2 ผลประชุมกรมการค้าภายใน สรุปสต็อคข้าวโกดังกลาง 24 สค-55

345 views
273 views

Published on

สรุปผลการประชุม
คณะอนุกรรมการกากับดูแลการรับจานาข้าว
ครั้งที่ 11/2555
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
345
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2 ผลประชุมกรมการค้าภายใน สรุปสต็อคข้าวโกดังกลาง 24 สค-55

  1. 1. สรุปผลการประชุม คณะอนุกรรมการกากับดูแลการรับจานาข้าว ครั้งที่ 11/2555 วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน ------------------------------อนุกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 1. นางวัชรี วิมุกตายน รองประธานอนุกรรมการ อธิบดีกรมการค้าภายใน ทาหน้าที่ประธาน (แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 2. นายไกวัล กล้าแข็ง อนุกรรมการ ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่ (ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร) 3. นางวัลภา ตันวรรณรักษ์ อนุกรรมการ ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว (ผู้แทนกรมการข้าว) 4. นายสุพฒน์ เอี้ยวฉาย ั อนุกรรมการ ผู้อานวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ (ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 5. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ อนุกรรมการ ผู้อานวยการสานักบริหารการปกครองท้องที่ (ผู้แทนกรมการปกครอง) 6. นายสมศักดิ์ วงศ์วัฒนศานต์ อนุกรรมการ รองผู้อานวยการองค์กรคลังสินค้า (ผู้แทนองค์การคลังสินค้า) 7. น.ส.เตือนใจ หล่อพัฒนากูร อนุกรรมการ ผู้อานวยการฝ่ายธุรกิจเกษตร (ผู้แทนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร) 8. น.ส.สุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรอนุกรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 2. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 3. นายสมชาติ สร้อยทอง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน 4. ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร
  2. 2. -2-ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้1. การดาเนินโครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 และนาปรัง ปี 2555 1.1 ผลการรับจานาข้าวเปลือก รับทราบความคืบหน้าการดาเนินโครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 ซึ่งปัจจุบันได้สิ้นสุดลงแล้ว ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2555 มีโรงสีที่เปิดจุดรับฝากข้าวเปลือก มีจานวนทั้งสิ้นจานวน 835ราย ใน 56 จังหวัด จาแนกเป็นเปิดจุดรับจานาจานวน 612 ราย และเปิดจุดรับจานานอกพื้นที่ จานวน 223ราย จาแนกเป็น อคส. 640 ราย อ.ต.ก. 195 ราย จาแนกเป็น ภาคเหนือ 217 ราย (อคส. 148 รายอ.ต.ก. 69 ราย) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 196 ราย (อคส. 157 ราย อ.ต.ก. 39 ราย) ภาคกลาง 394 ราย(อคส. 307 ราย อ.ต.ก. 87 ราย) ภาคใต้ 28 ราย (อคส. 28 ราย) สาหรับผลการรับจานา เกษตรกรนาข้าวมาจ าน าแล้ ว ทั้ง สิ้ น จ านวน 1,103,737 ราย ปริมาณ 10,846,504 ตั น จ าแนกเป็น อคส. จ านวน8,308,620 ตั น อ.ต.ก. จ านวน 2,537,884 ตั น จ าแนกเป็ น ข้ า วเปลื อ กเจ้ า 10,416,743 ตั นข้าวเปลือกปทุมธานี 127,617 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว 302,144 ตัน 1.2 การส่งมอบข้าวสารเข้าโกดังกลาง รับทราบความคืบหน้าการส่งมอบข้าวสารเข้าโกดังกลางตามที่ผู้แทน อคส. และ อ.ต.ก. (21 สค.55) สาหรับการรับมอบข้าวสารนาปี ปี 2554/55 มีการเปิดโกดังกลางรับข้าวแล้วใน 311 คลัง รับมอบข้ า วแล้ ว จ านวน 3,975,762.170 ตั น จ าแนกเป็ น อคส. 221 คลั ง ใน 37 จั ง หวั ด ปริ ม าณ2,772,372.406 ตัน อ.ต.