Problems and Problem-Solving in Mab Ta Phut

1,712 views

Published on

ปัญหาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มาบตาพุดและกระบวนการกาหนดแนวทางการพัฒนาในอนาคต โดย ศุภกิจ นันทะวรการ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ, 26 กันยายน 2553

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,712
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
48
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Problems and Problem-Solving in Mab Ta Phut

 1. 1. ปัญหาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมทีมาบตาพุดและ ่ กระบวนการกาหนดแนวทางการพัฒนาในอนาคต ศุภกิจ นันทะวรการ มูลนิธินโยบายสุ ขภาวะ การลงพื้นที่มาบตาพุดของนักศึกษา คณะบริ หารธุรกิจฯ มธ. วันที่ 26 กันยายน 2553 ห้องประชุม เทศบาลเมืองมาบตาพุด
 2. 2. ระยองกับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ผลิตภ ัณฑ์มวลรวมภายในจ ังหว ัดระยอง ณ ราคาคงที่ ปี พ.ศ. 2531 ฿250,000 ฿200,000 ฿150,000 ล้านบาท การค ้าและบริการ อุตสาหกรรมและเหมืองแร่ ฿100,000 เกษตร ฿50,000 ฿0 2524 2526 2528 2530 2532 2534 2536 2538 2540 2542 2544 2546 2548 ปี
 3. 3. นิคมอุตสาหกรรมทีใหญ่ ทสุดในประเทศไทย ่ ี่ 3
 4. 4. การขยายพืนทีอุตสาหกรรม (สีม่วง) เข้ าไปสู่ พนทีกนชนและเขตชุมชน ้ ่ ื้ ่ ั 1 2 3
 5. 5. พืนที่อตสาหกรรมตามผังเมืองฯ ฉบับปัจจุบน ้ ุ ั ซึ่งทับซ้อนกับพืนที่ชมชนต่างๆ (ภาพโดยประมาณ) ้ ุ
 6. 6. บริษัทคอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2553 26
 7. 7. การจัดทาพืนทีกนชน (Buffer Zone) ในต่ างประเทศ ้ ่ั
 8. 8. ปัญหาผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร: สถานที่ผลิตวัตถุอนตรายต้องไม่ อยู่ในระยะ ั 100 เมตรจากสาธารณสถาน เช่น วัด โรงเรี ยน โรงพยาบาล
 9. 9. อุตสาหกรรมมาบตาพุด มีการใช้ ไวนิ ล คลอไรด์ 610,000 ตันต่อปี เบนซีน ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ขนต้น ั้ มากกว่า 300,000 ตันต่อปี เอทิ ลีน ไดคลอไรด์ (EDC) มากกว่า 250,000 ตันต่อปี ใช้ตวทาละลาย เช่น เฮกแซน ั มากกว่า 2,000,000 ลิตรต่อปี
