เทคโนโลยี ส ารสนเทศ       กั บ การประชาสั ม พั น ธ์ อาจารย์ ส ราวุ ฒ ิ จบศรี คณะนิ เ ทศศาสตร์
ขอบเขตเนื ้ อ หา ความหมายของเทคโนโลยี ส ารสนเทศกั บ การประชาสั ม พั น ธ์ การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื ่...
ความหมายของเทคโนโลยี สารสนเทศกั บ การประชาสั ม พั น ธ์
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศกั บ การประชาสั ม พั น ธ์ เทคโนโลยี              การสารสนเทศ          ...
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศกั บ การประชาสั ม พั น ธ์     หมายถึ ง การนำ า เอาเทคโนโลยี สารสนเทศทางด้ า นเทคโนโลยี คอม...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์1. การประชาสั ม พั น ธ์ ตามปกติการ         การ  ...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์2 . การประชาสั ม พั น ธ์ โ ดยใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศใช้ ใ...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์ 2 . การประชาสั ม พั น ธ์ โ ดยใช้  เทคโนโลยี ส ารสนเทศ...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์ การประชาสั ม พั น ธ์ ผ ่ า นเครื อ ข่ า ย อิ น เทอร์ เ ...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์ การประชาสั ม พั น ธ์ ผ ่ า นเครื อ ข่ า ย อิ น เทอร์ เ ...
ปฏิ บ ั ต ิ ก ารใช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศ เพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์  การประชาสั ม พั น ธ์ ผ ่ า นเครื อ ข่ า ย อิ น เทอ...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์  การประชาสั ม พั น ธ์ ผ ่ า นเครื อ ข่ า ย อิ น เทอร์ ...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์ องค์ ป ระกอบของเว็ บ ไซต์ เ พื ่ อ การ ประชาสั ม พั น ธ...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศ เพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์   องค์ ป ระกอบของเว็ บ ไซต์ เ พื ่ อ การ   ประช...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศ เพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์   องค์ ป ระกอบของเว็ บ ไซต์ เ พื ่ อ การ   ประช...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศ เพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์   องค์ ป ระกอบของเว็ บ ไซต์ เ พื ่ อ การ   ประช...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์ การเขี ย นข่ า วเพื ่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ ท างเครื อ...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศ เพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์  การเขี ย นข่ า วเพื ่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ ท าง เค...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์  การเขี ย นข่ า วเพื ่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ ทางเครื อ...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์  ตั ว อย่ า งการเขี ย นข่ า วเพื ่ อ การ ประชาสั ม พั น...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ อย่ า งการเขี ย นข่ าพั น ธ์ การ ตั ว งานประชาสั ม วเพื ่ อประชาสั ม พั น ธ์...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์  ตั ว อย่ า งการเขี ย นข่ า วเพื ่ อ การ ประชาสั ม พั...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศ เพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์  ภาพประกอบข่ า วเพื ่ อ การประชาสั ม พั น ธ์  ทางเค...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี  สารสนเทศ  เพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์   ภาพประกอบข่ า วเพื ่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ ...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์นายสมนึ ก โทณผลิ น ผู ้ อ ำ า นวยการศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอ...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์  ภาพประกอบข่ า วเพื ่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ ทางเครื อ...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศ เพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์   นายสั ง วาลย์ ชาญพิ ช ิ ต ผู ้ อ ำ า นวยการศู น ...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์  ภาพประกอบข่ า วเพื ่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ ทางเครื อ...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์   วั ด เจดี ย ์ ซ าวหลั ง ศิ ล ปะพม่ า อั น เป็ น  ...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์  ภาพประกอบข่ า วเพื ่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ ทางเครื อ...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศ เพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รการเลี ้ ย งดู เ ด็ ก ปฐมวั ย...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์  ตั ว อย่ า งเว็ บ ไซต์ เ พื ่ อ การ ประชาสั ม พั น ธ์...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์   ตั ว อย่ า งการจั ด วางรู ป แบบการเขี ย น ข่ า วเพื ...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์   ตั ว อย่ า งการจั ด วางรู ป แบบการเขี ย น ข่ า วเพื ...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ ควรกระทำ า ในการประชาสั ม พั น ธ์ ผ ่ า น เครื อ ข...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์ ประโยชน์ ข องการประชาสั ม พั น ธ์ ผ ่ า น เครื อ ข่ า ย...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์การประชาสั ม พั น ธ์ ผ ่ า น สั ง คมออนไลน์
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์ ส่ ง ข่ า วผ่ า น ทางอี เ มล์
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์ ส่ ง ข่ า วผ่ า นทาง เว็ บ ไซต์   www.thaipr.net
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์การประชาสั ม พั น ธ์ website ให้ เ ป็ น ที ่ ร ู ้ จ ั ก ...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์การประชาสั ม พั น ธ์ website ให้ เ ป็ น ที ่ ร ู ้ จ ั ก ...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศ เพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์การประชาสั ม พั น ธ์ website ให้ เ ป็ น ที ่ ร ู ้ จ ั ...