ก. ใน 92 คลัง ใน 21 จังหวัด ปริมาณ 1,203,389.766 ตัน จาแนกเป็น ข้าวหอมมะลิ จานวน 1,158,982.499 ตัน ข้าวหอมจังหวัด จานวน 132,291.422 ตัน ข้าวปทุมธานี จานวน6,309.290 ตัน ข้าวขาว 5% จานวน 1,289,289.181 ตัน ข้าวเหนียว จานวน 185,500.014 ตันปลายข้าวหอมมะลิ จานวน 421,835.457 ตัน ปลายข้าวหอมจังหวัด จานวน 50,473.208 ตัน ปลายข้าวปทุมธานี จานวน 1,946.855 ตัน ปลายข้าวเอวันเลิศ จานวน 463,048.784 ตัน ปลายข้าวเหนียว จานวน48,669.506 ตัน ข้าวท่อนหอมมะลิ จานวน 194,181.874 ตัน ข้าวท่อนปทุมธานี จานวน 874.329 ตันและข้าวท่อนหอมจังหวัด จานวน 22,359.751 ตัน สาหรับการรับมอบข้าวสารนาปรัง ปี 2555 มีการเปิดโกดังกลางรับข้าวแล้วใน 394 คลัง รับมอบข้าวแล้วจานวน 5,540,380.164 ตัน จาแนกเป็นอคส. 296 คลัง ใน 32 จั งหวัด ปริมาณ 4,303,135.737 ตัน อ.ต.ก. 98 คลัง ใน 13 จังหวัด ปริมาณ1,237,244.427 ตัน จาแนกเป็น ข้าวขาว 5% จานวน 3,944,265.264 ตัน ข้าวปทุมธานี จานวน42,021.782 ตัน ข้าวเหนียว จานวน 122,288.993 ตัน ปลายข้าวเอวันเลิศ จานวน 1,398,525.260ตัน ปลายข้าวปทุมธานี จานวน 9,916.346 ตัน ปลายข้าวเหนียว จานวน 19,647.531 ตัน และข้าวท่อนปทุมธานี จานวน 3,714.988 ตัน 1.3 มอบหมายให้ อคส. และ อ.ต.ก. ในฐานะหน่วยปฏิบัติและคู่สัญญากับโรงสีเร่งรัดโรงสีส่งมอบข้าวสารที่ค้างส่งมอบเข้าโกดังกลางให้เป็นไปตามสัญญาโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะโครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปี ปี 2554/55 ที่สิ้นสุดระยะเวลารับจานาตั้งแต่ 29 กพ.55 กรณีโรงสีไม่ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ให้ยกเลิกสัญญา เรียกค่าปรับ และไม่ให้เข้าร่วมโครงการรับจานากับรัฐบาลต่อไป 1.4 รับทราบตามที่ผู้แทน ธ.ก.ส. ได้ตั้งข้อสังเกตการนาข้าวเปลือกมาจานาของเกษตรกรที่มีปริมาณรับจานาสูงสุด 10 อันดับแรกได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี นครสวรรค์ กาแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก พระนครศรีอยุธยาชัยนาท สุโขทัย นครปฐม และเชียงราย ทั้งนี้ เกษตรกรที่นาข้าวเปลือกมาจานาจะมีปริมาณใกล้เคียงกับส่วนที่ยอมให้เกินได้ 20% จากผลผลิตที่คานวณได้ในหนังสือรับรองเกษตรกร ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยรับจานา
  3. 3. -3-ของ อคส./อ.ต.ก. ควรจะได้มี ความรอบคอบในการกากับดูแลและตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกรให้ถูกต้องและปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยเคร่งครัดต่อไป 1.5 มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดส่งข้อมูลผลการรับจานาข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 ของจังหวัดที่มีปริมาณรับจานาสูงสุดสิบอันดับแรกให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการรับจานาข้าวทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการแต่งตั้งสายตรวจจากส่วนกลางไปติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป2. จังหวัดพิจิตรขอให้พิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวตั้งแต่วันที่ 1 – 25 มิถุนายน 2555เข้าร่วมโครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 รอบที่ 2 2.1 อนุโลมให้เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวในช่วงเดือนมิถุนายน 2555 ซึ่งฝากข้าวเปลือกไว้ที่โรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจานาข้าวของรัฐบาลเข้าร่วมโครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 รอบที่ 2 ได้อีก1 ครั้ง เช่นเดียวกับที่ กขช. ได้มีมติเมื่อวั นที่ 27 กรกฎาคม 2555 อนุโลมให้เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป จนกว่าจะเริ่มโครงการรับจานาข้าวเปลือก ปี 2555/56 เข้าร่วมโครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 ได้อีก 1 ครั้ง โดยให้ อคส./อ.