmufum;jcif;rjyK&ef tdE´d,tpkd;&u wm;jrpfxm;aomf vnf; jrefrme,fpyfrSjzwfum w½kwfEdkifiHokdY y&aq;tjzpf arSmifco,f,vsu&aMumif; od& kd l f dS onf/ tdE´d,EdkifiH rPdyl&jynfe,f awmifwef;ay:&Sd wyfqrfaus;&GmrS aq;zuf0if *sifqif;Orsm;udk vGef cJhonfhESpfrsm;wGif w½kwfukrÜPD wcsKdUu vlvTwfum jrefrmEdkifiH qGrÜ&maus;&GmrSwpfqihf trsm; tjym;0,f,lcJhMuNyD; xkd*sifqif;O tajcmufwpfuv*&rfvQif jrefrm D kd aiGusyf 37500 aps;EIef;&SdaMumif; wrl;NrKd UwGif ta&mif;t0,fvyae k f ol trsKd;om;wpfOD;u &Sif;jyonf/ ,if;aq;zuf0if *siqif;Orsm; f udk w½kwurPrsm;rS t0,fawmf f k Ü D rsm;tvHk;t&if;jzihf vma&muf 0,f,lum aq;0g;azmfpyf&mwGif toH;k jyKaMumif;? jrefrmEdiie,fpyfrS k f H jzwfausmf o,faqmifrnfqkdygu y&aq;taejzihf w&m;0ifcijhf yKxm; G Ny;D jzpfaMumif; wrl;e,fpyf ukeo,f f G a&;pcef;rS wm0ef&SdolwpfOD;u qdk onf/ a'ocHrsm;tqdt& 2009 k ckESpf0ef;usifrSpwifum rPdyl& jynfe,f? em*vihfjynfe,f awmifwef;rsm;ay:rS xGuf&Sdonfh *sifqif;O ta&mif;t0,fonf us,fus,fjyefYjyefY jzpfvmcJhNyD; aemufyi;f tdE,tpk;d &u ydwyif dk d´ f wm;jrpfxm;jcif;jzpfaMumif; od& onf/ aepk(csif;½dk;r) &efukef atmufwdkbm 31 ydkYukefrsm;aygrsm;vmNyD; ukef um;&Sm;yg;ojzihf &efukef-rlq,f c&D;pOfwGif yJcl;(om,mukef;)rS z&JoD;wpfwef ,ck&ufykdif;wGif aiGusyf 78000 odkY jrifhwufvm ojzifh &efue-rlq,f qefwpfwef k f ydkYum;crSm aiGusyf 70000odkY jrihf wufvmaMumif;? ,cifvtwGif; qefwpfwefum;c aiGusyf 50000 EIe;f om&S&mrS wpfwefvQif aiGusyf d 20000 jrihwufvmjcif;jzpfaMumif;? f ca&vrf;&Sd &efue-rEÅav;-rlq,f k f ukeum;*dwyi&iwpfO;D u qdonf/ f f kd f S f k &efukefrS rlq,fodkY qefwpf tdwfum;c aiGusyf 1000 wpfv twGif; aps;wufvmaomfvnf; w½kwfe,fpyfydkY qefMurf;aps;EIef; rSm rd;k qefMurf;rsm; topfxuay: G f csdefjzpfojzifh ,cifvydkY qefMurf; aEGta[mif;aps;xuf enf;ojzifh tusKd;tjrwf&SdaeqJ jzpfaMumif;? odkYjzpf&m rlq,fum;c aps;wuf aomfvnf; qefwifydkYEIef;&Sdae aMumif;? &efukefqefaps;uGufwGif rd;k raemokc qefopfwpftwvQif d f aiGusyf 16000 rS aiGusyf 16500 twGif;0,f,lNyD; aiGusyf 18000 wef aEGqefa[mif;rsm;ESifh ajcmuf tm;aumif;aom rd;k qefMurf;wdukd Yk qwla&mjcif;jzihf qefwpftdwf wefzdk;avsmhusvmaMumif;? um;c aps;jrihfaomfvnf; e,fpyfaps;jrihf vmí wifyrrm qefopfrsm;aMumihf Ykd I S rsm;vmaMumif; qefvkyfudkifol wpfOD;u qdkonf/ &efukef-rlq,f c&D;pOfwpfck wnf;om xl;jcm;pGmum;caps;jrihf aeaomfvnf; usee,fpum;crsm; f kH rSm yHkrSefom&SdaeqJjzpfaMumif; &efukef-rEÅav; c&D;pOfwGif um;c ukefwpfydóm 62-64 usyfEIef;? rEÅav;-&efuef c&D;pOfwif 30-35 k G usyEe;f om&Sao;aMumif; rEÅav; f I d oGm; ukefum;ydkif&SifwpfOD;u qdk onf/ cifqdkif &yfapmuf atmufwdkbm 31 &Srf;jynfe,f (awmifydkif;) &yfapmufNrdKU jyefMum;a&;ESifh h S I dk f f J kd jynfoqufqa&;OD;pD;Xme jynfoYl tcrJim;&rf;zwf½Eia&;? pmzwf pmtkypmapmifjyyGukd atmufwbm Yl H pmMunhfwdkufwGif jynfolYtusdK;jyK &Sdefjr§ifhwifa&;? vlwkdif;pmtrSef 29 &uf eHeuf 9 em&Du usif;y jynfo0efaqmifrI pmtkypmayrsm; wu,fzwf½Ia&;udk &nf&G,fí onf/ jyyGwif okw &opmayrsm;? Yl f J G &efukefa&Taps; wpfusyom; f rEÅav;a&Taps; wpfusyom; f wpfa':vm wpf,l½kd wpfa':vm wpfbwf wpf½lyD; wpf,Grf wpf&if;*pf "mwfqD 'DZ,f atmufwdef; 92 atmufwdef; 95 y&DrD,H'DZ,f 967-975 1325-1342 778-788 31.2-31.35 15-15.82 159-161 302-307 wpfvDwm wpfvDwm wpfvDwm wpfvDwm wpfvDwm ydwfodrf;NyD;0if;olZmta&mif;qdkifvufusefypönf;rsm;tm; a&mif;cs&efaps;NydKifwif'gac:,ljcif; 1/ pufrI0efBuD;Xme? trSwf(3)tBuD;pm;pufrIvkyfief;BuD;MuyfrIatmuf&Sd ydwfodrf;NyD; 0if;olZmta&mif;qdkifrsm;jzpfonfh ausmufqnf? atmifvH? anmifOD;? armfvNrdKif? ajrmuf'*Hk? &GmawmfESifh ykodrfqdkifrsm;&Sd 0if;olZm ypönf;rsm;tm; rsufjriftajctaetwdkif; aps;NydKifwif'gpepfjzifha&mif;csrnf jzpfygonf(u) wif'ga&mif;csrnfh&uf^ - 4-11-2013&ufrS 18-11-2013&uftxd tcsdef - 9;30em&DrS 16;30em&Dtxd (c) wif'gydwfrnfh&uf^tcsdef - 18-11-2013&uf rGef;vGJ 15;30em&D (*) wif'gyHkpHa&mif;csrnfhae&m - trSwf 3 tBuD;pm;pufrIvkyfief; ESifhwifoGif;&rnfhae&m ½Hk;trSwf 41? aejynfawmf 2/ tao;pdwftcsuftvufrsm;udkod&Sdvdkygu pufrI0efBuD;Xme? trSwf(3) tBuD;pm;pufrvkyief;? aejynfawmf? zke;-067-408298? 067-408407wkUd okUd I f f qufoG,fpHkprf;ar;jref;Ekdifygonf/ wif'gpdppfa&;tzGJU pufrI0efBuD;Xme? trSwf(3)tBuD;pm;pufrIvkyfief; usyf usyf usyf usyf usyf usyf usyf 814 usyf 920 usyf 910 usyf 1090 usyf 940 usyf 1/ ig;Muif; wpfydóm 3500-4800 usyf 2/ ig;jrpfcsif; wpfydóm 2800-3500 usyf 3/ ig;&HU wpfydóm 3000-7000 usyf 4/ ig;z,f wpfydóm 6000-12000 usyf 5/ ykpGef(ausmh) wpfydóm 3500-7000 6/ ykpGefwkyf usyf wpfydóm 5000-12000 usyf wpfydóm 5000-8000 usyf wpfydóm 4500-7000 11/qdwf tar&duef Oa&my pifumyl xkdif; tdEd´, w½kwf rav;&Sm; 8/ Muuf 9/ 0uf 10/trJ (tcsdefESifhtrQ aps;EIef;tajymif;tvJ&SdEdkifygonf) wpfydóm 11000-15000 usyf cif&wem-pkpnf;onf/ usyf 1/ aEGqef wpftdwf 18000 2/ ay:uRJ wpftdwf 21500 3/ ay:qef; wpftdwf 26000-29500 4/ ajryJqD wpfydóm 3500 5/ pm;tkef;qD wpfydóm 1575 6/ qdyfjzLMuufoGefeD wpfydóm 775-1175 7/ &Srf;MuufoGefjzL wpfydóm 1250-1950 8/ MuufoGefjzL wpfydóm 1175-1225 (MuLukwf) 9/ tmvl; wpfydóm 420-580 (atmifyef;) 10/ i½kwf&Snf wpfydóm 2250 (0g;c,fr) 11/ i½kwfyG wpfydóm 2700-3300 (pdrf;pm;) 12/ oMum; wpfydóm 1050-1200 ukepnf'kiaps;EIe;jzpfNyD; tcseESihtrQ tajymif;tvJ f d f f df f &SdEdkifygonf/ wpfydóm 9000-18500 usyf Ekiiawmfu xkwjf yefxm;onfh jyef d f H wrf;rsm;? aeYpOfxwowif;pmrsm;? k f tywfpOfxkwf*sme,frsm;? vpOf xkwfr*¾Zif; 3500 udk jyochJNyD; jyyGJodkYvma&mufMunfh½Ionfh jynf olrsm;zwf½vonfh pmtkypmapmif I dk f zciftrnfrSef 30-10-2013 &ufwGif usa&mufaom arG;aeUr*Fvm &ufjrwfrSonf om; - oufOD;armif orD;i,f - oufESif;jzL udk,fpdwfESpfjzm usef;rmcsrf;omí vdk&mqE´tm;vkH; jynfhpkH Edkifygap...? orD;i,f oufESif;jzL ta0;rStjrefqkH;jyefvm Edkifygap.../ cspfazaz- OD;aZmfaZmf 690000-649400 690000-649400 rEÅav;NrdKU? atmifajrompHNrdKUe,f? txu(4) wuúodkvf0ifwef; (D)rS roefUjzLazG; zciftrnfrSefrSm OD;cif armifqef; 9^rer(Edkif)120917 jzpfyg aMumif;/ OD;cifarmifqef; um;a&mif;rnf Toyota Surf 96 Late Model, SSR-G, Sunroof Intercooler Turbo, MDY License, Original gap Frame, ausmufpr;a&mif? um;oefUonf? d f 2p^5000ausmf/ zkef;-09-73175229 jrefrmhqdyfurf;tmPmydkif tvkyfydwf&ufaMumfjim &efukefqdyfurf;&Sd wHwm;rsm;? ukefavSmif½Hkrsm;ESifh csvef½Hk; rsm;udk 2013 ckESpf Edk0ifbm 2 &uf ('Dyg0vDaeU) wGif ydwfxm; rnfjzpfygí ukefwif^ukefcsESifh ukefxkwf,lvdkygu ydwf&ufc aMu; ay;aqmif&rnfjzpfygaMumif; aMunmtyfygonf/ ZeD;tjzpfrSpGefUvTwfjcif;tm;jyefvnf½kyfodrf;jcif; 28-10-2013 &ufxkwf jrefrmhtvif;owif;pm pmrsufESm 10 yg rauG;NrdKU? a&Tanmif (2)&yf? trSwf 7 ae a':aX;aX;cdkif 8^pve(Eki)074926 (b)OD;tHk;cdkitm; ZeD;tjzpfrS pGeUf vTwxm; d f f f jcif;tm; jyefvnf½kyfodrf;aMumif; trsm;odap&efaMunmtyfyg onf/ OD;xGef;xGef;OD; 8^pve(Ekdif)049318 rsm;udvnf; tcrJim;&rf;ay;jcif;? k h S pmzwf&Sdefjr§ifhwifa&; vufurf; pmapmifjzefa0jcif;udk OD;pD;rSL; a':rl Y jrapmESifh 0efxrf;rsm;u aqmif &GufcJhMuonf/ (NrdKUe,f jyef^quf) jynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHawmftpdk;& &efukefwdkif;a'oBuD;tpdk;&tzGJU pdkufysKd;a&;ESifharG;jrLa&;0efBuD;Xme (&efukefwkdif;a'oBuD;aus;vufa'ozGHUNzdK;wdk;wufa&;OD;pD;Xme) tdwfzGifhwif'gac:,ljcif; 1/ &efukefwkdif;a'oBuD;twGif; aus;vufvrf;? wHwm;? a&ay;a&;? rD;vif;a&;? tdrf&mESifh usef;rma&;vkyfief;rsm; aqmif&Guf&ef&dSygojzifh jrefrmEdkifiHom;vkyfief;&Sif rsm;xHrS tdwfzGifhwif'gwifoGif;&ef zdwfac:ygonf(u) (3)aytus,fuGefu&pfbD;vrf; 5^5 rdkif ( c ) aus;vufajrom;vrf; 29^6 rdkif ( * ) aus;vuftkwfcHkcHopfom;wHwm; 430 ay (C) aus;vufa&>yef 525 ay ( i ) aus;vufwGif;wdrf 11 wGif; ( p ) aus;vufwGif;euf 8 wGif; (q) aus;vufvufwl;wGif; 2 wGif; ( Z ) aus;vufajrom;rdk;a&avSmifuef 7 uef (ps) aus;vufaea&mifjcnfpGrf;tif 1595 ck (n) aus;vufa&tm;vQyfppf 1 ck ( # ) aus;vufwefzdk;enf;tdrf&m 68 vHk; ( X ) aus;vufusef;rma&; 200 vHk; 2/ wif'gwifoi;vdkonfh ukrPrsm;onf OD;pD;XmerS owfrwxm;aom vkyief;pHEe; G f Ü D f S f f If 'DZkdi;yHkpHrsm;ESihtnD tao;pdwa&;qGJwGucsuwifjy&efjzpfNyD; ukrÜPDrSwyHkwifrwåLESihf f f f f f f d (Profile) wifjy&rnfjzpfygonf/ 3/ tdwzGihwif'gyHkpHESihpnf;urf;csursm;udk 1-11-2013&ufrS pwifa&mif;csrnfjzpf f f f f NyD; tdwziwif'grsm;udk 15-11-2013&uf 16;30em&D aemufqkH;xm;í wifoi;&efjzpf f G hf G f ygonf/ 4/ wif'gwifoGif;vdkolrsm;onf oufqdkif&mvkyfief;twGuf owfrSwfxm;onfh wif'gtmrcHaMu;ay;oGi;NyD;rSom owffrSwtwfzGihfwif'gyHkpH wifoGi;&rnf/ wif'g f f d f vkyief; wpfckxufykdrkd wifoGi;vdkolrsm;onf rdrwifoGi;vdkonfh oufqki&mvkyief; f f d f d f f wpfckcsi;twGuf owfrSwxm;onfh wif'gtmrcHaMu;wpfckcsi;ay;oGi;NyD;rS owfrSwf f f f f tdwfzGifhwif'gyHkpH wpfckcsif;wifoGif;&rnf/ 5/ tdwfzGifhwif'gyHkpHa&mif;csrnfhvdyfpmESifh tdwfzGifhwif'gwifoGif;&rnfhvdyfpmrSm &efukewki;a'oBuD; aus;vufa'ozGHUNzdK;wdk;wufa&;OD;pD;Xme trSwf 245? oefvsuf f d f pGef;vrf;? AdkvfwaxmifNrdKUe,f? &efukefNrdKU jzpfygonf/ 6/ tao;pdwo&dSvkdaomtcsursm;udk OD;pD;Xme zke;-01-9010437? 01-201394 f d f f wdkUodkU ½Hk;csdeftwGif; qufoG,fpHkprf;Ekdifygonf/ wif'gac:,la&;tzGJU &efukefwkdif;a'oBuD; aus;vufa'ozGHUNzdK;wdk;wufa&;OD;pD;Xme trSwf 245? oefvsufpGef;vrf;? AdkvfwaxmifNrdKUe,f
 • 13. aomMum? Edk0ifbm 1? 2013 aejynfawmf atmufwkdbm 31 a&Tqkrsm;qGwfcl;Ekdifa&;twGuf jrefrmhtm;upm;tzJGUrsm;taejzifh tpGrf;ukefavhusifhrIrsm;jyKvkyfvsuf&Sd &m jrefrmhtm;upm;atmifEkdifa&; aumfrwDOuú| tm;upm;0efBuD;Xme 'kwd,0efBuD; OD;aomif;xkdufonf atmufwkdbm 30 &uf eHeufykdif;u aejynfawmf v,fa0; (Training Center-2) &Sd tm;upm;avhusifh&m ae&mrsm;odYk oGm;a&muftm;ay;Munf½caMumif; owif;&&Sonf/ h I hJ d (owif;pOf) &efukef atmufwkdbm 31 (27)Budrfajrmuf qD;*drf; tm;upm;NyKd iyusi;f y&ef &ufaygif; f JG 39 &ufom usef&SdonfhtwGuf tm;upm;NydKifyGJumvtwGif; qD; *dr;f okYd vma&mufMurnfh jynfwi;f ^ G jynfy{nfonfrsm; aiGaMu;vJv,f h S rI tqifajyacsmarGUap&ef qD;*dr;f usi;f yrnfae&mwGif uarÇmZbPf h rS a&GUvsm;,mOf (Mobile Car ) 12 pD;cefYukdtokH;jyKí a&GUvsm; ,mOfay:wGif ATM pufESifh Money Changer xnfhoGif;NyD; aiGvv,aumifwm 0efaqmifrI J S f rsm; ay;oGm;rnfjzpfaMumif; uarÇmZbPfrS wm0ef&Sdol wpfOD;u ajymMum;onf/ KBZ SEA Games Debit Card ukd uefYowfxkwfa0oGm; rnfjzpfNyD; tqkdyguwfjzifh Air KBZ ? uarÇmZbPfvDrdwufESifh jrefrmjrm;ypftm;upm;orm;rsm; aejynfawmf atmufwdkbm 31 vmrnfh ta&SUawmiftm&S tm;upm;NydKifyGJ (qD;*drf;)wGif jrefrm jrm;ypftm;upm;orm;rsm; taejzifh a&Twqyqwc;l Edionfh H d f G f k f tpOftvmaumif;rsm;udk quf vufxe;f odr;f oGm;Edi&ef aocsmpGm d k f jyifqif avhusifhvsuf&SdaMumif; jrefrmEdkifiH jrm;ypftm;upm;tzGJU csKyf twGif;a&;rSL;u ajymonf/ ]]NyD;cJhwJh *sumwmqD;*drf;rSm jrefrmtm;upm;orm;awG tae eJY 'kw,tatmifjrifq;kH tm;upm; d [m jrm;ypftm;upm;jzpfygw,f/ tJ'DNydKifyGJrSm jrefrmjrm;ypf tm; upm;orm; atmifiSdrf;u wpfOD; csif;NydKifyGJ? toif;vdkufNydKifyGJeJY Mix-Team NyKd iyawGrm a&Twqyf f JG S H d avhusifhaerIudk awGU&pOf/ qkawG qGwfcl;ay;EkdifcJhygw,f/ vmr,fNh yKd iyrmvnf; 'DatmifjrifrI f JG S udk qufvufxe;f xm;EdizYkd jrefrm d k f jrm;ypf tm;upm;orm;awGtaeeJY taotcsm jyifqifavhusifhaeyg w,f}}[k OD;ausmfOD;u ajymonf/ jrefrmjrm;ypfvufa&G;pifrsm; onf qD;*drf;atmifjrifrI&&Sda&; twGuf 2012 uwnf;uqufwuf kd avhusifhrIrsm; jyKvkyfvsuf&Sdonf/ jrefrmjrm;ypftm;upm;orm;rsm; avhusifhrI wdk;wufap&ef 2012 ckEpf atmufwbmvu awmifukd S kd &D;,m;EdkifiHodkY wpfvMumoGm; a&mufavhusicaMumif; od&onf/ hf hJ jrefrmjrm;ypftm;upm;orm; rsm;onf aejynfawmfü Zefe0g&D 9 &ufrS 15 &uftxd usi;f yonfh yÍörtBudrfajrmuf ta&SUawmif tm&SwHcGefpdkuf jrm;ypfNydKifyGJwGif jrefrmjrm;ypftzGUJ u a&Twqyu;kd ck? H d f aiGav;ckEihf aMu;oH;k ck qGwc;l EdichJ S f k f aMumif; od&onf/ xdtjyif jrefrm Yk jrm;ypf tm;upm;orm;rsm;onf aemufq;kH jyifqifrtjzpf Zlvif 15 I dk &ufrS Mo*kwf 14 &uftxd wpfv wpfBurf xyfrom;a&muf avhusihf d H G cJhonf/ qD;*dr;f jrm;ypftm;upm;NyKd iyJG f rsm;udk vmrnfh'DZifbm 13 &ufrS 17 &uftxd usif;yoGm;rnfjzpf &m jrefrm y&dowfrsm;taejzifh jrefrmjrm;ypftzGUJ atmifjrifrrsm; I udk rsu0g;xifxif Munf½tm;ay; f h I Ekdifawmhrnfjzpfygonf/ armifa&T½dk; 70 ausmwif Discount rsm;&,lí f G okH;pGJEkdifaMumif;? KBZ SEA Games Debit uwfo;pGyrm KBZ Hk J Hk S csdwfqufxm;aom [kdw,f? MPU Debit Card okH;pGJykHESifh wlnD pm;aomufqkdifESifh ausmufrsuf NyD; ATM pufrsm;wGif aiGxkwf,l &wemqkirsm;tygt0if qkiaygif; EkdifaMumif; uarÇmZbPfrSwm0ef d f d f &Sdolu qufvufajymMum;onf/ qD;*drf; trSwfw&tjzpf jrefrmjynf Payment ukd urÇmu odap&ef &nf&G,fí xkwfa0jcif; jzpfaMumif; od&onf/ at;ukd(owif;pOf) &efukef atmufwkdbm 31 jrefrm,l-23 toif;onf qD;*drf;NydKifyGJtwGuf jyifqifonfh taejzifh jynfyEkdifiHrsm;wGif oGm; a&mufavhusivsu&NdS y;D *syefEiiH fh f dk f wGiqufvufavhusi&ef awmifukd f fh &D;,m;EkdifiH blqefNrdKUrSwpfqihf atmufwbm 31 &ufu xGucm dk f G oGm;onf/ jrefrm,l-23 toif; onf Ekd0ifbm 1 &ufrS 10 &uf txd *syefEkdifiH tkdqmumNrdKU&Sd EkdifiHwGif atmufwkdbm 18 &ufrS 30 &uftxd avhusihfrIrsm; jyKvkyf cJhNyD; ajcprf;yGJ ig;yGJ,SOfNydKifupm; cJh&m wpfyGJEdkif? ESpfyGJoa&? ESpfyGJ½IH; cJhonf/ jrefrm,l-23 toif;onf [kerfwuúovtoif;udk av;*d;k d dk f wpf*;kd jzihtEki&cJNh y;D *Gr*sL;uvyf f d f f toif;? csKwyfwuúovtoif;wkYd d kd f ESihf wpf*dk;pDoa&usum erfbl; wuúov?f Mokpo City toif;wdYk kd udk wpf*;kd -*d;k r&SwjYdk zifh ½I;H edrconf/ d hf Jh &J&ifh½Idif; avhusihfa&;pifwmwGif avhusirnfjzpfNy;D Ek0ifbm 4 &uf fh d wGif Japan Division-2 uvyf usKwqef*gtoif;? Ek0ifbm 6 &uf d kd d wGif Japan Football League uvyfumrmwmrJvqefEutoif;? f l D Ek0ifbm 7 &ufwif qD&Ztqmum d G D kd kd ,l-18 toif;? Ek0ifbm 9 &ufwif d G [efeefwuúovtoif;wdEifh ajc kd f Yk S prf;upm;rnfjzpfonf/ jrefrm,l23 toif;onf awmifudk&D;,m; J-Green &efukefNrdKU? (30)&yfuGuf? ok0PÖ? oCFef;uRef;NrdKUe,fae OD;wifarmif0if; (Shwe Nay Chi) -a':oef;oef;at;wdkU wpfOD;wnf;aomom; armifudkudkaZ,smNzdK; B.Eng (UK) Director . Shwe Nay Chi Services Co.,Ltd. &efukefwdkif;a'oBuD;? tif;pdefNrdKUe,fae (OD;cifoef;)-a':nGefU&D(okc0wD-qefpuf)wdkY wpfOD;wnf;aomom; armifudkudkEdkif B.A(History) (eef;xdkufa&T-a&cJpuf) Director (Majestic Myanmar Group Co.,Ltd.) ESifh &efukefwdkif;a'oBuD;? ajrmuf'*HkNrdKUe,fae OD;pdefcdkif(XmerSL;-Nidrf;)M.E.B.E - a':0if;MuLwdkYorD;BuD; r0if;0if;rm B.Sc(Physics), M.A (Chinese) vufaxmufuxdu? w½kwfbmomXme &efukefEdkifiHjcm;bmomwuúodkvf wdkY 26-10-2013 &uf(paeaeU) Sedona Hotel rif;wke;cef;rwGif usi;yaom pkvsm;&pfywfvufxyfyGJESihf armfuGe; f f f wifvufrSwfa&;xdk;yGJtcrf;tem;wGif pkvsm;&pfywfvufxyfay;í r*FvmatmifpHy,fyef;uHk;csD;jr§ifhay;ygaom oa&pnfol OD;ode;xdkuf (jynfaxmifpkpm&if;ppfcsKyf)ESihfZeD;a':jrjrOD;? r*FvmvufxyfvufpGycsD;jr§ihfay;ygaom ok"r® f f rPdaZmw"&AdkvrSL;BuD;wif&e(Nidr;)ESihf ZeD;a':at;rGe&e?f armfuGe;wifvufrSwf a&;xdk;ay;ygaom o'¨r®aZmwdu"Z? f Sd f f f Sd f t*¾r[moD&dok"r®rPdaZmw"&? oD&dok"r®rPdaZmw"& a'gufwmOD;pdk;odef;ESifhZeD; t*¾r[moD&dok"r®od*Ða':cifcsKd tkef; (nTefMum;a&;rSL;? jynfaxmifpka&SUaecsKyf½Hk;)wdkYtm;vnf;aumif;? 31-10-2013&uf (Mumoyaw;aeY) Western Park Royal wGif usif;yjyKvkyfaom r*Fvm{nfhcHyGJESifh npmpm;yGJwGif atmifpHy,fyef;uHk;ESifh vufxyfvufpGyf csD;jr§ifhay;ygaom r[moa&pnfol 'kwd,AdkvfcsKyfBuDD;&Jjrifh(Nidrf;)ESifhZeD;a'gufwma':wifvif;jrifhwdkYtm;vnf;aumif;? r*Fvmyef;jcif; udkifaqmifay;ygaom om;om; armifoefYokwudkESifhorD;av; rpdk;&wem0if;? r*Fvmyef;BuJ roD&dudk? r*Fvm vufpGyfAef;udkifr[efeDxGef;oef;? owdkYom;t&Hrsm;jzpfMuaom AdkvfBuD;Zifoef;xGef;ESifh a'gufwmqufarmifaX;? owdkYorD;t&Hrsm;jzpfMuaom roEÅmnGefUqef;ESifh a'gufwmoD&dnGefUqef;wdkYtm;vnf;aumif;? arwåmjzifhowdkYorD;tm; vuf0wf&wemrsm; tvSqifay;ygaom OD;armifvwf-a':MuifMuif(Mu,fpifeef;awmfpdefqdkif)? r*Fvmtcrf;tem;rSL; OD;odef;vSarmf? r*Fvm0wfpHkudkjrifhpdk;(AdkvfcsKyfaps;)ESifh Yes I Do ? yef;tvSqif eDeD(ydGKifh)AdkvfcsKyfaps;? aw;*Dw The Aces ESifh a':&D&DoefYtzGJU? rdwfuyftvSqifpdk;pdk;ESifhtzGJU? "mwfyHkESifhAD'D,dk tukdif;ESifhtzGJU? ESpfzufaomaqGrsKd;rsm;ESifh <ua&mufcsD;jr§ifhMuygaom rdwfaqG taygif;ESifh*kPfoa&&Sd vlBuD;rif;taygif;wdkYtm; vdIufvSJpGmaus;Zl;wif&Sdygonf/ ESpfzufaomrdbrsm;ESifh armifudkudkEdkif-r0if;0if;rm ESifh &efukefNrdKU? AdkvfwaxmifNrdKUe,f? (46)vrf;ae OD;cspfpdef (urf;½dk;wef;oabFmydkif&Sif)-a':MunfMunf0if;wdkU wpfOD;wnf;aomorD; a'gufwmoef;oef;cspf M.B.,B.S (Ygn) A.M.O (Green Cross Hospital) 23-10-2013&ufwGif Sedona Hotel Mindon Room ü wkdUtm; r*FvmarmfuGef;wifvufrSwf a&;xdk;ay;ygaom &efukewki;a'oBuD; w&m;vTwawmfw&m;olBuD; a':pdk;pdk;atmiftm;vnf;aumif;? f d f f 26-10-2013&ufwGif Sedona Hotel (Grand Ball Room) wGif usif;yaom r*Fvm{nfhcHyGJodkU wufa&mufvsuf r*FvmatmifpHy,fyef;uHk;ESihf r*FvmvufxyfvufpGycsD;jr§ihay;ygaom? trsK;om; f f d vTwfawmfOuú| bdk;bdk; OD;cifatmifjrifhESifh bGm;bGm; a':cifNyHK;? wufa&mufcsD;jr§ifhay;ygaom {nfhonfawmfrsm;? ppfbuf?e,fbufrSXmeqdkif&m tBuD;tuJrsm;? ESpfzufaomrdb? aqGrsKd; rdwfo*F[rsm;? r*Fvmtcrf;tem;rSL; OD;odef;vSarmf? r*Fvmyef;BuJjzefUay;ygaom orD;av; at;qk&nfatmif? r*FvmatmifpHy,fyef;uHk;ESifh r*FvmvufxyfvufpGyf Aef;udkifaqmifay;aom ra&T,rHkOD;ESifh rpHyg,fjrwfEdk;xGef;? r*FvmowdkUom;? owdkUorD;t&Hrsm;tjzpf ulnDay;ygaom AdkvfBuD;bdkbdkausmf? a'gufwm aZmfaZmfvGif? roufxufpH? a'gufwmtdacsmacsmaZmf? r*Fvmaw; oHomrsm;jzifhazsmfajzay;aom EMPEROR Music Band ? r*Fvmtcgawmfay;aw;oH&Sifa[rm ae0if;ESifh aw;oH&Sifrsm;? rdwfuyftmum (a&Teef;jrifh)? yef;tvS udkrsKd;cspf (a&Teef;jrifh)? "mwfyHk ESifhAD'D,dkrSwfwrf;wifay;ygaom udkausmfvdIifESifh STUDIO 35 ? Sedona Hotel rS refae*smESifh 0efxrf;rsm;tm;vnf;aumif;? r*Fvm{nfhcHyGJokdU udk,wkdirwufa&mufEkdiaomfvnf; r*FvmvufzGJU f f f rsm;ay;ydkUay;ygaom &yfa0;&yfeD;rS aqGrsKd;rdwfo*F[taygif;ESifh tbufbufrS0dkif;0ef;ulnDMuol rsm;tm; txl;yifvdIufvSJaus;Zl; Oyum&wif&dSygaMumif;/ armifudkudkaZ,smNzdK;-a'gufwmoef;oef;cspf
 • 14. aomMum? Edk0ifbm 1? 2013 aMumfjim
 • 15. 15 aomMum? Edk0ifbm 1? 2013 aqmif;yg;ESifhe,fowif; rlvwef; ynma&;Zkeftqifh enf;jy oifwef;zGifh armfvNrdKif atmufwdkbm 31 ynma&;0efBuD;Xmeu BuD;rSL; usif;yaom 2013-2014 ynm oifEp('kw,ESp0uf)ausmif;jyify S f d f rlvwef;ynma&;Zkeftqifh enf; jyoifwef;zGiyJG tcrf;tem;udk hf armfvNrdKifNrdKU txu(1)pde&wk f cef;rü usif;y&m rGejf ynfe,f jynfe,fnTefMum;a&;rSL;? c½dkif^ Nrd K Ue,f ynma&;rS L ;rsm;? wd k i f ; a'oBuD;^ jynfe,f^ NrdKUe,f BuD;Muyfa&;rSL;rsm;? oifwef;enf; jyq&m q&mrrsm;? rGejf ynfe,f ZkefwGif weoFm&Dwkdif;a'oBuD;? rGefjynfe,f? u&ifjynfe,f? yJcl; wdkif;a'oBuD;wdkYrS oifwef;om; oifwef;ol 190 wufa&mufMu onf/ oifwef;zGiywif rGejf ynfe,f hf JG G ynma&;rSL;½kH;rS nTefMum;a&;rSL; OD;rif;xGe;f wifEitrSw(1)tajccH S fh f ynmOD;pD;Xme tNidr;f pm;nTeMf um; a&;rSL; OD;at;BudKifwu trSm Ykd pum;ajymMum;NyD; oifwef;udk atmufwbm 19 &ufrS 25 &uf kd txd zivpycsay;rnfjzpfaMumif; G hf S f Ykd od&onf/ ausmfoef;(armfvNrdKif) rlveausmif;om; ausmif;olrsm;tm; G f EGm;EkdYwdkufauR; rif;jym; atmufwdkbm 31 wpfrsKd;om;vH;k usef;rmMuHcif h kd a&;ESihf ynm&nfjrifhrm;a&;udk a&S;½Ivsuf toufi,f&G,fonfh tajccHrlvwef; ausmif;om; ausmif;olrsm;tm; tm[m&jynfh 0onfh EGm;EkdYudk yHkrSefaomufoHk; jcif;jzihf usef;rmzGHUNzdK;wkd;wufap &ef &nf&,fí &ckifjynfe,f rif; G d jym;NrdKUe,f uif;qdyftrurlvGef ausmif;&Sd ausmif;om; ausmif;ol rsm;tm; atmufwbm 28 &uf kd eHeuf 11 em&Du EGm;EkwuauR; Yd kd f jcif;tcrf;tem;udk tqkygausmif; d üusif;y&m NrdKUe,farG;jrLa&;ESihf ukoa&;OD;pD;XmerSL; a'gufwmoefY aZmfaxG;u EdkYwkdufauR;jcif; &nf&,csufrsm; &Si;f vif;a[m G f ajymNy;D ausmif;om; ausmif;olrsm; udk EGm;EdkYrsm;wkdufauR;cJhaMumif; od&onf/ (NrdKUe,f jyef^quf) yif;w,Nrd KUü e,fpyfa'o zGH UNzd K;a&;oifwef; ausmif; ajrae&myEéuwif f tqkdygtcrf;tem;wGifyEéuf wifr*Fvmtcsdeü "Eku,yif f dk f kd tkyfcsKyfcGihf&a'oOD;pD;tzJGUOuú| tkyfcsKyfrI½Hk; OD;xl;ukdudku taqmuf t tH k u d kv nf ; aumif ; ? a'oOD;pD;tzJUG twGi;f a&;rSL; OD;udk udatmifu pm;&dyomtaqmuf k f ttHkudkvnf;aumif; yEéuf½dkuf ay;cJhMuonf/ tqkdyge,fpyfa'owkdif;&if; om;vli,frsm; zGHUNzdK;a&;oifwef; ausmif;(yif;w,)wnfaqmufjcif; vk y f i ef; ud k "Eka omf w mtkyfpk ukrPu2013-2014 b@ma&; Ü D ESpftwGif; wm0ef,laqmufvkyf rnfjzpfaMumif; od&onf/ rdk;rdk;axG;(yif;w,) yif;w, atmufwdkbm 31 &Srf;jynfe,f "Ekudk,fydkiftkyf csKyfcGihf&a'o yif;w,NrdKUe,fü e,fpyfa&;&m0efBuD;Xme ynm a&;ESifh avhusiha&;OD;pD;Xme &efykH f aiGjzihaqmif&urnhe,fpyfa'o f G f f wdkif;&if;om;vli,frsm;zGHUNzdK;a&; oifwef;ausmif; (yif;w,) taqmufttHrsm;yEéuwifr*Fvm k f tcrf;tem;udk atmufwbm 23 kd &uf eHeuf 7 em&D 45 rdepfu usif;yonf/ toH;k wnfaq;zuf0if i½kwaumif;yif h f i½kwfaumif;qdkwm tdrf&Sifrrsm;ESihf&if;ESD;NyD;om; [if;cwfrIefY wpfrsKd;yg/ rsm;aomtm;jzihf qefjyKwf? pGyjf yKwf[if;f csKdeYJ [if;cg;awGrm S i½kwaumif;rIeav;jzL;NyD; aomufo;kH wwfMuygw,f/ BudKufEpouf f Yf S f r,fq&if [if;awGay:uaevnf; jzL;NyD;pm;oH;k Ekiygw,f/ toH;k 0if dk d f oavmuf aq;pGr;f xufwhJ i½kwaumif;taMumif; enf;enf;ajymjy f csifygw,f/ i½kwaumif;&JUrlvZmwdu tdE,uyg/ rsKd;pdwaygif;ajrmufjrm; f d´ f pGm&SNd yD; ESp&ncwE,yifrsKd;jzpfwtjyif olrmtzdyif? tryifeYJ tzkd f S f H hJ G f hJ Y S k trESpfrsKd;yg0ifwJh tyifqdkNyD; &Sdygw,f/ t&GufawGu uGrf;&GufeJY qifwlygw,f/ tckdifvdkuftoD;oD;NyD; ta&mifutpdrf;&ifha&mif&Sdyg w,f/ rSnwtcg vdar®ma&mifuae teDa&mifuajymif;oGm;NyD; toD; hf hJ f kd wpfcirSm toD;aygif; 20 uae 50 txdyg0ifwwfw,fvYkd od&yg kd f w,f/ i½kwaumif;udk &ckijf ynfe,f? u&ifjynfe,feYJ weoFm&Durf;½d;k f d wef;awGrSm t"dupdkufysKd;xkwfvkyfygw,f/ tpdk"mwfaumif;pGm&&Sd NyD; a&tvGefr0yfwJh ajrrsKd;jzpfwJh oJEkef;ajr? Ekef;wifajrEk? ajreD? *0HajreJY oJ0ef;awmifapmif;? awmifue;f awGrm aumif;aumif;jzpfxe;f k S G w,fvYkd qdygw,f/ toD;awGukd wpfEprmESpBf udrf waygif;veJY uqkef k S f S vawGrSm cl;qGwfay;&ygw,f/ qGwfcl;NyD;om; oD;cdkifawGudk tn§m a>cNyD; aejyif;jyif;rSm ajcmufaeavmufve;f NyD;&ifawmh teufa&mif S i½kwfaumif;aphawGukd &&SdNyDjzpfygw,f/ jrefrmaq;usrf;rsm;tvdkt&awmh i½kwfaumif;[mpyfw,f? yl w,f? 'gaMumih0rf;rD;udawmufapygw,f/ EIwuNkd rdeapNyD; avovdyf f k f f udk aMuapwJtjyif ud,0efaqmifrcifrsm; Ekxuaumif;apygw,f/ h k f d Yd G f i½kwaumif;aphtrIeukd ysm;&nfevsuf&if acsmif;qd;k a&m*g? yef;em? f Yf YJ &ifusyfa&m*gawGukd aysmufuif;apygw,f/ EG,csKdea&mNyD; vsufay; f YJ &ifawmh avxd;k avatmiheYJ ESv;kH wkearmyef;jcif; a0'emawGu f f oufomapygw,f/ i½kwfaumif;apheJY bnmc&maphESpfrsKd;ukd trIefYjyKvkyfNyD; toihf twihpm;oH;k ygu acG;½l;qdyajyapw,fvYkd od&ygw,f/ i½kwaumif; f f f aphudk &Sdef;cdkeJYa&mpm;ygu tqufrjywfoGm;wJh0rf;ysufa&m*gudk aysmufapygw,f/ i½kwfaumif;pm;jcif;[m tpmaMu? avaMu? qD;aumif;apwJtjyif 0rf;azm0rf;a&mifeYJ vdyacgif;a&m*gawGuvnf; h f dk aysmufuif;apEkdifw,fvdkY rSwfom;&ygw,f/ odyenf;usprf;oyfcsufawGt&vnf; i½kwaumif;rSmtpGr;f xuf HÜ f tifwDatmufqD;'ifheJY AufwD;&D;,m;qefYusifwJh*kPfowådawGtjyif a&mif&rf;rIeJY uifqma&m*gudkqefYusifwJh tpGrf;awGyg0ifaew,fvdkY od&ygw,f/ i½kwfaumif;rSm oH"mwf? ydkwufpD,rf? r*¾edpf? ADwmrif pDeJYtrQif"mwfwdkYvnf; yg0ifygw,f/ udk,fwGif; tqdyftawmuf awGukd z,f&m;ay;Ediygw,f/ i½kwaumif;ygwJ[if;&nfukd aomuf S k f f h &if acR;xGufrsm;NyD; qD;oGm;apwmaMumihf udk,fwGif;u tqdyf tawmufawG uif;pifoGm;w,fvdkY qdkygw,f/ i½kwfaumif;rSm AufwD;&D;,m;owfwJh *kPfowådyg0ifwJhtwGufaMumihf tao;trTm; jywf&SwJh'Pf&mawGudk i½kwfaumif;rIefY jzL;ay;&if aoG;wdwfapNyD; ydk;aoum temusufjrefw,fvdkY od&ygw,f/ i½kwfaumif;tenf; i,fiHkay;&if acsmif;qdk;NyD; vnfacsmif;,m;,Hwm oufomygw,f/ i½kwfaumif;ygwJh a&aEG;Murf;udk wpfaeYESpfBudrfaomufay;&if tat;rda0'emaysmufuif;oGm;rSmyg/ i½kwfaumif;rSmyg0ifwJh obm0ESmap;aysmuf tmedoifaMumihf ESmacgif;ydwfwmudkvnf; oufomoGm;apEkiaMumif; od&ygw,f/ d f i½kwfaumif;rIefYudk [if;csKdxJxnfhNyD; aomufoHk;jcif;[m tpm ajcjyóemawGeYJ tlvrf;aMumif;qki&ma&m*gawGrjzpfatmif umuG,f d f ay;Ekdifygw,f/ i½kwfaumif;[m tpmaMunufzdkYtwGuf vdktyfwJh [dkuf'½dkuvdk&pftufppfudk xGufapwJhtwGufaMumihf avyGwmeJY tpmtdrema0'emawGukd uif;a0;apygw,f/ vQmt&omtm½Hctzk f k H awGudk vIHYaqmfay;wmaMumifh tpmpm;csifpdwfr&SdbJ cHwGif;ysufwJh a0'emudk oufomapygw,f/ i½kwfaumif;[m 0rf;csKyfjcif;uif;apNyD; ukd,fylusapwJhtjyif i½kwaumif;aphxnfjh yKwfxm;wJh Muufo;D aEG;a&eJY yvkwusif;ay;&if f f oGm;udkufa0'emudk oufomapygw,f/ xdkYjyif i½kwfaumif;[m uifqma&m*gudk umuG,fEkdifpGrf;&Sdygw,f/ txl;ojzihf &ifom; uifqmudk wGef;vSefay;Ekdifygw,f/ i½kwfaumif;rSmyg0ifwJh "mwf wpfrsKd;[m &ifom;uifqmtusdwfawGBuD;xGm;rI qufNyD;jzpfrvm atmif wm;qD;ay;NyD; i½kwaumif;udk eEGi;f rIeewo;kH ay;&if uifqm f Yf YJ JG umuG,Eipr;f ydxufjrufw,fvdYk avhvmrIrsm;t& od&ygw,f/ f dk f G k 'ghtjyif rD;zGm;NyD;pjrefrmtrsKd;orD;awG 0rf;Akucsyfap&ef i½kwf d f aumif;?y½kwfrIefYeJY av;n§if;aq;oHk;yg;Budwfí awmt&ufeJYpdrfNyD; Akupnf;&mwGivnf;toH;k jyKEkivtifrweftusKd;rsm;wJi½kwaumif; d f f d f Ykd h f ukd rMumcPqdkovdk pm;oHk;ay;oihfygaMumif; apwemaumif;eJY a&;om;wifjyvdkufygw,f/ / ZifZifrif;vGif [kw,fqi&m vkjH cHKa&; oifwef;zGifh d dk f aejynfawmf atmufwdkbm 31 rauG;wkdif;a'oBuD;&JwyfzGJU &JtulwyfzGJUcGJ½kH;wGif [kdw,fqkdif&m vkHjcHKa&;oifwef; zGihfyGJtcrf;tem;udk atmufwkdbm28&uf eHeuf 9em&Duusif;y&mwdi;f a'oBuD;&JwyfzUJG rSL; &JrLS ;BuD;0if;Munf wufa&muf k í oifwef;zGitrSmpum;ajymMum;onf/ tqkygoifwef;zGiyJG tcrf; fh d fh tem;odkY wkdif;a'oBuD;^ c½kdif^NrdKUe,ftqihfXmeqkdif&mrsm;? [kdw,f vkyief;&Sirsm;? zdwMf um;xm;aom {nfonfawmfrsm;ESifh oifwef;om; f f h oifwef;ol 34 OD;wufa&mufMuaMumif; od&onf/ (0JyHk) udk&J pufrI0efBuD;Xme txnftvdyvkyief; f f ,ciftxnfpuf½HktrSw(10)? ½HkcGJ(4)? (ajrmufOuúvm) f ajrESihf taqmufttHkrsm;tm; pufrI0efBuD;Xme txnftvdyvkyief; f f trSw(8) txnfpuf½HkcGJ? 