º´É.=¨ÉÉEòÉÆiÉVÉÒ
={ÉÉJªÉ +hhÉɺÉɽäþ¤É ¨ÉºEÖòVÉÒ
¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä
¸ÉvnùÉÆVɱÉÒ Ê´É¶Éä¹ÉÉÆEò

ºÉiªÉÉSÉÉ {ÉÉ`ö {ÉÖ®úÉ´ÉÉ
Eò®úhÉÉ...
2

Ên 30 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 2014

+hhÉÉÆSªÉÉ ºÉ½þ´ÉɺÉÉiÉÒ±É ®úÉVÉEòÒªÉ, ºÉɨÉÉÊVÉEò, {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò, ¶ÉèIÉÊhÉEò ÊxÉ´Éb÷Eò UôɪÉ...
Ên 30 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 2014

3

º´É. =¨ÉÉEòÉÆiÉVÉÒ ={ÉÉJªÉ +hhÉɺÉɽäþ¤É ¨ÉºEÖòVÉÒ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä
ªÉÉÆSÉÉ +±{É{ÉÊ®úSɪÉ
º´É. =¨ÉÉ...
Ên 30 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 2014

4

“EòɪÉÆ...®Æú.. ¤ÉɤÉÉÆ..... EòºÉÆ EòɪÉÆ...?
¤É®úÆ SÉɱɱɪÉÆ xÉÉÆ....?”
¶ÉäMÉÉÆ´É xÉMÉ®ú {ÉÊ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

30 jan 2014

533 views
406 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
533
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
226
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