ต.ก. และคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบที่คณะทางานกาหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบการรับจานาข้าวได้มีมติไว้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 2.2 เห็ น ชอบให้ เกษตรกรที่เก็บ เกี่ยวข้าวตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 เป็นต้นไป จนกว่าจะเริ่มโครงการรับจานาข้าวเปลือก ปี 2555/56 ซึ่งต้องปลูกข้าวหนีน้ารวมทั้งพื้นที่อื่นที่ปลูกช่วงเดียวกันให้เข้าร่วมโครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 รอบ 2 ได้อีก 1 ครั้ง เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่สามารถแยกแยะเกษตรที่ปลูกข้าวหนีน้าได้ ประกอบกับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่จะปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การรับจานาปีต่อไปที่จะกาหนดให้เกษตรกรจานาข้าวเปลือกได้ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง โดยไม่จากัดว่าเป็นนาปีหรือนาปรัง3. การกาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินโครงการรับจานาข้าวเปลือก ปี 2555/56 เพิ่มเติม 3.1 เห็นชอบให้ น าเสนอ กขช. พิจารณากาหนดหลั กเกณฑ์เพิ่มเติมในการดาเนินโครงการรับจานาข้าวเปลือก ปี 2555/56 ดังนี้ 3.1.1 หนังสือรับรองเกษตรกร มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรระบุข้อความในหนังสือรับรองเกษตรกรเพิ่มเติม กรณีที่เกษตรกรนาข้าวเปลือกของบุคคลอื่นเข้ามาสวมสิทธิเข้าร่วมโครงการจะมีความผิดฐานฉ้อโกง มีโทษจาคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ และจะไม่ได้รับความช่วยเหลือทางรัฐบาลต่อไป รวมทั้งระบุกรณีเกษตรกรจะจานาข้าวข้ามเขตเกินกว่าระดับตาบลจะต้องได้รับอนุมัติจากจังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกก่อนจึงจะสามารถนาข้าวเปลือกไปจานาได้ 3.1.2 การออกใบประทวนสิ น ค้า มอบหมายให้ อคส./อ.ต.ก. จั ดทาใบประทวนสิ น ค้าให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการรับจานาข้าวเปลือกจากเกษตรกร โดยให้มีการระบุข้อมูล ชนิด ปริมาณข้าวการวัดความชื้น และสิ่งเจือปน และการวัดกรัมข้าว (เฉพาะข้าวเปลือกหอมมะลิ หอมจังหวัด และปทุมธานี 1)ตามที่ตรวจสอบได้จริงก่อนนาข้อมูลที่ได้มาคานวณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไป 3.1.3 การเข้าร่วมโครงการของโรงสี กาหนดให้โรงสีที่เข้าร่วมโครงการจะต้องติดตั้ง กล้องวงจรปิด ที่จะต้องแสดงให้เห็ น ภาพกิจกรรมการรั บจานา เช่น การชั่งน้าหนัก การวัดความชื้นและสิ่ งเจือปน การตรวจสอบคุณภาพข้าวและสถานที่เก็บข้าวตามโครงการให้เห็นได้ชัดเจนตลอดระยะเวลาโครงการ โดยจะต้องบันทึกภาพกิจกรรม เป็นประจาทุกวัน และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการ กขช. โดยบันทึกลงแผ่น DVD/CD หรือตามช่องทางอื่นที่จะแจ้งให้ทราบต่อไปจนกว่าจะสามารถเชื่อมโยงภาพกิจกรรมให้ศูนย์ Operation Room ของฝ่ายเลขานุการ กขช. ได้
  4. 4. -4- 3.1.4 ข้อที่ต้องปฏิบัติของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ (1) โรงสีที่เข้าร่วมโครงการจะรับจานาข้าวเปลือกจากเกษตรกรได้ไม่เกิน 30 เท่าของกาลังการผลิต กรณีฝ่าฝืนให้หยุดรับจานาทันที และกรณีการดาเนินการรับจานาของโรงสีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ทาให้ อคส./อ.ต.