ความหมาย ความเป็ น มา วิ ว ั ฒ นาการ บทบาทของเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื ่ อ การ       สื ่ อ สาร           อา...
ขอบเขตเนื ้ อ หา  ความหมายของเทคโนโลยี1     สารสนเทศ  วิ ว ั ฒ นาการของสั ง คมและการ2       สื ่ อ สารของมน...
ความหมายของเทคโนโลยี      สารสนเทศ          เทคโนโลยี         (Technology) คื อ การนำ า เอาความรู...
ความหมายของเทคโนโลยี      สารสนเทศ             ข้ อ มู ล              (Data)คื อ ข้ อ เท็ จ...
ความหมายของเทคโนโลยี      สารสนเทศ          สารสนเทศ            (Data)คื อ ข้ อ มู ล ที ่ ผ ่ า ...
ความหมายของเทคโนโลยี      สารสนเทศ        เทคโนโลยี ส ารสนเทศ        (Information Technology)  หมาย...
ความหมายของเทคโนโลยี      สารสนเทศ                   1                   2   4...
ความหมายของเทคโนโลยี     สารสนเทศ        องค์ ป ระกอบ        พื ้ น ฐานของ      เทคโนโลยี ส ารสนเทศ...
วิ ว ั ฒ นาการของสั ง คมและการ            สื ่ อ สารของมนุ ษ ย์                1        ...
พั ฒ นาการของเทคโนโลยี ก าร     สื ่ อ สาร
บทบาท ความสำ า คั ญ และ      ประโยชน์ ข อง เทคโนโลยี         สารสนเทศ  1วั ดเทคโนโลยี ส่ ใ ช้ ใ นการตั ด สิ...
บทบาท ความสำ า คั ญ และ      ประโยชน์ ข อง เทคโนโลยี         สารสนเทศ 22    เทคโนโลยี ส ารสนเทศมี บ ทบาทสำ...
บทบาท ความสำ า คั ญ และ     ประโยชน์ ข อง เทคโนโลยี        สารสนเทศ2.2 การใช้ เ ทคโนโลยี เ ข้ า มาปรั บ เปลี ่ ...
บทบาท ความสำ า คั ญ และ    ประโยชน์ ข อง เทคโนโลยี       สารสนเทศ2.3 การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเปลี ่ ย นรู...
บทบาท ความสำ า คั ญ และ    ประโยชน์ ข อง เทคโนโลยี       สารสนเทศ2.3 การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเปลี ่ ย นรู...
บทบาท ความสำ า คั ญ และ      ประโยชน์ ข อง เทคโนโลยี         สารสนเทศ  2.4 การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการ...
บทบาท ความสำ า คั ญ และ    ประโยชน์ ข อง เทคโนโลยี       สารสนเทศ2.4 การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการดำ า เนิ น ก...
บทบาท ความสำ า คั ญ และ    ประโยชน์ ข อง เทคโนโลยี       สารสนเทศ32  เทคโนโลยี ส ารสนเทศมี บ ทบาทต่ อ การดำ า...
บทบาท ความสำ า คั ญ และ     ประโยชน์ ข อง เทคโนโลยี        สารสนเทศ 323.2 เทคโนโลยี ส ารสนเทศช่ ว ยเสริ ม สร้ ...
บทบาท ความสำ า คั ญ และ     ประโยชน์ ข อง เทคโนโลยี        สารสนเทศ 323.3 เทคโนโลยี ส ารสนเทศช่ ว ยเพิ ่ ม ก...
บทบาท ความสำ า คั ญ และ     ประโยชน์ ข อง เทคโนโลยี        สารสนเทศ 323.4 เทคโนโลยี ส ารสนเทศกั บ สิ ่ ง แวด...
บทบาท ความสำ า คั ญ และ     ประโยชน์ ข อง เทคโนโลยี        สารสนเทศ 323.5 เทคโนโลยี ส ารสนเทศกั บ การป้ อ งกั ...