0gBudwpuf½Hk(&rnf;oif;) f f ajr? taqmufttHkESihf pufESihfpufypön;rsm; f iSm;&rf;&eftwGuf tdwzGihfwif'gac:,ljcif; f iSm;&rf;&eftwGuf tdwzGihfwif'gac:,ljcif; f 1/ pufrI0efBuD;Xme? txnftvdyfvkyfief;vufatmuf&Sd trSwf(315^661)? ar"m0Dvrf;? (q)&yfuGuf? ajrmufOuúvmyNrdKUe,fwGif&Sdaom ,ciftxnfpuf½Hk trSwf(10)? ½HkcGJ(4) ajrESifh taqmufttHkrsm;tm; iSm;&rf;vkygojzifh pdw0ifpm;ol yk*vu jynfwi;^jynfyvkyief;&Sirsm;xHrS d f ¾ d G f f f aps;EIef;wifoGif;&ef tdwfzGifhwif'gzdwfac:ygonf(u) aps;EIef;wifoGif;vTmyHkpH a&mif;csrnfh&uf - 1-11-2013 &uf (c) wif'gydwfrnfh&uf - 2-12-2013 &uf (*) qufoG,f&efzkef;eHygwf - 067-408338? 408185? 408156 2/ wif'gaMumfjimESipnf;urf;csursm;ukd pufr0efBuD;Xme Website: www. myanmarindustry hf f I 2.com wGif 0ifa&mufMunfh½IEkdifygaMumif; aMunmtyfygonf/ txnftvdyfvkyfief;? ypönf;pDrHa&;Xme? aejynfawmf? ½Hk;trSwf(37) pufr0efBuD;Xme? txnftvdyvkyief;vufatmuf&dS rEÅav;wdki;a'oBuD;? &rnf;oif;NrdKUe,f I f f f wGifwnf&Sdaom trSwf(8) txnfpuf½HkcGJ? 0gBudwfpuf½Hk(&rnf;oiff;) ajr? taqmufttHkESifh pufEipufypön;rsm;tm; iSm;&rf;vkygojzifh pdw0ifpm;ol yk*vu jynfwi;^jynfyvkyief;&Sirsm;xHrS S hf f d f ¾ d G f f f aps;EIef;wifoGif;&ef tdwfzGifhwif'gzdwfac:ygonf(u) aps;EIef;wifoGif;vTmyHkpH a&mif;csrnfh&uf - 1-11-2013 &uf (c) wif'gydwfrnfh&uf - 2-12-2013 &uf (*) qufoG,f&efzkef;eHygwf - 067-408338? 408185? 408156 wif'gaMumfjimESipnf;urf;csursm;ukd pufr0efBuD;Xme Website: www. myanmarindustry hf f I 2.com wGif 0ifa&mufMunfh½IEkdifygaMumif; aMunmtyfygonf/ txnftvdyfvkyfief;? ypönf;pDrHa&;Xme? aejynfawmf? ½Hk;trSwf(37) zciftrnfrSef trnfajymif; txu at;om,m? e0rwef; (c)rS rarolvGifzciftrnfrSefrSm OD;qef;vGif 9^ope(Edkif)039640 jzpfygaMumif;/ 1-11 (15).pmd 1 awmifBuD;NrdKU? txu(10)? t|r wef;(u)rS rcsdKcsdKtm; reef;oOömcsdK [k ajymif;vJac:yg&ef/ reef;oOömcsdK trnfajymif; OD;wifhaZmfaxG;orD; txu(3) r*F v mawmif n G e f U ( Grade-10-A)rS raomfwmrdk;jynftm; rjzLpifEi;xuf[k h S f ajymif;vJac:yg&ef/ rjzLpifESif;xuf trnfajymif; wpfOD;wnf;jzpfaMumif; aysmufqHk;aMumif; yJc;wdki;a'oBuD;? z'kNd rdKUae OD;bD0rf; l f orD; awmifilwuúodkvf jrefrmpm aemufqHk;ESpfrS rwifvS 7^uwc(Edkif) 157548tm; rwifvS(c)rydk;jzLcif[k ac:qdkyg&ef/ ydk;jzLcif(z'dk) ppfudkif;wdkif;a'oBuD;? uav;NrdKUe,f? &mZN*dK[&mae OD;armifat;-a':0if;Munf f G wdkUorD; roef;oef;at;(c)rtddtdvGif 5^uv0(Edki)039886onf wpfO;wnf; f D jzpfygaMumif;/ roef;oef;at;(c)rtdtdvGif uRefawmf OD;vD&ef0rf(c)OD;ausmfv S EdkifiHom;pdppfa&;uwf 13^ure ({nfh) 000279onf c&D;oGm;&if;aysmufqkH;oGm; ygojzifh awGU&Sdygu jyefvnfay;ydkUay; yg&ef/ zkef;-09-6803350 10/31/2013, 11:02 AM
 • 16. 16 aomMum? Edk0ifbm 1? 2013 jynfwGif;owif;ESifhaMumfjim A[ef;NrdKU e,f a&TawmifMum;ü jzpfym;aom G cdk;rIudk azmfxkwfzrf;qD;&rd rtlyifNrdKU e,f aomifwef;aus;&Gmü b0wHcepmMunfwuzifh G f h kd f G rtlyif atmufwkdbm 31 {&m0wDwi;f a'oBuD; rtlyifc½dif rtlyifNrdKUe,f rD;aoG;acsmif; dk k aus;&Gmtkyfpk aomifwef;tjyifaus;&GmwGif aus;vufjynfolrsm; todynmwkd;yGm;apa&;twGuf b0wHcGefpmMunfhwdkufzGihfyGJudk tqkdyg taqmufttHa&SUü atmufwbm 27 &uf eHeuf 9 em&Du usif;y k dk onf/ b0wHcepmMunfwuukd aomifwef;tjyifaus;&Gm &wemod'd¨ G f h kd f ausmif;wdkufq&mawmf t&Sif"r®pm&? taxGaxGtkyfcsKyfa&;OD;pD;Xme 'k w d , ñT e f M um;a&;rS L ;csKyf OD ; at;ausmf ? c½d k i f t k y f c sKyf a &;rS L ; OD;at;aomif;wdu zJBudK;jzwfzivpay;NyD; pmtkyvLS 'gef;yGEifh tvSLaiG Yk G fh S f f J S ay;tyfyukd qufvufusif;yonf/ xkaemuf 'kw,ñTeMf um;a&;rSL;csKyf JG Yd d OD;at;ausmfESihf ZeD; a':oufoufaqGrdom;pku aus;&Gm&Sd touf 75 ESpEitxuf bk;d bGm; 20 wdtm; ylaZmfuefawmhonf/ f S fh Yk vSL'gef; b0wHcGefpmMunfhwdkufudk jrefrmEkdifiHpmMunfhwkdufrsm;azmifa'; &Si;f u rwnfaiGusyf 10ode;f ? 'kw,ñTeMf um;a&;rSL;csKyEifh ZeD;rdom;pku d f S vSL'gef;aiGusyfoe;f 20? aus;&Gm pkaygif;tvSLaiGusyf ig;ode;f pkpaygif; d k 35 odef;jzihf aqmufvkyfcJhNyD; vSL'gef;yGJwGif aiGusyf 23 odef;? uGefysLwmwpfpHkESihf aiGusyf wpfodef;&Spfaomif;wefzdk;&Sd okwpmtkyf (c½dkif jyef^quf) 187 tkyf vSL'gef;cJaMumif; od&onf/ h MuufajceDa&S;OD;jyKpkjcif;vkyfief;rsm; zGHU NzdK;wdk;wufa&;enf;jyoifwef;zGihf armfvNrdKif atmufwdkbm 31 jrefrmEkdifiHMuufajceDtoif;ESihf rGefjynfe,fMuufajceDtoif;wdkY yl;aygif;í MuufajceDvkyfief;zGHUNzdK;wdk;wufa&; ynmay;oifwef;udk rGejf ynfe,f MuufajceDBuD;Muyfa&;aumfrwD½;kH cef;ü atmufwbm 21 kd &ufr28 &uftxd usif;ycJ&m atmufwbm 21 &uf eHeuf 9 em&D S h kd wGif rGejf ynfe,ftpd;k &tzJUG 0ifpnfyifom,ma&;0efBuD; a'gufwmwd;k wk;d atmifu trSmpum;ajymMum;onf/ tqkdyg MuufajceDa&S;OD;jyKpkjcif;enf;jyoifwef;odkY oifwef;om; 30 wufa&mufNyD; oifwef;q&mrsm;u vlemqef;ppfjcif;? OD;pm;ay; a&G;cs,fjcif; 'Pf&mESifhaoG;udkpdppfjcif;? t½dk;tqpf <uufom; 'Pf&mrsm;(RICE) enf;pepfjzihf Muyfpnf;jcif;? OD;acgif;'Pf&mESihf ausm½dk;'Pf&mrsm;? rsufpd? em;? ESmacgif;? vnfacsmif;'Pf&mrsm;? &ifbwfEif0rf;Akuf'Pf&mrsm;? pdwyif;qkif&ma&S;OD;jyKpkjcif;? ta&;ay: S h d f kd d uav;arG;zGm;jcif;? oifMum;enf;rsm;? oifaxmufuypön;f oH;k pGenf;rsm;? l J oifwef;pDrHcsuf? oifcef;pmpDrHcsufESihfenf;jyrsm;twGuf vkdtyfaom tcsufrsm;ESihfapwemtjynfht0 xm;&SdrIwdkYudk oifMum;ydkYcscJhaMumif; od&onf/ ,if;oifwef;ydkYcsaepOfumvwGif jrefrmEkdifiHMuufajceD toif;udk axmufyay;aeaom *syefEiiH MuufajceDtoif;rS rpöwm hH dk f ,mql'gESihftzJGU0ifESpfOD; rGefjynfe,f MuufajceDtoif;odkY atmufwdk bm 22 &ufwif a&muf&NdS yD; a&S;OD;jyKpkjcif;enf;ynmrsm;udk todcsif; G (108) zvS,Mf uaMumif; od&onf/ awmifir;D &xm;pufacgif;puf½ü rD;ab;ynmay;a[majym l Hk awmifil atmufwdkbm 31 awmifilc½kdifrD;owfOD;pD;Xme rS jrefrmhrD;&xm; awmifilpuf acgif;puf½kHwGif rD;ab;ynmay; a[majymyGJESihf rD;Nid§rf;owfjcif; o½kyjf yyGukd atmufwbm27&uf J dk eHeufyi;f u tqdygpuf acgif;½kH kd k üusif;y&m tvkyf½kHpkrSL;OD;ausmf rif;utrSmpum;ajymMum;Ny;D c½kif d aorIaocif; a&;zGihfppfaq; aejynfawmf atmufwdkbm 31 rauG;wkdif;a'oBuD; NrdKUopf NrdKUe,f rBuD;xl;aus;&GmteD;&Sd v,fuuxwif vlwpfO;D ao G f J G qkH;aeaMumif; aus;&GmtkyfcsKyf a&;rSL; taMumif;Mum;csuft& atmufwbm 28 &uf eHeuf 11 kd em&Du NrdKUopfNrdKUr&Jpcef;rS wyf zGUJ 0ifrsm; oGm;a&mufppfaq;&m rBuD;xl;aus;&Gm taemufbuf ESpfzmvkHcefYtuGm&Sd a':cifpdef v,fuGufuefoif;ay:wGif 4if; &Gmae OD;ausmfjrih(54ESp)tm; f f OD;acgif;rSm v,fxJodkYusaeNyD; v,fuefoif;½kd;ay: ajcaxmuf owday; tcsufjy rD;yGdKifhwyfqif aemifcsKd atmufwkdbm 31 tdwfzGifhwif'gac:,ljcif; 1/ usef;rma&;OD;pD;Xme? &Srf;jynfe,fta&SUydkif;? wGJzufjynfe,fusef;rma&; OD;pD;Xmevufatmuf&Sd c½dkif^NrdKUe,faq;½Hkrsm;wGif oHk;pGJ&efvdktyfaom(FDA) todtrSwfjyKaq;0g;rsm;udk jrefrmusyfaiGjzifh 0,f,lrnfjzpfygí tdwfzGifh wif'gjzifhay;oGif;&ef ac:,ltyfygonf/ 2/ aps;EIef;wif'gwifoGif;yHkpHrsm; pwifa&mif;rnfh&uf - 1-11-2013 &uf tdwfzGifhwif'gydwf&uf - 29-11-2013 &uf nae 4;00em&D 3/ wif'gpnf;rsO;pnf;urf;ESihf ypön;pm&if;tao;pdwukd od&vkdygu aeUpOf f f f dS ½Hk;cseftwGi; atmufygvdyfpmodkU pHkprf;ar;jref;Edkiygonf/ d f f wGJzufjynfe,fusef;rma&;OD;pD;XmerSL; &Srf;jynfe,f(ta&SUydkif;)usdKif;wHkNrdKU? zkef;-084-21070? 24016 1-11 (16).pmd 1 aemifcsKdNrdKUe,f ,mOfpnf;urf;? vrf;pnf;urf;xde;f odrf;a&;aumfrwDtzJUG u NrdKUwGi;f tcsuftcsmusaomae&m? ausmif;? vrf;qHk? aemifcsKdNrdKUta&SUbuf *kwfwGif;um;vrf;pwif&m NrdKUOD;ausmif;teD;ü owday;tcsufjyrD;yGdKifhrsm; wyfqifxm;&Sdonf/ ,cktcg &Sr;f jynfe,f (ajrmufyi;f ) aemifcsKNd rKd Ue,fwif rd;k qufwu&moGe;f vQif um;vrf;ay:wGif awmifusa&rsm; kd G kd f G ajrBuD;rsm;ESifhtwl pD;qif;aeojzifh c&D;onfwif,mOfrsm;? ukefwif,mOfrsm; owdxm;armif;ESifMu&onf/ owday;tcsufjyrD;yGdKifhrsm;udk oufqdkif&mu wyfqifay;rIaMumifh ,mOfarmif;rsm;ESifhc&D;oGm;jynfolrsm; ,mOf tEÅ&m,fuif;&Si;f a&;twGuf rsm;pGmtaxmuftuljyKaMumif; od&onf/ (061) odyÜHESihenf;ynm0efBuD;Xme f pufrIESihoufarG;ynmOD;pD;Xme f enf;ynmwuúokv(yifvHk) d f use;rma&;0efBuD;Xme f use;rma&;OD;pD;Xme f ckwif(200)qHh jynfolUaq;½kHBuD;? uav;NrdKU tdwfzGifhwif'gac:,ljcif; tdwzGihfwif'gac:,ljcif; f 1/ odyÜHESifhenf;ynm0efBuD;Xme? pufrIESifh oufarG;ynmOD;pD;Xme? enf;ynmwuúodkvf(yifvHk)rS atmufazmfjyygypönf;rsm;tm; jrefrm usyfaiGjzifh 0,f,lvdkygonfpOf ypönf;trsKd;trnf ta&twGuf 1/ yvwfpwpfxdkifcHk(vufwef;yg) 30 vHk; 5 ck 2/ zdkifwifpif (3ay_1ay_ 3ay) 3 ck 3/ Notic-Board (6ay_4ay) 20 ck 4/ Computer Table 2/ aps;EIef;wifoGif;vTmyHkpHrsm; pwifa&mif;csrnfh&uf - 29-10-2013 &uf wif'gydwfrnfh&ufESifhtcsdef - 8-11-2013 &uf rGef;vGJ 2em&D 3/ wif'gudpöESifhywfoufí tao;pdwftcsuftvufrsm;udk od&dSvdk ygu aeUpOf ½Hk;csdeftwGif; atmufygvdyfpmwGif vma&mufpHkprf;Edkif ygonf / wif'gac:,la&;vkyfief;aumfrwD enf;ynmwuúodkvf(yifvHk)? vdGKifvifNrdKU? zkef;-081-30452? 081-30591 1/ uav;NrdKU ckwif(200)qHh jynfolUaq;½HkBuD;wGif vma&muf ukoaeaomvlemrsm;tm; ukoay;&ef vkdtyfaomaq;0g;rsm; (FDA todtrSwfjyK)ukd jrefrmusyfaiGjzifh 0,f,lrnfjzpfojzifh tdwfzGifhwif'gwifoGif;&ef zdwfac:tyfygonf/ 2/ aps;EIef;wifoGif;vTmyHkpHrsm; pwifa&mif;csrnfh&uf - 1-11-2013 &uf wif'gydwfrnfh&ufESifhtcsdef - 30-11-2013 &uf nae 4;00 em&D 3/ wif'gpnf;rsOf;pnf;urf;csufrsm;? ypönf;rsm;ESifhywfoufí tao;pdwftcsuftvufrsm;ukd od&Sdvkdygu aeUpOf ½Hk;csdeftwGif; atmufygvdyfpmwGif vma&mufpHkprf;Ekdifygonf/ aq;½HktkyfBuD;½Hk; jynfolUaq;½HkBuD;? uav;NrdKU zkef;-073-21636? 073-21637? 073-21511 tdwfzGifhwif'gac:,ljcif; 1/ u&ifjynfe,f? oHawmifBuD;NrdKUe,f or0g,rOD;pD;Xme½Hk; taqmufttHktm; 2013-2014 b@ma&;ESpftwGif; atmufygtwdkif; aqmufvkyf&ef&Sdygojzifh tdwfzGifh wif'g zdwfac:tyfygonf(u) taqmufttHktwdkif;twm - ay(36_30)oGyrkd;-RC (1ƒ)xyf f taqmufttHkwpfvHk; (c) wnfae&m - 5&yfuu?f oHawmifBuD;NrdKU? u&ifjynfe,f G 2/ wif'gudk 15-11-2013&uf 16;00em&D aemufqkH;xm;í wifoi;&efjzpfygonf/ G f 3/ wif'gyHkpEihf pnf;urf;csufrsm;udk od&vkdygu u&ifjynfe,for0g,rOD;pD;Xme? H S dS zkef;-058-21239? 21064ESifh oHawmifBuD;NrdKU? NrdKUe,for0g,rOD;pD;Xme zkef;-05445036? 09-449000539wdkUodkU qufoG,fpHkprf;Edkifygonf/ wif'gac:,la&;vkyfief;aumfrwD rD;owfOD;pD;XmerSL; OD;cifarmfu rD;ab;BudKwif umuG,fa&;ESifh rD;owfynm&yfrsm;udk &Sif;vif; a[majymonf/ (tay:yHk) qufvufí OD;oD[aqG (uRrf;-5)u "mwkaA'aygif'grIefY ajcmuf rD;owfaq;bl;jzifh qDrD; Ni§r;f owfenf;udk vufawGUo½kyf d jyocJonf/ h (115) wifvsuf aoqkH;aeonfudk awGU&SdcJh&onf/ ppfaq;csuft& OD;ausmjf rihonf atmufwbm 27 f kd &uf rGe;f vG2em&Du EGm;ausmif;&ef J aetdrfrSxGufcGmoGm;cJhNyD; nae ydi;f wGif EGm;rsm;jyefvmaomfvnf; k OD;ausmfjrihf jyefvnfa&muf&Sdvm jcif;r&Sdojzifh vkdufvH&SmazG&m rawGU&SdcJhaMumif;? atmufwdkbm 28&uf eHeuf10em&DcGJu wpf&Gm wnf;aea0NzKd ;atmifuEGm;ausmif; oGm;pOf OD;ausmfjrihtavmif;udk f awGU&ScjhJ cif;jzpfaMumif;ESifh OD;ausmf d jrihrm ,cifuwnf;u aoG;wd;k f S a&m*gtcH&SdolwpfOD;jzpfaMumif; od&ojzihf "r®wmtwdi;f aoqk;H k jcif;[kwr[kwf NrdKUopf NrdKUr f &Jpcef;u trIzifh ppfaq;vsuf G &SaMumif; od&onf/ d udk&J &efukef atmufwdkbm 31 atmufwbm 24 &uf eHeuf 3 em&Du OD;jroGionf prf;acsmif; kd f NrdKUe,f aetdrfü&SdaepOf A[ef;NrdKUe,f a&TawmifMum; (2)&yfuGuf&Sd ukrP½;Hk cef;rS trsdK;om;wpfO;D ypön;f ESiaiGrsm;ud,í xGuajy;oGm; Ü D hf k l f aMumif; ukrP'w,Ouú| OD;oefZifxe;f u zke;f quftaMumif;Mum; Ü D k d Y G ojzifh OD;jroGifu A[ef;NrdKUr&Jpcef;wGif trIzGifhwdkiMf um;cJhonf/ tqkdygtrIudk pHkprf;azmfxkwfEkdifa&;twGuf &efukefwkdif;a'oBuD; &JwyfzGJUrSL;½Hk; tulwyfzGJUcGJ? vHkjcHKa&;wyfcGJ (2)rSwyfzGJU0ifrsm;ESifhtwl taemufydkif;c½dkif txl;rIcif;ESdrfeif;a&;XmepkrS wyfzGUJ0ifrsm;yl;aygif; ípHkprf;azmfxkwfcJh&m atmufwdkbm 24 &uf rGef;vGJ 2 em&DcGJu ausmufwHwm;NrdKUe,f yef;qdk;wef; &efukef-'vqdyfurf;ü vSjrifh(c) xGe;f wif(c)ygBuD; Armat;&yfuuf a'gyHNk rdKUe,faeolEihf atmufwbm G S kd 27 &uf nae 3 em&Dcu ausmufwef;NrdKUe,f usKduarSm0ef;a&v,f JG f f bk&m;ay:wGif oufEi0if;(c)udouf(c)icds (87) &yfuuf '*HNk rdKUopf dk f k G (qdyfurf;)NrdKUaeolwdkYESpfOD;ukd zrf;qD;&rdcJhonf/ zrf;qD;&rdolESpfOD;ukd ppfaq;&m ¤if;wdEpO;D onf atmufwbm 24 &uf eHeuf 1 em&Du Yk S f kd A[ef ; NrdK Ue,f a&T a wmif M um;&S d aetd r f w pf t d r f u d k tk w f w H w d k i f ; rS ausmf0ifNyD; toifh,laqmifvmaom oHwl&Gif;jzifhwHcg;udkzGifhum aetdro0ifa&mufcNhJ yD; atmufxyfpm;yGay:wGif awGU&S&onfh tdwjf zifh f Ykd J d xnfxm;aom Breguest a&Ta&mifem&Dwpfv;kH ? qif;uwfyg Samsung h S-4 zkef;wpfvHk;ESifh Nokia trsdK;tpm;zkef;wpfvHk;? Apple wHqdyfyg iPad wpfv;? aiGpuúLa&m&m oH;ode; pkpaygif;aiGusyfoe; 320 wdukd kH k f k d f Yk cd;k ,lcaMumif; ppfaq;ay:aygufojzifh jyefvnfor;f qnf;cJNh yD; ppfaq; hJ d aqmif&uvsu&aMumif; od&onf/ (atmufykH) G f f dS atmifo& l aysmufqHk; aMumif; uRefr roDojD rif Pass Port (M-148903) aysmufqkH;oGm;ygojzifh h awGU&dSu taMumif;Mum;ay;yg&ef/ zkef;-082-61481? 09-47110169? 09-91023707 qufo,f G ay;yg&ef 10/31/2013, 11:02 AM 7F/ 8733 M-Mini 0D;wuf^vkyfief; usaysmufoGm;ygojzifh &&Sdxm;ol qufoG,fay;yg&ef/ zke;-09-73160339 f
 • 17. 17 aomMum? Edk0ifbm 1? 2013 aqmif;yg;ESifhaMumfjim ESpf(100)jynfh txdrf;trSwfusif;yrnfh &Srf;^ajrmuftwGif;&Sd abmfwGi;f -usm;pcef;ajratmufOrif&xm;vrf; wpfcseu urÇmausmcaom d f f hJ txifu& rki;f BuD;wpfcjk zpfcNhJ yD; d jrefrmhorkdif;oif½dk;nTef;wrf;wGif oif,lcJh&zl;aom er®wlabmf wGi;f owåKwGi;f rki;f jzpfygonf/ d &Srf;jynfe,f(ajrmufydkif;)twGif; wGif wnf&NdS yD; ,ckyavmif udk,fydkiftkyfcsKyfcGifh& a'owGif yg0ifaom er®w-refwum; l kH vrf;rS cGJxGufvsufwnf&Sdyg onf/ abmfwi;f rki;f rS er®woYkd G d l um;vrf;jzifh 17 rkdifESifh&xm; vrf;jzifh 14 rdkifc&D;wdkYjzifh oGm;vmEkdifonf/ er®wl-abmfwGif;owåKwGif; [kac:wGicaomfvnf; usm; f hJ pcef;[kac:qkaomae&mukd csef d vSyxm;cJí r&yg/ ajratmuf f h owåK½i;f rsm; wl;azmfo,faqmif kd &mwGif t"duvrf;aMumif;jzpf aomabmfwi;f rki;f pwnf&mae&m G d ajray:rS ajratmuf(14)Level &SchJaom ,cktcsdewif Level d f G (12)ckom usef&SdNyD; ayaygif; 1200ausmfteuf&SdumNo.(6) Level ESiwpfqufwpfpyfwnf; hf wnf&&m ajratmufowåK½di;f dS k o,faqmif&m ae&mjzpf onf/ er®wNl rdKUod&xm;c&D;jzifom; Yk h G a&muf y gu xk d a e&muk d j zwf oef;oGm;&rnfjzpfonf/ abmf wGi;f (Mine)udk rnfonfh ckEpu S f pwifchonfudk twdtusrod& J aomfvnf; abmfwi;f -usm;pcef; G ajratmuf ( Level) No.6 ud k 1914ckepf {NyD9&ufupwifzihf G vSpf oHk;pGJcJhaMumif;udk ¤if; ajratmufOrifvrf;aMumif;pwif wnf&Sdaom usm;pcef; rkdif; ayguf0wGif awGU&Sd&aom usm;acgif;yHk½kyf<ujzifh wyfqif xm;aomaMumifh od&Sd&jcif;jzpf onf/ (atmufyHk) abmfwi;f rki;f ukd ajray: wl; G d azmfa&;ESifhajratmufwl;azmfa&; [lí ESpfydkif;cGJjcm;odEkdifygonf/ ajratmufowåKw;l azmfa&;taejzifh "mwfavSum;? rkdif;tac:*dwfjzifh ajray:rSajratmufoYkd *dwBf uD;jzifh 32a,muf?*dwao;tay:xyf ud;k f a,muf? atmufxyf 12 a,muf ponfjzifh pD;eif;vkdufygNyD; owf rSw(Level)tvkuf vkyuuwpf f d f G f uGuvQif (miner)[kac:aom i,f f om;oH;k OD;? Second Leader [kac: aom xefref0gvm;wpfO;D ? Leader [kac:aom &rf;xGef;wpfOD;wdkYjzifh pkpaygif; ig;OD;rS vkyuutvkuf k f G f d a&S;OD; blraA'ynm&Sirsm; prf;oyf d f awGU&Sdae&mrsm;udk owfrSwfxm; aom 7 ay? 10 ay ywfvnf tcef;rsm;zGifhí owåK½dkif;rsm;udk wl;azmfcJhMuonf/ ajrjyifrS (Level 12) txd ayaygif; 1200 ausmf&SdNyD; (1) Level ESifh (1)Level 129 ayESifh 98aytwGi;f wnf&onf/ Level dS No.(6)rSwpfqihf ajratmufvrf; twdi;f usm;pcef;[kac:wGiaom k f (TIGER TUNNEL) Orif v rf ; twdkif; ajratmuf&xm;vrf; t&Snf 8920 aywnf&SdNyD; 4if; (Level) rS vQyf p pf & xm;acgif ; wGJjzihf (Mine Car) jzihfaemufwGJ 12wGygjzihf wpfacguf oH;k wefom J o,faqmif armif;ESitoH;k jyKcJMh u f onf/ ,ciftcsdefu abmfwGif;er®wlukd &xm;vrf;jzihfom wGius,fpmtoH;k jyKcJMh uonf/,ck f G aemufykdif;rSom um;vrf;c&D;udk toHk;jyKcJhMuonf/ vkyfuGufwpfckvQif tajccH ig;OD;jzihvyuiaomfvnf; 4if;wdYk f k f kd f tay:ü ac:ulvDacgif;ac: ½dk;½dk;vkyfuGufrsm;wGif OD;aqmif &ol? special leader ac: abmf'u?f kd ajr'dkufudkOD;aqmif &ol? Level boss ac: v,f A ,f wpf c k E S i h f wpf c k M um;&S d vk y f u G u f BuD;Muyf&ol (1) Level twGif;&Sd vkyfuGuf ckepfck? &SpfckwkdYtm; BuD;Muyf&olESihf supervisor ac: BuD;Muyfa&;rSL;wdYk &Sonf/ xktjyif d Yd section wpfcukd tkyp;ol (shift k f kd boss) wpfOD;jzihfvnf;aumif;? (foreman) rk d i f ; tac: zd k r if [ k tvkuzUGJ pnf;xm;um d f vuf axmuf tif*sife,mrsm;u jyKjyif D a&;ydkif;rsm;udk OD;aqmifMuNyD; 4if;wkYdudk tif*sifeD,mrSL;BuD;u xdef;csKyfxm;onf/ xkdYtwl 4if; wkdYtm;vHk;tm; rdkif;tac: 'krkdif; csKyfu ajratmufxwvya&;ydi;f k f k f k rsm;tm;vHk;udk OD;aqmifonf/ Mine Superintendent [kac:aom (y)rdkif;csKyfBuD;u ajray:ajr vma&mufvyuiol owåKwGi;f k f kd f vuf a xmuf ( 1) OD ; cif Z ref u abmfwGif;ajratmufrkdif;twGif;ü blraA'ynm&Sirsm; avhvm d f awGU&Scsufrsm;t&owåK½ki;f wefcsdef d d oef;aygif; 35 oef;cefY tenf;qkH;wnf&SdaeEkdifao;onf [kvnf; od&onf/ ,cktcsdewif English Mine Superintendent, f G w,f? rdi;f csKyf ckepfO;D ? &SpO;D k f ajymif;vJrIrsm;ESihfMuHKawGUcJhw,f? abmfwi;f rdi;f wGi;f q&m0efqvQif G k f dk vnf; t*Fvdyfq&m0efrsm;om &SdcJhw,f? ajratmufrdkif;&JU vkyuuae&mawmfawmfrsm;rsm; f G f rSm vkyfudkifzl;cJhw,f? ,ck yifpifoufyif 36 ESp&aeNyD}} f dS [k ajymjycJhonf/ wpfcsdewpfcgu urÇmausmf f cJhaom þrdkif;BuD;udk *kPfjyK aomtm;jzifh rki;f ü usef&vyf d dS k udiaeaom vkyom;a[mif; k f f (abmfwi;f -er®w-usm;pcef;)rsm; G l rSpkpnf;vsuf rkdif;oufwrf; rnf r Q&S d a eonf u d k twd t us rodaomfvnf; ajratmuf&xm; vrf;(usm;pcef;-abmfwGif;)Orif k k f k atmuftm;vH;k udk xde;f csKyfxm;NyD; þrdi;f BuD;udk ajratmufxwvyf vrf; (TIGER TUNNEL) udk f txdr;f trSwf &SmazGjcif;rsm; r&SawmhaMumif; ESp(100)jynfh d rdkif;ü tBuD;qHk;jzpfonf/ tcrf;tem;usi;f yrnfjzpfaMumif; udkvnf; xyfrHod&Sd&onf/ abmfwi;f rki;f Bu;D tm; ,cifu G d xdkYtjyif abmfwGif;rdkif;qDodkY od&onf/ section ig;ckjzihf zGJUpnf;xm;&SdcJh NyD; 4if; section ig;ckuawmh (1) No.1 Lode Top Chinaman? (2) (Level) No.1 Lode Botton Chinaman? (3)No.3 or 4 Lode Top Shan? No-6 (4)No.3 or 4 Botton Shan? (5) ac:aom section tm;vH;k udk xde;f csKyfol ponfjzihf zGUJ pnf;xm;NyD; foreman [k a c:aom section tm;vH;k udk xde;f csKyf&oltm; oH;k rsKd;xyfrzUGJ pnf;onf/ (1) xkwf H vkyfrI (foreman)?(2) abmf'dkuf ESiajr'duEiyifroHvrf;rsm;jyKjyif fh k f S fh rIyi;f (foreman)?(3) xkwvyNf yD; kd f k vkyuursm;tm; tpm;xk;d jznfh f G f wif;rIyi;f (foreman) [lí oH;k rsKd; No.2 Load Meingtha Section kd cGJjcm;zGJUpnf;xm;onf/ [lí yki;f jcm;zGUJ pnf;xm; aMumif; d xdkYtjyif Foreman tjyif od&Sd&onf/ csif;jynfe,f wD;wdefNrdKUrS Engineer rsm;udkvnf; section vQyfppfpGr;tm;0efBuD;Xme f a&tm;vQyfppftaumiftxnfazmfa&;OD;pD;Xme tdwzGihfwif'gac:,ljcif; (2^2013) f tdwfzGifhwif'gac:,ljcif; 1/ jrefrmha&eHxufypön;a&mif;0,fa&;vkyief; BuD;MuyfratmufrS yifra&eH G f f I odkavSmifjzefUjzL;a&;XmeBuD;rsm; ("edawm^yXe*dk&^rEÅav;^acsmuf)ESihf odkavSmif f jzefUjzL;a&;XmecGrsm; (armfvNrdKif^ykor^a&Tanmif^ysO;rem;^usKd if;wHk^vm;½I;^ J d f f d jynf^ppfawG^oHw^Nrdw^xm;0,f^r*Fvm'Hkav,mOfq)wdkU&dS toHk;rjyKawmhonfh JG f D wm,mta[mif; 5274vHk;ESihf bufx&Dta[mif; 1150vHk;tm; rsujf riftajc taetwdki;f ae&mXmetoD;oD;tvdkuf a&mif;csrnfjzpfojzifh tdwziwif'grsm;udk f G hf 3-12-2013&uf 12;00em&D aemufqkH;xm;í ay;oGi;EdkiaMumif; aMunmtyf f f ygonf/ 2/ wif'gyHkpHESifh pnf;urf;csufrsm;udk 1-11-2013&ufrSpwifí ypönf; wnf&Sd&mXmersm;ESifh þ½Hk;XmewGif 0,f,l&&SdEdkifNyD; tao;pdwf tcsuf tvufrsm;udk od&vkdygu zke;-067-411492odkU qufo,pkHprf;Edkiygonf/ dS f G f f pDrHa&;Xme jrefrmha&eHxGufypönf;a&mif;0,fa&;vkyfief;? pGrf;tif0efBuD;Xme? ½Hk;trSwf(6)? aejynfawmf odyÜHESihfenf;ynm0efBuD;Xme pufrIESihfoufarG;ynmOD;pD;Xme tpdk;&enf;ynmtxufwef;ausmif;? ppfawGNrdKU tdwfzGifhwif'gac:,ljcif; 1/ tpdk;&enf;ynmtxufwef;ausmif;(ppfawG)ESihf tpdk;&pufrvufroy(oHw)wdkUwif I I d HÜ JG G atmufazmfjyygvkyfief;rsm;udk jrefrmusyfaiGjzifh aqmif&GufvdkygaMumif; aMunmtyfyg onf / 1 1951 ckESpuwnf;u a&muf&Sd f vmcJhaom acsmufNrdKUrS touf 75 ESpf&SdaeNyDjzpfaom OD;vSa&T ukd,fydkiftvkyfeHygwf75^4827 ,cktcsdeftxdabmfwGif;rdki;f wGif aexkiouvnf; ]]bbu vpm d f l 89 usyf 50 jym; acwfu wnf;ua&muf&vyuichJwmyg/ dS k f kd f ]]bbwkpvkywe;f uqd&if Yd f k k Foreman, Shift Boss, Level Boss awGESihf tvkyfvkyfudkifcJh& pGr;tif0efBuD;Xme f jrefrmha&eHxuypön;a&mif;0,fa&;vkyief; G f f f 1-11 (17).pmd [efaX;(iprd) 1/ &Sr;jynfe,fajrmufykdi;? rdk;rdwNf rdKUajrmufbuf (12)rdkiceftuGm? a&Tv(3)a&tm; f f f Y D vQyfppfpDrHudef; vrf;azmufvkyfjcif;vkyfief; (5rdkif 5zmvHk)tm; jrefrmusyfaiGjzifh vkyfief;tyfESHaqmif&Gufvdkygonf/ 2/ wif'gyHkpHta&mif;ydwf&uf - 11-11-2013&uf? 16;30em&D Company Profile tygt0if Technical - 18-11-2013&uf? 16;30em&D Proposal aemufqHk;xm;íwifoGif;&rnfh&uf 3/ Technical atmifjrifonfh vkyfief;&Sifrsm;tm; Price Proposal wifoGif;&efXmerS taMumif;Mum;ay;rnfjzpfygonf/ 4/ tdwfzGifwif'gyHkpHESifhtao;pdwftcsuftvufudk owif;pmwGif aMumfjimygonfh h &ufrSpwifí ½Hk;csdeftwGif; atmufygXmewGif vma&mufpHkprf;0,f,lEdkifygonf/ wif'gac:,la&;vkyfief;aumfrwD a&tm;vQyfppftaumiftxnfazmfa&;OD;pD;Xme ½Hk;trSwf(27)? aejynfawmf? zkef;-067-410431? zuf(pf)-067-410431 vkyfief;trsKd;trnf f (1) q&m^raqmif (132' _45' _12' ) (6)cef;wGJ RC aqmufvkyjf cif;vkyief;(ppfawG GTHS) (2) q&m^raqmif (132' _45' _12' ) (6)cef;wGJ RC aqmufvkyfjcif;vkyfief; (Plinth Level High=6') (oHwGJ GTI ) 2/ tdwfzGifhwif'grsm;udk 1-11-2013&ufrSpí ½Hk;csdeftwGif; tpdk;&enf;ynmtxuf wef;ausmif;(ppfawG)wGif vma&muf0,f,EkdiNf yD; 15-11-2013&uf 16;30em&D aemufqkH; l xm;í wif'gwifoGif;Edkifygonf/ 3/ wif'gyHkpHpnf;urf;csufrsm;ESifh tao;pdwftcsuftvufrsm;udk tpdk;&enf;ynm txufwef;ausmif;(ppfawG) ½Hk;tzGUJ zke;-043-21568ESihf tpdk;&pufrvufroy(oHw)? f I I d HÜ JG wif'gBuD;Muyfa&;tzGJU zkef;-043-65320wdkUwGif pHkprf;ar;jref;Edkifygonf/ 10/31/2013, 11:02 AM ]] abmfwGif;-usm;pcef; ajratmuf udk1914ckEpf {NyD 9 &ufu pwifzivpf oH;k pGJ S G hf S cJaMumif;udk ¤if;ajratmuf Orif vrf;aMumif; pwif h wnf&aomusm;pcef;rki;f ayguf0wGif awG Y &Sd& dS d }} use;rma&;0efBuD;Xme f use;rma&;OD;pD;Xme f rEÅav;wdki;a'oBuD;? use;rma&;OD;pD;Xme f f tdwfzGifhwif'gac:,ljcif; 1/ usef;rma&;OD;pD;Xme? pdwfusef;rma&;aq;½HkBuD;(rEÅav;)? rl;,pfaq;pGJ a&m*gukaq;½HkBuD;(rEÅav;)? ckwif(50)qHh rsufpdtxl;ukaq;½Hk(pOfhukdif)ESifh rEÅav;wki;a'oBuD; use;rma&;OD;pD;Xmeatmuf&dS c½ki^NrdKUe,faq;½Hkrsm;wGif d f f d f wufa&mufukovsuf&Sdaom vlemrsm;ukoay;&ef vkdtyfaomaq;0g;rsm;ukd jrefrmusyaiGjzifh 0,f,rnfjzpfygí tdwziwif'grsm; wifoi;&ef ac:,ltyf f l f G hf G f ygonf/ 2/ aps;EIe;wifoi;vTmyHkprsm; f G f H pwifa&mif;csrnfh&uf - 4-11-2013 &uf wif'gydwfrnfh&ufESifhtcsdef - 3-12-2013 &uf nae 4 em&D 3/ wif'gpnf;rsO;pnf;urf;csursm;ESihf ypön;rsm;pm&if; tao;pdwukd od&dS f f f f vkdygu aeUpOf ½Hk;csdeftwGif; atmufygvdyfpmwGif vma&mufpHkprf;Ekdifygonf/ wkdif;a'oBuD;usef;rma&;OD;pD;XmerSL;½Hk; rEÅav;wkdif;a'oBuD;? rEÅav;NrdKU? zkef;-02-33173? 02-21021 uefUuGuEkiygonf f d f rHk&GmNrdKU? at;om,m&yfuGuf? tuGuftrSwf(13)? OD;ydkiftrSwf-22^c? {&d,m 0'or 107{u&Sd OD;odef;armif-a':jrNidrf;trnfayguf *&efaysmufqHk;oGm;ygojzifh xyfrHtopfavQmufxm;rnfjzpfygí uefUuGufvdkygu atmufygvdyfpmtwdkif; 14&uf twGif; vma&mufuefUuGufEdkifygonf/ OD;odef;armif 5^r&e(Edkif)066282 ½Hk;vrf;? at;om,m&yf? rHk&GmNrdKU