จบการนำ า  เสนอ
รายงาน  * ให้ น ั ก ศึ ก ษาเขี ย นข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด กิ จ กรรมไหว้ ค รู แ ละรั ก น้ อ งใหม่ ของคณะนิ เ ทศศา...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการประชาสัมพันธ์

2,150 views

Published on

นักศึกษาสามารถ download ppt. คาบที่ 6 ได้ที่นี่

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,150
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
59
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการประชาสัมพันธ์

 1. 1. เทคโนโลยี ส ารสนเทศ กั บ การประชาสั ม พั น ธ์ อาจารย์ ส ราวุ ฒ ิ จบศรี คณะนิ เ ทศศาสตร์
 2. 2. ขอบเขตเนื ้ อ หา ความหมายของเทคโนโลยี ส ารสนเทศกั บ การประชาสั ม พั น ธ์ การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์
 3. 3. ความหมายของเทคโนโลยี สารสนเทศกั บ การประชาสั ม พั น ธ์
 4. 4. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศกั บ การประชาสั ม พั น ธ์ เทคโนโลยี การสารสนเทศ ประชาสั ม พั น ธ์ การนำ า ความรู ้ • เผยแพร่ ข ่ า วสารให้ ก ั บ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ม า ประชาชนประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื ่ อ สร้ า ง • เชิ ญ ชวนให้ ป ระชาชน หรื อ จั ด การกั บ สนั บ สนุ น วั ต ถุ ป ระสงค์ สารสนเทศอย่ า งเป็ น การดำ า เนิ น งานของระบบและรวดเร็ ว โดย องค์ ก รอาศั ย เทคโนโลยี ท าง • ปรั บ ความเห็ น ของด้ า นคอมพิ ว เตอร์ และต้ อ งอาศั ย เทคโนโลยี ประชาชนให้ เ ข้ า กั บ
 5. 5. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศกั บ การประชาสั ม พั น ธ์ หมายถึ ง การนำ า เอาเทคโนโลยี สารสนเทศทางด้ า นเทคโนโลยี คอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ด ้ า นการ สื ่ อ สารและโทรคมนาคมมาใช้ ใ น งานประชาสั ม พั น ธ์ เพื ่ อ เผยแพร่ ข่ า วสารให้ ก ั บ ประชาชน และสร้ า ง ความเข้ า ใจอั น ดี ก ั บ มวลชน
 6. 6. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์
 7. 7. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์1. การประชาสั ม พั น ธ์ ตามปกติการ การ สื ่ อ มวลชน ประชาสั ม พั น ประชาสั ม พั สั ม พั น ธ์ ธ์ นธ์ เช่ นภายใน เช่ น ภายนอก เช่ น - จั ด แถลง- ประชุ ม ผู ้ - เผยแพร่ ข่ า ว บริ ห าร ความรู ้ ส ู ่ ส่ ง ข่ า วฝ่ า ยต่ า งๆ ประชาชน สู ่ - จั ด ดู ง าน- จั ด โครงการ สาธารณะ จั ด เยี ่ ย ม สั ง สรรค์ - โครงการ ชม- จั ด โครงการ - จั ด งาน
 8. 8. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์2 . การประชาสั ม พั น ธ์ โ ดยใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศใช้ ใ นงานสำ า นั ก งานทั ่ ว ไปเหมื อ นระบบOffice Automation พิ ม พ์ จ ดหมาย รายงานของ สำ า นั ก งาน พิ ม พ์ ข ่ า ว (News Release) จั ด ทำ า แผ่ น พั บ /อาร์ ต เวิ ร ์ ก ส่ ง โรง พิ ม พ์ ส่ ง จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ถ ึ ง แผนก