คุ ณ สมบั ต ิ แ ละความรู ้ พ ื ้ น ฐานทาง    เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ที ่ น ั ก      นิ เ ทศศาสตร์ ค วรมี1. การอ่ า น...
คุ ณ สมบั ต ิ แ ละความรู ้ พ ื ้ น ฐานทาง    เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ที ่ น ั ก      นิ เ ทศศาสตร์ ค วรมี  สามารถใช้...
คุ ณ สมบั ต ิ แ ละความรู ้ พ ื ้ น ฐานทาง     เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ที ่ น ั ก       นิ เ ทศศาสตร์ ค วรมี2. การม...
คุ ณ สมบั ต ิ แ ละความรู ้ พ ื ้ น ฐานทาง      เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ที ่ น ั ก        นิ เ ทศศาสตร์ ค วรมี3. กา...
ตอบคำ า ถาม  ในชี ว ิ ต ประจำ า วั น ตั ้ ง แต่ เ ช้ า จนถึ งเข้1 นอนนั ก ศึ ก ษา มี ค วามเกี ่ ย วข้ อ ง  ากั บ เทคโน...
ความหมาย ความเป็นมา วิวัฒนาการ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ความหมาย ความเป็นมา วิวัฒนาการ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

2,350 views

Published on

นักศึกษาสามารถ download ppt. คาบที่ 2 ได้ที่นี่

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,350
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ความหมาย ความเป็นมา วิวัฒนาการ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

 1. 1. ความหมาย ความเป็ น มา วิ ว ั ฒ นาการ บทบาทของเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื ่ อ การ สื ่ อ สาร อาจารย์ ส ราวุ ฒ ิ จบศรี คณะนิ เ ทศศาสตร์
 2. 2. ขอบเขตเนื ้ อ หา ความหมายของเทคโนโลยี1 สารสนเทศ วิ ว ั ฒ นาการของสั ง คมและการ2 สื ่ อ สารของมนุ ษ ย์ พั ฒ นาการของเทคโนโลยี ก าร3 สื ่ อ สาร บทบาท ความสำ า คั ญ และประโยชน์ ข อง4 เทคโนโลยี ส ารสนเทศ คุ ณ สมบั ต ิ แ ละความรู ้ พ ื ้ น ฐานทาง5 เทคโนโลยี ส ารสนเทศที ่ น ั ก นิ เ ทศศาสตร์ ค วรมี
 3. 3. ความหมายของเทคโนโลยี สารสนเทศ เทคโนโลยี (Technology) คื อ การนำ า เอาความรู ้ ด ้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ม า เป็ น วิ ธ ี ก ารปฏิ บ ั ต ิ แ ละประยุ ก ต์ เ พื ่ อ ช่ ว ยในการทำ า งานหรื อ วิ ธ ี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ อั น ก่ อ ให้ เ กิ ด วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื ่ อ งมื อ เครื ่ อ งจั ก ร หรื อ แม้ ก ระทั ่ ง องค์ ค วามรู ้ ไปใช้ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ เช่ น การสร้ า งเครื ่ อ งมื อเครื ่ อ งใช้ ท ี ่ เ หมาะสม เพื ่ อ อำ า นวยความสะดวก ในการดำ า เนิ น ชี ว ิ ต ของมนุ ษ ย์