 • 18. z 1 aomMum? Edk0ifbm 1? 2013 rIcif;owif;ESifhaMumfjim qkdifu,fcdk;ol azmfxkwfzrf;qD;&rd aejynfawmf atmufwdkbm 31 aejynfawmf ZrÁLoD&dNrdKUe,f trSwf(1)NrdKUr&Jpcef;rS wyfzGJU 0ifrsm; BudK;yrf;tm;xkwraMumifh f I qdkifu,fcdk;,lol azmfxkwf zrf;qD;&rdcaMumif; od&onf/ hJ ppfaq;ar;jref; jzpfpOfukd pkHprf;od&Sd&onfrSm atmuf w d k b m 28 &uf n 7 em&Du aejynfawmf ZrÁLoD&dNrdKU e,f trSwf(1)NrdKUr&Jpcef;rS e,f xdef;acgif;aqmif 'k&Jtkyfwifrdk; xGef;? &JwyfMuyfausmfjrihf? 'kwyf Muyf uduav; yl;aygif;tzGUJ onf k kd oajyuke;f &yfuutwGi;f vSnuif; G f hf aqmif&GufaepOf oajyukef; a&mif;csaeaMumif; owif;&&Sdí 4if;udk qkdifu,fESifhtwl &Jpcef; odkYac:aqmifvmNyD; oufao rsm;a&SUwGif ppfaq;&m 4if; trnfrm rsKd;rif;(usyef;)(35ESp) S f e,f a jr (2) avbmwef ; vsm; oajyukef; &yfuGufaexkdifol jzpfNyD; qkiu,fEiywfoufí d f S fh ppfaq;ar;jref;&m ckdifvkHaom taxmuftxm; rjyEkdifbJ qkdifu,f trSwf 20,^--*sJvruf trsKd;tpm; tjym a&mifudk aetdrfwpftdrfa&SUrS ckd;,lvmaMumif; 0efcHxGufqkdí jzpfpOfEiywfoufNyD; qdiu,fc;kd S fh k f &yfuuf avbmwef; (tvkyf ,lol rsKd;rif;(35ESpf)udk ta&;,l G orm;wef;vsm;)wGif vlwpfOD; xm;aMumif;od&onf/ (0JyHk) rif;rif;vwf(ref;wuúodkvf) qkdifu,fwpfpD;udk&aom aps;ESihf pdwf<u½l;oGyaq;jym;rsm; zrf;qD;&rd f aejynfawmf atmufwdkbm 31 &Srf;jynfe,f trSwf 22 rl;,pf;aq;0g;wm;qD;ESdrfeif;a&;&Jwyf zGJUpk(rlq,f)rSwyfzGJU0ifrsm;onf oufaorsm;ESifhtwl uGwfckdifNrdKU &yfuGuf(4) ae xefaqmifwD (44 ESpf)aetdrfudk atmufwdkbm 28 &uf n 8 em&Dcu 0ifa&muf&mazGconf/ xko&mazG&m aetdrf JG S hJ d Ykd S tdyfcef;twGif;&Sd rSefwifckHatmuf AD½dktwGif;rS teufa&mif<uyf <uyftdwfjzifhxnfhvsuf yvwfpwpf *sme,fpuúLwkdYjzifh xkyfydk;xm; onfh tjyma&mifyvwfpwpfuyfcGmtdwfi,frsm;twGif;rS wpftdwf d f vQif 88 ESihf 1 pmwef;yg yef;a&mifpw<f u½l;oGyaq;jym; 195 jym;pD yg 13 tdwf? pkpkaygif;aq;jym; 2535 jym;?tav;csdef 228 'or 15 *&rfcefY wefzdk;aiGusyf 5070000 wdkYudk odrf;qnf;&rdojzifh xefaqmifwDtm; uGwfckdiNf rdKUr&Jpcef;u trIzGifhta&;,lxm;aMumif; od&onf/ (atmufyHk) udk&J rlq,fNrdKU at;&Sm;a0gvfwk;d *dwwif ,mOf0Jbufa&SUbD;aygufí f G vrf;v,fum&Hxm;aom bde;f pdr;f rsm;zrf;qD;&rd aejynfawmf atmufwdkbm 31 &Srf;jynfe,f rlq,fNrdKU trSwf(22)rl;,pfaq;0g;wm;qD; ESreif;a&;&JwyfzUJG rS wyfzUJG 0ifrsm;? d f rlq,fNrdKUe,f&JwyfzGJUrSwyfzGJU0if rsm;yg0ifaom yl;aygif;tzJGUonf oufaorsm;ESiftwl rl;,pfaq; h 0g;owif;t& atmufwbm 28 kd &uf u at;&S m ;a0gvf w k d ; *d w f teD;wGif ,mOfrsm;udk &SmazGppf aq;aepOf erfhzwfumaus;&GmrS rlq,foYkd rlq,fNrdKU erfteaus; h G f &Gmae aemif*Gef;(c)rmaemf(28 ESp) armif;ESiNf yD; uGwciNf rdKUe,f f f dk erfzwfumaus;&Gmae *Ge;f atmif h (c)rm*Gef;(21ESpf)vkdufygvmonfh trsKd;tpm; teufa&mifqiu,fukd &yfweY&m kd f f S azGcJhonf/ xdkodkY&SmazG&m aemif *Gef;(c) rmaemf0wfqifxm;onfh acgif;pGyfygtaEG;tusÐtwGif;rS wpfxkyfvQif tav;csdef 360 *&rfcefYpDyg bdef;pdrf;ESpfxkyf pkpk aygif;tav;csdef 720 *&rf? wefz;kd aiGusyf 720000 udawGU&Sd k odrf;qnf;&rdcJhojzifh aemif*Gef; (c)rmaemfESifh *Gef;atmif (c) rm*Gef;wkdYESpfOD;udk rlq,fNrdKUr&J pcef;u trIzGihfta&;,lxm; aMumif;od&onf/(atmufyHk) udk&J Good Bo GD 110 uGefu&pfwHk;udk 0ifwdkuf aejynfawmf atmufwdkbm 31 rEÅav;wdi;f a'oBu;D rdwvm k D¦ NrdKUe,f &efue-rEÅav;tjrefvrf; k f rdkifwdkiftrSwf 311^0-1 Mum; wGif ,mOfwurIjzpfym;aMumif; kd f G owif ; t& atmuf w d k b m 25 &uf eHeuf 8 em&DcGu oD;ukef; J tjrefvrf;&Jpcef;rSwyfzGJU0ifrsm; oGm;a&mufppfaq;cJonf/ ppfaq; h csuf t & &ef u k e f r S r EÅ a v;od k Y rEÅav;wdkif;a'oBuD; csrf;at; ompHNrdKUe,f vrf; 80 axmifh 25 vrf;ae oef;atmif(20ESp) armif; f ESifvmonfh 3i^--- wdk,dkwm bufwmrD;ckd;&ifha&mif,mOfonf 0Jbufa&SUbD;aygufNyD; vrf;v,f uRef;um&Hxm;aom uGeu&pfw;kH f ud0ifwurdojzifh oef;atmifukd k kd f oD;ukef;tjrefvrf;&Jpcef;u trI zGifhta&;,lxm;aMumif; owif; &&Sonf/ d udk&J Oya'abmiftwGif; aexdkifjcif; ab;uif;&efuGm pdwfcsrf;om jynfaxmifpkor®wjrefrmEkiiHawmftpdk;& d f owåKwGi;0efBuD;Xme f ausmufrsu&wemvkyuursm;cGihfjyKrdeUf csxm;ay;a&;? f f G f ppfaq;a&;ESihBf uD;Muyfa&;vkyief;aumfrwD f ausmufrsu&wemowfrSwvkyuuESihf f f f G f azmfxkwvkyuursm;twGuf tqdkjyKvTmrsm;wifoi;&ef f f G f G f aMunmcsuf (8^2013) aejynfawmf 1375ckESpf awmfovif;vjynfhausm12&uf f (2013ckESpf atmufwkdbm 1&uf) 1/ rdk;ukwf&weme,fajrESifh rdkif;½SL;&weme,fajrrsm;wGif EdkifiHom;yk*¾vdu? ukrP?D or0g,rtoif;rsm;u jrefrmhausmufrsu&wemOya'ESitnD cGijhf yKrdeUf Ü f hf rsm;&,lí ausmufrsuw;l azmfxkwvkyaeonfh ausmufrsuvkyuursm;rS 2014 f f f f f G f ckESpf Zefe0g&D? azazmf0g&D? rwfvrsm;twGif; oufwrf;ukefqHk;rnfh owfrSwf vkyfuGufrsm;ESifh azmfxkwfvkyfuGufrsm;udk jrefrmhausmufrsuf&wemOya' (yk'fr-12)? (yk'fr-13)? (yk'fr-15)wdkUESifhtnD aps;NydKifpepfjzifh cGifhjyKrdefUrsm; xkwfay;a&; aqmif&Gufrnfjzpfygonf/ 2/ vkyfuGufrsm;twGuf tqdkjyKavQmufxm;aomukrÜPDonf tqdkjyKvTmESifh twl aiGa&;aMu;a&;cdkirmrI&aMumif; jrefrmhp;yGm;a&;bPf(odkUr[kw) Ekiiawmf f Sd D f d f H u todtrSwfjyKxm;onfh yk*¾vdubPfwpfckckrS (Bank Statement) udk yl;wGJwifjy avQmufxm;&rnfjzpfygonf/ 3/ vkyfief;rSwfyHkwifjcif;? tqdkjyKvTmxkwf,ljcif;ESifh tqdkjyKvTmjyefvnf wifoGif;jcif;rsm;udk jrefrmhausmufrsuf&wema&mif;0,fa&;vkyfief;(½Hk;csKyf)ESifh qufo,fí atmufygtwkif; aqmif&u&efjzpfygonfG d G f (u) vkyfief;rSwfyHkwifjcif;ESifhtqdkjyKvTmxkwf,ljcif;/ 2013ckESpf atmufwdkbm 7 &ufrSpí jrefrmhausmufrsuf&wema&mif;0,f 1-11 (18).pmd 1 a&eHpdrf;rsm;cJaeí oHylacsmif;jzifh arT&mrS rD;avmif aejynfawmf atmufwdkbm 31 rauG;wki;f a'oBu;D rif;vSNrKd Ue,f '[wfyifa&eHajrvkyuuf trSwf d f G 5? MOGE oHuefwef; taemufbuf&Sd ,mykdif&Sif OD;atmif[ef ,mcif ; ü atmuf w d k b m 28 &uf nae 4 em&D 35 rd e pf u rD ; avmif r I j zpf y G m ;aMumif ; owif ; t& anmif 0 d k i f ; &J u if ; &J p cef ; rS wyfzUJG 0ifrsm; oGm;a&mufppfaq;cJonf/ ppfaq;csuft& rif;vSNrdKUe,f h 'D;'kwaus;&Gmae uHay: (c)oef;vif;pd;k (25ESp)onf ¤if;ydia&eHwi;f f f k f G rSxGuf&Sdaom a&eHpdrf; ig;yDygcefYudk yvwfpwpf rdk;umueftwGif; avSmifxm;pOf a&eHpdrf;rsm;cJaeojzifh t&nfaysmf&ef oHylacsmif;jzifh arT&mrS rD;pwifavmifuRrf;cJhaMumif; awGU&Sd&onf/ rD;avmifuRrf; rIaMumifh vl? wd&pämef xdcurr&SbJ w½kwetif*sifpufwyf a&eHwi;f kd f I d f D G wl; uvyfcHkwpfpHkESifh a&eHpdrf; ig;yDygcefY pkpkaygif; wefzdk;aiGusyf 750000 cefY qH;k ½I;H cJaomaMumifh uHay:(c)oef;vif;pd;k udk rif;vSNrdKUr h &Jpcef;u trIzGifhta&;,lxm;aMumif;owif;&&Sdonf/ udk&J a&;vkyief;(½Hk;csKyf)? jrefrmhausmufrsu&wemjywdkuf (aejynfawmf) f f wGif jrefrmhausmufrsu&wemOya'ESitnD rSwykHwifaMu;aiGrsm; f hf f ay;oGi;í rSwykHwifNyD; tqdkjyKvTmxkw,jl cif;? vkyuuajrykrsm; f f f f G f H udk Munfh½Iavhvmjcif;rsm; aqmif&GufEkdifygonf/ (c) tqdkjyKvTmrsm;wifoGif;jcif;/ tqdkjyKvTmwifoGif;vdkolrsm;onf owfrwvkyuursm;twGuf owfrwtqdkjyKvTm (ruv-2)ESihf S f f G f S f yHkpH(or-1)wdkUwGifvnf;aumif;? azmfxkwfvkyfuGufrsm;twGuf azmfxkwvkyuutqkjd yKvTm(ruv-5)ESihf yl;wGykp(zx-1)wdkUwif f f G f J H H G vnf;aumif; vdktyfonfrsm;udk jynfjh ynfpkHpkHa&;oGi;&ygrnf/ 4if; h f tqdkjyKvTmrsm;udk wpfapmifpcí pmtdwEpxyfwif twGi;tjyif D JG f S f G f csyxkd;NyD; 2013ckEpf atmufwkdbm 7&ufrS Edk0ifbm 5&uftwGi; d f S f jrefrmhausmufrsuf&wema&mif;0,fa&;vkyfief;(½Hk;csKyf)? jrefrmh ausmufrsuf&wemjywdkuf(aejynfawmf)wGif owfrSwfcsufrsm;ESifh tnD wifoi;&ygrnf/ G f 4/ ausmufrsuf&wemvkyfuGufrsm;twGuf aps;NydKifpepfjzifh csdyfydwftqdkjyK vTmrsm; wifoGif;&mwGif tqdkjyKvTmwpfapmif (vkyfuGufwpfuGuf)twGuf tmrcHpay:aiG(Deposit) usyfwpfq,fodef;udk jrefrmhausmufrsuf&wem a&mif;0,fa&;vkyfief;odkU tqdkjyKvTmwifoGif;&mwGif ay;oGif;&ygrnf/ G f S hf Ü D 5/ trnfrnf; (Black List) pm&if;wifoi;cH&onfh vlyk*Kd¾ vfEiukrPrsm;udk ausmufpdrf;? ausmufrsufvkyfuGufrsm;twGuf tqdkjyKavQmufxm;cGifhrjyK (rjyK)yg/ 6/ tao;pdwovkdorsm;onf jrefrmhausmufrsu&wema&mif;0,fa&;vkyief; f d l f f (½Hk;csKyf)? aejynfawmfwGifvnf;aumif;? &efukefNrdKU&dS jrefrmhausmufrsuf&wem a&mif;0,fa&;vkyfief;(½Hk;cGJ)wGifvnf;aumif;? ausmufrsufwl;azmfa&;Xme (rdk;ukwf)wGifvnf;aumif;? ausmufrsufwl;azmfa&;Xme? pcef;½Hk;(rEÅav;)wGif vnf;aumif;? ausmufrsuw;azmfa&;Xme (rdki;½SL;)wGivnf;aumif; qufo,f f l f f G pHkprf;Ekiygonf/ d f ausmufrsuf&wemvkyfuGufrsm;cGifhjyKrdefUcsxm;ay;a&; ppfaq;a&;ESifh BuD;Muyfa&;vkyfief;aumfrwD 10/31/2013, 11:02 AM ,mOfppfaq;yl;aygi;f tzJUG udk t&Serxde;f Edionfh ,mOfu df kf 0ifwurd dk f aejynfawmf atmufwkdbm 31 &efuewi;f a'oBuD; prf; k f dk acsmif;NrdKUe,f ajreDukef;&yfuGuf jynfvrf;&Sd [Hom0wDt0kdif; um;rSwwiwif prf;acsmif;NrdKUe,f f dk f G &JwyfzJGUrS wyfzJGU0ifrsm;? tvHkNrdKU e,f &JwyfzJGUrS wyfzJGU0ifrsm;? trS w f ( 25),mOf x d e f ; &J w yf z J G U pk (urm&Gw)rS wyfzUGJ 0ifrsm;ESihf ajreD f uke;f (ajrmuf)&yfuuf tkycsKyf G f a&;rS L ;wd k Y yg0if a om yl ; aygif ; tzJGUonf ,mOfppfydwfqdkY&SmazG a&;rsm; jyKvkyfcJhonf/ xkdokdYjyK vkyaepOf atmufwbm 28 &uf f dk k u ajreDue;f rS [Hom0wD t0di;f k bufokdY prf;acsmif;NrdKUe,f rkefY vkyaqmif; uke;f &yfuuae OD;jrifh f G f pdk; (56 ESpf)armif;ESifvmaom ,mOf t rS w f 6D/...Mark II trsKd;tpm; cJa&mif,mOfrSm t&Sdefjyif;pGm armif;ESifvmojzihf ,mOfppfprsOf;&Sd ,mOfxdef; wyf zJGU0ifrsm;u vuftcsufjyrD; acsmif;rsm;jzifh t&SdefavQmhay;&ef wm;jrpfchaomfvnf; vdufemjcif; J k r&SdbJ b,f&D*dwtm; 0ifa&muf f wkurNd yD; vrf;ab;wGif tpOf d f vdkuf&yfxm;aom prf;acsmif; NrdKUe,f&JwyfzJGUydkif 7c^.... Hilux ? tvHkNrdKUe,f&JwyfzJGUydkif kd 7c^...Nissan ,mOfaemufyi;f wkdYudk 0ifa&mufwdkufrdcJhonf/ xkdodkY wdkufrojzifh 7c^... d Hilux ,mOfay:wGifxdkifaeonfh &J'kwd,wyfMuyf wifxGef;aemif OD;acgif;udk aqmifhrdcJhaom aMumifh 'Pf&mrsm;&&Sconftjyif d hJ h 7c^... Hilux ,mOf a&S U ^ aemufydkif;? 7c^ ... Nissan ,mOf aemuf y d w f w H c g;? 6D/ d f ....Mark II ,mOfta&SUyki; ESihf b,f&D*dwfwpfckwdkYysufpD;oGm;cJh onf/ ,mOfrqifrjcifarmif;ESiol f OD;jrifp;kd tm; prf;acsmif;NrdKUr&Jpcef; h u trIzGihfta&;,lxm;aMumif; od&onf/ udk&J vQyfppfpGr;tm;0efBuD;Xme f jrefrmhvQyfppf"mwftm;vkyfief; (tdwfzGifhwif'gac:,ljcif;) vQyfppfpGrf;tm;0efBuD;Xme? jrefrmhvQyfppf"mwftm;vkyfief; "mwfaiGU^ a&aEG;aiGUpuf½kHrsm;XmerS omauw "mwftm;ay;puf½kH&Sd cRwf,Gif;oGm;aom 33/11KV, 5MVA Transformer ESpfvHk;tm; jrefrmusyfaiGjzifh wif'gac:qdkí jyefvnfjyKjyifvkdygonf/ wif'gykHpHa&mif;csrnfh&uf - 31-10-2013 &uf wif'gydwfrnfh&uf - 29-11-2013 &uf wif'gydwrnftcsef f h d - 12;00 em&D wif'gykpEihf tao;pdwtcsutvufrsm;udk atmufygvdypmwGif vma&muf HHS f f f pkHprf;0,f,lEdkifygonf/ vQyfppfpGrf;tm;0efBuD;Xme wif'gBuD;Muyfa&;tzGJU jrefrmhvQyfppf"mwftm;vkyfief;? ypönf;pDrHa&;Xme ½kH;trSwf(27)? aejynfawmf? zkef;-067-410209? 410282 orD;tjzpfrStarGjywfpGeUf vTwjf cif; rHk&mNrdKUe,f? tufawm&Gmae (b) OD;ode;pdk; 9^you(Edki)076196? trd a':oef; G f f oef;jrifh 9^r&w(Edki)028413wdkorD; rpkckdixe;onf rdbwdkUqdkqkH;rrIukd emcHjcif; f Y f Gf r&dSbJ rdbrsm;pdwfqif;&Jatmif tBudrfBudrfrsm;pGmjyKvkyfcJhygojzifh ,aeUrSpí tarGpm; tarGcorD;rS pGeUf vTwvkduygonf/ 4if;ESihywfoufaom udpt00vnf; wm0ef,rnf H f f f ö l r[kwfaMumif; odaptyfygonf/ rdcif-a':oef;oef;jrifh 9^r&w(Edkif)028413
 • 19. 19 aomMum? Edk0ifbm 1? 2013 e,fowif;ESifhaMumfjim tif;awmf NrdKUe,f bHkacsmif;ESih f eef;crf;tMum; oJacsmif;blwm&yfpcef;zGifY uom atmufwdkbm 31 ppfui;f wdi;f a'oBuD; uom kd k c½dkif tif;awmfNrdKUe,f bHkacsmif; blwmESifh eef;crf;blwmtMum; wpfu,awmfpufb;D pD; kd f awmifwi;f BuD;odY ka&muf&dS G ykvJoG,fpyg; 0wfrIefu;l yGJ anmifa&TNrdKY e,fwGifusif;y anmifa&T atmufwdkbm 31 &Sr;f jynfe,f anmifa&TNrdKUe,f wdavmaus;&Gmtkypk uGi;f trSwf f 5? OD;ydif 11&Sd awmifol OD;rJ k v,fajrwGif rd;k pyg;pduysKd;rItxl; k f txGww;kd ykvo,-2 pyfrsKd; f J G f pyg; 8{u prf;oyfrsdK;aphxkwf vkyief;0wfreul;yGukd atmufwkd f I f J bm 25&uf eHeuf 11 em&Dwif G usif;yonf/ 0wfrIeful;yGJwGifBudK;jzifh jznfh pGuf0wfrIeful;jcif; rsKd;aphxkwf vkyief;tqifqifh aqmif&urI f h G f a'otwGif;&Sd rsdK;uGJrsm;ESifh ykvJ oG,pyg; ,SONf ydKifpjH yuGursm; f f rdk;pyg; pHjy{u 50atmifjrifjzpf xGef;rIwdkUudk jynfe,fpdkufysdK;a&; ESihf arG;jrLa&;0efBuD; OD;pdi;f qmvl? k tif;wdkif;&if;om;a&;&m 0efBuD; OD;0if;jrif?h jynfe,fpuysKd ;a&;OD;pD;rSL; kd f OD;0if;vIdif 'kwd,jynfe,fOD;pD;rSL; OD;wd;k a0? c½diO;D pD;rSL; OD;pyfpr0i;f ? k f G f kd NrdKUe,f tkyfcsKyfa&;rSL; OD;ausmf aZmvSEiwm0ef&orsm; awmifol S hf dS l rsm; wufa&mufMunf½avhvmcJh h I onf/ (tay:yHk) &Srf;pmayESifY ,Ofaus;rIoifwef;qif; rlq,f atmufwdkbm 31 &Sr;f jynfe,f rlq,fNrdKUe,fwif G &Srf;wdkif;&if;om;rsm; pmayESifh ,Ofaus;rItoif;u BuD;rSL;usif;y aom &Srf;pmayzGHUNzdK;wdk;wufNyD; wdi;f &if;om; vli,f vl&,rsm; k G f wdi;f &if;om;pmaywwfajrmufa&; k twGuf zGivponfh rd;k &moD hf S f oifwef;qif;yGJudk atmufwdkbm 25 &uf nae 5em&Du rlq,fNrdKU r[m0efausmif; armufaygif;[Grf cef;rüusif;y&m OD;pGmoifwef; q&mrsm;udk *kPjf yKoDcsif;jzifyaZmf h l Muonf/ qufvufí NrdKUrdNrdKUz orm"dO;D pdi;f rdiiif;u aus;Zl;wif k k f pum;ajymMum;NyD; NrdKUe,ftycsKyf k f a&;rSL; OD;uduaZmfu wufa&muf k kd aomwdkif;&if;om; oifwef;om; oifwef;ol 80 udk *kPjf yKtrSm pum;ajymMum;onf/ oifwef;umv &ufowå 11 ywftwGi;f vdtyfonfrsm; k twGuf tvSL&Sifrsm;udk &yfrd &yfz OD;pdi;f udecrf;u aus;Zl;wif k f pum;ajymNy;D oifwef;umvtawGU tBuHKESiaqmif&ucsufrsm;udk &Sr;f hf G f pmayESi,Ofaus;rItoif; Ouú| hf odyEienf;ynm0efBuD;Xme HÜ S hf pufrIESifhoufarG;ynmOD;pD;Xme tpdk;&enf;ynmtxufwef;ausmif;(Aef;armf) tdwzihwif'gac:,ljcif; f G f 1/ odyEienf;ynm0efBuD;Xme? pufrEioufarG;ynmOD;pD;Xmeatmuf&dS tpdk;&enf;ynm HÜ S hf I S hf txufwef;ausmif;(Aef;armf)wGiatmufazmfjyygy&dabm*ypön;rsm;udk jrefrmusyaiGjzifh f f f 0,f,lvdkygaMumif; aMunmtyfygonf/ pOf ypönf;trsdK;trnf ta&twGuf rSefAD½dk (6'_3'_1' 6'') 1 vkH; 1/ 2/ "mwfcGJcef;okH;xdkifckH (14''_10_24'') 30 vkH; 3/ yvwfpwpfxdkifckH (vufwifyg) 10 vkH; 2/ tdwziwif'grsm;udk 28-10-2013&ufrpí ½k;csdetwGi; tpdk;&enf;ynmtxuf f G hf S H f f wef;ausmif;(Aef;armf)wGif vma&muf0,f,lEdkifNyD; 5-11-2013 &uf 16;30 em&D aemufqkH;xm;í wif'grsm;wifoGif;&rnf/ 3/ tdwfzGifhwif'gykHpH? pnf;urf;csufrsm;ESifh tao;pdwftcsuftvufrsm;udk tpdk;& enf;ynm txufwef;ausmif;(Aef;armf) zkef;-074-50946wGif pkHprf;Edkifygonf/ tpdk;&enf;ynmtxufwef;ausmif;(Aef;armf) ,mOfrwywifciavQmufxm;jcif; S f kH G Uf ,mOfrSwyHkwifpmtkyf f rdwåLavQmufxm;jcif; ,mOftrSwf 8ps^3395 Hline Thit ,mOfvuf0,f&Sdol OD;0if;vGif 12^&ue(Edkif)036939u (ur-3) aysmufqHk;í rdwåLxkwfay;&efavQmuf xm;vmygonf/ uefYuGufvkdygu cd k i f v H k a omtaxmuf t xm;rsm;jzif h aMumfjimygonfh&ufrS 15 &uftwGif; atmufazmfjyyg½Hk;odkY vludk,fwdkif vma&mufuefYuGufEdkifygonf/ une? c½dkif½Hk;(&efukefta&SUydkif;) L/T P/U 1-11 (19).pmd 1 ,mOftrSwf 19,^80051 Kenbo 125 M/C ,mOfvuf0,f&Sdol trnf ayguf OD;atmifa0,H 9^ctZ(Edkif) 033512u (ur-3) aysmufqk;í rdwåL H xkwfay;&ef avQmufxm;vmygonf/ uefUuGufvdkygu cdkifvkHaomtaxmuf txm;rsm;jzifh aMumfjimonfh&ufrS 15&uftwGif; atmufazmfjyyg½kH;odkU vludk,fwdkif vma&mufuefUuGufEkdifyg onf / une? c½kdif½kH; (rEÅav;ajrmufydkif;) rEÅav;NrdKU anmifa&TNrdKUe,fwGif 20132014 ckEpf rd;k pyg;pduysdK;rIwif S k f G ykvJoG,fpyg;rsdK; 475{u wdk;csJU pdkufysdK;xm;&Sd&m atmifjrifvsuf &SaMumif; ,ck aqmif&uchonfh d G f J 8{u rsdK;aphxwvyief;udaqmif k f k f k &Guc&m vmrnfaEGpyg;&moDwif f hJ h G {u 1000 twGuf rsdK;aphrsm; awmifovuf0,fta&mufjzefUjzL; l ay;EdkifrnfjzpfaMumif; NrdKUe,f pdkufysdK;a&; OD;pD;XmeOD;pD;rSL; OD;aZmf0if;xGe;f ajymMum;csut& f od&onf/ (NrdKUe,f jyef^quf) OD;pdkif;ausmfaqG? vlysdKacgif;? oifwef;q&m? oifwef;om;wdUk u &Sif;vif;Muonf/ xdUk aemuf NrdKUe,ftycsKyfa&;rSL; k f OD;udkudkaZmfESifh wm0ef&Sdolrsm;u oifwef;umv 11 ywftwGi;f xl;cRefolrsm;udk qkcsD;jr§ifhjcif;? trSww& *kPjf yKvufaqmifcs;D jrihf f § jcif;udk jyKvkycaMumif; od&onf/ f hJ t,fvfpdk; (Iprd) pmtkyfpmay vl hrdwfaqG awmifwGif;BuD; atmufwdkbm 31 jrefrmEdiiwif usif;yrnf(27) k f H G h Budrajrmufq;D *dr;f yGawmfukd BudKqdk f J *kPjf yKaomtm;jzifh yGawmfusif;y J &ef&ufaygif;50tvdk atmufwbm kd 21&uf eHeuf 6em&Drpí 10&uf S Mumc&D;pOftjzpf rdiaygif; 1000 k f c&D;pOftm; wpfu,awmfpufb;D kd f orm;OD;wifO;D (50ESp) ysOf;rem; f NrdKUaeolonf atmufwdkbm 27 &uf eHeuf 10em&Du rauG;wdi;f k a'oBuD; awmifwGif;BuD;NrdKUodkU qdua&mufum NrdKUe,ftaxGaxG k f tkyfcsKyfa&;OD;pD;XmerS wm0ef&Sd olrsm;u BudKqdkEIwfqufcJhMu onf/ qufvufí wpfu,awmf kd f pufb;D pD;orm;onf atmufwbm kd 27&uf eHeuf 10em&D 10rdepfwif G rauG;NrKd UbufoUkd qufvufp;D eif; oGm;cJaMumif;od&onf/ (Edkif0if;) h wGif oJacsmif;blwm &yfpcef;zGiyJG hf tcrf;tem;udk atmufwbm25&uf kd eHeuf 9em&Dausmfu ,if;blwmü jyKvkyfcJhaMumif; od&onf/ tcrf;tem;wGif jynfolU vTwawmfu,pm;vS,f OD;ausmf f kd f EdiaX;?wdi;f a'oBuD;ud,pm;vS,f k f k k f OD;pH&iEihf jrefrmhr;D &xm; oGm;vm T f S a&;wdkif; (2) rS vufaxmuf refae*sm OD;aZmfvGifwdkUu zJBudK; jynfoltodynmay;vkyfief;rsm; yl;aygif;aqmif&Guf izJ atmufwdkbm 31 rauG;wdi;f a'oBuD; rif;bl; k c½dkif izJNrdKUe,fwGif jynfolrsm; todynmA[kokw wdk;yGm;ap&ef jynfoltodynmay; eH&Huyf pmapmif? "mwfy?kH pmtkypmapmif f jyyGEihf oef;acgifpm&if; aumuf,l J S jcif;qdkif&m odaumif;p&mrsm;udk atmufwdkbm 25 &uf rGef;vGJ 1 em&Du izJNrdKUe,f ukef;om aus;&Gm &Gmv,f"r®m½Hwif NrdKUe,f k G jyef^quf OD;pD;XmeESifh NrdKUe,f v.0.u OD;pD;XmewdYk yl;aygif;í uGif;qif;aqmif&GufMuonf/ teHq;kd rsm;rxGucif ppfaq;&efvtyf h f kd ppfudkif; atmufwdkbm 31 ppfui;f wdi;f a'oBuD; ppfui;f kd k kd NrdKUwGif pufwifbmvydkif;rSpí rdk;&GmoGef;rItBudrfrsm;jcif;aMumifh tedrfhydkif; &yfuGufwcsKdU rdk;a& 0ifa&mufum a&ab;'ku©cHpm; Muvsuf&Sd&m waumif;wdkufe,f yef;awm&yfuuf e,fajr 12 wGif G atmufwbm 1 &ufu a&xkwf kd Edijf cif;r&Sao;aMumif; od&onf/ k d NrdKUay: &yfuGufwpfckjzpfonfh rif;vrf;&yfuGufwGif vrf;rBuD; ay:xd rd;k a&0ifa&mufjcif;aMumifh &yfuGuf a&ay;a0a&;tzGJUrS tm;jcif;pkyfxkwfay;jcif;aMumifh trsm;jynforsm; oGm;vm&mwGif l tcuftcJr&Sd oGm;vmEkiNf yDjzpf d aMumif; od&onf/ rd;k a&0ifa&mufrI qd;k 0g;onfh &yfuurm pdeue;f &yfuujf zpfNyD; G f S f k G a&xGufaygufydwfaejcif;aMumifh rd;k a&0ifa&mufrI trsm;qH;k cHpm;ae Mu&onf/ tqdyg &yfuu&dS k G f uav;i,frsm; pdeue;f &yfuuf f k G ompnfrlvwef;ausmif; trSwf 24 odYk ynmoifMum;&mwGif rd;k a& 0ifa&mufonfhvrf;rS jzwfoef; oGm;vmMu&onf/ tcsdeMf umjrifvmygu usef;rm h a&;twGuf pd;k &drp&mjzpfvmEdií f k f oufqi&mtzJUG rsm;rS uav;i,f kd f rsm; usef;rma&;xdcdkufrIr&Sdap&ef aejynfawmf? ysOf;rem;NrdKUe,f? a&TcsD&yfuGuf? ajrwdkif;&yfuGuftrSwf 13^csrf;at;ta&SU? OD;ydkiftrSwf 48c? {&d,m 0 'or 076{u&dS OD;jr(ZeD;) a':qtDtrnfjzifh ydkifqkdifaom bdk;bydkifajruGuftm; trnf OD;0if;OD;Edkif (taxGaxGukd,pm;vS,vpm&&do) 9^yre(Eki)042315 (b) OD;atmif0if;u f f JT S l d f ydkifqdkifaMumif; taxmuftxm;rsm;wifjyNyD; tarGqufcHpmcsKyfcsKyfqdk&ef avQmufxm;vmygojzifh uefUuuvkdorsm;taejzifh w&m;0ifpmcsKyfpmwrf;rsm;? G f l w&m;½Hk;trdefU'Du&Drsm;jzifh taxmuftxm;cdkifvHkpGmwifjyí aejynfawmf pnfyifom,ma&;aumfrwD? NrdKUjypDrue;ESiajrpDrcefUcrXmeodkU 14&uftwGi; H d f hf H JG I f uefUuuEkdiygonf/ G f f NrdKUjypDrHudef;ESifhajrpDrHcefUcGJrIXme aejynfawmfpnfyifom,ma&;aumfrwD uefUuGufEkdifygaMumif; uefUuuEiygaMumif; G f kd f tvHkNrdKUe,f? ajrwdki;f &yfuutrSwf G f 23E? ajruGuftrSwf V 38? ajruGuf wnfae&mtrSwf 87? atmifaZ,svrf;? vGwfvyfa&;&yfuGuf? tvHkNrdKUe,f OD;ausmfneUf trnfayguf ESp90 ajriSm; G f *&efajrtm; trnfayguf OD;ausmneUf Eihf f G S ZeD; a':uJwifwkdU uG,fvGefojzifh om; OD;&Jwif(uG,ve)ZeD; a':wifwifa0 h f Gf 9^rce(Eki)027050 ESihf orD; a':ykuf d f d 9^rce(Ekdif)067507 wkdUu usrf;usdef vTm? aopm&if;rdwåL? rSwfyHkwifrdwåL? *&efrdwåL? ajrcGefajypmrdwåLwkdUwifjyí tarGqufcHykdifqkdifaMumif; pmcsKyf&ef ajryHku;avQmufxm;vm&m14&uftwGi; l f uefUuGufEkdifygonf/ NrdKUjypDrHudef;ESifhajrpDrHcefUYcGJrIXme &efukeNf rdKUawmfpnfyifom,ma&;aumfrwD 10/31/2013, 11:02 AM a&S;OD;pGm jyef^qufO;D pD;Xme OD;pD;rSL; a':,k,oe;f u jynfv;kH k d uRwoef;acgifpm&if;aumuf,jlcif; f &nf&G,fcsufrsm;? aus;&Gmjynfol rsm;todynmA[kowzGUH NzKd ;wd;k wuf k ap&efpmzwf&ejf riwifa&;?aus;&Gm dS § hf h pmMunhfwdkuf a&&SnfwnfwHhcdkifjrJ a&;ESitoif;0if wd;k yGm;apa&;wdYk hf udkvnf;aumif;? NrdKUe,f v0u OD;pD;Xme 'kv0urSL; OD;armif armifausmfu oef;acgifpm&if; aumuf,jl cif;qdi&modaumif;p&m k f rsm;udtus,w0ifa[majymMuNy;D k f h aus;&Gmjynfolrsm;u oef;acgif pm&if;ESiywfoufonfh odvonfh hf dk ar;jref;csursm;udwm0ef&orsm;u f k dS l jyefvnf&Sif;vif;ajymMum;onf/ l jynfotodynmay;a[majymyGJ tNyD;wGif wufa&mufvmonfh aus;&Gmjynfolrsm; todynm A[kokwwdk;yGm;ap&ef cif;usif; jyoxm;aom eH&Huyfpmapmif? "mwfyHkESifh pmtkyfpmapmifrsm;udk aus;&Gmol aus;&Gmom;rsm; pdwyg f f I 0ifpm;pGm Munh½avhvmMuaMumif; od&onf/ oef;EdkifOD;(izJ) rdk;a&0ifa&mufonfh ae&mrsm;udk tjrefqHk;a&pkyfxkwfay;&efvdktyf aeNyD; &yfuuwcsKdU tedryi;f G f hf kd ae&mrsm;wGif rd;k a&0ifa&mufr&ae I dS jcif;aMumifh rd;k a&rsm;? teHUqd;k rsm; rxGufcif uGif;qif;ppfaq;&ef vdtyfaeaMumif;od&onf/ (140) k "r®ylZmobifzdwfMum;vTm uefUuGuEkdiygaMumif; f f Munfjh rifwkiNf rdKUe,f? ajrwki;&yfuuf d d f G trSwf 26'D1? ajruGuftrSwf V 11? ajruGufwnfae&mtrSwf 22? ausmif; BuD;vrf;? MunfhjrifwdkifNrdKUe,f? rvS Munf? armif0if;wifESifh armif&JxGef;(c) 0if;odef;trnfayguf ESpf 60 ajriSm; *&efajrtm; trnfayguf a':vSMunf ESifhcifyGef;OD;azoef;? om;OD;&JxGef; (c) OD;0if;ode;wkUd uG,veojzifh (1) OD;0if; f f Gf wif 12^urw(Eki)018841? (2)a':wif df rm&D 12^urw(Eki)019221 wdkUu om;? df ZeD;awmfpyfaMumif; usr;f usevmwifjyí df T tarGqufcHykdifqkdifaMumif; pmcsKyf&ef ajryHkul;avQmufxm;vm&m 14&uf twGif; uefUuGufEkdifygonf/ NrdKUjypDrHudef;ESifhajrpDrHcefUYcGJrIXme &efukeNf rdKUawmfpnfyifom,ma&;aumfrwD jzwfzivpay;cJaMumif;od&onf/ G hf S f h 4if;blwmwGif rEÅav;-ebm;oGm; trSwf(47)tqefESifh trSwf(48) tpkef&xm; &yfem;oGm;rnfjzpf aMumif;od&onf/ ,if;blwmtm; bHkacsmif;blwmESifh eef;crf;blwm tMum; rdkifwdkiftrSwf 570^19 ESifh 20 Mum; oJacsmif;&GmwGif zGifhvSpfcJhaMumif; od&onf/ vlatmif(uom) &efukefwdkif;a'oBuD;? r&rf;ukef;NrdKUe,f? trSwf(3)&yfuGuf? rif;ausmif; vrf;? usKduf0dkif;? a&Tawmifausmif;"r®&dyfom? t&d,r*¾a0oDausmif;awmfBuD; a&pufcstBudK "r®ylZmobifyGJwGif q&mawmfa'gufwmt&SifÓPdó& t*¾r[my@dw? t*¾r[mo'¨raZmwdu"Z? r[m"r®uxdu? A[kZe[dw"& ® t*¾r[m*E¦0gpuy@dw(D.Litt. Ph.D) oDw*lurÇmAk'wuúokdvrS <ua&muf h ¨ f w&m;csD;jr§ifha[mMum;rnfjzpfygojzifh w&m;awmfem<ua&mufyg&ef ½kdao av;pm;pGmjzifh zdwfMum;tyfygonf/ w&m;a[mMum;rnfh&uf - 1375 ck wefaqmifrkef;vqef; 8 &uf 2013 ckESpf Edk0ifbm 10 &uf (we*FaEGaeU) a[mMum;rnftcsef h d - n 7;30 em&D a[mMum;rnfae&m h - &efukewki;a'oBuD;? r&rf;uke;NrdKUe,f? trSw(3) f d f f f &yfuGuf? rif;ausmif;vrf;? usKduf0dkif;? a&Tawmif ausmif;"r®&dyfom tusK;aqmiftzGUJ d ,mOfrSwfykwifpmtkyfrdwåLavQmufxm;jcif; H ,mOftrSwf 1,^66527? Honda C90 Custom CMV, M/C ,mOfvuf0,f&Sdol OD;pdefvIdif 9^you(Edki)047525u (ur-3) f aysmufqk;írdwåLxkway;&efavQmuf H f xm;vmygonf/ uefUuGufvdkygu aMumfjimonfh&ufrS 15&uftwGif; atmufazmfjyyg½kH;odkU vludk,fwdkif vma&mufuefUuuEkiygonf/ G f d f une? c½ki½k;(rEÅav;awmifykdi;)? d f H f rEÅav;NrdKU ,mOfrSwfykwifpmtkyfrdwåLavQmufxm;jcif; H ,mOf t rS w f 22,^74181? qdkifu,f,mOf vuf0,f&Sdol OD;pdk;0if; 9^rce (Edkif)136788u (ur-3) aysmuf qk;í rdwåLxkway;&ef avQmufxm; H f vmygonf/uefUuuvkyguaMumfjim G f d onfh&ufrS 15&uftwGif; atmuf azmfjyyg½k;odkU vlukd,wkdivma&muf H f f uefUuuEkiygonf/ G f d f une? c½ki½k;(rEÅav;awmifykdi;)? d f H f rEÅav;NrdKU Heno Anbo 125?