30 jan 2014

  1. 1. º´É.=¨ÉÉEòÉÆiÉVÉÒ ={ÉÉJªÉ +hhÉɺÉɽäþ¤É ¨ÉºEÖòVÉÒ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ¸ÉvnùÉÆVɱÉÒ Ê´É¶Éä¹ÉÉÆEò ºÉiªÉÉSÉÉ {ÉÉ`ö {ÉÖ®úÉ´ÉÉ Eò®úhÉÉ®äú ºÉÉ{iÉÉʽþEò Email- karmonnati@gmail.com Mob- 9595351242,9689250410 9422182179 www.karmonnati.blogspot.in ºÉÆ{ÉÉnùEò - ºÉÆiÉÉä¹É ¨ÉvÉÖEò®ú Ë{ÉMɳä,ý ºÉ½þºÉÆ{ÉÉnùEò- ®úË´Épù iÉɪÉbä÷ Postal No.Bld/48/12-14 postal date 31/01/2014 ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò- {ÉÒ.]õÒ {ÉÆÉbä÷ (B¨É.VÉä) ¸ÉvnùÉÆVɱÉÒ Ê´É¶Éä¹ÉÉÆEò MÉÖ¯û´ÉÉ®ú Ên 30 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 2014 {ÉÉxÉä -4 “EòɪÉÆ...®Æú.. ¤ÉɤÉÉÆ..... EòºÉÆ EòɪÉÆ...? ¤É®úÆ SÉɱɱɪÉÆ xÉÉÆ....?” +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EòÉìOÉäºÉ Eò¨Éä]õÒ SÉä ºÉ®úÊSÉ]õhÉÒºÉ ¨ÉÉ.¨ÉÖEÖò±ÉVÉÒ ´ÉɺÉÊxÉEò ªÉÉÆSÉÉ ºÉiEòÉ®ú Eò®úiÉÉÆxÉÉ +hhÉÉ ¸ÉvnùÉ ºÉÖ¨ÉxÉ vÉ®úÉ ¦ÉÒ Ê´É¦ÉÉä®ú ½þÉä SÉÖEòÒ ½þ®ú +ÉÄJÉ +ÉƺÉÚ ¦É®úÒ ZÉÖEòÒ |ɦÉÖʱÉxÉ ½þÉä MɪÉä lÉä =¨ÉÉEòÉÆiÉ ºÉ¨ÉÖSÉÉ ÊVÉ´ÉxÉ Ê¤ÉiÉÉ ¶ÉÉÆiÉ ¶ÉÉÆiÉ ** +xÉ֦ɴÉÉåEòÒ ¤É½þÉäiÉ ¤Éb÷Ò MÉ`ö®úÒ MÉ®úÒ¤ÉÒºÉä +¨ÉÒ®úÒiÉEò {ÉÉ®ú EòÒ ½þ®ú ¤ÉÉiÉ ½þ®ú ¸ÉähÉÒ ºÉä xÉÉiÉÉ, ½þ®ú<ÇEò ºÉä ¤ÉÉiÉ Êxɽþ®úÉiÉä lÉä {ÉÊ®úºlÉÒiÉÒ, ºÉ¤ÉºÉä lÉÒ ¨ÉÖ±ÉÉEòÉiÉ** näùJÉä Eò<Ç {ÉiÉZÉb÷, Eò<Ç ºÉÉ´ÉxÉ ºÉÉäSÉ ¨Éä bÖ÷¤Éä ®ú½þiÉä lÉä ½þ®ú IÉhÉ ´ªÉÉ{ÉEò +xÉ֦ɴÉÉåEòÒ +xÉÖ¦ÉÖiÉÒ ºÉÉnùMÉÒ ¨Éä ®ú½äþ, Mɯû®úÒ ºÉä xÉVÉ®äú lÉÒ +UÖôiÉÒ** +Éä]äõ{É®ú, ´ÉÞIÉ Eäò ÊxÉSÉä ÊxÉ´ÉÉºÉ Eäò ºÉx¨ÉÖJÉ ½þ®ú ¤Ébä÷-UôÉä]äõ ºÉä ¤ÉÉÆ]õiÉä lÉä ´ÉÉä ºÉÖJÉ nÖù:JÉ EÖò¶É±ÉIÉä¨É {ÉÚUôEò®ú, ½þÉlÉ lÉä ¤É]õÉiÉä ‘+hhÉÉ’ ½þ®ú Vɯû®úiɨÉÆnù Eäò EòÉ¨É +ÉiÉä** º´É.=¨ÉÉEòÉÆiÉVÉÒ ={ÉÉJªÉ +hhÉɺÉɽäþ¤É ¨ÉºEÖòVÉÒ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä VÉx¨É: 22 VÉÖxÉ 1946 ¨ÉÞiªÉÖ : 19 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 2014 ¶ÉÉäEòÉEÖò±É : EòÊ´É®úÉVÉ ´ªÉɺÉ, ½þÉì]äõ±É ºÉnùÉxÉÆnù,¶ÉäMÉÉÆ´É,9421470514
