Your SlideShare is downloading. ×

Consumer Protection and Corporate Social Responsibility (CSR)

2,183

Published on

ระบบคุ้มครองผู้บริโภค กับความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (ซีเอสอาร์), บรรยายให้กับผู้ร่วมหลักสูตรพัฒนาผู้นำการจัดการเพื่อผู้บริโภค, จัดโดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 4 มิถุนายน 2554

ระบบคุ้มครองผู้บริโภค กับความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (ซีเอสอาร์), บรรยายให้กับผู้ร่วมหลักสูตรพัฒนาผู้นำการจัดการเพื่อผู้บริโภค, จัดโดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 4 มิถุนายน 2554

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,183
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
61
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ระบบคุ ้มครองผู ้บริโภค กับความ ั ีรับผิดชอบของธุรกิจต่อสงคม (ซเอสอาร์) สฤณี อาชวานันทกุล http://www.fringer.org/ 4 มิถนายน 2011 ุ งานนี้เผยแพร่ภายใต้สญญาอนุญาต Creative Commons แบบ Attribution Non-commercial Share Alike (by-nc-sa) ั โดยผูสร้างอนุญาตให้ทาซา แจกจ่าย แสดง และสร้างงานดัดแปลงจากส่วนใดส่วนหนึ่งของงานนี้ได้โดยเสรี แต่เฉพาะใน ้ ้ กรณีทให้เครดิตผูสร้าง ไม่นาไปใช้ในทางการค้า และเผยแพร่งานดัดแปลงภายใต้สญญาอนุญาตแบบเดียวกันนี้เท่านัน ่ี ้ ั ้
 • 2. หัวข ้อบรรยาย1. จากกระบวนทัศน์ “กาไรสูงสุด” สู่ “ไตรกาไรสุทธิ” (triple bottom line) ี2. มาตรฐานการเปิ ดเผยข ้อมูล และมาตรฐานซเอสอาร์3. เราทาอะไรได ้บ ้าง?
 • 3. จากกระบวนทัศน์ “กาไรสูงสุด” สู่ “ไตร กาไรสุทธิ” (triple bottom line)
 • 4. ่ ีกระบวนทัศน์เก่า: มองผู ้มีสวนได ้เสยจากัด Production and Managerial Views
 • 5. ่ ีกระบวนทัศน์ใหม่: ผู ้มีสวนได ้เสยใกล ้+ไกล
 • 6. ่ ีผู ้มีสวนได ้เสยนอกองค์กรมีหลายระดับNatural, Social, ้ ี ่ ผูมสวนได้ ้ ี ่ ผูมสวนได้ ้ ี ่ ผูมสวนได้Economic Environment ่ ี ่ ี ่ ี สวนเสย สวนเสย สวนเสยValue Chain ้ ี ่ ผูมสวนได้ ่ สวนเสย ี Supply Chain ลูกค้า คูคา ่ ้ องค์กร ่ ขายสง ผูบริโภค ้ คูคา ่ ้ ย่อย ้ ่ ผูสงมอบ ร ับจ ัดการ ว ัตถุดบ ิ ของเลิกใช ้
 • 7. การพัฒนาทีผานมาไม่ยงยืน ่ ่ ั่ 9
 • 8. เรากาลังทะลุขดการรองรับของธรรมชาติ ีPlanetary Boundaries: 10 ที่ มา: The Biosphere Economy, http://www.volans.com/lab/projects/biosphere-economy/