 • 20. 20 aomMum? Ekd0ifbm 1? 2013 vlrIa&;ESihfpD;yGm;a&;aMumfjim r*Fvm{nfhcHyGJaus;Zl;wifvTm yJcl;wdkif;a'oBuD;? jzL;NrdKUe,f? aZ,s0wDNrdKUae OD;cifarmifjrifh-a':cifpef;a0wdkY wpfOD;wnf;aomom; AdkvBf uD;atmifbke;jrifh f B.C.Sc(D.S.A-49 Intake), M.E (Tech) (Stankin, Russia) wyfrawmf(Munf;) ESifh &efukefwdkif;a'oBuD;? ok0PÖ? oCFef;uRef;NrdKUe,fae OD;0if;BudKif (Group Managing Director, IGE Co.,Ltd.)-a':cifrmat;wdkY wpfOD;wnf;aomorD; rat;jrwfrGef LL.B, B.S.B.A(Marketing) (University of Wales, UK) ajr;OD;av;twGuf arG;aeY r*FvmqkrGefvTm ajr;OD;av; om;om;aumif;cefU NzdK; 1-11-2013&ufwGif usa&mufaom (3)ESpjf ynfharG;aeUr*Fvm&ufjrwfrSonf aysm&TizG,f f f arG;aeUaygif;rsm;pGmukd rdom;pkESifhtwl &,lykdifqkdifEkdifygap/ bkd;bdk;? bGm;bGm;- OD;ausmfqef;-a':cifoef;jrifh azaz? arar- OD;rkd;aZmfvIdif-a':auckdifausmf tefwDrsm;- aqGvIdif? arEkdif? Zmenf? i,fav; wdkY 26-10-2013 &uf (paeaeU)wGif Traders Hotel (Myanmar Ballroom) ü usif;yaom r*Fvm{nfhcHyGJwGif r*Fvmatmifpy,fyef;uHk;qifjref;cs;jr§iay;ygaom IGE Group of Compaines Limited, Chairman OD;aeatmifEiZeD; H D hf S hf a':cifrdk;nGefU? r*FvmvufxyfvufpGyfrsm;qifjref;ay;ygaom United Amara Bank Limited, Chief Executive Officer OD;oef;0if;aqGESifhZeD; a':at;at;rdk;wdkYtm;vnf;aumif;? r*Fvmtcrf;tem;rSL;tjzpf aqmif&Gufay;ygaom OD;0if;wiftm;vnf;aumif;? r*Fvmtcgawmfaw;oDqdkay;ygaom ½kyf&Sifo½kyfaqmiftu,f'rD a':csKdjyHK;ESifh f H f S f r*Fvmaw;oHomrsm;ESihf wD;cwf{nfcay;ygaom The Aces Music Band ESihf Edkiiausmaw;oH&irsm;tm;vnf;aumif;? h H r*Fvmyef;MuJay;ygaom roif;oif;EG,Eihf rESi;aucdkiNf idr;? r*Fvmatmifpy,fyef;uHk; udkiaqmifay;ygaom reef;rkrkre?f f S f f H f Yd dY G r*Fvmvufpyuvyfukdiaqmifay;ygaom rtdjzLxGe;? owdkom;t&Hrsm;jzpfaom armifausmjf rifEkdiEiarmif&xe;wif?h G f f f Y h f S hf J Gf owdkYorD;t&Hrsm;jzpfaom r0if;yyatmifESifh rpef;,kEdkifwdkYtm;vnf;aumif;? r*Fvmyef;tvSqifay;ygaom eDeDydGKifh (AdkvcsKyfaps;)? owdkorD;r*Fvm0wfpkHEihf qHyifrwuyftvSqif,ifay;ygaom arOD;armif (awmf0ifo)ESitzGUJ ? r*Fvm f Y S d f l hf vuf0wf&wemrsm;qifjref;ay;ygaom The Rich Gems tm;vnf;aumif;? r*FvmrSwwrf;wifA',kdEihf "mwfykH½kduu; f D D S f l ay;ygaom 0PÖcmeD;ESihf tzGUJ om;rsm;? r*Fvmzdwpmrsm;½dkuEyay;ygaom Dagon Printing tm;vnf;aumif;? r*Fvm G f f dS f {nfcyokdY <ua&mufcs;jr§iay;ygaom aqGrsK;rdwo*F[rsm;ESihf *kPoa&&Sd vlBuD;rif;rsm;? vlukd,wki<f ua&muf rcs;jr§ihf h H JG D hf d f f f d D Ekiaomfvnf; r*FvmvufzUJG rsm; ay;ydcs;D jr§iay;ygaom *kPoa&&Sd vlBuD;rif;rsm;ESihf aqGrsK;d rdwo*F[rsm;tm;vnf;aumif;? df kY hf f f r*Fvmpm;aomufz,&mrsm;jzifh wnfcif;{nfcay;ygaom Traders Hotel rS rat;MunfEi0efxrf;rsm;tm;vnf;aumif;? G f h H S hf tbufbufrunyydk;ay;ygaom aqGrsK;rdwo*F[rsm;ESihf aus;Zl;wifxkduotm;vHk;tm; txl;yifvuvpm aus;Zl; S l D hH d f f l Id f JS G wif&SdygaMumif;/ ESpfzufaomrdbrsm;ESifh AdkvfBuD;atmifbkef;jrifh-rat;jrwfrGef ,mOfrwykwifpmtkyrwLavQmufxm;jcif; S fH fd å ,mOftrSwf rr^18137 Honda Dream ND . 125cc, M/C ,mOfvuf0,f &Sdol a':at;at;xGef; 6^yve (Edkif) 030427u (ur-3) aysmufqk;í rdwåL H xkwfay;&ef avQmufxm;vmygonf/ uefUuuvkdygu cdkivkaom taxmuf G f f H txm;rsm;jzifh aMumfjimonfh&ufrS 15&uftwGif; atmufazmfjyyg½kH;odkU vludk,fwdkifvma&muf uefUuGufEkdifyg onf/ une? c½kdifOD;pD;rSL;½kH; (Nrdwf) ,mOfrwykwifpmtkyrwLavQmufxm;jcif; S fH fd å ,mOftrSwf 9,^4385 Honda Dream ND . 125m, M/C ,mOfvuf0,f&Sdol OD;nDnol 6^uoe(Edki) 000252 u D f (ur-3)aysmufqkH;í rdwåLxkwfay;&ef avQmufxm;vmygonf/ uefUuGuvkdygu f cdkivaom taxmuftxm;rsm;jzifh aMumfjim f kH onf&ufrS 15&uftwGi; atmufazmfjyyg h f ½k;odkU vluk,wkivma&muf uefUuuEiyg H d f d f G f kd f d f D H f onf/ une? c½kiO;pD;rSL;½k; (Nrdw) ukeftrSwfwHqdyftrnfESifh Logo trSwftom;rlydkifjzpfaMumif; owday;aMunmcsuf &efukefwdkif;a'oBuD;? oCFef;uRef;NrdKUe,f? (29)&yfuGuf? ok0PÖ? a&T0gvrf;? trSwf 158wGif zGifhvSpfxm;aom Ascent Group Manufacturing Company Limited tjrifhysHoef;aomtzGJUxkwfvkyfrI(ukrÜPDvDrdwufrSwfyHkwiftrSwf 2211^20132014) vTJtyfnTefMum;csuft& owday;aMunmtyfygonf/ zdwfMum;tyfygonf &efukewkdi;a'oBuD;? r&rf;uke;NrdKUe,f? usKu0kdi;bk&m;vrf;? trSwf (6)&yfuu?f aygufapwDausmif;wdkutwGi;ü f f f d f f G f f aus;Zl;awmf&if q&mawmf OD;0dZm"&"(c)OD;aygufqeEihf aygufapwDq&mawmfBuD; t&Siokrwåmbd0owdkU tm;&nfp;í S Æ df S f d H l wynfh ckepf&ufom;orD;olawmfaumif;taygif;wdkUrS aqmufvkyfvSL'gef;tyfaom y&d,wådomoemh*kPf&nf av;xyf ausmif;aqmifawmfBuD; a&pufcstvSLr*FvmyGJudk 1375ckESpf wefaqmifrkef;vqef; 1&uf? 3-11-2013&uf(we*FaEG) eHeuf 9em&Dwif a&pufoe;cs trQay;a0NyD; yifoCmq&mawmft&Siojl rwfwkdUtm; qGr;ouFe;tp&daom vSLzG,0w¬Krsm; G Gf h H f f f S f qufuyfvSL'gef;rnfjzpfygaMumif; wynfh ckepf&ufom;orD; olawmfaumif;taygif;wdkUtm; zdwfMum;tyfygonf/ ausmif;atmifytjzpf 3-11-2013&uf (we*FaEGaeU) n 9em&Dwif jynfNh zdK;atmif- rZifrmxGe;f ? om;armifrif;pnfoNl zdK;? JG G NzdK;rdk;pH ukrÜPDrdom;pk? rEÅav;NrdKUrS wm0ef,l tukefuscHyHhydk;ay;í (5-Star) vl&TifawmftzGJUjzifh {nfhcHygrnf/ aygufapwD a0,sm0pötzGJU uefUuGuEkdiaMumif; aMunmcsuf f f &efukefNrdKU? vIdifom,mNrdKUe,f? ajrwdkif;&yfuGuftrSwf 25? vlae&yfuGuftrSwf a&Tvifyef;pufrINrdKU? ajruGuftrSwf 231? {&d,m 1 'or 750{u teuf w&m;0ifrcGJrpdwf&ao;aom rlvajruGufBuD;awmifbufjcrf;&Sd {&d,m 1'or 6 {u? ESpf 60 *&efajray:&Sd trSwf 231? oHcsyf0ef OD;jrL;vrf;? a&Tvifyef;pufrI&yfuGuf? vIdifom,mNrdKUe,f[k ac:wGifaomajrESifhajray:&Sd taqmufttHktygt0if tusKd;cHpm;cGifht&yf&yfwkdU trnfaygufykdif&Sifjzpfol OD;armifjzL(c)OD;ausmf0if; 7^nvy(Ekdif)105483 u vTJajymif;a&mif;csykdifcGifh&SdaMumif; 0efcHajymqkdojzifh uREfkyfrdwfaqGu tNyD;tykdif0,f,l&ef p&efaiGwpfpdwfwpfa'oukd ay;acs xm;NyD;jzpfygí tusK;oufqkici&ol rnforqkd ckivkHaom pm&Gupmwrf;taxmuftxm;rl&if;rsm;jzifh uREkfywkUd xokUd ckepf&uftwGi; d d f G hf dS l d f f f f H f uefUuGuta&;qkEkiygonf/ uefUuGujf cif;r&Sygu Oya'ESitnD ta&mif;t0,f qufvufjyKvkyom;rnfjzpfaMumif; trsm;odap&ef f d d f d hf f G vTJtyfnTefMum;csuft&aMunmtyfygonf/ OD;pkd;rif;xkduf OD;ausmfaZ,s w&m;vTwfawmfa&SUae (pOf-3121) txufwef;a&SUae(pOf-40327) zkef;-09-420177685 zke;-09-5007849 f bD-1? trSwf(10^12)? 35vrf;? ausmufwHwm;NrdKUe,f? &efukefNrdKU aq;vufaxmuf(aq;rSL;) tvdk&dSonf uGe'kwkufcef;a&mif;rnf f d d Lift tNidr;pm;rsm;vnf; f avQmufxm;Edkionf f zke;-09-49200271? 09-31733338 f 1-11 (20).pmd 1 yg? 1200 pwk&ef;ay py,fvrf;? ,kZeyvmZmteD; a&mif;aps; usyfodef; 950/ zkef;-09-5016464? 09-73154020 jyifqifzwf½Iyg&ef 26-10-2013&ufxkwf þowif;pm pmrsuEm 20yg &efukeNf rdKUawmfpnfyifom fS ,ma&;aumfrwDuefUuGufEdkifaMumif; oCFe;uRef;NrdKUe,f aMumfjimwGif ajrwdki; f f &yfuGuftrSwf 33^u [ktrSefjyifqif zwf½Iyg&ef/ ,mOfrwywifpmtkyrwLavQmufxm;jcif; S f Hk fd å ,mOftrSwf 6C^8035? Toyota Belta dS S/L(4x2) ,mOfvuf0,f&ol OD;at;oGif TBN-062073u (ur-3) aysmufqk;í H rdwåLxkway;&ef avQmufxm;vmygonf/ f uefUuGufvdkygu cdkifvHkaomtaxmuf txm;rsm;jzif h aMumf j imonf h & uf r S 15&uftwGi;f atmufazmfjyyg½k;odkU vluk,f H d wdkivma&muf uefUuuEkiygonf/ f G f d f une? c½ki½;(&efukeajrmufyki;)? d f kH f d f tif;pdeNf rdKU uefYuGuEkdiygaMumif; f f Ascent Group Manufacturing Co.,Ltd. onf txufazmfjyyg Dr.Fresh ESifh Heart trnfESifh Logo trSwftom;udk &efukefNrdKUpmcsKyfpmwrf;rsm;rSwfyHkwif½Hk;wGif rSwfyHkwiftrSwf 11716^13 jzifh ukrÜPDrlydkiftjzpf rSwfyHkwifxm;NyD;jzpfygonf/ D txufazmfjyyg uketrSwwqyjf zifh Dr.Fresh ysm;&nf*s,fvqyfjym? Dr.Fresh f f H d f D f D f D kY Cucumber *s,vqyfjym? Dr.Fresh Aloe Vera *s,vqyfjym Heart *s,vqyfjymwdukd ta&miftrsKd;rsKd;? t&G,ftpm;trsKd;rsKd;? yHkoP²meftrsKd;rsKd;wdkYjzifh jrefrmEkdifiHwpf0ef;vHk; xkwvkyjf zefUjzL;a&mif;csvsuf&dygonf/ xdktjyif uketrSwwqyukrPtrnftrSwf f S Y f f H d f Ü D tom;jzifh qdkif;bkwf? bavmuf? wDAGD? r*¾Zif;? *sme,f? pmapmifaMumfjimrsm;? aiGajypmjzwfydkif;? wHqdyfwHk;? Letter Head, Internet, Website tp&SdonfwdkYwGif xnfhoGif;&ef jynfaxmifpkor®w jrefrmEdkifiHwpf0ef;vHk;wGif toHk;jyKoHk;pGJoGm;rnfjzpf ygonf/ odkYjzpfygí Ascent Group Manufacturing Co.,Ltd. ukrÜPDrlydkiftjzpf toHk; jyKvsuf&Sdaom wHqdyftrnfESifh Logo trSwftom;udk tjcm;olwpfOD;wpfa,mufu jzpfap? trsm;ujzpfap? yHkwlyHkrSm;? xifa,mifxifrSm;jzpfap&ef tm;vHk;udkjzpfap? wpfpwwpfa'oudkjzpfap? rSjD irf;íjzpfap?qifw,kd;rSm;jyKvkyjf cif;? twkty jyKvkyjf cif;? d f l oG,0kuítwktyjyKvkyjf cif;? vkyief;ESiqufE,í oHk;pGjJ cif;rsm;rjyKvkyMf u&ef owday; fd f f hf T f wm;jrpfygonf/ rnfolrqdk txufazmfjyyg Ascent Group Manufacturing Co.,Ltd. trnfESifh Logo wHqytrSwtom;udk oHk;pGygu jynfaxmifpkor®wjrefrmEkiitwGi;&Sd wnfqJ d f f J d f H f w&m;Oya'ESitnD rnfonfw&m;½Hk;rsm;wGirqdk w&m;raMumif;t&jzpfap? jypfraMumif; hf h f I t&jzpfap? xda&mufpGmw&m;pGJqdk ta&;,laqmif&GufrnfjzpfygaMumif; aMunmtyfyg onf / vTJtyfnTefMum;csuft&a':cifvSwif LL.B w&m;vTwfawmfa&SUae(pOf-7645) wdkuftrSwf 85? ajrnDxyf? 37 vrf;?atmufvrf;? ausmufwHwm;NrdKUe,f? &efukefNrdKU 10/31/2013, 11:02 AM tvHkNrdKUe,f? ajrwdkif;&yfuGuftrSwf 23 E1?ajruGutrSwf V 166? ajruGuf f wnfae&mtrSwf 54? odyvrf;? qifrif; HÜ &yfuu?f tvHk OD;ode;vGif trnfayguf G f ESpf 90 ajriSm;*&efajrtm; trnfayguf ODodef;vGif uG,fvGefojzifh 4if;ZeD; a':jrifh 12^tve(Eki)026516u *&ef d f rdwåL? aopm&if;rdwåL? rSwfyHkwifrdwåL? ajrcGefajypmrdwåL? wpfOD;wnf;aomZeD; awmfpyfaMumif;usrf;usdefvTmwifjyí ydkiqkdiaMumif;pmcsKy&ef ajryHku;avQmuf f f f l xm;vm&m 14&uftwGi;f uefuuEkdiyg Y G f f onf / NrdKUjypDrHudef;ESifhajrpDrHcefUcGJrIXme &efukeNf rdKUawmfpnfyifom,ma&;aumfrwD uefYuuEkdiygaMumif; G f f MunhfjrifwdkifNrdKUe,f? ajrwdkif;&yf f uGutrSwf 27 A? ajruGutrSwf 33 J 1? f 1 ajruG u f w nf a e&mtrS w f 20^u? a':vSvrf;? MunhfjrifwdkifNrdKUe,f OD;pdea&TO;? a':aemfc&pfwkdy(vf) bqkif f D J d trnfayguf *&ef&ajrydkiajrtm; trnf dS f ayguf OD;pdefa&TOD;ESifh a':aemfc&pfwdkyJ (vf)bqkdifwdkYuG,fvGefojzifh OD;atmif a&TO;D 12^urw(Eki)005470 u wpfO;D df wnf;aomom;awmfpyfaMumif; uwd opömjyKvTmwifjyí tarGqufcHydkifqdkif aMumif; pmcsKyf&ef ajryHkul;avQmufxm; vm&m 14&uftwGif;uefYuGufEdkifyg onf/ NrdKUjypDrHudef;ESifhajrpDrHcefUcGJrIXme &efukeNf rdKUawmfpnfyifom,ma&;aumfrwD
 • 21. 21 aomMum? Edk0ifbm 1? 2013 Xmeqdkif&mESifhp;D yGm;a&;aMumfjim ywf0ef;usixe;odr;a&;ESihopfawma&;&m0efBuD;Xme f df f f ajrwdki;OD;pD;Xme f tdwfzGifhwif'gac:,ljcif; 1/ ajrwdki;OD;pD;XmewGif toHk;jyK&eftwGuf atmufyg wm,m^bufx&Dypön;rsm;tm; f f Xme(&efukef)ta&mufydkUpepf jrefrmusyfaiGjzifh 0,f,lvdkygonf/ pOf ypönf;trsdK;trnf ta&twGuf (u) wm,m^bufx&Dypönf;rsm; (14) rsdK; 2/ tdwziwif'grsm;udk 8-11-2013&uf (aomMumaeU) nae 15;00em&D aemufqkH; f G hf xm;í vufcHrnfjzpfygonf/ 3/ tdwziwif'gyHkpEihf 0,f,rnfypön;trsdK;trnf? tao;pdwtcsuftvufrsm;udk f G hf H S l h f f atmufygvdyfpmwGif &,lEdkifygonf/ vkyfief;oHk;ypönf;rsm;0,f,lrIpdppfa&;tzGJU ajrwdkif;OD;pD;Xme? NrdKUywfvrf;? Owå&oD&dNrdKUe,f? aejynfawmf? zkef;-067-413433 0efxrf;tvdk&onf Sd (jynfwi;üomcefYxm;&ef) G f 1. Project Engineer -BE / B Tech / AGTI (Civil) 2. Junior Engineer -BE / B Tech / AGTI (Civil) 3. Site Manager usm; (5)OD; (vkyfouf 5 ESpf) usm;^r (4)OD; (vkyfouf 1ESpfESihftxuf) usm;^r (5)OD; -bGJU&? aqmufvkyfa&;vkyfief;tawGUtMuHK&Sdol OD;pm;ay;rnf/ touf (40)ESifh txuf jzpf&rnf/ 4. Excutic Engineer(Q.S) r (4)OD; -BE / AGTI (Civil) jzpf&rnf/ B.Q, Auto Cad, Excel uRrf;usifpGmtoHk;jyKEkdif &rnf/ OD;aqmifvkyfudkifEkdif&rnf/ vkyfouf(3)ESpfESihftxuf&Sd&rnf/ 5. vkyfief;BuD;Muyf usm; (3)OD; aqmufvkyfa&;vkyfief;tawGUtMuHK&Sdol OD;pm;ay;rnf/ 6. Admin Manager usm; (2)OD; bGUJ &? Computer,Internet,Email uRrf;usifpGm toHk;jyKEkdif&rnf/ touf (40)ESihf txufjzpf&rnf/ ½kH;ydkif;qkdif&mudpörsm; pDpOfaqmif&GufEkdifoljzpf&rnf/ 7. Chief Accountant usm;^r (2)OD; touf(30)txufjzpf&rnf/ CPA/ACCA NyD;ajrmufNyD;oljzpf&rnf/ pm&if; a&;qGJrI vkyfouftawGUtMuHK(5)ESpf&Sd&rnf/ vkyfief; Financial Report rsm; a&;qGJwifjyEkdif&rnf/ Budget Plan a&;qGJEdkif&rnf/ 8. Accountant usm;^r (4)OD; LCCI (II, III) atmifjrifNyD;ol? uGefysLwmuRrf;usifol OD;pm;ay;rnf/ 9. Admin Staff usm;^r (4)OD; bGJU&? oufqdkifvkyfief;ESihfywfoufí vkyfief;tawGUtMuHK&Sdol OD;pm;ay;rnf/ aygif;oif;qufqHa&;aumif;rGef&rnf/ 10. Office Staff usm;^r (4)OD; bGJU&? aygif;oif;qufqHa&;aumif;rGefí trsm;ESihfyl;aygif; vkyfudkifEkdif&rnf/ 11. Driver usm; (3)OD; txufyg&mxl;twGuf vkyfief;tawGUtMuHK (3)ESpf&Sd&rnf/ tdrfum;? ½kH;um;? armif;Ekdif&rnf/ trSwpOf (1)rS (4)txd e,fokwm0efxrf;aqmifEki&rnf/ t&ufaopmaomufpm; f dY d f wwfolrsm; avQmufxm;&efrvdkyg/ txufyg&mxl;pdwf0ifpm;olrsm;onf udk,fa&; &mZ0if? tvkyorm;rSwykHwif? ynmt&nftcsif;axmufcpm? Ekiiom;pdppfa&;trSw?f f f H d f H (6)vtwGi;"mwfykHokH;yHk? oef;acgifpm&if;? &Jpcef;axmufcpm rdwåLrsm;ESiwuG atmufyg f H fh vdyfpmodkY (aMumfjimygonfh&ufrSpí ESpfywftwGif;) aemufqHk;xm;í vma&muf avQmufxm;Ekdifygonf/ REGAL CONSTRUCTION CO., LTD. No.35, Tharthana Yeik Thar lane, Bahan Township, Yangon, Myanmar, Tel: 01-8603152, 01-8603154/ Fax: 01-554993 uefUuGuEkiygaMumif; f d f &efukewkdi;a'oBuD;? r&rf;uke;NrdKUe,f? ajrwki;&yfuutrSwf 19? ajruGutrSwf f f f d f G f f 3352^40 [kac:wGifaom ay(33_56) tus,ft0ef;&Sd ajruGufESifh,if;ajray:&Sd r&rf;ukef;NrdKUe,f? atmifod'¨dvrf;? trSwf 91[kac:wGifaomaetdrfudk a':jrihfjrihfodef; 12^r&u(Ekdif)091468wkdYrdom;pku 0,f,lvufa&muf&&SdcJhNyD; a':jrihfjrihfodef;onf w&m;0iftdrfaxmifpkpm&if;jzifh aexkdifvuf&Sdxm; tusKd;cHpm;vsuf&Sdygonf/ tqdkygajruGufay:wGif rlvaetdrfta[mif;udk zsufodrf;NyD; oHk;xyfwkduftopf aqmufvkyfrnfjzpfí ykdifa&;qkdifcGifh&Sdol rnfolrqkd uefYuGufvdkygu cdkifvHkaompmcsKyf pmwrf;rl&if;taxmuftxm;rsm;ESifhwuG þaMumfjimygonfh&ufrSpí ckepf&uftwGif; vma&mufuefYuGufEkdifygonf/ uefYuGufolr&Sdygu wkduftopfaqmufvkyfa&;udpöudk qufvufaqmif&GufoGm;rnfjzpfaMumif; trsm;odap&ef aMunmtyfygonf/ a':jrihfjrihfodef;vTJtyfñTefMum;csuft&a':cifoef;0if; B.A(Law), LL.B w&m;vTwfawmfa&SUae (pOf-7085) trSwf 83? tcef; (11)? yef;qdk;wef;vrf;? ausmufwHwm;NrdK Ue,f? &efukefNrdKU zkef;-09-73157132 uefUuGufEdkifygaMumif; &efukefwdkif;a'oBuD;? '*HkNrdKUopf(ajrmufydkif;)NrdKUe,f? ajrwkdif;&yfuGuftrSwf 47? ajruGuftrSwf 878? tus,ft0ef; tvsm;ay40_ teHay60&Sd NrdKUajrpm&if;wGif OD;vSarmif KLT-004934? 14^uve(Ekdif)005742 trnfaygufygrpfajruGufESifh ,if;ajruGuay:&StrSwf 878? o'´g½Hkvrf;? (47)&yfuu?f '*HkNrdKUopf(ajrmufykdi;)NrdKUe,f? f d G f &efukefwdkif;a'oBuD;[kac:wGifaom ajruGuftygt0iftusKd;cHpm;cGifht&yf&yfwdkYudk qufpyfpmcsKyrsm;jzifh 0,f,ykiqkixm;aom OD;jrwfatmif 12^oCu(Eki)061780 xHrS f ld f d f df uREfkywkdrdwaqGu 0,f,&ef a&mif;aMu;aiGrsm;teufrS p&efaiGwpfpwwpfa'otm; f Y f l d f ay;acsxm;NyD;jzpfygonf/ txufygta&mif;t0,fESifhywfoufí uefYuGufvdkygu cdkivkHaompm&Gupmwrf; taxmuftxm;rl&if;rsm;ESiwuG uREkfywkdxokdY þaMumfjimyg f f hf f Y H onf&ufrS ckepf&uftwGi; vma&mufuefuu&efEihf uefuurnfor&Sygu ta&mif; h f Y G f S Y G f h l d t0,fudk NyD;ajrmufatmif Oya'ESifhtnD qufvufaqmif&GufoGm;rnfjzpfaMumif; today;aMunmtyfygonf/ a':eDvmcif a':xufxufydkif a':cdkifNidrf;aqG a':ar0if;armf LL.B LL.B pOf-24303 pOf-28670 LL.B LL.B pOf-31475 pOf-33232 txufwef;a&SUaersm; trSwf 50? bPfvrf;? 'kwd,xyf? tcef; at-5? ausmufwHwm;NrdKUe,f? &efukefNrdKU? zkef;-09-73049551? 09-73113917? 09-420029373? 09-448020043 1-11 (21).pmd 1 ykvJ&wkr*Fvmqkawmif;vTm cspfaomazaz OD;pdefvGif (ynma&;rSL;? aZ,smoD&dNrdKUe,f? aejynfawmf) ESifh cspfaomarara':vSvS0if; (v^xnTefrSL;? qDxGufoD;ESHA[dkokawoe pdkufysKd;a&;jcH? rauG;) wdkY 1-11-2013 &ufwGif usa&mufaom ykvJ&wk r*Fvm&ufjrwfrSonf a&T&wk? pdef&wkr*Fvm&ufjrwfokdYwdkif wpfOD;ay:wpfOD; csifcifMuifemopöm&SdpGmjzifh Nidrf;csrf;om,maomb0c&D;udk oufqHk;wdkif twl avQmufvr;EkiMf uygap/ S f d orD;rjzLoG,fESif;vGifvGif B.A (French) MUFL {&m0wDbPf? rauG; om;armifrdk;opfxGef; aemufqkH;ESptydki; (c)? aq;wuúokdv?f rauG; f f &efukefpufrIwuúodkvf (1966-1972) pufrItif*sifeD,mausmif;om; ausmif;ola[mif;rsm; (15)Budrfajrmuf tmp&d,ylaZmfyGJESifh npmpm;yGJ zdwMf um;vTm wpftxkHY wu,frqif;Muayr,fh twlqkoi,fcsif;b0eJU &efukepufrwuúokdvf l H l f I udk 1966ckESpfrSm Mechanical eJU pwifa&muf&dScJhMuwJh oli,fcsif;awG? 1972 ckESpfrSm twlwlbGJU&MuwJh oli,fcsif;awG? ausmif;NyD;NyD; rNyD;NyD;bGJU&& r&& 1966-1972 ckESpf twGi;rSm cPav;jzpfjzpf twlwwufa&mufcMhJ uwJh oli,fcsif;awG udk,wkdUudk ynm f l f oifay;MuwJh aus;Zl;&Siq&mBuD; q&mrBuD;rsm;udk aus;Zl;qyfuefawmh&if; q&m q&mr f awGeJU wpfcguwynfhawG uHrukefvdkU jyeftqHkaysmfp&mcsnf;ayyJ? wynfhawGvnf; qHyifjzL? toGirwl Z&mzuf? toufawGt&G,&ayr,fh i,fb0pmoifcef;udk bmjrifjrif f f tukefvGrf;Mu&atmif atmufygtpDtpOftwdkif; qufqufvma&mufMuzdkU zdwfMum;yg w,f/ 1966-1972 pmoifEpftwGi;rSm igwdkU Mechanical eJUtwlwl Combined Class S f tjzpf wufcJhMuwJh Textile, Mining, Petroleum, Electrical, (EP&EC), Architect bmom&yfawGu oli,fcsif;tm;vHk;ESihf Combined Class rwufc&aomfvnf; þtcrf; hJ S f tem;odkU cifrifraMumifh wufa&mufvkdonfh Chemical, Civil tp&donfh usebmom&yf I rsm;rS oli,fcsif;rsm;udkvnf; igwdkU&JUtxl;{nfhonfawmfBuD;rsm;tjzpf p&dwfNidrf; wufa&mufNyD; igwdkU&UJ q&mrsm;jzpfovdk rif;wdkU&UJ q&mawGvnf;jzpfwhJ q&mBuD; q&mrBuD; awGudk twlwlylaZmfuefawmh&if; cspfcifoHa,mZOf&dScJhMuwJh oli,fcsif;awGtm;vHk; BuHKawmifhBuHKcJ jyefvnfqHkawGUEdkifMuzdkU vdIufvIdufvSJvSJ zdwfMum;ygw,f/ usif;yrnfh&uf - 23-11-2013&uf (paeaeU) usif;yrnfhtcsdef - nae 5em&D usif;yrnfhae&m - M-3 Food Centre A[ef;tm;upm;0if;twGif; (wyfrawmfyef;NcHa&SU) qufoG,f&ef1/ 0if;xdefOD; zke;-09-5170399 f 2/ rsKd;jrifh zke;-09-5049104 f 3/ 0if;jrifh zke;-09-5137514 f 4/ oef;pdk;(c)BuHKpdef zke;-09-5404132 f 5/ vSjrifh zke;-540295 f 6/ armifarmifOD; zke;-09-5009613 f 7/ pdk;jrifh(Nrdwf) zke;-09-5004729 f 8/ at;oif zke;-09-5009285 f 9/ pdkif;,Dcrf; zke;-09-6561302 f 10/ atmifrif; zkef;-703072 udk&D;,m;EkdifiHodkh oGm;a&muftvkyfvkyfudkifvdkolrsm;twGuf . . . q&mOD;rif;ol - q&mra':armfarmfpef; (B.A) Korean YUFL wdkY udk&D;,m; bmomoifwef;ausmif;rS tajccHEihf EPS-TOPIK oifwef;rsm;? pum;ajymoifwef; S rsm;udk pwifvufcH oifMum;ay;aeygonf/ oifwef;pwifrnfh&uf - 15-11-2013&uf oifwef;ae&m Center 1 - 386? rd*oDvrf;? (12)&yfuGuf? awmif OuúvmyNrdKUe,f? zkef;-09-8618440? 09-420711689 Center 2 - wdkuf 12? D2 ordki;vrf;qHk? &efukef f tif;pdevrf;r? &efue?f zke;f -09-2045447? f k 09-33216031? 01-650158 trsm;odap&ef &efukewi;a'oBuD;? awmifyki;c½dki?f oefvsiNf rdKUe,f? atmufcsr;omwdk;csUJ f kd f d f f (2)&yfuGuf? ajruGuftrSwf 467? {&d,may (40_60)tus,ft0ef;&dS ygrpf ajruGuonf &efukeNf rdKUawmfpnfyifom,ma&;aumfrwD? NrdKUjypDrue;ESiajrpDrH f H d f hf cefUcrXme? NrdKUajrpm&if;wGif a':cifpef;at; ydkijf zpfygonf/ a':cifpef;at;xHrS JG I tqifhqifh0,f,lydkifqkdifxm;ol OD;ausmfrsKd;vif; 12^Ouw(Edkif)001086xHrS 0,f,l&ef p&efaiGay;acsxm;ygonf/ tusKd;oufqdkifcGifh&dSorsm;&Sdygu uREfkyf l xHokUd taxmuftxm;cdkivkpmjzifh ckepf&uftwGi; uefUuuEkiaMumif; aMunm f H G f G f d f tyfygonf/ OD;pdef&D B.Sc, D.A, R.L (pOf-3036) w&m;vTwawmfa&SUae f trSwf 22? Xmemvrf;? tvHkNrdKUe,f? &efukefNrdKU? zkef;-223956? 09-5030374 10/31/2013, 11:02 AM oDwvqm,m rd;ukw0yóem"r®m½Htopfaqmufvy&ef k fd k kf rEÅav;wdki;a'oBuD;? &rnf;oif;c½dki?f &rnf;oif;NrdKUe,f vufyuke;tkypk ompnf f H f f ausmif;wdkuü oDwvqm,m rdk;ukw0yóem"r®m½Hkukd pwifwnfaqmufaeNyDjzpfygí f f d qufvufwnfaqmufEdki&ef tvSLaiGrsm;vdktyfvsuf&Sygonf/ apwem&Sirsm;taejzifh f d f ausmif;xm0&ukodkvfxl;BuD;udk yg0ifvSL'gef;Edkif&ef EdI;aqmfvdkuf&ygonf/ vSL'gef; vmaomtvSL&Sifrsm;tm; xyfrHaMunmygrnf/ qufoG,fvSL'gef;&efXmeb'´EÅaZmwdygv? ompnfausmif; zkef;-09-402551947 OD;odef;0if; zkef;-43178211? OD;pdk;vdIif zkef;-40277570 &efukewuúokvf (vdIie,fajr)ESihf '*Hkwuúokvf f d f d (1995-2002) blraA'ausmif;om;^ola[mif;rsm; d 'kw,tBudrajrmuf jrwfq&mylaZmfyGJ zdwMf um;jcif; d f 1995-2002 ckEptxd &efukewuúokdvf (vdie,fajr)ESihf '*Hkwuúokdvf S f f I f wdkUwGif ynmoifMum;cJhaom blrdaA'ausmif;om;^ola[mif;rsm; 'kwd, tBudrfajrmuf jrwfq&mylaZmfyGJtm; Edk0ifbm 9&uf (paeaeU) 2013 ckESpfwGif &efukefwuúodkvf"r®m½Hkü eHeuf 10 em&DrS 12 em&DtwGif; usif;yrnfjzpfygí ausmif;om;^ola[mif;rsm;tm;vHk; yg0ifqifETJMuyg&ef zdwfMum;tyfygonf/ atmufazmfjyygoli,fcsi;f rsm;xHokUd qufo,Mf uyg&ef taMumif;Mum;tyfygonf/ G atmifatmif zkef;-09-5011608 oD[0if; zkef;-09-5551515 rif;Munf zkef;-09-421179553 udkukdarmif zke;-09-420221788 f atmifarmfol zkef;-09-73137660 wdk;0if;ode;f zkef;-09-5024819 ausmoatmifjrifh zkef;-09-43075512 atmifausmpk;d zkef;-09-49301555 f l f atmifvirk;(sg) zke;f -0065-93374326 xGef;rdpH G f d zkef;-09-5012752 trsm;odap&ef &efukewki;a'oBuD;? oCFe;uRef;NrdKUe,f? ajrwki;&yfuutrSwf 16^3? ajruGuf f d f f d f G f trSwf (441^u)? {&d,may(20_60) tus,ft0ef;&Sd ESpf 60 *&efajruGufonf &efukeNf rdKUawmfpnfyifom,ma&;aumfrwD? NrdKUjypDrue;ESiajrpDrcefUcGrXme? NrdKUajrpm&if; H d f hf H J I wGif OD;xGef;xGef;OD; 12^oCu(Edkif)023449 trnfjzifh rSwfom;wnf&Sdygonf/ OD;xGe;xGe;OD;xHrS jyefvnfr½kyor;Ekiaom txl;uk,pm;vS,vpm&&Sol OD;atmifaZmf f f f d f d f d f f JT d 11^uze(Ekdif)002979 xHrS 0,f,l&ef p&efaiGay;acsxm;ygonf/ tusKd;oufqkdifcGifh &Sorsm;u uREkfyxokdU taxmuftxm;ckivkHpmjzifh ckepf&uftwGi; uefUuuEkiaMumif; d l f H d f G f G f d f aMunmtyfygonf/ OD;pde&D B.Sc, D.A, R.L (pOf-3036) f w&m;vTwfawmfa&SUae trSwf 22? Xmemvrf;? tvHkNrdKUe,f? &efukefNrdKU? zkef;-223956? 09-5030374 a':cifoDwmrdk;(c)tifMuif;cdkif 12^Ouw(Edkif)135684? zcif OD;vTrf;rdk; taygif;ygrsm;ESifh trsm;odap&ef today;aMunmcsuf &efukefNrdKU? tif;pdefNrdKUe,f? eHUomukef;&yfuGuf? r*Fvmvrf;? trSwf-5(u)ae a':wifjr 12^tpe(Edkif)026738vTJtyfnTefMum;csuft& today;aMunmonfrSma':wifjronf 4if;trnfayguf0,f,ykiqkixm;aom r&rf;uke;f NrdKUe,f? trSwf (5) ld f d f &yfuGuf? OD;armifarmifpdk;vrf;oG,f? trSwf-274[kac:wGifaom tdrfajrESifhywfoufí aemifwit½Iyt&Si;wpfpkHwpf&mrjzpfap&ef 20-10-2013&ufpyg jrefrmhtvif;owif; G f f f JG pmwGivnf;aumif;? 22-10-2013&ufpyg aMu;rHkowif;pmwGivnf;aumif; trsm;od f JG f ap&ef today;aMunmcJhygonf/ xdkodkUaMunmjcif;tay: rauseyfí 24-10-2013&uf nae(5;00)em&DwGif a':wifjraexdkif&m tif;pdefNrdKUe,f aetdrfNcH0if;a&SUodkU a':cifoDwmrdk; (c)tifMuif;cdkif? zcifOD;vTrf;rdk;ESifh taygif;tygrsm;a&muf&Sdvmum a':wifjrESifhrdom;pktm; rMum;0Hh remom Murf;wrf;pGm qJqkdatmf[pfjcif;rsm;jyKvkycygojzifh ywf0ef;usiwif t&SuwuGJ f hJ f G f jzpfum *kPfodu©musqif;cJh&ygonf/ a,mu©rjzpfotm; rdbozG,qufq&rnftpm; &efoozG,Mf urf;wrf;pGm ajymqdk l f H h l jyKrlaqmif&Gufjcif;tay: &yfwef;rS&yf&ef owday;ygonf/ aemifxdkodkU jyKrlaqmif&Guf vmygu w&m;Oya'aMumif;t& ta&;,laqmif&GufoGm;rnfjzpfaMumif; oufqdkifol rsm;ESifh trsm;odap&ef aMunmtyfygonf/ vTJtyfnTefMum;ol nTefMum;csuft&a':cifvSoef; B.A(Law), LL.B (pOf-2155) a':wifjr 12^tpe(Edki)026738 f a':rmvmpef; LL.B(Q) (pOf-7290) w&m;vTwfawmfa&SUaersm; zke;-09-5026707? 09-5502612 f trsm;odap&ef owif;ay;aMunmjcif; 1/ &efukefwdkif;a'oBuD;? a'gyHkNrdKUe,f? EG,fat;&yfuGuf? EG,feDvrf;? tdrtrSwf 323? ajrwdki;&yfuuf c^128? ajruGutrSwf 2 [kac:wGif f f G f aom ay(50_25) (taemufbuft&yfudkrsufESmrlvQif) 0Jbuf ay (50_12ƒ)ay:wGif oHk;xyfcueu&pfwkduwpfvkH;udk aqmufvkyqJ JG G f f f jzpfygonf/ 2/ ydkif&SifOD;ausmf0if;(GP)OD;aZmfEkdif[kazmfjyxm;cJhygonf/ tqdkyg wdkufaqmufvkyfaomajruGufESifhywfoufí &efukefwdkif;a'oBuD;? a'gyHkNrdKUe,f? w&m;½Hk;awmfwif 2013 ckESpf jypfrIBuD;rItrSwf 303 wGif G trIppfaq;aeqJumvjzpfygonf/ 3/ ,ckuJhodkY trItcif;jzpfyGm;qJumvwGif aqmufvkyfqJwdkufudk ,m,D&yfqdkif;rdefUxkwfay;&ef &efukefNrdKUawmfpnfyifom,ma&;½Hk;odkY wifjy&mwGif oufqkdi&mt&m&Su &yfqkdi;&ef EkwreUf csrSw&efrmvnf; f d f f d f S wdkufNyD;pD;onftxd w&m;cHwdkYu wdwfwdwfykef;aqmufvkyfEkdifonf[k avQmufxm;olodkY &Sif;jyygonf/ 4/ odkYygí trItcif;umvtwGif; azmfjyygwdkufwpfckvHk;(odkYr[kwf) wdkufcef;rsm;udk vTJajymif;jcif;? aygifESHjcif;? a&mif;csjcif;? iSm;&rf;jcif; ponfrsm;udk ,ckuJhodkY trItcif;jzpfyGm;qJumvwGif rjyKvkyfMuyg&ef trsm;jynfolodkY owif;ay;taMumif;Mum;tyfygonf/ rdk[mrufawmf,k(Af) rSwfyHkwif AKB-224081 zkef;-09-421173778
