Km

1,676 views
1,585 views

Published on

Test

Published in: Education, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,676
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Km

 1. 1. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู และการสรางองคกรแหงการเรียนรู” (Knowledge Management & Learning Organization) โดย ดร. ประพนธ ผาสุขยืด (prapon@kmi.or.th) The Knowledge Management Institute สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.)
 2. 2. ภาพรวมของกําหนดการ วันแรก (LO) 9.00 - 9.40: Session 1 - เกริ่นนํา ทําความรูจักกัน 9.40 - 10.30: Session 2 - ชวยกันนิยาม ใหความหมาย LO 10.45 - 12.00: Session 3 - จากการเรียนรู นําสูผลลัพธที่ตองการ 13.00 - 16.00: Session 4 - รวมสรางปจจัย ลองใชประเมินตนเอง วันที่สอง (KM) 9.00 - 12.00: Session 5 - แนวคิด และการประยุกตใช KM 13.00 - 14.30: Session 6 - ทดลองแลกเปลี่ยนเรียนรู (S&L) 14.45 - 16.00: Session 7 - สรางคลังความรู ปูทางสู CoPs
 3. 3. เกริ่นนํา • เปนสัมมนาที่เนนการปฏิบัติจริง • ใชกจกรรมกลุมสลับการบรรยาย ิ • ภายใตบรรยากาศที่เปนมิตรเปนกันเอง • ฝกรับฟงผูอื่น รูจักชื่นชม และใหกําลังใจ  • ปลอยตัวตามสบาย ทําใจใหวาง “ใหเตือนตัวเองวา ... ไมไดมาทํางาน” การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดภายใตบรรยากาศที่ไมเครงเครียด
 4. 4. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ี ี ด พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 11 “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปน องค ก ารแห ง การเรี ย นรู อ ย า งสม่ํ า เสมอ โดยต อ งรั บ รู ข อ มู ล ข า วสารและ สามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติ ราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตอง สงเสริ มและพัฒนาความรูความสามารถ สร างวิสั ยทั ศนและปรับ เปลี่ยน ทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการ เรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการให สอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้”
 5. 5. Change Management CM IM KM Information Knowledge Management Management
 6. 6. LO ตาม Model ของ Peter M. Senge Shared Vision Team Learning Systems Thinking Personal Mastery Mental Models Dialogue
 7. 7. LO ตาม Model ของ Michael J. Marquardt Organization People Learning Knowledge Technology
 8. 8. บันไดสี่ขั้นสูการเรียนรู (Learning) 4 เรียนรู เลียนแบบ พัฒนาตอยอด 3 เลียนรู รับมา ทําเลียนแบบ 2 รับรู แตอาจไมไดนําไปใช 1 ไมรู ไมรู ไมช้ี vs. ไมรู แลวชี้ นําเสนอแนวคิดโดย ดร. ประพนธ ผาสุขยืด สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) 19 ธ.ค. 47
 9. 9. Learning Topics Topic No. 1: ทําอยางไรใหคนในองคกรใฝเรียน รูอยูตลอดเวลา (Personal Mastery)  Topic No. 2: ทําอยางไรใหทมงาน (คนในกลุม ใน ี  หนวยงาน) มีการเรียนรูรวมกัน (Team Learning) Topic No. 3: ทําอยางไรใหเกิดการเรียนรูทั่วทั้ง  องคกร (Organizational Learning)