 • 9. ่ ีปั จจัยทีผลักดันซเอสอาร์เป็ นทังวิกฤตและโอกาส ้ ปั จจัยผลักดัน 10 ประการ 5 ประเด็นร ้อน ่ ี 5 ผู ้มีสวนได ้เสย สาคัญทีผลักดัน ่ ภาวะสภาพภูมอากาศ ิ ่ ่ ผู ้บริโภคทีใสใจ เปลียนแปลง ่ ิ่ สงแวดล ้อม มลพิษและอันตราย ผู ้ถือหุ ้นนัก ต่อสุขภาพ เคลือนไหว ่ การต่อต ้านโลกาภิ ภาคประชาสังคม/ วัตน์ทไม่เป็ นธรรม ี่ เอ็นจีโอ วิกฤตพลังงาน ผู ้กากับดูแลภาครัฐ/ นักวิทยาศาสตร์ ความไว ้วางใจของ ประชาชน/คนใน ประชาชนในภาค ชุมชนทีได ้รับ ่ ื่ ธุรกิจเสอมถอย ผลกระทบ ที่ มา: Triple Bottom Line Reporting: A Strategic Introduction to Economic, Environmental and Social 11 Performance Measurement, David Crawford, Certified Management Accountants Canada, www.cma-canada.org
 • 10. ีกระแสทีผลักดันซเอสอาร์กระทบทุกมิต ิ ่• กฎหมาย กฎ และระเบียบต่างๆ• การเปิ ดเผยข ้อมูล และรายงานความรับผิดชอบต่อ ั สงคม (CSR) ื่ ี• ชอเสยง และภาพลักษณ์ของบริษัท ่ ่• การเปลียนผ่านไปสูการพัฒนาทียั่งยืน ่ (Sustainable Development)
 • 11. กรอบคิดของธุรกิจทียงยืน: สมดุลสามขา ่ ั่ 13
 • 12. “Triple Bottom Line”: ไตรกาไรสุทธิ ไตรกาไรสุทธิ หมายถึงผลตอบแทนสุทธิทบริษัทสงมอบต่อ ี่ ่ ั ่ิ ่ ระบอบเศรษฐกิจ สงคม และสงแวดล ้อม ไม่ใชประโยชน์ทาง ธุรกิจทีบริษัทได ้รับ ่ อย่างไรก็ด ี แนวคิดการทา “ธุรกิจอย่างยั่งยืน” เสนอว่า บริษัทจะ ได ้รับประโยชน์ทางธุรกิจจากกิจกรรมทีสร ้างผลตอบแทนต่อ ่ ั ิ่ สงคมและสงแวดล ้อมในระยะยาว ่ ยกตัวอย่างเชน การลงทุนในเทคโนโลยีสะอาด: ผลตอบแทน ิ่ ด ้านสงแวดล ้อม = การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ ผลตอบแทนด ้านการเงิน = การลดต ้นทุนในการดาเนินธุรกิจ (เชน ่ ้ ค่าใชจ่ายเชอเพลิง) ื้ ดังนัน เงือนเวลา จึงเป็ นประเด็นสาคัญในการคิด  บริษัท ้ ่ ่ ั จะต ้องเปลียนวิสยทัศน์ให ้มองยาวขึน้ 14
 • 13. ีความรับผิดชอบ (ซเอสอาร์) กับธุรกิจทียั่งยืน ่ ความร ับผิดชอบ ั ต่อสงคม ่ สงเสริม เศรษฐกิจ ั สงคม ิ่ สงแวดล้อม พ ัฒนาไปพร้อมก ันอย่างสมดุล
 • 14. เหตุผลทางธุรกิจของการทาธุรกิจทียงยืน ่ ั่แต่ละบริษัทมีเหตุผลทีแตกต่างกันในการนาหลัก “การ ่ ้พัฒนาอย่างยั่งยืน” มาใชในการดาเนินธุรกิจ ี• แรงจูงใจทางศลธรรม ี่• ลดต ้นทุนและลด/บริหารความเสยง ิ ิ• ประโยชน์ด ้านประสทธิภาพเชงนิเวศ (eco-efficiency) เหล่านีคอ ้ ื “เหตุผลทาง• สร ้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทีแตกต่างจาก ่ ธุรกิจ” คูแข่ง (product differentiation) ่• เป็ นกลยุทธ์ในการเอาตัวรอดในระยะ ยาว (“creative destruction”) 16
 • 15. “Pull factor” : ธุรกิจทียงยืนโตเร็ว ่ ั่ เสือผ้ า ้ 50% ออร์ แกนิกอ ัตราการเติบโตต่อปี (%) $583 ล้ าน 40% สินค้ า แฟร์ เทรด 30% $2.2 ไมโคร พันล้ าน 20% อาหารปลอด ไฟแนนซ์ สารพิษ $7 พันล้ าน 10% $15.5 พันล้ าน รายได้ ต่อปี (เหรียญสหรัฐ), 2009 ทีมา: Good Capital, Social Enterprise Expansion Fund presentation ่ 17
 • 16. “Pull factor” : “ตลาดคนจน” $5 ล ้านล ้าน• ทัวโลกมีคนทีมรายได ้ตากว่า ่ ่ ี ่ $2 ต่อวัน 2.6 พันล ้านคน  รายได ้น ้อย แต่มจานวนมาก ี• ถ ้าบุก “ตลาดคนจน” สาเร็จ ก็ ่ ั จะได ้กาไรและชวยสงคม ่ (ชวยคนจน) ไปพร ้อมกัน 18
