Good Corporate Citizenship
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Good Corporate Citizenship

on

 • 3,783 views

"การเป็นพลเมืองดี" ของธุรกิจ, เอกสารประกอบการบรรยายในงานสัมมนา "Driving Good Corporate ...

"การเป็นพลเมืองดี" ของธุรกิจ, เอกสารประกอบการบรรยายในงานสัมมนา "Driving Good Corporate Citizenship: เกื้อหนุนโลกด้วยธุรกิจดี" จัดโดย นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 21 ต.ค. 2554 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี

Statistics

Views

Total Views
3,783
Views on SlideShare
2,686
Embed Views
1,097

Actions

Likes
2
Downloads
54
Comments
0

7 Embeds 1,097

http://www.fringer.org 1069
http://a0.twimg.com 10
http://us-w1.rockmelt.com 6
http://webcache.googleusercontent.com 4
http://fringer.opendream.in.th 4
http://travelallchina.blogspot.com 3
https://abs.twimg.com 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Good Corporate Citizenship Good Corporate Citizenship Presentation Transcript

 • “การเป็ นพลเมืองดี” ของธุรกิจ(good corporate citizenship) สฤณี อาชวานันทกุล http://www.fringer.org/ 21 ตุลาคม 2011 งานนี้เผยแพร่ภายใต้สญญาอนุญาต Creative Commons แบบ Attribution Non-commercial Share Alike (by-nc-sa) ั โดยผูสร้างอนุญาตให้ทาซา แจกจ่าย แสดง และสร้างงานดัดแปลงจากส่วนใดส่วนหนึ่งของงานนี้ได้โดยเสรี แต่เฉพาะใน ้ ้ กรณีทให้เครดิตผูสร้าง ไม่นาไปใช้ในทางการค้า และเผยแพร่งานดัดแปลงภายใต้สญญาอนุญาตแบบเดียวกันนี้เท่านัน ่ี ้ ั ้
 • “พลเมือง” กับ “พลเมืองดี” ั ิ• “พลเมือง” มี “สงกัด” และ “สทธิ” ในชุมชนและสงคม ั ่ ่ ่ ่• “พลเมืองดี” คือคนทีรวมทุกข์รวมสุข ชวยเหลือเจือจาน ั ิ ่ ิ สงคมหรือชุมชนทีตนเป็ นสมาชก ไม่ใชคดถึงแต่ตวเอง ่ ั ทีมา: http://www.pantip.com/cafe/chalermthai/topic/A11195934/A11195934.html ่ 2
 • ธุรกิจเป็ น “พลเมือง” ในแง่ใดบ ้าง? (1) ่ ั ั• ธุรกิจเป็ นสวนหนึงของสงคม ธุรกิจขาดสงคมไม่ได ้เหมือนกับทีคน ่ ่ ั ขาดน้ าและอากาศไม่ได ้ แต่สงคมก็พงพาธุรกิจด ้วย ึ่ ่ ื• ธุรกิจไม่ใชพลเมืองแบบทีคนเป็ นพลเมือง – ไม่มหนังสอเดินทาง ่ ี ี ิ ี ี ิ ไม่มสทธิออกเสยงเลือกตัง แต่มสทธิบางอย่างเหมือนกับคน เชน ้ ่ ิ สทธิในการบริจาคเงินอุดหนุนพรรคการเมืองมุมมอง 3 มุมเกียวกับ “การเป็ นพลเมืองของธุรกิจ” ่1) มุมจากัด (limited view) – การเป็ นพลเมือง หมายถึงการทีธรกิจ ่ ุ ทาการกุศล (corporate philanthropy) ในชุมชนทีตนประกอบ ่ ธุรกิจ ทาตัวเป็ น “พลเมืองดี” ด ้วยการบริจาคเงินให ้กับองค์กรการ ึ กุศล จัดงานแข่งกีฬา แจกทุนการศกษา ฯลฯ 3