 10. 10. From Learning to Action อยาทําแบบ NATO (No Action, Talk Only) อยาทําแคเพื่อ BB (Being Busy) “Nothing is easier than being busy, nothing is more difficult than being effective.” -Alex Mackinsey เพียงแค “ดูยุงๆ” ไมไดหมายความวาเกิด “ประสิทธิผล”
 11. 11. ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนคนละเรื่องกับ ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ 60 % 10 % 20 % 10 % มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ การพัฒนาองคกร ตามยุทธศาสตร การใหบริการ การปฏิบัติราชการ • การจัดการสารสนเทศ (Information Management) 5% • การบริหารความรู (Knowledge Management) 5% • การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 10%
 12. 12. อานขอความตอไปนี้และประเมินวาหนวยงานของทานมีการดําเนินการตอไปนี้อยูในระดับใด (ใสเครื่องหมาย √ ลงในชองที่เลือก) 1 = ไมมีเลย 2 = มีนอยมาก 3 = มีระดับปานกลาง 4 = มีในระดับที่ดี 5 = มีในระดับที่ดีมาก 1. เปดโอกาสใหเรียนรูอยางตอเนื่อง (Provide continuous learning oppourtunities) 1 2 3 4 5 (1) คนในหนวยงานมีการหยิบยกขอผิดพลาดมาอภิปรายเพื่อเรียนรูแกไข √ (2) คนในหนวยงานมีการชวยเหลือซึงกันและกันมีการเรียนรูรวมกัน ่  √ (3) หนวยงานสนับสนุนใหคนในหนวยงานไดเรียนรูโดยจัดสรรงบประมาณและใหทรัพยากรที่ตองการ  (โปรดพลิกก) กากากากกก √ (4) หนวยงานสนับสนุนใหคนในหนวยงานไดเรียนรูโดยใหเวลาที่ตองการ √ (5) คนในหนวยงานมองปญหาที่เกิดขึ้นวาเปนโอกาสในการเรียนรู √ (6) คนในหนวยงานไดรับรางวัล/ คําชมเชย สําหรับการเรียนรูที่เกิดขึ้น √ 2. สงเสริมการตั้งคําถามและการสนทนา (Promote inquiry and dialogue) 1 2 3 4 5 (1) คนในหนวยงานให (feedback) อยางเปดใจและจริงใจ (2) คนในหนวยงานเปดใจรับฟงผูอื่นกอนที่จะพูดแสดงความเห็น (3) คนในหนวยงานสามารถตั้งคําถาม “ทําไม” ไดกับคนทุกคนและทุกระดับ (ตําแหนง) (4) คนในหนวยงานเมื่อแสดงความคิดเห็นก็จะถามความเห็นจากผูอ่นดวย ื (5) คนในหนวยงานใหความเคารพตอความคิดเห็นและการปฏิบัตของผูอื่น ิ
 13. 13. เปาหมายสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ปจจัยสูเปาหมาย ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5 1. บรรยากาศที่สงเสริม การเรียนรูและการ ปรึกษาหารือระหวางกัน (Learning opportunities and dialogue) 2. ความรวมมือและการ เรียนรูรวมกัน (Collaboration and team learning) 3 ระบบ (ชองทาง) รับ ความรูและกระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู (Systems to capture & share knowledge) 4 การมอบอํานาจ ตัดสินใจและภาวะผูนําที่ สงเสริมการเรียนรู (Leadership and empowerment) 5. ความเชื่อมโยงและการ ปฏิสัมพันธกับปจจัย แวดลอม (Connect and interact with its environment)
 14. 14. ปจจัยสูเปาหมาย 1. บรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรูและการปรึกษาหารือระหวางกัน (Learning opportunities and dialogue) 2. ความรวมมือและการเรียนรูรวมกัน (Collaboration and team learning) 3 ระบบ (ชองทาง) รับความรูและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Systems to capture & share knowledge) 4 การมอบอํานาจตัดสินใจและภาวะผูนําที่สงเสริมการเรียนรู (Leadership and empowerment) 5. ความเชื่อมโยงและการปฏิสัมพันธกับปจจัยแวดลอม (Connect and interact with its environment)
