Your SlideShare is downloading. ×
0
Teori feminisme
Teori feminisme
Teori feminisme
Teori feminisme
Teori feminisme
Teori feminisme
Teori feminisme
Teori feminisme
Teori feminisme
Teori feminisme
Teori feminisme
Teori feminisme
Teori feminisme
Teori feminisme
Teori feminisme
Teori feminisme
Teori feminisme
Teori feminisme
Teori feminisme
Teori feminisme
Teori feminisme
Teori feminisme
Teori feminisme
Teori feminisme
Teori feminisme
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Teori feminisme

8,399

Published on

Published in: Education
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
8,399
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
298
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS BAHASA MELAYU<br />PSE 3103 : KRITIKAN SASTERA<br />TEORI FEMINISME (PISMP 3C)<br />Ahli Kumpulan:<br />TUAN FAIZAH ASMIRA BINTI TUAN ZULKIFLI<br />SYAIRAH NAJIHAH BINTI WAN YUSOF<br />NUR SUZIEYANI BINTI MOHD DAHLAN<br />NUR IZZATI BINTI MOHD RADZI<br />
 • 2. TEORI <br />FEMINISME<br />
 • 3.
 • 4. DEFINISI<br />
 • 5. Sejarah Dan Perkembangan<br />BermuladiEropahsejakabad ke-16.<br />Kemunculanpemimpindanpertubuhan yang menuntuthakwanita(padamulanyaadalahuntuktujuanpolitiksahaja).<br />Di Amerika, sewaktumengisytiharkandekalarasikemerdekaan 1776 telahmenyebut “all men are created equal”.<br />Malah, adajugakepercayaanbahawawanitaadalahsetanbetina yang harusdihindari.<br />Dari segipolitik, agama dansosial = kaumwanitadipandangsebagaikelasbawahan.<br />Olehkeranaitu, golonganwanitabangkitdidalamduniasastera.<br />Terdapat 3 gelombangperjuangan.<br />
 • 6. GELOMBANG PERTAMA<br />Penyedarankepadakaumwanitaterhadappenindasan yang telahberlakusejakzamanberzaman.<br />Namunbegitu,sekitartahun 1960-an, duniasasteradimonopoliolehkaumlelaki.<br />Olehitu, gerakanpertamainiadalahbertujuanuntukmemberitempatterhadappenuliswanita.<br />
 • 7. GELOMBANG KEDUA<br />Setelahberjayamenceburibidangini, merekamulacubamenguasainya.<br />Olehkeranaitulah, lahirnyaramaipenuliswanitadenganbahan yang lebihbermutudantidaklupapenelitijugapengkritikwanita.<br />
 • 8. GELOMBANG KETIGA<br />Zamaniniterkenaldengansebutanfeminismeradikaldenganmunculnyalesbianisme.<br />Antaratokoh-tokohterpentingfeminisialahShowalter,Moi,Kristeva,Cixous,Bailerdanramailagi.<br />
 • 9. Ciri- CiridanKriteriaKritikan<br />
 • 10. menentangpatriakidanseksisme.<br />Menolakpeniruanpolapemikiranlelaki.<br />Kesamaansosial, politik, danekonomiantarakedua-duajantina. <br />Jantinaharustidakmerupakanfaktorpenentu yang membentukidentitisosialatauhak-haksosiopolitikdanekonomiseseorang. <br />
 • 11. ELAINE SHOWALTER (1986)<br /><ul><li>Membuktikanbahawawanitatidakselemah yang dianggapolehgolonganlelaki.
 • 12. Melihatwanitasebagaipembacaberusahamembolehkanwanitamemahamiimejwanitadalamteks-teks yang ditulisolehpihaklelaki.
 • 13. Melihatwanitasebagaipenulis, wanitaperlumemilikisuaturangkakerjasistematikuntukmengemukakanimej, perwatakandanperjuangan yang bolehmencabar, menentangsertamerobohkanapa yang sudahdikonsepsikanolehgolonganlelaki.</li></li></ul><li>PRINSIP KRITIKAN<br />
 • 14. KODA<br />Teorikritikanfeminismemenggunakanistilahkoda/kodataudisebutaspekdlmanalisis-analisisnya.<br />Kodamerupakankonseptentangsesuatuygtelahdipersetujuaknkeciriannya.<br />Kodainibersediauntukditokok-tambahdanditukargantimengikutpersesuaiantmpt, zamandankeperluan.<br />
 • 15. Kod-kod Yang DiterimaSbgPrinsipKritikanTeoriFeminisme<br />
