Teori feminisme
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Teori feminisme

on

 • 6,570 views

 

Statistics

Views

Total Views
6,570
Views on SlideShare
6,569
Embed Views
1

Actions

Likes
1
Downloads
211
Comments
1

1 Embed 1

https://twitter.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Teori feminisme Teori feminisme Presentation Transcript

 • INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS BAHASA MELAYU
  PSE 3103 : KRITIKAN SASTERA
  TEORI FEMINISME (PISMP 3C)
  Ahli Kumpulan:
  TUAN FAIZAH ASMIRA BINTI TUAN ZULKIFLI
  SYAIRAH NAJIHAH BINTI WAN YUSOF
  NUR SUZIEYANI BINTI MOHD DAHLAN
  NUR IZZATI BINTI MOHD RADZI
 • TEORI
  FEMINISME
 • DEFINISI
 • Sejarah Dan Perkembangan
  BermuladiEropahsejakabad ke-16.
  Kemunculanpemimpindanpertubuhan yang menuntuthakwanita(padamulanyaadalahuntuktujuanpolitiksahaja).
  Di Amerika, sewaktumengisytiharkandekalarasikemerdekaan 1776 telahmenyebut “all men are created equal”.
  Malah, adajugakepercayaanbahawawanitaadalahsetanbetina yang harusdihindari.
  Dari segipolitik, agama dansosial = kaumwanitadipandangsebagaikelasbawahan.
  Olehkeranaitu, golonganwanitabangkitdidalamduniasastera.
  Terdapat 3 gelombangperjuangan.
 • GELOMBANG PERTAMA
  Penyedarankepadakaumwanitaterhadappenindasan yang telahberlakusejakzamanberzaman.
  Namunbegitu,sekitartahun 1960-an, duniasasteradimonopoliolehkaumlelaki.
  Olehitu, gerakanpertamainiadalahbertujuanuntukmemberitempatterhadappenuliswanita.
 • GELOMBANG KEDUA
  Setelahberjayamenceburibidangini, merekamulacubamenguasainya.
  Olehkeranaitulah, lahirnyaramaipenuliswanitadenganbahan yang lebihbermutudantidaklupapenelitijugapengkritikwanita.
 • GELOMBANG KETIGA
  Zamaniniterkenaldengansebutanfeminismeradikaldenganmunculnyalesbianisme.
  Antaratokoh-tokohterpentingfeminisialahShowalter,Moi,Kristeva,Cixous,Bailerdanramailagi.
 • Ciri- CiridanKriteriaKritikan
 • menentangpatriakidanseksisme.
  Menolakpeniruanpolapemikiranlelaki.
  Kesamaansosial, politik, danekonomiantarakedua-duajantina.
  Jantinaharustidakmerupakanfaktorpenentu yang membentukidentitisosialatauhak-haksosiopolitikdanekonomiseseorang.
 • ELAINE SHOWALTER (1986)
  • Membuktikanbahawawanitatidakselemah yang dianggapolehgolonganlelaki.
  • Melihatwanitasebagaipembacaberusahamembolehkanwanitamemahamiimejwanitadalamteks-teks yang ditulisolehpihaklelaki.
  • Melihatwanitasebagaipenulis, wanitaperlumemilikisuaturangkakerjasistematikuntukmengemukakanimej, perwatakandanperjuangan yang bolehmencabar, menentangsertamerobohkanapa yang sudahdikonsepsikanolehgolonganlelaki.
 • PRINSIP KRITIKAN
 • KODA
  Teorikritikanfeminismemenggunakanistilahkoda/kodataudisebutaspekdlmanalisis-analisisnya.
  Kodamerupakankonseptentangsesuatuygtelahdipersetujuaknkeciriannya.
  Kodainibersediauntukditokok-tambahdanditukargantimengikutpersesuaiantmpt, zamandankeperluan.
 • Kod-kod Yang DiterimaSbgPrinsipKritikanTeoriFeminisme
 • 1. Biologi
  Menurut Elaine Showalter, pengkritik2 feminisseharusnyaberfikirperbezaanbiologidanhbgnnyadgnpenulisantentangwatakwanita.