 10. 10. สารอินทรียระเหย ์ สารก่อ ผลกระทบต่อสุขภาพหากได้รบสารดังกล่าว ั ง่าย มะเร็ง* เบนซีน กลุ่ม 1 ทาลายไขกระดูก เม็ดเลือดแดงแตก โรคโลหิตจาง กดระบบประสาทส่วนกลาง ไวนีลเอทิลน ี กลุม 2A อันตรายต่อระบบประสาท หลอดเลือด กระเพาะ ่ อาหาร เพิมความเสียงมะเร็งเม็ดเลือดขาว ่ ่ เอทธิลน ไดคลอไรด์ ี กลุม 2B เพิมความเสียงต่อการเกิดมะเร็ง ่ ่ ่ 1,1 - ไดคลอโรเอทธิ กลุม 3 อันตรายต่อตับ ไต และตัวอ่อน (fetus) ่ ลีน ไวนีลคลอไรด์ กลุม 1 อันตรายต่อตับ ระบบประสาท เพิมความเสียงมะเร็ง ่ ่ ่ *IARC: International Agency for Research on Cancer ได้จาแนกประเภทสารทีก่อให้เกิดมะเร็งเป็ น 4 กลุม ดังนี้ ่ ่ กลุม 1 ่ เป็ นสารก่อมะเร็งแก่มนุ ษย์ (carcinogenic to humans) กลุม 2A ่ เป็ นสารทีเป็นไปได้มากว่าจะก่อมะเร็งในมนุ ษย์ (probably carcinogenic to humans) ่ กลุม 2B ่ เป็ นสารทีอาจก่อมะเร็งในมนุ ษย์ (possibly carcinogenic to humans) ่ ทีมา: ดัดแปลงจาก “สารอินทรียระเหยง่าย (Volatile Organic Substances) ในน้ าใต้ดน” [http://infofile.pcd.go.th/haz/haz_VOCs.pdf] ่ ์ ิ
 11. 11. ความล่าช้าและช่องโหว่ของการตัดสินใจเรื่อง ศักยภาพการรองรับมลพิษ (Carrying Capacity) มติ คกก.สวล.แห่งชาติ การดาเนินการจริง โครงการที่อนุมติ ั ครังที่ ๔/๒๕๔๑ ้ เพิ่มขึน ้ ให้ประเมินผลกระทบคุณภาพ ๒๕๔๑ - ๔๓ วาง อย่างน้อย ๑๑ อากาศ ให้แล้วเสร็จใน ๖ เดือน แนวทางการศึกษา โครงการ ให้การนิคมฯดาเนินการ ๒๕๔๔ - ๔๕ จัดจ้าง ประมาณ ๕๐ มาตรการต่างๆ ให้แล้วเสร็จ และดาเนินการศึกษา โครงการ ภายใน ๑ ปี ให้ กท.วิทย์ฯ ประเมินภาพรวม ๒๕๔๖ -ปัจจุบน ั ประมาณ ๑๐๐ ของศักยภาพการรองรับมลพิษ ปรับแก้ผล โครงการ การศึกษา
 12. 12. การเมืองเรื่องมลพิษ ...สิบปี แล้ว ยังสรุปไม่ได้ ยังต้องศึกษาเพิ่มเติมอีก... มติ คกก.สวล.แห่งชาติ การดาเนินการจริง ม.ค. ๒๕๕๐ แบบจาลองยังไม่มความ  กนอ. กาลังเก็บข้อมูล คาดว่า จะ ี ถูกต้องและแม่นยา แล้วเสร็จในเดือน ก.ย. ๒๕๕๑ ให้ การนิคมอุตสาหกรรม  หลังจากนัน จะส่งข้อมูลให้กรม ้ ฯ ปรับปรุงข้อมูลนาเข้า ควบคุมมลพิษ วิเคราะห์แบบจาลอง ภายใน ๑ ปี ซึงยังไม่ทราบว่า จะสรุปผลได้เมือไร ่ ่
 13. 13. ข้ อมูลผลการศึกษาจากงานวิจยล่าสุ ด ั - มีโลหะหนักปนเปื้ อนในอาหารทะเล (สุ นนทา โอศิริ, 2552) ั - โลหะหนักมีผลต่อการพัฒนาของทารกในครรภ์ โดยการ ่ อยูอาศัยใกล้-ไกลจากนิคมอุตสาหกรรม มีความแตกต่าง ของปั ญหาอย่างชัดเจน (นันทวรรณ วิจิตรวาทการ, 2553) ั - ข้อเสนอของ คกก.สี่ ฝ่าย ให้มีพ้ืนที่กนชน 2,000 เมตร - แต่อุตสาหกรรมขยายมาจนติดชิดกับหลายชุมชน - มีความเสี่ ยงและได้รับผลกระทบจากอุบติภยสารเคมีอีก ั ั
