loksewa 4th and 5th level notice

2,561 views

Published on

लोकसेवा आयोगले स्वास्थ्य सेवाका पाँचौ र चौथो तहमा १६ सय ५० दरबन्दीका लागि विज्ञापन गरेको छ ।

खुला र समावेशी दरबन्दीका लागि गरिएको विज्ञापनमा दरखास्त दिने अन्तिम मिति सामान्य दस्तुरमा आगामी साउन १ गतेसम्म र दोब्बर दस्तुरमा साउन ८ गतेसम्म छ ।

लोकसेवा आयोगका सबै क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत खुलाइएको विज्ञापन बुधबारको सरकारी पत्रिका Gorkhapatra प्रकाशित गरिएको छ ।

विज्ञापन गरिएका दरबन्दीमा स्टाफ नर्स, अनमि, ल्याब टेक्निसियन, हेल्थ असिस्टेन्ट, मेडिकल रेकर्ड सुपरभाइजर, रेडियोग्राफी सुपरभाइजर, अहेब, ल्याब टेक्निसियन, डार्क रुम असिस्टेन, आयुर्वेदलगायत छन् ।

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,561
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
161
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

loksewa 4th and 5th level notice

  1. 1. nf]s ;]jf cfof]u s]Gb|Lo sfof{no, cgfdgu/ ;"rgf tyf k|sfzg zfvf :jf:Yo ;]jfsf kfFrf}+ tx / rf}yf] tx -k|fljlws_ v'nf / ;dfj]zL kbsf] k|ltof]lutfTds lnlvt k/LIffsf] lj1fkg ;"rgf g+= ^)&÷)^(–&) lgDg ;]jf, ;d"x, pk;d"x, kfFrf+} tx / rf}yf] tx -k|fljlws_ kbsf b]xfosf kbx? v'nf / ;dfj]zL k|ltof]lutfTds lnlvt k/LIffåf/f k"lt{sf nflu lgDg adf]lhdsf of]Uotf k'u]sf pDd]bjf/x?af6 cfof]uåf/f :jLs[t kmf/fd e/L b/vf:t cfXjfg ul/G5 . k"jf{~rn If]qLo lgb]{zgfno, wgs'6f qm=;+= lj=g+= kb, ;]jf, ;d"x, pk;d"x / >]0fL÷tx v'nf / ;dfj]zL dfu ;+Vof k/LIff sfo{qmd lbgsf] $=)) ah] ! @!@÷)^(–&) :6fkm g;{, :jf:Yo, hg/n gl;{Ë, kfFrf}+ v'nf !% -kGw|_ @)&).$.@@ ut] @ @!#÷)^(–&) :6fkm g;{, :jf:Yo, hg/n gl;{Ë, kfFrf}+ dlxnf $ -rf/_ # @!$÷)^(–&) :6fkm g;{, :jf:Yo, hg/n gl;{Ë, kfFrf}+ cflbjf;L÷hghflt # -tLg_ $ @!%÷)^(–&) :6fkm g;{, :jf:Yo, hg/n gl;{Ë, kfFrf}+ dw];L # -tLg_ % @!^÷)^(–&) :6fkm g;{, :jf:Yo, hg/n gl;{Ë, kfFrf}+ blnt ! -Ps_ ^ @!&÷)^(–&) :6fkm g;{, :jf:Yo, hg/n gl;{Ë, kfFrf}+ ckfË ! -Ps_ & @!*÷)^(–&) :6fkm g;{, :jf:Yo, hg/n gl;{Ë, kfFrf}+ lk5l8Psf] If]q ! -Ps_ * @!(÷)^(–&) Nofj 6]lSgl;og, :jf:Yo, d]=Nof=6]=, hg/n d]=Nof=6]=, kfFrf}+ v'nf ! -Ps_ @)&).$.@# ut] ( @@)÷)^(–&) x]=c=÷l;=c=x]=j=÷k=lg=;'=÷If=s'=;=÷vf]=;'=, :jf:Yo, x]=O{=, kfFrf}+ v'nf #@ -aQL;_ @)&).$.@^ ut] !) @@!÷)^(–&) x]=c=÷l;=c=x]=j=÷k=lg=;'=÷If=s'=;=÷vf]=;'=, :jf:Yo, x]=O{=, kfFrf}+ dlxnf ( -gf}_ !! @@@÷)^(–&) x]=c=÷l;=c=x]=j=÷k=lg=;'=÷If=s'=;=÷vf]=;'=, :jf:Yo, x]=O{=, kfFrf}+ cflbjf;L÷hghflt & -;ft_ !@ @@#÷)^(–&) x]=c=÷l;=c=x]=j=÷k=lg=;'=÷If=s'=;=÷vf]=;'=, :jf:Yo, x]=O{=, kfFrf}+ dw];L ^ -5_ !# @@$÷)^(–&) x]=c=÷l;=c=x]=j=÷k=lg=;'=÷If=s'=;=÷vf]=;'=, :jf:Yo, x]=O{=, kfFrf}+ blnt # -tLg_ !$ @@%÷)^(–&) x]=c=÷l;=c=x]=j=÷k=lg=;'=÷If=s'=;=÷vf]=;'=, :jf:Yo, x]=O{=, kfFrf}+ ckfË ! -Ps_ !% @@^÷)^(–&) x]=c=÷l;=c=x]=j=÷k=lg=;'=÷If=s'=;=÷vf]=;'=, :jf:Yo, x]=O{=, kfFrf}+ lk5l8Psf] If]q ! =Ps_ !^ @@&÷)^(–&) d]l8sn /]s8{/ ;'k/efOh/, :jf:Yo, d]l8sn /]s8;{, kfFrf}+ v'nf ! -Ps_ @)&).$.@% ut]!& @@*÷)^(–&) d]l8sn /]s8{/ ;'k/efOh/, :jf:Yo, d]l8sn /]s8;{, kfFrf}+ dlxnf ! -Ps_ !* @@(÷)^(–&) /]l8of]u|fkmL ;'k/efOh/÷/]l8of]u|fkm/, :jf:Yo, /]l8of]u|fkmL, kfFrf}+ v'nf @ -b'O{_ @)&).$.@$ ut]!( @#)÷)^(–&) /]l8of]u|fkmL ;'k/efOh/÷/]l8of]u|fkm/, :jf:Yo, /]l8of]u|fkmL, kfFrf}+ dlxnf ! -Ps_ @) @#!÷)^(–&) /]l8of]u|fkmL ;'k/efOh/÷/]l8of]u|fkm/, :jf:Yo, /]l8of]u|fkmL, kfFrf}+ cflbjf;L÷hghflt ! -Ps_ @! @#@÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g=, rf}yf] v'nf @* -c¶fO;_ @)&).$.#! ut] @@ @##÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g=, rf}yf] dlxnf * -cf7_ @# @#$÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g=, rf}yf] cflbjf;L÷hghflt ^ -5_ @$ @#%÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g=, rf}yf] dw];L % -kfFr_ @% @#^÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g=, rf}yf] blnt @ -b'O{_ @^ @#&÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g=, rf}yf] ckfË ! -Ps_ @& @#*÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g=, rf}yf] lk5l8Psf] If]q ! -Ps_ @* @#(÷)^(–&) Nofj cl;i6]06, :jf:Yo, d]=Nof=6]=, hg/n d]=Nof=6]=, rf}yf] v'nf ! -Ps_ @)&).$.#@ ut] @( @$)÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{=, rf}yf] v'nf $! -PsrfnL;_ @)&).%.! ut] #) @$!÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{=, rf}yf] dlxnf !! -P3f/_ #! @$@÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{=, rf}yf] cflbjf;L÷hghflt ( -gf}_ #@ @$#÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{=, rf}yf] dw];L * -cf7_ ## @$$÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{=, rf}yf] blnt # -tLg_ #$ @$%÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{=, rf}yf] ckfË @ -b'O{_ #% @$^÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{=, rf}yf] lk5l8Psf] If]q ! -Ps_ #^ @$&÷)^(–&) 8fs{?d cl;i6]06, :jf:Yo, /]l8of]u|fkmL, rf}yf} v'nf ! -Ps_ @)&).%.