 9. 9. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์ 2 . การประชาสั ม พั น ธ์ โ ดยใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศนำ า ระเบี ย บปฏิ บ ั ต ิ เ ก็ บ ไว้ ใ นอิ น ทราเน็ ตจั ด ทำ า ระบบสรุ ป ข่ า ว / สแกนข่ า วจั ด ทำ า ฐานข้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ โครงการของหน่ ว ยงานจั ด ทำ า ข่ า วสารและฐานข้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บนโยบายและประวั ต ิ ข องผู ้ บ ริ ห าร และ
 10. 10. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์ การประชาสั ม พั น ธ์ ผ ่ า นเครื อ ข่ า ย อิ น เทอร์ เ น็ ต 1. การทำ าประชาสั ม พั น ธ์ ภ ายใน เพื ่ อ การแจ้ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารไปยั ง กลุ ่ ม เป้ า หมาย ภายในองค์ ก าร เช่ น ผู ้ บ ริ ห าร บุ ค ลากร เจ้ า หน้ า ที ่ ซึ ่ ง ช่ ว ยประหยั ด กระดาษ เวลาที ่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต และแจก จ่ า ย และยั ง สามารถจั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร เพื ่ อ การ ประชาสั ม พั น ธ์ ภ ายในไปยั ง กลุ ่ ม
 11. 11. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์ การประชาสั ม พั น ธ์ ผ ่ า นเครื อ ข่ า ย อิ น เทอร์ เ น็ ต 1. การทำ าประชาสั ม พั น ธ์ ภ ายใน www.moph.go.th กระทรวงสาธารณสุ ข
 12. 12. ปฏิ บ ั ต ิ ก ารใช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศ เพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์ การประชาสั ม พั น ธ์ ผ ่ า นเครื อ ข่ า ย อิ น เทอร์ เ น็ ต 2. การทำ าประชาสั ่ม เป้นหมายภายนอก เช่ น ลู ก ค้ า ผู ้ ใ ช้ กลุ ม พั า ธ์ ภ ายนอก บริ ก าร สื ่ อ มวลชน นั ก เรี ย น นิ ส ิ ต นั ก ศึ ก ษา ผู ้ สนใจ ซึ ่ ง การจั ด เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารผ่ า น ทางสื ่ อ อิ น เตอร์ เ น็ ต จะช่ ว ยให้ อ งค์ ก ารเผย แพร่ ท ำ า ประชาสั ม พั น ธ์ ข ่ า วสารข้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ องค์ ก ารในด้ า นต่ า งๆ เช่ น ประวั ต ิ ค วามเป็ น มาขององค์ ก ร ลั ก ษณะองค์ ก ร การดำ า เนิ น งาน ขององค์ ก ร ภาระหน้ า ที ่ ข ององค์ ก าร การ
 13. 13. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์ การประชาสั ม พั น ธ์ ผ ่ า นเครื อ ข่ า ย อิ น เทอร์ เ น็ ต 2. การทำ าประชาสั ม พั น ธ์ ภ ายนอก www.moac.go.th กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 14. 14. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์ องค์ ป ระกอบของเว็ บ ไซต์ เ พื ่ อ การ ประชาสั ม พั น ธ์อิ ส ระ