 • 17. “Pull factor” : นักลงทุนเพือความยั่งยืน ่ ัการลงทุนทีรับผิดชอบต่อสงคม (socially responsible ่investment: SRI) เติบโตอย่างต่อเนืองในแทบทุกทวีปทั่วโลก ่• $3 ล ้านล ้านในอเมริกา (เกือบ 10%) จานวน 250 กว่ากองทุน – เติบโต 260%+ ในรอบหนึงทศวรรษทีผานมา ่ ่ ่• ในจานวนนี้ กองทุน SRI 35% ที่ Morningstar ติดตาม ได ้ อันดับ 4 หรือ 5 ดาว (เทียบกับค่าเฉลีย 32.5% ของทังวงการ) ่ ้• มีกองทุน SRI กว่า 220 กองทุนในยุโรป• กองทุน SRI รวมกันบริหารเงิน $13.9 พันล ้านในออสเตรเลีย• ตลาดหลักทรัพย์ กองทุน SRI แถวหน ้า และผู ้ให ้บริการข ้อมูล ทางการเงินขนาดใหญ่หลายเจ ้าสร ้างดัชนีความยังยืนแล ้ว – ่ Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Good, Domini Social Index 19
 • 18. Campbell Soup: ซุปโซเดียมตา ่ ่ ่ ่• อาหารทีใสเกลือมากมีสวนก่อให ้เกิด ่ ี่ ความดันโลหิตสูง เพิมความเสยงทีจะ ่ เป็ นโรคหัวใจ• Campbell Soup ยักษ์ ใหญ่ใน อุตสาหกรรมอาหาร ร่วมโครงการร่วม ระหว่างภาครัฐกับเอกชนชอ ื่ “National Salt Reduction Initiative” ตังเป้ าลดระดับเกลือใน ้ อาหาร• บริษัทเปิ ดเผยข ้อมูลโภชนาการอย่าง ละเอียด และประกาศเป้ าหมายรายได ้ จากการขายซุปโซเดียมตา ่• ปั จจุบนรายได ้จากซุปโซเดียมตาของ ั ่ บริษัทคิดเป็ น 30% ของรายได ้รวม 20
 • 19. ีซเอสอาร์แท ้ต ้องรับผิดชอบ supply chain • Timberland • Patagonia • Body Shops • Ben & Jerry • Wal-Mart • Home Depot 21
 • 20. มาตรฐานการเปิ ดเผยข ้อมูล และมาตรฐาน ี ซเอสอาร์
 • 21. “บัญชี” ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใหม่ prehistory 1400AD 2000AD future INTUITION STORIES SYSTEMSfinancial accounting environmental and social 23 accounting •23
 • 22. แต่เริ่มมีมาตรฐานสากล และปฏิญญาระดับโลก (People) (Planet) (Profit) Social Environment Economics Johannesburg Action Taxes Plan Antitrust laws and Rio Declaration regulations UN Anti-Corruption The International Bill The UN Biodiversity of Human Rights Convention Convention Accounting standards ISO 14000 & regular financial ISO 26000 (2010) reporting 24
 • 23. แนวปฏิบตและมาตรฐานด ้าน CSR ั ิ
 • 24. บทบาทของมาตรฐาน• ได ้รับการยอมรับ ้• สามารถใชร่วมกันได ้
 • 25. ีISO26000: มาตรฐานซเอสอาร์Voluntary guideline พัฒนาตังแต่ปี 2005 ประกาศใช้ พ.