ระบบสารสนเทศ Up
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ระบบสารสนเทศ Up

on

 • 644 views

 

Statistics

Views

Total Views
644
Views on SlideShare
642
Embed Views
2

Actions

Likes
0
Downloads
7
Comments
0

1 Embed 2

http://127.0.0.1 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

ระบบสารสนเทศ Up ระบบสารสนเทศ Up Presentation Transcript

 • ระบบสารสนเทศเพื่อ การสื่อ สาร อาจารย์ส ราวุฒ ิ จบศรี คณะนิเ ทศศาสตร์ มหาวิท ยาลัย กรุง เทพธนบุร ี
 • ขอบเขตเนื้อ หา ความหมายของระบบสารสนเทศเพือ การสื่อ สาร ่ องค์ป ระกอบของระบบสารสนเทศ ระดับ ของผู้ใ ช้ร ะบบสารสนเทศ ประโยชน์ข องระบบสารสนเทศ การประยุก ต์ใ ช้ร ะบบสารสนเทศในชีว ิต ประจำา วันการประยุก ต์ใ ช้ร ะบบสารสนเทศเพือ งานนิเ ทศศาสตร์ ่
 • ความหมายของระบบสารสนเทศ เพื่อ การสื่อ สาร คือ การนำา เอาเทคโนโลยีส ารสนเทศ อันได้แ ก่ค อมพิว เตอร์ม าประยุก ต์ใ ช้ใ นการสร้า งระบบงาน ให้ส ามารถจัด หาข้อ มูล ได้ง ่า ยสะดวก คล่อ งตัว ต่อ การปฏิบ ัต ง านด้า นการ ิสื่อ สาร View slide
 • องค์ป ระกอบของระบบ สารสนเทศ ฮาร์ด แว ซอฟต์แ วร์ ร์บุค ลากร ระบบ ฐานข้อ มูล สารสนเทศ กระบวนการการติด ต่อ สื่อ สาร View slide
 • ระดับ ของผู้ใ ช้ร ะบบ สารสนเทศ สามารถแบ่ง ระดับ ผู้ใ ช้ร ะบบสารสนเทศตาม ลัก ษณะการบริห ารจัด การได้3 ระดับ ดัง นี้ ประธานบริษ ัท กรรมการผู้จ ัด การ กรรมการบริห าร ผู้จ ัด การฝ่า ยขาย ผู้จ ัด การฝ่า ยบัญ ชี ผู้จ ัด การฝ่า ยผลิต ผู้จ ัด การฝ่า ย ประชาสัม พัน ธ์ หัว หน้า งาน ประชาสัม พัน ธ์ ผู้ค วบคุม งาน พนัก งานทั่ว ไป เจ้า หน้า ที่
 • ระดับ ของผู้ใ ช้ร ะบบ สารสนเทศ 1. ระดับ สูง(Top Level Management) กลุ่ม ของผู้ใ ช้ร ะดับ นี้จ ะเกี่ย วข้อ งกับ ผู้บ ริห าร ระดับ สูง ซึ่ง มีห น้า ที่ก ำา หนดและวางแผนกลยุท ธ์ข อง องค์ก ร เช่น นโยบายด้า นการเงิน การสื่อ สารและการ ประชาสัม พัน ธ์ ซึ่ง ระบบนี้จ ะถูก ออกแบบมาเพื่อ ง่า ยต่อ 2. ระดับ กลาง (Middle Level Management) การใช้ง าน สะดวก เกี่ย วข้อ งกับ กลุ่ม ผู้ใ ช้ง านระดับ การบริห ารและจัด การองค์ก ร เช่น ผู้จ ัด การฝ่า ยขาย ผู้จ ัด การฝ่า ยบัญ ชีผู้จ ัด การฝ่า ยผลิต ผู้จ ัด การฝ่า ยประชาสัม พัน ธ์ ซึ่ง มีห น้า ที่รับ นโยบายมาจากผู้บ ริห ารระดับ สูง เช่น การรายงานยอดขายหรือ บอ มูลบ ัต ิก าร (Operationalยงาน 3. ระดั ปฏิ ข้ สรุป ประจำา ปีข องหน่ว Level Management) ผู้ใ ช้ก ลุ่ม นี้จ ะเกี่ย วข้อ งกับ การผลิต หรือ การปฏิบ ัต ิง านหลัก ขององค์ เช่น การผลิต หรือ ประกอบสิน ค้า การจัด หาวัต ถุด ิบ ซึ่ง ไม่จ ำา เป็น ต้อ งใช้ว างแผน