 15. 15. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศ เพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์ องค์ ป ระกอบของเว็ บ ไซต์ เ พื ่ อ การ ประชาสั ม พั น ธ์ แบ่ ง สองส่ ว น
 16. 16. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศ เพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์ องค์ ป ระกอบของเว็ บ ไซต์ เ พื ่ อ การ ประชาสั ม พั น ธ์ แบ่ ง สามส่ ว น
 17. 17. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศ เพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์ องค์ ป ระกอบของเว็ บ ไซต์ เ พื ่ อ การ ประชาสั ม พั น ธ์ แบ่ ง สามส่ ว น
 18. 18. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์ การเขี ย นข่ า วเพื ่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ ท างเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต มี โ ครงสร้ า งการเขี ย นข่ า วประกอบด้ ว ย 1. หั ว ข่ า ว (Headline) เป็ น ส่ ว นแรก ของข่ า วที ่ จ ะเรี ย กความสนใจ ของผู ้ อ่ า น จะต้ อ งใช้ ท ั ก ษะในการเลื อ กใช้ ถ้ อ ยคำ า และภาษาที ่ ด ึ ง ดู ด ความสนใจแก่ ผู ้ อ ่ า น
 19. 19. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศ เพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์ การเขี ย นข่ า วเพื ่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ ท าง เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต2. ความนำ า ข่ า ว (Lead) ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ร ู ป แบบ ความนำ า แบบสรุ ป ใคร (Who) เป็ น คำ า ถามเกี ่ ย วกั บ บุ ค คล เช่ น ใครทำ า อะไรที ่ เ ป็ น ความสนใจของผู ้ อ ่ า น ทำ า อะไร (What) เกิ ด อะไรขึ ้ น การกระทำ า หรื อ เหตุ ก ารณ์ ท ี ่ เ กิ ด ขึ ้ น ในข่ า ว ที ่ ไ หน (Where) การกระทำ า หรื อ เหตุ ก ารณ์ น ั ้ น ๆ เกิ ด ขึ ้ น ที ่ ไ หน เมื ่ อ ไหร่ (When) การกระทำ า หรื อ เหตุ ก ารณ์ น ั ้ น ๆ เกิ ด ขึ ้ น วั น เวลาใด ทำ า ไมและอย่ า งไร (Why and How) ทำ า ไมการกระ
 20. 20. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์ การเขี ย นข่ า วเพื ่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ ทางเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต 3. ตั ว ข่ า วหรื อ เนื ้ อ เรื ่ อ ง คื อ ส่ ว นที ่ เ ขี ย น เพื ่ อ อธิ บ ายข่ า วให้ ละเอี ย ดขึ ้ น ส่ ว นใหญ่ จ ะอยู ่ ใ นวรรคตอน เดี ย วกั บ ความนำ า ข่ า ว 4. สรุ ป หรื อ ท้ า ยข่ า ว ส่ ว นนี ้ อ าจจะมี ห รื อ ไม่ ม ี ก ็ ไ ด้
 21. 21. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์ ตั ว อย่ า งการเขี ย นข่ า วเพื ่ อ การ ประชาสั ม พั น ธ์ ท างเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต หั ว ข่ า ว ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกโรงเรี ย นภาคเหนื อประชุ ม คณะกรรมการเพื ่ อ จั ด ทำ า จดหมายข่ า วการประชาสั ม พั น ธ์ ง าน กศน.