 • 22. 22 aomMum? Edk0ifbm 1? 2013 vlrIa&;aMumfjim uefYuuEkdiygaMumif; G f f 0rf;enf;aMuuGJjcif; oCFe;f uRe;f NrdKUe,f? ajrwki;f &yfuutrSwf d G f &efukeopf? ajruGutrSwf 1006? ajruGuf f f wnfae&mtrSwf 19? tEÅarwåmbk&m;vrf;? &efueopf&yfuu?f oCFe;f uRe;f NrdKUe,f OD;ausmf kf G jrifh 12^oCu(Eki)088824trnfayguf ESpf df 60*&efajrtm; trnfayguf OD;ausmjf rif(cifye;f ) h G uG,veojzifh a':abbDrm 12^oCu(Eki) f Gf df 088823u wpfOD;wnf;aomZeD;awmfpyf aMumif; usrf;usdevmwifjyí tarGqufcH f T ydkiqiaMumif;pmcsKy&ef ajryHku;avQmufxm; f kd f f l vm&m 14 &uftwGi; uefuuEkdiygonf/ f Y G f f NrdKUjypDrue;ESiajrpDrcefUcrXme H d f hf H JG I &efukeNf rdKUawmfpnfyifom,ma&;aumfrwD bk&m;? &[ef;? odrf? ausmif;? Z&yf'g,umBuD; OD;Z#dv (OD;om0) a':vrf;&GmBuD;? vIdif;bGJUNrdKUe,f 'dkUwm0efrdom;pkuGefu&pfvkyfief;ESifhtdrfaqmufypönf;a&mif;0,fa&; oufawmf(92)ESpf? odu©mawmf(22)0g a':MuifNrdKif(a&Tbkd) touf(80) OD;udkukd nTe^rSL;(b@ma&;) (&efukeNf rdKUawmf vQyfppf"mwftm;ay;a&;tzGJU)f a':oef;oef;qifhwkdYrdcifBuD; a':MuifNrdKif(a&Tbkd) touf(80)onf 22-102013 &uf nae 5;30em&DwGif uG,vGeaMumif;od&ygojzifh rdom;pkESihfxyfwl f f 0rf;enf;aMuuGJ&ygonf/ Soe Electric & Machinery Co., Ltd. bk&m;? &[ef;? odrf? ausmif; 'g,dumrdBuD; a':axG;(c)a':pdeaxG; (ysOf;rem;) f touf(96)ESpf tv’m[foQifjrwftrdefUawmfcH,ljcif; ygarmu©q&m0efBuD; (OD;xGef;jzL-a':apm)wdkUom;BuD;? OD;ausmf? OD;a&Tatmif? OD;yef;wif? (a':ESif;jr) wdkUtpfudkBuD;?(a':aomif;&D)? a':at;oufcdkif? OD;cifarmifodef;-a':tkef;&Sdef? OD;oef; atmif-a':pef;pef;armf? OD;cifarmifxl;-a':NzdK;a0vif;? «OD;pdk;jrifhxl;(c)OD;nDnD»a':&wemwdkUzcif? ajr; 10a,mufwdkUtbdk;onf (1375ckESpf oDwif;uRwfvjynfh ausmf 11&uf) 30-10-2013&uf(Ak'¨[l;aeU)eHeuf 6;03em&DwGif trSwf 5^52? oD&d *kPftdrf&m? (16^2) &yfuGuf? oCFef;uRef;NrdKUe,f? &efukefaetdrfü b0ewfxH ysHvGefawmfrloGm;ygí <uif;usefaom½kyfuvmyfawmfudk 1-11-2013&uf (aomMumaeU) rGe;vGJ 1em&Dwif a&a0;okomefokdU ydkUaqmifr;oN*ØK[frnfjzpfygaMumif; aqGrsdK;rdwo*F[ f G D f taygif;wdkUtm;odaptyfygonf/ « trSwf 5^52? oD&d*kPftdrf&m? (16^2)&yfuGuf? oCFef;uRef;NrdKUe,f? &efukefESifhtrSwf 303? usdKuúqHvrf;? wmarGBuD;(u+*)&yfuGuf? wmarGNrdKUe,f aetdrfrSum;rsm; eHeuf 11;30em&DwGif xGufcGmygrnf/» usef&pfolrdom;pk a'gufwmOD;ode;armif(c)rdk[mruf[mpef f rdw¬DvmNrdKUae (OD;wkwfjzL-a':csKd)wdkYorD;? ysOf;rem;NrdKUae (AdkvfBuD;oef;armif) ZeD;? &efukeNf rdKU? a0bm*DNrdKUopfae OD;0if;Edki(tif^rSL;BuD;)-a':at;at;oef;wdkrdcif? f Y rEÅav;NrdKUae OD;puúdE´r,fawmfBuD;? OD;ppfEdkif? rOr®mvGif? AE OD;Ouúm (jzL;^ qnf) -rjrat;csr;atmif? ruvsm0if;? rcifaEGEkdi?f {rmvIirif;wdktbGm;? jrpf 14a,mufwk f d f Y dY tbGm;onf 29-10-2013&uf(t*FgaeY)eHeuf 5;30em&DwGif uG,fvGefoGm;ygí uG,fvGef olqE´t& ,if;aeY nae 3em&DwGif a&a0;okomefü rD;oN*KØ[fNyD;jzpfygaMumif;/ uG,fvGefoltm;&nfpl;í 4-11-2013&ufwGif a0bm*DNrdKUopf? oDwmvrf;?trSwf 5^243aetdrfodkY &ufvnfqGrf;auR;w&m;awmfem MuGa&mufyg&ef &yfa0;&yfeD;rSaqGrsKd; rdwfo*F[taygif;wdkYtm; zdwfMum;tyfygonf/ usef&pfolrdom;pk (em;? ESmacgif;? vnfacsmif; aq;½HktkyfBuD;? Nidrf;) touf(82)ESpf ESpywfvnfa&T&wkukokdvf f «q&mBuD; OD;um(ynma&;0efBuD;? Nidrf;?&mxl;0eftzGJUOuú|? Nidrf;)-a':odef;&if» wdkYom;? &efukefNrdKU? r&rf;ukef;NrdKUe,f? (7)&yfuGuf? jynfvrf;ESifh yg&rDvrf;axmifh tdr&m0if;? trSwf 18ae a':cifaqGjrifh (a':a'pD) cifye;?OD;ode;aqG?a':cifaqGoe;(c) f Gf f df cspfcspf? Capt ae0if;ode;-a'gufwmrdkrkdukd0if;wdkzcif? Cherry ae0if;odef;?Raymond f Y a0vGioe;? HoneyoG,rkdoe;wdkbdk;bdk;BuD;onf 27-10-2013&uf (we*FaEGaeY)eHeuf f df f df Y 11em&Dwif tv’m[foQifjrwftrdeUf awmf cH,om;ygojzihf 28-10-2013&uf (wevFmaeY) G l G Z[dk&fermZftNyD; rGef;vGJ 1;30em&DwGif a&a0;pGEéDubm&fpwefü 'gzemNyD;pD;ygaMumif;/ usef&pfolrdom;pk txl;0rf;enf;aMuuGJjcif; 0rf;enf;aMuuGJjcif; zcifBuD; OD;armifuH touf(98)ESpf? ,aeUuG,fvGefjcif; (7)ESpf jynfEihf rdcifBuD; a':Nidr;&if? ya'omcsufaq;(ouv) touf(79)ESpf h S f uG,vejf cif; (17)ESpjf ynfrm ukokvvnf;& 0rf;vnf;0apwJh or®mtmZD0 f G h S d f vkyief;udkay;cJvkUd xkwvkya&mif;cscwmvJ a&T&wkEpwkicygNyD/ a&mif;cs f h f f hJ S f d f hJ csdefrSpí ,aeUwkdiftxd rajymif;vJaom aq;tmedoif? oefU&i;f aom S wdki;f &if;aq;ppfppfrsm;? csKomaomaps;EIe;f jzifh aumif;oxufaumif;atmif d BudK;pm;í xkwvyvsu&ygonf/ þpifMu,faomvkyief;jzifh rdbrsm;tm; f k f f Sd f &nfpl;í aqmufvkyfqJodrfESifh ausmif;wefaqmif;rsm;aqmufvkyjf cif; ukokvukd rdbrsm;tm;&nfp;í trQay;a0ygonf/ xdkUtwl a':Nidrf;&if d f l orD;(ya'omcsufaq;)tm; ukefMurf;rS ukefacsmjzpfatmif a&mif;cs? xkwvky?f jzefUjzL;ay;olEihf pm;oHk;ol aus;Zl;&Sirsm;tm;vHk;udk ,ckjyKorQ f S f ukodkvftm;vHk;udk twlwuG&MuygapaMumif; qkawmif;trQa0ygonf/ a':Nidrf;&if orD;aq;wdkuf vrf; 30? vdyfjymuefa&SU? yJcl; ygarmu©q&m0efBuD; a'gufwmOD;ode;armif ygarmu©q&m0efBuD; a'gufwmOD;ode;armif f f em;? ESmacgif;? vnfacsmif; q&m0efBuD;(Nidr;) f touf(82)ESpf a':cifaqGoe;(c)cspcsp cspvpmaomzcif ygarmu© df f f f S G q&m0efBuD; a'gufwmOD;odef;armifonf 27-10-2013 &ufwGif uG,veom;ojzifh use&pforom;pkEixyfwxyfrQ txl;0rf;enf; f Gf G f l d S hf l aMuuGJ&ygonf/ oli,fcsif;rsm; zGm;cdkif? OD;aX;? Zifrm? aX;aX;? jym;vD? aZmfrif;? a&TrD;? aepnf? epfuD? wDwD? rvGif? rat;? rmvm? vHk;vHk; touf(82)ESpf ygarmu©q&m0efBuD; a'gufwmOD;ode;armif f (em;? ESmacgif;? vnfacsmif; aq;½HktkyBf uD;-Nidr;) f onf 27-10-2013&ufwif uG,veom;aMumif; G f Gf G od&S&ygojzifh rdom;pkkESihfxyfwlxyfrQ 0rf;enf; d aMuuGJ&ygonf/ em;? ESmacgif;? vnfacsmif;q&m0efrsm;tzGJU 0rf;enf;aMuuGJjcif; ygarmu©q&m0efBuD; «OD;wefaemfuGrf(c)OD;yk-a':axG;»wdkYorD;? (csefvsL0SD;-vif[efEGrf)wdkYacR;r? D S D «csefx[kd;(c)OD;ode;jrif» ZeD;?«csefb0m(c)a':wifwifpef;» ? csefbwif;(c) a':wifwif DG f h vIdif? OD;BuD;pdef(c)csefviftdrf;-«usefacRvefY(c)a':oef;oef;a0»? csefvifuRrf (c)OD;wif atmif-a':cifxm;&Dwkrdcif? «csebeusi(c)vif;ode;[de;»? csebecRr(c)armifpkd;pHvif; dY f G f hf f f f Gf f (M.B.,B.S? aq;-1)wdkYtbGm;onf 29-10-2013&uf(t*FgaeY) n 8em&DwGif trSwf 137? yxyf? vrf;rawmfvrf;? vrf;rawmfNrdKUe,faetdrfü uG,fvGefoGm;ygojzifh 211- 2013&uf (paeaeY) rGef;vGJ 1em&DwGif a&a0;okomefokdY ydkYaqmifrD;oN*KØ[frnf jzpfygaMumif;/ usef&pfolrdom;pk a'gufwmOD;ode;armif(c)rdk[mrwf[mpef f 0rf;enf;aMuuGJjcif; (em;? ESmacgif;? vnfacsmif; aq;½HktkyfBuD;-Nidrf;) r[moa&pnfol 'kw,AdvcsKyfBuD;wifxe;(Nidr;) d k f Gf f touf(82)ESpf 'kwd,0efBuD;csKyf(Nidrf;) umuG,fa&;OD;pD;csKyf(av)(Nidrf;) tv’m[foQifjrwftrdefYawmfcH,ljcif; [m*sDr a':&[Dvm(c)a':cifpef;jrifh aejynfawmf rdom;pk ukefrmESifhvQyfppfqdkif? awmifil touf(75)ESpf awmifilNrdKU? (16)&yfuGuf? ukefonfBuD;vrf;ae (OD;tvD-a':&[Drm)wdkYorD;? «[m*sDOD;*eD(c)OD;vSjrifh» ZeD;? [m*sDOD;wifjrifh-[m*sDra':vSvSat;(AE¨Kv? oHqdkif)? [m*sD OD;wif0if;-[m*sDr a':vSvaX; (a&TNrdKif? oHqkdi)? [m*sD OD;atmifpkd;jrif(c)bdkiBf uD;S f h a':cs,f&Dat;(atmifr*Fvm? oHqdkif)? [m*sD OD;atmifpkd;wifh(c)nDnD-[m*sDr a':rDrD ausm(aejynfawmf? oHqkdi)? udk0if;EkiO;-rcifrmat;(at;arwåm? oHqkdi)? udkarmifarmiff f d f D f rapmpHy,f(aejynfawmf-2?vQyfppfqkdi)?udkaZmfrif;OD;-rrdk;rdk;cdki(rdbarwåm t½kypkHqkdi)? f f f f udkatmifpdk;Ekdif-rZifrmat;(aejynfawmf-1? vQyfppfqdkif)? udkausmfausmfatmif-rZmenf (Ekdif;pwm;? vQyfppfqkdif)wdkYrdcif? ajr; 21 a,muf? jrpfwpfa,mufwdkYtbGm;onf 29-10-2013&ufwGif tv’m[foQifjrwftrdefYawmfcH,loGm;ygojzifh 30-10-2013&uf rGe;vGJ 2em&Dwif awmifiNl rdKU pdeyef;NrdKifubm&fpwefü 'gzemNyD;pD;ygaMumif; &yfa0;&yfe;ae f G f D aqGrsKd;rdwfo*F[taygif;wdkYtm; taMumif;Mum;odaptyfygonf/ usef&pfolrdom;pk oli,fcsif;cspfcspf&J Uzcif ygarmu©q&m0efBuD; a'gufwmOD;ode;armif(c)rdk[mrwf f [mpef touf(82)ESponf 27-10-2013&uf (we*FaEGaeU) eHeuf 11em&Dwif tv’m[f f G toQijf rwftrdeUf awmfc,om;aMumif; od&&ygojzifh oli,fcsi;rdom;pkEixyfwl 0rf;enf; H l G dS f S hf aMuuGJ&ygonf/ rouf? ausmhausmh? 0if;0if;? ESif;ESif;? oif;oif;? jrwfjrwf? pyfqdkif? ,OfvwfESifhwdk;wdk; bk&m;? &[ef;? odrf? ausmif; 'g,dumrBuD; AdkvrSL;BuD;0if;aZmfñGeYf(Nidr;) f f a':at;at; Munf ; -7878? DSA(1) txl;0rf;enf;aMuuGJjcif; bk&m;? &[ef;? odrf? ausmif; 'g,umBuD; touf(70) touf(77)ESpf &efukeNf rdKU? ok0PÖae a':oef;oef;Munfcspvpmaomcifye; AdkvrL;BuD;0if;aZmfñGefY f S G Gf f S (Nidrf;)onf 26-10-2013 &uf rGef;wnfh 12 em&DwGif uG,fvGefoGm;aMumif; od&Sd&ygí usef&pfol rdom;pkESifhxyfwlxyfrQ 0rf;enf;aMuuGJ&ygonf/ tarhom;(20)rSwynfhrsm; bk&m;?&[ef;?ausmif;'g,umBuD; OD;wifoe; touf(67)ESpf df oifhaoG;jzifh toufu,fyg 1-11 (22).pmd 1 touf(84)ESpf &efueNf rKd U? trSwf 73? wuúov&yomvrf;ae a':wifwifpe cspvpmaom k kd f d f df f SG cifye; OD;atmifv0if;-AdkvrL;BuD; a':acsmacsmcdkiwk zcif 'kw,AdkvcsKyfBuD; Gf S f S f dY d f wifxe;(Nidr;)onf 21-10-2013 &ufwiu,veom;aMumif;od&&ygojzifh Gf f G f G f Gf G dS usef&pfolrdom;pkESifhxyfwl 0rf;enf;aMuuGJ&ygonf/ aq;0efxrf;nTefMum;a&;rSL;ESifh t&m&Sd^t&mcH^tMuyfppfonfrsm; aq;0efxrf;nTefMum;a&;rSL;½Hk; 0rf;enf;aMuuGJjcif; &efukefwdkif;a'oBuD;? r*FvGef; NrdKUae (OD;cifyk-a':cifvS)wdkYorD;BuD;? (OD;cifa':zGm;csp)wdkorD;acR;r? trSwf 806? pnfyifvrf;? (19)&yfuu?f '*HkNrdKUopf(awmifykdi;) f Y G f NrdKUe,fae (a'gufwmOD;ausmfne)ZeD;? OD;pdk;eE´m-a':rdkrkdpef? OD;rdk;ausmfpm? OD;pdk;rdk;ausmf? G Yf Y Y d G OD;Munfpdef;-a':0if;pE´mausmf(c)rtdpH? OD;oef;xdkufausmf-a':tdtdpdk;wdkYrdcif? racsm pE´DxGef;? armifausmfZifOD;? armif[def;Mu,fZifatmif? roif;ysHUarT;? armifwdk;0if;olwdkY tbGm;onf 30-10-2013&uf eHeuf 10em&DwGif aetdrfü uG,fvGefoGm;ygí 1-112013&uf eHeuf 10;30em&DwGif usDpkokomefü rD;oN*KØ[fygrnf/ (aetdrfrSum;rsm; eHeuf 10em&DwGif xGufcGmygrnf/) usef&pfolrdom;pk &efukefwdkif;a'oBuD;? '*HkNrdKUopf(ajrmufydkif;)NrdKUe,f? (43)&yfuGuf? ocifzdk;vSBuD; vrf;? trSwf 559ae (OD;zdk;usm;-a':tkef;NrdKif)wdkom;? (a':wifMunf)? (OD;vIdijf rif)Y h a':oef;jrifh? OD;wifjrifh-a':pef;wdkY nD^armif? OD;Munfarmif-(a':Or®m) wdkYtpfudk? a':aemfabGrl;azm(c)a':ykwkcifyGef;? udkrsKd;pnfolodef;? udkNzdK;a0atmif-r0ifhMunf jzLodef;? a'gufwm0if;Edkif-r0ifhMunfjymodef;? udkatmifoD[odef;wdkYzcif? armif ÓPfNzdK;Zif? armifNzdK;cefYxnfwdkYtbdk;? wl? wlr ckepfa,mufwdkY OD;av;onf 2910-2013&uf(t*FgaeY) eHeuf 10;10em&DwGif uG,fvGef oGm;ygojzifh 31-10-2013 &uf(Mumoyaw;aeY) nae 3em&DwGif a&a0;tat;wdkufrSa&a0;okomefokdY ydkYaqmif rD;oN*KØ[frnfjzpfygaMumif;/ uG,fvGefoltm;&nfpl;í 4-11-2013&uf (wevFmaeY)wGif &ufvnfqGrf;auR; w&m;awmfem,lrnfjzpfygaMumif; &yfa0;&yfe;rS rdwaqGo*F[taygif;wdktm; taMumif; D f Y Mum;tyfygonf/ usef&pfolrdom;pk &[ef;? odrf? ausmif;trBuD; wefazmufwD(c)a':usijf r touf(98)ESpf 0rf;enf;aMuuJGjcif; AkdvfrSL;ol&av;armif(Nidrf;) &efukefNrdKU? ok"r®rPdaZmw"& OD;aX;vIdif-a':aiGpef; a&T0gvIdif ukrÜPDwdkUzcifBuD; ppfudkif;wdkif;a'oBuD;? ,if;rmyifc½dkif? ajrpGef; aus;&Gmtkyfpk? ajrpGef;&Gmae OD;pdefcHk; touf(80)onf 28-10-2013 &ufwGif ½kwfw&ufuG,fvGefoGm;ygojzifh rdom;pkESifhxyfwl 0rf;enf; &ygaMumif;/ nDi,frsm; wifrsdK;+udkoufBuD;(rHk&Gm) OTS(32) 0rf;enf;aMuuGJjcif; touf(77)ESpf OD;odef;[ef &efuif;NrdKUe,f? (2)&yfuu?f wdkuf 267? tcef; 3ae oli,fcsi; G f AkvBf uD;rsK;xdku(Nidr;)zcif AkvrL;ol&av;armif(Nidr;)onf 25d d f f d f S f 10-2013 &ufwif uG,veom;aMumif; od&&ygojzihf use&pfol G f Gf G dS f rdom;pkESihfxyfwl 0rf;enf;aMuuJG&ygonf/ awZ(24)rS oli,fcsif;rsm; oli,fcsif; AkvrL;pk;yki(Nidr;)-rcifaqG0if;wkUd zcif OD;ode;[ef d f S d d f f f onf 28-10-2013&uf eHeufyi;f wGif &efukejf ynfoUl aq;½HkBuD;ü uG,vef kd f G oGm;aMumif; od&&ygojzifh rdom;pkEixyfwl 0rf;enf;aMuuG&ygonf/ dS S hf J Akdvfoifwef;trSwfpOf(88)rSoli,fcsif;rsm; 0rf;enf;aMuuGJjcif; 0rf;enf;aMuuGJjcif; OD;pde0if; f OD;pk;at;oef; d R/O touf(79)ESpf EdkifiHjcm;a&;0efBuD;Xme(Nidrf;) jrefrmhMu,fig;yGifh touf(63)ESpf touf(67)ESpf (AkvBf uD;atmifoef;-Nidr;f )-a':cifEkwUkd om;? a':eef;cifa0jrifcifye;? pki;f d h Gf d &mZmpk;d ? eef;cs,&p;kd ESihf eef;ae&Dp;kd wdkUzcif OD;pk;d at;oef; uG,veaMumif; Mum;od fD f Gf &ygojzifh rdom;pkEixyfwl 0rf;enf;aMuuGJ&ygonf/ oDaygtoif;(&efuke) S hf f OD;pde0if; (vufaxmufneMf um;a&;rSL; EkiijH cm;a&;0efBuD;Xme-Nidr;)onf 24-10f T d f f 2013&ufwif uG,veom;aMumif; od&onftwGuf rdom;pkEixyfwl 0rf;enf;aMuuG& G f Gf G h S hf J ygonf/ EkdifiHjcm;a&;0efBuD;Xme? tNidrf;pm;0efxrf;rsm; 10/31/2013, 11:02 AM
 • 23. aomMum? Edk0ifbm 1? 2013 bk&m;? &[ef;? odrf? ausmif; 'g,dumrBuD; 0rf;enf;aMuuGJjcif; a':cifaX;jzL umwGef;q&mBuD; OD;atmif&Sdef trSwf 601-A ? anmifwyifvrf;? &Gmopfta&SUatmifqef;? tif;pdeNf rdKUe,fae (OD;wif0if;ndK) ZeD;? a'gufwmazjrwf0if;-a'gufwmcifav;ndK(jraESmif;ndK pma&;q&mr)? jynfaxmifpkMuHhckdia&;ESihf f zGHUNzdK;a&;ygwD 'kwd,Ouú|? [oFmwNrdKUe,f jynfolUvTwfawmfudk,fpm;vS,f OD;aX;OD;-jrefrmEdkifiH trsKd;orD;a&;&mtzGJUcsKyfem,u a':eDeD0if;? OD;0if;Edkif-a':cifat;0if;ndK? (AdkvfaZmfxGef;ndK)? OD;&J xGef;-a':cifoufa0? OD;vSjrifh-a':cifoef;0if;wdkYrdcif? a':jrwfcufndK? OD;jrwfxGef;rif;ndKa':pdk;pdk;vGif? a'gufwmjrwfxGef;vif;ndK-a'gufwm,rif;wifarmifarmif? AdkvfBuD;aZ,smxGef;ndK (Nidrf;)-rESif;eE´mvIdif? AdkvfBuD;odef;aZmfndK-r,Ofolat;? rcdkifcifjzL (arjzLjzL)wdkYtbGm;? jrpf ajcmufa,mufwdkYbGm;bGm;jzpfol a':cifaX;jzL touf(88)ESpfonf 31-10-2013&uf (Mumo yaw;aeY) eHeuf 10;15em&DwGif 0dwdk&d,aq;½HkBuD;ü uG,fvGefoGm;ygojzihf 2-11-2013&uf (pae aeY) nae 3em&DwGif a&a0;okomefü rD;oN*KØ[frnfjzpfygaMumif; &yfa0;&yfeD;rS rdwfaqGo*F[ taygif;tm; taMumif;Mum;tyfygonf/ (trSwf 601-A? anmifwyifvrf;? &Gmopfta&SUatmifqef;? tif;pdefNrdKUe,faetdrfrSum;rsm; rGef;vGJ 1;30em&DwGif xGufcGmygrnf/) uG,fvGefoltm;&nfpl;í 6-11-2013&uf (Ak'¨[l;aeY) eHeufwGif txufygaetdrfodkY &ufvnf qGrf;auR;w&m;awmfem MuGa&mufyg&ef zdwfMum;tyfygonf/ usef&pfolrdom;pk &efukefNrdKU? wdkuf 6? tcef; 24? OD;0dpm&tdrf&mae (OD;armifuGef;a':oef;&if)wdkYom;? OD;armifarmifoef;? OD;vSoef;? OD;jrifhoef;? a':aX; aX;rGe?f a':jzLjzLatmif?a':EG,EG,0if;(tvu-2?'*Hk)? OD;rsK;0if;? a':eDeD f f d atmif? OD;bdkeD? OD;&JatmifEkdiwkdYzcif?ajr; 10a,mufwkdYtbdk;? umwGe; f f q&mBuD;OD;atmif&Sdefonf 30-10-2013&uf (Ak'¨[l;aeY) rGef;vGJ 12;20 em&DwGif uG,fvGefoGm;aMumif; od&Sd&ygojzifh usef&pfolrdom;pkESifhxyfwl xyfrQ 0rf;enf;aMuuGJ&ygonf/ OD;cifatmifjrifh Ouú| trsKd;om;vTwfawmf touf(86)ESpf touf(88)ESpf &[ef;? odrf? ausmif;trBuD; 0rf;enf;aMuuGJjcif; bk&m;? &[ef;? odrf? ausmif;'g,dumrBuD; wefazmufwD(c) a':usifjr a':cifaX;jzL touf(98)ESpf touf(88)ESpf &efukeNf rdKU? trSwf 601-A? anmifwyifvrf;? &Gmopfta&SUatmifqef;? tif;pdefNrdKUe,fae jynfaxmifpkMuHhcdkifa&;ESifh zGHUNzdK;a&;ygwD 'kwd,Ouú|? [oFmwNrdKUe,f jynfolUvTwawmfukd,pm;vS,f OD;aX;OD;-jrefrmEdkiiH trsKd ; f f f orD;a&;&mtzGJUcsKyfem,u a':eDeD0if;wdkUcspvSpmaomrdcif a':cifaX;jzL f G onf 30-10-2013&ufwGiuG,vGeoGm;aMumif;od&&ygojzifh use&pfol f f f Sd f rdom;pkESifhxyfwl 0rf;enf;aMuuGJ&ygonf/ OD;ausmfjrifhvIif (ñTefMum;a&;rSL;csKyf? qnfajrmif;OD;pD;Xme)ESifh d ZeD;-a':pE´mcif ('kwd,0efBuD;? ,Ofaus;rI0efBuD;Xme) &[ef;'g,dumrBuD; (aysmfbG,fBuD;) touf(75)ESpf a':pef;EGJU(c)a':yJavSmf &efukeNf rdKU? MunfhjrifwkdiNf rdKUe,f? om"ktaemuf&yfuGu?f trSwf 18ae (OD;bdk;atmif-a':at;usif)wdkUorD;? (OD;yg-a':acG;r)wdkUorD;acR;r? (a':cifyk)? (a':cifEk)?(a':tke;NrdKif)?(a':at;jrifh,k)? (OD;ausm)wdkUnDr? f f a':ciftkef;jrifhtpfr? (OD;ñGefUvGif)ZeD;? a':&if&ifNrdKif? OD;oefUZifOD;a':cdkifpef;at;? OD;oef;0if;-a':EkEkvGif? OD;wifarmifrdk;-a':cifrsdK;vwf? OD;atmifrsdK;oefU-a':wifwifOD;? OD;ae0if;xGef;-a':jrifhjrifhMuL? OD;nDnD Edki-a':Or®mxGe;wdkUrdcif?ajr;11a,mufwkdUtbGm;onf 30-10-2013 f f &uf (Ak'¨[l;aeU) rGef;vGJ 1;20em&DwGif qmul&maq;½kHü uG,fvGefoGm;yg ojzifh 1-11-2013&uf(aomMumaeU)rGe;vGJ 1em&Dwif xdeyiftat;wdkurS f G f f xdefyifokomefodkU ydkUaqmifrD;oN*KØ[frnfjzpfygaMumif;/ (aetdrfrSum;rsm; eHeuf 11em&Dwif xGucmygrnf/) G fG use&pforom;pk f ld U.D.N. Dass jrefrmhrD;&xm;? pufacgif;jyif? tif*sifeD,m(Nidrf;) GEC (Alstorm Co.,Ltd.) touf(85)ESpf &efukeNf rdKU?oCFe;uRef;NrdKUe,f? (c) f &yfuGuf? r*Fvmvrf;? NcHtrSwf 15 ae (U.H.P.Dass-D.D.M.Dass)wdkY om;? (H.R. Chourdray-Monoda Chourdray) wdkYom;oruf? (a':'D ywD&meD'gpf)cifyGe;? (OD;cspwD;)f f a':rGefcsL'gpf? (udkpdk;rif;)? a':at; at;pdk;wdkYOD;av;? udkjrifha0-roef; oef;jrifh? udkoef;pde?f roef;oef;at;? roef;oef;0if;? armifrsKd;oefY-rpef; pef;aX;wdkYzcif? roDwmat;? rsK;ol&? ESi;{u&Drkd;? rat;oDwmrdk;? d f armifydkifatmifrif;wdkY tbdk;onf 31-10-2013&uf rGef;vGJ 2;20em&D wGif uG,fvGefoGm;ygojzifh 1-112013&uf rGef;vGJ 2em&DwGif a&a0; okomefodkY ydkYaqmifrD;oN*KØ[fygrnf/ usef&pfolrdom;pk OD;wifvSatmif(c) OD;bdkbdk touf(67)ESpf (ODwifa&T)-a':ñGeUf ñeUf wkdUom;? G (OD;cifarmifoef;)-a':pef;wdkU om; oruf? &efukefNrdKU? trSwf 14? jrwf av;½kHvrf;?(7)&yfuGuae a'gufwm f a':jrifhjrifhoef; (vufaxmufñerSL;? Tf wd^arG;uk OD;pD;Xme) cifyGef;? (OD;atmifoef;) - a':jroDwmwdkU nD^armif? (OD;atmif0if;)-a':wif MunfjzL? OD;cifarmifcsdK-a':rdrdcdkif wdkUtpfudkBuD;? OD;atmifudkvif;ra&T&nf0if;? ra&T&nfESif;? ra&T&nf oif;? ra&T&nfvif;wdkUzcif? rpkvJh &nfudktbdk;? wl?wlr ckepfa,muf wdkUOD;av;onf 31-10-2013&uf eHeuf 6;50em&DwGif tm&Sawmf0if aq;½kHBuD;üuG,veom;ygí 2-11f Gf G 2013&uf(paeaeU)eHeuf 11em&DwGif xdefyifokomefodkU ydkUaqmifrD;oN*KØ[f rnfjzpfygonf/ (aetdrfrSum;rsm; eHeuf 9;30em&DwGif xGucGmygrnf/) f usef&pfolrdom;pk bk&m;?&[ef;?ausmif;'g,dumrBuD; a':tkH;jr (pufrI-1? touf(74)ESpf Nidrf;) «OD;wefaemfuGr(c)OD;yk-a':axG;»f wdkUorD;? (csefvsL0SD;-vif[efEGrf) wdkUorD;acR;r? «csefpGD[dk(c)OD;odef; jrifh»ZeD;? (csebD0Sm)? csebDwif;(c) f f a':wifwifvi?f OD;BuD;pde(c)csevif Id f f tdrf; - «useacRvef(c)a':oef;oef; f a0»? csefvifuRrf(c)OD;wifatmifa':cifxm;&DwkdUrdcif? «csebGeusihf f f (c)vif;odef;[def;»? csefbGefcRrf(c) armifpdk;pHvif; (M.B.,B.S aq;-1) wdkUtbGm;onf 29-10-2013&uf (t*FgaeU) n 8em&DwGif trSwf 137? yxrxyf? vrf;rawmfvrf;? vrf;r awmfNrdKUe,faetdrfü uG,fvGefoGm;yg ojzifh 2-11-2013&uf (paeaeU) eHeuf 11em&DwGif a&a0;okomefodkU ydkUaqmifrD;oN*KØ[rnf jzpfygaMumif;/ f (aetdrrum;rsm; eHeuf 9;30em&Dwif f S G xGucGmygrnf/) use&pfolrom;pk f f d bk&m;? &[ef;? odrf? ausmif; 'g,umBuD; OD;Munf(tkEéJ)jrefrmhxD;puf(Nidr;f ) touf(94)ESpf &efukefNrdKU? urm&GwfNrdKUe,f? wdkuf 2? tcef; 5?6? jruefomtdrf&mae (a':jrode;)cifyGe;? (ODbkd;az-a': f f a&T&Guf)wdkYom;? (OD;xGef;nGefYa':yk)wdkYom;oruf? (OD;jrwf odP;)-a':MuLMuLjrifh? OD;at;oGif f a':av;BudKifwdkYzcif? armifMunf rif;OD;? rMunfjymNzdK;rGef? (armif0if; vGifxl;)? rtdoufNidrf; (3rd MB)? rausmhoufcdkif(2nd MB)wdkYtbdk; onf 30-10-2013&uf (Ak'¨[l;aeY) rGef;vGJ 2;10em&DwGif okcurÇmaq; ½HkBuD;üuG,vGeoGm;ygojzifh 1-11f f 2013&uf (aomMumaeY) rGef;vGJ 2 em&DwGif a&a0;okomefokdY ydkYaqmif rD;oN*KØ[rnfjzpfygaMumif;/(aetdrrS f f um;rsm; rGef;wnfh 12em&DwGif xGuf cGmygrnf/) usef&pfolrdom;pk (OD;csr;Nidr;-a':ESi;&if)wdkYorD; f f f acR;r? &efukefwdkif;a'oBuD;? vIdif NrdKUe,f? trSwf(7)&yfuGuf? oHvrf;? trSwf 3ae (OD;cspfvIdif)ZeD;? rGef jynfe,f? oHxHkc½dkif?&if;Nidrf;ausmuf wef;ae(OD;w-a':,Hk)wdkYorD;?(a': apmcif)nDr? OD;&ifaz-a':&ifwkdY tpfr? OD;aX;vIdif - a':jrwfarmf? OD;atmifjrifhxGef; - a':wifwifOD; wdkYrdcif?ajr; 17a,mufwkdYtbGm; onf 30-10-2013&uf (Ak'¨[l;aeY) c&pfawmfütdyfaysmfjcif; n 9;50em&DwGif uG,fvGefoGm;ygí Pu Chan AI 1-11-2013&uf (aomMumaeY) OD;cseftm;vf rGef;wnfh 12em&DwGif xdefyiftat; tkyfcGJwyfMuyfBuD;^av(Nidrf;) wdkufrS xdefyifokomefokdY ydkYaqmif touf(71)ESpf rD;oN*KØ[rnfjzpfygaMumif;/(aetdrrS f f csif;jynfe,f? xefwvefNrdKUe,f? um;rsm; eHeuf 10em&DwGif xGufcGm ygrnf/) usef&pfolrdom;pk xmtdkaus;&Gmae OD;xefusKH;(Pu Than Cung)-a':wD;vfZdef(Pi Tial Zing) wdkYom;? OD;cifref;(Khen Maung)? OD;axG;udkudk(c) a':eD;xdkif; (Ni Thai)? a':wD*vJ udkcspfcspf aemfef(Tial Nawn, Halkha)wdkY touf(49)ESpf nDawmf? a':zDm&fqGD; (Phir Sui, &efukefNrdKU?r*FvmawmifñGefYNrdKUe,f? Kalay)? OD;&Seftkyf (Saing UK, trSwf 23? 