• Like
ประชาคมอาเซียน
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

ประชาคมอาเซียน

 • 5,891 views
Uploaded on

เรียนเรื่องอาเซียนศึกษา

เรียนเรื่องอาเซียนศึกษา

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
5,891
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3

Actions

Shares
Downloads
69
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ประชาคมอาเซียน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บรรยายให้สานักงานตารวจแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ อาคาร 1 ชั้น 3 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 2. สาระสาคัญ 1. ประชาคมอาเซียน 1.1 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 1.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1.3 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2. แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 3. แนวทางการเตรียมความพร้อม 4. ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 2สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 3. ความเป็นมา ก่อตั้ง : 8 สิงหาคม 2510 โดย รมต. กต. อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพ” สมาชิก : อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา เป้าหมาย : จัดตั้งประชาคมอาเซียนให้ได้ภายในปี 2558 โดยแบ่ง ออกเป็น 3 เสาหลัก ได้แก่ 1) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 3) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 3สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 4. ประชาคมอาเซียน ประชาคมการเมือง ประชาคมการเมือง และความมั่นคง และความมั่นคง ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน ประชาคม ประชาคม ประชาคมประชาคม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม One Vision, One Identity, One Community หนึงวิสัยทัศน์, หนึงเอกลักษณ์, หนึ่งประชาคม ่ ่ 4สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 5. สาระสาคัญ 1. ประชาคมอาเซียน 1.1 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 1.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1.3 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2. แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 3. แนวทางการเตรียมความพร้อม 4. ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 5สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 6. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เป้าหมาย : เพื่อให้อาเซียนเป็นสังคมเป็นเอกภาพ เอื้ออาทรต่อกัน มีความเป็นอยู่ที่ดี พัฒนาทุกด้าน และมีความมั่นคงทางสังคม โดย เน้นการบูรณาการด้านการศึกษา สร้างสังคมความรู้ การพัฒนามนุษย์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมการจ้างงานที่ เหมาะสม ส่งเสริม ICT การเข้าถึง ว&ท ขจัดความยากจน สร้างเครือข่ายความปลอดภัยทาง การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม สังคม ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยด้าน อาหาร การควบคุมโรคติดต่อ คุ้มครองสิทธิผู้ด้อยโอกาส แรงงานย้ายถินฐาน ่ ความยุติธรรมและสิทธิ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ การจัดการปัญหาสิงแวดล้อมของโลก ปัญหามลพิษ ่ ส่งเสริมความยังยืนด้านสิ่งแวดล้อม ่ ทางสิงแวดล้อมข้ามแดน การเปลี่ยนแปลงทางสภาพ ่ ภูมิอากาศ ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ อนุรักษ์มรดกทาง การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน วัฒนธรรมของอาเซียน ส่งเสริมการสร้างสรรค์ดาน้ วัฒนธรรม ลดช่องว่างการพัฒนา 6สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 7. สาระสาคัญ 1. ประชาคมอาเซียน 1.1 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 1.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1.3 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2. แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 3. แนวทางการเตรียมความพร้อม 4. ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 7สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 8. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป้าหมาย : เพื่อให้ประชาชนของประเทศสมาชิกมีการค้าขายระหว่างกันมากขึ้น มีการไปมาหาสู่ กันได้อย่างสะดวก และมีศักยภาพในการแข่งขันกับโลกภายนอกได้ โดย เน้นการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ การลงทุน เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว เงินทุน และแรงงานมีฝีมือระหว่างกันอย่างเสรี เน้นการดาเนินนโยบายการแข่งขัน การพัฒนา มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง โครงสร้างพืนฐาน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ้ การพัฒนา ICT และพลังงาน มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการขยายตัวของ SMEs ที่เท่าเทียมกัน ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกใหม่ (CLMV) เพื่อลด ช่องว่างของระดับการพัฒนา บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ได้อย่างสมบูรณ์ เน้นการจัดทา FTA และ CEP กับประเทศคู่เจรจา 8สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 9. ความก้าวหน้า AEC …สู่ “ตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน” ลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ในปี 2553 ส่งเสริมและคุ้มครอง (ยกเว้น CLMV ปี 2558) การลงทุนระหว่าง เปิดเสรีการค้าประเทศอาเซียนภายใต้ สินค้าหลัก National Treatment เปิดเสรีบริการเร่งรัด 4 สาขา (e-ASEAN, เปิดเสรี เปิดเสรีการค้า สุขภาพ, ท่องเที่ยว, โลจิสติกส์) การลงทุน AEC บริการ เปิดเสรี การเคลื่อนย้าย การเคลื่อนย้าย แรงงานมีฝีมือ ส่งเสริมการเชื่อมโยง เงินทุน อย่างเสรี ลงนาม MRA วิชาชีพ 7 สาขา ตลาดทุนระหว่างกันและ (วิศวกร พยาบาล สถาปนิก นัก พัฒนาตลาดพันธบัตร สารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และมาตรการการเปิดเสรีบัญชีทน ุ นักบัญชี) 9สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 10. การเคลื่อนย้ายสินค้าเสรี : เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) AFTA 1993 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2015 Trade in ASEAN-6 ASEAN-10 Goods  ภาษี 0% ภาษี 0% Normal Track CLMV • ภาษีไม่ต้องเป็น 0% แต่ต้อง <5% • ไทยมี 4 รายการ คือ ไม้ตัดดอก มะพร้าวแห้ง มันฝรัง เมล็ดกาแฟดิบ (ปัจจุบันอยูที่ ่ ่ 5%) ยกเว้น • ไม่ต้องลดภาษี • มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ มี 1 รายการ คือ สินค้าข้าว และอินโดนีเซียมี 2 รายการ คือ ข้าว และน้้าตาล ASEAN Trade เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี เช่น พิธีการศุลกากร กระบวน Facilitation Framework ทางการค้า สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เป็นต้น 10สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 11. การเคลื่อนย้ายบริการเสรี : เพิ่มสัดส่วนถือหุ้นของต่างชาติในธุรกิจบริการ 2549 2551 2553 2556 2558 สาขาเร่งรัด 4 สาขา (ICT สุขภาพ ท่องเที่ยว และ 49% 51% 70% การขนส่งทางอากาศ) สาขาโลจิสติกส์ 49% 51% 70% สาขาอื่นๆ (อาทิ บริการด้านวิชาชีพ ก่อสร้าง 30% 49% 51% 70% จัดจาหน่าย สิ่งแวดล้อม การศึกษา) สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยชาวต่างชาติ 11สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 12. การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี : จัดทา MRAs วิชาชีพ 2552 2553 2558 Skilled Labors & จัดท้า MRA สาขา Short Term Visits อาชีพที่สาคัญ ้ ลงนาม MRA แล้ว 7 ฉบับคือ วิศวกรรม พยาบาล สถาปนิก การส้ารวจ ทันตแพทย์ AEC แพทย์ บัญชี Sensitive : กระทบ • ยกเว้นวีซ่าส้าหรับ Short Term Visits และจัดท้า ASEAN ตลาดแรงงานใน Business Card ประเทศ • อ้านวยความสะดวกอื่นๆ ด้านการเคลื่อนย้าย Skilled Labors • พัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานด้านแรงงานมีฝีมือร่วมกันหมายเหตุ อยู่ระหว่างการให้สัตยาบันในความตกลงรับรองคุณสมบัตผู้ทางานซึ้งกันและกัน (MRA) ด้านบุคลากรท่องเที่ยว ิ 12สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 13. การเปิดเสรีด้านการลงทุน เปิดเสรีภายใต้หลัก National Treatment อานวยความสะดวก ส่งเสริมการลงทุน และความร่วมมือ หลักการ (โครงสร้างพื้นฐาน / (ข้อมูลนโยบายระหว่าง SMEs / CLMV) รัฐ กฎระเบียบ) คุ้มครองการลงทุนสาขารวมกิจการ บริการ (เคลื่อนย้ายเงินเสรี ได้รับชดเชยจากรัฐ สิทธิในการ ฟ้องร้องรัฐฯ 13สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 14. ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในกรอบอาเซียนแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2554-2558 มุ่งปรับโครงสร้างตลาดการท่องเที่ยว ส่งเสริมการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ให้เกิดความเชื่อมโยงเส้นทางในภูมิภาค (ASEAN Tourism Connectivity Corridors) และสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวของเยาวชน การท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย ขยายตลาด และความมั่นคง การท่องเที่ยว ของการท่องเที่ยว อานวยความ การตลาดและ สะดวก การส่งเสริมร่วมกัน ด้านการขนส่ง อานวยความ ASEAN as สะดวกการเดินทาง พัฒนา ในอาเซียนและ a Single ทรัพยากรมนุษย์ ระหว่างประเทศ Destination 14สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 15. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก AEC ตลาดขนาด เพิ่มก้าลัง ส่งเสริมแหล่ง ใหญ่ การต่อรอง วัตถุดิบ กลุ่มที่มีวัตถุดิบและแรงงาน เวียดนาม กัมพูชา พม่า ลาว ประโยชน์จาก ประชากรขนาดใหญ่ อ้านาจต่อรอง ทรัพยากรใน (580 ล้านคน) เพิ่มขึ้น อาเซียน กลุ่มที่มีความถนัดด้าน เทคโนโลยี วัตถุดิบ & ต้นทุน ต้นทุนการผลิต มีแนวร่วมในการ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ต่้าลง ขีด ลดลง เจรจาในเวทีโลก ความสามารถสูงขึ้น กลุ่มที่เป็นฐานการผลิต ดึงดูด ดึงดูด สามารถเลือกหาที่ ไทย มาเลเซีย การลงทุนและการค้า ในการท้า FTA ได้เปรียบที่สุด อินโดนีเซีย เวียดนาม 15สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 16. สาระสาคัญ 1. ประชาคมอาเซียน 1.1 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 1.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1.3 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2. แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 3. แนวทางการเตรียมความพร้อม 4. ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 16สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 17. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เป้าหมาย : เพื่อให้อาเซียนเป็นสังคมที่สมาชิกมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน มี เสถียรภาพ มีสันติภาพ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน องค์ประกอบ มีกฎเกณฑ์ บรรทัดฐาน และค่านิยมร่วมกัน มีเอกภาพ สงบสุข มีพลวัตร แข็งแกร่ง และรับผิดชอบ คงความเป็นศูนย์กลาง แก้ปัญหาความมั่นคง และบทบาทของอาเซียน 17สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 18. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 1. ประชาคมที่มีกฎเกณฑ์ บรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน เป้าหมาย : สร้างความแข็งแกร่งแก่ประชาธิปไตย ส่งเสริมธรรมาภิบาล และหลักนิติธรรม ส่งเสริมและ คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน1.1 ความร่ ว มมื อ ด้ า นการพั ฒ นาการทาง 1.2 การสร้ า งและแบ่ ง ปั น กฎเกณฑ์ ร่ ว ม การเมือง อาทิ ส่ ง เสริ ม บรรทั ด ฐานแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี  ส่ ง เสริ ม ความเข้ า ใจ การยอมรั บ ระบอบ ระดับภูมิภาค อาทิ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของ  ปรับกรอบสถาบันของอาเซียนให้เป็นไป สมาชิก ตามกฎบัตรอาเซียน  อานวยความสะดวกต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล  เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ภ า ย ใ ต้ โดยเสรี เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สนธิสัญญามิตรภาพ และความร่วมมือ  ส่งเสริมธรรมภิบาล ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 19. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2. ภูมิภาคที่มีเอกภาพ สงบสุข และมีความแข็งแกร่ง พร้อมรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่ครอบคลุมทุกมิติเป้าหมาย : ยึดหลักความมั่นคง ทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ เช่น มิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิงแวดล้อม การป้องกันความ ่ ขัดแย้ง การสร้างความไว้ใจ การทูตเชิงป้องกัน 2.3 สร้างสันติภาพหลังความขัดแย้ง เพื่อวางพื้นฐานการสมานฉันท์2.1 ป้องกันความขัดแย้งและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ เพื่อลดความ และสร้ างความมั่ นใจว่ าจะไม่ เกิ ดความรุ นแรงในพื้ นที่ ที่ ได้ รั บ ตึงเครียด อาทิ ผลกระทบ อาทิ การช่วยเหลือทางมนุษยธรรม  เสริมสร้างมาตรการการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ โดยแลกเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ทหารและกลาโหม แบ่งปันข้อมูลระหว่างสมาชิกใน 2.4 ตอบสนองภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทั้งอาชญากรรมข้าม การส่งข้อมูลต่อทะเบียนอาวุธตามแบบของสหประชาชาติ ชาติ และความท้าทายข้ามแดน อาทิ  ส่งเสริมความโปร่งใส