@ ut] dWodf~rn If]qLo lgb]{zgfno, sdnkf]v/L qm=;+= lj=g+= kb, ;]jf, ;d"x, pk;d"x / >]0fL÷tx v'nf / ;dfj]zL dfu ;+Vof k/LIff sfo{qmd lbgsf] $=)) ah] ! @&)!÷)^(–&) :6fkm g;{, :jf:Yo, hg/n gl;{Ë, kfFrf}+ v'nf !# -t]x|_ @)&).$.@@ ut] @ @&)@÷)^(–&) :6fkm g;{, :jf:Yo, hg/n gl;{Ë, kfFrf}+ dlxnf # -tLg_ # @&)#÷)^(–&) :6fkm g;{, :jf:Yo, hg/n gl;{Ë, kfFrf}+ cflbjf;L÷hghflt # -tLg_ $ @&)$÷)^(–&) :6fkm g;{, :jf:Yo, hg/n gl;{Ë, kfFrf}+ dw];L @ -b'O{_ % @&)%÷)^(–&) :6fkm g;{, :jf:Yo, hg/n gl;{Ë, kfFrf}+ blnt ! -Ps_ ^ @&)^÷)^(–&) :6fkm g;{, :jf:Yo, hg/n gl;{Ë, kfFrf}+ ckfË ! -Ps_ & @&)&÷)^(–&) Nofj 6]lSgl;og, :jf:Yo, d]=Nof=6]=, hg/n d]=Nof=6]=, kfFrf}+ v'nf ! -Ps_ @)&).$.@# ut]* @&)*÷)^(–&) Nofj 6]lSgl;og, :jf:Yo, d]=Nof=6]=, hg/n d]=Nof=6]=, kfFrf}+ dlxnf ! -Ps_ ( @&)(÷)^(–&) x]=c=÷l;=c=x]=j=÷k=lg=;'=÷If=s'=;=÷vf]=;'=, :jf:Yo, x]=O{=, kfFrf}+ v'nf @# -t]O;_ @)&).$.@^ ut] !) @&!)÷)^(–&) x]=c=÷l;=c=x]=j=÷k=lg=;'=÷If=s'=;=÷vf]=;'=, :jf:Yo, x]=O{=, kfFrf}+ dlxnf ^ -5_ !! @&!!÷)^(–&) x]=c=÷l;=c=x]=j=÷k=lg=;'=÷If=s'=;=÷vf]=;'=, :jf:Yo, x]=O{=, kfFrf}+ cflbjf;L÷hghflt % -kfFr_ !@ @&!@÷)^(–&) x]=c=÷l;=c=x]=j=÷k=lg=;'=÷If=s'=;=÷vf]=;'=, :jf:Yo, x]=O{=, kfFrf}+ dw];L $ -rf/_ !# @&!#÷)^(–&) x]=c=÷l;=c=x]=j=÷k=lg=;'=÷If=s'=;=÷vf]=;'=, :jf:Yo, x]=O{=, kfFrf}+ blnt ! -Ps_ !$ @&!$÷)^(–&) x]=c=÷l;=c=x]=j=÷k=lg=;'=÷If=s'=;=÷vf]=;'=, :jf:Yo, x]=O{=, kfFrf}+ ckfË ! -Ps_ !% @&!%÷)^(–&) x]=c=÷l;=c=x]=j=÷k=lg=;'=÷If=s'=;=÷vf]=;'=, :jf:Yo, x]=O{=, kfFrf}+ lk5l8Psf] If]q ! =Ps_ !^ @&!^÷)^(–&) d]l8sn /]s8{/ ;'k/efOh/, :jf:Yo, d]l8sn /]s8{;, kfFrf}+ v'nf ! =Ps_ @)&).$.@% ut] !& @&!&÷)^(–&) u'0f:t/ lgoGq0f ;'k/efOh/, :jf:Yo, kmfd]{;L kfFrf}+ v'nf ! -Ps_ @)&).$.@& ut] !* @&!*÷)^(–&) /]l8of]u|fkmL ;'k/efOh/÷/]l8of]u|fkm/, :jf:Yo, /]l8of]u|fkmL, kfFrf}+ v'nf @ -b'O{_ @)&).$.@$ ut]!( @&!(÷)^(–&) /]l8of]u|fkmL ;'k/efOh/÷/]l8of]u|fkm/, :jf:Yo, /]l8of]u|fkmL, kfFrf}+ dlxnf ! -Ps_ @) @&@)÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g=, rf}yf] v'nf @) -aL;_ @)&).$.#! ut] @! @&@!÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g=, rf}yf] dlxnf % -kfFr_ @@ @&@@÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g=, rf}yf] cflbjf;L÷hghflt $ -rf/_ @# @&@#÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g=, rf}yf] dw];L $ -rf/_ @$ @&@$÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g=, rf}yf] blnt ! -Ps_ @% @&@%÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g=, rf}yf] ckfË ! -Ps_ @^ @&@^÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g=, rf}yf] lk5l8Psf] If]q ! -Ps_ @& @&@&÷)^(–&) j}B, :jf:Yo, cfo'j]{b, rf}yf] v'nf ! -Ps_ @)&).%.# ut]@* @&@*÷)^(–&) j}B, :jf:Yo, cfo'j]{b, rf}yf] dlxnf ! -Ps_ @( @&@(÷)^(–&) Nofj cl;i6]06, :jf:Yo, d]=Nof=6]=, hg/n d]=Nof=6]=, rf}yf] v'nf @ -b'O{_ @)&).$.#@ ut]#) @&#)÷)^(–&) Nofj cl;i6]06, :jf:Yo, d]=Nof=6]=, hg/n d]=Nof=6]=, rf}yf] dlxnf ! -Ps_ #! @&#!÷)^(–&) Nofj cl;i6]06, :jf:Yo, d]=Nof=6]=, hg/n d]=Nof=6]=, rf}yf] cflbjf;L÷hghflt ! -Ps_
  2. 2. #@ @&#@÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{=, rf}yf] v'nf $% -k}tfnL;_ @)&).%.! ut] ## @&##÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{=, rf}yf] dlxnf !@ -afx|_ #$ @&#$÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{=, rf}yf] cflbjf;L÷hghflt !) -b;_ #% @&#%÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{=, rf}yf] dw];L * -cf7_ #^ @&#^÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{=, rf}yf] blnt # -tLg_ #& @&#&÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{=, rf}yf] ckfË @ -b'O{_ #* @&#*÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{=, rf}yf] lk5l8Psf] If]q ! -Ps_ #( @&#(÷)^(–&) 8fs{?d cl;i6]06, :jf:Yo, /]l8of]u|fkmL, rf}yf} v'nf @ -b'O{_ @)&).%.@ ut]$) @&$)÷)^(–&) 8fs{?d cl;i6]06, :jf:Yo, /]l8of]u|fkmL, rf}yf} dlxnf ! -Ps_ $! @&$!÷)^(–&) 8fs{?d cl;i6]06, :jf:Yo, /]l8of]u|fkmL, rf}yf} cflbjf;L÷hghflt ! -Ps_ klZrdf~rn If]qLo lgb]{zgfno, kf]v/f qm=;+= lj=g+= kb, ;]jf, ;d"x, pk;d"x / >]0fL÷tx v'nf / ;dfj]zL dfu ;+Vof k/LIff sfo{qmd lbgsf] $=)) ah] ! !@!@÷)^(–&) :6fkm g;{, :jf:Yo, hg/n gl;{Ë, kfFrf}+ v'nf # -tLg_ @)&).$.@@ ut] @ !@!#÷)^(–&) :6fkm g;{, :jf:Yo, hg/n gl;{Ë, kfFrf}+ dlxnf ! -Ps_ # !@!$÷)^(–&) :6fkm g;{, :jf:Yo, hg/n gl;{Ë, kfFrf}+ cflbjf;L÷hghflt ! -Ps_ $ !@!%÷)^(–&) :6fkm g;{, :jf:Yo, hg/n gl;{Ë, kfFrf}+ dw];L ! -Ps_ % !@!^÷)^(–&) x]=c=÷l;=c=x]=j=÷k=lg=;'=÷If=s'=;=÷vf]=;'=, :jf:Yo, x]=O{=, kfFrf}+ v'nf !! -P3f/_ @)&).$.@^ ut] ^ !@!&÷)^(–&) x]=c=÷l;=c=x]=j=÷k=lg=;'=÷If=s'=;=÷vf]=;'=, :jf:Yo, x]=O{=, kfFrf}+ dlxnf # -tLg_ & !@!*÷)^(–&) x]=c=÷l;=c=x]=j=÷k=lg=;'=÷If=s'=;=÷vf]=;'=, :jf:Yo, x]=O{=, kfFrf}+ cflbjf;L÷hghflt @ -b'O{_ * !@!(÷)^(–&) x]=c=÷l;=c=x]=j=÷k=lg=;'=÷If=s'=;=÷vf]=;'=, :jf:Yo, x]=O{=, kfFrf}+ dw];L @ -b'O{_ ( !@@)÷)^(–&) x]=c=÷l;=c=x]=j=÷k=lg=;'=÷If=s'=;=÷vf]=;'=, :jf:Yo, x]=O{=, kfFrf}+ blnt ! -Ps_ !) !@@!