109vrf;ae (OD;&Sdef-a': Yangon)? a':iGefAJif; (L) (Ngan ndKndKwifhat;) (xGe;at;atmhzquf Veng)?a':refMunf(Man Kyi, Kalay f f ESihf pmtkycsKyfvkyief;)wdkYom;axG;? Myo)wdkYtpfudk? a':vSDzfyGD;&D (Pi f f ykorNf rdKU? trSwf 54? r&rf;csKvrf;ae Hlimpuii)cifyGef;? OD;xefusKH;EIH; d d OD;xGe;jrifh - (a':ñGeYfñGeYfvIi)wdkY (Than Cung Nung U.S.A)? Aefvsef f d f om;oruf? OD;ausma0-a':at;at; usKH;(Van Lian Cung, Thailand)? f pde?f (OD;[efoGi)?OD;pdk;atmif-a':pE´m AefAsufvsef (Van Biak Lian, f rGef? OD;atmifrsKd;-a':pef;pef;jrifh? Thailand)? (Judy Chan)? il;xefZm; OD;jrifhEki-a':arb,fv&e?f OD;atmif rD; Ngurthanzami, Ygn wdkYzcif? d f f Sd vwf-a':oef;oef;at;? OD;apm aqmfvrGef? a'eDvfwdkYtbdk;onf xGe;-a':csKcsKrmwdkYnD^armif? a': 30-10-2013&uf(Ak'¨[l;aeY) rGe;vGJ f d d f at;at;rif ; cif y G e f ; ? armif w if 1;45em&DwGic&pfawmfütdyaysmoGm; f f f udkOD;? a'gufwmat;olZmudk? armif ygojzihf 1-11-2013&uf(aomMum jrwfudkudk? rprf;at;udkwdkYzcif aeY)rGe;vGJ 2em&DwGif a&a0;c&pf,mef f onf 31-10-2013&uf eHeuf 2 okomefü0wfjyK qkawmif;NyD; ajrjr§Kyf em&DwGif uG,fvGefoGm;ygí 2-11- oN*KØ[fygrnf/ (aetdrf? ajrmuf'*Hk? 2013&uf (paeaeY) rGe;wnfh 12em&D rEÅav;rSwfwdkifrSum;rsm; rGef;vGJ 1 f wGia&a0;okomefürD;oN*KØ[ygrnf/ em&DESihf {rmaEGv bk&m;ausmif;a&SUrS f f (aetdrrSum;rsm;eHeuf10;30em&DwGif um;rsm; rGe;vGJ 12;30em&DwGif xGuf f f xGucGmygrnf/) use&pfolrom;pk cGmygrnf/) f f d usef&pfolrdom;pk umwGef;q&mBuD; OD;atmif&Sdef touf(86)ESpf &efukefNrdKU? wdkuf 6? tcef; 24? OD;0dpm&tdrf&mae (OD;armifuGef;a':oef;&if)wdkYom;? a':cifoef;? OD;armifarmifoef;? OD;vSoef;? OD;jrifh oef;? a':aX;aX;rGef? a':jzLjzLatmif? a':EG,fEG,f0if;(tvu-2? '*kH)? OD;rsKd;0if;? a':eDeDatmif? OD;bdkeD? OD;&JatmifEkdifwdkYzcif? ajr; 10a,muf wdkYtbdk;onf 30-10-2013&uf(Ak'¨[l;aeY)rGe;vGJ 12;20em&Dwif &efukef f G jynfolUaq;½HkBuD;ü uG,fvGefoGm;ygojzifh 1-11-2013&uf(aomMumaeY) nae 5em&DwGif a&a0;okomefodkY ydkYaqmifoN*KØ[fygrnf/ (aetdrfESifh avxefuke;rSum;rsm; nae 3em&DwGif xGucGmygrnf/) use&pfolrom;pk f f f d bk&m;? &[ef;? odrf? ausmif;? 'g,dumrBuD; a':jrodef; (aygif;wnf) touf(79)ESpf &efukefNrdKU? &efuif;NrdKUe,f? (14)&yfuGuf? txufbdk;&mZmvrf;? ausmufukef;? jcHtrSwf 32-uae (OD;armifcif-a':odef;wif)wdkYorD;? OD;oef;&Se(a&oefYXme? NrdKUawmfpnfyif? Nidr;)ZeD;? OD;armifarmifpkd;('kw, df f d nTeMf um;a&;rSL;? taxGaxGtkycsKyfa&;OD;pD;Xme? yJcl;wdki;a'oBuD;)-a':jzL f f jzL&Se?f OD;wifnGeYfarmif([de; vQyfppfESihfukerm)-a':0g0g&Se(plyg vQyfppf d f f df pwdk;)?OD;&Jrif;ode;-rarmf(Diamond Crown txnfrsK;pHkjzefYcsa&;)? OD;bke; f d d f jrifh&Se(uxdu? ordki;Xme? &efuketaemufykdi;wuúokdv)-a':EG,eDat; df f f f f f (oD&a&Tpif-1? tvSjyKjyifa&;)? OD;&J0if;(plyg vQyfppfpwdk;)-a':wifwifcki?f d d OD;oD[efodef; (rdk;jrifhMu,f&wemqdkif? AdkvfcsKyfaps;)-a':cifcif&Sdef (oD&d a&Tpif-1? tvSjyKjyifa&;)? AdkvfBuD;azoD[ (wyfrawmf tonf;a&m*g txl;ukaq;½HkBuD;? r*Fvm'Hk)-a':wifcsKdvwf (oD&da&Tpif-2? tvSjyKjyif a&;)? OD;ausm&JxG#(MTV Electronic)-a':jrifhaucdki?f OD;&Jatmif(MTV f f Electronic)-a':at;tdcdkif(Sunfar Travel & Tour)wdkYrdcif? ajr;ig; a,mufwkdYtbGm;onf 31-10-2013&uf(Mumoyaw;aeY) eHeuf 1;55 em&DwGif uG,fvGefoGm;ygí 2-11-2013&uf (paeaeY) nae 3em&DwGif a&a0;okomefokdY ydkYaqmifrD;oN*KØ[frnfjzpfygaMumif; &yfa0;&yfeD;ae aqGrsK;rdwo*F[rsm;tm; today;taMumif;Mum;tyfygonf/(aetdrrSum; d f f rsm; rGef;vGJ 1;30em&DwGif xGufcGmygrnf/) usef&pfolrdom;pk b0ewfxHysHvGefawmfrljcif; bk&m;? &[ef;? odrf? ausmif;? Z&yf'g,umBuD; OD;Z#dv(OD;om0) (a':vrf;&GmBuD;? vIdif;bGJNrdKUe,f) 'dkYwm0efrdom;pk uGefu&pfvkyfief;ESifhtdrfaqmufypönf;a&mif;0,fa&; oufawmf(92)ESpf? odu©mawmf(22)0g (OD;xGe;jzL-a':apm)wdkYom;BuD;? OD;ausm?f OD;a&Tatmif? OD;yef;wif? f (a':ESi;jr)wdkYtpfukdBuD;? tmaomuoDw*lausmif;trBuD; (a':aomif; f &D)? a':at;oufckdi?f OD;cifarmifoe;-a':tke;&Se?f OD;oef;atmif-a':pef; df f d pef;armf? OD;cifarmifxl;(c)OD;udkudk-a':NzdK;a0vif;? «OD;pdk;jrifhxl;(c)OD;nD nD»-a':&wemwdkYzcif? ajr; 12a,mufwdkYtbdk;onf (1375ckESpf oDwif;uRwfvjynfhausmf 11&uf) 30-10-2013&uf (Ak'¨[l;aeY) eHeuf 6;03em&DwGif trSwf 5^52? oD&d*kPftdrf&m? 16^2&yfuGuf? oCFef;uRef; NrdKUe,f? &efukewdki;a'oBuD;ü b0ewfxHysHvGeawmfrloGm;ygí MuGi;usef f f f f aom½kyuvmyfawmfukd 1-11-2013&uf (aomMumaeY) rGe;vGJ 1em&DwGif f f a&a0;okomefokdY ydkYaqmifrD;oN*KØ[frnfjzpfygaMumif; aqGrsKd;rdwfo*F[ taygif;wdkYtm; odaptyfygonf/ «trSwf 5^52? oD&d*kPftdrf&m? 16^2 &yfuGu?f oCFe;uRef;NrdKUe,f?&efukewkdi;a'oBuD;ESihtrSwf 303? usKuúqH f f f f d vrf;?wmarGBuD;(u-*)&yfuGu?f wmarGNrdKUe,faetdrrSum;rsm; eHeuf 11;30 f em&DwGif xGufcGmygrnf/» usef&pfolrdom;pk c&pfawmfütdyfaysmfjcif; OD;yDwmvl;(c)vl;vDcRrf;(c)OD;av;usif (zsmyHk) t*Fvdyfpmq&mBuD;? oif;tkyfq&ma[mif;? {rmaEGvtoif;awmf(w½kwf)? twGif;a&;rSL;a[mif;-YMCA (&efukef) touf(91)ESpf &efukefNrdKU? vrf;rawmfNrdKUe,f? uDvD&dyfomvrf;? jcHtrSwf 7? 0g;wef;uGef'dk? tcef;trSwf 401? 402ae «a':usifat;(c)wefa&mh0Sm» cifyGef;? OD;0if;MuL-(a':cifMunf)? a':bDMuL;? OD;a&TMuL;-a':oef;jrifh wdkYOD;av;? OD;0rf;Munf-a':apmvk? OD;vl,HkMuL;(c)OD;MuL;MuL;-a':EkEk vIdif? OD;vlrifMuL;-a':bd0Sm? OD;vl&DMuL;-(a':csKdcsKdjrifh)? OD;vSaX;-a': &if&ifMuL? OD;vlxkuMf uL;-a':pDpDat;wdkYzcif?ajr; 16a,mufwkdYtbdk;? d jrpfESpfa,mufwdkYbdk;bdk;BuD;onf 31-10-2013&uf (Mumoyaw;aeY) eHeuf 3;20 em&Du qmul&mtxl;ukaq;½HkwGif c&pfawmfütdyaysmoGm;yg f f ojzifh 2-11-2013&uf (paeaeY) eHeuf 10em&DwGif a&a0;c&pf,mef*kdP; f aygif;pkHokomefü0wfjyKqkawmif;NyD; *loGi;oN*KØ[rnfjzpfygaMumif;/(uDvD f f &dyfomvrf;aetdrfrSum;rsm; eHeuf 8;30em&DwGifxGufcGmygrnf/)«atmuf arhzG,0wfjyKqkawmif;jcif;udk 31-10-2013&ufrS 5-11-2013&uftxd f npOf 6em&DwGif txufazmfjyyg uDvD&dyfomvrf;aetdrfü jyKvkyfoGm; rnfjzpfygonf/» usef&pfolrdom;pk a':cifpef;&D (arG;arG;) touf(65)ESpf bk&m;? &[ef;? odrf? ausmif;? Z&yf 'g,dumrBuD; yifvHkNrdKUae (OD;pdef-a':eef;Mum)wdkYorD;? yifvHkNrdKUae (OD;vSa&T)a':ode;ywdkYorD;acR;r? OD;a&Tvif;-a':a&TwifwkdYnDr? (OD;rif;atmif)? f (OD;rif;Eki)-a':cifjrifh&D? OD;pdki;armifav;-a':cifpef;ñGeY?f OD;pdki;crf;vIid f f f d f a':csKoufckdi?f a':rdk;,koG,wkYtpfr? OD;vSrkd;atmifZeD;? pdki;oef;aZmf d f d f NzdK;-roÍÆmrdk;atmif? armifckdiNf rJrkd;atmifwkdYrdcifonf 31-10-2013&uf (Mumoyaw;aeY)wGif uG,fvGefoGm;ygojzifh 2-11-2013&uf (paeaeY) rGef;wnfh 12em&DwGif a&a0;okomefü rD;oN*KØ[frnfjzpfygaMumif; aqGrsKd; rdwfo*F[taygif;wdkYtm; odaptyfygonf/ usef&pfolrdom;pk a':at;Munf(c)a':vif½Iwif OD;odef;wkwf (R/O) (pGefnDaemif-pGefrif; acgufqGJ? jrLpGrf? MumqH) touf(77)ESpf &efukeNf rdKU? vomNrdKUe,f? trSwf 56? 17vrf;ae (OD;usi0Su-a':pGef f f uyf)wdkUorD;? «OD;pGecGevef;(c)OD;ode;atmif»ZeD;? OD;cifatmif-a':cif f f f pef;0if;? OD;cifarmif-a':cifoef;jrifh? a'gufwma':vSvS&D (jr&wem aq;cef;)-OD;xGef;0if;atmif? a':vSvS0if;(yGdKifhyGJ½kH)-OD;jr0if;? OD;cifaZmfa':pef;pef;at;? OD;0if;atmif-a':pE´m0if;? OD;0if;armif-a':oif;oif;&D wdkUrdcifBuD;? ajr; 16a,mufwkdUtbGm;onf 31-10-2013&uf(Mumo yaw;aeU) eHeuf 6;40em&DwGif uG,fvGefoGm;ygojzifh 2-11-2013&uf (paeaeU) eHeuf 11em&DwGif a&a0;okomefodkU ydkUaqmif*loGif;oN*KØ[fyg rnf/ usef&pfolrdom;pk c&pfawmfütdyfaysmfjcif; OD;armifarmifat;(c) udk*sKd; touf(73)ESpf (odu©mawmf& q&mBuD; OD;udkudk BuD;-a':zGm;Munf)wdkYom;? a':rdrd Munf(YWCA)armif? a':arar&D? (OD;cifarmif)? a':ararpD(YWCA) wdkYtpfukd? (a':atrD)? a':wifwif at;cifyGef;? (aerif;xGef;)? ae0g oGi?f ae0gvGi?f rat;opömwdkYzcif? ajr;oHk;a,mufwdkYtbdk;onf 3110-2013&uf(Mumoyaw;aeY)eHeuf 1;30em&Dwif c&pfawmfütdyaysmom; G f f G ygojzifh 2-11-2013&uf (paeaeY) eHeuf 10em&DwGif a&a0;okomefü 0wfjyKqkawmif;í rD;oN*KØ[fygrnf/ (aetdrfrSum;rsm; eHeuf 9em&DwGif xGucGmygrnf/) use&pfolrom;pk f f d &[ef;'g,dumrBuD; a':oef;jrifh (zm;atmuf) (om;zGm;q&mr? Nidrf;) rdcifESifhuav;usef;rma&;Xme (jynfolUaq;½Hk? vSnful;NrdKU) touf(66)ESpf OD;csp[ef-(a':jr&D)orD;?&efukef f wdkif;a'oBuD;? vSnf;ul;NrdKUe,fae OD;pdk;jrifh(wyfrawmfav? Nidr;)ZeD;? f udkZifOD;-rMunfMunfrGef? udkouf aZrif;-rausmhausmhpkd; (MuG,0 aq; f qdkif)? raqGaqGpdk;? Adkvfrif;csrf;pdk; (Nidr;)wdkYrdcif? ajr;okH;a,mufwkdY f tbGm;onf 30-10-2013&uf (Ak'¨[l;aeY) eHeuf 10;15em&DwGif uG,fvGefoGm;ygojzifh 1-11-2013 &uf (aomMumaeY) rGe;vGJ 1em&DwGif f aetdrrS vSn;ul;okomefokdY ydkYaqmif f f rD;oN*KØ[fygrnf/ use&pfolrom;pk f d AdkvfBuD;vIdifrif;(c) vSodef; (Nidrf;) ppfvufeufypönf;wyfzGJU vufaxmufñTefMum;a&;rSL;(Nidrf;) tusOf;OD;pD;Xme em,u? oHjzLZ&yfNrdKUe,ftoif;(&efukef) touf(76)ESpf oHjzLZ&yfNrdKUae (OD;tkef;az- a': ESif;yGifh)wdkUom;BuD;? (OD;pHNidrf;)a':a&T?(OD;pHoe;)-a':Munf? OD;xGe; df f 0if; - a':pef;pef;wdkU tpfudkBuD;? 14^6^547? rif;vS&Jacgifvrf;? a&TayguúHNrdKUae a':at;jrifhcifyGe;? f OD;atmif0if;ausmf (taxGaxGrefae *sm? M.D.I.L) - a':oef;oef;0if; (txu-5?ajrmufOuúvmy)? 'kw, d AdkvfrSL;BuD; wifatmifausmf (Nidrf;) (urÇmh&wembPf? anmifav;yif NrdKU)-a':od *Ð? 'kwd,&JrSL;atmifrdk; ausmf(tif;pdef CID) - a':a0a0pdk; (ppfukdi;)? (OD;vSausmarmif)? (racsm f f pkpkaxG;)? OD;cifarmiftke;-a':vSjrifh f (aygufuke;tydki-4? r*Fvm'kHNrdKUe,f) f f wdkUzcif?ajr;ckepfa,mufwkdUtbdk; onf 31-10-2013&uf eHeuf 2;15 f G em&Dwif O.S.C aq;½kBH uD;ü uG,vef G oGm;ygí 2-11-2013&uf rGef;wnfh 12em&DwGia&a0;tat;wdkurSa&a0; f f okomefodkUydkUaqmifrD;oN*KØ[fygrnf/ (aetdrfrSum;rsm; eHeuf 11em&DwGif xGucGmygrnf/) use&pfolrom;pk f f d touf(61)ESpf (OD;ode;armif-a':cifoe;)wdkYom;?(oDw*lOD;oef;jrifh)-a':cifaxG; f df wdkYom;oruf? (OD;pdeftkyf-a':jrtd)? (OD;a&TMuKwf)? a':oef;? (OD;odrf; a0)-a':oef;oef;OD;? OD;vSausm-a':cifpef;&D? OD;aZmfrif;wdkYnD? OD;armif f armifwif-a':aqGaqGrl? OD;0if;OD;-a':MunfMunfjrifh? OD;0if;vGi-a':rm f MuL? a':rdrdcdkif? a':rdrdvIdif? OD;oefYpifxGef;-a':rDrDoif;(Australia EdkifiH Parth NrdKU)wdkYtpfudk? armif*kPfwifhatmif(Australia EdkifiH Parth NrdKU)? armif*kPjf rihatmif(yxrESp?f t*Fvypm)wdkYzcif? &efukeNf rdKU? trSwf 122? f d f 93vrf;? r*FvmawmifñGefYNrdKUe,fae a':cifcifpkcifyGef;? wl? wlr 14 a,mufwkdYOD;av;onf 30-10-2013&uf (Ak'¨[l;aeY) eHeuf 11;55em&D wGif tm&Sawmf0ifaq;½Hkü uG,vGeoGm;ygí 1-11-2013&uf (aomMum f f aeY) rGef;wnfh 12em&DwGif a&a0;tat;wdkufrS a&a0;okomefodkY ydkYaqmif oN*KØ[frnfjzpfygaMumif;/ (aetdrfrSum;rsm; eHeuf 10;30em&DwGif xGuf cGmygrnf/) usef&pfolrdom;pk bk&m;? &[ef;? odrf? ausmif; 'g,dumrBuD; a':cifnGefY (yJcl;) touf(90) trSwf 120? 25vrf;? yef;vIdif &yfuGu?f yJcl;NrdKUae(OD;tvif;)ZeD;? OD;wifv-a':apmcif? a':MunfMunf S aEG;?a':prf;prf;aX;wdkYrdcif?OD;ausmf aX;-a':aomif;nGefY? OD;0if;aZmfOD;a':cifjroGif? OD;ausmfrdk;vwf-a': 0g0gat;? (OD;cdkifvGif-a':at;at; armf)wdkYrdcif? OD;rdk;ausmpkd;-a':&D&D f Edkif? OD;&Jausmfatmif? armifatmif jynfhpHkausmf? rpHrSDOD;? rat;ESif;a0 wdkYbGm;bGm;BuD;onf31-10-2013 &uf (Mumoyaw;aeY) eHeuf 00;05 em&DwGif uG,fvGeoGm;ygí 2-11f 2013&uf (paeaeY) eHeuf 9em&DwGif a&a0;okomefodkY ydkYaqmifrD;oN*KØ[f rnfjzpfygaMumif;/(trSw14? 6vrf;? f vSnf;wef; aetdrfrSum;rsm; eHeuf 7;30em&DwGif xGufcGmygrnf/) uG,fvGefoltm;&nfpl;í 6-112013&uf eHeuf 7em&DrS 10em&Dtxd txufygaetdrfodkY &ufvnfqGrf; auR;w&m;awmfemMuGa&mufyg&efzwf d Mum;tyfygonf/ use&pfolrom;pk f d c&pfawmfütdyfaysmfjcif; a':yifpDxGef;pdef (om;zGm;q&mr? Nidrf;) cv&(55)? iyvD touf(73)ESpf armfuRef;NrdKU? ppövDwHk;? rtlyifNrdKU ae (OD;xGe;pde-a':aiGwif)wdkYorD; f f BuD;? aemfpD;vm? (apmvSodef;xGef;)? a':acsmacsm? a':*sL;vd,ufwdkY tpfrBuD;? OD;jrifhat;ZeD;? apmcspf ukdudk-a':pDpDat;? a':vIdifpDat; wdkYrdcif? wl^wlr 20wdkYta':? trSwf 1943(u)? edAÁmefvrf;rBuD;? awmifoluke;&yfuu?f tif;pdeNf rdKUe,f f G aeolonf 30-10-2013&uf n 7 em&DwGif c&pfawmfütdyaysmoGm;ygí f f 1-11-2013&uf (aomMumaeY) rGe;wnfh 12em&DwGif a*:&cg;ESpjf cif; f toif;awmfwGif 0wfjyKqkawmif;NyD; rGef;vGJ 2em&DwGif a&a0;c&pf,mef *dkP;aygif;pHkokomefü *loGi;oN*KØ[f f f ygrnf/ (aetdrfrSum;rsm; rGef;vGJ 1 em&DwGif xGufcGmygrnf/) atmufarhzG,f 0wfjyKqkawmif; jcif;udk 5-11-2013&uf eHeuf 9 em&DwGif aetdrfüjyKvkyfrnf jzpfyg aMumif; today;tyfygonf/ usef&pfolrdom;pk jyefMum;a&;0efMuD;Xme? owif;ESifpme,fZif;vkyfief;? jrefrmhtvif;owif;pmwkduf? &efukefU rEÅav;vrf;a[mif;? ca&yifvrf;cGJ? aZ,smoD&dNrdKUe,f? aejynfawmfwGif xkwfa0onf/ aejynfawmfpmwnf;rSL; 067-36142? pmwnf;tzGJU 067-36145? zufpf 067-36146? ar;vf mmalin.npt @ gmail.com? &efukef½Hk;cGJ-trSwf(53)? ewfarmufvrf;oG,f(1)? AdkvfcsKd(2)&yfuGuf? A[ef;NrdKUe,f? &efukefNrdKU? pmwdkufaowåmtrSwf-40? pmwnf;tzGJU 01-544309? refae*sm 01-544314? pDrH 01-544315? aiGpm&if; 01-544316? jzefUcsda&; 01-544317? aMumfjim 01-545834/ R /488
 • 24. aomMum? Edk0ifbm 1? 2013 aejynfawmf Ekd0ifbm 1 aejynfawmf atmufwkdbm 31 2013 ckEpf Ed0ifbm 1 &ufwif usa&mufaom t,fv*s;D &D;,m; jynfo'ru&ufwpfor®wEkii S k G f Yl D kd d f H trsK;d om;aeYtwGuf jynfaxmifpor®wjrefrmEkiiawmf Ekiiawmfor®w OD;ode;f pdexrS t,fv*s;D &D;,m; k d f H d f H f H f jynfolY'Drdku&ufwpfor®wEkdifiH or®w rpöwm tAÁ'JvftmZpf blwDzvDum xHodkY 0rf;ajrmufaMumif; o0PfvTmay;ydkYonf/ xdkYtwl 2013 ckESpf Ekd0ifbmv 1 &ufaeYwGifusa&mufaom t,fvf*sD;&D;,m;jynfolY'Drdku&ufwpf or®wEkdifiH trsKd;om;aeYtwGuf jynfaxmifpkor®wjrefrmEkdifiHawmf EdkifiHawmfor®w OD;odef;pdefxHrS t,fvf*sD;&D;,m; jynfolY'Drdku&ufwpfor®wEkdifiH 0efBuD;csKyf rpöwm tAÁ'JvfrJvfvd(cf) qJvJvfxHodkY 0rf;ajrmufaMumif; o0PfvTmay;ydkYonf/ (owif;pOf) jynfaxmifpkor®wjrefrmEkdifiHawmfwpf0ef;&Sd rdbjynfolrsm;okdY Ekiiawmfor®w OD;ode;f pde?f a&'D,tpDtpOfrsm;rSwpfqifh ajymMum; d f H dk rnfhrdefYcGef;tm; jrefrmhtoH? rEÅav; FM? yOÆ0wD FM? a&T FM? cs,f&D FM? ywåjrm; FM? FM yk*HESifh oZiftoHvTifhXmewkdYrS 2013 ckESpf Ekd0ifbmv 1 &uf? 2 &ufESifh 3 &ufwkdYü eHeuf 7 em&D? eHeuf 11 em&D? nae 6 em&DESifhn 8 em&DwkdYwGif wpf&ufvQif av;BudrfpD xkwfvTifhoGm;rnfjzpfaMumif; owif;&&Sdonf/ (owif;pOf) pm - 7 pm - 10 owif;-armifarmifjrihfaqG "mwfykH-wifpdk;(jrefrmhtvif;) &efukef atmufwkdbm 31 &efueNf rKd UwGif ,mOfaMumydwqrtrsm;qk;H ae&m k f Ykd I wpfckjzpfonfh bk&ihfaemifvrf;qkH ckH;ausmfwHwm; 'kw,tvTmudk atmufwbm 31 &uf eHeuf 9 em&Du d dk pwifzGihfvSpfNyDjzpfonf/ bk&ifhaemifyGJ½kHbuftjcrf;rS pwifarmif;ESifvmonfh um;rsKd;pkHonf bk&ihfaemif ckH;ausmfwHwm; 'kwd,tvTmay:rS jzwfoef;vm&m &efuewi;f a'oBu;D tpd;k &tzGUJ 0efBu;D csKyf OD;jrihaqG k f kd f ESifh 0efBu;D rsm;? &efueNf rKd Uawmf0ef OD;vSjrihwu jzwfoef; k f Ykd armif;ESivmaom armfawmf,mOfrsm;ay:rS ,mOfarmif; f rsm;ESifh c&D;onfrsm;tm; trSww&vufaqmif wbuf f y0gav;rsm; ay;tyfMuonf/ pmrsuEm 8 aumfvH 3  fS ,mOfaMumydwqkdYrIukd usqif;aprnfh bk&ifhaemif f vrf;qHk cHk;ausmwHwm; 'kw,tvTmzGihfvSptNyD;wGif f d f armfawmf,mOfrsm; jzwfoef;armif;ESifaepOf/ &efukef atmufwkdbm pm - 12 pm - 13 ,aeYxkwf jrefrmhtvif; owif;pmwGif aMumfjim tcsyykd av;rsuEm yg&Syg f fS d onf/ 31 jrefrmEkdifiHwGif pD;yGm;a&;tcGifhtvrf;rsm;yGifhvif;jrifomrI&Sdvm NyDjzpfaomaMumifh jynfyykdYukef? oGif;ukefvkyfief;rsm;onfvnf; odod omom wkd;wufatmifjrifrIrsm; jrifhwufvmonfukd jrifawGUae&NyD jzpfonf/ jynfyrS 0,fvtm;wk;d jrifvmojzifh qefpyg;? yJtrsK;d rsK;d ? uRe;f opf kd h rsm;ESihf tjcm;a'oxGuuersm;ukd ykra&mif;csEiconf/ aeYpOf&ufquf f k f d dk dk f hJ jynfytajcpkuuewifoabFmBu;D rsm; ,ck&ufyi;f twGi;f &efuejf rpfBu;D d f k f dk k twGif; 0ifa&mufvmMu&m &efukefqdyfurf;okdY qkdufuyf&eftoD;oD;ae &m,laeMuNyjD zpfonf/ ,ckqvQif MCP LAR NA CA oabFmBu;D onf dk ukefaowåmrsm;tjynfhjzifh &efukefqdyfurf;okdY qkdufuyf&ef a&v,frS wa&GUa&GUcsO;f uyfaerIudk awGUjrif&Ny;D DAHIATUL KALBI oabFmBu;D onfvnf; Akdvfatmifausmfqdyfurf;wGif qkdufuyfxm;um tqkdyg oabFmBuD;ay:okdY jrefrmEkdifiHxGuf uRef;opfvkH;rsm; wifaqmifvsuf &SdaeaMumif; awGU&onf/ jrefrmEkdifiHxGuf yJtrsKd;rsKd;ukdvnf; wifykdYa&mif;csvsuf&Sd&m 1-42013 &ufrS 25-10-2013 &ufaeYtxd yJrsm;ukd rufx&pfwefcsdef 707162 wifykdYa&mif;cJh&NyD; tar&duefa':vm472 'or 609 oef; &&SdcJhonf/ a&mif;cscJh&aom yJrsm;teuf rwfyJwefcsdef okH;odef;ausmf? yJwpr;f 170000 ausmEihf yJpif;ikH 120000 ausmf wifya&mif;csEicjhJ cif; D d f S Ydk dk f yg0ifonf/ wifykdYa&mif;cscJhaom yJtrsKd;rsKd;ukd tdE´d,? pifumyl? AD,uferfESifh EU EkdifiHrsm;okdY wifykdYa&mif;csEkdifcJhNyD; tdE´d,EkdifiHonf jrefrmEkdifiHxGuf yJtrsKd;rsKd;ukd 70 &mckdifEIef;ausmf0,f,lvsuf&Sdonf[k jrefrmEkdifiH yJ vkyfief;&Sifrsm;toif;rS wm0ef&SdolwpfOD;u ajymMum;cJhonf/ MCP LARNA CA oabFmBuD; ukefaowåmtjynfhjzifh &efukefqdyfurf;odkY qdkufuyf&ef a&v,frS wa&GUa&GUcsOf;uyfaerIudk awGUjrif&pOf/
 • 25. arctdr&ma&SU? av;axmifuefvrf;r f h BuD;ab;? uefawmfrGeftdrf&mtwGif; ajrnDxyftm; tzdk;EIef; csKdompGmjzifh tjrefa&mif;rnf/ zke;-09-5081660 f 0efxrf;tvdk&Sdonf acgif;avQmfuRrf;usif - 3 OD; BodyArt - 1 OD; vufonf;yef;csD - 1 OD; zkef;-09-73205046? 205599-158 uefYuGufEkdifygonf ,mOftrSwf 2[^3925 ,mOfvuf0,f &Sdol OD;Zifrif;xGef; 5^wre(Edkif)042209 u (ur-3) pmtkyfaysmufqHk;í rdwåL xkwfay;&ef avQmufxm;vmygonf/ uefYuGufvdkygu cdkifvHkaom taxmuf txm;rsm;jzifh aMumfjimonfh&ufrS 15&uf twGif; atmufazmfjyyg½Hk;odkY vludk,fwkdif vma&mufuefYuGufEkdifygonf/ une? c½dkif½Hk;? uav;NrdKU
 • 26. armfawmf,mOfrSwfyHkwifpmtkyfrdwåLavQmufxm;jcif; ,mOftrSwf 5c^2447 ISUZU pu 4x4 ,mOfvuf0,f&ol a':vzdkiqkdi;a&mf Sd f f 12^pce(Edkif)060578 u ,mOfrSwfyHkwifpmtkyf(ur-3) aysmufqHk;í rdwåLxkwfay; &ef avQmufxm;vmygonf/ uefYuGufvdkygu cdkifvHkaom taxmuftxm;rsm;jzifh aMumfjimygonfh&ufrS 15 &uftwGif; atmufazmfjyyg½Hk;odkY vludk,fwdkifvma&muf uefYuGufEdkifygonf/ une? c½dkif½Hk;(&efukefajrmufydkif;)? tif;pdefNrdKU rEÅav;wdkif;a'oBuD; oydwfusif;NrdKUe,f? ausmufzsmaus;&Gm? a&vrf;ae OD;ausmfjrifhorD; rauZif0kdi; 9^oyu(Edki)050892 rdcifrSm a':cifjrat; 9^oyu(Edki)015181 ESihf a':vSxl;rSm f f f wpfOD;wnf;jzpfygaMumif;/ armfawmf,mOfrSwfyHkwifpmtkyfrdwåLavQmufxm;jcif; ,mOftrSwf o^9607? Toyota Liteace YM-30? M/B (4x2) (R) ,mOfvuf 0,f&ol OD;pdk;jrifh 9^r&r(Edki)042384 u ,mOfrSwyHkwifpmtky(ur-3) aysmufqHk;í Sd f f f rdwåLxkwfay;&ef avQmufxm;vmygonf/ uefYuGufvdkygu cdkifvHkaom taxmuf txm;rsm;jzifh aMumfjimygonfh&ufrS 15 &uftwGi; atmufazmfjyyg½Hk;odkY vlukd,wkdif f f vma&mufuefYuGufEdkifygonf/ une? c½dkif½Hk;(rEÅav;awmifydkif;)? rEÅav;NrdKU wpfOD;wnf;aom w&m;0ifZeD;jzpfaMumif; trsm;odap&efaMunmcsuf &efukewkdi;a'oBuD;? '*HkNrdKUopf(awmifykdi;)NrdKUe,f? 106 &yfuGu?f f f f NrdKifwef;om 12 vrf;? trSwf 215 ae OD;armifarmifwm(b)OD;cspfpdef 12^oCu(Edki)133104 ESihf a':eDeD0if; (b)OD;wifarmif 12^oCu f (Edkif)130280 wdkYonf 10-7-1980 ckESpfrS ,aeYtcsdefxd w&m;0if aygif;oif;aexdkifNyD; om;orD;av;OD; xGef;um;cJhygonf/ odkYjzpfygí uRefra':eDeD0if;onf OD;armifarmifwmESifh ,aeYtcsdefxd w&m;0if aygif;oif;aexdkionfh wpfOD;wnf;aom w&m;0ifZeD;r,m;jzpfaMumif; f trsm;odap&ef aMunmtyfygonf/ a':eDeD0if; trSwf 215? NrdKifwef;om 12 vrf;? 106 &yfuGuf? '*HkNrdKUopf(awmifydkif;)NrdKUe,f aysmufqHk; aMumif; uRefawmf armif[e;xufatmif EkiiHul;vufrSwf A- 048579 df d f onf aysmufqHk;oGm;ygojzifh awGU&Sdygu taMumif;Mum;ay;yg&ef/ zkef;-09-428035335 taMumif; Mum;yg uRefr rat;at;cif 12^ybw(Edki)029266 PP No: M-938032 f onf aysmufqHk;oGm;ygojzifh awGU&Sdu taMumif;Mum;ay;yg&ef/ zkef;-09-31634528