 14. 14. ...จากเศรษฐกิจสามขา สู่เศรษฐกิจขาเดียว... ผล ิตภ ัณฑ ์มวลรวมจ ังหว ัดป 2524 (ทราคาคงทป 2531) - ล ้านบาท ี ี่ ี่ ี 3,309 36% 3,249 35% พ.ศ.๒๕๒๔ เกษตร อุตสาหกรรมและเหมืองแร่ การคาและบริการ ้ 2,640 29% ผล ิตภ ัณฑ ์มวลรวมจ ังหว ัด ป 2549 (ทราคาคงทป 2531)-ล ้านบาท ี ี่ ี่ ี พ.ศ.๒๕๔๙ 5,979 3% 40,842 18% เกษตร อุตสาหกรรมและเหมืองแร่ การคาและบริการ ้ 185,066 79%
 15. 15. เศรษฐกิจขาเดียวยังลงไปไม่ถึงฐานราก ตัวชี้วด ั ระยอง นครปฐม ทังประเทศ ้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวปี 2547 691,093 121,381 101,304 (บาท/คน/ปี ) รายได้ต่อครัวเรือน (บาท/เดือน) 21,083 20,478 14,778 ครัวเรือนที่มีหนี้ สิน (ร้อยละ) 66.0 65.2 66.4 สัดส่วนคนจน (ร้อยละ) 5.60 2.36 11.25 อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 1.8 0.5 1.3 อันดับความก้าวหน้ าของด้านรายได้ 24 12 -
 16. 16. ภาษี ที่หายไป
 17. 17. การลงทุนด้านสังคมมีเพียงน้ อยนิด ้ ่ ั สดสว นของผลิตภ ัณฑ์มวลรวมภาคสงคมต่อ ผลิตภ ัณฑ์มวลรวมจ ังหว ัดของจ ังหว ัดระยองและนครปฐม 7.00 6.00 5.00 4.00 ร้อยละ ระยอง 3.00 นครปฐม 2.00 1.00 - 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 ปี
 18. 18. เด็กระยองคืออนาคตของระยอง ตัวชี้วด ั ระยอง นครปฐม ทังประเทศ ้ อัตราเด็กที่มาทาคลอดต่อประชากรแสนคน ๔,๗๔๓.๗๐ ๗๙.๕๘ ๑,๙๓๒.๖๔ (๑๕-๑๙ ปี ) อัตราเด็กอายุตากว่า ๑๘ ปี ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ่ ๔๘.๓๙ ๑๗.๑๑ ๓๑.๓๒ (ต่อประชากรแสนคน) ร้อยละของเด็กที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว (อาชีวะ) ๔๘.๙๖ ๑๑.๙๘ ๒๗.๗๔ ร้อยละของเด็กคิดทาศัลยกรรม (ม.ปลาย) ๑๗.๐๙ ๙.๘๖ ๑๖.๘๘ อัตราเด็กพยายามฆ่าตัวตาย (ต่อประชากรแสนคน) ๒๙๙.๖๑ ๓๔.๓๑ ๓๓.๙๘ อัตราเด็กติดเชื้อ HIV (ต่อประชากรแสนคน) ๒๑.๔๖ ๐.๘๗ ๙.๘๒ อัตราเด็กได้รบผลกระทบจาก HIV ั ๔๑.๔๙ ๗.๙๑ ๓๙.๒๖ (ต่อประชากรแสนคน) อัตราเด็กที่เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ ๖๓.๖๑ ๖.๘๕ ๒๘.๕๙ (ต่อประชากรแสนคน)
 19. 19. ทางเลือกอนาคตระยอง ทิศทางการพัฒนาในอนาคต?