÷)^(–&) x]=c=÷l;=c=x]=j=÷k=lg=;'=÷If=s'=;=÷vf]=;'=, :jf:Yo, x]=O{=, kfFrf}+ ckfË ! -Ps_ !! !@@@÷)^(–&) /]l8of]u|fkmL ;'k/efOh/÷/]l8of]u|fkm/, :jf:Yo, /]l8of]u|fkmL, kfFrf}+ v'nf ! -Ps_ @)&).$.@$ ut] !@ !@@#÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{=, rf}yf] v'nf @& -;QfO;_ @)&).%.! ut] !# !@@$÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{=, rf}yf] dlxnf & -;ft_ !$ !@@%÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{=, rf}yf] cflbjf;L÷hghflt ^ -5_ !% !@@^÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{=, rf}yf] dw];L % -kfFr_ !^ !@@&÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{=, rf}yf] blnt @ -b'O{_ !& !@@*÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{=, rf}yf] ckfË ! -Ps_ !* !@@(÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{=, rf}yf] lk5l8Psf] If]q ! -Ps_ dWoklZrdf~rn If]qLo lgb]{zgfno, ;'v]{t qm=;+= lj=g+= kb, ;]jf, ;d"x, pk;d"x / >]0fL÷tx v'nf / ;dfj]zL dfu ;+Vof k/LIff sfo{qmd lbgsf] $=)) ah] ! !&)(÷)^(–&) :6fkm g;{, :jf:Yo, hg/n gl;{Ë, kfFrf}+ v'nf @ -b'O{_ @)&).$.@@ ut]@ !&!)÷)^(–&) :6fkm g;{, :jf:Yo, hg/n gl;{Ë, kfFrf}+ dlxnf ! -Ps_ # !&!!÷)^(–&) klAns x]Ny g;{, :jf:Yo, klAns x]Ny gl;{Ë, kfFrf}+ v'nf ! -Ps_ @)&).$.@* ut] $ !&!@÷)^(–&) cfo'j]{b ;xfos, :jf:Yo, cfo'j]{b, kfFrf}+ v'nf ! -Ps_ @)&).$.@( ut] % !&!#÷)^(–&) Nofj 6]lSgl;og, :jf:Yo, d]=Nof=6]=, hg/n d]=Nof=6]=, kfFrf}+ v'nf @ -b'O{_ @)&).$.@# ut]^ !&!$÷)^(–&) Nofj 6]lSgl;og, :jf:Yo, d]=Nof=6]=, hg/n d]=Nof=6]=, kfFrf}+ dlxnf ! -Ps_ & !&!%÷)^(–&) x]=c=÷l;=c=x]=j=÷k=lg=;'=÷If=s'=;=÷vf]=;'=, :jf:Yo, x]=O{=, kfFrf}+ v'nf !! -P3f/_ @)&).$.@^ ut] * !&!^÷)^(–&) x]=c=÷l;=c=x]=j=÷k=lg=;'=÷If=s'=;=÷vf]=;'=, :jf:Yo, x]=O{=, kfFrf}+ dlxnf # -tLg_ ( !&!&÷)^(–&) x]=c=÷l;=c=x]=j=÷k=lg=;'=÷If=s'=;=÷vf]=;'=, :jf:Yo, x]=O{=, kfFrf}+ cflbjf;L÷hghflt @ -b'O{_ !) !&!*÷)^(–&) x]=c=÷l;=c=x]=j=÷k=lg=;'=÷If=s'=;=÷vf]=;'=, :jf:Yo, x]=O{=, kfFrf}+ dw];L @ -b'O{_ !! !&!(÷)^(–&) x]=c=÷l;=c=x]=j=÷k=lg=;'=÷If=s'=;=÷vf]=;'=, :jf:Yo, x]=O{=, kfFrf}+ blnt ! -Ps_ !@ !&@)÷)^(–&) x]=c=÷l;=c=x]=j=÷k=lg=;'=÷If=s'=;=÷vf]=;'=, :jf:Yo, x]=O{=, kfFrf}+ ckfË ! -Ps_ !# !&@!÷)^(–&) d]l8sn /]s8{/ ;'k/efOh/, :jf:Yo, d]l8sn /]s8;{, kfFrf}+ v'nf ! -Ps_ @)&).$.@% ut] !$ !&@@÷)^(–&) lkmlhof]y]/fkL cl;i6]06, :jf:Yo, lkmlhof]y]/fkL, kfFrf}+ v'nf ! -Ps_ @)&).$.#) ut] !% !&@#÷)^(–&) /]l8of]u|fkmL ;'k/efOh/÷/]l8of]u|fkm/, :jf:Yo, /]l8of]u|fkmL, kfFrf}+ v'nf ! -Ps_ @)&).$.@$ ut] !^ !&@$÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g=, rf}yf] v'nf $ -rf/_ @)&).$.#! ut] !& !&@%÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g=, rf}yf] dlxnf ! -Ps_ !* !&@^÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g=, rf}yf] cflbjf;L÷hghflt ! -Ps_ !( !&@&÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g=, rf}yf] dw];L ! -Ps_ @) !&@*÷)^(–&) j}B, :jf:Yo, cfo'j]{b, rf}yf] v'nf ! -Ps_ @)&).%.# ut] @! !&@(÷)^(–&) Nofj cl;i6]06, :jf:Yo, d]=Nof=6]=, hg/n d]=Nof=6]=, rf}yf] v'nf @ -b'O{_ @)&).$.#@ ut]@@ !&#)÷)^(–&) Nofj cl;i6]06, :jf:Yo, d]=Nof=6]=, hg/n d]=Nof=6]=, rf}yf] dlxnf ! -Ps_ @# !&#!÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{=, rf}yf] v'nf !) -b;_ @)&).%.! ut] @$ !&#@÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{=, rf}yf] dlxnf # -tLg_ @% !&##÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{=, rf}yf] cflbjf;L÷hghflt @ -b'O{_ @^ !&#$÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{=, rf}yf] dw];L @ -b'O{_ @& !&#%÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{=, rf}yf] blnt ! -Ps_ @* !&#^÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{=, rf}yf] ckfË ! -Ps_ @( !&#&÷)^(–&) 8fs{?d cl;i6]06, :jf:Yo, /]l8of]u|fkmL, rf}yf} v'nf ! -Ps_ @)&).%.@ ut]#) !&#*÷)^(–&) 8fs{?d cl;i6]06, :jf:Yo, /]l8of]u|fkmL, rf}yf} dlxnf ! -Ps_ ;'b"/klZrdf~rn If]qLo lgb]{zgfno, lbkfon qm=;+= lj=g+= kb, ;]jf, ;d"x, pk;d"x / >]0fL÷tx v'nf / ;dfj]zL dfu ;+Vof k/LIff sfo{qmd lbgsf] $=)) ah] ! @@)*÷)^(–&) :6fkm g;{, :jf:Yo, hg/n gl;{Ë, kfFrf}+ v'nf ( -gf}_ @)&).$.@@ ut] @ @@)(÷)^(–&) :6fkm g;{, :jf:Yo, hg/n gl;{Ë, kfFrf}+ dlxnf # -tLg_ # @@!)÷)^(–&) :6fkm g;{, :jf:Yo, hg/n gl;{Ë, kfFrf}+ cflbjf;L÷hghflt @ -b'O{_ $ @@!!÷)^(–&) :6fkm g;{, :jf:Yo, hg/n gl;{Ë, kfFrf}+ dw];L @ -b'O{_ % @@!@÷)^(–&) :6fkm g;{, :jf:Yo, hg/n gl;{Ë, kfFrf}+ blnt ! -Ps_ ^ @@!#÷)^(–&) cfo'j]{b ;xfos, :jf:Yo, cfo'j]{b, kfFrf}+ v'nf ! -Ps_ @)&).$.@( ut]& @@!$÷)^(–&) cfo'j]{b ;xfos, :jf:Yo, cfo'j]{b, kfFrf}+ dlxnf ! -Ps_ * @@!%÷)^(–&) x]=c=÷l;=c=x]=j=÷k=lg=;'=÷If=s'=;=÷vf]=;'=, :jf:Yo, x]=O{=, kfFrf}+ v'nf !( -pGgfO;_ @)&).$.@^ ut] ( @@!^÷)^(–&) x]=c=÷l;=c=x]=j=÷k=lg=;'=÷If=s'=;=÷vf]=;'=, :jf:Yo, x]=O{=, kfFrf}+ dlxnf % -kfFr_ !) @@!&÷)^(–&) x]=c=÷l;=c=x]=j=÷k=lg=;'=÷If=s'=;=÷vf]=;'=, :jf:Yo, x]=O{=, kfFrf}+ cflbjf;L÷hghflt $ -rf/_ !! @@!