 22. 22. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ อย่ า งการเขี ย นข่ าพั น ธ์ การ ตั ว งานประชาสั ม วเพื ่ อประชาสั ม พั น ธ์ ท างเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ตความนำ า ข่ า วและตั ว ข่ า วหรื อ เนืง้ อ เรื ่ อชาญพิ ช ิ ต ผู ้ อ ำ า นวยการศู น ย์ ก ารศึ ก ษา นายสั วาลย์ งนอกโรงเรี ย นภาคเหนื อ เป็ น ประธานการประชุ ม คณะกรรมการจั ด ทำ า จดหมายข่ า วเพื ่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น ในวั น ที ่ 22 มกราคม 2550 ณ ห้ อ งประชุ ม ราชพฤกษ์ กศน.ภาคเหนื อ โดยมี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อกำ า หนดรู ป แบบวิ ธ ี ก ารนำ า เสนอ จดหมายข่ า วประชาสั ม พั น ธ์กิ จ กรรมการศึ ก ษานอกโรงเรี ย นใน 17 จั ง หวั ด ภาคเหนื อมติ ท ี ่ ป ระชุ ม ได้ ก ำ า หนดจดหมายข่ า วเป็ น 5 คอลั ม น์ ม ี เ นื ้ อ หาเกี ่ ย วกั บ คนเด่ น ของ กศน. ภาคเหนื อ กิ จ กรรมเยี ่ ย มขอ
 23. 23. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์ ตั ว อย่ า งการเขี ย นข่ า วเพื ่ อ การ ประชาสั ม พั น ธ์ ท างเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ตสรุ ป หรื อท้ า ยข่ า ว ในการประชุ ม ครั ้ ง นี ้ นายสั ง วาล ชาญพิ ช ิ ต ได้ ม อบ นโยบายการทำ า งาน โดยเน้ น การ มี ส ่ ว นร่ ว มของสถาน ศึ ก ษาการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น ให้ ม ี ก ารแต่ ง ตั ้ ง คณะ กรรมการประชาสั ม พั น ธ์ ภ าคเหนื อ ประกอบด้ ว ยบุ ค ลากร ของ กศน.จั ง หวั ด ในเขตภาคเหนื อ และ กศน.ภาคเหนื อ ให้ ดำ า เนิ น งานร่ ว มกั น อย่ า งต่ อ เนื ่ อ งและมีนิเระสิสุขใจ าพ ายภาพ ป ทศ ท ธิ ภ ...ถ่ พิพัฒน์ ศรีแจ้ง...ข่าว ธกร สงวนศักดิ...บรรณาธิการ ์
 24. 24. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศ เพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์ ภาพประกอบข่ า วเพื ่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ ทางเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ตภาพประกอบข่ า วที ่ ด ี 2.ต้ อ งเป็ น ภาพที ่ ส ื ่ อ ความหมายได้ ท ั น ที และสั ม พั น ธ์ ก ั บ ข่ า ว 2. ต้ อ งเป็ น ภาพที ่ ส ามารถช่ ว ยเล่ า เรื ่ อ ง ราวเหตุ ก ารณ์ ไ ด้
 25. 25. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศ เพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์ ภาพประกอบข่ า วเพื ่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ ทางเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ตการเขี ย นคำ า อธิ บ ายภาพประกอบข่ า ว 2.ภาพที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค คล ควรเป็ น ภาพที ่ บุ ค คลนั ้ น กำ า ลั ง ทำ า อะไรอยู ่ ถ้ า มี บ ุ ค คลหลาย คนให้ อ ธิ บ ายภาพจากซ้ า ยไปขวาและอธิ บ าย ให้ ช ั ด เจนว่ า บุ ค คลนั ้ น เป็ น ใคร ทำ า อะไรและ สำ า คั ญ อย่ า งไร
 26. 26. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์นายสมนึ ก โทณผลิ น ผู ้ อ ำ า นวยการศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกโรงเรี ย น จั ง หวั ด อุ ท ั ย ธานี คนที ่ ส ามจากซ้ า ย
 27. 27. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์ ภาพประกอบข่ า วเพื ่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ ทางเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต2. ภาพที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ข่ า ว ควรอธิ บ ายภาพ โดยยึ ด หลั ก เช่ น เดี ย วกั บ การเขี ย นข่ า ว ตามองค์ ป ระกอบข่ า ว ใครกำ า ลั ง ทำ า อะไร เป็ น ประเด็ น สำ า คั ญ