 20. 20. แผนพัฒนาในสายตาของรัฐ แผนแม่บทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 3 พ.ศ. 2547 - 2561
 21. 21. แผนแม่บทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๓ พ.ศ. 2547 - 2561 การก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีขนาดใหญ่ ๕๖ โครงการ ขยายพืนที่อตสาหกรรมในพืนที่มาบตาพุดและใกล้เคียง ้ ุ ้ ๓,๐๐๐ ไร่ การลงทุน ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะสร้างรายได้เพิ่มขึนปี ละ ๒๖๐,๐๐๐ ล้านบาท ้ คาดว่าจะเกิดการจ้างงาน ๑๖๒,๔๐๐ คน
 22. 22. การเกษตร: ไม่ตายแต่ไม่โต ผลิตภ ัณฑ์มวลรวมจ ังหว ัดระยองด้านการเพาะปลูและประมง ณ ราคาคงทีปี 2531 ่ ฿4,500 ฿4,000 ฿3,500 ฿3,000 ฿2,500 ล้านบาท เพาะปลูกพืช ประมง ฿2,000 ฿1,500 ฿1,000 ฿500 ฿0 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ปี
 23. 23. อุตสาหกรรมต้ องพึงพาการนาเข้ าสู ง ่ ลงทุน 100 ล้ านบาท จ่ ายนาเข้ าจากต่ างประเทศ 40-50 ล้ านบาท สัดส่วนวัตถุดิบนาเข้า (%) อุตสาหกรรมการกลันน้ามันสาเร็จรูป ่ 50.7 อุตสาหกรรมเคมีภณฑ์ ั 39.6 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ าและส่วนประกอบ 64.2 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า 40.7 อุตสาหกรรมพลาสติก 25.8 อุตสาหกรรมไม้และเฟอร์นิเจอร์ 30.5 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 22.1 อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระปองและแปรรูป ๋ 23.4
 24. 24. อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี สร้ างงานในสั ดส่ วนทีน้อย ่ ปิ โตรเคมี ลงทุน 100 ล้านบาท จ้ างงานประมาณ 2 คน อาหาร ลงทุน 100 ล้านบาท จ้ างงานประมาณ 220 คน เฟอร์ นิเจอร์ ลงทุน 100 ล้านบาท จ้ างงานประมาณ 370 คน อตราการจางงานต่อเง ินลงทุนหนงลานบาทในจ ังหว ัดระยอง ั ้ ึ่ ้ เครืองแต่งกาย ่ เฟอร์น ิเ จอร์และเครืองเรือน ่ เครืองดืม ่ ่ อาหาร เครืองหนั ง ่ ิ่ ส งพิมพ์ อุต สาหกรรมไมและผลิต ภั ณฑ์ ้ อุต สาหกรรมเกษตร ยาง พลาสติก ไฟฟ้ า ผลิต ภั ณฑ์โลหะ ิ่ ส งทอ เครืองจั กรกล ่ ขนส่ง กระดาษและผลิต ภั ณฑ์ อโลหะ อืนๆ ่ โลหะ เคมี ปิ โตรเคมีและผลิต ภั ณฑ์ 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0
 25. 25. ทางเลือก วิสยทัศน์ การพัฒนาของชาวระยอง ั
 26. 26. วิสยทัศน์ การพัฒนาของระยอง ั การสารวจความคิดเห็นของประชาชน ๑,๒๐๐ คนใน ๓๕๐ หมู่บานทัวจังหวัดระยอง โดย ผศ.ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์ ้ ่ และคณะ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๐ การปลอดจากมลพิ ษอุตสาหกรรม การทาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ทางสังคมแบบไปมาหาสู่กน ั การฟื้ นฟูภมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิ นมาใช้ในการพัฒนา ู การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ บนฐานของการอนุรกษ์ธรรมชาติ ั
 27. 27. ทางเลือกนโยบายการพัฒนาอื่นๆ? การจัดทา แผนแม่บทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 โดยกระทรวงพลังงานและสถาบันปิโตรเลียมฯ แต่ยงไม่มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสังคม ั
