อิ น เทอร์ เ น็   ต
ขอบเขตเนื ้ อ หา  ความหมายของอิ น เทอร์ เ น็ ต  1.  การเชื ่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต  2.  3.     ISP  4. คำ า...
ความหมายของอิ น เทอร์ เ น็ ตอิ น เทอร์ เ น็ ต คื อ อะไร ???    อิ น เตอร์ เ น็ ต คื อ ช่ อ งทางหรื อ เครื อ ข่ า ย ที ...
การเชื ่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต      ในการเชื ่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต ต้ อ งมี      องค์ ป ระกอบ ดั ง นี ...
ISPISP คื อ อะไร ???   ISP หรื อ Internet Service Provider คื อหน่ ว ยงานที ่ ใ ห้ บ ริ ก ารเชื ่ อ มต่ อ เข้ า กั บ เคร...
ISP
คำ า ศั พ ท์ ท ี ่ ค วรรู ้ เ กี ่ ย วกั บ          อิ น เทอร์ เ น็ ตโปรโตคอล (Protocol)   การทำ า งานต่ า งๆ...
คำ า ศั พ ท์ ท ี ่ ค วรรู ้ เ กี ่ ย วกั บ           อิ น เทอร์ เ น็ ต   IP Address   ที ่ อ ยู ่ (Address)...
คำ า ศั พ ท์ ท ี ่ ค วรรู ้ เ กี ่ ย วกั บ           อิ น เทอร์ เ น็ ตชื ่ อ โดเมน (Domain name)   คื อ ชื ่ อ...
คำ า ศั พ ท์ ท ี ่ ค วรรู ้ เ กี ่ ย วกั บ        อิ น เทอร์ เ น็ ต Domain Name System   Domain Name System เป็...
คำ า ศั พ ท์ ท ี ่ ค วรรู ้ เ กี ่ ย วกั บ          อิ น เทอร์ เ น็ ต   URL (Uniform Resource Locator)    UR...
คำ า ศั พ ท์ ท ี ่ ค วรรู ้ เ กี ่ ย วกั บ        อิ น เทอร์ เ น็ ตเว็ บ ไซต์                เว็ บ...
ประโยชน์ ข องการใช้ อ ิ น เทอร์ เ น็ ต      เพื ่ อ การสื ่ อ สาร สามารถเผยแพร่ ข ้ อ มู ล เข้ า ถึ ง คนจำ า นวนมาก...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ิ น เทอร์ เ น็ ต เพื ่ อ     งานนิ เ ทศศาสตร์การส่ ง อี เ มล์      www.hotmail.com     ...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ิ น เทอร์ เ น็ ต เพื ่ อ      งานนิ เ ทศศาสตร์เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์       www.facebo...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ิ น เทอร์ เ น็ ต เพื ่ อ     งานนิ เ ทศศาสตร์การสนทนาออนไลน์      www.sanook.com
การประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ิ น เทอร์ เ น็ ต เพื ่ อ      งานนิ เ ทศศาสตร์การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล (search engine)      ...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ิ น เทอร์ เ น็ ต เพื ่ อ      งานนิ เ ทศศาสตร์ว็ บ บอร์ ด หรื อ กระดานข่ า ว        www...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ิ น เทอร์ เ น็ ต เพื ่ อ      งานนิ เ ทศศาสตร์ามบั น เทิ ง /โทรทั ศ น์ แ ละวิ ท ยุ อ อนไลน์  ...
การประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ิ น เทอร์ เ น็ ต เพื ่ อ      งานนิ เ ทศศาสตร์องค์ ก รด้ า นสื ่ อ             www....
ตอบคำ า ถาม    ให้ น ั ก ศึ ก ษาบอกชื ่ อ โดเมน (ชื ่ อเว็ บ ไซต์ )เพื ่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นงานนิ เ ทศศาสตร์ ในหั ว ข...
อินเทอร์เน็ต
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

อินเทอร์เน็ต

527 views
453 views

Published on

นักศึกษาสามารถ download ppt. คาบที่ 5 ได้ที่นี่

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
527
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