*÷)^(–&) x]=c=÷l;=c=x]=j=÷k=lg=;'=÷If=s'=;=÷vf]=;'=, :jf:Yo, x]=O{=, kfFrf}+ dw];L $ -rf/_ !@ @@!(÷)^(–&) x]=c=÷l;=c=x]=j=÷k=lg=;'=÷If=s'=;=÷vf]=;'=, :jf:Yo, x]=O{=, kfFrf}+ blnt ! -Ps_ !# @@@)÷)^(–&) x]=c=÷l;=c=x]=j=÷k=lg=;'=÷If=s'=;=÷vf]=;'=, :jf:Yo, x]=O{=, kfFrf}+ ckfË ! -Ps_ !$ @@@!÷)^(–&) x]=c=÷l;=c=x]=j=÷k=lg=;'=÷If=s'=;=÷vf]=;'=, :jf:Yo, x]=O{=, kfFrf}+ lk5l8Psf] If]q ! -Ps_ !% @@@@÷)^(–&) /]l8of]u|fkmL ;'k/efOh/÷/]l8of]u|fkm/, :jf:Yo, /]l8of]u|fkmL, kfFrf}+ v'nf ! -Ps_ @)&).$.@$ ut]!^ @@@#÷)^(–&) /]l8of]u|fkmL ;'k/efOh/÷/]l8of]u|fkm/, :jf:Yo, /]l8of]u|fkmL, kfFrf}+ dlxnf ! -Ps_ !& @@@$÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g=, rf}yf] v'nf !* -c7f/_ @)&).$.#! ut] !* @@@%÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g=, rf}yf] dlxnf $ -rf/_ !( @@@^÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g=, rf}yf] cflbjf;L÷hghflt $ -rf/_ @) @@@&÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g=, rf}yf] dw];L # -tLg_ @! @@@*÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g=, rf}yf] blnt ! -Ps_ @@ @@@(÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g=, rf}yf] ckfË ! -Ps_ @# @@#)÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g=, rf}yf] lk5l8Psf] If]q ! -Ps_
  3. 3. @$ @@#!÷)^(–&) j}B, :jf:Yo, cfo'j]{b, rf}yf] v'nf @ -b'O{_ @)&).%.# ut]@% @@#@÷)^(–&) j}B, :jf:Yo, cfo'j]{b, rf}yf] dlxnf ! -Ps_ @^ @@##÷)^(–&) Nofj cl;i6]06, :jf:Yo, d]=Nof=6]=, hg/n d]=Nof=6]=, rf}yf] v'nf ! -Ps_ @)&).$.#@ ut]@& @@#$÷)^(–&) Nofj cl;i6]06, :jf:Yo, d]=Nof=6]=, hg/n d]=Nof=6]=, rf}yf] dlxnf ! -Ps_ @* @@#%÷)^(–&) c=x]=j=÷sf]=r]=c=, :jf:Yo, x]=O{=, rf}yf] v'nf #) -tL;_ @)&).%.! ut] @( @@#^÷)^(–&) c=x]=j=÷sf]=r]=c=, :jf:Yo, x]=O{=, rf}yf] dlxnf * -cf7_ #) @@#&÷)^(–&) c=x]=j=÷sf]=r]=c=, :jf:Yo, x]=O{=, rf}yf] cflbjf;L÷hghflt & -;ft_ #! @@#*÷)^(–&) c=x]=j=÷sf]=r]=c=, :jf:Yo, x]=O{=, rf}yf] dw];L ^ -5_ #@ @@#(÷)^(–&) c=x]=j=÷sf]=r]=c=, :jf:Yo, x]=O{=, rf}yf] blnt @ -b'O{_ ## @@$)÷)^(–&) c=x]=j=÷sf]=r]=c=, :jf:Yo, x]=O{=, rf}yf] ckfË ! -Ps_ #$ @@$!÷)^(–&) c=x]=j=÷sf]=r]=c=, :jf:Yo, x]=O{=, rf}yf] lk5l8Psf] If]q ! -Ps_ #% @@$@÷)^(–&) 8fs{?d cl;i6]06, :jf:Yo, /]l8of]u|fkmL, rf}yf} v'nf @ -b'O{_ @)&).%.@ ut]#^ @@$#÷)^(–&) 8fs{?d cl;i6]06, :jf:Yo, /]l8of]u|fkmL, rf}yf} dlxnf ! -Ps_ d]rL c~rn sfof{no, Onfd qm=;+= lj=g+= kb, ;]jf, ;d"x, pk;d"x / >]0fL÷tx v'nf / ;dfj]zL dfu ;+Vof k/LIff sfo{qmd lbgsf] $=)) ah] ! #%&÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= v'nf & -;ft_ @)&).$.#! ut] @ #%*÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= dlxnf @ -b'O{_ # #%(÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= cflbjf;L÷hghflt ! -Ps_ $ #^)÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= dw];L ! -Ps_ % #^!÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= blnt ! -Ps_ ^ #^@÷)^(–&) j}B, :jf:Yo, cfo'j]{b v'nf ! -Ps_ @)&).%.# ut] & #^#÷)^(–&) c=x]=j=÷sf]=r]=c=, :jf:Yo, x]=O{= v'nf @& -;QfO;_ @)&).%.! ut] * #^$÷)^(–&) c=x]=j=÷sf]=r]=c=, :jf:Yo, x]=O{= dlxnf & -;ft_ ( #^%÷)^(–&) c=x]=j=÷sf]=r]=c=, :jf:Yo, x]=O{= cflbjf;L÷hghflt ^ -5_ !) #^^÷)^(–&) c=x]=j=÷sf]=r]=c=, :jf:Yo, x]=O{= dw];L % -kfFr_ !! #^&÷)^(–&) c=x]=j=÷sf]=r]=c=, :jf:Yo, x]=O{= blnt @ -b'O{_ !@ #^*÷)^(–&) c=x]=j=÷sf]=r]=c=, :jf:Yo, x]=O{= ckfË ! -Ps_ !# #^(÷)^(–&) c=x]=j=÷sf]=r]=c=, :jf:Yo, x]=O{= lk5l8Psf] If]q ! -Ps_ ;u/dfyf c~rn sfof{no, lbQm]]n qm=;+= lj=g+= kb, ;]jf, ;d"x, pk;d"x / >]0fL÷tx v'nf / ;dfj]zL dfu ;+Vof k/LIff sfo{qmd lbgsf] $=)) ah] ! $^*÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= v'nf $& -;trfnL;_ @)&).$.#! ut] @ $^(÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= dlxnf !# -t]x|_ # $&)÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= cflbjf;L÷hghflt !) -b;_ $ $&!÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= dw];L * -cf7_ % $&@÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= blnt # -tLg_ ^ $&#÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= ckfË @ -b'O{_ & $&$÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= lk5l8Psf] If]q @ -b'O{_ * $&%÷)^(–&) Nofj cl;i6]06, :jf:Yo, d]=Nof=6]=, hg/n d]=Nof=6]=, rf}yf] v'nf @ -b'O{_ @)&).$.#@ ut]( $&^÷)^(–&) Nofj cl;i6]06, :jf:Yo, d]=Nof=6]=, hg/n d]=Nof=6]=, rf}yf] dlxnf ! -Ps_ !) $&&÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{= v'nf !)^ -Ps;o 5_ @)&).%.! ut] !! $&*÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{= dlxnf @* -c¶fO;_ !@ $&(÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{= cflbjf;L÷hghflt @# -t]O;_ !# $*)÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{= dw];L !( -pGgfO;_ !$ $*!÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{= blnt * -cf7_ !% $*@÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{= ckfË $ -rf/_ !^ $*#÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{= lk5l8Psf] If]q $ -rf/_ !