ย. 2010 ้มีหลักการ 7 ข้อ ได้แก่1. ​หลักการปฏิบตตามกฎหมาย (Principle of legal compliance) ปฏิบตตาม ั ิ ั ิ กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเกียวข้องในระดับชาติและระดับสากล ่ ่2. หลักการเคารพต่อแนวปฏิบตระดับชาติหรือระดับสากล (Principle of respect ั ิ for authoritative inter-government agreements or internationally recognized instruments) รวมถึงสนธิสญญาสากล คาสัง่ ประกาศ ข้อตกลง ั มติ และข้อชีนาต่างๆ ซึงได้รับการรับรองจากองค์กรสากลทีเกียวข้องกับบริษท ้ ่ ่ ่ ั3. ​หลักการให้ความสาคัญกับผูมีส่วนได้เสีย ( Principle of recognition of ้ stakeholders and concerns) บริษทควรตระหนักในสิทธิและผลประโยชน์ของ ั ผูมีส่วนได้เสีย โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเกียวกับกิจกรรมของบริษท ้ ่ ั และการตัดสินใจใดๆ ก็ตามทีจะส่งผลกระทบต่อผูมีส่วนได้เสีย ่ ้ 27
 • 26. ีISO26000: มาตรฐานซเอสอาร์ (ต่อ)4. หลักของการแสดงรับผิดทีสามารถตรวจสอบได้ (Principle of accountability) ่ การดาเนินงานใดๆ ก็ตามของบริษท ต้องสามารถตรวจสอบได้จากภายนอก ั5. หลักความโปร่งใส (Principle of transparency) บริษทควรเปิดเผยข้อมูลต่างๆให้ ั ้ ่ ผูมีส่วนได้เสียฝายต่างๆ รวมถึงผูทีเกียวข้องได้รับทราบอย่างชัดเจนและ ้ ่ ่ ทันท่วงที6. หลักความเคารพในสิทธิมนุษยชน (Principle of respect of fundamental human right) บริษทควรดาเนินกิจการในทางทีสอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่า ั ่ ด้วยสิทธิมนุษยชน7. หลักความเคารพในความหลากหลาย (Principle of respect for diversity) บริษท ั ควรจ้างพนักงานโดยไม่มีการแบ่งแยกเชือชาติ สีผว ความเชื่อ อายุ เพศ ้ ิ 28
 • 27. ีองค์ประกอบของซเอสอาร์ใน ISO260001. มีการกา​กบ​ด​แลกิจการที่ดี​(Organization governance)​​บริษทควรกาหนด ั ู ั ่ ่ หน้าทีให้คณะกรรมการฝายจัดการ ผูถือหุน และผูมีส่วนได้เสียสามารถสอดส่องดู ้ ้ ้ แลผลงานและการดาเนินธุรกิจของบริษทได้ เพือแสดงถึงความโปร่งใส พร้อมรับ ั ่ การตรวจสอบ และสามารถชีแจงให้ผูมีส่วนได้เสียได้รับทราบผลการปฏิบตงานได้ ้ ้ ั ิ2. ​คา​นึง​ถึง​สิทธิมนุษยชน​(Human rights) ซึงเป็ นสิทธิขนพืนฐานของมนุษย์ โดย ่ ั้ ้ สิทธิดงกล่าวควรครอบคลุมถึงสิทธิความเป็ นพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทาง ั เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศด้วย3. ​ข้อปฏิบติด้านแรงงาน​(Labor practices)​​บริษทต้องตระหนักว่าแรงงานไม่ใช่ ั ั ้ ั ิ ั สินค้า ดังนันแรงงานจึงไม่ควรถูกปฏิบตเสมือนเป็ นปจจัยการผลิต4. การดู​แลส่ิ งแวดล้อม​​(Environment)​บริษทจะต้องคานึงถึงหลักการป้องกัน ั ั ปญหามลพิษ ส่งเสริมการบริโภคอย่างยังยืน (sustainable consumption) และการ ่ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตและบริการ 29