อินเทอร์เน็ต

 1. 1. อิ น เทอร์ เ น็ ต
 2. 2. ขอบเขตเนื ้ อ หา ความหมายของอิ น เทอร์ เ น็ ต 1. การเชื ่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต 2. 3. ISP 4. คำ า ศั พ ท์ ท ี ่ ค วรรู ้ เ กี ่ ย วกั บ อิ น เทอร์ เ น็ ตประโยชน์ ข องการใช้ อ ิ น เทอร์ เ น็ ต เพื ่ อ การสื ่ อ ส 5.การประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ิ น เทอร์ เ น็ ต เพื ่ อ งานนิ เ ทศศา 6.
 3. 3. ความหมายของอิ น เทอร์ เ น็ ตอิ น เทอร์ เ น็ ต คื อ อะไร ??? อิ น เตอร์ เ น็ ต คื อ ช่ อ งทางหรื อ เครื อ ข่ า ย ที ่ เ ชื ่ อ มต่ อ คอมพิ ว เตอร์ ทั ้ ง โลกเข้ า ด้ ว ยกั น ให้ สามารถรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล กั น ได้
 4. 4. การเชื ่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในการเชื ่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต ต้ อ งมี องค์ ป ระกอบ ดั ง นี ้1. เว็ บ 2. อุ ป กรณ์ ต ่ อ 3. ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารบราวเซอร์ เชื ่ อ ม เช่ น เชื ่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต
 5. 5. ISPISP คื อ อะไร ??? ISP หรื อ Internet Service Provider คื อหน่ ว ยงานที ่ ใ ห้ บ ริ ก ารเชื ่ อ มต่ อ เข้ า กั บ เครื อข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ทำ า หน้ า ที ่ เ สมื อ นประตู เ ปิ ดการเชื ่ อ มต่ อ ให้ บ ุ ค คลหรื อ องค์ ก รสามารถใช้งานอิ น เตอร์ เ น็ ต ได้
 6. 6. ISP
 7. 7. คำ า ศั พ ท์ ท ี ่ ค วรรู ้ เ กี ่ ย วกั บ อิ น เทอร์ เ น็ ตโปรโตคอล (Protocol) การทำ า งานต่ า งๆ ในอิ น เทอร์ เ น็ ต จะ สอดคล้ อ งกั น ได้ ก ็ ต ้ อ งมี ก ติ ก าที ่ ท ุ ก เครื ่ อ ง ทุ ก โปรแกรม รั บ รู ้ แ ละทำ า ตามเป็ น แบบหรื อ มาตรฐานเดี ย วกั น ทั ่ ว โลก ซึ ่ ง บน อิ น เทอร์ เ น็ ต มี ก ติ ก าเหล่ า นี ้ ม ากมากมาย สำ า หรั บ แต่ ล ะเรื ่ อ ง เรี ย กว่ า “ โปรโตคอล” (protocol)
 8. 8. คำ า ศั พ ท์ ท ี ่ ค วรรู ้ เ กี ่ ย วกั บ อิ น เทอร์ เ น็ ต IP Address ที ่ อ ยู ่ (Address) ของผู ้ ใ ช้ อ ิ น เตอร์ เ น็ ตแต่ ล ะคนจะมีที ่ อ ยู ่ ป ระจำ า เครื ่ อ ง ซึ ่ ง กำ า หนดเรี ย กตั ว เลขระบุ ต ำ า แหน่ ง เช่ น 202.44.202.22
 9. 9. คำ า ศั พ ท์ ท ี ่ ค วรรู ้ เ กี ่ ย วกั บ อิ น เทอร์ เ น็ ตชื ่ อ โดเมน (Domain name) คื อ ชื ่ อ สั ญ ลั ก ษณ์ ท ี ่ ถ ู ก ตั ้ ง ขึ ้ น มา เพื ่ อ ให้ ม นุ ษ ย์ ส ามารถสื ่ อ สารกั น เข้ า ใจได้ รวดเร็ ว และจำ า ได้ ง ่ า ยขึ ้ น เช่ น www.bkkthon.ac.th www.kapook.com
 10. 10. คำ า ศั พ ท์ ท ี ่ ค วรรู ้ เ กี ่ ย วกั บ อิ น เทอร์ เ น็ ต Domain Name System Domain Name System เป็ น กลไกที ่ ท ำ า ให้ ส ามารถใช้ ช ื ่ อ โดเมนแทนการใช้ IP address ในการเข้ า ถึ ง เครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ หน้ า เว็ บ ไซต์ บ นอิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ www.kapook.com 202.183.165.60