& $*$÷)^(–&) 8fs{?d cl;i6]06, :jf:Yo, /]l8of]u|fkmL, rf}yf} v'nf ! -Ps_ @)&).%.@ ut]!* $*%÷)^(–&) 8fs{?d cl;i6]06, :jf:Yo, /]l8of]u|fkmL, rf}yf} dlxnf ! -Ps_ hgsk'/ c~rn sfof{no, hn]Zj/ qm=;+= lj=g+= kb, ;]jf, ;d"x, pk;d"x / >]0fL÷tx v'nf / ;dfj]zL dfu ;+Vof k/LIff sfo{qmd lbgsf] $=)) ah] ! *^^÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= v'nf #* -c7tL;_ @)&).$.#! ut] @ *^&÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= dlxnf !) -b;_ # *^*÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= cflbjf;L÷hghflt * -cf7_ $ *^(÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= dw];L & -;ft_ % *&)÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= blnt # -tLg_ ^ *&!÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= ckfË @ -b'O{_ & *&@÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= lk5l8Psf] If]q ! -Ps_ * *&#÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{= v'nf !* -c7f/_ @)&).%.! ut] ( *&$÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{= dlxnf % -kfFr_ !) *&%÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{= cflbjf;L÷hghflt $ -rf/_ !! *&^÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{= dw];L # -tLg_ !@ *&&÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{= blnt ! -Ps_ !# *&*÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{= ckfË ! -Ps_ gf/fo0fL c~rn sfof{no, x]6f}+8f qm=;+= lj=g+= kb, ;]jf, ;d"x, pk;d"x / >]0fL÷tx v'nf / ;dfj]zL dfu ;+Vof k/LIff sfo{qmd lbgsf] $=)) ah] ! (^^÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= v'nf $* -c7rfnL;_ @)&).$.#! ut] @ (^&÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= dlxnf !# -t]x|_ # (^*÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= cflbjf;L÷hghflt !) -b;_ $ (^(÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= dw];L ( -gf}_ % (&)÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= blnt # -tLg_ ^ (&!÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= ckfË @ -b'O{_ & (&@÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= lk5l8Psf] If]q @ -b'O{_ * (&#÷)^(–&) Nof=c=÷dfOqmf]:sf]lki6, :jf:Yo, d]=Nof=6]=, hg/n d]=Nof=6]=, rf}yf] v'nf @ -b'O{_ @)&).$.#@ ut]( (&$÷)^(–&) Nof=c=÷dfOqmf]:sf]lki6, :jf:Yo, d]=Nof=6]=, hg/n d]=Nof=6]=, rf}yf] dlxnf ! -Ps_ !) (&%÷)^(–&) c=x]=j=÷h'lgo/ OG6f]df]nf]lhi6, :jf:Yo, x]=O{= v'nf #% -k}tL;_ @)&).%.! ut] !! (&^÷)^(–&) c=x]=j=÷h'lgo/ OG6f]df]nf]lhi6, :jf:Yo, x]=O{= dlxnf !) -b;_ !@ (&&÷)^(–&) c=x]=j=÷h'lgo/ OG6f]df]nf]lhi6, :jf:Yo, x]=O{= cflbjf;L÷hghflt * -cf7_ !# (&*÷)^(–&) c=x]=j=÷h'lgo/ OG6f]df]nf]lhi6, :jf:Yo, x]=O{= dw];L ^ -5_ !$ (&(÷)^(–&) c=x]=j=÷h'lgo/ OG6f]df]nf]lhi6, :jf:Yo, x]=O{= blnt # -tLg_ !% (*)÷)^(–&) c=x]=j=÷h'lgo/ OG6f]df]nf]lhi6, :jf:Yo, x]=O{= ckfË ! -Ps_ !^ (*!÷)^(–&) c=x]=j=÷h'lgo/ OG6f]df]nf]lhi6, :jf:Yo, x]=O{= lk5l8Psf] If]q ! -Ps_
  4. 4. wjnflu/L c~rn sfof{no, afUn'ª qm=;+= lj=g+= kb, ;]jf, ;d"x, pk;d"x / >]0fL÷tx v'nf / ;dfj]zL dfu ;+Vof k/LIff sfo{qmd lbgsf] $=)) ah] ! !#^&÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= v'nf !$ -rf}w_ @)&).$.#! ut] @ !#^*÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= dlxnf $ -rf/_ # !#^(÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= cflbjf;L÷hghflt # -tLg_ $ !#&)÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= dw];L # -tLg_ % !#&!÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= blnt ! -Ps_ ^ !#&@÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= ckfË ! -Ps_ & !#&#÷)^(–&) Nofj cl;i6]06, :jf:Yo, d]=Nof=6]=, hg/n d]=Nof=6]=, rf}yf] v'nf @ -b'O{_ @)&).$.#@ ut]* !#&$÷)^(–&) Nofj cl;i6]06, :jf:Yo, d]=Nof=6]=, hg/n d]=Nof=6]=, rf}yf] dlxnf ! -Ps_ ( !#&%÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{= v'nf @* -c¶fO;_ @)&).%.! ut] !) !#&^÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{= dlxnf & -;ft_ !! !#&&÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{= cflbjf;L÷hghflt ^ -5_ !@ !#&*÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{= dw];L % -kfFr_ !# !#&(÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{= blnt @ -b'O{_ !$ !#*)÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{= ckfË ! -Ps_ !% !#*!÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{= lk5l8Psf] If]q ! -Ps_ n'lDagL c~rn sfof{no, a'6jn qm=;+= lj=g+= kb, ;]jf, ;d"x, pk;d"x / >]0fL÷tx v'nf / ;dfj]zL dfu ;+Vof k/LIff sfo{qmd lbgsf] $=)) ah] ! !$&&÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= v'nf @) -aL;_ @)&).$.#! ut] @ !$&*÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= dlxnf ^ -5_ # !$&(÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= cflbjf;L÷hghflt $ -rf/_ $ !$*)÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= dw];L $ -rf/_ % !$*!÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= blnt ! -Ps_ ^ !