 4. 4. ความหมายของเทคโนโลยี สารสนเทศ ข้ อ มู ล (Data)คื อ ข้ อ เท็ จ จริ ง เกี ่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ หรื อ ข้ อ มู ลดิ บ ที ่ ย ั ง ไม่ ผ ่ า นการประมวลผล ยั ง ไม่ ม ี ค วาม หมายต่ อ การนำ า ไปใช้ ง าน ซึ ่ ง ข้ อ มู ล นั ้ น อาจ อยู ่ ใ นหลายรู ป แบบแล้ ว แต่ ค วามจำ า เป็ น ของ การนำ า ไปใช้ ง าน เช่ น ตั ว เลข ตั ว อั ก ษรสั ญ ลั ก ษณ์ รู ป ภาพ เสี ย ง หรื อ ภาพเคลื ่ อ นไหว
 5. 5. ความหมายของเทคโนโลยี สารสนเทศ สารสนเทศ (Data)คื อ ข้ อ มู ล ที ่ ผ ่ า นกระบวนการประเมิ น ผล หรื อจั ด ระบบแล้ ว เพื ่ อ นำ า เสนอในรู ป แบบที ่ เ หมาะ สม มี ค วามหมายและสามารถนำ า ไปใช้ประโยชน์ ไ ด้ โ ดยตรง ตั ว อย่ า งการประมวลผล ข้ อ มู ล เช่ น การจั ด กลุ ่ ม ข้ อ มู ล การจั ด เรี ย ง ข้ อ มู ล การสรุ ป ข้ อ มู ล
 6. 6. ความหมายของเทคโนโลยี สารสนเทศ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information Technology) หมายถึ ง การนำ า ความรู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื ่ อ สร้ า งหรื อ จั ด การกั บ สารสนเทศอย่ า งเป็ น ระบบและรวดเร็ ว โดยอาศั ยเทคโนโลยี ท างด้ า นคอมพิ ว เตอร์ ทั ้ ง นี ้ เ พื ่ อ ให้เกิ ด ประโยชน์ ต ่ อ บุ ค คล กลุ ่ ม บุ ค คล หรื อ องค์ ก ร ทั ้ ง นี ้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศต้ อ งพึ ่ ง พาเทคโนโลยี ด ้ า นการสื ่ อ สารและโทรคมนาคม ซึ ่ งเป็ น วิ ธ ี ท ี ่ จ ะส่ ง ข้ อ มู ล หนึ ่ ง ไปยั ง อี ก ที ่ ห นึ ่ ง เพื ่ อการแลกเปลี ่ ย นหรื อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล และ
 7. 7. ความหมายของเทคโนโลยี สารสนเทศ 1 2 4 3 3 1 6 2 4 5 5 กระบวนการประเมินผล 6ข้อมูล สารสนเทศ
 8. 8. ความหมายของเทคโนโลยี สารสนเทศ องค์ ป ระกอบ พื ้ น ฐานของ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเทคโนโลยี เทคโนโลยี ก ารคอมพิ ว เตอร์ สื ่ อ สารและ โทรคมนาคม
 9. 9. วิ ว ั ฒ นาการของสั ง คมและการ สื ่ อ สารของมนุ ษ ย์ 1 1 ยุ ค สั ง คม การเพาะปลู ก เกษตรกรรม มี ก ารใช้ เกษตรกรรม 2 ยุ ค สั ง คมอุ ต สาหกรรมสั ญ ญาณต่ า งๆ มี ก ารเกิค เศรษฐกินประเทศอัก กฤษ มี เป็ น ยุ ด ปฏิ ว ั ต ิ ใ จ สนเทศ มี ง ารใช้ เทคโนโลยี สอ งจั ก รในการผลิ ต สิญาเ น็ ต การใช้ เ ครื ่ ารสนเทศและอิ น เทอร์ า ความรู ้ แ ปรเปลี ่ ย นมาเป็ น ปั ญ น ค้ 3 ระบบสืเป็ น ยุ ค ขององค์ เค วามสะดวก ่ อสามารถสร้ า งสรรค์ ้ สารคมนาคมมี รี ย นรู สบายมากขึ ้ น สิ ่ ง ต่ า งๆ ได้ มี ก ารประดิ ษ ฐ์ ค อมพิ ว เตอร์ เกิ ดยุ ค สั ง คมข่ า วสาร 4 สั ง คมโลกาภิ ว ั ฒ น์ มี ข ้ อ มู ล 5 สารสนเทศเพิ ่ ม มากขึ ้ น ยุ ค สั ง คมความรู ้ หรื อ สั ง คมฐาน ยุ ค สั ง คมปั ญ ญา ความรู ้ วิ ถ ี