 28. 28. รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 หมวดสิ ทธิชุมชน มาตรา 67  รับรองสิ ทธิ ในสิ่ งแวดล้อมที่ดี ไม่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ และสิ ทธิ ในการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์ บารุ งรักษา และได้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  ยึดหลักการป้ องกันไว้ก่อน (Precautionary Principle) ให้ รอบคอบ รอบด้าน และมีส่วนร่ วม ไม่ใช่ดาเนินการไปก่อน แล้วมาแก้ไข เยียวยา ชดเชยภายหลัง
 29. 29. รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 หมวดสิ ทธิชุมชน มาตรา 67  โครงการที่อาจกระทบรุ นแรง จะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้ ดาเนินการครบ 3 กลไก ก่อนดาเนินการ  ประเมินผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพ  รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูมีส่วนได้เสี ย ้  ให้องค์การอิสระด้านสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพ ให้ ความเห็นประกอบ
 30. 30. สาระของรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 67  ให้มีการพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและรอบด้าน  ข้อกาหนดให้ศึกษา EIA-HIA + การรับฟังความเห็น + การให้ ความเห็นประกอบขององค์การอิสระ  สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน  ข้อกาหนดให้รบฟังความคิดเห็น Public Scoping & Public ั Review , องค์การอิสระฯ , หน่ วยงานอนุญาต  ให้มีระบบถ่วงดุลการตัดสินใจ  ความเห็นประกอบของ องค์การอิสระ สวล.-สุขภาพ
 31. 31. องค์ การอิสระด้ านสิ่ งแวดล้ อมและสุ ขภาพ (เฉพาะกาล)  ให้ความเห็นประกอบ ทั้งความจาเป็ นของโครงการ การวิเคราะห์ ผลกระทบ การป้ องกันผลกระทบและการติดตามตรวจสอบ ทางเลือกในการดาเนินการ  เน้นฐานข้อมูลและความรู้ทางวิชาการ และเปิ ดการมีส่วนร่ วมของ ทุกภาคส่ วน  ทางานเป็ นเครื อข่ายกับสถาบันวิชาการ, NGOs, ประชาสังคม, และ ชุมชนทัวประเทศ ่  เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม และการสร้างความเชื่อมันกันในสังคม ่
 32. 32. การกาหนดโครงการทีอาจกระทบรุนแรง ่ ตามมาตรา 67 วรรคสอง  คกก.สี่ ฝ่าย ศึกษาทางวิชาการและสร้างกระบวนการมี ส่ วนร่ วม จนได้ขอเสนอ 18 ประเภทโครงการ ้  รัฐบาลตัดสิ นใจกาหนด 11 ประเภทโครงการ  โดยกาหนดตามข้อเสนอของ คกก.สี่ ฝ่าย 1 ประเภท โครงการ ส่ วนอีก 10 ประเภทโครงการ มีการปรับเปลี่ยน รายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ
 33. 33. ปัญหาของประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ วันที่ 31 สิ งหาคม 2553 อาจไม่ ชอบด้ วยกฎหมายได้  ความแตกต่างในสาระสาคัญระหว่าง มติคณะกรรมการ สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ กับ ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ รวมทั้ง การออกประกาศฯ ทั้งที่ยงไม่มีการรับรองมติอย่างเป็ นทางการ ั  ตามมาตรา 46 ของ พ.ร.บ. สิ่ งแวดล้อมฯ พ.ศ.2535 ระบุให้ รัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม แห่งชาติ มีอานาจในการประกาศ  จึงส่ งผลให้ประกาศฯ เมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2553 อาจไม่ชอบ ด้วยกฎหมายได้