  2. 2. 2 Ên 30 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 2014 +hhÉÉÆSªÉÉ ºÉ½þ´ÉɺÉÉiÉÒ±É ®úÉVÉEòÒªÉ, ºÉɨÉÉÊVÉEò, {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò, ¶ÉèIÉÊhÉEò ÊxÉ´Éb÷Eò UôɪÉÉÊSÉjÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®úɺÉÉä¤ÉiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉɨɮÆú¦ÉÉiÉ =¨ÉÉEòÉÆiÉVÉÒ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä º´É. =¨ÉÉEòÉÆiÉVÉÒ ={ÉÉJªÉ +hhÉɺÉɽäþ¤É ¨ÉºEÖòVÉÒ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ªÉÉÆxÉÉ ºÉÉ{iÉÉʽþEò Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä ¦ÉÉ´É{ÉÖhÉÇ ¸ÉvnùÉÆVɱÉÒ EÖò¶É±É, ÊVÉYÉɺÉÖ ¶ÉäiÉEò®úÒ =¨ÉÉEòÉÆiÉ ¤ÉÖ¯ûÆ MɱÉä º´ÉiÉ:SªÉÉ ¶ÉäiÉÉiÉ Eò{ÉɺÉÒSÉä xÉ´ÉÒxÉ Ê¤ÉªÉÉhªÉÉSÉÒ {Éä®úhÉÒ¤ÉɤÉiÉ ºÉÉÆMɱÉÒ ªÉälÉÒ±É =iEÞò¹]õ ¶ÉäiÉEò®úÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¨ÉÉä]äõ ´É {ÉjÉEòÉ®ú EòSÉ®äú ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ näùiÉÉÆxÉÉ
  3. 3. Ên 30 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 2014 3 º´É. =¨ÉÉEòÉÆiÉVÉÒ ={ÉÉJªÉ +hhÉɺÉɽäþ¤É ¨ÉºEÖòVÉÒ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ªÉÉÆSÉÉ +±{É{ÉÊ®úSÉªÉ º´É. =¨ÉÉEòÉÆiÉVÉÒ ={ÉÉJªÉ +hhÉɺÉɽä¤É ¤ÉÖ¯ûÆ MɱÉä þ ªÉÉÆSÉÉ VÉx¨É ¨ÉvªÉ|Énäù¶ÉÉiÉÒ±É ¤ÉÖ®ú½ÉxÉ{ÉÖ®ú ªÉälÉä º´ÉiÉÆjªÉ{ÉÖ´ÉÇ EòɳýÉiÉ Ênù.22 VÉÖxÉ 1946 ±ÉÉ ¤ÉÖ¯ûÆ MɱÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉiÉ ZÉɱÉÉ. iªÉÉÆ SªÉÉ ´Éb÷Ò ±ÉÉÆ SÉä xÉÉÆ´ É ¨ÉºEÖòVÉÒ Ê¤É¯ûVÉÒ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ´É +É<ÇSÉä xÉÉÆ´É ºÉÉè. ªÉ¶ÉÉänùɤÉÉ<Ç ½þÉiÉä. +hhÉÉ ½äþ ¦ÉÉ´ÉÆb÷ɨÉvªÉä ä ÊiɺÉ−ªÉÉ Gò¨ÉÉEòÉÆSÉä ½þÉäiÉä. ´Éb÷ұɤÉÆvÉÂÖSÉÒ xÉÉ´Éä +xÉÖGò¨Éä YÉÉxÉä·É®ú , ®úɨÉEÞò¹hÉ +ºÉÖxÉ EòÊxɹ`ö ¤ÉÆvÉÖSÉä Eò¨É±ÉÉEò®ú +ɽäþ. +hhÉÉÆSÉä |ÉÉlÉʨÉEò ʶÉIÉhÉ xÉMÉ®ú {ÉÊ®ú¹ÉnäùSªÉÉ ¶ÉɳýÉ Gò 3 ¨ÉvªÉä ZÉɱÉä . iªÉÉÆ x ÉÒ ºlÉÉÊxÉEò ¸ÉÒ.MÉ.ʦÉ.