ก. ไม่สามารถออกใบประทวนให้เกษตรกรได้ภายใน 3 วันทาการ จะจัดหาโรงสีนอกพื้นที่เข้าดาเนินการแทน รวมทั้งโรงสีจะต้องหักสิ่งเจือปนและความชื้นให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดอย่างเคร่งครัด หากมีเกษตรกรร้องเรียน กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการถูกหักความชื้นและสิ่งเจือปน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ เป็นประวัติการเข้าร่วมโครงการรับจานา เพื่อประกอบการพิจารณาเข้าร่วมโครงการในปีต่อไป (2) โรงสีที่เข้าร่วมโครงการจะต้องดาเนินการรับมอบข้าวเปลือกจากเกษตรกร ดังนี้ 1) การชั่งน้าหนักให้โรงสีปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ชั่งตวงวัด รวมทั้งให้โรงสีพิมพ์ใบชั่งน้าหนักที่เกษตรกรนาข้าวมาจานาเก็บไว้ที่สานักงานเป็นประจาทุกวัน และสามารถให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 2) การวัดความชื้นข้าวเปลือกของเกษตรกร โดยใช้ เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือกที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงแล้ว โดยให้สุ่มตรวจสอบข้าวเปลือกที่เกษตรกรนามาเข้าร่วมโครงการเพื่อหาค่าเฉลี่ย จานวน 3 ครั้ง ทั้งนี้ กรณีที่ข้าวเปลือกของเกษตรกรไม่สามารถวัดหาค่าเฉลี่ยได้ ณ ความชื้นร้อยละ 30ให้ถือว่าข้าวเปลื อกของเกษตรกรมีความชื้ น ร้อยละ 30 และให้หั กลดน้าหนักข้าวเปลื อกตามหลั กเกณฑ์ที่กาหนดไว้ต่อไป 3) การตรวจสอบสิ่งเจือปนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้และสอดคล้องกับข้อเท็จจริง โดยข้าวเปลือกที่วัดสิ่งเจือปนได้ไม่เกินร้อยละ 2 ไม่ให้หักลดน้าหนัก กรณีข้าวเปลือกวัดสิ่งเจือปนได้เกินร้อยละ 2 ต้องหักลดน้าหนักร้อยละ 2 ออกก่อน และนาค่าที่เหลือไปหักลดน้าหนักตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ กรณีเป็นพื้นที่เฉพาะที่ต้องใช้พันธุ์ข้าวฟางลอยเพาะปลูกในนาน้าลึกอาทิเช่น ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครนายก ปราจีนบุรี เป็นต้นให้สามารถหักลดน้าหนักสิ่งเจือปนตามข้อเท็จจริงและได้ไม่เกินร้อยละ 10 4) การตรวจสอบคุณ ภาพกรัมข้าวเปลื อ กหอมมะลิ ข้ าวเปลื อกหอมจังหวั ด และข้าวเปลือกปทุมธานี 1 จะต้องมีการชั่งน้าหนักข้าวเปลือกที่หักสิ่งเจือปนออกไปแล้วมาใช้ทดสอบให้ครบจานวน 100 กรัม/200 กรัม ก่อนนามาทดสอบหาค่ากรัมข้าว ทั้งนี้ ให้มีการปรับเพิ่มและลดราคาให้กับเกษตรกรตามที่ได้ตรวจสอบจริงตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ (3) โรงสี/จุดรับจานาที่เข้าร่วมโครงการ กรณีมีการสวมสิทธิเกษตรกรจะถือว่าโรงสีมีส่วนในการทาให้เกิดความเสียหายและมีส่วนได้ประโยชน์ในการสวมสิทธิเกษตรกรมีความผิดฐานฉ้อโกง และตัดสิทธิไม่ให้เข้าร่วมโครงการรับจานาได้ (4) โรงสี/จุดรับจานาที่ เข้าร่วมโครงการจะต้องรับจานาข้าวเปลือกที่เกษตรกรนามาเข้าร่วมโครงการทุกชนิดตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ หรือเป็นไปตามมติคณะอนุกรรมการกากับดูแลการรับจานาข้าวที่จะพิจารณาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 3.1.5 การเก็บรักษาข้าวสาร (1) ให้ อคส./อ.ต.ก. จัดหาโกดังกลาง/ไซโลและเปิ ดโกดังกลาง/ไซโล เพื่อรับมอบข้าวสารให้เพียงพอ รวมทั้งแจ้งฝ่ายเลขานุการ กขช.ทราบทันที เพื่อใช้ในการติดตามกากับดูแลและตรวจสอบป้องกันการทุจริต (2) ให้ อคส./อ.ต.ก. รายงานผลการรับมอบข้าวสารให้จังหวัดและฝ่ายเลขานุการ กขช.ทราบเป็นประจาทุกสัปดาห์เพื่อใช้ในการติด ตามตรวจสอบจนกว่าจะมีการระบายและ ส่งมอบข้าวดังกล่าวให้กับผู้ซื้อและผู้รับมอบ