และความเข้าใจในนโยบายกลาโหม โดย พัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า  เสริมสร้างความร่วมมือการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ  เสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกั นทางทหาร และความ 1) การให้สัตยาบันสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกัน มั่ น คงอาเซี ย น โดยพั ฒ นาโครงการความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง ละกั น เรื่ อ งทางอาญาระหว่ า งประเทศ และการมุ่ ง หน่วยงานทหาร ยกระดับให้เป็นสนธิสัญญาอาเซียน 2) เสริมสร้างความยุติธรรมทางอาญาต่ออาชญากรค้ามนุษย์ 3) เสริมสร้างให้อาเซียนปราศจากยาเสพติด ภายใน 25582.2 แก้ไขความขัดแย้งและการระงับข้อพิพาทโดยสันติ เพื่อให้เกิด 4) ควบคุมการแพร่ขยายของอาญากรรมทางคอมพิวเตอร์ สันติภาพและความสงบสุขในภูมิภาค ระงับการใช้กาลัง อาทิ  ให้สัตยาบันในการต่อต้านการก่อการร้ายโดยเร็ว  พัฒนารูปแบบการระงับข้อพิพาทโดยสันติเพิ่มเติม โดยจัดตั้งกลไก ระงับข้อพิพาท 2.5 ความร่วมมือในการจัดการภัยพิบัติ และการตอบสนองต่อ  เสริม สร้า งกิจ กรรมการค้นคว้า วิจัยเรื่องสันติภาพ การจั ดการและ สถานการณ์ฉุกเฉิน การแก้ไขความขัดแย้ง  ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ในภู มิ ภ าคเพื่ อ ธ ารงไว้ ซึ่ ง สั น ติ ภ าพและ เสถียรภาพ 2.6 การตอบสนองต่อประเด็นเร่งด่วน หรือสถานการณ์วิกฤตที่ ส่งผลกระทบอาเซียน สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 20. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 3. ภูมิภาคที่มีพลวัตร คงความเป็นศุนย์กลาง และบทบาทของอาเซียน เป้าหมาย : ส่งเสริมและรักษาความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรและเป็นประโยชน์กับประเทศภายนอก เพื่อ สันติภาพในโลก และดาเนินบทบาทที่สาคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันของอาเซียน3.1 ส่ ง เสริ ม อาเซี ย นให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางใน 3.2 ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศภายนอก ความร่วมมือระดับภูมิภาคและการสร้าง 3.3 เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ในประเด็ น ประชาคม พหุภาคีที่เป็นความกังวลร่วมกัน สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 21. สาระสาคัญ 1. ประชาคมอาเซียน 1.1 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 1.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1.3 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2. แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 3. แนวทางการเตรียมความพร้อม 4. ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 21สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 22. Master plan on ASEAN Connectivity ประชาคมอาเซียน ประชาคมการเมือง ประชาคมสังคม ประชาคมเศรษฐกิจ และความมั่นคง และวัฒนธรรม ความเชื่อมโยงด้าน ความเชื่อมโยงด้าน ความเชื่อมโยงด้าน โครงสร้างพี้นฐาน กฎระเบียบ ประชาชน • คมนาคม • เปิดเสรีและอานวยความสะดวก • การศึกษาและวัฒนธรรม • ICT ทางการค้า • การท่องเที่ยว • พลังงาน • เปิดเสรีและอานวยความสะดวก ในการบริการและการลงทุน • ความตกลง/ข้อตกลงยอมรับ ร่วมกัน • ความตกลงการขนส่งในภูมิภาค • พิธีการในการข้ามพรมแดน • โครงการเสริมสร้างศักยภาพสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 23. องค์ประกอบหลักของความเชือมโยงระหว่างกันในอาเซียน ่ • คมนาคม  เพิ่มพูนการรวมตัวและความ ด้านโครงสร้าง • เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ร่วมมือของอาเซียน พื้นฐาน และการสื่อสาร  เพิ่มความสามารถการแข่งขัน • พลังงาน ในระดับโลกของอาเซียน จาก เครือข่ายการผลิตในภูมิภาคที่ • การเปิดเสรีการอานวย เข้มแข็ง ความสะดวกทางการค้า  วิถีชีวิตของประชาชนดีขนึ้ การบริการและการลงทุน • ความตกลง/ข้อตกลง  ปรับปรุงกฎระเบียบและธรร ด้านกฎระเบียบ ยอมรับร่วมกัน มาภิบาลของอาเซียน • ความตกลงการขนส่งใน  เชื่อมต่อศูนย์กลางเศรษฐกิจ ภูมิภาค • พิธีการในการข้าม และลดช่องว่างการพัฒนา พรมแดน  ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ • โครงการเสริมสร้าง และสังคมของท้องถิน่ ศักยภาพ  เพิ่มพูนความพยายามในการ • การศึกษาและวัฒนธรรม จัดการกับ และส่งเสริมการ ด้านประชาชน • การท่องเที่ยว พัฒนายังยืน ่  สามารถจัดการกับผลกระทบ ทางลบที่เกิดจากความเชื่อมโยง 23สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 24. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงอาเซียนให้แล้วเสร็จสถานะ - การด าเนิ น งานตามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาโครงการทางหลวงอาเซียน เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 1999 ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรปัญหาอุปสรรคเส้นทางเชื่อมต่อไม่สมบูรณ์ 227 กม. ในพม่าถนนที่ ยั ง ต่ ากว่ า มาตรฐานกว่ า 5,300 กม. ใน 6ประเทศ ได้แก่ลาว พม่า เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนิเซีย และมาเลเซีย โครงการทางหลวงอาเซียน 23 เส้นทาง 38400 กิโลเมตร ภายในปี ภายในปี ค.ศ. 2015 ภายในปี ค.ศ. 2020 ภายในปี ค.ศ.2012 ค.ศ. 2013 ศึกษาเพื่อเชื่อมโยงประเทศที่เป็น ปรับปรุงถนนส่วนที่ ปรับปรุงถนนให้ได้ ติดตั้งป้าย เกาะกับแผ่นดินใหญ่ของอาเซียน มีการจราจรมาตรฐานชั้นที่ 3 เป็น จราจรใน และเชื่อมโยงทางหลวงอาเซียนไป หนาแน่นให้เป็น อย่างน้อย ถนนทุกสาย ยังจีน/อินเดีย โดยเฉพาะช่วง มาตรฐานชั้นที่ 1 ที่กาหนด ฮานอย-ลาวตอนเหนือ-พม่า-อินเดีย 24 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 25. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้าเนินโครงการเส้นทางรถไฟสิงค์โปร์-คุนหมิงให้แล้วเสร็จ ให้ ค วามส าคั ญ ล าดั บ สู ง กั บ การพั ฒ นาเส้ น ทางรถไฟฝั่ ง ตะวั น ออก (ไทย กั ม พู ช า เวียดนาม) และมีทางเชื่อมสปป.ลาว-เวียดนาม โดยดาเนินการ ดังนี้ 1. ก่อสร้างเส้นทางช่วงที่ขาดหาย ภายในปี 2013 7 • ปอยเปต-ศรีโสภณ 48กม. -- กัมพูชา 4 ภายในปี 2014 • อรัญประเทศ-คลองลึก 6 กม. -- ไทย 3 ภายในปี 2015 • พนมเปญ-ล็อกนิน 254 กม. -- กัมพูชา 6 ภายในปี 2020 5 • ด่านเจดีย์สามองค์-น้าตก 153 กม. – ไทย 2 • ธันบูซายัต- ด่านเจดีย์สามองค์ 110 กม. – พม่า 1 • เวียงจันทน์-ท่าแขก-มูเกีย 466 กม. – สปป.ลาว • ล็อกนิน-โฮจิมินห์ 129 กม. – เวียดนาม • มูเกีย –ทันอับ –วุงอัง 119 กม. -- เวียดนาม 2. จัดทายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเส้นทางรถไฟสิงค์โปร์ -คุนหมิง ภายในปี 2013 3. ระดมทุน และความช่วยเหลือทางวิชาการจากหุ้นส่วนภายนอก ในระดับทวิภาคี หรือ ADB 4. ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อต่อขยายเส้นทางไปเมืองสุราบายา อินโดนิเซีย 1. Singapore–Malaysia – Bangkok – Aranyaprathet – Cambodia – Vietnam – China 2. Singapore – Malaysia – Bangkok – Three Pagodas Pass – Myanmar – China 3. Singapore – Malaysia – Bangkok – Nong Khai – Lao PDR – Vietnam – China 4. Singapore – Malaysia – Bangkok – Nong Khai – Lao PDR – China 5. Singapore – Malaysia – Bangkok – Ubon Ratchathani – Lao PDR – Vietnam – China 6. Singapore – Malaysia – Bangkok – Bua Yai – Mukdaharn – Lao PDR – Vietnam - China 25สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วั7. ่ Singapore–Malaysia–Bangkok–Chiang Rai–Chiang Khong/Houy Sai - Lao PDR – China นที 16 มิถุนายน 2554