 • ธุรกิจเป็ น “พลเมือง” ในแง่ใดบ ้าง? (2)2) มุมเท่าเทียม (equivalent view) – “การเป็ นพลเมือง” ของธุรกิจ หมายถึงการแสดงความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสงคม (ซ ี ั ั ่ ื่ ่ เอสอาร์) ปั จจุบนบริษัท นักวิเคราะห์ ทีปรึกษา และสอสวนใหญ่ มองการเป็ นพลเมืองของธุรกิจในมุมนี้ โดยมองว่าการเป็ น ่ ี พลเมืองดีของธุรกิจมี 4 ระดับเชนเดียวกับซเอสอาร์ นั่นคือ มี ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ กฎหมาย จริยธรรม และการกุศล3) มุมขยาย (extended view) – มอง “การเป็ นพลเมือง” จากมุม ่ ิ ทางการเมือง เชน การอ ้างสทธิพลเมืองของภาคธุรกิจ การให ้ ่ ธุรกิจมีสวนร่วมในกลไกธรรมาภิบาลโลก หรือการเปิ ดให ้ธุรกิจ ิ ร่วมกับรัฐในการคุ ้มครองและหนุนเสริมสทธิพลเมืองของปั จเจก ผู ้เชยวชาญบางท่านเรียกการเป็ นพลเมืองในมุมนีวา “ไกลกว่าซ ี ี่ ้ ่ ี เอสอาร์” (beyond CSR) หรือ “ซเอสอาร์ทางการเมือง” 4
 • ก่อนหน ้านีมแนวคิดทีหลากหลาย... ้ ี ่ ้ ่• “การเป็ นพลเมืองดี” มักถูกใชในความหมาย “ชวยเหลือ ั ่ ิ่ ่ สงคม” เชน บริจาคเงิน/สงของ/ลงแรงชวงวิกฤติน้ าท่วม ี ้ ่ ั• “ซเอสอาร์” มักถูกใชในความหมาย “คืนกาไรสูสงคม/ ชุมชน” เพียงมิตเดียว เน ้นการทากิจกรรมการกุศลต่างๆ ิ โดยเฉพาะในชุมชนทีไม่ไว ้วางใจธุรกิจ ่ ้• “ธุรกิจทียั่งยืน” มักถูกใชในความหมาย “การทาธุรกิจที่ ่ สอดคล ้องกับหลักการพัฒนาทียั่งยืน” คือไม่ลดรอน ่ ิ ี ิ ิ่ คุณภาพชวตของคนรุนหลัง  เน ้นด ้านสงแวดล ้อม ่ 5
 • …แต่ปัจจุบนกาลังหลอมรวมและยกระดับ ัรายงาน "Corporate citizenship: Profiting from asustainable business" ปี 2008 โดย EconomistIntelligence Unit นิยาม “การเป็ นพลเมืองของธุรกิจ” ว่า “การก้าวข้ามการกุศล (philanthropy) และการปฏิบตตาม ั ิ กฎหมาย (compliance) ไปสูการจัดการกับผลกระทบต่อสังคม ่ และสิงแวดล้อมของธุรกิจ รวมถึงการมีสวนร่วมทางเศรษฐกิจ ่ ่ “พลเมืองภาคธุรกิจ” ไม่เพียงแต่มความรับผิดต่อผูถอหุนเท่านัน ี ้ ื ้ ้ หากแต่ยงมีความรับผิดต่อผูมสวนได้เสียอื่นๆ อาทิ พนักงาน ั ้ ี่ ผูบริโภค คูคา ชุมชนท้องถิน และสังคมส่วนรวม” ้ ่ ้ ่ 6