$*@÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= ckfË ! -Ps_ & !$*#÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= lk5l8Psf] If]q ! -Ps_ * !$*$÷)^(–&) Nofj cl;i6]06, :jf:Yo, d]=Nof=6]=, hg/n d]=Nof=6]=, rf}yf] v'nf ! -Ps_ @)&).$.#@ ut]( !$*%÷)^(–&) Nofj cl;i6]06, :jf:Yo, d]=Nof=6]=, hg/n d]=Nof=6]=, rf}yf] dlxnf ! -Ps_ !) !$*^÷)^(–&) c=x]=j=÷dn]l/of OG:k]S6/, :jf:Yo, x]=O{= v'nf %* -cG7fpGg_ @)&).%.! ut] !! !$*&÷)^(–&) c=x]=j=÷dn]l/of OG:k]S6/, :jf:Yo, x]=O{= dlxnf !^ -;f]x|_ !@ !$**÷)^(–&) c=x]=j=÷dn]l/of OG:k]S6/, :jf:Yo, x]=O{= cflbjf;L÷hghflt !# -t]x|_ !# !$*(÷)^(–&) c=x]=j=÷dn]l/of OG:k]S6/, :jf:Yo, x]=O{= dw];L !! -P3f/_ !$ !$()÷)^(–&) c=x]=j=÷dn]l/of OG:k]S6/, :jf:Yo, x]=O{= blnt $ -rf/_ !% !$(!÷)^(–&) c=x]=j=÷dn]l/of OG:k]S6/, :jf:Yo, x]=O{= ckfË @ -b'O{_ !^ !$(@÷)^(–&) c=x]=j=÷dn]l/of OG:k]S6/, :jf:Yo, x]=O{= lk5l8Psf] If]q @ -b'O{_ !& !$(#÷)^(–&) 8fs{?d cl;i6]06, :jf:Yo, /]l8of]u|fkmL, rf}yf} v'nf ! -Ps_ @)&).%.@ ut]!* !$($÷)^(–&) 8fs{?d cl;i6]06, :jf:Yo, /]l8of]u|fkmL, rf}yf} dlxnf ! -Ps_ /fKtL c~rn sfof{no, bfª qm=;+= lj=g+= kb, ;]jf, ;d"x, pk;d"x / >]0fL÷tx v'nf / ;dfj]zL dfu ;+Vof k/LIff sfo{qmd lbgsf] $=)) ah] ! !*&)÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= v'nf @ -b'O{_ @)&).$.#! ut]@ !*&!÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= dlxnf ! -Ps_ # !*&@÷)^(–&) Nofj cl;i6]06, :jf:Yo, d]=Nof=6]=, hg/n d]=Nof=6]=, rf}yf] v'nf ! -Ps_ @)&).$.#@ ut] $ !*&#÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{= v'nf !@ -afx|_ @)&).%.! ut] % !*&$÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{= dlxnf # -tLg_ ^ !*&%÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{= cflbjf;L÷hghflt @ -b'O{_ & !*&^÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{= dw];L @ -b'O{_ * !*&&÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{= blnt ! -Ps_ ( !*&*÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{= ckfË ! -Ps_ !) !*&(÷)^(–&) 8fs{?d cl;i6]06, :jf:Yo, /]l8of]u|fkmL, rf}yf} v'nf @ -b'O{_ @)&).%.@ ut]!! !**)÷)^(–&) 8fs{?d cl;i6]06, :jf:Yo, /]l8of]u|fkmL, rf}yf} dlxnf ! -Ps_ s0ff{nL c~rn sfof{no, h'Dnf qm=;+= lj=g+= kb, ;]jf, ;d"x, pk;d"x / >]0fL÷tx v'nf / ;dfj]zL dfu ;+Vof k/LIff sfo{qmd lbgsf] $=)) ah] ! !(%&÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= v'nf $ -rf/_ @)&).$.#! ut] @ !(%*÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= dlxnf ! -Ps_ # !(%(÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= cflbjf;L÷hghflt ! -Ps_ $ !(^)÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= dw];L ! -Ps_ % !(^!÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= blnt ! -Ps_ ^ !(^@÷)^(–&) Nofj cl;i6]06, :jf:Yo, d]=Nof=6]=, hg/n d]=Nof=6]=, rf}yf] v'nf ! -Ps_ @)&).$.#@ ut] & !(^#÷)^(–&) c=x]=j=÷sf]=r]=c=, :jf:Yo, x]=O{= v'nf * -cf7_ @)&).%.! ut] * !(^$÷)^(–&) c=x]=j=÷sf]=r]=c=, :jf:Yo, x]=O{= dlxnf @ -b'O{_ ( !(^%÷)^(–&) c=x]=j=÷sf]=r]=c=, :jf:Yo, x]=O{= cflbjf;L÷hghflt @ -b'O{_ !) !(^^÷)^(–&) c=x]=j=÷sf]=r]=c=, :jf:Yo, x]=O{= dw];L ! -Ps_ !! !(^&÷)^(–&) c=x]=j=÷sf]=r]=c=, :jf:Yo, x]=O{= blnt ! -Ps_ !@ !(^*÷)^(–&) 8fs{?d cl;i6]06, :jf:Yo, /]l8of]u|fkmL, rf}yf} v'nf ! -Ps_ @)&).%.@ ut] dxfsfnL c~rn sfof{no, dx]Gb|gu/ qm=;+= lj=g+= kb, ;]jf, ;d"x, pk;d"x / >]0fL÷tx v'nf / ;dfj]zL dfu ;+Vof k/LIff sfo{qmd lbgsf] $=)) ah] ! @#^$÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= v'nf !# -t]x_ @)&).$.#! ut] @ @#^%÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= dlxnf $ -rf/_ # @#^^÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= cflbjf;L÷hghflt # -tLg_ $ @#^&÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= dw];L @ -b'O{_ % @#^*÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= blnt ! -Ps_ ^ @#^(÷)^(–&) c=g=dL=, :jf:Yo, k=x]=g= ckfË ! -Ps_ & @#&)÷)^(–&) j}B, :jf:Yo, cfo'j]{b, rf}yf] v'nf @ -b'O{_ @)&).%.# ut]* @#&!÷)^(–&) j}B, :jf:Yo, cfo'j]{b, rf}yf] dlxnf ! -Ps_ ( @#&@÷)^(–&) Nofj cl;i6]06, :jf:Yo, d]=Nof=6]=, hg/n d]=Nof=6]=, rf}yf] v'nf ! -Ps_ @)&).$.#@ ut] !) @#&#÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{= v'nf !* -c7f/_ @)&).%.! ut] !! @#&$÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{= dlxnf % -kfFr_ !@ @#&%÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{= cflbjf;L÷hghflt $ -rf/_ !# @#&^÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{= dw];L # -tLg_ !$ @#&&÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{= blnt ! -Ps_ !% @#&*÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{= ckfË ! -Ps_ !^ @#&(÷)^(–&) c=x]=j=, :jf:Yo, x]=O{= lk5l8Psf] If]q ! -Ps_ !& @#*)÷)^(–&) 8fs{?d cl;i6]06, :jf:Yo, /]l8of]u|fkmL, rf}yf} v'nf ! -Ps_ @)&).%.@ ut] k/LIffsf] lsl;dM– lnlvt / cGtjf{tf{ . k/LIff s]Gb|M– lj1fkg;+u ;DalGwt If]qLo lgb]{zgfnox? / c~rn sfof{nox? .