 28. 28. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศ เพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์ นายสั ง วาลย์ ชาญพิ ช ิ ต ผู ้ อ ำ า นวยการศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอก โรงเรี ย นภาคเหนื อให้ ก ารต้ อ นรั บ และมอบของที ่ ร ะลึ ก แก่ Mr.EL Habib Nadir คณะผ บริ ห ารระดั บ สู ง จาก UNESCO Rabat Cluster Office ราช อาณาจั ก รโมร๊ อ กโก
 29. 29. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์ ภาพประกอบข่ า วเพื ่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ ทางเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต3. ภาพสถานที ่ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ข่ า ว ถ้ า เป็ น ภาพที ่ ม ี บ ุ ค คลที ่ อ ยู ่ ใ นสถานที ่ ท ี ่ ป รากฎใน ข่ า ว ควรอธิ บ ายว่ า ใคร ทำ า อะไร ที ่ ไ หน เพื ่ อ เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ ท ี ่ เ น้ น การกระ ทำ า ของบุ ค คลนั ้ น ด้ ว ย แต่ ถ ้ า เป็ น ภาพการ ประชาสั ม พั น ธ์ ท ี ่ เ น้ น เฉพาะสถานที ่ คำ า อธิ บ ายภาพก็ เ น้ น ให้ ร ู ้ จ ั ก สถานที ่ เ ท่ า นั ้ น
 30. 30. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์ วั ด เจดี ย ์ ซ าวหลั ง ศิ ล ปะพม่ า อั น เป็ น โบราณสถานเก่ า แก่ อ ายุ ก ว่ า ร้ อ ยปี ของจั ง หวั ด ลำ า ปาง
 31. 31. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์ ภาพประกอบข่ า วเพื ่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ ทางเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต4. ภาพเหตุ ก ารณ์ ท ี ่ เ กิ ด ขึ ้ น กั บ ข่ า ว ภาพ ลั ก ษณะนี ้ เ ป็ น ภาพที ่ เ ป็ น ธรรมชาติ ไม่ ม ี การจั ด วางท่ า การอธิ บ ายภาพจึ ง ต้ อ ง บรรยายเน้ น เฉพาะเหตุ ก ารณ์ โดยการนำ า จุ ด เด่ น ของภาพเพื ่ อ ให้ เ กิ ด ชั ด เจนขึ ้ น
 32. 32. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศ เพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รการเลี ้ ย งดู เ ด็ ก ปฐมวั ย กำ า ลั ง สนุ ก สนานกั บ กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการ เด็ ก ปฐมวั ย โดยมี น ั ก ศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลำ า ปาง เป็ น วิ ท ยากร
 33. 33. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์ ตั ว อย่ า งเว็ บ ไซต์ เ พื ่ อ การ ประชาสั ม พั น ธ์ ท างเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต www.mea.or.th การไฟฟ้ า นครหลวง
 34. 34. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์ ตั ว อย่ า งการจั ด วางรู ป แบบการเขี ย น ข่ า วเพื ่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ ท างเครื อ ข่ า ย อิ น เทอร์ เ น็ ต
 35. 35. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์ ตั ว อย่ า งการจั ด วางรู ป แบบการเขี ย น ข่ า วเพื ่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ ท างเครื อ ข่ า ย อิ น เทอร์ เ น็ ต