 • 27. rEÅav;NrdKU? 64 vrf;? NcHtrSwf '-2? 109 ae AdkvfrSL;ndK0if;(Nidrf;)-a':cifoef;OD;wdkYom; AdkvfBuD;oufvif;atmif-a':jrwf0wf&nf0if; (enf;jy? rEÅav;uGefysLwmwuúodkvf)wdkYarmif AdkvfBuD;ZmenfndK0if; M.B.,B.S (DSMA), Dip in Trauma & Ortho (Moscow),M.Med.Sc (Ortho) (Second Year) ESifh aejynfawmf? ZrÁLoD&dNrdKUe,f? okcod'¨d&yfuGuf? 'kwd,0efBuD;tdrf&mopf? trSwf 6 ae jynfaxmifpkw&m;vTwfawmfcsKyf? w&m;olBuD; OD;jrihf[ef-a':jrjrol (tv,fwef;jy? Nidrf;)wdkYorD;i,f? AdkvfrSL;ausmfaqGOD; ('kwyf&if;rSL;)? a':tdolol[efwdkYnDr rESif;*sL;*sL;[ef B.E,M.E (Civil) ti,fwef;tif*sifeD,m(2) NrdKUjy? jrefrmhausmufrsuf&wem a&mif;0,fa&;vkyfief;? owåKwGif;0efBuD;Xme wdkYonf 26-10-2013&ufwGif ESpfzufrdbaqGrsKd;rsm;ESifh *kPfoa&&SdvlBuD;rsm; a&SUarSmufwGif aphpyfaMumif;vrf; NyD;pD;ygaMumif;/ ESpfzufrdbrsm;ESifh AdkvfBuD;ZmenfndK0if;-rESif;*sL;*sL;[ef uefYuGufEkdifygaMumif; awmifBuD;NrdKUe,f? at;om,mNrdKU? trSwf 6 &yfuGuf? tuGuf trSwf 63? OD;ydkiftrSwf 147? {&d,m 0 'or 100 {u&Sd OD;at; ausmf trnfayguf ajriSm;*&efrl&if;rSm aysmufqHk;oGm;ygojzifh OD;va&mif(c)&JxufaZmftrnfjzifh aysmufqHk;? trnfajymif;? ajriSm; *&ef jyefvnfavQmufxm;rnfjzpfygí uefYuGufvdkolrsm;&Sdygu 15 &uftwGif; awmifBuD;c½dkif taxGaxGtkyfcsKyfa&;OD;pD;XmeodkY vma&mufuefYuGufEkdifygonf/ odyÜHESifh enf;ynm0efBuD;Xme pufrIESifh oufarG;ynmOD;pD;Xme enf;ynmwuúodkvf(rdw¬Dvm) tdwfzGifhwif'gac:,ljcif; 1/ odyÜHESifh enf;ynm0efBuD;Xme? pufrIESifhoufarG;ynmOD;pD;Xme vufatmuf&Sd enf;ynmwuúodkvf(rdw¬Dvm)twGuf atmufazmfjyyg y&dabm*ypönf;rsm;udk jrefrm usyfaiGjzifh 0,f,lvdkygaMumif; aMunmtyfygonf/ pOf ypönf;trsKd;trnf ta&twGuf 70 vHk; 1 Computer Table 2 "mwfcGJcef;oHk;pm;yGJ (8'x4'x3.5') 17 vHk; 3 yvwfpwpfxdkifcHk (vufwef;ryg) 100 vHk; 4 yvwfpwpfxdkifcHk(vufwef;yg) 10 vHk; 5 Aluminium Ladder (14 feet,2way Combination) 1 ck 2/ tdwzGihfwif'gyHkpHrsm;udk 29-10-2013&ufrSpí ½Hk;csetwGi; enf;ynmwuúokdvf f df f (rdw¬Dvm)wGif vma&muf0,f,lEdkifNyD; 26-11-2013 &uf 16;30 em&D aemufqHk; xm;í wif'grsm;wifoGif;&rnf/ 3/ tdwzGihfwif'gyHkpH? pnf;urf;csursm;ESihf tao;pdwtcsutvufrsm;udk enf;ynm f f f f wuúokdv(rdw¬Dvm) zke;-064-23888? 064-23900 ESihf 09-2200650wdkYwGif pHkprf; f f Ekdifygonf/ wif'gac:,la&;tzGJU enf;ynmwuúodkvf(rdw¬Dvm) rGefjynfe,f tdwfzGifhwif'gac:,la&;tzGJU wif'gzGifhvSpfrnfh&ufaMunmjcif; uefYuGufEkdifygaMumif; uefYuGufEdkifygaMumif; ,mOfrSwfyHkwifpmtkyf rdwåLavQmufxm;jcif; ,mOftrSwf 7,^90926? Jialing ? M/C ,mOfvuf0,f&Sdol a':at;at;cdkif 5^cOw(Edki) 053399 u ,mOfrSwyHkwifpmtkyf (ur-3)aysmufqHk;í rdwåL xkway; f f f &ef avQmufxm;vmygonf/ uefYuGufvdkygu cdkifvHkaom taxmuftxm;rsm;jzifh aMumfjimygonfh&ufrS 15 &uftwGif; atmufazmfjyyg½Hk;odkY vludk,fwdkifvma&muf uefYuGufEdkifygonf/ une?wdkif;OD;pD;rSL;½Hk;(rHk&GmNrdKU) oCFef;uRef;NrdKUe,f? ajrwdkif;&yfuGuf trS w f pH j y? ajruG u f t rS w f 267? ajruGufwnfae&m trSwf 267? pHjy 3 vrf;? pHjy&yfuGuf? oCFef;uRef; OD;armifarmif&if 12^oCu(Edkif) 054915 trnfayguf ESpf 60 *&ef ajrtm; trnfayguf OD;armifarmif&if (cifye;) uG,veojzifh a':vSusif 12^ Gf f Gf oCu(Edkif)054916 u wpfOD;wnf; aomZeD;awmfpyfaMumif; usrf;usdefvTm wifjyí tarGqufcHydkifqdkifaMumif;ESifh ta&mif;pmcsKyf&ef ajryHkul;avQmufxm; vm&m 14&uftwGif; uefYuGufEdkifyg onf/ NrdKUjypDrHudef;ESifhajrpDrHcefYcGJrIXme uefYuGufEdkifygaMumif; 1/ rGefjynfe,ftwGif; odrf;qnf;&rdaom w&m;½Hk;NyD;jywfarmfawmf,mOf 88 pD; twGuf tdwfzGifhwif'grsm;udk 6-11-2013 &uf (Ak'¨[l;aeY) eHeuf 9 em&DwGif taumufcGefOD;pD;½Hk;? urf;em;vrf;? armfvNrdKifNrdKUwGif zGifhvSpfoGm;rnfjzpfaMumif; aMunmtyfygonf/ 2/ tao;pdwfod&Sdvdkygu atmufazmfjyyg zkef;eHygwfrsm;okdY ½Hk;csdeftwGif; pHkprf; ar;jref;Edkifygonf/ zkef;-057-24901^24611^27178 (jynfe,fpDrHudef;a&;qGJa&;OD;pD;Xme½Hk;) wif'gac:,la&;tzGJU rGefjynfe,f prf;acsmif;NrdKUe,f? ajrwdkif;&yfuGuf? trSwf 27-i-2? ajruGuftrSwf 80? ajruGuwnfae&mtrSwf 18? r*Fvmvrf;? f prf;acsmif;NrdKUe,f? a':cifvS trnfayguf ESpf(60)ajrtm; trnfayguf a':cifvS ESifhcifyGef; OD;wifatmifwdkYuG,fvGefojzifh (1)OD;rsKd;rif;atmif12^pce(Edkif)005981? (2)OD;rsK;0if;atmif 12^pce(Edki)005807? d f (3)a':rmrmatmif 12^pce(Ed k if ) 005745?(4)a':EG,feDatmif12^pce(Edkif) 005928? (5)OD;0if;rif;atmif 12^pce (Edkif)005749? (6)a':axG;axG;atmif 12^pce(Edki)005958 wdkYu om;orD;rsm; f awmfpyfaMumif; usrf;usdefvTm? aopm&if; wdkYwifjyí tarGqufcHydkifqdkifaMumif; pmcsKyf&ef ajryHkul;avQmufxm;vm&m 14 &uf twGif; uefYuGufEkdifygonf/ NrdKUjypDrHudef;ESifh ajrpDrHcefYcGJrIXme &efukefNrdKUawmfpnfyifom,ma&;aumfrwD uefYuGufEdkifygaMumif; a'gyHkNrdKUe,f? ajrwdkif;&yfuGuf trSwf 2^EG,at;? ajruGutrSwf *^85? f f ajruGufwnfae&mtrSwf 256?pum;0g 3vrf;? EG,fat;&yfuGuf?a'gyHk OD;cspf odef;trnfayguf ESpf 60 *&efajrtm; trnf a yguf OD ; cspf o d e f ; (zcif ) ES i f h a':v,far(rdcif)wdkY uG,fvGefojzifh om;orD ; rsm;jzpf M uaom OD ; oef ; aqG 12^'ye(Ed k i f ) 030600? OD ; oef ; pd k ; 12^'ye(Ekdif) 030204? a':0if;jrifh 12^'ye(Edkif) 030549?OD;aZmfrif;[ef 12^oCu(Edkif)131418? a':eDeDjrifh 12^'ye (Edki) 030590? a':at;jrifhckdif f 12^'ye(Edki)030550 wdu usr;usevm f kY f df T aopm&if;rsm;ESifh *&efaysmufqHk;aMumif; &yfuGuftkyfcsKyfa&;rSL;½Hk;ESifh &Jpcef; axmufcHpmrsm;wifjyí ydkifqdkifaMumif; ESifh ta&mif;ajryHkul;avQmufxm;vm&m 14&uftwGif; uefYuGufEdkifygonf/ NrdKUjypDrHudef;ESifhajrpDrHcefYcGJrIXme &efukefNrdKUawmfpnfyifom,ma&;aumfrwD &efukefNrdKUawmfpnfyifom,ma&;aumfrwD omauwNrdKUe,f? ajrwdkif;&yfuGuf trS w f 8 ?ajruG u f t rS w f 703- B(c)? ajruG u f w nf a e&m trS w f 7 03^c? a&Ttkw*l 5 vrf;?8&yfuGu?f omauw f NrdKUe,f OD;xGef;wif trnfayguf ESpf 60 *&efajrtm; trnfayguf OD;xGef; wif uG,fvGefojzifh OD;bxGef;qdkolu omauwNrdKUe,f w&m;½Hk;ü 2013ckESpf w&m;rBuD;rItrSwf(38)jzifh ta&mif; t0,f pmcsKyf&ef w&m;pGJqkdcJhNyD; 26-82013 &ufpGJyg tEdki'Du&DESihf ,if;½Hk; f Zm&DrItrSwf 23^2013 t&ESifh *&ef rl&if;wifjyí w&m;½IH;udk,pm; bDvpf f a':wifarvGif 12^A[e(Edkif)020867 u ajryHkul;avQmufxm;vm&m 14 &uf twGif; uefYuGufEdkifygonf/ NrdKUjypDrHudef;ESifhajrpDrHcefYcGJrIXme &efukefNrdKUawmfpnfyifom,ma&;aumfrwD jyifqifzwf½Iyg&ef jrefrmhtvif;owif;pm 27-102013 &ufpGJyg pmrsufESm 3wGif yg&Sd aom uefYuGufEdkifygaMumif; acgif;pD;yg &efukefwdkif;a'oBuD;? '*HkNrdKUopf(ta&SU ydkif;)NrdKUe,f? 7 &yfuGuf? rif;wyfvrf;? trSwf 1270 tpm; trSwf 1207 [k jyifqifzwf½Iyg&ef/
 • 28. pm-3 pm-4 pm-6 Steven Gerrard Mesut Ozil U-23 S V JAPAN OLYMPIC Date Kick-off Venue - - - 20 November thuwanna Stadium
 • 29. abmvHk;toif;wpfoif;rSm uGif;v,f qdkwm t"dutusqHk;ae&m/ toif;wpf oif;vHk;&JU [efcsufudk xdef;nd§ay;&wmu uGi;f v,fjzpfovdk wduppfukd yHy;kd &mrSmvnf; k f h uGi;f v,fu t"duuswtjyif cHppfuvnf; hJ kd uGif;v,fu ulnDay;&jyefawmh t&Sif;qHk; ajym&&if uGif;v,f[m wpfoif;vHk;&JU armif;ESiftm;/ uGif;v,f[m toif;wpf oif;twGuf tif*sif/ toif;wpfoif;vHk;&JU ausm½dk;/ wu,fawmh abmvHk;tm;upm;enf; u tpktzGJUupm;enf;/ tpktzGJUupm;enf; jzpfwmeJtnD wpfO;D aumif; wpfa,mufpr;f Y G tm;xuf em;vnfrIjynfh0wJh tpktzGJU vdkovdk ae&mwpfae&mwnf; awmifhwif; uspfvspfae½kHeJYvnf; rvHkavmufwmrSef w,f/ a&SU? v,f? aemuf jynfhpHkrS atmifyGJ &Ekdifwmvnf;rSefw,f/ 'gayr,fh uGif;v,f ydi;f awmifwif;cdirmrI[m tjcm;toif;awG k h k f xuf ESmwpfzsm;omovdk uGi;f v,fyi;f jynfpkH kd h vHkavmufrI&Sdjcif;u wjcm;csKdU,Gif;csufawG ukd zmEkdifax;Ekdifr,fh oabm&Sdw,f/ txl;ojzifh bmpDvdkemudkMunfh/ olwdkY rSm xufjrufjynfpwhJ wduppfrLS ;ppfppfqvYkd h kH k f kd cyfrsm;rsm;r&Sdbl;/ aerm? qef;csufZfwdkYvdk awmifyHwkdufppfrSL;awGudk z,fvdkuf&if rufqDuvGJvkYd wjcm;r&Sdbl;/ NyD;awmh olwdkY rSm urÇmhtqifh A[dkcHppfrSL;aumif; odyfr&Sd bl;/ yDau;ukdomtxkdifcsNyD; oufBuD;upm; orm; yl,dk;eJY uGif;v,fupm;orm; rma&S ,mEkweYJ oifovd?k BuKH ovdk wGo;kH ae&w,f/ d Ykd h J 'gayr,fh olwdkYysuf,Gif;ovm;/ Munhf? rysuf,Gif;wJhtjyif atmifjrifrIawGtBudrf Budrf&w,f/ EkdifyGJawGtvDvD&w,f/ bm aMumifhvJ/ tajzu&Sif;w,f/ olwdkY&JU uGif; v,fpzUJG rI[m urÇmtESu toif;wdi;f xuf k YH k omw,f/ tifea,pwm? bufpuGu?f ZmAD? D zmb&D*ufpf/ xdyfwef;tqifhupm;orm; awGeJY csnfzGJUxm;wJh uGif;v,f/ wdkufppfudk vdkufyg&rvm;/ cHppfudkul&rvm;/ nDnGwf rQwwJh tay;t,leJY toif;&JU [efcsufudk xdef;&rvm;/ tm;vHk;udk xdyfwef;tqifh pGrf;aqmifEkdifwJh uGif;v,ftpktzGJU/ 'gaMumifhyJ olwdkY[m tvHk;pHkrjynfhpHk ayr,fh jynfpwoabmaqmifw,f/ tvH;k pHk h kH hJ rjynfhpHkayr,fh atmifyGJawG tcgcg&ovdk EkdifyGJawG tvDvD&w,f/ NydKifbufudk xdef;csKyfEkdifw,f/ ajymcsifwJh t"dyÜm,fu uGif;v,fydkif;&JU ta&;ygrI/ wjcm;rMunfheJY/ 'DEpy&Dr,mvd*rm bmaMumiftjcm;toif; S f D f S h awGxuf tmqife,fu a&SUa&mufvmovJ/ tajzu cyf&Sif;&Sif;av;/ olwkdY[m rSefuef wduswJh ac:,lrIjyKvkyfEkdifcJhjcif;u t"du tm;omrI/ txl;ojzifh tdaZ;vfukd &&Svuf k d kd rI[m olwdkY&JU ajcvSrf;awGudk ydkrdkjynfhpHkap w,f/ xdrdapw,f/ ajym&&if tdkaZ;vfudk jznfvur[m uGi;f v,fyi;f twGuomru h kd f I kd f wdkufppfydkif;udkyg jynfhpHkoGm;apw,f/ bm aMumifv/ tajzu &Si;f &Si;f av;/ uGi;f v,f h J ydkif;u awmifhwif;uspfvspfvmwmeJYtrQ yGJukd pdk;rdk;Ekdifr,f/ yGJukd pdk;rdk;EkdifwmeJYtrQ tcGita&;awG&r,f/ tcGita&;awG&wm hf hf eJYtrQ *dk;awG&wJhoabm/ rESpfu tmqife,f&JU *dk;oGif;tm;eJY 'DESpf*dk;oGif;tm;udkyJ avhvmMunfh/ olwkdY [m yGJpOf(9)tNyD;rSm rESpfu 15 *dk;om&ay r,fh 'DESpf*dk; 20 txd &xm;wmutajz/ wdkufppfydkif;udk tm;jznfhrIr&SdwJhMum;u 'Dvdk *dk;ydk&vmjcif;[m uGif;v,fydkif;&JU ta&;yg rIudk ydkjrifomw,f/ wu,fawmh 'D&moDrSm y&DrD,mvd*f xdywef;toif;wdi;f eD;yg;[m uGi;f v,fyi;f f k kd udk t"dujznfhcJhMuwm/ tmqife,fu tdk aZ;vfukd aygifoef; 40 ausmf ay;ac:ovkd 0DvD,H? zmeef'ifndKwdkYukd cs,fvfqD;eJY refpD; wD;u aygifoef; 30 pDay;ac:wJhtjyif ref,lu z,fvdkifeDudk aygif 27 oef;ausmf? pyg;u vmr,fvmudk aygif 26 oef; ay;ac: cJrawG[m uGi;f v,fyi;f &JU ta&;ygrItwGuf h I kd taumif;qH;k jzpfatmif tNyKd itqdijf yKjyifchJ f k Muwmqdkwm xifom jrifomvGef;w,f/ 'gayr,fh 'Dae&mrSm wpfckMum;jzwf ajymp&m&Sdwmu 'DvdkuGif;v,fydkif;twGuf tNydKiftqdkif ac:,ltm;jznfhMuwJh txJrSm vDAmyl;awmhrygbl;/ 'DvrygwJMh um;u vDAm kd yl;uvnf; tmqife,fvdkyJ a&SUxGufvm w,f/ bmaMumifhvJ/ omreft& Munfh&if awmh qGm&ufZfeJY pwm&pfwdkY&JU wkdufppfydkif; xufjrufvmrIu tc&musovdk&Sdayr,fh vufawGUususMunfh&if pwDAif*s&wf&Sdae jcif;u toif;udk enf;enf;av;tajymif; tvJvyvu½eYJ twufbufO;D wnfom;wJh k f kd f Hk G txdjynfhpHkrI&Sdaewmudk awGU&jrif&r,f/ txl;ojzifh a&mf*sm[m 'D&moDrm cHppf S rSL; oH;k OD;omxm;wJh yHp3-5-2eYJ &ifqiw,f/ k H kd f 'Dupm;uGufudku uG,f;v,fudk tm;jyKwJh upm;[ef/ 'Dupm;uGufrSm uGif;v,f[m wduppfukd tjynft0vduyg&ovdk cHppfukd k f h k f vnf; tjynft0ulEizYkd vdw,f/ 'Dvupm; h dk f k kd uGufrsKd;udk a&mf*sm bmaMumifhoHk;ovJ/ tajzu &Si;f &Si;f av;/ *s&wfvkd upm;orm; &Sdaejcif;[m a&mf*smtwGuf olYpdwful;udk yHkazmfzdkY tm;wpfckjzpfapw,f/ t&Sif;qHk; ajym&&if *s&wfu t&nftaoG;jynfhvGef; wJh uGif;v,fA[dkupm;orm;ppfppf/ NyD;cJhwJh y&Dr,mvd*ypOf (8)rSm y&Dr,mvd**;kd 100 D f JG D f jynfhcJhjcif;[m olY&JU wdkufppfydkif;udk vdkufyg tm;tay: oHo,uif;&Sif;apwJh tcsuf wpfck/ ajym&&if tJ'DoGif;*dk; 100 rSm {&d,m twGif;u oGif;wJh*dk;u *dk; 50? {&d,mtjyif uae oGi;f wJ*;kd u 27 *d;k ? y,fe,fwoi;f *d;k h D G u *dk; 20? wnfuefabmuaeoGif;wmu oHk;*dk;? b,fae&murqdk tqHk;owfEkdifpGrf; &Sdw,fqdkwJhoabm/ NyD;awmh 'D*dk; 100 rSm nmajceJYoGif;cJhwmu 86 *dk;? b,fajceJYu &Spf*dk;? acgif;wdkufoGif;wmu ajcmuf*dk;qdk awmh nmoefjzpfayr,fh ta&;MuHK&if MuHK ovdk tqHk;owfEkdifolqdkwmuvnf; &Sif; w,f/ 'ghtjyif 'D*dk; 100 rSm tdrfuGif;oGif; *dk;u 61 *dk;? ta0;uGif;oGif;*dk;u 39 *dk;qdk awmh uGif;ra&G;wJh oabmvnf;aqmif w,f/ txl;ojzihf *s&wf[m toif;i,fav; awGudkom *dk;oGif;Ekdifolr[kwfbl;/ olY&JU oGif;*dk; 100 rSm ref,l? refpD;wD;? pyg;? tmqife,f? cs,fvfqD;? tJAmwefwkdYvdk toif;aumif;awGbufoi;f wJ*;kd u *d;k aygif; G h 20 wdwd&Sdw,f/ 'g[m yGJBuD;yGJaumif;awG rSmyg ajcpGr;f jyEkioqwm jrifomw,f/ d f l kd 'gawmif *dk;oGif;tm;wpfckwnf;&SdNyD; zefwD; ay;rIawG? jzwfwifabmawG? ay;ydkYrIawG? tcGifhta&;&atmif vIyf&Sm;EkdifrIawGryg ao;bl;/ t&Sif;qHk;ajym&&if y&DrD,mvd*f NyKd iywpfcwnf;rSmwif ol[m vDAmyl;twGuf f JG k *dk;aygif; 80 wdwd&atmif zefwD;ay;cJhNyD;NyD/ 'DzefwD;ay;Ekdiftm;u ½dGKifudef;? aygvfpcdk; wdkYxufawmifomwJh zefwD;rI/ 'Dawmh olY&JU wduppfukd vduygtm; b,favmufaumif; k f k f ovJ/ jrifomNyD/ 'gayr,fh olYtaMumif;ajym&if 'Dwpfck wnf;eJYawmh &yfxm;vdkYr&bl;/ bmaMumifh vJqdk&if ol[m wdkufppfudkomru cHppfudk yg taumif;qHk;ulEkdifoljzpfwmu t"du taMumif;w&m;/ wjcm;rMunfheJY/ t*Fvef twGuf pGrf;aqmifay;rIudk jyefMunfh/ pkpk aygif; 107 yGJ upm;cJh&rSm abmvHk;vk,lrI u 325 Budrf/ 'Dvdk vk,l&mrSm atmifjrifwJh tBudrfu 237 Budrf? &Sif;xkwfrIu tBudrf 120? [efYwm;rIu 42 Budrf? Mum;jzwfvk,l rIu 182 Budrfqdkawmh vdktyf&if vkdtyfcsdef rSm cHppfudkyg taumif;qHk;ulEkdifolqdkwm &Sif;w,f/ 'gaMumifhvnf; a&mf*smpfu tjcm; toif;awGetNyKd if uGi;f v,fyi;f twGuf aiG YJ kd 'gayr,fh b,fvdkyJjzpfjzpf 'DESpfOD;udk ydkixm;wJh tmqife,fa&m vDAmyl;yg 'D&moD f rSm ajcpGrf;jyaewm jiif;p&mr&Sdbl;/ ajym& &if uGif;v,fydkif; jynfhpHkrI&SdwJh ESpfoif;pvHk; vm;&maumif;udk awGUae&wJoabm/ 'Dawmh h wu,fvrsm; 'DEpoif;xdywuawGUvm&if Ykd S f f kd f bmawGjzpfvmrvJ/ uGi;f v,fyi;f tm;NyKd irI kd f awG&vmr,f/ tdaZ;vfeYJ *s&wfEi;f ,SOrawG dS k dI f I tajzay:r,f/ tdyfrufqdk;awGudk acszsuf vdrawGuae jzmxGuvmr,ftm;eJY NyKd iqif k I f h f kd rIjyif;r,f/ 'gudkvnf; odyfawmh apmifhp&m rvdkawmhbl;/ y&DrD,mvd*fyGJpOf(10) Ekd0if bm 3 &ufrSm 'DESpfoif;qHkNyDqdkawmh.../ uGif;v,fydkif; ta&;ygrIeJYtwl b,folu b,foukd tom&oGm;rvJ apmifMh unfMh uyg Yl pdkY/ / tar&duefEkdifiH e,l;*smpDü xdk;owfcJh aom tjynfjynfqdkif&mvufa0SYtzGJUcsKyf (IBF) vdkuf[JAD;0dwfwef; csefyD,Hcg;ywfvk yGJwGif tEkdif&&SdcJhol vuf&SdcsefyD,H tar&d uefEkdifiHom; bm;eufa[mhyfuif;pfonf urÇmhvufa0SYcsefyD,H cg;ywfwpfck&&Sdonfh touftBuD;qHk; vufa0SYorm;tjzpf pHcsdef opfwifEkdifcJhonf/ touf 48 ESpft½G,f&Sd a[mhyfuif;pf onf NyD;cJhonfh rwfv 9 &ufwGif wpfEkdifiH wnf;om; wmAk&pfuavmufukd tEki,um d d f l IBF vdkuf[JAD;0dwfwef; csefyD,Hcg;ywf&&Sd cJhNyD; tqdkygyGJü urÇmhvufa0SYcsefyD,Hcg;ywf wpfck&&Sdonfh touftBuD;qHk; vufa0SY orm; pHcsdefwifEdkifcJhonf/ a[mhyfuif;pfonf IBF vdkuf[JAD;0dwf wef; csefyD,Hcg;ywf umuG,fyGJtjzpf NyD;cJh onfh atmufwdkbmv 26 &ufwGif pdefac: ol *smreDEiiom; um½dr&uf(30ESp)ESihf 12 dk f H k l f csDyGJ xdk;owfcJhjcif;jzpfNyD; trSwfjzihftEkdif&&Sd um csefyD,Hcg;ywfudk qufvufumuG,f tajrmuftjrm;tukefrcHcJhwm? 'gaMumifhyJ/ a&mf*smpf[m uGif;v,ftom;ay;AsL[mudk &J&00o;kH wm/ cif&i;f &Si;f ajym&&if 'Dvui;f J hH hH S kd G v,fupm;orm;rsKd;[m csefyD,HqkrSef;wJh toif;wdkif;rSm &Sdudk&Sdoifhw,f/ ajym&&if *s&wf[m tmqife,fudk tckqGJjr§ifhaewJh tdkaZ;vfxufawmif ydkNyD;jynfhpHkolvdkYawmif ajymMuw,f/ txl;ojzifh tdkaZ;vf[m urÇmhxdyfwef; uGif;v,fupm;orm;wpfOD; qdkwm rSefayr,fh wdkufppftwGuom f tm;ud;k &Ny;D *s&wfvkd cHppftwGuf tm;rjzpf wmu 'DESpfOD;teuf tBuD;rm;qHk;jcm;em;rI vdkY jrifMuw,f/ EkicjhJ cif;jzpfonf/ a[mhyuif;pfonf rl&uf d f f ESihf xd;k owfconfyü olu,wiwifxm;cJh hJ h JG kd f dk f onfh urÇmhvufa0SYcsefyD,H cg;ywfwpfck &&Sdonfh touftBuD;qHk; vufa0SYorm; pHcsdefudk csdK;jzwfum pHcsdefopfwifEkdifcJhjcif; jzpfonf/ rl&ufEix;dk owfconfyü a[mhuif;pf S hf hJ h JG onf119-108?119-108? 117-110 trSwf jzifh tEkdif&&SdcJhjcif;jzpfonf/ 1988 ckESpfwGif ya&mfzuf&Sife,f vufa0YSavmuokdY 0ifa&mufcJhol a[mhyf uif;pfonf ya&mfzuf&Sife,fb0wGif pkpk aygif; 62 yGJ xdk;owfchJ&mü 54 yGJEkdif? 6 yGJ ½HI;edrfhum 2 yGJ oa&uscJhNyD; 32 yGJwGif tvJ xdk; tEkdif,lEkdifcJholjzpfonf/ a[mhyuif;pfu rl&ufEiyJG rwkirwif f S hf d f D G ½HI;yGJr&Sdao;ol ar0JvfomESifh xdk;owf&ef qE´&SdaMumif; ajymqkdcJhonf/ pmrsufESm 8 rS 2013 ckESpf Formula One um;armif; &moD NydKifyGJ 19 ckpvHk; NyD;qHk;&ef oHk;yGJ vdkcsdefüyif Red Bull-Renault toif;rS *smreDEdkifiHom; qDbufpwD,efAufwJvfu 2013 ckESpf Formula One NydKifyGJ csefyD,H tjzpf atmifyGJcHEkdifcJhNyDjzpfonf/ AufwJvf onf 2010? 2011? 2012 ckESpf Formula One um;armif;NydKifyGJrsm;wGifvnf; csefyD,H qkrsm; &&SdcJholjzpfNyD; ,ckESpfwGif av;Budrf ajrmuftjzpf atmifyGJcHEkdifcJhjcif; jzpfonf/ touf 26 ESpt½G,&dS Aufwvonf f f J f Ny;D cJonfh atmufwbm 27 &ufwif tdE, h kd G ´d EkdifiHü usif;ycJhaom 2013 ckESpf Formula One um;armif;NydKifyGJ 16 ckajrmufNydKifyGJ f JG jzpfonfh Indian Grand Prix NyKd iyü yxr ae&mjzihyef;0ifcNhJ y;D aemuf csey,qqwc;l f f D H k G f cJhjcif;jzpfonf/ AufwJvfonf NydKifyGJ 16 yGJ ,SOfNydKifNyD; cseü pkpaygif; &rSwf 322 rSwjf zihf xdyq;kH rS d f k f OD;aqmifaeNy;D 'kw,ae&mrS zm&D&mtoif; d rS zmeef'tvGeqkd xuf 115 rSwtomjzihf kd f f csefyD,Hqk qGwfcl;EkdifcJhjcif;jzpfonf/ Aufwvonf aemufq;kH ,SONf yKd iconfh J f f hJ 6 yGJqufwdkuf yxrae&mjzihf yef;0ifcJhNyD; &moDwpfavQmufv;kH wGif yxrae&mjzihf 10 Budrf yef;0ifxm;oljzpfonf/ Red Bull-Renault toif; enf;jy c&pöwD,ef[Gefemu AufwJvfonf Formula One um;armif;NydKifyGJü csefyD,Hqk 7 Budrf &&Sdxm;um qkzvm;trsm;qHk; &&Sdol tjzpf pHcsdefwifxm;ol *smreDEkdifiHom; rduu,f½LS ;arum pHcseukd csKd ;jzwfEivrhf k f d f dk f d rnf[k csD;usL;ajymqdkcJhonf/ 2013 ckESpf Formula One um;armif; NydKifyGJ&moDudk NyD;cJhonfh rwfv 17 &ufwGif MopaMw;vsEiiü pwifcNhJ y;D aemufq;kH NyKd iyJG dk f H f jzpfaom yGJpOf 19 udk vmrnfh Edk0ifbmv 24 &ufwGif b&mZD;EkdifiHü usif;yrnfjzpf onf/ ,ckEpf &moD 17 ckajrmuf NyKd iyjJG zpf S f aom Abu Dhabi Grand Prix NydKifyGJudk Edk0ifbmv 3 &ufwGif ,lattD;EkdifiHü usif;yrnfjzpfonf/ upm;onfhajcprf;yGJESpfyGJpvkH;wGif jrefrmtoif;rSm &v'fraumif;bJ½IH;yGJMuHKawGUcJhonf/ vuf&jdS refrm,l-23 toif;rSm awmifu&;D ,m;ESifh *syefEiioom;a&mufí ajcprf;yGrsm; dk dk f H Y dk G J upm;vsuf&Sdonf/ atmufwkdbmv 18 &ufrS 30 &uftxd awmifukd&D;,m;EkdifiHwGif avhusifhrIrsm; jyKvkyfcJhaom jrefrm,l-23 toif;rSm ajcprf;yGJ ig;yGJupm;cJh&m wpfyGJEkdif ESpfyGJoa&? ESpfyGJ½IH;edrfhcJhonf/ jrefrm ,l-23toif;rSm Ekd0ifbm 1 &ufrS 10 &uftxd *syefEkdifiH tkdqmumNrdKUwGif qufvufavhusihfrnfjzpfNyD; ajcprf;yGJrsm; xyfrH,SOfNydKif upm;rnf jzpfonf/
 • 30. aemufcHorkdif; ydef;Oukd vlwkdif;pm;zl;Muonf/ urÇmhEkdifiHrsm;wGifvnf; a&S;ya0 oPDuyif yde;f Oukd pm;aomufcMhJ uonf/ a&S;a[mif; tD*spEiiom;rsm; f dk f H t"du tpm;taomuf (Staple Food) jzpfcJhonf/ *&dacwfESihfa&mr acwfuyif yde;f OrSm vlwEifh uRr;f 0ifNy;D jzpfonf[k ,lqMuonf/ wcsKUd u Ydk S vnf; ,if;umvxufapmonfh bDpD 5000cefYuyif tdE´d,EkdifiHwGif pkdufysKd;jzpfxGef;cJhonf[k qkdMuonf/ rnfokdYqkdap rsufarSmufumv wGif ta&SUtm&SwpfcGifESihf ypdzdwfa'orsm;rSonf taemuftmz&du EkdifiHrsm;txd ydef;Oukd wGifus,fpGm pm;okH;vsuf&Sdonf/ pm;okH;rIykHpH tqifhqifh jyKjyifajymif;vJrIrsm;ukd aqmif&Gufvsuf&Sdaeonfh rdrdwkdYEkdifiHwGif aus;vufa'ozGHUNzdK;a&;ESihf qif;&JrIavQmhcsa&; vkyief;rsm;ukvnf; tifwutm;wkutaumif f d dk f d f txnfazmfaqmif&Gufvsuf&Sdaeygonf/ pkdufysKd;a&;vkyfief; xGufukefrsm; zGHUNzdK; wkd;wufa&;twGuf okawoevkyfief;rsm;ukd jynfwGif;tiftm;jzifhomru EkdifiHwumtul tnDrsm;jzifhyg taumiftxnfazmfvsuf&Sdae ouJhokdY aus;vufa'o tao;pm;ukefxkwf vkyief;rsm; wk;d wufzUHG NzKd ;a&;udvnf; tifwuf f k kd tm;wduf aqmif&uvsu&aeygonf/ xdtwl k G f f dS Yk or0g,rvkyief;rsm;? tao;pm;ESifh tvwfpm; f pD;yGm;a&;vkyfief;rsm;? aea&mifjcnfpGrf;tifESihf ZD0"mwfaiGUuJoaom aus;vufpr;f tifvyief; h Ydk G k f rsm;ukd oufqkdif&mu@tvkduf taumif txnfazmfaqmif&Gufvsuf&Sdygonf/ aus;vufa'ozGUH NzKd ;a&;ESifh qif;&JravQmcs I h a&;twGuf csrSwfaqmif&Gufvsuf&Sdonfh vkyfief;pOf (8)&yfteuf aus;vufvlrIpD;yGm; zGHUNzdK;wk;d wufa&;qki&mvkyief;e,fy,fajcmufck d f f wGif qufoG,fa&;u@onfvnf; wpfcktyg t0if j zpf o nf / ,if ; ok d Y t ygt0if j zpf a om qufoG,fa&;u@onf aus;vufa'ozGHUNzdK; a&;vkyief;rsm;ukd xda&muf oGuvufv,upm f f G f l G jzifh aqmif&Gufay;Ekdifrnfh u@wpfckvnf; jzpfygonf/ Ekiiwumukd Munhvuyguvnf; d f H f dk f qufo,a&;u@zGUH NzKd ;wk;d wufonfh Ekiionf G f d f H ykdrkdjrefqefpGm zGHUNzdK;wkd;wufNyD; qufoG,fa&; u@ zGHUNzdK;rItm;enf;onfhEkdifiHonf zGHUNzdK; wkd;wufrI aES;auG;onfukd awGUEkdifygonf/ ,aeYtcsdefwGif rdrdwkdYEkdifiH rkdbkdif;zkef; odyfonf;qonf enf;yg;aeaomfvnf; rMum rkdbkdif;zkef;rsm;ukd xda&mufpGm tokH;jyKEkdifrnfh f l awmhonfEprsm;twGi;f vlO;D a&&mEIe;f jynhe;D yg; t½k;d &Si;f qk;H ESifh tvG,uq;Hk enf;vrf;rsm;tjzpf h S f f Call Centre rsm;wGif pkdufysKd;a&;? arG;jrLa&; ponf0efaqmifrrsm;ukd oufqi&m0efBu;D Xme h I dk f rsm;u 0efaqmifay;jcif;jzihf aqmif&uEirnf G f dk f jzpfonf/ Call Centre rsm;wGif aus;vufa'o zGHUNzdK;a&;twGuf eHygwfwpfckowfrSwfí pkduf ysKd;a&;? arG;jrLa&;? usef;rma&;paom u@ rsm;cGum aus;vufjynforsm; tcuftcJrsm;? J l vkdtyfaom enf;ynmtaxmuftyHhrsm;ukd ajzMum;0efaqmifray;Ekia&; aqmif&u&rnf I d f G f jzpfonf/ ,if;okYd aqmif&ujf cif;jzihf aus;vuf G aejynfolrsm;twGuf vkdtyfaomenf;ynm h d f dk d rkdbkdif;zkef;odyfonf;q &Sdvmawmhrnfjzpfyg taxmuftyHrsm;ukd tcsewtwGi;f &&Satmif onf/ rkbi;f zke;f onf vlwi;f vufvr;f rDEiNf y;D aqmif&GufEkdifrnfjzpfum aus;vufa'ozGHUNzdK; d dk dk S dk vG,ful½kd;&Sif;qkH; enf;vrf;rsm;jzifh ukdifwG,f a&;ukd xda&mufpGm taxmuftuljzpfapEkdif tokH;jyKEkdifonfh tajccHtkdifpDwDypönf;wpfck rnfjzpfonf/ tdE´d,EkdifiH tef'&my&ma'h&Sfjynfe,f&Sd yifjzpfonf/ ,if;okaom tajccHtipwypön;f Yd dk f D D Yd jzpfonfh rkdbkdif;zkef;rsm;onf wkdif;jynf zGHUNzdK; Parish- karam Call Centre onf ,if;okaom I l wk;d wufa&;twGuf ta&;ygaom ypön;f tok;H 0efaqmifrrsm;ukd jynfe,ftwGi;f &Sd jynforsm; taqmifwpfckjzpfaomfvnf; vlwkdif;rkdbkdif;zkef; tvG,fwul&&SdEkdifa&; axmufyHhajzMum;ay; ukdifEkdif½kHrQjzifh trSefwu,f zGHUNzdK;wkd;wufvm onfh pifwmwpfcjk zpfonf/ ,if; Call Centre rnfawmhr[kway/ vlwi;f vufxwif a&muf&dS onf trsm;jynfol ½kH;ydwf&ufrsm;tygt0if f dk J G vmawmhrnfh rkdbkdif;zkef;rsm;ukd tusKd;&SdpGm 24 em&D 0efaqmifrIay;aeonfh Call Centre tok;H jyKjcif;jzihf aus;vufa'orsm; zGUH NzKd ;wk;d wuf jzpfonf/ ,if;onf tGefvkdif;tajccHonfh vmaprnfh enf;ynmtaxmuftyHrsm; vktyf Software rsm;? Database pepfrsm;ukd tokH; h d jyKNyD; oufqkdif&mXmeqkdif&mrsm;ESihf csdwfquf ygao;onf/ pmrsufESm 5 odkY xkdokdY aus;vufa'ozGHUNzdK;a&;twGuf um ajzMum; urÇmh&moDOwkajymif;vJrI? opfawmrsm;jyKef;wD;rIESifh vltcsKdU wd&pämefxGufypönf;rsm;tm; w&m;r0ifa&mif;0,frIwdkYaMumifh obm0 awm½dkif;wd&pämeftcsKdUrSm rsKd;okOf;aysmufuG,fawmhrnfhtEÅ&m,fESifh &ifqiMf uKH awGUae&onf/ xdaMumifh Ekiiawmftpd;k &u opfyifopfawmrsm; kd Yk d f H rjyKe;f wD;a&;ESihf EkiitwGi;f &Sd obm0awm½di;f wd&pämefrsm;tm; xde;f odrf; d f H k umuG,fapmifha&Smufjcif;vkyfief;rsm;udk aqmif&Gufvsuf&Sdonf/ odkY&m wGif ,ciftcsdefrsm;uuJhodkY obm0awm½dkif;wd&pämefrsm;rSm aygrsm;jcif; r&Sdawmhojzifh ,cifuvlwdkYtoHk;jyKcJhMuaom wd&pämefxGuf vlYtoHk; taqmifypön;f rsm;rSm &Sm;yg;íwefz;kd Bu;D rm;vmonfukd awGU&onf/ at'D 19 &mpkcefu vlwonf rdrwaetdre&rsm;wGif orifO;D csKrsm;udk tvSty Y Ykd d Ykd fHH d taejzifh cswqtoH;k jyKcMhJ uouJoYdk usm;om;a&? orifom;a&? rdausmif; d f JG h ydef;O(Taro Root) t&omrSm tmvl;ESihfqifwlojzihf tylykdif; a'o tmvl; (Potato of the Tropics)[k wifpm;Muonf/ jyKwfí vnf;aumif;? aygif;ívnf;aumif; pm;okH;avh&SdMuonf/ zkwfívnf; pm;Muonf/ tom;ESia&mí aMumfcsupm;Muonfvnf; &Sonf/ ESpouf fh f d f olwu Oukomru t&Guuyif azsm&nfvyí tjcm;azsm&nfrsm;ESifh Ydk d f dk f k f f a&mpGufaomufokH;Muonf/ ydef;OwGif u,fvfpD,rfatmufZJvpf (Calcium Oxalic) yg0ifaomaMumifh tenf;i,fawmufaom tmedoif&onf/ dS csufjyKwfvkdufaomtcg u,fvfpD,rfatmufZJvpfukd acszsufay;ojzifh qdrfhaomt&omukd jzpfaponf/ ydef;OESihfusef;rma&; yde;f Oukd a&S;,cifuyif ½k;d &my&aq; azmfpyf&mwGif xnfoi;f tok;H jyK h G avh&MdS uonf/ 4if;wGif tm[m&"mwf<u,f0pGm yg0ifNy;D tpmaMunuf vG,apojzihf &ifaoG;i,frsm; f ukd aumif;pGmzGHUNzdK;BuD;xGm;ap onf/ ydef;Oukd pm;okH;jcif;jzifh tonf;a&m*grsm;ukd umuG,f EkdifaMumif; prf;oyfawGU&Sd Ny;D jzpfouJoYdk tzktydrhf h (Allergics) xGufol rsm; twGufvnf; aq;aumif; wpfvuf jzpfonf/ ,cktcg qD;csKaoG;csK?d ckctm;usqif;rI ul;pufa&m*gESifh tcsKUd aom d H uifqma&m*grsm;twGuvnf; yde;f Oonf aq;zuf0iftok;H wnfrnf[k f h ,lqvmMuonf/ aoG;wGi;f &Sd oMum;"mwfudk avQmcsEií aoG;vnfywff h dk f rIudk rSeuefapjcif;u ESv;Hk a&m*gESiuifqma&m*gjzpfym;jcif;rS umuG,f f fh G Ekirnfjzpfonf/ 4if;wGif uifqma&m*gumuG,Eionfh u,f½wif;ESifh d f f dk f dk u½kdifwkdZefoif "mwfaygif;rsm; yg0ifvsuf&Sdonf/ tqkwfESihfESvkH; <uufom;uifqm? ta&jym;ESicwi;f uifqma&m*grsm;ukd wm;qD;Ekionf/ fh H G d f cE¨muk,twGi;f &Sd qJvrsm;ESit&nfMunftwrsm;ukd oufwrf;&SnapNy;D d f f fh d f f tjriftm½kHukd ykdrkdaumif;rGefaponf/ pmrsufESm 5 odkY om;a& ponfwdkYudkvnf; pm;yGJcif;? ukvm;xdkifcif;rsm;tjzpf rdrdwdkY *kPftqifhtwef;udk ay:vGifap&ef toHk;jyKcJhMuonf/ a&pBudKNrdKUe,f qifBudKUaus;&GmtwGif;&Sd tavmif;pnfolrif;BuD; wnfxm;udk;uG,fcJh aom ordkif;0ifodMum;rif; qufoaom o&u©efjrwfpGmbk&m;tm½kHcH twGif;ü orifOD;csKdjzifh jyKvkyfxm;aom ukvm;xdkif ESpfvHk;udk awGU&Sd& onf/ tqdkyg orifOD;csKdukvm;xdkifESpfvHk;udk rnfonfhckESpfu rnfolu vSL'gef;onfudk rod&Sd&ay/ orifOD;csKdukvm;xdkifwpfvHk;vQif OD;csKd 24ck yg&Sdí orifzdk 12 aumif&rSomvQif xdkukvm;xdkifrsKd;wpfvHk;&Ekdifay vdrrnf/ ,ckacwf ,cktcsewif xduoaom ukvm;xdirsK;d wpfv;kH &Ekif toH;k jyKawmhjcif;r&SawmhNy[k od&onf/ xdorifO;D csKuvm;xdiEpv;kH udk hf d f G k hJ Ykd k f d d D k d k k f S f &efrSm rvG,fulEkdifawmhay/ xdkorifOD;csKdukvm;xdkifESpfvHk;udk ,cifu a&T*lausmif;xdkifq&mawmf OD;auhZm&PESifh bk&m;a*gyutzGJUu bk&m;a&oyÜm,f&mwGif bk&m;wif&ef toHk;jyKcJhMuí ,ckwGifrl xdkuJhodkY xdef;odrf;apmifha&Smufxm;onf[k od&Sd&onf/