 • 28. ีองค์ประกอบของซเอสอาร์ใน ISO26000 (ต่อ)5. ​การดา​เนินธุรกิจอย่าง​เป็ น​ธรรม​(Fair operating practices)​ธุรกิจควรแข่งขัน อย่างเป็ นธรรมและเปิดกว้าง ซึงจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการลดต้นทุนสินค้า ่ และบริการ ส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆ ในการทาธุรกิจ ตลอดจนช่วยขยายการเติบโต ทางเศรษฐกิจและมาตรฐานการครองชีพในระยะยาว6. ​ใส่​ใจต่อ​ผ​บริ​โภค​(Consumer issues)​​บริษทจะต้องเปิดโอกาสให้ผูบริโภคได้ ู้ ั ้ รับทราบข้อมูลในการใช้สินค้าและบริการอย่างเหมาะสม และต้องให้ความสาคัญ กับการพัฒนาสินค้าและบริการทีเป็ นประโยชน์ต่อสังคม โดยคานึงถึงความ ่ ปลอดภัยในการใช้งานและสุขภาพของผูบริโภค เมือพบว่าสินค้าไม่เป็ นไปตาม ้ ่ เกณฑ์ทกาหนด จะต้องมีกลไกในการเรียกคืนสินค้า และเคารพในกฎหมาย ่ี คุมครองผูบริโภค ้ ้7. การแบ่งปันสู่สงคม​และ​ชมชน​(Contribution to the community and ั ุ society)​ 30
 • 29. Global Reporting Initiative (GRI)• ชุดหลักเกณฑ์ในการผลิต “รายงานการพัฒนาเพือความยังยืน” ่ ่ (sustainability report) – บางบริษัทเรียก “รายงานความ ั รับผิดชอบต่อสงคม” (CSR report)• ครอบคลุมมิตตางๆ และสอดคล ้องกับแนวคิด triple bottom line ิ ่ ทีสด ่ ุ• พัฒนามาจาก CERES Principles จนปั จจุบนเป็ นเครือข่ายทีม ี ั ่ ิ สมาชก 30,000 รายทัวโลก มีบริษัททีผลิตรายงานตามเกณฑ์ ่ ่ GRI 1,500 แห่ง ่• เป้ าหมายหลักของ GRI คือการสงเสริมให ้องค์กรทุกรูปแบบ จัดทารายงานความยังยืนอย่างสมาเสมอและมี “มาตรฐาน” เพียง ่ ่ ้ พอทีจะให ้คนนอกใชเปรียบเทียบผลงานระหว่างองค์กรได ้ ไม่ ่ ต่างจากการรายงานงบการเงินประจาปี 31
 • 30. ่GRI สวนที่ 1: หลักในการทารายงาน ่สวนที่ 1: Defining report content, quality, and boundary• ่ สวนนีอาจเรียกได ้ว่าเป็ น “ปั จจัยผลิต” (inputs) ทีจะกาหนดขอบเขตและ ้ ่ ้ ึ่ เนือหาของ “ผลผลิต” (outputs) ซงหมายถึงข ้อมูลทีบริษัทจะเปิ ดเผยใน ่ ่ สวนถัดไป หลักในการทารายงานมีสองหัวข ้อย่อยดังต่อไปนี้• ้ ี่ หลักทีบริษัทใชในการทารายงานความยั่งยืน มีสประเด็นได ้แก่ ่ – ่ ้ ระดับความสาคัญของข ้อมูลทีเปิ ดเผย (materiality) ต ้องใชมุมมองของผู ้มี ่ ี สวนได ้เสยเป็ นหลัก – ระดับความครอบคลุมผู ้มีสวนได ้เสย (stakeholder inclusiveness) ต ้อง ่ ี ่ ่ ี อธิบายกระบวนการการมีสวนร่วมของผู ้มีสวนได ้เสยแต่ละฝ่ าย และประเด็นทีผู ้ ่ ่ ี มีสวนได ้เสยให ้ความสาคัญ – ทีทางของรายงานในบริบทความยั่งยืน (sustainability context) ่ – ระดับความครบถ ้วนสมบูรณ์ของข ้อมูล (completeness)• การจัดเรียงลาดับหัวข ้อเหล่านีในรายงาน GRI ควรจัดเรียงตามลาดับความ ้ สาคัญเพือใหผู ้อ่านเห็นภาพว่าบริษัทให ้น้ าหนักกับประเด็นใด ประเด็นใดมี ่ ้ ่ ความสาคัญมากต่อกิจการของบริษัท (เชน บริษัทกระดาษ ควรให ้น้ าหนัก ิ่ กับมิตด ้านสงแวดล ้อมมากกว่าสถาบันการเงิน) ิ 32
 • 31. ่GRI สวนที่ 1: หลักในการทารายงาน (ต่อ)• ่ ้ หลักทีบริษัทใชในการกาหนด “คุณภาพ” ของ รายงาน มีหกประเด็นได ้แก่ – ระดับความสมดุลของเนือหา (balance) - ต ้อง ้ ิ ิ รายงานทังผลงานเชงบวกและเชงลบ ้ – ระดับการเปรียบเทียบได ้(กับองค์กรอืน) ่ (comparability) – ระดับความถูกต ้องเทียงตรง (accuracy) ่ – ระดับความทันท่วงทีของการรายงาน (timeliness) – ื่ ระดับความเชอถือได ้ของข ้อมูล (reliability) – ั ระดับความชดเจน (clarity) 33