 • 26. ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างเครือข่ายระบบการขนส่งทางน้้าบนภาคพื้นทวีปที่มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกันสถานะ – เป็นการขนส่งที่คุ้มค่า เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการขนส่งรูปแบบอื่นๆข้อจากัด – ขาดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ และขาดการกาหนดกรอบนโยบายระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาบริการขนส่งทางน้ามาตรการสาคัญ – กาหนดแผนพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางน้าภาคพื้นทวีปในอาเซียน ภายในปี 2012 และเริ่มดาเนินการยุทธศาสตร์ที่ 4: สร้างระบบการขนส่งทางทะเลที่เชี่อมโยง มีประสิทธิภาพ และแข่งขันได้ • พัฒนาสมรรถนะ/ศักยภาพท่าเรือ 47 แห่งภายในปี 2015 • ก้าหนดเส้นทางเดินเรือที่มีประสิทธิภาพ และน่าเชื่อถือ ที่เชื่อมระหว่างหมู่เกาะ และแผ่นดินใหญ่ สอดคล้องกับข้อตกลง และเส้นทางระหว่างประเทศที่ส้าคัญ • เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เส้นทาง เดินเรือที่เชื่อมโยงกับโลกและภูมิภาค และเส้นทางเดินเรือในประเทศ • ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อจัดตั้งเครือข่าย ระบบการเดินเรือทางทะเลของอาเซียน เส้นทางขนส่งสินค้าสาคัญในอาเซียน 26 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 27. ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่คล่องตัวเพื่อให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางการขนส่งในเอเชียตะวันออกและภูมิภาคอื่นๆ ก่อสร้างเส้นทางที่ขาด ศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพของแนว หายไปในพม่าตามแนว เส้นทางการขนส่งต่อเนืองหลาย ่ รูปแบบเพื่อให้พื้นที่ต่างๆ เป็น EWEC สะพานเศรษฐกิจในเส้นทางการ ขนส่งของโลก พัฒนา/ปรับปรุงท่าเรือขอบ นอก เช่น ย่างกุ้ง ดานัง กาหนดและพัฒนาจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้า อาเซียน โดยเฉพาะที่มีอยู่แล้ว ได้แก่ ทางหลวงอาเซียน และเส้นทางรถไฟ สิงค์โปร์-คุนหมิง การพัฒนาท่าเรือน้าลึกทวาย (2020) ทางหลวงเชื่อมโยงกาญจนบุรี และทวาย (2020) ก่อสร้างสะพานข้ามโขงที่เมือง ศึกษา F/S ระบบรางรถไฟระหว่าง เนีอกเลือง บนทางหลวงหมาย กาญจนบุรีและทวาย เลข 1 กัมพูชา 27 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 28. ยุทธศาสตร์ที่ 6 : เร่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชาติสมาชิก สถานะ - หลายประเทศในอาเซี ย นได้ รั บ การยกย่ อ งระดั บ โลกในด้ า น ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนา อาเซียนเป็นตลาดเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สารสนเทศและการสือสารเดียว ่ ปัญหาและข้อจากัด – ความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงสารสนเทศ โดยเฉพาะ ภายหลังปี 2015 ในบริบทของการ ระหว่ า งพื้ นที่ล้ า หลัง และตั ว เมื อง ซึ่งต้ องได้ รับ การแก้ ไ ขเพื่อลดช่ อ งว่ า ง เปิดเสรีสินค้า บริการ การลงทุน และทรัพยากรมนุษย์ ระหว่างประเทศสมาชิก จัดลาดับความสาคัญและกระตุ้นการ ใช้โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งานกับ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในโรงเรียน ทบทวนข้อบังคับการให้บริการระดับ สากลและนโยบายอื่นๆ เพื่อให้เอื้อต่อ การใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เสริมสร้างความมั่นคง ความเที่ยงตรงของเครือข่าย การป้องกันข้อมูล และการประสานงานระหว่างศูนย์ รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ โดยการพัฒนา กรอบและมาตรฐานขั้นต่าร่วมกัน ส่งเสริมความหลากหลายของการ ภายในปี 2015 เชื่อมโยงระหว่างประเทศในอาเซียน สร้างแนวเส้นทางอินเตอร์เน็ตความเร็ว สูงในอาเซียน โดยกาหนดและพัฒนา สถานที่ในแต่ละประเทศสมาชิกเพื่อสร้าง ภายในปี 2014 การเชื่อมโยงที่มีคุณภาพ จัดตั้งศูนย์แม่ข่ายอินเตอร์เน็ต อาเซียน ภายในปี 2013 28 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 29. ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ให้ความส้าคัญกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอาเซียน Trans-ASEAN Gas Pipeline ASEAN Power Grid• ปรับปรุงกฎหมายและกรอบการควบคุมการค้าและการ • จัดท้าแบบจ้าลองการร่วมลงทุนท่อส่งก๊าซในอาเซียน เชื่อมโยงไฟฟ้าระดับทวิภาคีและพรมแดน (2008-2010) • รับรองมาตรฐานทางเทคนิคร่วมส้าหรับการออกแบบก่อสร้าง• ปรับปรุงแนวปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคนิควม และบ้ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน กันในด้านการออกแบบ การเดินระบบ และบ้ารุงรักษา (2008- • รับรองแบบจ้าลองทางธุรกิจของท่อส่งก๊าซอาเซียน 2012)• ก้าหนดและเสนอรูปแบบการระดมเงินทุนส้าหรับโครงข่าย • ด้าเนินแผนความปลอดภัยและความมั่นคงส้าหรับการเชื่อมโยง ระบบส่งไฟฟ้าอาเซียน (2008-2011) ระบบท่อส่งก๊าซ• พัฒนาความเชื่อมโยงระดับทวิภาคี/พหุภาคีและรายงานที่ • ปรับปรุงและด้าเนินโครงการเชื่อมโยงระบบท่อส่งก๊าซ ประชุม (2008-2015) • ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อขยายระบบท่อส่งก๊าซไปสู่ BIMP-EAGA 29สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 30. การพัฒนาความเชื่อมโยงในด้านกฎระเบียบ ยุทธศาสตร์หลัก 1-5 มาตรการสาคัญ ให้สัตยาบัน เร่งจัดทาพิธีสารให้เสร็จสมบูรณ์และลงดาเนินการตามกรอบความตกลง 3 กรอบว่าด้วย นามโดยประเทศสมาชิกในปี 2011 และการขนส่ง (การขนส่งสินค้าผ่านแดน สินค้าข้าม เริ่มดาเนินการตามความตกลงฯในปี 2014-2015แดน และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ) เร่งดาเนินการตามข้อตกลงในระดับทวิภาคีและอนุเริ่มดาเนินโครงการการอานวยความสะดวกด้าน ภูมิภาคที่มีอยู่ เช่น ในกรอบ GMS และ BIMP-ขนส่งผู้โดยสาร ในโครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมรัฐ EAGA ภายในปี 2013ต่างๆ เพื่อขจัดปัจจัยขัดขวางการเคลื่อนย้ายเสรี และจัดทาข้อตกลงของอาเซียนว่าด้วยการอานวยของยานพาหนะ สินค้า และบุคคลข้ามแดน ความสะดวการขนส่งผูโดยสารทางบก ในปี 2015 ้ เร่งกระบวนการเพื่อให้ความตกลงพหุภาคีในเรื่องที่ เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้โดยเร็ว