 34. 34. ข้ อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทีมาบตาพุด ่ 1. สิ ทธิชุมชนเป็ นหลัก โดยต้ องปองกันและคุ้มครองไว้ ก่อน ้ ไม่ ใช่ เยียวยาแก้ ไขภายหลัง คาพิพากษา ศาลปกครองกลาง 2 กันยายน 2553 ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มาบตาพุด มีมา อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย เกิดจากการพัฒนาด้าน อุตสาหกรรม โดยไม่คานึงถึงต้นทุนและการจัดการด้าน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม และไม่ให้ความสาคัญกับ ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของประชาชนในพื้นที่ซ่ ึ งได้ร้อง ขอตลอดมา
 35. 35. คาพิพากษาศาลปกครองกลาง 2 กันยายน 2553 ่ “ขีดความสามารถของพื้นที่ในการรองรับการอยูอาศัยของ คนและกิจกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ไม่ใช่แค่ขีดความสามารถ รองรับอุตสาหกรรมหรื อเรื่ องของอากาศเท่านั้น” “หลักการ 80 : 20 จึงเหมาะสมสาหรับใช้ลดมลพิษอากาศที่ ่ ้ เป็ นอยูให้นอยลง ไม่เหมาะสมสาหรับลดมลพิษอากาศ เพื่อจะเพิ่มอุตสาหกรรมเข้าไปในพื้นที่มากขึ้น”
 36. 36. ข้ อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทีมาบตาพุด ่ 2. โครงการต่ างๆ ทีมาบตาพุด ดาเนินการตามมาตรา 67 ่ วรรคสองให้ ครบถ้ วน ก่ อนดาเนินการ ภาคเอกชนทาตามข้อตกลงที่ให้ไว้ใน คกก.สี่ ฝ่าย รัฐบาลใช้อานาจตามเขตควบคุมมลพิษ เพื่อเป็ นฐานทาง กฎหมายรองรับการดาเนินการดังกล่าว
 37. 37. ข้ อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทีมาบตาพุด ่ 3. ป้ องกันความเสี่ ยง ความอันตราย และผลกระทบทีสาคัญ ่ ของโครงการอย่ างรอบคอบ รอบด้ าน - สารเคมีที่ไม่ใช่สารก่อมะเร็ ง แต่รั่วแล้วทาให้ตายเลย เช่น ไฮโดรเจนไซยาไนด์ และสารอื่นๆ - ระบบการป้ องกันและรับมืออุบติภย ั ั - การแย่งน้ า - ผลกระทบที่สาคัญอื่นๆ
 38. 38. ตัวอย่างรูปแบบการเปิดเผยข้อมูล สารเคมีที่ใช้ ผลิตภัณฑ์จากโรงงาน  C4 , PY Gas, ‟ เบนซีน 470,000 ตัน ฯลฯ ไซลีน 600,000 ตัน PTT , SCG ปัจจัยอื่นๆ ที่ใช้ใน มลพิษจากโรงงาน โรงงาน ‟ อากาศ  ปริมาณน้า, ความเสี่ยงอุบติภย ั ั ‟ สารอินทรียระเหย ์ พลังงาน, ฯลฯ „ การขนส่ง น้า มาตรการป้ องกัน ‟ „ การระเบิด „ มลพิษ ‟ กากของเสียอันตราย „ การรัวไหล ่ „ อุบติภย ั ั ‟ ฯลฯ „ อื่นๆ „ ฯลฯ
 39. 39. ตัวอย่าง การเข้าถึงข้อมูลการปล่อยมลพิษจาก แต่ละโรงงาน http://www.epa.gov/triexplorer/
 40. 40. ตัวอย่าง การเข้าถึงข้อมูลมลพิษจากแต่ละโรงงาน http://www.cec.org/naatlas/prtr/
 41. 41. ตัวอย่าง การเข้าถึงข้อมูลการปล่อยมลพิษในพืนที่ ้ http://www.epa.gov/tri/ แสดงประเภทอุตสาหกรรม ประเภทสารเคมี และพืนที่ต่างๆ ได้ ้
 42. 42. ข้ อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทีมาบตาพุด ่ 4. การแก้ ไขในเชิงพืนที่ ้ - การจัดทาและการตัดสิ นใจผังเมืองฉบับใหม่ ั - พื้นที่กนชน (Buffer Zone) เช่น 2,000 เมตร - แนวป้ องกัน (Protection Strip) เช่น 50 เมตร