 • 32. ่GRI สวนที่ 2: ข ้อมูลทีเปิ ดเผย ่ ่สวนที่ 2: Standard Disclosures• ่ สวนนีนับเป็ น “ผลผลิต” ของหลักในการทารายงานทีอธิบายใน ้ ่ ่ ิ ิ สวนแรก ประกอบด ้วยข ้อมูลเชงคุณภาพและเชงปริมาณ แบ่งเป็ น ่ ี้ ั สองสวนย่อยได ้แก่ คาอธิบาย (Profile) และดัชนีชวดผลงานของ บริษัทในด ้านต่างๆ หกด ้าน (Performance Indicators)• คาอธิบาย (Profile) - รายงานจากมุมมองของการพัฒนาอย่าง ยังยืนเป็ นหลัก ่ – กลยุทธ์และบทวิเคราะห์ (strategy and analysis) – โครงสร ้างองค์กรและธุรกิจหลัก (organizational profile) – ขอบเขตของรายงาน (report parameters) – ั โครงสร ้างธรรมาภิบาล (governance) ด ้านความรับผิดชอบต่อสงคม – พันธะต่อข ้อตกลงภายนอก (commitment to external initiatives) – ่ ่ ี กระบวนการการมีสวนร่วมของผู ้มีสวนได ้เสย (stakeholder engagement) 34
 • 33. stakeholder engagement ของ SCG Paperผูมีส่วนได้เสี ย ้ กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ ประเด็นที่ผมีส่วนได้เสี ยให้ความสาคัญ ู้ผูถือหุ้น ้ การประชุมสามัญประจาปี สาหรับผูถอ ้ ื  ชือเสียงและความสามารถในการแข่งขัน ่ หุนรายย่อย, ระบบธรรมาภิบาล, ้ ของบริษท ั รายงานประจาปี , เว็บไซต์ของบริษทั  ผลตอบแทนจากการลงทุนลูกค้า การเยียมเยียนลูกค้าโดยพนักงาน ่  ราคายุตธรรม ิ  ส่งสินค้าตรงเวลา  คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า  สินค้าทีเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้อม ่ ่ซัพพลายเออร์ การประเมินซัพพลายเออร์, การเยียม ่  ราคายุตธรรม ิ เยือนซัพพลายเออร์รายใหญ่, โครงการ  จ่ายเงินตรงเวลา สานสัมพันธ์กบซัพพลายเออร์ ั 35
 • 34. engagement ของ SCG Paper (ต่อ)ผูมีส่วนได้เสี ย ้ กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ ประเด็นที่ผมีส่วนได้เสี ยให้ความสาคัญ ู้พนักงาน คณะกรรมการสวัสดิการ, แบบสารวจ  ทิศทางและนโยบายบริษท ั ความคิดเห็นของพนักงาน, การเยียม ่  ความมั ่นคงในงาน เยือนพนักงานของผูบริหาร ้  ค่าตอบแทนทีเป็ นธรรม ่  สภาพแวดล้อมในการทางานชุมชน การสารวจความคิดเห็น, การเยียมเยือน  ่ โอกาสในการทางาน ชุมชน, โครงการ open house,  การรักษาสิงแวดล้อม ่ โครงการสานสัมพันธ์กบชุมชน ั  การพัฒนาชุมชนองค์กรของรัฐ การเยียมเยียนของผูบริหาร, การสร้าง  ่ ้ การปฏิบตตามกฎหมาย ั ิ พันธมิตรเพือส่งเสริมการพัฒนาอย่าง ่  การช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ ยั ่งยืนองค์กรพัฒนาเอกชน การขอคาปรึกษาเกียวกับชุมชน, การ ่ การเพิมมูลค่าทางสังคม ่(เอ็นจีโอ) พบปะสนทนา, การสร้างพันธมิตรเพือ ่ การให้การสนับสนุ นโครงการด้านสังคม ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั ่งยืน และสิงแวดล้อม ่  สุขภาวะและความเจริญของสังคม 36