จัดทาความตกลงฯสร้างตลาดการบินเดียวในอาเซียน กับจีนในปี 2010 จัดทาแผนงานตั้งตลาดการบิน เดียวอาเซียนในปี 2011 และดาเนินงานในปี 2015สร้างตลาดการขนส่งทางเรือเดียวในอาเซียน จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาให้เสร็จในปี 2012 และ พัฒนากรอบการดาเนินงานให้แล้วเสร็จในปี 2015เพิ่ ม การเคลื่ อ นย้ า ยสิ น ค้ า อย่ า งเสรี ภ ายใน ลดมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี กาหนดมาตรฐานภู มิ ภ าคอาเซี ย น โดยการลดอุ ป สรรคทาง ระดับภูมิภาคร่วมกัน และเพิ่มประสิทธิภาพการการค้าภายในระดับภูมิภาค ตรวจสอบรับรอง ปรับปรุงกฎว่าด้วยแหล่งกาเนิด สินค้า และประสานกับประเทศคู่เจรจา 30 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 31. การพัฒนาความเชื่อมโยงในด้านกฎระเบียบ ยุทธศาสตร์หลัก 6-10 มาตรการสาคัญเร่ งพั ฒนาภาคบริ การทางการขนส่ งที่ มี ขจัดข้อจากัดด้านการค้าและบริการสาหรับการประสิทธิภาพและแข่งขันได้ โดยเฉพาะในสาขา ขนส่ง ภายในปี 2013 เร่งเปิดเสรีด้านโทรคมนาคมโทรคมนาคมและบริการอื่นๆ เร่งดาเนินการใช้ระบบศุลกากรอิเล็คทรอนิกส์ ณ จุดเดียวในระดับประเทศ โดยสมาชิกเดิม ภายในปีพัฒนาโครงการอานวยความสะดวกทางการค้าใน 2008 และ CLMV ภายในปี 2012 และใช้ที่ด่านภูมิภาคอย่างจริงจัง ภายในปี 2015 ลดขั้นตอนพิธีการด้านศุลกากร จัดทากรอบกฎระเบียบการบริหารพรมแดนที่ สอดคล้องกัน ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคธุรกิจล อุตสาหกรรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยกระดั บความสามารถของการบริ หารจั ดการพรมแดน พัฒนาขั้นตอนการบริหารจัดการพรมแดน (CIQ) บูรณาการขั้นตอนพิธีการศุลกากร ส่งเสริมการ บริหารจัดการร่วมกันระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดจุดเร่งให้ชาติสมาชิกอาเซียนเปิดรับการลงทุนจาก ตรวจและดาเนินการเดียว ในปี 2013ภายในและภายนอกภูมิ ภาคภายใต้กฎระเบียบการลงทุนที่เป็นธรรม สร้างรูปแบบการปรับลด/ขจัดอุปสรรคการลงทุน เป็นระยะเพื่อให้มีการลงทุนที่เปิดเสรีเสริมสร้างความสามารถของสถาบันในพื้นที่ล้า สร้างกระบวนการติดตามในระดับรัฐมนตรีหลังของภูมิภาคและปรับปรถงการประสานงานด้ า นนโยบาย แผนงาน และโครงการในระดั บ อานวยความสะดวกการให้ความช่วยเหลือทางภูมิภาคและอนุภูมิภาค วิชาการจากผู้ให้สู่ CLMV ตั้งกลไกและโครงสร้าง เพื่อการประสานของอาเซียนกับ DP อื่นๆ 31สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 32. การส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านประชาชน 1. ส่งเสริมความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมภายในอาเซียนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น • จัดตั้งศู นย์ ทรัพ ยากรการเรียนรู้เสมือ นจริง ในด้า นประชาชน วัฒ นธรรม ประวัติ ศาสตร์ และเศรษฐกิจ ภายในปี 2012 • สนับสนุนการสร้างหลักสูตร เนื้อ หา สื่อการสอนเกี่ ยวกับอาเซี ยน ภายในปี 2012 และสนับสนุนการ เรียนภาษาของประเทศอาเซี ยนเป็ นภาษาที่สาม • ส่งเสริมการรับรู้ เกี่ยวกับอาเซี ยนตามแผนการสื่อสาร และความเข้าใจอันดีใ นวัฒ นธรรมและ ประวัติศาสตร์ร่วมกั นของอาเซี ยน • สนับสนุนการระดมทุนเพื่อ เสริมสร้างศัก ยภาพของอาเซี ยนร่วมกัน ภายในปี 2013 1. ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายของประชาชนภายในอาเซียนให้เพิ่มขึ้น 32สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 33. สาระสาคัญ 1. ประชาคมอาเซียน 1.1 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 1.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1.3 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2. แนวทางการเตรียมความพร้อม 3. ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 33สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 34. แนวทางการเตรียมความพร้อม  ทาความเข้าใจในเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน เพื่อให้ เกิ ดความเข้า ใจที่ถูกต้อง ตรงกัน  สร้างค่านิยมและแนวปฏิบัติร่วมกันของอาเซียนในด้านต่างๆ เช่น ค่านิยมว่าด้วยการไม่ ใช้กาลัง ยึดหลักสันติวิธี และการไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อ สร้างความสงบ สันติภายในภูมิภาค  เสริมสร้างขีดความสามารถของอาเซียนในการเผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคง บนพื้นฐาน ความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนการประสานจัดทาข้อมูลกลางในเรื่องอาชญกรรมข้ามชาติ ในอาเซียน เพื่อใช้แก้ไขปัญหาการก่อการร้าย การค้ายาเสพติด การประพฤติผิดกฎหมาย และอาชญกรรมข้ามชาติ  เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการทหาร เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและป้องกัน ความขัดแย้งที่รนแรง ุสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 35. แนวทางการเตรียมความพร้อม  เตรียมความพร้อมสาหรับบุคลากรในสาขาต่างๆ อาทิ ภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่น เนื่องจากอาเซียนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการประสานงาน ส่วนภาษาท้องถิ่น ใช้สาหรับการติดต่อสื่อสาร และอานวยความสะดวกต่อประชาชน และนักท่องเที่ยวของ สมาชิก  ศึกษาข้อมู ลต่า งๆ โดยเฉพาะตัวบทกฎหมายของสมาชิก แต่ละประเทศ เนื่องจากมี ความแตกต่า งกั น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ และป้อ งกั น ความ ขัดแย้งระหว่างประเทศ  ศึ ก ษาวั ฒ นธรรมของสมาชิ ก โดยเฉพาะประเทศที่ มี วั ฒ นธรรมที่ แ ตกต่ า งกั น อาทิ ชาวมุสลิม เพื่อสร้างความเข้าใจ และการปฏิบัติต่อประชาชนเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง  จัดตั้งสานักงาน/สานัก/ส่วนงาน เพื่อดูแลงานรับผิดชอบงานด้านอาเซียนโดยเฉพาะ ภายใต้ องค์กรสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 36. สาระสาคัญ 1. ประชาคมอาเซียน 1.1 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 1.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1.3 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2. แนวทางการเตรียมความพร้อม 3. ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 36สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 37. องค์ประกอบยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม “เน้นการเตรียมพร้อมและปรับตัวสู่บริบทโลกและภูมิภาค สร้างความความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการพัฒนา เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ และบรรเทาผลกระทบเชิงลบและประเด็นปัญหาร่วมระหว่างประเทศ” • สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง  • การประเมินความเสี่ยงและการสร้างภูมิคุ้มกัน  • วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด  • แนวทางการพัฒนา 9 แนวทาง  สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 38. 1. การทบทวนสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ต้องปรับบทบาทในด้าน ความเชื่อมโยงกับ การก้าวสู่ความเป็นโลก ประเทศในภูมิภาคต่างๆ หลายศูนย์กลางอันเนื่องจาก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง การขยายตัวของขัวอานาจ ้ ทางเศรษฐกิจใหม่ คือ และรักษาสถานะความ บราซิล รัสเซีย อินเดีย และ มั่นคงด้านเศรษฐกิจและ จีน (BRIC) สังคมของประเทศ โดย พิจารณาจาก สถานการณ์ในบริบท ความสัมพันธ์กับประเทศ เพื่อนบ้านทั้งในกรอบอนุ ภูมิภาค กรอบความ ร่วมมืออาเซียน และ กรอบ กรอบเอเชีย- แปซิฟิก การกาหนดทิศทางดาเนิน นโยบายการรวมกลุมทาง่ เศรษฐกิจของประเทศใน ภูมิภาคต่างๆ ทั้งในระดับ ทวิภาคี และระดับพหุภาคี และภูมิภาคมีความสาคัญ เพิ่มมากขึ้น สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 39. 2. การประเมินความเสี่ยงและการสร้างภูมิคุ้มกัน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและ เมืองชายแดนแบบมีสมดุล ความไม่แน่นอนทาง การเมืองและความมั่นคง ในประเทศเพือนบ้าน ่ ความไม่พร้อมในการ การสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนา พัฒนาเมืองชายแดนและ ความสามารถในการปรับตัวของ เขตเศรษฐกิจชายแดน ผู้ประกอบการไทย ของไทย แรงงานไทยขาดการ ยอมรับในมาตรฐานฝีมือ แรงงานและมีข้อจากัด การมีบทบาทในเชิงตั้งรับต่อประเด็น ด้านภาษาต่างประเทศ ความเคลื่อนไหวในด้านการสร้างข้อกีด ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขาด กันทางการค้าใหม่ๆ ความรับรู้อย่างพอเพียงใน การใช้ประโยชน์จากความ เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ และการคมนาคมขนส่ง การใช้ศกยภาพความได้เปรียบของทีตั้ง ั ่ ผู้ประกอบการไทยขาดศักยภาพใน ทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ และศักยภาพ การลงทุนในต่างประเทศรวมทั้งการ ของพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ลงทุนในประเทศเพือนบ้านและขาด ่ ความพร้อมต่อการแข่งขันเสรี ภายในประเทศ การกาหนดบทบาทและทิศทางการข้อจากัดที่ทาให้การขับเคลื่อนการ พัฒนาของประเทศทีจะกระตุ้นให้เกิดการ ่อานวยความสะดวกทางการค้าและ เติบโตและเชื่อมโยงของสาขาต่างๆ ทาง การขนส่งผ่านแดนและข้ามแดน เศรษฐกิจ ค่อนข้างล่าช้า สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 40. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม การสร้างความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการพัฒนาจุดเน้นของยุทธศาสตร์ เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม“ให้ความสาคัญกับ 3 วงของกรอบความร่วมมือ” ๑ อนุภูมิภาค (GMS, IMT-GT, ACMECS, BIMSTEC) รวมทั้งประเด็นการพัฒนา ๒ อาเซียน (ASEAN) ร่วมและปัจจัยสนับสนุน ๓ อาเซียน+3 อาเซียน+6 เอเปค และเอเชียแปซิฟิค กรอบอนุภูมิภาค อาเซียน อาเซียน+เอเปค ปัจจัยสนับสนุน เชื่อมโยงการ พัฒนาฐานการผลิต/ สร้างความพร้อมเข้า เข้าร่วมเป็นภาคี ปรับปรุงและสร้าง 9 ขนส่ง/โลจิสติกส์ โดยพัฒนาบริการ ลงทุน ตามแนวพื้นที่ พัฒนาเศรษฐกิจ สู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาบุคลากร ความร่วมมืออย่าง สร้างสรรค์ ทั้ง ความเข้มแข็งของ ภาคีการพัฒนาใน แนว คน ปรับปรุง กฎระเบียบที่ (Economic corridors) และพัฒนาเศรษฐกิจ และเสริมสร้าง สถาบันการศึกษาให้มี กรอบปัจจุบันและที่ เป็นทางเลือก ท้องถิ่น ทาง เกี่ยวข้อง 1 ชายแดน 2 มาตรฐาน 3 4 9 สร้างความเป็นหุนส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/เคลื่อนย้ายแรงงาน/ส่งเสริมแรงงานไทยใน ตปท. 5 ้ การ ประเด็น การ มีส่วนร่วมอย่างสาคัญในการป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพย์ติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย 6 พัฒนา พัฒนา เสริมสร้างความร่วมมือที่ดีในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 7 ร่วม เร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว 8สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 41. 3. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เป้าหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์  ระบบห่วงโซ่อุปทานในอนุภูมิภาคมีความ  ดัชนีความสามารถในการอานวยความ จากความได้เปรียบด้านที่ตั้งของ เชื่อมโยงระหว่างกันเพื่อรองรับการพัฒนา สะดวกทางการค้า โดยเฉพาะการ ประเทศในเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นจุด ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง บริหารจัดการ ณ พรมแดนโครงสร้าง ศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียนและ  ประเทศไทยมีบทบาทนาในด้านการค้าและ พื้นฐาน เอเชียแปซิฟิก การลงทุนในภูมิภาค บนพื้นฐานของ ผลประโยชน์และความมั่นคงร่วมกัน  อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบ เพื่อเสริมสร้างประโยชน์ของไทยใน ธุรกิจ ใน ๕ ด้านที่มีลาดับสาคัญ (การ  เพิ่มสัดส่วนการใช้สิทธิประโยชน์จากความ ด้านการค้า การลงทุน การเงินและ เริ่มต้นธุรกิจ การได้รับสินเชื่อ การค้า ตกลงการค้าเสรีต่อมูลค่าส่งออกรวมเพิ่มขึ้น โอกาสด้านการตลาดระหว่างประเทศ ระหว่างประเทศ การดาเนินการให้ เป็นร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๕๙ ภายใต้ความ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้ง เป็นไปตามข้อตกลง และการขอ ตกลงทางการค้าเสรีในทุกกรอบที่เจรจา เชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนกับ อนุญาตก่อสร้างอัตรา) มหาอานาจทางเศรษฐกิจใหม่ แล้วเสร็จ และเพิ่มโอกาสและทางเลือกบน พื้นฐานของประโยชน์และข้อจากัดของ  การเติบโตของมูลค่าการค้าชายแดน เพื่อผลักดันบทบาทของไทยให้เป็น ประเทศในการเข้าถึงตลาดใหม่ที่เป็นกรอบ ระหว่างไทยกับประเทศในอนุภูมิภาค ส่วนสาคัญของความร่วมมือในการ การค้าเสรีที่จะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต พัฒนาภายใต้กรอบต่างๆ ได้แก่ อนุ  ลดต้นทุนการประกอบธุรกิจภายในประเทศ  อัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุน ภูมิภาค อาเซียน อาเซียนและ และระหว่างประเทศภายในภูมิภาคให้เข้าสู่ ของผู้ประกอบการไทยในประเทศใน พันธมิตร รวมทั้งเอเชียแปซิฟิก มาตรฐานสากล อนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน  เพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนและการลงทุน โดยตรงของไทยในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕ และร้อยละ ๑๐ ต่อปี ตามลาดับ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 42. สาระสาคัญของ 9 แนวทางการพัฒนาภายใต้กรอบการสร้างความเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ให้ความสาคัญกับกรอบ GMS ACMECS IMT-GT และ BIMSTEC โดย 1 1. พัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มี พัฒนาความเชื่อมโยง ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล ด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 2. ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและ และพลังงานภายใต้กรอบความ สินค้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ 3. พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและ โลจิสติกส์ 4. เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนว พื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 43. สาระสาคัญของ 9 แนวทางการพัฒนาภายใต้กรอบการสร้างความเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) 1. พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของ ประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชีย2 ตะวันออกเฉียงใต้ พัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 2. พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมือง ชายแดน ในการแข่งขันในอนุภูมิภาค 3. บูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยง กับประเทศเพื่อนบ้านสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 44. สาระสาคัญของ 9 แนวทางการพัฒนาภายใต้กรอบการสร้างความเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) 1. พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ 3 ภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการร่วม พัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ 2. เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง ใ ห้ ประชาคมอาเซียน สถาบันการศึกษา 3. ก าห นด มาตร ฐาน ขั้ น พื้ น ฐาน ข อง คุณภาพสินค้าและบริการสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 45. สาระสาคัญของ 9 แนวทางการพัฒนาภายใต้กรอบการสร้างความเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) 1. รักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วม4 เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือ กาหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างภูมิภาคโดย ที่ดาเนินอยู่ และเฝ้าติดตามพัฒนาการของ มีบทบาทที่สร้างสรรค์ เพื่อเป็น และเข้าร่วมกรอบที่เป็นทางเลือกใหม่ ทางเลือกในการดาเนินนโยบาย 2. รักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับ ระหว่างประเทศในเวทีโลก มหาอานาจทางเศรษฐกิจเดิมและ มหาอานาจใหม่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 46. สาระสาคัญของ 9 แนวทางการพัฒนาภายใต้กรอบการสร้างความเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) 1. เร่งดาเนินการด้านการยอมรับมาตรฐาน ฝีมือระหว่างประเทศเพื่ออานวยความ5 สร้างความเป็นหุ้นส่วน สะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงาน ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้าน 2. ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยาย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ การลงทุนไปสู่ตางประเทศ โดยเฉพาะใน ่เคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริม ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ปัญหาการขาด แรงงานไทยในต่างประเทศ แคลนแรงงานและวัตถุดิบในประเทศ 3. คุ้ ม ค ร อ ง แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม สิ ท ธิ แ ล ะ ผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทย ในต่างประเทศสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 47. สาระสาคัญของ 9 แนวทางการพัฒนาภายใต้กรอบการสร้างความเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) 1. พัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการ ป้องกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อ การร้าย ปัญหายาเสพติด และการหลบหนี 6 เข้าเมืองทั้งระบบ มีส่วนร่วมอย่างสาคัญในการป้องกันภัยจากการก่อการร้าย 2. เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและ และอาชญากรรม ยาเสพติด เหตุฉุกเฉิน โดยพัฒนาศักยภาพและความภัยพิบัติและการแพร่ระบาดโรคภัย ร่วมมือภายในภูมิภาค 3. ร่วมมือในการป้องกันการติดเชื้อและการ แพร่ระบาดของโรคภัยประเภทที่เกิดขึ้นใหม่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 48. สาระสาคัญของ 9 แนวทางการพัฒนาภายใต้กรอบการสร้างความเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) 1. ดาเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง7 เสริมสร้างความร่วมมือที่ดี 2. เสริมสร้างการผลิตและบริโภคสินค้าและระหว่างประเทศในการสนับสนุนการ บริการที่นาสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือน เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี กระจก ลดมลพิษ ลดการใช้ จริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่มี สิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 49. สาระสาคัญของ 9 แนวทางการพัฒนาภายใต้กรอบการสร้างความเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) สร้างองค์ความรู้ให้กับภาคธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบ8 เร่งรัดการใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงบวกและลบ เพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาส จากข้อตกลงการค้าเสรี ของตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะ ที่มีผลบังคับใช้แล้ว อย่างยิ่ง SMEs ได้รับการสนับสนุนเยียวยา และดูแลจากรัฐใน กรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 1. เสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับ9 ปรับปรุงและเสริมสร้าง กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนา 2. สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ ภายในประเทศตั้งแต่ระดับ ชุมชนท้องถิ่น 3. ส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของ สถาบันการศึกษาของไทย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 50. Thank you www.nesdb.go.th 50สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 51. เอกสารแนบ 51สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 52. จุดแข็ง-ข้อจากัดของสมาชิกอาเซียน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซียจุดแข็ง จุดแข็ง จุดแข็ง• รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดของ • ขนาดเศรษฐกิจใหญ่สดในเอเชีย ตอ/ต ุ • รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ในอันดับ 3 อาเซียน และติดอันดับ 15 ของโลก • ตลาดขนาดใหญ่ (ประชากรมากเป็น ของอาเซียน• การเมืองมีเสถียรภาพ อันดับ 4 ของโลก และมากที่สุดในเอเชีย • มีปริมาณสารองน้ามันมากเป็นอันดับ• เป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่าง ตอ/ต) 3 และก๊าซธรรมชาติมากเป็นอันดับ 2 ประเทศ • มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก ของเอเชียแปซิฟิก• แรงงานมีทักษะสูง • มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและ • ระบบโครงสร้างพื้นฐานครบวงจร• ชานาญด้านการจัดการทรัพยากร จานวนมาก โดยเฉพาะถ่านหิน น้ามัน • แรงงานมีทักษะ บุคคล และธุรกิจ ก๊าซธรรมชาติ โลหะต่างๆ• มีที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลาง • ระบบธนาคารค่อนข้างแข็งแกร่ง เดินเรือจุดอ่อน จุดอ่อน จุดอ่อน• พึ่งพาการนาเข้าวัตถุดิบและขาดแคลน • ที่ตั้งเป็นเกาะและกระจายตัว • จานวนประชากรค่อนข้างน้อย ทาให้ แรงงานระดับล่าง • สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนา ขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะระดับ• ค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจสูง เท่าที่ควร โดยเฉพาะการคมนาคม ล่าง และการเชื่อมโยงระหว่างประเทศประเด็นที่น่าสนใจ ประเด็นที่น่าสนใจ ประเด็นที่น่าสนใจ• พยายามขยายโครงสร้างเศรษฐกิจ • การลงทุนส่วนใหญ่เน้นใช้ทรัพยากร • ตั้งเป้าหมายเป็น “ประเทศพัฒนาแล้ว” มายังภาคบริการมากขึน เพื่อลดการ ้ ในประเทศเป็นหลัก ในปี 2563 พึ่งพาการส่งออกสินค้า • ฐานการผลิตและส่งออกสินค้าสาคัญที่ คล้ายคลึงกับไทย • มีนโยบายพัฒนาการผลิตด้วย เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างจริงจัง 52สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 53. จุดแข็ง-ข้อจากัดของสมาชิกอาเซียน บรูไน ฟิลิปปินส์ เวียดนามจุดแข็ง •จุดแข็ง จุดแข็ง• รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ในอันดับ 2 • ประชากรจานวนมากอันดับ 12 ของ • ประชากรจานวนมากอันดับ 14 ของ ของอาเซียน และอันดับ 26 ของโลก โลก (>100 ล้านคน) โลก (~90 ล้านคน)• การเมืองค่อนข้างมั่นคง • แรงงานทั่วไปมีความรู้-สื่อสาร • มีปริมาณสารองน้ามันมากเป็นอันดับ 2 ของเอเชียแปซิฟิก• เป็นผู้ส่งออกน้ามัน และมีปริมาณ ภาษาอังกฤษได้ • มีแนวชายฝั่งทะเลยาวกว่า 3,200 สารองน้ามันอันดับ 4 ของอาเซียน กิโลเมตร • การเมืองมีเสถียรภาพ • ค่าจ้างแรงงานเกือบต่าสุดในอาเซียน รองจากกัมพูชาจุดอ่อน จุดอ่อน จุดอ่อน• ตลาดขนาดเล็ก ประชากรประมาณ 4 • ที่ตั้งห่างไกลจากประเทศสมาชิก • ระบบสาธารณูปโภคพืนฐานยังไม่ได้ ้ แสนคน อาเซียน รับการพัฒนาเท่าที่ควร• ขาดแคลนแรงงาน • ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสวัสดิ • ต้นทุนที่ดินและค่าเช่าสานักงาน ค่อนข้างสูง ภาพทางสังคมยังไม่พัฒนาเท่าที่ควรประเด็นที่น่าสนใจ ประเด็นที่น่าสนใจ ประเด็นที่น่าสนใจ• มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจใกล้ชิด • สหภาพแรงงานมีบทบาทค่อนข้างมาก • มีรายได้และความต้องการสูงขึ้นจาก กับสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย และมีการเรียกร้องเพิ่มค่าแรงอยู่เสมอ เศรษฐกิจที่โตเร็ว• การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศพึ่งพา • การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการรองรับ สิงคโปร์เป็นหลัก ความต้องการภายในประเทศเป็นหลัก• ให้ความสาคัญกับความมั่นคงทาง อาหารค่อนข้างมาก 53 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 54. จุดแข็ง-ข้อจากัดของสมาชิกอาเซียน กัมพูชา สปป.ลาว พม่าจุดแข็ง •จุดแข็ง จุดแข็ง• มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและ • มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและ • มีทรัพยากรธรรมชาติ น้ามันและก๊าซ อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้า ป่าไม้ และ อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้าและแร่ ธรรมชาติจานวนมาก แร่ชนิดต่างๆ ชนิดต่างๆ • มีพรมแดนเชื่อมโยงจีนและอินเดีย • การเมืองมีเสถียรภาพ• ค่าจ้างแรงงานต่าสุดในอาเซียน (1.6 • ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต่า (2.06 • ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต่า (2.5 USD/day) USD/day) USD/day)จุดอ่อน จุดอ่อน จุดอ่อน• ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนา • ระบบสาธารณูปโภคพืนฐานยังไม่ ้ • ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนา เท่าที่ควร พัฒนาเท่าที่ควร เท่าที่ควร• ต้นทุนสาธารณูปโภค (น้า ไฟฟ้า และการ • พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขา • ความไม่แน่นอนทางการเมือง และนโยบาย การคมนาคมไม่สะดวก ไม่มีทางออก สื่อสาร) ค่อนข้างสูง สู่ทะเล• ขาดแคลนแรงงานมีทักษะประเด็นที่น่าสนใจ ประเด็นที่น่าสนใจ ประเด็นที่น่าสนใจ• ประเด็นขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชาอาจ • การลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม • การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมใน บั่นทอนโอกาสการขยายการค้า-การลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน พลังงานน้า และ ประเทศเชิงรุก ทั้งทางถนน รถไฟ ระหว่างกันในอนาคตได้ เหมืองแร่ ความเร็วสูง และท่าเรือ 54 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 55. จุดแข็ง-ข้อจากัดของสมาชิกอาเซียน ไทย จุดแข็ง • เป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรหลายรายการรายใหญ่ของโลก • ที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางโครงข่ายเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆ • สาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วถึง • ระบบธนาคารค่อนข้างเข้มแข็ง • แรงงานจานวนมาก จุดอ่อน • แรงงานส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ • เทคโนโลยีการผลิตส่วนใหญ่ยังเป็นขั้นกลาง ประเด็นที่น่าสนใจ • ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางอาเซียนในหลายด้าน อาทิ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และศูนย์กลาง การท่องเที่ยว • ดาเนินงานตามแผนปรับตัวสู่ AEC ปี 53-54 ได้ 64% สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของอาเซียนที่ 53% สะท้อนการเตรียมพร้อมอย่างจริงจัง 55สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554
 • 56. โอกาส ภาคการค้า • ขยายตลาดส่งออกสินค้า สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์/ชิ้นส่วน • วัตถุดิบ/สินค้าขั้นกลางนาเข้าราคา เม็ดพลาสติก/ผลิตภัณฑ์ อัญมณี/เครื่องประดับ ยาง/ ต่าลง ผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ/เสื้อผ้า อาหารทะเลแปรรูป/กระป๋อง วัสดุ ก่อสร้าง ภาคการลงทุน • โอกาสออกไปลงทุนต่างประเทศ การลดเงื่อนไขภาคบริการ/การลงทุนภายใต้ FTA • โอกาสดึงดูด FDI เข้าไทย นักลงทุ นนอกอาเซียนเข้ ามาตั้ง ฐานการผลิ ตในไทย และใช้ วั ต ถุ ดิ บ น าเข้ า จากประเทศสมาชิ ก เพื่ อ ได้ ประโยชน์ทางภาษีภายใต้กรอบอาเซียน และส่งออก ไปยังประเทศอาเซียนหรือประเทศที่จัดทา FTA กับ อ า เ ซี ย น ส่ ง ผ ล ใ ห้ ธุ ร กิ จ ไ ท ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ ช่ น อสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้างมีโอกาสเติบโตสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554