  Inibermaksud, apabilamembincangkanmengenaibiologi, jgnhanyatertumpukpdtubuhwanitattpperluberfikirlebihjauhdrpditu.
  Contohnya: Fungsibiologiwanitasendiri, tugasmerekasbgibu, isteri, kakakdll.
 • Pengkritikfeminisygmenulisdlmperspektifbiologimenekankan,pentingnyatubuhbdnmerekasbgsumberinspirasidlmtulisanmereka.
  PerbezaanPandanganPenulisLelaki Dan WanitaDalamPerspektifBiologi
 • 2. Pengalaman
  Mempunyaikaitanygeratdgnaspekbiologi.
  Maksudnya = perkembangantubuhbadanwanitaygmerupakansatupengalamansejakmerakadilahirkansehinggamerekatua.
  Contohnya, pengalamanmelahirkananak.
  Pengalamanygdialamikaumwanitaamatberbezadgnkaumlelaki.
 • Perempuansejakkeciltelahdiasuhuntukmenjelmakansifatkeperempuananmereka. Cthnya, menolongibumembuatkerjarumah
  Bagigolonganfeminisradikal, aspekpengalamaniniperludihuraikandgnsejelas-jelasnya.
  Penjelasaninidiperlukanutkmembetulkanfaktasebenarygdigambarkanolehpenulislelaki.
  Maka, sejakdarikecillagi, setiapindividutelahdibahagikankerjamengikutjantinadanmembesardgnpengalamanygberlainan
  Lelaki pula sentiasamenolongbapanyamembasuhkeretadan lain-lain lagi.
 • 3. Psikologi
  Pengetahuanilmupsikologipentingkeranaiamenjadialatdandasarkajianutkmenghayati watak2 dlm genre sastera.
  Wilbur Scott (1962) menyatakanbhwdisiplinpsikologidptdiaplikasikandlmkaryasasterabgmenerangkanaksiataureaksiseseorangwatakygsukardiramal.
 • Terdpt 2 cabangpsikologidlmbidangkesusasteraaniaitu:
  Psikologipengarang
  Psikologiwatak-watak
  Golonganfeminismenitikberatkanpsikologidlmkaryamelaluipsikologi watak2 dlmsesuatukarya.
  Antaranya, pemikiranwatak, imaginasi, keinginanwatak, cita rasa, tekananperasaannya, jiwadansegalasesuatuyglahirdarihatidan kata2 watak.
 • 4. Sosial
  Terdapatperbezaanantarasosialkaumlelakidgnsosialkaumwanitaapabiladicerminkandalamkarya.
  Antaraaspeksosialwanitaygdikenalpastibolehdigarapdalamkaryaialah
  Prosessosialisasi (soaldidikan, pendidikan, pekerjaandanpergaulan)
  Tugassosial (anakgadis, dara, ibu, isteri, nenek)
  Kelassosialwanita (kelasbawahan, menengahdanatasan)
 • Ruth Robbins
  Ruth Robbins (1995) tlhmemberikan 3 pandanganiaitu:
  Kajianharusmembayangkanrealitiwanitaygsebenarnyakemudiandinilaidgnukuranpandanganfeminis.
  Kajianharuslahmenghubungkanhubunganteksdgnmasyarakat. (sistemmrkt,politik,kekuasaan)
  Fokuskanpadaperananuntukmemberontakterhadapsegalakezalimandanusahakemerdekaan, dankebebasan.
 • TeoriFeminismekeTeori Lesbian, Teori Gay danTeori Gender
  Hasilperjuanganfeminisdlmsasterafeminismedanteorikritikanfeminisme, merekatelahmasukkedunia lesbian.
  Kritikan lesbian menganalisiskelompokinidanberjuanguntukmendapatkanpengiktirafansbgmrktbarudiEropah.
  Akibatnya, munculgolongan lain iaitumrkt gay sertakesusasteraan gay danteorikritikan gay.
 • Akhirnya, timbulkesedaran (teori lesbian, teori gay) untukbalikkepangkaljalan.
  Maka, lahirsebuahkesusasteraandankritikansasterabaruygdinamakansbgsasteradankritikan gender.
  Sasterainiberjuangutkmelahirkansebuahmasyarakatygharmoni.
  Kesimpulannya, teorikritikanfeminismeakhirnyatelahberpecahkpdbeberapateorisptteori lesbian, gay dan gender.
 • SEKIAN