 • จาก CSR สู่ CSV (creating shared value) CSR CSV คุณค่า: การทาดี  คุณค่า: ประโยชน์ต่อสังคมและ สิงแวดล้อมเทียบกับต้นทุนทีเสียไป ่ ่ การเป็ นพลเมือง, การกุศล, ความยังยืน  ่ ธุรกิจกับชุมชนสร้างคุณค่าร่วมกัน ทาตามอาเภอใจ หรือเป็ นปฏิกรยาต่อแรง  ิิ เป็ นหัวใจของความสามารถในการ กดดันจากภายนอก แข่งขัน แยกจากการมุงทากาไรสูงสุด ่  เป็ นหัวใจของการทากาไรสูงสุด วาระถูกกาหนดด้วยภาระการรายงานและ  วาระถูกกาหนดจากภายในองค์กร รสนิยมส่วนตัว ผลกระทบถูกจากัดด้วยรอยเท้าธุรกิจและ  ปรับเปลียนงบการลงทุนและการใช้จาย ่ ่ งบซีเอสอาร์ ของทังบริษท ้ ัทีมา: ผู ้เขียนแปลจาก Michael Porter และ Mark Kramer, “Creating Shared Value,” Harvard Business Review, January- ่ 7 February 2011. ดาวน์โหลดได ้จาก http://www.fsg.org/tabid/191/ArticleId/241/Default.aspx
 • จาก “การจัดการ” สู่ “การร่วมมือ” การจัดการผูมีส่วนได้เสีย ้ การร่วมมือกับผูมีส่วนได้เสีย ้ ไม่เป็ นเอกภาพ แบ่งตามสายงาน  บูรณาการทังองค์กร ้ เน้นการบริหารจัดการความสัมพันธ์  เน้นการสร้างความสัมพันธ์ เน้นการบริหารความเสียงและลดแรง ่  เน้นการสร้างโอกาสและผลประโยชน์ กดดันจากภายนอก ร่วมกัน เชื่อมโยงกับเป้าหมายทางธุรกิจระยะสัน  เชื่อมโยงกับเป้าหมายทางธุรกิจระยะยาว ้ ่ ปฏิบตอย่างไม่เป็ นเอกภาพ เช่น ฝาย ั ิ  มีแนวทางปฏิบตเป็ นเอกภาพทังองค์กร ั ิ ้ ลูกค้าสัมพันธ์ดแลลูกค้าด้วยแนวทาง ู ผลักดันด้วยเป้าหมายทางธุรกิจ พันธกิจ ่ หนึ่ง ฝายชุมชนสัมพันธ์ดแลชุมชนด้วย ู ทางสังคม และคุณค่าขององค์กร อีกแนวหนึ่ง ขึนอยูกบความสนใจของแต่ ้ ่ ั ่ ละฝายและสไตล์ของผูจดการแต่ละคน ้ั 8
 • ัธุรกิจทียงยืน: “สมดุล” / “สงกัด” / “ผูกพัน” ่ ั่ 9
 • ึกรณีศกษา “good corporate citizen” 10
 • วิถ ี “ไตรกาไรสุทธิ” ของ Novo Nordisk• ก่อตังปี 1923 ทีเดนมาร์ก ปั จจุบนเป็ นผู ้นาโลกด ้านการ ้ ่ ั ดูแลผู ้ป่ วยโรคเบาหวาน• พนักงาน 30,000 คน มีสานั กงานใน 76 ประเทศทั่วโลก• โครงการ Changing Diabetes ต่อกรกับเบาหวานใน ประเทศกาลังพัฒนา เน ้นด ้านการป้ องกันและเข ้าถึงยา 11
 • วิถของ Novo Nordisk (ต่อ) ี • โครงการ TakeAction! สนับสนุนให ้ พนักงานของบริษัททางานอาสาในเวลา งาน โดยเฉพาะด ้านการให ้ความรู ้เรืองการ ่ ป้ องกันโรคเบาหวานในชุมชนท ้องถิน ่ 12