  5. 5. k/LIff b:t'/M– kfFrf+} txsf] nflu ?=$)).– -rf/;o_ k/LIff b:t'/ a'emfpg' kg]{ / To;kl5sf yk k|To]s cGo lsl;d÷;d"xsf nflu ?=@)).– -b'O{;o_ yk b:t'/ a'emfpg' kg]{ . rf}yf] txsf] nflu ?=#)).– -tLg;o_ k/LIff b:t'/ a'emfpg' kg]{ / To;kl5sf yk k|To]s cGo lsl;d÷;d"xsf nflu ?=!)).– -Ps;o_ yk b:t'/ a'emfpg' kg]{ . k/LIffdf k|of]u ug]{ d;LM– cfof]usf] ldlt @)^(.!!.# sf] lg0f{o cg';f/ k/LIffyL{n] k/LIff lbbf pQ/k'l:tsfdf sfnf] d;L dfq} k|of]u ug'{kg]{ 5 . cGoyf k/LIff /2 x'g] Joxf]/f ;d]t hfgsf/L u/fOG5 . b/vf:t lbg] :yfgM– != cfof]usf] If]qLo lgb]{zgfnosf] lj1fkgsf] xsdf ;DalGwt If]qLo lgb]{zgfno tyf ;DalGwt c~rn sfof{nox? / c~rn sfof{nox?sf] lj1fkgsf] xsdf ;DalGwt c~rn sfof{nox?sf ;fy} ;DalGwt If]qLo lgb]{zgfnodf b/vf:t a'emfpg ;lsg] 5 . dWodf~rn If]qLo lgb]{zgfnosf] lj1fkgsf] xsdf sf7df8f}+ pkTosf b/vf:t ;+sng s]Gb|, cgfdgu/, gf/fo0fL c~rn sfof{no, x]6f}+8f / hgsk'/ c~rn sfof{no, hn]Zj/df b/vf:t a'emfpg ;lsg]5 . @= nf]s ;]jf cfof]usf] h'g sfof{nosf] lj1fkgsf nflu b/vf:t kmf/fd el/Psf] 5, ;f]xL sfof{no cGtu{tsf k/LIff s]Gb|af6 k/LIff lbg'kg]{ 5 . d'gfl;j dflkmssf] s'g} sf/0f k/L b/vf:t a'lemlng] sfof{non] cg'dlt lbPdf afx]s s]Gb| kl/jt{g ug{ ;lsg] 5}g . #= k/LIff ejgdf k|j]zkq ljt/0f gug]{ lg0f{o ePsf] x'+bf clgjfo{ ?kdf k/LIff ;~rfng x'g] lbg cufj} b/vf:t kmf/fd a'emfPsf] sfof{noaf6} k|j]zkq lng' x'g ;"lrt ul/G5 . b/vf:t lbg] clGtd ldltM– @)&).$.! ut] / bf]Aa/ b:t'/ lt/L @)&).$.* ut];Dd . cGtjf{tf{ x'g] ldltM– lnlvt k/LIffsf] glthf k|sflzt x'+bf ;"rgf ul/g]5 . kbdf /xL ug'{kg]{ sfdsf] ljj/0fM– ;]jf, ;d"x, pk;d"x ;DaGwL . tnaM– k|rlnt :s]n adf]lhd . ;]jf ;DaGwL dGqfnoM– :jf:Yo tyf hg;+Vof dGqfno . cfjZos Go"gtd of]Uotf -s_ kfFrf}+ tx -v'nf_ sf] nflu !_ :jf:Yo, hg/n gl;{ª, kf+rf}+ -:6fkm g;{_ kbsf] nfluM– dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 gl;{ª ljifodf k|df0fkq tx pQL0f{ . @_ :jf:Yo, klAns x]Ny gl;{ª, kf+rf}+ -klAns x]Ny g;{_ kbsf] nfluM– dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 k=x]=g= jf gl;{Ë ljifodf k|df0fkq tx pQL0f{ . #_ :jf:Yo, cfo'j]{b, kfFrf}+, slj/fh -cfo'j]{b ;xfos_ sf] nfluM– dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 cfo'j]{b ljifodf k|df0fkq tx pQL0f{ . $_ :jf:Yo, d]=Nof=6]=, kfFrf}+ -Nofj 6]lSgl;og_ kbsf] nfluM– dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 x]Ny Nofjdf k|df0fkq tx pQL0f{ jf dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 P;=Pn=;L= pQL0f{ u/L Nofj 6]lSgl;ogsf] @ jif{ ^ dlxgfsf] sf]if{ pQL0f{ . %_ :jf:Yo, x]Ny OG:k]Szg, kfFrf}+ -x]=c=÷l;=c=x]=j=÷k=lg=;'=÷If=s'=;=÷vf]k ;'k/efOh/ _ kbsf] nfluM– dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 ;fdfGo lrlsT;fdf k|df0fkq tx pQL0f{ . ^_ :jf:Yo, d]l8sn /]s8{;, kfFrf}+ -d]l8sn /]s8{/_ kbsf] nfluM– dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 tYofÍ zf:q jf ul0ft ljifodf k|df0fkq tx pQL0f{ . &_ :jf:Yo, kmfd]{;L, kfFrf}+ -kmfd]{;L ;'k/efOh/÷u'0f:t/ lgoGq0f ;'k/efOh/_ kbsf] nfluM– dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 kmfd]{;L ljifodf k|df0fkq tx pQL0f{ . *_ :jf:Yo, lkmlhof]y]/fkL, kfFrf}+ -lkmlhof]y]/fkL ;'k/efOh/_ kbsf] nfluM– dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 lkmlhof]y]/fkLdf k|df0fkq tx pQL0f{ . (_ :jf:Yo, /]l8of]u|fkmL, kf+rf}+ -/]l8of]u|fkmL ;'k/efOh/÷/]l8of]u|fkm/_ kbsf] nfluM– dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 /]l8of]u|fkmLdf k|df0fkq pQL0f{ . -v_ rf}yf] tx -v'nf_ sf] nflu !_ :jf:Yo, klAns x]Ny gl;{ª , rf}yf] -c=g=dL=_ kbsf] nfluM– dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 c=g=dL= sf]if{ pQL0f{ . @_ :jf:Yo, cfo'j{]b, rf}yf] -j}B_ kbsf] nfluM– dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 P;=Pn=;L= pQL0f{ u/L ! jif{sf] ;xfos cfo'j]{b sfo{stf{ sf]if{ pQL0f{ . #_ :jf:Yo, d]=Nof=6]=, rf}yf] -Nofj cl;i6]06÷dfOqmf]:sf]lki6_ kbsf] nfluM– dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 P;=Pn=;L=pQL0f{ u/L Nofj cl;i6]06sf] ! jif{sf] sf]if{ pQL0f{ . $_ :jf:Yo, x]Ny OG:k]Szg, rf}yf] -c=x]=j=÷h'lgo/ OG6f]df]nf]lhi6÷dn]l/of OG:k]S6/÷sf]=r]=c=_ kbsf] nfluM– dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 c=x]=j= jf l;=Pd=P= sf]if{ pQL0f{ . %_ :jf:Yo, /]l8of]u|fkmL, rf}yf] -8fs{?d ;xfos_ kbsf] nfluM– dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 