¨ÉÖ®úÉ®úEòÉ Ê´ÉtɱɪÉÉiÉ 10 ´ÉÒ {ɪÉÈiÉSÉä ʶÉIÉhÉ PÉäiɱÉä. +hhÉÉÆ x ÉÉ ±É½þÉxÉ{ÉhÉÉ{ÉɺÉÖxÉSÉ ºÉ¨ÉÉVɺÉä´ÉäSÉä ¤ÉɳýEòbÖ÷ PÉ®úÉiÉÖxÉSÉ Ê¨É³ýiÉ MÉä±Éä. VÉä¹`ö ¤ÉÆvÉÖ º´É. YÉÉxÉä·É®úVÉÒ ¤ÉÖ¯ûÆ MɱÉä ªÉÉÆSªÉÉ ®úÉ VÉEòÒªÉ,ºÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê´ÉSÉÉ®úÉSÉÉ |ɦÉÉ´É +hhÉÉÆ´É®ú {Éb÷iÉ Æ MÉä±ÉÉ. iªÉÉiÉÖxÉSÉ ºÉ¨ÉÉVÉEòɪÉÉÇSÉÒ Ênù¶ÉÉ `ö®úiÉ MÉä±ÉÒ. VÉä¹`ö ¤ÉÆvÉÖ º´É. YÉÉxÉä·É®úVÉÒ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ªÉÉÆSÉÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò, ºÉɨÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉEòÒªÉ ´ÉºÉÉ ½þ É ºÉnè ù ´ É ºÉä ´ ÉÉ®ú i É `äö´ÉhªÉÉEò®úÒiÉÉ +hhÉÉÆSÉÒ ¦ÉÖʨÉEòÉ ½þÒ ¨É½þi´É{ÉÖhÉÇ ®úÉʽþ±ÉÒ +ɽäþ. ´Éb÷ Ò ±É ¤ÉÆ v ÉÖ º´É. YÉÉxÉä·É®úVÉÒ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ´É º´É. ®úÉ ¨ÉEÞò ¹hÉ ¤ÉÖ ¯ Æû MɱÉä ªÉÉÆ S ªÉÉ +ÉEòκ¨ÉEò ÊxÉvÉxÉÉxÉÆ i É®ú xÉMÉ®úº Éä ´ Éä S Éä µÉiÉ +hhÉÉÆ x ÉÒ Îº´ÉEòÉ®ú±Éä. {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉiÉÒ±É ºÉƪÉÖCiÉ EÖò]ÖÆõ¤É {ÉvnùiÉÒ Ê]õEòÊ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ iªÉÉxÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä´ÉäºÉÉä ¤ÉiÉSÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò VɤÉɤÉnùÉ®úÒ ¨ÉÉä`öªÉÉ Ê½þ¨ÉiÉÒxÉä ºÉƦÉɳý±ÉÒ. ºÉɨÉÉÊVÉEò, ¶ÉèIÉÊhÉEò, ®úÉ VÉEòÒªÉ iɺÉä S É vÉĘ́ÉEò ºÉä´ÉɦÉÉ´ÉɺÉÉ`öÒ iÉä {ÉÆSÉGòÉä¶ÉÒiÉ ºÉÖ{ÉÊ®úSÉÒiÉ ½þÉiÉä. +hhÉɺÉɽäþ¤ÉÉÆSÉÒ ä ®úɽþhÉÒ +iªÉÆiÉ ºÉÉvÉÒ ½þÉiÉÒ. {É®ÆiÉÖ ä ú iªÉÉÆSªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉÆSÉÒ =ÆSÉÒ iªÉÉÆxÉÒ ¦ÉÖ¹ÉʴɱÉ䱪ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ {ÉnùÉƴɯûxÉ ÊnùºÉÖxÉ ªÉäiÉä. +hhÉÉÆxÉÒ +É{ɱªÉÉ EòɪÉÇEòɳýÉiÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É iÉɱÉÖEòÉ JÉ®äúnùÒ Ê´ÉGòÒ ºÉÆPÉ,¶Éä MÉÉÆ´ÉSÉä ºÉÆSÉɱÉEò {Énù, ¨ÉÉ®úÉäiÉÒ ºÉƺlÉÉxÉ vÉxÉMÉ®ú xÉMÉ®ú,¶ÉäMÉÆÉ´ÉSÉä ʴɷɺiÉ, ¸ÉÒ. ¨ÉºEÖòVÉÒ Ê¤É¯ûVÉÒ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉäSÉä VÉä¹]õ ºÉÆSÉɱÉEò +¶ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ {ÉnùÉÆ´É®ú +É{ɱªÉÉ EòɪÉÉÇ S ÉÉ +ʨÉ]õ `öºÉÉ =¨É]õ´É±Éä±ÉÉ ÊnùºÉÖxÉ ªÉäiÉÉä.