 10. 10. พั ฒ นาการของเทคโนโลยี ก าร สื ่ อ สาร
 11. 11. บทบาท ความสำ า คั ญ และ ประโยชน์ ข อง เทคโนโลยี สารสนเทศ 1วั ดเทคโนโลยี ส่ ใ ช้ ใ นการตั ด สิ นกลไกสำวคื อญ ใน ได้ จ ากเวลาที ารสนเทศเป็ น ใจ กล่ า า คั ผู ้ตั ด สิ น ใจใช้ เ วลามากน้ ณ ค่ าย งใด ถ้อใช้ เค่ า ให้ ก ั บ งาน การสร้ า งคุ อ ยเพี หรื า มู ล วลาน้ อ ยอาจกล่ า วได้ ว ่ า สารสนเทศนั ้ น มี ค ุ ณ ค่ า มาก วั ด ได้ จ ากรายรั บ หรื อ ผลกำ า ไรที ่ ไ ด้ เ พิ ่ ม ขึ ้ น ที ่ เ กิ ดจากการนำ า สารสนเทศไปประยุ ก ต์ ห รื อ ประกอบการตั ด สิ น ใจแล้ ว ทำ า ให้ เ กิ ด การเพิ ่ ม รายได้ ห รื อ ผลกำ า ไรให้ 3กั บ ธุ ร กิ จ ประเมิ น จากความสามารถในการเปรี ย บเที ย บข้ อ4 ล และจั ด การงานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยอั ต โนมั ต ิ มูเช่ น การสั ่ ง ซื ้ อ สิ น ค้ า ที ่ ม ี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศการแจ้ ง เตื อ นสภาวะผิ ด ปกติ ข องราคาหุ ้ น ด้ ว ยการใช้ 5เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ประเมิ น จากผลจากการตั ด สิ น ใจด้ ว ยเทคโนโลยี
 12. 12. บทบาท ความสำ า คั ญ และ ประโยชน์ ข อง เทคโนโลยี สารสนเทศ 22 เทคโนโลยี ส ารสนเทศมี บ ทบาทสำ า คั ญ ในการ เพิ ่ ม ผลผลิ ต ลดต้ น ทุ น2.1 ธุ ร กิ จ สามารถลดต้ น ทุ น ในส่ ว นของอาคารสำ า นั ก งานและ ค่ า จ้ า งของบุ ค ลากรได้ เ ป็ น จำ า นวนมาก ซึ ่ ง ส่ ง ผลในการ ลดต้ น ทุ น ของธุ ร กิ จ 3 4 5 การทำาธุรกรรมทางการเงิน จองตั๋วออนไลน์
 13. 13. บทบาท ความสำ า คั ญ และ ประโยชน์ ข อง เทคโนโลยี สารสนเทศ2.2 การใช้ เ ทคโนโลยี เ ข้ า มาปรั บ เปลี ่ ย นหรื อ ปรั บ ปรุ ง 2 กระบวนการในการทำ า งานทั ้ ง ในภาคอุ ต สาหกรรมและ พาณิ ช ยกรรม 3 4 5 การใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบเครื่องจักรในโรงงาน
 14. 14. บทบาท ความสำ า คั ญ และ ประโยชน์ ข อง เทคโนโลยี สารสนเทศ2.3 การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเปลี ่ ย นรู ป แบบการ 2 บริ ก ารเป็ น แบบกระจาย 3 5 การสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์จากที่บ้านหรือทีทำางาน ่
 15. 15. บทบาท ความสำ า คั ญ และ ประโยชน์ ข อง เทคโนโลยี สารสนเทศ2.3 การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเปลี ่ ย นรู ป แบบการ 2 บริ ก ารเป็ น แบบกระจาย 3 5 การสอบถามข้อมูลแบบออนไลน์ทางระบบอินเทอร์เน็ต