 15. 15. แนวคิดเรื่อง KM access/validate create/leverage เขาถึง/ตีความ สราง/ยกระดับ ความรูเ ดนชัด ความรูซอนเรน  รวบรวม/จัดเก็บ Explicit นําไปปรับใช Tacit เรียนรูรวมกัน store Knowledge Knowledge capture apply/utilize & learn care & share เรียนรู/ ยกระดับ มีใจ/แบงปน เนน “2T” เนน “2P” Tool & Technology Process & People
 16. 16. KM สวนใหญ ไป“ผิดทาง” อยาลืมวา ใหความสําคัญกับ“2P” ตอง “สมดุล” People & Processes ใหความสําคัญกับ “2T” Tool & Technology
 17. 17. แนวทางหนึ่ง ที่จะชวยให “ไมไปผิดทาง” สวนกลางลําตัว สวนทีเ่ ปน “หัวใจ” ใหความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู KM Model “ปลาทู” Knowledge Sharing ชวยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน • Knowledge Vision (KV) (Share & Learn) • Knowledge Sharing (KS) • Knowledge Assets (KA) KV KS KA Knowledge Knowledge Assets Vision สวนหัว สวนตา สวนหาง สรางคลังความรู มองวากําลังจะไปทางไหน เชื่อมโยงเครือขาย ประยุกตใช ICT ตองตอบไดวา “ทํา KM ไปเพื่ออะไร” “สะบัดหาง” สรางพลังจาก CoPs
 18. 18. Knowledge Vision “เพื่อพัฒนาคุณภาพและไดรับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล (HA)” เริ่มตน พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม ปจจัย/องคประกอบ (ระดับ 1) (ระดับ2) ( ระดับ3) (ระดับ4) (ระดับ5) 1. การทบทวนขณะดูแลผูปวย  2. การทบทวนความคิดเห็น /คํารองเรียนของ ผูรับบริการ 3. การทบทวนการสงตอ/ขอยาย/ปฏิเสธการรักษา 4. การทบทวนการตรวจรักษาโดยผูชํานาญกวา 5. การคนหาและปองกันความเสี่ยง 6. การปองกันและเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล 7. การปองกันและเฝาระวังความคลาดเคลื่อนทางยา 8. การทบทวนการดูแลผูปวยจากเหตุการณสําคัญ 9. การทบทวนความสมบูรณของการบันทึกเวช ระเบียน 10. การทบทวนการใชขอมูลวิชาการ 11. การทบทวนการใชทรัพยากร 12. การติดตามเครื่องชี้วัดสําคัญ
 19. 19. องคประกอบที่ 6: การปองกันและเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระดับ 5 - มีการเชื่อมโยงการปองกันการติดเชื้อกับระบบอื่นๆ ใน โรงพยาบาล ระดับ 4 - มีการประเมินผลประสิทธิภาพของการปองกัน ระดับ 3 - มีการนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะห หาสาเหตุและ วางแผนแกไข และมีการปฏิบติตามมาตรการที่กําหนด ั ระดับ 2 - มีคณะกรรมการ IC, มี ICN, ระบบการเก็บรวบรวมขอมูลที่ เหมาะสมและเปนไปในทางเดียวกัน มีมาตรการการปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลเดียวกัน ระดับ 1 - มีแนวทางการปฏิบัติเพื่อปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล มีระบบการเก็บขอมูลการติดเชื้อในหนวยงาน
 20. 20. กรอบแนวคิดการประเมินตนเองตามบันไดขันที่ 1 สู HA ้ (Self Assessment Framework for HA) เริ่มตน พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม ร.พ. ที่ 1 (ระดับ 1) (ระดับ2) ( ระดับ3) (ระดับ4) (ระดับ5) 1. การทบทวนขณะดูแลผูปวย 2. การทบทวนความคิดเห็น/คํารองเรียนของ ผูรับบริการ 3. การทบทวนการสงตอ/ขอยาย/ปฏิเสธการรักษา 4. การทบทวนการตรวจรักษาโดยผูชํานาญกวา 5. การคนหาและปองกันความเสี่ยง 6. การปองกันและเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล 7. การปองกันและเฝาระวังความคลาดเคลื่อนทางยา 8. การทบทวนการดูแลผูปวยจากเหตุการณสําคัญ 9. การทบทวนความสมบูรณของการบันทึกเวช ระเบียน 10. การทบทวนการใชขอมูลวิชาการ  11. การทบทวนการใชทรัพยากร 12. การติดตามเครื่องชี้วัดสําคัญ