P;=Pn=;L= df lj1fg ljifo lnO{ pQL0f{ u/L ;DalGwt ljifodf sDtLdf ^ -5_ dlxgfsf] tflnd k|fKt . b|i6Jo -s_ b/vf:t ;fy z}lIfs of]Uotfsf] k|df0fkqx? {-c_ nAwf+skq -cf_ rfl/lqs k|df0fkq} / g]kfnL gful/stfsf] k|df0fkq ;d]tsf] k|ltlnlk Pj+ lj1fkg;+u ;DalGwt sfof{nodf b/vf:t b:t'/ a'emfPsf] gubL /l;b k]z ug'{ kg]{5 . k|df0fkqsf k|ltlnlkdf pDd]bjf/ :jo+n] ;Ssn adf]lhd gSsn 7Ls 5 elg b:tvt ug'{ kg]{5 . -v_ b/vf:t lbg] clGtd ldlt ;Dddf ;]jf, ;d"x ;DaGwL P]g, lgod cg';f/ pd]/ k'u]sf] / pd]/sf] xb ggf3]sf] x'g' kg]{5 . axfnjfnf :yfoL sd{rf/Lsf] xsdf pd]/sf] xb nfUg] 5}g . -u_ bf]Aa/ b:t'/sf] DofbnfO{ pd]/, z}lIfs of]Uotf, tflnd, cg'ej tyf gf]s/L cjlwsf] k|of]hgsf nflu u0fgf ul/g] 5}g . -3_ :jf:Yo ;]jf P]gsf] bkmf !@ adf]lhd cof]Uo gePsf] x'g' kg]{5 . -ª_ cfof]uåf/f tf]lsPsf] Dofbleq bflvn gePsf] jf Go"gtd of]Uotf gk'u]sf] jf tf]lsPsf] cGo ljj/0f gv'n]sf] jf tf]lsPsf] b:t'/ ga'emfPsf] b/vf:t :jLs[t ul/g] 5}g . -r_ ;xof]uL n]vs dfu ug]{ pDd]bjf/n] lnlvt k/LIff z'? x'g'eGbf sDtLdf & -;ft_ lbg cufj} cfof]usf] ;DalGwt sfof{nodf ;Dks{ /fVg' kg]{5 . cGoyf ;xof]uL n]vs pknAw u/fpg cfof]u afWo x'g] 5}g . -5_ b/vf:t kmf/fdsf] gd"gf cfof]usf] Website: www.psc.gov.np af6 v'nf / cf=k|= sf] nflu lgwf{/0f ul/Psf] b/vf:t kmf/fd Download u/L cfjZos ljj/0f e/L tf]s]sf] sfuhft ;lxt ;fwf/0f kmfOndf lj1fkg gDa/, ;]jf, ;d"x, pk;d"x / pDd]bjf/sf] gfd, y/ n]lv kmfOndf gTyL u/L A4 ;fOhsf] k]k/df lbPsf] ;fOhdf km/s gkf/L kmf]6f]slk u/L, sDKo'6/ 6fOk u/L jf cfof]usf] sfof{nodf df}Hbft /x];Dd h'g;'s} /+usf] kmf/fd vl/b u/L ljj/0f e/L a'emfpg ;lsg] 5 . t/ xftn] ptf/ u/L n]v]sf] b/vf:t kmf/fdnfO{ dfGotf lbOg] 5}g . -h_ lnlvt k/LIffdf pQL0f{ x'g] pDd]bjf/n] cGtjf{tf{ lbg'eGbf cufj} z}lIfs of]Uotfsf] :yfoL÷c:yfoL k|df0fkqsf] k|ltlnlk clgjfo{ ?kdf k]z ug'{ kg]{5 . -em_ k|To]s ;]jf cGtu{t Ps ;d"x÷pk;d"xsf] nflu v'nf / ;dfj];L k|ltof]lutfsf cfwf/df lnOg] k/LIffx? ;+o'Qm ?kdf Ps}k6s Ps} l;l6Ëdf lnOg]5 . -`_ tL ;d"xleq kmf/fd eg]{ pDd]bjf/x?n] lj1fkg cg';f/sf] k|To]s ;d"xsf pDd]bjf/x?sf nflu b/vf:t kmf/fdsf] klxnf] kfgf 5'§f5'§} eg'{ kg]{5, t/ /f]n g++ / k|j]zkq eg] Pp6fdfq k|bfg ul/g]5 . -6_ pDd]bjf/n] k|j]zkqdf cfkm" pDd]bjf/ x'g] ;d"xx?sf] ljj/0f lgwf{l/t 9fFrfdf clgjfo{ ?kn] v'nfpg' kg]{5 . cGoyf k/LIffdf ;dfj]; u/fOg] 5}g . -7_ PseGbf a9L ;d"xdf kmf/fd eg]{ pDd]bjf/n] cfkm"n] k]z ug]{ cfjZos k|df0fx?sf] k|To]ssf] Ps Ps k|ltdfq a'emfP k'Ug]5 . -8_ kf7oqmd nf]s ;]jf cfof]usf] Website:www.psc.gov.np af6 8fpg nf]8 ug{ ;lsg] 5 . -9_ k|rlnt sfg"g adf]lhd :yfkgf ePsf] :jf:Yo ;DaGwL Jofj;flos kl/ifbsf] k|df0f k]z ug'{kg]{ kbx?df ;f]sf] k|df0fkq k]z ug'{ kg]{5 . -0f_ cg'ej cfjZos kg]{ kbx?sf] nflu lgo'lQmkqsf] k|ltlnlk ;d]t k]z ug'{ kg]{5 . ;dfj]zL tkm{sf pDd]bjf/x?n] k]z ug'{ kg]{ yk sfuhftx?M– ;dfj]zL tkm{ b/vf:t lbg] pDd]bjf/x?n] lgDg adf]lhdsf sfuhftx? ;d]t k]z ug'{ kg]{5 . -s_ cflbjf;L÷hghfltsf xsdf g]kfn cflbjf;L÷hghflt pTyfg /fli6«o k|lti7fg P]gdf ;"rLs[t ePsf] hfltsf] xsdf ;f]xL ;"rLsf] cfwf/df, t/ g]kfn cflbjf;L÷hghflt pTyfg /fli6«o k|lti7fg P]gdf ;"rLs[t ePsf] hflt leq PseGbf a9L y/x? ePdf ;DalGwt :yfgLo lgsfosf] k|d'vsf] l;kmfl/zdf k|d'v lhNnf clwsf/Laf6 ;"rLs[t ePsf] hflt leqsf] y/ egL k|dfl0ft u/fO{ b/vf:t ;fy k]z ug'{ kg]{5 . -v_ blntsf xsdf /fli6«o blnt cfof]uaf6 ;"rLs[t ePsf] hfltsf] xsdf ;f]xL ;"rLsf] cfwf/df, t/, /fli6«o blnt cfof]uaf6 ;"rLs[t ePsf] hflt leq PseGbf a9L y/x? ePdf ;DalGwt :yfgLo lgsfosf] k|d'vsf] l;kmfl/zdf k|d'v lhNnf clwsf/Laf6 ;"rLs[t ePsf] hflt leqsf] y/ egL k|dfl0ft u/fO{ b/vf:t ;fy k]z ug'{ kg]{5 . -u_ ckfËsf xsdf :jLs[t lrlsT;ssf] l;kmfl/zdf ;dfh sNof0f kl/ifbaf6 ckfËtf k|dfl0ft u/]sf] cfwf/df, -3_ dw];Lsf xsdf g]kfn ;/sfn] g]kfn /fhkqdf ;"rgf k|sfzg u/L tf]s] adf]lhdsf] ;+:yfaf6 dw];L egL k|dfl0ft u/]sf] cfwf/df, t/ g]kfn /fhkqdf ;"rgf k|sfzg u/L ;+:yf gtf]s];Dd ;DalGwt :yfgLo lgsfosf] k|d'vsf] l;kmfl/zdf k|d'v lhNnf clwsf/Laf6 dw];L egL k|dfl0ft u/fO{ b/vf:t ;fy k]z ug'{ kg]{5 . -ª_ lk5l8Psf] If]qsf xsdf P]gsf] bkmf * sf] pkbkmf -%_ sf] -r_ sf] :ki6Ls/0f v08 ! df pNn]v ePsf lhNnfdf :yfoL a;f]af; pNn]v u/L ;DalGwt lhNnfaf6 k|fKt ul/Psf] gful/stfsf] k|df0fkq tyf ;DalGwt ufpF ljsf; ;ldlt jf gu/kflnsfaf6 xfn ;f]xL :yfgdf :yfoL a;f]af; ePsf] egL k|dfl0ft u/]sf] cfwf/df .

×