 16. 16. บทบาท ความสำ า คั ญ และ ประโยชน์ ข อง เทคโนโลยี สารสนเทศ 2.4 การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการดำ า เนิ น กิ จ กรรมของ 2 องค์ ก ร 3บบการจัดเก็บข้อมูลภาษีของกรมสรรพามิงานเวชระเบียนของโรงพยาบาล ต 5
 17. 17. บทบาท ความสำ า คั ญ และ ประโยชน์ ข อง เทคโนโลยี สารสนเทศ2.4 การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการดำ า เนิ น กิ จ กรรมของ 2 องค์ ก ร 3 ระบบทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย
 18. 18. บทบาท ความสำ า คั ญ และ ประโยชน์ ข อง เทคโนโลยี สารสนเทศ32 เทคโนโลยี ส ารสนเทศมี บ ทบาทต่ อ การดำ า รง ชี ว ิ ต ประจำ า วั น3.1 ทำ า ให้ เ กิ ด ความสะดวกในการติ ด ต่ อ สื ่ อ สารมากขึ ้ น 4 5
 19. 19. บทบาท ความสำ า คั ญ และ ประโยชน์ ข อง เทคโนโลยี สารสนเทศ 323.2 เทคโนโลยี ส ารสนเทศช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความเท่ า เที ย มใน สั ง คมและการกระจายโอกาส 4 ระบบการรักษาพยาบาลผ่าน 5 การเรียนทางไกล เครือข่ายสื่อสาร
 20. 20. บทบาท ความสำ า คั ญ และ ประโยชน์ ข อง เทคโนโลยี สารสนเทศ 323.3 เทคโนโลยี ส ารสนเทศช่ ว ยเพิ ่ ม การเรี ย นรู ้ ใ นการศึ ก ษา 4 5 สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ ศึกษาด้วยตนเองทาง e-learning
 21. 21. บทบาท ความสำ า คั ญ และ ประโยชน์ ข อง เทคโนโลยี สารสนเทศ 323.4 เทคโนโลยี ส ารสนเทศกั บ สิ ่ ง แวดล้ อ ม 4 5 พยากรณ์อากาศ การตรวจวัดมลภาวะ
 22. 22. บทบาท ความสำ า คั ญ และ ประโยชน์ ข อง เทคโนโลยี สารสนเทศ 323.5 เทคโนโลยี ส ารสนเทศกั บ การป้ อ งกั น ประเทศ 4 5 ระบบเฝ้าระวังภัย
 23. 23. คุ ณ สมบั ต ิ แ ละความรู ้ พ ื ้ น ฐานทาง เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ที ่ น ั ก นิ เ ทศศาสตร์ ค วรมี1. การอ่ า นออกเขี ย นได้ ทางด้ า นไอที สามารถใช้ ค อมพิ ว เตอร์ พ ื ้ น ฐาน การเปิ ด ปิ ด การ 1 บำ า รุ ง รั ก ษาเครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส ่ ว นตั ว การบั น ทึ ก จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว สามารถใช้ ง านสร้ า งเอกสาร จั ด พิ ม พ์ เ อกสาร อย่ า งง่ า ยๆ แทนการเขี ย นด้ ว ยกระดาษ แก้ ไ ข 2 เอกสารที ่ จ ั ด พิ ม พ์ ด ้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ เ อง ลามา รถส่ ง พิ ม พ์ ท างเครื ่ อ งพิ ม พ์ ไ ด้ สามารถใช้ ง านคำ า นวณตั ว เลขพื ้ น ฐานอย่ า งง่ า ยๆ แทนเครื ่ อ งคิ ด เลข ซึ ่ ง อาจใช้ ต ารางคำ า นวณ 3 อย่ า งง่ า ยๆ การใส่ ส ู ต รคำ า นวณพื ้ น ฐาน อย่ า งง่ า ยๆ การแก้ ไ ขข้ อ มู ล และแสดงผลพื ้ น ฐานได้