 • 31. uREywaexkivsu&aom jynfaxmifpk fk f Ydk d f f dS jrefrmEkiiwiA'bmom0if jrefrmwki;f &if; d f H G f k ¨ d om;vlrsKd;rsm;tm;vkH;u tav;xm;jrwfEkd; pGmusif;yMuonfh ½kd;&m"avhyGJawmfrsm;xJü 0gvuif;vGwfoDwif;uRwfonfh ]]oDwif; uRwyawmf}}ukd EkiiEit0ef;wGif pnfum; f JG d f H S fh okdufNrdKufpGm usif;ycJhMuonf/ &Srf;jynfe,f(awmifykdif;) vif;ac;c½kdif vif;ac;NrdKUe,ftwGif; rSDwif;aexkdifMu aom &Srf;wkdif;&if;om;vlrsKd;rsm;ESihftjcm; aom wkdif;&if;om;wkdYu jrwfAk'¨tqkH; trESihfavsmfnDpGm tESpfom&jynfh0onfh ,if;wkdY½kd;&m 0guRwfyGJESihfuxdefvsmouFef; uyfvSLyGJukd vef;ac;(ac:) vif;ac;&Gm pwifvmcJhonfh bkd;bGm;pOfqufa&S;umv rSpí rysufruGufusif;yvmcJhMuonfrSm ,aeYwkdifjzpfaMumif; od&Sd&onf/ 0guRwfyGJawmfqkdonfrSm OykofoDwif; vjzpfaom 0gqkdvjynfhaeYrSpí 0gwGif; vqef; 8 &uf? vqkwf 8 &ufESihfvjynfh? vuG,faeYwkdif; vlBuD;vli,fra&G;oDwif; Oykofapmifhxdef;NyD; oDwif;uRwfvjynfh aeY y0g&PmaeYtxd rysuaom q&mawmf f oHCmawmfESihf oDv&Sifrsm;ukd OykofaeY txGuf&ufwkdif; (&Srf;pum;tac: ]]pm*}} ac: Oykofonf)wkdYtm; tvSL&Sifrsm;u qGrf;? MumqH[if;cg;? rkefY[if;cg;? acgufqGJ aMumfESihf acgufqGJjyKwf tm[m&rsm;ukd vSL'gef;auR;arG;Muonf/ Oykofonfrsm; bufrS jyefvnfí rdrw oDvapmifxe;f cJh d Ydk h d onfh orm"dynm odu©mokH;&yfukd ESvkH; oGif;um ukokdvfjyKtvSL&Sifrsm;xHokdY qk ay;ukokdvftjyeftvSefarwåmrQa0ay;cJhMu onf/ þonfukd 0guRwfyGJ okdYr[kwf oDvatmifyGJ[k ac:a0:orkwfaMumif; vif;ac;NrdKU r[m0d[m&pmoifwkdufrS q&mawmft&Sif0@om&xH avQmufxm; ar;jref;í od&SdrSwfom;cJh&onf/ þyGJawmf ukd ESpfpOf oDwif;uRwfvqkwf 5 &ufESifh 6 &ufaeYokdYa&mufvQif NrdKUe,fvkH;uRwf bkef;awmfBuD;ausmif;rsm;tm;vkH;ü pwif um wefaqmifrkef;vjynfhaeY a&mufonf txd wpfvwkdifwkdif wpf&GmNyD;wpf&Gm&Sd bke;f awmfBu;D ausmif;wki;f u wpfqufwnf; d usif;yoGm;avh&SdMuonf[k oufBuD;&G,ftkd ay:axmufr,faxmufrsm; (tbkd; tbGm; rsm;)u qkdygonf/ Ak'¨bmom0if &Srf;wkdif;&if;om;vlrsKd; rsm;onf ,ckuJhokdY usif;yaom ½kd;&m 0guRwovatmifyEifh wGzufum ]]uxdef f D JG S J vsm}} ouFe;f uyfyuyg wpfygwnf;pkaygif; JG dk usif;yonf[k a'ocHrsm;u qkdygonf/ uxdefvsmouFef; uyfvSLylaZmfuefawmh onfhyGJonf Ak'¨bmom0ifjrefrmwkdif;&if; om;rsm;tm;vkH;u ESpfpOf wefaqmifrkef; vqef;rS vuG,ftxdusif;yMuonfhyGJjzpf aomfvnf; &Srf;wkdif;&if;om;wkdY wGJzuf usi;f yaom ,ckyawmfonf toGiwpfrsK;d JG f qef;ayonf[k qkdEkdifygonf/ &Srf;wkdif; &if;om;rsm;u ]]wpfrl;&vkdY wpfyJvSL? wkdY &Srf;awmifol wlEkdif½kd;vm;}} qkd½kd;pum;jzifh rdrdwkdY½kd;&mtarGtESpf,Ofaus;rI xkH;wrf; tpOftvmukd azmfusL;ay;vsuf&Sdaom yGJ awmfwpfckjzpfonf[kvnf; qkdMuonf/ 4if;wkdY 0guRwfyGJESihfuxdefvsmouFef; uyfyGJukd a'otac: (yGJausmif;? uyfqef aiGya'omyifrsm; udk wdki;&if;olvSysKjd zL f wdkY (uGrf;awmifudkif) wef ; pD N yD ; td k ; pnf AHkarmif;rsm;jzifh NrdKU&Gm twGif; vSnfhvnfum uxdef cif;usi;rnfh f ausmif;odkY ydkYaqmifMu pOf/ uef;uxde?f vnfc;dk vSL) [k &Sr;f jrefrmpum; a&mpyfokH;EIef;xm;onfrSmvnf; Mum;& oltzkdY wpfrsKd;av;cspfp&m jzpfaponf/ a'oxkH;wrf;pOfvmt& ESpfy&dapä' MumjrifhpGmusif;yvmcJhaom þyGJawmfBuD; usi;f y&aom&ufumvrSm wpfvwm&Saomf d vnf; wpfNrKd Ue,fv;Hk &Sd bke;f awmfBu;D ausmif; rSm 60 ausmf&Sdojzifh NrdKU&Gmrusefausmif; toD;oD;wkwif wpfNyKd ieufwnf;usi;f yonf Yd G f qkdaomfjim; yifhoHCmrsm;tqifajyap&ef twGuf NrKd Ue,foCem,utrSL;jyKaom oH H Cmawmfrsm;u vlyk*¾dKvf(a*gyu)tzGJUrsm;? ukokdvfjyKrnfhtvSL&Sifrsm;ukd ausmif; tvkujf yKvyrnf&ufrsm;ukd owfrwnEi;f d k f h S f d§ dI ay;Mu&onf/ yGJawmfusif;ycsdefonfvnf; awmif,mv,fjcHpkdufysKd;vkyfief;cGif tm; vyfcsdefjzpfí oufBuD;&G,ftkdrStp umv om;vlysKtysKd uav;rusef tm;vk;H u yg0if d ukokdvfyGm;um aysmfaysmf&Tif&Tiftwlyg0if qifETJMuonf/ yGJawmfumvwGif a,musfm;? rdef;r(a0 ,sm0pö) csufjyKwfa&;ulnDolrsm;uvnf; &Srf;wkdif;&if;om;½kd;&m0wfpkHrsm;ukd (wpf&yf uGuvQif ta&mifwpfrsK;d pD)jzifh qifw0wfpHk f l rsm;0wfqifí aqmif&GufaeMuonfh jrifui;f rSmvnf; ]a&mifpyef;csum;wpfcsy}f G Hk D toGif jrif&olwkdif; a&Tb0ifckdufavmuf atmif ,Ofaus;vSyaeygonf/ uxdevsm f ouFe;f uyfrnfh tvSL&Sirsm;u uxdetBuKd f f aeYwGif vSLzG,fypönf;tjcHt&HESihf uxdef vsmouFe;f jrwftm; wki;f &if;olvysKjd zLwkudk d S Yd (uGrf;awmifukdif) wef;pDay;tyfNyD; tkd;pnf Akarmif;jzifh NrKd U&GmwGi;f tvSjyya'omvSnhf H vnfum uxdecif;rnfausmif;okYd ykaqmif f h Yd tvSqif cif;usif;jyoxm;ay;Mu&onf/ yGJponfh naeykdif;tcsdefü usef &yf&Gmrsm;rS yifhavQmufxm;cHausmif;wkduf ukd qnf;uyfaom 'g,um 'g,dumr rsm;u qGrf;opfoD;yef;reftrsKd;rsKd;udk tvS jyKNyD; qif,ifxm;onfh ya'omyifrsm;ESihf twl ]&Sr;f tk;d pnfoaAxk;H nH? &Sr;f ½k;d &mtu H ½Iwkdif;vS}[efjzihf pkaygif;nDnmpGmjzifh n rD;ya'omrsm;tyg tvSnfhusausmif;wGif qif,ifusi;f yykrm pnfum;okuNf rKd uvyg H S d f S onf/ nykdif;ü aysmfyGJ&TifyGJ pwdwf½Id;*Dw oHpkH? &Srf;½kd;&mvSysKdjzLrsm; &Srf;tu azsmfajzae[efrsm;ESihf &Srf;wkdif;&if;om; aw;oHomwkdYu yGJvm{nfhy&dowftm; wpfESpfwmyifyef;cJhorQukd tyef;ukdvnf; ajz tarmukdvnf; ajyapcJhygonf/ aemuf&ufyGJawmfaemufqkH;aeYwGif yifh ausmif;rsm;rS oHCmawmfrsm;xH t½kPf qGrf;? aeYqGrf;qufuyfjcif; &yfeD;&yfa0; "r®rdwfaqGtm;vkH;ukd {nfhcHauR;arG;MuNyD; uxdecif;usi;f rnfh ausmif;wkuwif (pm f d f G a&;)[kac:qkdaom &Srf;"r®pma[mq&mu jrwfpGmbk&m;a[mMum;awmfrlcJhonfh okwf? 0denf;? tbd"r®mukd &Sr;f bmomjziha[mMum; f &m ]pm*}"r®w&m;emy&dowfrsm;u jrwf Ak'¨ y&d,wdåomoemukd &Srf;wkdif;&if; om; "avhxkH;wrf;pOfvmjzifh csD;ajr§muf tm;ay;Muonfukdvnf; jrifawGU&onf/ ,if;aemuf xkdaeYeHeuf 10 em&DcefY wGiawmh yGawmfaemufq;Hk tpDtpOftae f J jzifh usif;y(ausmif;&Sd) &[ef; okdYr[kwf omraPESpfyg;u uxdefvsmouFef;quf uyf&jcif;ESihf uxdefyGJusif;yjcif; tESpfom& wkdYukd &Srf;bmomtar;tajzjzifh tvSL &SifESihfy&dowfwkdYtm; a[mMum;*kPfjyK csD;ajr§mufay;cJhNyD;aemuf uxdeftvSL&Sif u a0,sm0pöarmifr,frsm;tm; &yfeD; &yfa0;rSvmaom rdwfaqGrsm;ukd ]"r® pm*}'gejyKay;cJhMuNyD;aemuf rGef;vGJ 1 em&D wGif ,if;wkdY vSL'gef;rItpkpkwkdYtwGuf w&m;awmfem? a&pufcstrQay;a0Muonfh om"kac:oHrsm;onf &Srf;wkdif;&if;om; nDtpfukdarmifESrrsm; &Srf;½kd;&m"avhukd azmfusL;jyoae½kHomru Ak'¨bmom0if jrefrmwki;f &if;om;wktvS jrefrmhtvSudk d Yd &Sr;f ½k;d rrSwpfqifh urÇmokygodap atmifyg Yd vm;...[k vif;ac;a'owGif atmufwbm dk 24 &ufESihf 25 &ufwdkYwGif usif;ycJhonfh &Srf;wkdY½kd;&m"avh 0guRwfyGJESihf uxdefvsm ouFe;f uyfyoYdk oGm;a&mufavhvmrSwom; JG f cJh&onfrsm;ukd a&;om;wifjyvkduf&yg onf/ pmrsufESm 3 rS 0efaqmifrIay;aejcif;jzpfonf/ pdkufysKd;a&;? usef;rma&;? ynma&;ponfh u@rsm;ukd u@tvkduf 0efaqmifajzMum;ay;onf/ t"dutm;jzihf pkuysK;d a&; ar;cGe;f rsm;ukd 0ef d f aqmifajzMum;ay;onf/ oD;ESHxkwfvkyfrI? oD;ESHykd;rTm;tEÅ&m,f umuG,fa&;? [if;oD; [if;&Guf pkdufysKd;xkwfvkyfrI? rsKd;apht&nf taoG;? ajrMoZmESifh yk;d owfaq;a&G;cs,r?I f ajrqDvmxde;f odr;f rIqi&mjyóemrsm;? aus; T dk f vufjynforsm; tcuftcJrsm;ESifh ar;cGe;f l rsm;ukd t"duajzMum;aqmif&Gufay;onf/ rdrdwkdYEkdifiHtaejzifhvnf; ,aeYtcsdef wGif Call Centre 0efaqmifrIrsm;ukd pwif 0efaqmifrIay;vsuf&SdaeNyD; aus;vuf a'ozGUH NzKd ;a&;qki&m 0efaqmifrrsm;ukd ,ck d f I uwnf;u pwifaqmif&Gufay;xm;oifh ygonf/ okdYrSom aus;vufjynfolrsm; twGuf vkdtyfonfh enf;ynmtaxmuf tyHrsm;? owif;tcsutvufrsm;ukd rkbi;f h f d dk zkef;tokH;jyKí Call Centre rsm;rSwpfqifh vG,uvsijf refpmod&Eirnfjzpfonf/ ,if; f l G d S dk f okdYaom 0efaqmifrIrsm;ukd ,ckuwnf;u pwifí pDpOftaumiftxnfazmfay;xm; jcif;jzihf rkdbkdif;zkef;odyfonf;q jrifhrm; vmonfhtcsdefwGif ykdrkdxda&muftusKd;&Sd pGm tokH;jyKEkdifMurnf jzpfonf/ xkdYjyif ,aeYtcsdefwGif rkdbkdif;zkef; tokH;jyKoltrsm;pkonf rkdbkdif;zkef;vkdif;jzifh tifwmeufukd tokH;jyKMuygonf/ okdYjzpfí aus;vufjynfolrsm;twGuf t"duvkdtyf onfh owif;tcsuftvufrsm;jzpfaom oD;ESaps;uGuqi&m 0ufbqursm;? rkbi;f H f dk f f dk f d dk tyvDau;&Sif;rsm;ukd zefwD;xlaxmifxm; oifhygonf/ oD;ESHaps;EIef;twuftus? vuf&Sdaygufaps;? jynfwGif; jynfyaps;uGuf tajctaersm;ukd aus;vufjynfolrsm; vuftwGif;&Sd rkdbkdif;zkef;ukdtokH;jyKí vG,f vifwul od&EiMf urnfjzpfNy;D rSeuefaom h dS dk f aps;EIef;rsm;jzifh a&mif;csEkdifrnfjzpfonf/ ,if;okdY od&Sda&mif;csEkdifjcif;jzifh aus;vuf jynfolrsm; 0ifaiGrsm;aumif;rGefzGHUNzdK;vm rnfjzpfonf/ vQyfppfrD;&&SdEkdifaom aus;&Gmrsm;okdY r[kwf aus;&Gmtkyfpkrsm;wGif Communication Centre wpfckpD xlaxmifaqmif &Gufjcif;jzifhvnf; aus;vufESihfNrdKUjy owif;tcsuftvuf vsifjrefpGmpD;qif;Ekdif NyD; enf;ynmuGmjcm;rIvnf; avsmhyg; atmif aqmif&GufEkdifygonf/ tqkdyg Communication Centre rsm;wGif uGeysLwm f ESifh rdkbdkif;zkef;wpfvHk;&Sd½Hkjzifh rdrdwdkYa'o twGuf vdktyfaomowif;tcsuftvuf rsm;? enf;ynmrsm;udk tifwmeufrS vG,ul f pGm &&SdEdkifrnfjzpfonf/ NrdKUay:&Sd tcsKdUaom Xmeqdi&mrsm;ESihf qufo,aqmif&u&rnfh k f G f G f vkyief;rsm;udvnf; ,if; Communication f k Centrersm;udk toHk;jyKí aqmif&Gufjcif;jzifh vG,fulvsifjrefpGm aqmif&GufEdkifrnfjzpf onf/ ,if;odaom Communication Centre Yk rsm; ukd ,aeY&aeonfh aus;&GmpmMunfwuf dS h dk rsm;ukd tajccHí taumiftxnfazmfaqmif &GufEkdifygonf/ xkdYtjyif rkdbkdif;zkef;abvfjzifh aiGay; acsEirnfh 0efaqmifrrsm;ukvnf; taumif dk f I d txnfazmfaqmif&ujfcif;jzifh aus;vufjynfol G rsm;taejzihf tcsKdUaomvkyfief;udpö&yfrsm; twGu Nf rKd Uay:ok oGm;a&muf&efrvkbJ aqmif Yd d &GufEkdifrnfjzpfonf/ aus;vufa'ozGUH NzKd ;a&;twGuf ta&; ygaom tkdifpDwDESihf rkdbkdif;enf;ynmrsm;ukd aus;vufjynforsm; tvG,wul vufvr;f l f S rDtokH;jyKEkdif&ef vkdtyfygonf/ xkdokdYtokH; jyKEkdif&eftwGufvnf; rkdbkdif;zkef;odyfonf; qwkd;wufa&; aqmif&GufrIrsm;ESihftwl aus;vufa'ozGHUNzdK;a&;twGuf rkdbkdif;zkef; jzifh tokH;jyKaqmif&GufEkdifrnfh enf;ynm taxmuftyHhrsm;ukdyg wpfNydKifeuf taumiftxnfazmfaqmif&Gufay;&ef vkd tyfonf/ ,if;odkY aqmif&Gufay;jcif;jzifh aus;vufa'ozGHUNzdK;a&;vkyfief;rsm;ukd xd a&mufvsifjrefpGm aqmif&GufEkdifrnfjzpfyg aMumif; a&;om;vkduf&ygonf/ pmrsufESm 3 rS yg0ifaomtm[m&rsm; tm[m&½IaxmifhrS MunfhvQifvnf; ydef;OwGif vlom;wkdY usef;rma&;twGuf ta&;ygaom tm[m&"mwfrsm;<u,f0pGm yg0ifaeonf/ ADwmrifat? ADwmrifpD? ADwmriftD;? ADwmrifau? ADwmrif(B6)? bD(B12)ESihfbD(B5)wkdYomru u,fvfpD,rf? oH? r*¾eDpD,rf? ref;*ed? azmhpz&yf? ZifhESihf qkd'D,rfponfh owåK"mwfrsm;vnf; yg0if onf/ xkdYjyif trkdifEkdtufppf trsKd;aygif; 18rsKd;ESihf tqD"mwf(lipid-Omega 3,6 & fatty acid)wkyg0ifonfuvnf; awGU&onf/ Yd dk vludk Oy'fjzpfaponfh ukvufpxa&m yg0if d tm[m&jynf h 0 NyD ; usef;rma&;udk taxmuf tuljyKaom ydef;Oyif udkawGU&pOf/ jcif;r&Sday/ ydef;OpkdufysKd;jcif; ydef;OyifrSm trsKd;tpm;ESpfrsKd;&Sdonf/ yxrtrsKd;tpm;rSm ajcmufaoGUaom awmifay:a'owGif jzpfxGef;Ekdifonf/ 'kwd,trsKd;tpm;rSmrl pkdpGwfaom v,fajr rsm;wGif jzpfxe;f Ekionf/ ,if;trsK;d tpm; G d f udk ajcmufaoGUaomuke;f ajrwGif pkuysK;d ygu d f jznfhpGuf a&wpfBudrfoGif;ay;&ef vkdtyf rnfjzpfonf/ oufwrf;tm;jzifh tylykdif;a'owGif ig;vrS 11 vtwGif;? rkd;rsm;onfha'owGif ajcmufvrS 15vtxd Mumjrifonf/ txGuf h EIef;rSm ysrf;rQtm;jzifh wpf{uvQif ckepfwefrS ukd;weftxdxGuf&Sdonf/ at;íajcmufaoGUaom a'orsm;wGif 12 'or 6 weftxd xGuf&SdEkdifonf/ ydef;yifaps;uGufESihftvm;tvm ydef;Oukd oa&pmtjzpf vlwkdif; pm;okH;Muojzifh aps;uGuf&SdNyD;om;? wGius,Nf y;D om; pkuysK;d a&;xGuuewpfrsK;d f d f f k f jzpfonf/ ypöu©umvwGifrl ydef;Oomru ydef;yifESihf ydef;½kd;uyg EkdifiHjcm;0ifaiG&Sm azGay;aeayNyD/ txl;ojzifh ukd&D;,m; aps;uGufokdY ydef;yif? ydef;½kd;rsm;wifykdYvsuf &Sdonf/ aewpf&ufjyxm;aom okdYr[kwf avaumif;pGmovyfxm;aom ydef;yif? ydef;½kd; wpfydómvQif aiGusyf 1500 txd aps;ay;0,f,aeonf/ 4if;ukd oefpifxyy;dk l Y k f wifykdYaomukrÜPDrSmvnf; wpfwefvQif tar&duef a':vm 1500 &&Sdonf[kqkd onf/ wkd;wufrIukd a&S;½IaomEkdifiHrsm;rSm rdrw pD;yGm;a&;? Ekiia&;ykprsm;ukomru d Ykd d f H H H d EkdifiHom;wkdY pm;aomufrIykHpHukdyg atmifjrifpGmajymif;vJEkdifMuonf/ jrefrmEkdifiHwGifvnf; qefwpfrsKd;wnf; ukdom tajccHtm;jyKaeaom pm;okH;rIykHpHrS tm[m&jynf0Ny;D use;f rma&;ukd taxmuf h tuljyKaom toD;tESHwkdYukd tajccHonfh pm;okH;rIykHpHukd ajymif;vJEkdifrnfqkdygu usef;rmzGHUNzdK;rIjzifh twdNyD;aom tem*wfukd zefwD;Ekdifrnf[k ,kHMunf,lq&onf/ ydef; OuJhokdYaom usef;rma&;ESihfnDnGwfaponfh oD;ESHrsm;vnf; aps;uGufae&mykdrkd&&Sdvm Ekdifrnfjzpfonf/ /
 • 32. jynfaxmifpkor®w jrefrmEkdifiHawmf wGif vlrsK;d aygif; 135 rsK;d &SNd y;D ,if;teuf 53 rsKd;rSm csif;vlrsKd;rsm;jzpfygonf/ csif;vlrsKd;rsm; wpfESpfwmumvtwGif; usif;yjyKvkyfonfhyGJawmf 18 rsKd;teuf ta&;BuD;qkH;tcrf;tem;yGJawmfrSm cGm'kd yGJawmf (Khuado Pawipi) yif jzpfyg onf/ cGm'kyawmfudk rnfonftcseupí d JG h d f pwifusif;yonfukd twdtusazmfjyí ESpfaygif; 600 ausmfMumjrifhNyD[k qkdEkdif onf/ cGm (Khua) t"dym,frm a&S;tcg Ü S u csi;f vlrsK;d wkonf þpMu0Vmwpfcv;Hk Yd k ukd aumif;uifb?Hk vlbEiajratmufbHk Y Hk S fh [lí bkHokH;bkHteuf vlYurÇmbkHukd vlY csif;wkdif;&if;ol wkdif;&if;om;rsm; cGm'kdyGJudk aysmf&TifpGm qifETJpOf/ r&Ekiaomfvnf; csi;f vlrsK;d rsm; awmifay: d f a'orsm;okYd ajymif;a&TUaexkiNf y;D usrEJG d d f a'owGif pwiftajccsaexkiconfh at'D d f hJ 14 &mpkcefYrSpí BuD;us,fcrf;em;pGm usi;f ycJaMumif; orki;f taxmuftxm;rsm; h d t& od&&onf/ okygí cGm'kyawmfusi;f ycJh dS Yd d JG aom oufwrf;onf tenf;qkH; jynf vl&m(cGm)[kac:Ny;D xkvurÇmbk(cGm) Y G d Yl H ukd ewfaumif;ewfjrwfrsm;ESifh uG,veol f G f bkd;ab;rsm; 0dnmOfrsm;u xdef;odrf; apmifha&SmufcJhonf[k ,kHMunfMuonf/ 'kd (Do) t"dyÜm,frSm ESpfrsKd;&Sd&m yxr'kd t"dyÜm,frSm wpfOD;ESihfwpfOD; azmfa&GpGm {nfh0wfjyKjcif;? auR;arG;{nfhcH jcif;? jyKpkapmifha&Smufjcif;jzpfNyD; 'kwd,'kd t"dym,frm wkucujf cif;? ESixwjf cif;? Ü S d f dk f k acsrIef;jcif;[k t"dyÜm,f&ygonf/ okdYjzpfí cGm'kdyGJawmf qkdvkd&if; t"dym,frm awmif,moD;ESrsm; atmifjrif Ü S H pGm &dwor;f onftxdr;f trSwy?JG aumuf f d h f opfpm;yGJusif;yum ESpfopftwGuf bkd;ab;wkdY 0dnmOfrsm;ESihf ewfaumif; ewfjrwfrsm; ylaZmfyojcif;? qkawmif; arwåmykdYojcif;? qkrGefaumif;awmif;jcif;? aus;Zl;awmfcsD;rGrf;jcif;ESihf &yfuGufxJrS ewfq;dk rsm; ESixwacsre;f onfyawmfyif f k f I h JG jzpfonf/ cGm'kdyGJawmfukd awmif,mwGif pkdufysKd; aom oD;ESrsm;&dwor;f Ny;D csewif usi;f y H f d d f G avh&NdS y;D pkuysK;d aomoD;EStrsK;d tpm;? a& d f H ajrobm0yx0Dtaetxm; &moDOwk tvkduf a'owpfckESihfwpfck usif;ycsdef rwlnDaomfvnf; trsm;tm;jzifh ESpfpOf pufwifbmvESifh atmufwbmvwkwif dk Yd G usif;yavh&SdNyD; yGJawmfusif;yonfh&ufrSm vnf; ESpf&ufrS &ufowåwpfywftxd Mumjrifhwwfygonf/ yGJawmfusif;yrnfh aeY&ufowfrwEi&ef &GmolBu;D okr[kwf S f dk f Yd ewfq&maetdrfü tpnf;ta0;usif;yí owfrwavh&NdS y;D tcsKUd aoma'orsm;wGif S f wlvfyD;(Tulpi)[kac:onfh ewfq&mu usi;f yrnfaeY&ufudk a&G;cs,owfrwavh h f S f &Sdonf/ cGm'kdyGJawmfonf jrefrmwkdif;&if;om; csi;f vlrsK;d tm;vk;H yGawmfjzpfonf/ ae&m J a'otvkduf trsKd;rsKd; ac:a0:okH;pGJMu aomfvnf; cGm'kytESpom&rSm aumuf d JG f opfpm;yGJ? ESpfopful;yGJ? aus;Zl;awmf csD;rGrf;yGJESihf ylaZmfyoyGJrsm;yifjzpfonf/ þuJhokdY a'owpfckESihfwpfck cGm'kd yGawmfusi;f yonfaeY&uf rwlnraMumifh J h D I awmfvSefa&;aumifpDvufxufwGif csif; a&;&m OD;pD;tzGUJ u cGm'kyawmfudk tcgBu;D d JG &ufBuD;tjzpf owfrSwfay;NyD; oDwif; uRwfvqef; 14 &uf? vjynfhaeYESihf vjynfhausmf 1 &ufaeYwkdYwGif usif;y&ef owfrway;cJ&mrS ,aeYwiatmif tpOf S f h dk f tvmrysuf usif;yjcif;jzpfonf/ yGJawmf&uftwGif; aqGrsKd;pktvdkuf rdwfqkHpm;yGJusif;yjcif;? ocsØKif;okdY oGm; a&mufíuG,veob;dk ab;rsm; 0dnmOf f G f l ukd acgif&nfESihf[if;yGJrsKd;pkHjzihf ylaZmf qufojcif;rsm;jyKvkyfNyD; naerkd;arSmifp ysK;d csewif ewfq&maetdrrpí wpftrf d f G f S d 0ifwpftdrfxGuf ewfqkd;rsm;ESifxkwfjcif;? ewfq&mESihf&GmvlBuD;rsm; OD;aqmifí qkawmif;jcif;rsm; jyKvkyfMuygonf/ ESpfopftwGuf ysm;tkHzGyfedrdwfzwfjcif; cGm'kyawmfü ysm;tkzyjf cif;ESifh ysm;tkH d JG H G edrdwfzwfjcif;onf cGm'kdyGJawmf t"du vu©Pmwpfcktjzpf yg0ifNyD; vli,f vl&,rsm;u awmxJwi&mazGawGU&Saom G f G f S d ysm;tkHukd o,faqmifvmpOf &Gmt0if&Sd rGmvf(Mual)ac: em;aepcef;rS vkrysKav; H d rsm;u xkacgif&nfjzihf BuKd qwuauR; d dk dk f Muonf/ &Smrf;yD;(Siampi)ac: ewfq&m onf ysm;tkHukdzGifhí edrdwfzwfNyD; ysm;oavmufjynfaeygu vmrnfEpwif h h S f G &yf&Gmat;csrf;om,mNyD; a&m*gb, uif;a0;rnf? aumufyJoD;ESHtxGufwkd;NyD; 0rf;pmzlvkHrnf? ysm;tkHraumif;ygu ESpf opfwif wki;f jynf rNirroufrrsm;jzpfay: G d d f I vmNyD; oD;ESHtxGuf raumif;onfhtjyif tema&m*gxlajymí taotaysmuf rsm;rnf[k ,kHMunfMuonf/ a&S;tcgu cGm'kyawmfusi;f yjcif;onf d JG ESpfa[mif;ukefí ESpfopful;umvwGif aumufopfpm;yGusi;f yjcif;? bk;d ab;wk J Yd 0dnmOfrsm;ukd ylaZmfuefawmhjcif;ponfh vlrIa&;? bmoma&;aqmifaom yGJawmf tjzpfrS ,cktcg xkxufru ykrav;euf d d dk t"dyÜm,f&Sdaom ½kd;&m,Ofaus;rItarG tESprsm; xde;f odr;f apmifa&Smufjcif;? wpfO;D f h ESiwpfO;D cGjJ cm;rIr&SbJ pnf;vk;H nDnwrudk fh d G f I jyoonfh rGejf rwfaomyGawmftjzpf ,aeY J wkiatmif jynfwi;f jynfytoD;oD;&Sd csi;f d f G wki;f &if;om;rsm;u ESppOf tpOftvmrysuf d f pnfum;okuNf rKd upm qif,ifusi;f yjcif;jzpf d f G aMumif; a&;om;wifjytyfygonf/
 • 33. Ac milan Team League Cup fIorentina Super Cup European Cup UEFA Cup Cup Winner's Cup UEFA Super Cup Intercontinental Cup Club World Cup Total atpDrDvef 18 5 6 7 - 2 5 3 1 47 zDtkd&ifwDem 2 6 1 - - 1 - - - 10 PREDICTED TEAM PREDICTED TEAM *gb&D&,f atpDrDveftoif;onf ,ckESpfü ajc wnfNirrI tm;enf;vGe;f onf/ txl;ojzifh 'DEpf d f S &moDwGif atpDrDvef cHppfykdif;onf pdwfcs& rI vHk;0r&Sday/ okdYaomftdrfuGif;ü wpfyGJom ½IH; ao;onf/ tbmwD Zmygwm qDAufpwm 'Da*smif rGefwkdvDAkd ydkvD umum bmavmhw,fvD a&mfbifndK uwf&m'kd KEY PLAYER yufpuGD - 3*kd; - 5yGJ - 75*kd; - 35*kd; - 23yGJ - 17*kd; ,ckESpfwGif zDtkd&ifwD;em; ajconf xufjrufrI&Sdonf/ txl;ojzifh wkdufppf yk d i f ; onf pwk w ¦ a jrmuf *k d ; oG i f ; tm; taumif;qHk;jzpfaeum ta0;uGif;wGif vnf; wpfyGJom½IH;ao;onf/ *sKduGif; a&mhqD yDZm½kd AmvD,kd ,ckESpfpD;&D;atoGif;*kd; ,ckESpfpD;&D;atyGJupm;rI NydKifyGJt&yf&yfoGif;,lonfh*kd; pD;&D;atpkpkaygif;oGif;*kd; atpDrDveftwGuf yGJupm;rI atpDrDveftwGuf NydKifyGJt&yf&yfoGif;*kd; uGefpwefY qmApf ½kd'&D*wfZf eDwkd KEY PLAYER tuGDvmeD wkdrkdApf ,ckESpfpD;&D;atoGif;*kd; - 8*kd; ,ckESpfpD;&D;atyGJupm;rI - 8yGJ NydKifyGJt&yf&yfoGif;,lonfh*kd; - 105*kd; pD;&D;atpkpkaygif;oGif;*kd; - 17*kd; zDtkd&ifwD;em;twGuf yGJupm;rI - 11yGJ zDtkd&ifwD;em;twGuf NydKifyGJt&yf&yfoGif;*kd; - 9*kd; Last 5 matches record Five classic matches L(2-3) Last 5 matches record W(1-0) L(2-3) W(1-0) D(3-3) W(2-1) W(4-2) D(0-0) rDvef 1-3 zDtkd&ifwD;em; rDvef 1-2 zDtkd&ifwD;em; rDvef 1-0 zDtkd&ifwD;em; rDvef 1-0 zDtkd&ifwD;em; 7-4-12 pD;&D;at xkdyGJwGif 31 rdepfü y,fe,fw&Ny;D rkApfu tqH;k D d owfEkdifcJhí rDvef*kd;p&cJh aomfvnf; 47 rdepfESifh 89 rdepfwkdYwGif *sKdADwpfESifh tarmf&DwkdYu zDtkd&ifwD;em; twGuf *kd;rsm;jyefvnf oGi;f ,lom;jcif;aMumifh rDvef G wkdY½HI;cJh&onf/ 21-11-10 pD;&D;at tEkdif&aomfvnf; rDvef twGuf cufcJcJhonf/yxr yki;f Ny;D cgeD;wGif rkApfu *k;d oGi;f d d ,lcrukd 'kw,yki;f wGif jyefacs hJ I d d jcif;rcH&atmif cufcufcJcJ xdef;odrf;cJh&onf/ emusif tcseywif zDt&ifw;D em;cHppf d f dk G dk rSL;uavmhtyf xkwfy,fcJh& onf/ 2-5-10 pD;&D;at yGJcsdef wpfavQmufvHk; zdtm;ay;Ekdifaomfvnf; *kd; vG,fvG,fr&cJhbJ 78rdepfrS y,fe,fwD&NyD; a&mfe,f'if [kdu tqHk;owfEkdifrS *kd;p& onf/ xkdYtjyif 87rdepfwGif trfb½kdpDeDxkwfy,fcHcJh&í rDvefwYdk tEki*;dk udk cufcuf d f cJcJxdef;cJh&onf/ 18-1-09 pD;&D;at yGJtp 7rdepfüyif ygwkd u tzGifh*kd;oGif;cJhaomf vnf; rDvefonf usetcsef f d rsm;ü *kd;xyf&atmif rpGrf; aqmifEkdifcJhay/ emusif tcsdefydkwGif [efulavmhAf puD; xkwfy,fcH&ívnf; rDvefwkdYyGJudk cufcufcJcJ xdef;csKyfcJh&onf/ L(1-2) rDvef 1-0 zDtkd&ifwD;em; 11-11-12 pD;&D;at tdrfuGif;wGifjzpfaomfvnf; rDvefwkdY tcufawGUcJh&onf/ 10 rdepfESifh 38rdepfwkdYwGif tuGDvmeD ESiAmvD½wYdk zDt&ifw;D em;twGuf hf dk dk *kd;rsm;oGif;rIudk rdepf 60 wGif yuf ZDeu jyefacsyEkicaomfvnf; 87 D d f hJ rdepfwGif [ef'gtkd,Du zDtkd&if wD;em;twGuf wpf*d;k xyfoi;f cJí G h rDvefwkdY*kd;jywf½IH;edrfhcJhonf/ D(2-2) qD;*rf;NydKifyGJtwGufavhusifhaeonfh jrefrm,l-23 toif;onf qD;*drf;rwkdifrD aemufqkH;EdkifiHwumajcprf;yGJ tjzpf Ek0ifbm20&ufwif ok0PÖui;f ü *syeftvypftoif; d G G dk H ESifh ,SONf yKd iupm;rnfjzpfonf/ tqkygajcprf;yGudk jrefrmEkiiH f d J d f abmvkH;tzGJUcsKyfOuú| OD;aZmfaZmf zdwfMum;rIt& *syef abmvkH;tzGJUcsKyfOuú|u oabmwlvufcHjcif;jzpfonf/ jrefrm,l-23toif;onf qD;*drf;a&TwHqdyfudkwpfausmh jyef jyefvnf&,lEkdifa&;twGufjyifqifrIrsm; aocsmjyKvkyf vsuf&Sdonf/ arvuwnf;u pwifpcef;0ifavhusifhcJhNyD; EkdifiHwumajcprf;yGJrsm;pGmupm;cJhovkd rav;&Sm;abmvkH; tzGJUcsKyfu BuD;rSL;usif;yonfh rma';um;zvm;NydKifyGJukd 0ifa&muf,SOfNydKifcJhonf/ jrefrm,l-23 toif;rSm rma'; yg;rm; atpDrDvef emykdvD vDaAmfEkd AD½kdem vmZD,dk qrf'kd&D;,m; tl'D;eD;pf wkd&DEkd bkdavmhem - - - - - - - - - - *sLAifwyfpf zDtkd&ifwD;em; umwmeD;,m; twåvEÅm uuf*vD,m&D *sDEkdtm qmpltkdvkd tifwm ½kd;rm; csDa,Akd n 10;30 eHeuf 2;15 eHeuf 2;15 n 6;00 n 8;30 n 8;30 n 8;30 n 8;30 eHeuf 2;15 eHeuf 2;15 (2-11-13) (3-11-13) (3-11-13) (3-11-13) (3-11-13) (3-11-13) (3-11-13) (3-11-13) (4-11-13) (4-11-13) um;zvm;NydKifyGJwGif AkdvfvkyGJokdYwufa&mufEkdifcJhaomfvnf; tdrf&Sifrav;&Sm;ukd ½IH;edrfhNyD; 'kwd,ae&mjzifhomauseyfcJh& onf/ qD;*drf;wGif t"duNydKifbuf jzpfvmEkdifonfh AD,uferf ,l-23toif;ESifh pmrsufESm 7 okdY

×