 43. 43. การกาหนดระยะพืนที่แนวกันชนจากต่ างประเทศ ้ ระดับ ประเภทอุ ตสาหกรรม ระยะแนวกันชน (เมตร) 6 อุตสาหกรรมกลัน น้ า มัน อุตสาหกรรมปโตรเคมีและอุตสาหกรรม ่ ิ 2000 เคมีขนาดใหญ่ โรงถลุงเหล็ก อุตสาหกรรมเส้น ใยสังเคราะห์ อุตสาหกรรมผลิตวัตถุระเบิด เตาปฏิ กรณ์นิ วเคลียร์ อุตสาหกรรม โลหะผสม การผลิตยาปราบศัตรู พืช อุตสาหกรรมต่อเรื อขนาด ใหญ่ การผลิตกาวจากสัตว์ สนามบิน 5 โรงแยกก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ 1000 อุตสาหกรรมยานยนต์ การผลิตเครื่ องจักรขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมเคมีบางประเภท อุตสาหกรรมเยือและกระดาษขนาด ่ ใหญ่ อุตสาหกรรมปูน ซี เ มนต์ โรงงานน้ า ตาล การผลิตสังกะสี ่ ่ การผลิตเส้น ใย asbestos อูตอเรื อเล็ก อุตสาหกรรมการจัดการของ เสี ยขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมอาหารและผลิตน้ า มัน 4 อุตสาหกรรมสิ่ งทอ อุตสาหกรรมแก้ว การผลิตสิ น ค้าเครื่ องโลหะ 500 และหนัง การผลิตอุปกรณ์ไฟฟา และวัสดุกอสร้าง ้ ่ 3 ่ อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุกอสร้างขนาดเล็ก การผลิตสบู่ การผลิต 150 ชิ้ น ส่ วนยานยนต์ ยาสู บ อุตสาหกรรมอาหาร 2 อุตสาหกรรมผลิตรองเท้า การผลิตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป งานไม้ งาน 50 พิ มพ์ การทาเบเกอรี่ 1 งานบริ การหรื อการผลิตสิ น ค้าขนาดเล็กทีไม่ส่งผลกระทบต่อ ่ 0 สิ่ งแวดล้อม หมายเหตุ 1. ดัดแปลงจาก Mass, F.B. Town and Urban Planning. In Suess, M.J. and Craxford, S.R. (eds.) Manual on Urban Air Quality Management. WHO Regional Office for Europe. 1976. 2. ระยะแนวกัน ชน หมายถึงระยะห่ างระหว่ างอุตสาหกรรมกับชุ มชน
 44. 44. บริษัทคอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2553
 45. 45. บริษัทคอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2553
 46. 46. พืนทีกนชนเร่ งด่ วนที่จาเป็ นต้ องกาหนดและดาเนินการให้ เกิดขึนจริง ้ ่ั ้ แนวที่ 1 ตากวน กรอกยายชา แนวที่ 2 เมืองมาบตาพุด แนวที่ 3 มาบข่ า บ้ านบน แนวที่ 4 เมืองใหม่ ห้ วยโป่ ง แนวที่ 5 เนินกระปรอก และพืนที่อนๆ ้ ื่
 47. 47. ข้ อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทีมาบตาพุด ่ 5. การปรับปรุงเพิมเติม โครงการทีอาจกระทบรุนแรง ่ ่ อย่ างเป็ นระบบและต่ อเนื่อง - บทบาทหน้าที่ขององค์การอิสระด้านสิ่ งแวดล้อมและ สุ ขภาพ (กอสส.) ในการเสนอปรับปรุ งเพิมเติม ่ - ผลของอนุกรรมการวินิจฉัย ต้องมีระบบในการปรับปรุ ง เพิมเติมโครงการที่อาจกระทบรุ นแรง ่ - ต้องทบทวนอย่างน้อยทุก 2 ปี
 48. 48. ่ “ยืนอยูคนละมุม ความรู้คนละชุด” ชาวบ้าน 1 นักวิชาการ 1 ชาวบ้าน 2 นักวิชาการ 2 พื้นที่แห่งการเรี ยนรู ้ ร่ วมกัน ภาคประชาสังคม หน่วยงานรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน เจ้ าหน้ าทีปกครอง ่ ภาคธุรกิจ # ที่มา: วัชราภรณ์ วัฒนขา
 49. 49. “ถ้าการค้าขายทาให้โลกหมุน การยืนยันที่จะเก็บกันบางสิ่ งไว้ในใจ และ„ไม่ขาย‟ ก็น่าจะทาให้โลกดารงอยูอย่างสมดุล” ่ (ไม่มีโทรศัพท์และเครื่ องปรับอากาศ, วรพจน์ พันธุ์พงศ์) #

×