 21. 21. กา รท บท กา รท วน ค วา บท Level วน มค ข ณ ิดเ ะด ห็น ูแล กา /ค ผูป ําร 1 2 3 4 5 รท อ งเ วย บท ร ียน วน ก ข อง าร ส  ผูร งต อ/ ั บบ ขอ ริก กา ยา าร รท ย/ บท ปฏ วน ิเส ก าร ธก ต รว าร ร จร ักษ ัก า ษ าโ ดย ผูช กา ําน กา รค าญ รป น ห าแ กว อง กัน ล า ะป แล อง ะเ กัน ฝ า คว กา ระ าม วัง รป กา เ สี่ย อง กัน รต ง ิดเ แล ชื้อ ะเ ใน ฝ า โร ระ งพ วัง ยา กา คล บา รท าม ล บท ค ลา วน ดเ ก าร คล กา ด ู แล ื่อน รท ท บท ผูป าง วย ยา วน จา ค วา กเ มส หต มบ ุก าร ูรณ ณ ขอ สํา งก คัญ าร บ ันท ึกเ กา วช รท ร ะเ บท บีย วน น ก าร ใ ชข อม ูลว กา ิชา รท กา บท ร ระดับปจจุบันของ รพ.ที่ 1 และรพ.อื่นๆ วน ก าร ใ ชท กา รัพ รต ยา ิดต กร าม เ คร ื่อง ชี้ว ัดส ําค ัญ
 22. 22. กา รท กา บท รท วน บท ค วน วา มค ข ณ ิ ดเ ะด Level ห็น / ูแล 1 2 3 4 5 กา คํา ผูป รท ร อ วย งเ บท รี ยน วน ข ก าร อง ส ง ผูร ต อ ั บบ /ข ริ ก กา อ ยา าร รท ย/ บท ปฏ วน ิ เส ก ธก าร าร ต รั ก รว จร ษ า ักษ าโ ดย กา ผูช รค ําน กา  นห าญ รป าแ กว อ ง ล า กั น ะป แ ละ อ ง กั น เฝ ค าร วา กา ะ วัง มเ รป กา สี่ ย อ ง รต ง กั น ิ ดเ แ ละ ช ื้อ เฝ ใน าร โร ะ งพ วัง ยา กา คล บา รท าม ล บท ค ลา วน ดเ ก าร คล กา ดู แ ื่ อ น รท ล ผูป ทา บท งย วน วย จา า ค วา กเ มส หต มบ ุกา ูร ณ รณ ข อ สํา คั ญ งก าร บ ัน ท กา ึกเ รท วช บท ร ะเ วน บ ีย ก น าร ระดับที่แตกตางของแตละองคประกอบ ช ข ใ อม ู ลว กา ิช า รท กา บท ร วน กา รใ ช ท กา รัพ รต ยา ิ ดต กร าม เค รื่ อ งช ี้วัด สาํค ัญ
 23. 23. กา รท บท กา วน รท ค วา บท มค วน ิดเ ข ณ Level ห็น ะด กา /ค ูแล รท ําร ผูป บท อ 1 2 3 4 5 งเ วย วน รีย ก าร นข ส งต อง ผูร อ /ข ับบ กา ริก รท อย บท าย าร วน / ปฏ ก าร ิเส ต ธ กา รว รร จร ัก ษ ักษ าโ า ดย กา กา ผูช รป รค ําน อง นห าญ กัน าแ กว แล ละ า ะเ ปอ ฝา งก กา ระ ัน คว รป วัง อง กา าม รต เส กัน ิดเ ี่ย ง แล ชื้อ ะเ ฝา ใ นโ ระ รง กา วง ัค พย รท ลา าบ บท มค าล วน ลา ก าร ดเ กา รท ด ูแล คล ื่อน บท ผูป ทา วน วย งย ค วา จา า มส กเ หต “ธารปญญา” มบ ุกา ูรณ รณ ขอ สา งก ํค าร ัญ บัน กา ทึก รท เว บท ชร ะเ วน บีย กา น รใ ชข อม กา ูลว รท ิชา บท กา วน ร กา รใ ชท กา รัพ รต ยา ิดต กร าม แสดงระดับปจจุบันของ รพ. ที่ 1 เมื่อเทียบกับกลุม เค รื่อ งช ี้วัด สํา คัญ
 24. 24. จาก KV สู KS สวนกลางลําตัว สวนทีเ่ ปน “หัวใจ” Knowledge ใหความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู Sharing (KS) ชวยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Share & Learn) Knowledge Vision (KV) สวนหัว สวนตา มองวากําลังจะไปทางไหน ตองตอบไดวา “ทํา KM ไปเพื่ออะไร”