 • ประโยชน์ข องระบบ สารสนเทศ ช่ว ยเพิม ประสิท ธิภ าพในการทำา งาน ระบบ ่ สารสนเทศนำา มาประยุก ต์ช ่ว ยให้ก ารสื่อ สารและการ ติด ต่อ ประสานงานมีค วามคล่อ งตัว มากยิง ขึ้น ่ ระบบสารสนเทศสามารถนำา มาประยุก ต์ใ ช้เ พือ ่ การแข่ง ขัน ทางธุร กิจ เพือ สร้า งความพึง พอใจใน ่ บริก ารแก่ล ูก ค้า เช่น การบริก ารซื้อ ขายออนไลน์ ผ่า นทางเว็บ ไซต์ ช่ว ยในการสนับ สนุน การตัด สิน ใจ ระบบ สารสนเทศช่ว ยให้ข ้อ มูล เพือ การตัด สิน ใจของผู้ ่ บริห ารสำา หรับ การสร้า งและขยายโอกาสทางธุร กิจ ช่ว ยเพิม คุณ ภาพชีว ิต เป็น การช่ว ยอำา นวยความ ่ สะดวกในชีว ิต ประวัน ของประชาชน เช่น การจอง
 • การประยุก ต์ใ ช้ร ะบบสารสนเทศ ในชีว ิต ประจำา วัน ในมหาวิท ยาลัย ในมหาวิท ยาลัย ระบบ ระบบ ระบบทะเบีย น การ สำา นักออนไลน์ ศึก ษา วิท ย ออนไลน์ บริก าร www.bkkthon.ac.th www.bkkthon.ac.th
 • การประยุก ต์ใ ช้ร ะบบสารสนเทศเพื่อ งานนิเ ทศศาสตร์บบสารสนเทศบุค ลากรภายในหน่ว ยงานเพือ การประชาสัม ่่บบสารสนเทศบุค ลากรภายในหน่ว ยงานเพือ การประชาสัมระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสือ สาร ่ : www.mict.go.th
 • การประยุก ต์ใ ช้ร ะบบสารสนเทศเพื่อ งานนิเ ทศศาสตร์2.. ระบบสารสนเทศของหน่ว ยงาน2 ระบบสารสนเทศของหน่ว ยงานบริษ ัท อาร์เ อส จำา กัด (มหาชน) : www.rs.co.th
 • การประยุก ต์ใ ช้ร ะบบสารสนเทศเพื่อ งานนิเ ทศศาสตร์ 3.. ระบบสารสนเทศสือ มวลชน ่่ 3 ระบบสารสนเทศสือ มวลชน กรมประชาสัม พัน ธ์ : www.prd.go.thมาคมนัก ข่า ว นัก หนัง สือ พิม พ์แ ห่ง ประเทศไทย : www.tja.or.th
 • การประยุก ต์ใ ช้ร ะบบสารสนเทศเพื่อ งานนิเ ทศศาสตร์4. ระบบสารสนเทศด้า นการตัด เก็บ ข่า ว4. ระบบสารสนเทศด้า นการตัด เก็บ ข่า ว กรมสรรพสามิต : www.excise.go.th สำา นัก งานคณะกรรมการสุข ภาพแห่ง ชาติ : www.nationalhealth.or.th
 • การประยุก ต์ใ ช้ร ะบบสารสนเทศเพื่อ งานนิเ ทศศาสตร์5.ระบบสารสนเทศข่า วย้อ นหลัง ระบบสารสนเทศข่า วย้อ นหลัง 5. หนัง สือ พิม พ์ไ ทยรัฐ : www.thairath.co.th
 • การประยุก ต์ใ ช้ร ะบบสารสนเทศเพื่อ งานนิเ ทศศาสตร์6. ระบบสารสนเทศงานวิจ ัย ด้า นนิเเทศศาสตร์6. ระบบสารสนเทศงานวิจ ัย ด้า นนิ ทศศาสตร์ โครงการเครือ ข่า ยห้อ งสมุด ในประเทศไทย สำา นัก งานคณะกรรมการ อุด มศึก ษา : tdc.thailis.or.th