 24. 24. คุ ณ สมบั ต ิ แ ละความรู ้ พ ื ้ น ฐานทาง เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ที ่ น ั ก นิ เ ทศศาสตร์ ค วรมี สามารถใช้ เ ครื อ ข่ า ย โดยเฉพาะอิ น เทอร์ เ น็ ต ใน การค้ น หาข้ อ มู ล บนเครื อ ข่ า ย เช่ น การเปิ ด ปิ ด4 เว็ บ ไซต์ ท ี ่ ต ้ อ งการ การเรี ย กค้ น คื น ด้ ว ยเครื ่ อ งมื อ ช่ ว ยค้ น หาได้ สามารถใช้ ร ั บ ส่ ง อี เ มล์ การเขี ย นจดหมายในรู ป แบบอี เ มล์ และสามารถส่ ง ไปยั ง ผู ้ ร ั บ ปลายทางที ่5 ต้ อ งการได้ อี ก ทั ้ ง สามารถเปิ ด ตู ้ จ ดหมายที ่ ม ี ผ ู ้ อ ื ่ น ส่ ง มาและเปิ ด อ่ า นได้ สามารถนำ า เสนอผลงานของตนเอง สร้ า งรู ป ภาพ หรื อ6 เขี ย นรู ป ภาพแบบง่ า ยๆ และนำ า เสนอผ่ า นทางจอคอมพิ ว เตอร์ หรื อ อุ ป กรณ์ ฉ าย ภาพแบบแอลซี ด ี ไ ด้
 25. 25. คุ ณ สมบั ต ิ แ ละความรู ้ พ ื ้ น ฐานทาง เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ที ่ น ั ก นิ เ ทศศาสตร์ ค วรมี2. การมี ว ิ ส ั ย ทั ศ น์ แ ละความเข้ า ใจใน เทคโนโลยี พ ื ้ น ฐาน การใช้ เ ทคโนโลยี ก ล้ อ งดิ จ ิ ท ั ล ในการถ่ า ยภาพ ใช้ 1กล้ อ งวิ ด ี โ อใช้ อ ุ ป กรณ์ ส ื ่ อ โสตทั ศ น์ ต ่ า งๆ อุ ป กรณ์ ช ่ ว ยในการเขี ย นข่ า ว การเขี ย นเอกสาร 2จั ด พิ ม พ์ การสื ่ อ สารด้ ว ยโทรสาร สื ่ อ สารข่ า วสารทางโทรศั พ ท์ อิ น เทอร์ เ น็ ต การสร้ า งแบบโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ ตลอดจนการผลิ ต สื ่ อ แบบต่ า งๆ ต้ อ งใช้ เ ทคโนโลยี ท ั ้ ง สิ ้ น นั ก นิ เ ทศศาสตร์ จ ำ า เป็ น ต้ อ งติ ด ตามและเรี ย นรู ้
 26. 26. คุ ณ สมบั ต ิ แ ละความรู ้ พ ื ้ น ฐานทาง เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ที ่ น ั ก นิ เ ทศศาสตร์ ค วรมี3. การมี เ จตคติ ท ี ่ ด ี ต ่ อ เทคโนโลยีสารสนเทศ นั ก นิ เ ทศศาสตร์ ต ้ อ งเป็ น ผู ้ ใ ฝ่ เ รี ย นรู ้ ค้ น หา และ 1 สามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้ ด ้ ว ยตนเองจึ ง เป็ น เรื ่ อ งจำ า เป็ น อี ก ทั ้ ง ต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจว่ า เทคโนโลยี เ หล่ า นี ้ เ ป็ น เพี ย ง เครื ่ อ งมื อ ที ่ จ ะเข้ า มาช่ ว ยในการทำ า งานให้ เ กิ ด 2 ประโยชน์ แ ละความจำ า เป็ น ต่ อ การลงทุ น แต่ ไ ม่ หลงใหลหรื อ มุ ่ ง การใช้ ต ามความนิ ย ม หรื อ เป็ น แฟชั ่ น ตามกั น
 27. 27. ตอบคำ า ถาม ในชี ว ิ ต ประจำ า วั น ตั ้ ง แต่ เ ช้ า จนถึ งเข้1 นอนนั ก ศึ ก ษา มี ค วามเกี ่ ย วข้ อ ง ากั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในด้ า นใดบ้ า2งให้ ต อบมา 5 ข้ อ

×