  5. 5. -5- (3) ให้ อคส./อ.ต.ก. และบริษัทผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวเป็นผู้จัดหากุญแจ ปิด – เปิดโกดังกลาง รวม 3 ชุด ต่อ 1 ประตู เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อคส./อ.ต.ก. ประจาหน่วยร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าวและตัวแทนข้าราชการประจาจังหวัดเป็นผู้ถือกุญแจ ปิด – เปิดโกดังกลางสามฝ่าย (4) ให้ อคส./อ.ต.ก. จั ดหาบริ ษั ทที่ มี อาชี พดู แลรั กษาคุ ณภาพข้ าวด้ ว ยการรมยาที่ ได้มาตรฐานและมีการประกอบธุรกิจต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยแยกต่างหากจากบริษัทผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว กรณีมีโกดังข้าวสารในบริเวณเดียวกันให้ร่วมกันบริหารจัดการ โดยจัดหาบริษัทฯ ที่มีอาชีพดูแลรักษาคุณภาพข้าวด้วยการรมยาให้เป็นบริษัทฯเดียวกันหรือให้มีการรมยาในระยะเวลาเดียวกันเพื่อให้การรักษาคุณภาพข้าวมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 3.1.6 การกากับดูแล ณ จุดรับจานา (1) กาหนดให้มีตัวแทนเกษตรกรวันละ 3 คน ข้าราชการที่จังหวัดแต่งตั้ง จุดละ 1 คนในการออกใบประทวน และเจ้าหน้าที่ตารวจจุดละ 2 คน ในการกากับดูแลเพื่อความเป็นธรรมในการรับจานา ณจุดรับจานา (2) มอบหมายให้ผู้ช่วยปฎิบัติงานของ อคส./อ.ต.ก. ตัวแทนเกษตรกร และข้าราชการที่จังหวัดแต่งตั้งและเจ้าหน้าที่ตารวจจะต้องอยู่ปฏิบัติงานตลอดเวลาที่กาหนดไว้ รวมทั้งต้องร่วมกันในการอานวยความสะดวกและให้ความเป็นธรรมในการกากับดูแลการรับจานาในการชั่งน้าหนัก การวัดความชื้นและสิ่งเจือปนการตรวจสอบคุณภาพข้าวแก่เกษตรกรที่นาข้าวเปลือกมาเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ (3) มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด ธ.ก.ส. และกรมส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ประจาจุดรับจานาที่สามารถดูแลผลประโยชน์ของเกษตรกรได้อย่างแท้จริงและเจ้าหน้าที่ป ระจาจุดรับจานาต้องสามารถแก้ไขปัญหาในการรับจานาแก่เกษตรกรได้ (4) กาหนดให้ มีการติด ประกาศรายชื่อ พร้ อมรู ปถ่า ยเจ้ าหน้าที่ อคส./อ.ต.ก. ผู้ ช่ว ยปฏิบัติงานของ อคส./อ.ต.ก. ตัวแทนเกษตรกรและข้าราชการไว้ตลอดเวลาให้เห็นชัดเจน รวมทั้งให้ อคส./อ.ต.ก. และเจ้าหน้าที่ประจาจุดรับจานาต้องมีบัตรประจาตัวแสดงแก่เกษตรกร ณ จุดรับจานาตลอดเวลาการรับจานา หากเกษตรกรมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมให้ร้องเรียนผ่านสายด่วน 1569 (5) มอบหมายให้คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดจังหวัดแต่งตั้งคณะทางานระดับอาเภอเพื่อกากับดูแลการปฏิบัติของหน่วยงานปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยเคร่งครัด 3.2 มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร อคส./อ.ต.ก. ธ.ก.ส. และกรมการค้าภายใน วางระบบในการเชื่อมโยงข้อมูลการรับจานา ได้แก่ การออกหนังสือรับรองเกษตรกรแต่ละราย การนาข้าวเปลือกมาจานาของเกษตรกร การจ่ายเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับจานาและใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตรวจสอบการรับจานาข้าว เพื่อป้องกันการสวมสิทธิและการทุจริตในการจานา 3.3 มอบหมายให้ หน่ วยงานที่เกี่ย วข้องจัดทางบประมาณดาเนินโครงการรับจานาข้าวเปลือก ปี2555/56 จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการนาเสนอ กขช. พิจารณาต่อไป 3.4 รับทราบตามที่ผู้แทน ธ.ก.ส. ได้รายงานว่า คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้มีมติเห็น ชอบให้ปรั บปริ มาณการรับจานาและวงเงินที่ใช้ในการรับจานาจากเดิมที่กาหนดไว้จานวน 11.126 ล้านตัน วงเงิน 160,000 ล้านบาท เป็นปริมาณ 13.31 ล้านตัน วงเงิน 193,390 ล้านบาท(รวมปริมาณผลผลิตข้าวนาปี 2555/56 ที่อนุโลมให้เข้าร่วมโครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555รอบที่ 2 อีกจานวน 2.1 ล้านตัน) และขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ นาเสนอ กขช. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนาเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป ------------------------------ 11-55/สรุปผลการประชุม/อนุกากับ/55/D64

×