 • CEMEX: บ ้านเพือคนจน ่• CEMEX บริษัทขายวัสดุกอสร ้างทีใหญ่ทสด ่ ่ ี่ ุ ในโลก ริเริมโครงการ “Patrimonio Hoy” ่ ในปี 1998 เพือบุกตลาดผู ้มีรายได ้น ้อย ่ ้ ่• ใชนวัตกรรม “วงจรออม-กู ้” และชวยเรือง ่ ่ ่ ชางและสถาปนิก ชวยให ้คนจนสร ้างบ ้านได ้ เร็วกว่าปกติ 3 เท่า และถูกกว่า 3 เท่า• ในเวลา 1 ทศวรรษ ปล่อยกู ้ไมโครเครดิต ่ $135 ล ้าน ชวยให ้คนกว่า 1.3 ล ้านคนใน ทวีปอเมริกาใต ้มีบ ้านทีมคณภาพ ่ ี ุ ้• 29% ของลูกค ้าใชบ ้านทาธุรกิจขนาดเล็ก• ได ้รับรางวัล 2006 World Business Award จาก the International Chamber of Commerce และ United Nations HABITAT Business Award ในปี 2009 13
 • Campbell Soup: ซุปโซเดียมตา ่ ่ ่ ่• อาหารทีใสเกลือมากมีสวนก่อให ้เกิด ่ ี่ ความดันโลหิตสูง เพิมความเสยงทีจะ ่ เป็ นโรคหัวใจ• Campbell Soup ยักษ์ ใหญ่ใน อุตสาหกรรมอาหาร ร่วมโครงการร่วม ระหว่างภาครัฐกับเอกชนชอ ื่ “National Salt Reduction Initiative” ตังเป้ าลดระดับเกลือใน ้ อาหาร• บริษัทเปิ ดเผยข ้อมูลโภชนาการอย่าง ละเอียด และประกาศเป้ าหมายรายได ้ จากการขายซุปโซเดียมตา ่• ปั จจุบนรายได ้จากซุปโซเดียมตาของ ั ่ บริษัทคิดเป็ น 30% ของรายได ้รวม 14
 • Odwalla: ความรับผิดชอบต่อปั ญหา ื้ บริษัทอาหาร เน ้นน้ าผลไม ้ ถูกซอกิจการโดยโคคา-โคลาในปี 2001 วันที่ 30 ต.ค. 1996 เจ ้าหน ้าทีกระทรวงสาธารณสุขแจ ้งบริษัทว่าพบ ่ ื่ ความเชอมโยงระหว่างแบคทีเรียอีโคไล กับน้ าแอปเปิ ลของบริษัท ้ ต่อมายืนยันในวันที่ 5 พฤศจิกายน ว่าสาเหตุมาจากการใชแอปเปิ ลเน่า (น้ าผลไม ้ไม่ได ้ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ ์ เพราะผลิตน้ าผลไม ้สด) หลังจากนันมีเด็กคนหนึงทีดมน้ าแอปเปิ ลตาย คนอีก 60 กว่าคนทีดม ้ ่ ่ ื่ ่ ื่ น้ าผลไม ้ของบริษัทล ้มป่ วย ยอดขายบริษัทตกลง 90% และราคาหุ ้นดิง ่ 34% มีผู ้บริโภคยืนฟ้ องบริษัท 20 คดี ่ ื้ ก่อนทีจะได ้รับการยืนยันจากทางการว่าน้ าแอปเปิ ลมีเชออีโคไล ่ ี ี ั่ Odwalla รับมือกับปั ญหาทันที ซอโอ Stephen Williamson สงเรียก ่ ี ่ คืนผลิตภัณฑ์ทังหมดทีมสวนผสมของน้ าแอปเปิ ลและแครอท ้ ครอบคลุมร ้านค ้าปลีกกว่า 4,600 แห่งใน 7 มลรัฐ ี ้ การเรียกคืนครังนี้บริษัทเสยค่าใชจ่าย 6.5 ล ้านเหรียญสหรัฐ เรียกคืน ้ ทังหมดภายใน 48 ชวโมง ้ ั่ 15
 • Odwalla: ความรับผิดชอบต่อปั ญหา (ต่อ) ี ี บริษัทไม่เคยปฏิเสธหรือบ่ายเบียงความรับผิดชอบ ซอโอแสดง ่ ี ั ความเสยใจต่อผู ้บริโภคทีได ้รับผลกระทบและสญญาว่าบริษัทจะ ่ ้ รับผิดชอบค่าใชจ่ายด ้านการรักษาพยาบาลทังหมด ้ ิ ยอมรับว่ากระบวนการผลิตผิดพลาด ตัดสนใจเปลียนกระบวนการ ่ ผลิตน้ าผลไม ้ทันที ไปใช ้ “flash pasteurization” เพือฆ่าเชอโรค ่ ื้ ขณะทีรักษารสชาติของน้ าผลไม ้เอาไว ้ ่ หลังจากเกิดเรืองเพียงไม่กเดือน บริษัทก็มระบบการตรวจสอบ ่ ี่ ี ี่ คุณภาพและความปลอดภัยใหม่ ผู ้เชยวชาญบางคนมองว่าเป็ น ระบบทีครอบคลุมและดีทสดในอุตสาหกรรมน้าผลไม ้ ่ ี่ ุ เริมขายน้ าแอปเปิ ลใหม่ต ้นเดือน ธ.ค. ต่อมาจ่ายค่าปรับ 1.5 ล ้าน ่ เหรียญสหรัฐ ในคดีอาญาข ้อหาขายน้าผลไม ้ปนเปื้ อนแบคทีเรีย ่ ี ี ิ ื่ บิดาของเด็กทีเสยชวตกล่าวกับสอว่า “ผมไม่โทษบริษัท ...พวก เขาทาทุกอย่างเท่าทีทาได ้แล ้ว” ่ 16