 25. 25. กา รท บท กา วน รท ค วา บท มค วน ิดเ ข ณ Level ห็น ะด กา /ค ูแล รท ําร ผูป บท อ 1 2 3 4 5 งเ วย วน รีย ก าร นข ส งต อง ผูร อ /ข ับบ กา ริก รท อย บท าย าร วน / ปฏ ก าร ิเส ต ธ กา รว รร จร ัก ษ ักษ าโ า ดย กา กา ผูช รป รค ําน อง นห าญ กัน าแ กว แล ละ า ะเ ปอ ฝา งก กา ระ ัน คว รป วัง อง กา าม รต เส กัน ิดเ ่ย ี ง แล ชื้อ ะเ ฝา ใ นโ ระ รง กา วัง พย รท คล าบ บท าม าล วน ค ลา ก าร ดเ กา ด คล Target รท ูแล ื่อน บท ผปู ว ทา Current วน ยจ งย ค วา าก า มส เห มบ ตุก ูรณ าร ขอ ณ สํา งก คัญ าร บัน กา ทึก รท เว บท ชร ะเ วน บีย กา น รใ ชข อ ม กา ูลว รท ิชา บท กา วน ร กา รใ ชท กา รัพ ในเรื่องการปองกันและเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล ั รต ยา ิดต กร าม เค รื่อ งช ี้วัด สํา คัญ ชองวาง (Gap) ระหวางระดับที่เปนเปาหมาย (Target) กับระดับปจจุบน (Current)
 26. 26. LEVEL 5 พรอมให 6. การปองกันและเฝาระวัง ร.พ.7 การติดเชื้อในโรงพยาบาล 4 ร.พ.2, 8 ร.พ.5, 9 3 ใฝรู 2 ร.พ.6 ร.พ.1 ร.พ.3 1 ร.พ.4 ร.พ.10, 11 0 1 2 3 4 GAP ( = Target minus Current)
 27. 27. การจัดการความรู การจัดการความสัมพันธ Care & Share / Give & Grow Share & Shine Learn - Care - Share - Shine
 28. 28. จาก KS สู KA สวนกลางลําตัว สวนทีเ่ ปน “หัวใจ” Knowledge ใหความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู Sharing (KS) ชวยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Share & Learn) Knowledge Knowledge Assets (KA) Vision (KV) สวนหัว สวนตา สวนหาง สรางคลังความรู มองวากําลังจะไปทางไหน เชื่อมโยงเครือขาย ประยุกตใช ICT ตองตอบไดวา “ทํา KM ไปเพื่ออะไร” “สะบัดหาง” สรางพลังจาก CoPs
 29. 29. ขุมความรู (Knowledge Asset) เรื่อง…….. สิบเรื่องสําาคัญที่สุดที่จะตองรู  สิบเรื่องสํ คัญที่สุดที่จะตองรู หารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากที่ไ่ไหน หารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากที หน เอามาปรับใชไไดอยาางไร เอามาปรับใช ดอย งไร ควรปรึกษาใคร ควรปรึกษาใคร เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม สรุปป เพิ่ม เพิ่ม สรุ สรุปป สรุ เพิ่ม่ม เพิ บทเรียยน บทเรี น
 30. 30. ..... เปนขุมความรู (Knowledge Assets) ที่มบริบท และรายละเอียด ตามกาละและเทศะที่ตองการความรูนั้น ี • ประเด็น/หลักการ • • • เรื่องเลา &คําพูด • “ “ แหลงขอมูล/บุคคล • • • “เราทดลองวิธีการใหม • • …” • • “ “ โทร. ...
 31. 31. ขุมทรัพยความรู เรือง .......................... ่ คําแนะนํา/ประเด็นความรูที่ได ตัวอยางประสบการณ/เรื่องเลา แหลงขอมูล / สอบถาม
 32. 32. “คุณอํานวย” สวนกลางลําตัว สวนทีเ่ ปน “หัวใจ” Knowledge Knowledge ใหความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู Facilitators Sharing (KS) ชวยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Share & Learn) “คุณเอือ” ้ Chief Knowledge Officer “คุณกิจ” Knowledge Knowledge Knowledge CKO Vision (KV) Assets (KA) Practitioners สวนหัว สวนตา สวนหาง สรางคลังความรู มองวากําลังจะไปทางไหน เชื่อมโยงเครือขาย ประยุกตใช ICT ตองตอบไดวา “ทํา KM ไปเพื่ออะไร” สราง CoPs ที่มีพลัง ดุจดั่งปลา“สะบัดหาง”
 33. 33. “Wilson, what exactly is a ‘knowledge worker,’ and do we have any on staff?”