 • 16. 1. Biologi<br />Menurut Elaine Showalter, pengkritik2 feminisseharusnyaberfikirperbezaanbiologidanhbgnnyadgnpenulisantentangwatakwanita.<br />Inibermaksud, apabilamembincangkanmengenaibiologi, jgnhanyatertumpukpdtubuhwanitattpperluberfikirlebihjauhdrpditu.<br />Contohnya: Fungsibiologiwanitasendiri, tugasmerekasbgibu, isteri, kakakdll.<br />
 • 17. Pengkritikfeminisygmenulisdlmperspektifbiologimenekankan,pentingnyatubuhbdnmerekasbgsumberinspirasidlmtulisanmereka.<br />PerbezaanPandanganPenulisLelaki Dan WanitaDalamPerspektifBiologi<br />
 • 18. 2. Pengalaman<br />Mempunyaikaitanygeratdgnaspekbiologi.<br />Maksudnya = perkembangantubuhbadanwanitaygmerupakansatupengalamansejakmerakadilahirkansehinggamerekatua.<br />Contohnya, pengalamanmelahirkananak.<br />Pengalamanygdialamikaumwanitaamatberbezadgnkaumlelaki.<br />
 • 19. Perempuansejakkeciltelahdiasuhuntukmenjelmakansifatkeperempuananmereka. Cthnya, menolongibumembuatkerjarumah<br />Bagigolonganfeminisradikal, aspekpengalamaniniperludihuraikandgnsejelas-jelasnya. <br />Penjelasaninidiperlukanutkmembetulkanfaktasebenarygdigambarkanolehpenulislelaki.<br />Maka, sejakdarikecillagi, setiapindividutelahdibahagikankerjamengikutjantinadanmembesardgnpengalamanygberlainan<br />Lelaki pula sentiasamenolongbapanyamembasuhkeretadan lain-lain lagi.<br />
 • 20. 3. Psikologi<br />Pengetahuanilmupsikologipentingkeranaiamenjadialatdandasarkajianutkmenghayati watak2 dlm genre sastera.<br />Wilbur Scott (1962) menyatakanbhwdisiplinpsikologidptdiaplikasikandlmkaryasasterabgmenerangkanaksiataureaksiseseorangwatakygsukardiramal.<br />
 • 21. Terdpt 2 cabangpsikologidlmbidangkesusasteraaniaitu:<br />Psikologipengarang<br />Psikologiwatak-watak<br />Golonganfeminismenitikberatkanpsikologidlmkaryamelaluipsikologi watak2 dlmsesuatukarya. <br />Antaranya, pemikiranwatak, imaginasi, keinginanwatak, cita rasa, tekananperasaannya, jiwadansegalasesuatuyglahirdarihatidan kata2 watak.<br />
 • 22. 4. Sosial<br />Terdapatperbezaanantarasosialkaumlelakidgnsosialkaumwanitaapabiladicerminkandalamkarya.<br />Antaraaspeksosialwanitaygdikenalpastibolehdigarapdalamkaryaialah<br />Prosessosialisasi (soaldidikan, pendidikan, pekerjaandanpergaulan)<br />Tugassosial (anakgadis, dara, ibu, isteri, nenek)<br />Kelassosialwanita (kelasbawahan, menengahdanatasan)<br />
 • 23. Ruth Robbins<br />Ruth Robbins (1995) tlhmemberikan 3 pandanganiaitu:<br />Kajianharusmembayangkanrealitiwanitaygsebenarnyakemudiandinilaidgnukuranpandanganfeminis.<br />Kajianharuslahmenghubungkanhubunganteksdgnmasyarakat. (sistemmrkt,politik,kekuasaan)<br />Fokuskanpadaperananuntukmemberontakterhadapsegalakezalimandanusahakemerdekaan, dankebebasan.<br />
 • 24. TeoriFeminismekeTeori Lesbian, Teori Gay danTeori Gender<br />Hasilperjuanganfeminisdlmsasterafeminismedanteorikritikanfeminisme, merekatelahmasukkedunia lesbian.<br />Kritikan lesbian menganalisiskelompokinidanberjuanguntukmendapatkanpengiktirafansbgmrktbarudiEropah.<br />Akibatnya, munculgolongan lain iaitumrkt gay sertakesusasteraan gay danteorikritikan gay.<br />
 • 25. Akhirnya, timbulkesedaran (teori lesbian, teori gay) untukbalikkepangkaljalan.<br />Maka, lahirsebuahkesusasteraandankritikansasterabaruygdinamakansbgsasteradankritikan gender.<br />Sasterainiberjuangutkmelahirkansebuahmasyarakatygharmoni.<br />Kesimpulannya, teorikritikanfeminismeakhirnyatelahberpecahkpdbeberapateorisptteori lesbian, gay dan gender.<br />
 • 26. SEKIAN<br />

×