 • The Body Shop: business as activist 17
 • The Body Shop: business as activist “All through history, there have always been movements where business was not just about the accumulation of proceeds but also for the public good.” - Anita Roddick “I want to work for a companythat contributes to and is part of the community. I wantsomething not just to invest in. I want something to believe in.” - Anita Roddick 18
 • Interface: “mission zero” ั้• บริษัทพรมแบบ modular ชนนาของโลก เริมเปลียน ่ ่ โมเดลธุรกิจให ้เป็ นธุรกิจทียั่งยืนในปี 1994 ่• ตังเป้ าหมาย zero footprint ภายในปี 2020 ณ ปลายปี ้ 2010 ทาได ้แล ้วประมาณ 60%• พลังงานหมุนเวียน 30% + ประสทธิภาพในการใช ้ ิ พลังงาน  ลดพลังงานต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ลงได ้ 43% และลดคาร์บอน 35% ตังแต่ปี 1996้• เอาเงินทีประหยัดได ้ไปลงทุนกับการวิจัยและพัฒนา ทา ่ Life Cycle Assessment กับผลิตภัณฑ์ทกชนิด ฯลฯุ ้ ั ิ• ใชซงข ้าวโพดทาพรม + เพิมประสทธิภาพในการใชวัสดุ ่ ้ ี  ลดของเสยจากโรงงานได ้ 76% ตังแต่ปี 1996้ 19
 • Interface: ผู ้นาด ้านความยังยืน ่ ยอดขายและกาไรจากการดาเนินงานโตปี ละ 10%+ “The new course were on at Interface ... is to pioneer the next Industrial Revolution: one that is kinder and gentler to the earth.” – Ray Andersonที่ มา: The Sustainability Survey 2009, Globescan: http://www.globescan.com/news_archives/tss_release01/ 20
 • เรากาลังทะลุขดการรองรับของธรรมชาติ ีPlanetary Boundaries: 21 ที่ มา: The Biosphere Economy, http://www.volans.com/lab/projects/biosphere-economy/
 • “Push factors” เป็ นทังวิกฤตและโอกาส ้ ปั จจัยผลักดัน 10 ประการ 5 ประเด็นร ้อน ่ ี 5 ผู ้มีสวนได ้เสย สาคัญทีผลักดัน ่ ภาวะสภาพภูมอากาศ ิ ่ ่ ผู ้บริโภคทีใสใจ เปลียนแปลง ่ ิ่ สงแวดล ้อม มลพิษและอันตราย ผู ้ถือหุ ้นนัก ต่อสุขภาพ เคลือนไหว/เอ็นจีโอ ่ การต่อต ้านโลกาภิ ภาคประชาสังคม/ วัตน์ทไม่เป็ นธรรม ี่ เอ็นจีโอ วิกฤตพลังงาน ผู ้กากับดูแลภาครัฐ/ นักวิทยาศาสตร์ ความไว ้วางใจของ ประชาชน ประชาชนในภาค ื่ ธุรกิจเสอมถอยที่ มา: Triple Bottom Line Reporting: A Strategic Introduction to Economic, Environmental and Social 22 Performance Measurement, David Crawford, Certified Management Accountants Canada, www.cma-canada.org