 36. 36. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ ควรกระทำ า ในการประชาสั ม พั น ธ์ ผ ่ า น เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต• ควรระมั ด ระวั ง ในเรื ่ อ งการสะกดการั น ต์ ต ั ว หนั ง สื อและข้ อ มู ล ตั ว เลขให้ ถ ู ก ต้ อ ง• ควรจะจั ด ทำ า ข้ อ มู ล ใน website ให้ ม ี ภ าษาอื ่ น ๆ• ควรมี ก ารปรั บ เปลี ่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสารใน web อย่ า งรวดเร็ ว สมำ ่ า เสมอ ซึ ่ ง จะสะท้ อ นภาพลั ก ษณ์ ท ี ่ ด ี ใ ห้กั บ องค์ ก ร• มี ก ารเชื ่ อ มโยงไปยั ง website อื ่ น ๆ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งหรื อ เป็ น พั น ธมิ ต รกั น• ควรจั ด ให้ ม ี ส ่ ว นของการส่ ง ข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น ข้ อ
 37. 37. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์ ประโยชน์ ข องการประชาสั ม พั น ธ์ ผ ่ า น เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต  ประหยั ด เวลาและค่ า ใช้ จ ่ า ยในการให้ ก าร บริ ก ารข้ อ มู ล  กลุ ่ ม เป้ า หมายได้ ห ลากหลายกลุ ่ ม เป้ า หมาย เผยแพร่ ไ ปยั ง กลุ ่ ม เป้ า หมาย จำ า นวนมาก ได้ ใ น เวลาพร้ อ มๆกั น สามารถเข้ า ถึ ง กลุ ่ ม เป้ า หมาย ได้ ท ั ่ ว ประเทศและโลก  ไม่ ต ้ อ งเสี ย ค่ า เวลา สถานี ว ิ ท ยุ สถานี โทรทั ศ น์ ไม่ ต ้ อ งจ่ า ยค่ า เนื ้ อ ที ่ ใ นนิ ต ยสาร หนั ง สื อ พิ ม พ์ ซึ ่ ง เมื ่ อ เที ย บค่ า ใช้ จ ่ า ยกั บ
 38. 38. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์การประชาสั ม พั น ธ์ ผ ่ า น สั ง คมออนไลน์
 39. 39. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์ ส่ ง ข่ า วผ่ า น ทางอี เ มล์
 40. 40. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์ ส่ ง ข่ า วผ่ า นทาง เว็ บ ไซต์ www.thaipr.net
 41. 41. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์การประชาสั ม พั น ธ์ website ให้ เ ป็ น ที ่ ร ู ้ จ ั ก - การใส่ ท ี ่ อ ยู ่ website ในสื ่ อ องค์ ก ร
 42. 42. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์การประชาสั ม พั น ธ์ website ให้ เ ป็ น ที ่ ร ู ้ จ ั ก - ควรประชาสั ม พั น ธ์ website ผ่ า นทางsearch engine ที ่ ม ี ช ื ่ อ เสี ย งในอิ น เตอร์ เ น็ ตเช่ น yahoo โดยการลงทะเบี ย น กั บ ผู ้ ใ ห้บริ ก ารเหล่ า นี ้ เพื ่ อ สร้ า ง index หรื อ ดั ช นี ใ ห้ผู ้ ใ ช้ search engine สามารถค้ น หา websiteได้ - สร้ า งลิ ง ก์ ห รื อ จุ ด เชื ่ อ มโยงจาก websiteอื ่ น ๆมายั ง website องค์ ก ร
 43. 43. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศ เพื ่ อ งานประชาสั ม พั น ธ์การประชาสั ม พั น ธ์ website ให้ เ ป็ น ที ่ ร ู ้ จ ั กกิ จ กรรมเพื ่ อ การส่ ง เสริ ม การ - ควรจะมี ก ารจั ดเข้ า เยี ่ ย มชม เช่ น การจั ด ให้ ด ารา คนดั ง มา chatกั บ ผู ้ เ ข้ า เยี ่ ย มชมการชิ ง โชค ทายปั ญ หาชิ ง รางวั ลฯลฯ
 44. 44. จบการนำ า เสนอ
 45. 45. รายงาน * ให้ น ั ก ศึ ก ษาเขี ย นข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด กิ จ กรรมไหว้ ค รู แ ละรั ก น้ อ งใหม่ ของคณะนิ เ ทศศาสตร์ ในวั น ที ่ 5 กรกฎาคม 2555 (ตลอดทั ้ ง วั น ) ที ่ ผ ่ า นมา ความยาวของข่ า วไม่จำ า กั ด * สามารถดู ร ายละเอี ย ดกำ า หนดการและรู ป ภาพได้ ใ น facebook ของคณะนิ เ ทศศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพธนบุ ร ี * กำ า หนดส่ ง รายงานวั น อั ง คารที ่ 17 ก.ค.55

×