 • 35. ่GRI สวนที่ 2: ข ้อมูลทีเปิ ดเผย (ต่อ) ่ ี้ ัดัชนีชวดผลงานของบริษัท (Performance Indicators) ได ้แก่ ิ่ ่1. ดัชนีด ้านสงแวดล ้อม เชน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีบริษัทปล่อย ่ ในรอบปี , ปริมาณน้ าทีใช,้ ค่าปรับกรณีละเมิดกฎหมายด ้าน ่ ิ่ สงแวดล ้อมทีจายให ้กับรัฐ ่ ่ ิ ่ ั ่2. ดัชนีด ้านสทธิมนุษยชน เชน สดสวนของลูกจ ้างทีเป็ นสมาชก ่ ิ สหภาพแรงงาน, จานวนกรณีความลาเอียงในทีทางานและการ ่ จัดการของบริษัทในกรณีเหล่านี้ ่ ั ่3. ดัชนีด ้านแรงงานและพนักงาน เชน สดสวนของลูกจ ้างและ ิ พนักงานทีเป็ นสมาชกสหภาพแรงงาน, อัตราการออกของ ่ ั่ พนักงาน (turnover rate), จานวนชวโมงการอบรมทีพนักงาน ่ ่ ่ ได ้รับโดยเฉลีย, อัตราสวนเงินเดือนขันตาของพนักงานชายต่อ ้ ่ เงินเดือนขันตาของพนักงานหญิง ้ ่ 37
 • 36. ่GRI สวนที่ 2: ข ้อมูลทีเปิ ดเผย (ต่อ) ่ ั ่4. ดัชนีด ้านสงคม เชน คาอธิบายหลักการ ขอบเขต และประสทธิผล ิ ของโครงการหรือกระบวนการทีประเมินและบริหารจัดการ ่ ผลกระทบของการดาเนินธุรกิจของบริษัทต่อชุมชน โดย ้ ั้ ่ ่ ครอบคลุมตังแต่ขนตอนการริเริมกิจการในชุมชน (เชน ก่อสร ้าง โรงงานใหม่) การดาเนินกิจการ และการล ้มเลิกหรือย ้ายกิจการ ออกจากพืนที, การจัดการกรณีเกิดเหตุฉ ้อฉลหรือคอร์รัปชนของ ้ ่ ั่ พนักงาน ่5. ดัชนีด ้านความรับผิดชอบต่อผู ้บริโภค เชน คาอธิบายกระบวนการ ี ้ ิ ติดฉลากและวิธใชสนค ้าและบริการ, มูลค่าค่าปรับฐานละเมิด กฎหมายด ้านความปลอดภัยของสนค ้า ิ ่6. ดัชนีด ้านเศรษฐกิจ เชน มูลค่าทางเศรษฐกิจทีบริษัทสร ้างและ ่ ่ ี ้ จัดสรรไปยังผู ้มีสวนได ้เสยฝ่ ายต่างๆ อาทิ รายได ้ ค่าใชจ่ายใน การดาเนินงาน ค่าตอบแทนพนักงาน เงินบริจาค เงินลงทุนใน ่ ชุมชน กาไรสะสม (สวนของผู ้ถือหุ ้น) เงินต ้นและดอกเบีย (จ่าย ้ คืนให ้กับเจ ้าหนี) และภาษี (จ่ายให ้กับรัฐ) ้ 38
 • 37. แนวทางการดาเนินการ1. ั ี เข ้าใจความสมพันธ์ระหว่างหลักซเอสอาร์ กับ ลักษณะขององค์กร และวิธดาเนินกิจการ ี2. มีกลไกรับรู ้ความต ้องการและความคาดหวังของผู ้มี ่ ี สวนได ้เสยทุกฝ่ าย ผ่านกระบวนการรับเรืองร ้องเรียน ่ สานเสวนา ประชุม ฯลฯ3. ี ออกแบบแนวทางบูรณาการซเอสอาร์ทั่วทังองค์กร้4. กาหนดรูปแบบและแนวทางการสอสาร ื่5. ื่ ี ให ้ความสาคัญกับ “ความน่าเชอถือ” ของซเอสอาร์ องค์กร6. กาหนดเป้ าหมาย ทบทวน และรายงานผลต่อ สาธารณะอย่างสมาเสมอ ่
 • 38. ระบบการบริหารงาน (Management Systems)กับ 7 หัวข ้อหลัก (Core subjects) ใน ISO26000 ิ สทธิมนุษยชน มรท. 8001 SA 8001 การพ ัฒนาและ ่ การมีสวนร่วม ิ สทธิมนุษยชน ของชุมชน แรงงาน มอก.18001 มรท. 8001 ิ่ สงแวดล้อม การปฏิบ ัติ องค์กร ด้านแรงงาน ิ่ สงแวดล้อม ISO 14001 ISO 50001ISO 14064 (GHG) ประเด็น ผูบริโภค ้ การปฏิบ ัติ ISO 9001 ผูบริโภค ้ ทีเปนธรรม ่ ็ Carbon Footprint ฉลากเขียว / เบอร์ 5