 11. 11. คำ า ศั พ ท์ ท ี ่ ค วรรู ้ เ กี ่ ย วกั บ อิ น เทอร์ เ น็ ต URL (Uniform Resource Locator) URL เป็ น การระบุ ว ่ า เราใช้ ล ั ก ษณะการสื ่ อ สารแบบใด/ จากคอมพิ ว เตอร์ ต ั ้ ง อยู ่ที ่ ใ ด และไฟล์ ท ี ่ เ รี ย กนั ้ น ชื ่ อ ว่ า อะไร http://www.bkkthon.ac.th/department.html
 12. 12. คำ า ศั พ ท์ ท ี ่ ค วรรู ้ เ กี ่ ย วกั บ อิ น เทอร์ เ น็ ตเว็ บ ไซต์ เว็ บ ไซต์ โฮมเพจ เว็ บ เพจ เว็ บ เพจ เว็ บ เพจ เว็ บ เพจ เว็ บ เพจ เว็ บ เพจ เว็ บ เพจ เว็ บ เพจ
 13. 13. ประโยชน์ ข องการใช้ อ ิ น เทอร์ เ น็ ต เพื ่ อ การสื ่ อ สาร สามารถเผยแพร่ ข ้ อ มู ล เข้ า ถึ ง คนจำ า นวนมากได้ ท ั ่ ว โลก และสามารถสื ่ อ สารแบบตั ว ต่ อ ตั ว ได้ เป็ น สื ่ อ ที ่ ม ี ค วามทั น สมั ย ทำ า ให้ ภ าพลั ก ษณ์ของบริ ษ ั ท ดู เ ป็ น หนึ ่ ง ทางด้ า นเทคโนโลยี และมี ค วามทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ สามารถรั บ feedback จากกลุ ่ ม เป้ า หมายในเวลาอั น รวดเร็ ว และสามารถวั ด ความนิ ย มของกลุ ่ ม เป้ า หมายจากข้ อ มู ล สถิ ต ิ ใ นแต่ ล ะวั น
 14. 14. การประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ิ น เทอร์ เ น็ ต เพื ่ อ งานนิ เ ทศศาสตร์การส่ ง อี เ มล์ www.hotmail.com www.gmail.com
 15. 15. การประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ิ น เทอร์ เ น็ ต เพื ่ อ งานนิ เ ทศศาสตร์เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ www.facebook.com
 16. 16. การประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ิ น เทอร์ เ น็ ต เพื ่ อ งานนิ เ ทศศาสตร์การสนทนาออนไลน์ www.sanook.com
 17. 17. การประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ิ น เทอร์ เ น็ ต เพื ่ อ งานนิ เ ทศศาสตร์การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล (search engine) www.google.com
 18. 18. การประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ิ น เทอร์ เ น็ ต เพื ่ อ งานนิ เ ทศศาสตร์ว็ บ บอร์ ด หรื อ กระดานข่ า ว www.pantip.com
 19. 19. การประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ิ น เทอร์ เ น็ ต เพื ่ อ งานนิ เ ทศศาสตร์ามบั น เทิ ง /โทรทั ศ น์ แ ละวิ ท ยุ อ อนไลน์ www.teenee.com www.kapook.com
 20. 20. การประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ิ น เทอร์ เ น็ ต เพื ่ อ งานนิ เ ทศศาสตร์องค์ ก รด้ า นสื ่ อ www.truecrop.co.th www.thaitv3.com www.ch7.com www.gmmgrammy.com
 21. 21. ตอบคำ า ถาม ให้ น ั ก ศึ ก ษาบอกชื ่ อ โดเมน (ชื ่ อเว็ บ ไซต์ )เพื ่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นงานนิ เ ทศศาสตร์ ในหั ว ข้ อ ดั ง ต่ อ ไปนี ้3.การส่ ง อี เ มล์4.เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์5.การสนทนาออนไลน์6.การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล7.เว็ บ บอร์ ด หรื อ กระดานข่ า ว8.ความบั น เทิ ง /วิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ: อ อนไลน์ ส่ ง ทางอี เ มล์ น ี ้ น์9.องค์ ก รด้ า นสื ่ อ sarawut_hhh@hotmail.com

×