 • “Pull factor” : ธุรกิจใหม่ทยงยืนโตเร็ว ี่ ั่ เสือผ้ า ้ 50% ออร์ แกนิกอ ัตราการเติบโตต่อปี (%) $583 ล้ าน 40% สินค้ า แฟร์ เทรด 30% $2.2 ไมโคร พันล้ าน 20% อาหารปลอด ไฟแนนซ์ สารพิษ $7 พันล้ าน 10% $15.5 พันล้ าน รายได้ ต่อปี (เหรียญสหรัฐ), 2009 ทีมา: Good Capital, Social Enterprise Expansion Fund presentation ่ 23
 • “Pull factor” : “ตลาดคนจน” $5 ล ้านล ้าน• ทัวโลกมีคนทีมรายได ้ตากว่า ่ ่ ี ่ $2 ต่อวัน 2.6 พันล ้านคน  รายได ้น ้อย แต่มจานวนมาก ี• ถ ้าบุก “ตลาดคนจน” สาเร็จ ก็ ่ ั จะได ้กาไรและชวยสงคม ่ (ชวยคนจน) ไปพร ้อมกัน 24
 • “Pull factor” : นักลงทุนเพือความยั่งยืน ่ ัการลงทุนทีรับผิดชอบต่อสงคม (socially responsible ่investment: SRI) เติบโตอย่างต่อเนืองในแทบทุกทวีปทัวโลก ่ ่• $3 ล ้านล ้านในอเมริกา (เกือบ 10%) จานวน 250 กว่ากองทุน – เติบโต 260%+ ในรอบหนึงทศวรรษทีผานมา ่ ่ ่• ในจานวนนี้ กองทุน SRI 35% ที่ Morningstar ติดตาม ได ้ อันดับ 4 หรือ 5 ดาว (เทียบกับค่าเฉลีย 32.5% ของทังวงการ) ่ ้• มีกองทุน SRI กว่า 220 กองทุนในยุโรป• กองทุน SRI รวมกันบริหารเงิน $13.9 พันล ้านในออสเตรเลีย• ตลาดหลักทรัพย์ กองทุน SRI แถวหน ้า และผู ้ให ้บริการข ้อมูล ทางการเงินขนาดใหญ่หลายเจ ้าสร ้างดัชนีความยังยืนแล ้ว – ่ Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Good, Domini Social Index 25
 • ่ ุสูยค “เศรษฐกิจแห่งคุณค่า”?“ In the 19th century, we were making money with money. In the 21st century, I believe and hope that we will use values to create value.” - Oliver Le Grand , Chairman of the Board of Cortal (a subsidiary of BNP Paribas)“[There is] No Place To Hide for the Irresponsible Business” - Financial Times headline, 29 September 2003 26
 • “You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.” - R. Buckminster Fuller - “คุณไม่มวันเปลียนอะไรก็ตามด ้วยการต่อกรกับ ี ่ ความจริงทีเป็ นอยู่ ่ถ ้าคุณอยากเปลียนอะไรก็ตาม จงไปสร ้างโมเดลใหม่ ่ ทีทาให ้โมเดลเดิมล ้าสมัย” ่ - อาร์. บัคมินสเตอร์ ฟุลเลอร์ - 27