 • 39. ีประโยชน์ของหลักซเอสอาร์ตอธุรกิจ ่ ่ ิ• ชวยให ้การตัดสนใจเป็ นไปด ้วยความรอบคอบ โดยมีความ เข ้าใจเพิมขึนต่อ ่ ้ ั – ความคาดหวังของสงคม – โอกาสทางธุรกิจ ี่ ั ิ่ – ความเสยงต่างๆ โดยเฉพาะด ้านสงคมและสงแวดล ้อม• ปรับปรุง – แนวปฏิบตในการบริหารความเสยง ั ิ ี่ – ั ่ ่ ี การสร ้างความสมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผู ้มีสวนได ้สวนเสย – ื่ ความน่าเชอถือ และ ความเป็ นธรรมในการประสานงาน – ความสามารถในการสรรหา จูงใจ และรักษาลูกจ ้าง ่• ชวยสร ้างเสริม ื่ ี ื่ – ชอเสยงและความน่าเชอถือขององค์กรต่อสาธารณะชน – ความจงรักภักดี ขวัญ และ กาลังใจของลูกจ ้าง
 • 40. ีประโยชน์ของหลักซเอสอาร์ตอธุรกิจ (ต่อ) ่• ป้ องกันและลดความขัดแย ้งทีอาจจะเกิดขึนกับผู ้บริโภคเกียวกับ ่ ้ ่ ิ สนค ้าและการบริการ• การประหยัด อันเป็ นผลมาจาก – ้ ิ การเพิมผลผลิต และการใชทรัพยากรอย่างมีประสทธิภาพ ่ – ้ ้ ลดการใชพลังงาน และการใชน้ า – ี การลดลงของของเสย (waste) – ้ ิ การใชประโยชน์จากสนค ้าพลอยได ้ (by-products) – ้ การมีวตถุดบทีเพียงพอต่อการใชงาน ั ิ ่ ่• ชวยสนับสนุน ้ – การดารงอยูขององค์กรในระยะยาว โดยใชทรัพยากรธรรมชาติและรักษา ่ ิ่ สงแวดล ้อมอย่างยั่งยืน ่ ่ ั – สภาพแวดล ้อมทีน่าอยูในสงคม
 • 41. เราทาอะไรได ้บ ้าง?
 • 42. ื่เอ็นจีโอและสอมีบทบาทสาคัญมาก ีซเอสอาร์ “แท ้” มักเกิดหลังโดนต่อต ้าน• Nike – มาตรฐานแรงงาน• ิ่ Exxon Mobil –ทาลายสงแวดล ้อม• Kathy Lee Gifford – แรงงานเด็ก• Philip Morris – ความรับผิดจาก ิ สนค ้าไม่ปลอดภัย (product liability) ิ• Shell Oil – สทธิมนุษยชน• Addidas และยีห ้อกีฬาอืนๆ – ่ ่ ปั ญหานักกีฬาโด๊ปยาในโอลิมปิ ก 2004 44
 • 43. ผู ้บริโภคมีพลังสูงมากในยุคอินเทอร์เน็ ต 45
 • 44. ื่ต ้องสอ “ผู ้บริโภคสร ้างการเปลียนแปลงได ้” ่ “You vote every time you spend money” - Bono
 • 45. ื่ ัต ้องสอประเด็นอย่างชดเจนและ “สนุก” 47
 • 46. 48
 • 47. ‘Less is More’
 • 48. ่ ุสูยค “เศรษฐกิจแห่งคุณค่า”?“ In the 19th century, we were making money with money. In the 21st century, I believe and hope that we will use values to create value.” - Oliver Le Grand , Chairman of the Board of Cortal (a subsidiary of BNP Paribas)“[There is] No Place To Hide for the Irresponsible Business” - Financial Times headline, 29 September 2003 50
 • 49. “You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.” - R. Buckminster Fuller - “คุณไม่มวันเปลียนอะไรก็ตามด ้วยการต่อกรกับ ี ่ ความจริงทีเป็ นอยู่ ่ถ ้าคุณอยากเปลียนอะไรก็ตาม จงไปสร ้างโมเดลใหม่ ่ ทีทาให ้โมเดลเดิมล ้าสมัย” ่ - อาร์. บัคมินสเตอร์ ฟุลเลอร์ - 51

×