 34. 34. You know you’re a knowledge worker if… • 80% of your time is spent doing things that "aren't your job" • "It's not my job" is no longer a reasonable excuse • Your mother doesn't understand what you do • Your boss doesn't understand what you do • You don't understand what you do
 35. 35. ความรู คน + วัฒนธรรมองคกร ความรูจากภายนอก  งาน ควา เลือก กําหนดเปาหมาย ใช แลกเปลี่ยนเรียนรู ของงาน ยกระดับความรู งานบรรลุเปาหมาย จัดเก็บ ปรับปรุง คนหา คลังความรู (ภายใน) Model 3 มิติ ของ สคส. (ดัดแปลงจากหนังสือ Learning to Fly)
 36. 36. KM Strategy Leadership Networking Learning before, Capturing Behaviours during and after knowledge Level 5 Leaders recognise the link Clearly defined roles and Prompts for learning built Clearly identified Intellectual between KM and Knowledge is easy to get to, responsibilities. into business processes. assets. performance easy to retrieve. Relevant Networks and CoPs have a People routinely find out KM strategy is embedded in the The right attitudes exist to knowledge is pushed to you. clear purpose, some have who knows and talk with business strategy. share and use others’ know- It is constantly refreshed clear deliverables other them. Framework and tools enable how. and distilled. develop capability in the Common language, learning before, during and Leaders reinforce the right Networks act as guardians organisation. templates and guidelines after. behaviour and act as role of the knowledge. Networks meet annually. lead to effective sharing. models. Level 4 KM is everyone’s Discussions ongoing about Just-in-time-knowledge is responsibility; a few jobs organisation’s Intellectual Networks are organised Learning before, during and current and easily are dedicated to managing assets. around business needs. after is the way we do accessible. knowledge. “Knowledge A KM strategy exists but is not Networks have a clear things around here. One individual distils and sharing is power.” linked to business results. governance document. “Customers” and partners refreshes it, though many Leaders set expectations by A clear framework and set of Supportive technology is in participate in review contribute. “asking the right tools for learning is widely place and is well used. sessions. That individual acts as the questions”, and rewarding communicated and understood. owner. the right behaviours. Level 3 There is no framework or Networks take responsibility People can easily find out articulated KM strategy. KM is viewed as the for the knowledge, collects what the company knows. Some job descriptions include responsibility of a specialist their subjects knowledge in People are networking to Examples of sharing and knowledge capture, sharing and team. one place in a common get results. using are recognised. distillation. Some leaders talk the talk, format. Networks are created Peers are helping peers People are using a number of but don't always walk the Searching before doing is across organisational tools to help with learning and walk! encouraged. boundaries. sharing. Little or no distillation. Level 2 Most people say sharing know- People learn before doing Teams capture lessons Some managers give people and programme review learned after a project. how is important to the Ad hoc networking to help the time to share and learn, sessions. Teams look for knowledge organisations success. individuals who know each but there is little visible They capture what they before starting a project. People are using some tools to other. support from the top. learn for others to access. Access to lots of knowledge, help with learning and sharing In practice few do access it. though not summarised. Level 1 KM viewed as a Some individuals take the A few people express that management fad. Leaders People are conscious of the time to capture their know-how is important to the are sceptical as to the need to learn from what lessons in any number of organisation. benefits. Knowledge hoarders seem they do but rarely get the cupboards and databases. Isolated people with a passion Leaders think networking to get rewarded. time. They are rarely refreshed, for KM begin to talk and share leads to lack of Sharing is for the benefit of few contribute, even fewer how difficult it is. accountability. the team. search. "Knowledge is power"
 37. 37. *KM Model ระดับปจเจก รู อะไร ไมรู อะไร 1 Known Area 3 Unknown Area รู วา “Explicit Knowledge” “Implicit Knowledge” Learn Action 2 Hidden Area 4 Blind Area ไมรู วา We know more than we can tell (Polanyi) Ignorance (อวิชชา) Open-up “Tacit Knowledge” * นําเสนอแนวคิดโดย ดร. ประพนธ ผาสุขยืด สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเ พื่อสังคม (สคส.)
 38. 38. ตองการรายละเอียดเพิมเติม ่ หาไดจากหนังสือเลมนีครับ! ้
 39. 39. สนใจขอเขียนของผมเขาไปดูไดที่: http://prapon-sharing.blogspot.com หรือที่ website ของ สคส. www.kmi.or.th

×