¶ÉäMÉÉÆ´ÉSÉä EòiÉÇ´ªÉiÉi{É®ú xÉÉMÉÊ®úEò +ºÉ±ªÉÉxÉä ¶ÉäMÉÉÆ´É ¶ÉÉÆiÉiÉÉ Eò¨Éä]õÒSÉä ºÉnùºªÉ {ÉnùÒ½þÒ iÉä Ê´É®úÉVɨÉÉxÉ ½þÉäiÉä. +hhÉɺÉɽäþ¤É 1988 iÉä 2001 {ɪÉÈiÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É xÉMÉ®ú {É®úÒ¹Énù ºÉnùºªÉ (ºlÉɪÉÒ ºÉʨÉiÉÒ ºÉnùºªÉ) ®úÉʽþ±Éä. iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä 19961997 ªÉÉ EòɱÉJÉÆb÷ÉiÉ iªÉÉÆSÉÒ ¶ÉäMÉÉÆ´É xÉMÉ®úÉvªÉIÉ{ÉnùÒ +Ê´É®úÉävÉ ÊxÉ´Éb÷ ZÉɱÉÒ. +hhÉÉ 199697 ªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉ ¶ÉäMÉÉÆ´ÉSÉä xÉMÉ®úÉvªÉIÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ ±ÉÉì]õ®úÒSªÉÉ 50 ´É¹ÉÇ {ÉÖhÉÇ ZÉɱªÉɨÉÖ³ýä ¨É½þɺÉÉäbiÉ +hhÉÉÆSªÉÉ ÷ ¶ÉÖ¦É ½þºiÉä ¶ÉäMÉÉÆ´É ]õÉ>ðxÉ ½þɱɨÉvªÉä ì ºÉÆ { ÉzÉ ZÉɱÉÒ ½þ É ä i ÉÒ. xÉMÉ®ú É vªÉIÉÉSÉÉ {Énù ¦ ÉÉ®ú ºÉÆ É¦ÉɳýiÉÉÆ xÉÉ iªÉÉÆ xÉÒ ºÉ´ÉÇ MÉÉ´ÉÉSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ PÉb÷´ ÉÖx É +ÉhɱÉÉ. +É{ɱªÉÉ {ÉIÉɺÉÉä¤ÉiÉSÉ Ê´É®úÉävÉÒ {ÉIÉÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ xÉ.{É. ºÉnù ºªÉÉÆ ¶ÉÒ ¨ÉxÉʨɳýÉ´ÉÚ ´É ºÉ±ÉÉäJªÉÉÆSÉä ºÉƤÉvÉ `äö´ÉhªÉÉiÉ iªÉÉÆxÉÉ Ê´É¶Éä¹É |ÉÉÊ´ÉhªÉ ½þÉäiÉä. +hhÉÉÆ S ÉÒ ¦ÉÉ®ú i ÉÒªÉ ®úɹ]ÅõÒªÉ EòÉÄOÉäºÉ {ÉIÉÉʴɹɪÉÒSÉÒ Êxɹ`öÉ |ɶÉƺÉxÉÒªÉ +ɽäþ. ¤ÉÖ¯ûÆ MɱÉä PÉ®úÉhÉä EòÉÄOÉäºÉºÉÉä¤ÉiÉ BEòÊxɹ`ö +ºÉhªÉɨÉÉMÉä +hhÉÉÆSÉÉ ´ÉèSÉÉÊ®úEò ´ÉÉ®ú º ÉÉ ÊnùºÉÖ x É ªÉä i ÉÉä . VÉxɺÉɨÉÉxªÉÉÆʴɹɪÉÒ +É{ÉÖ±ÉEòÒ ´É ºÉ¨ÉÉVɨÉxÉ +É{ɱÉä Eò®úhªÉÉSÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ +ºÉhÉÉ−ªÉÉ +hhÉÉÆ xÉÒ ºÉ±ÉMÉ 10 ´É¹Éæ +ìb÷ MÉhÉä¶É®úÉ´É {ÉÉ]õÒ±É, +vªÉIÉ ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ ÊVɱ½þÉ, EòÉÄOÉäºÉ Eò¨Éä]õÒ ªÉÉÆSªÉÉ xÉäiÉÞi´ÉÉiÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É ¶É½þ®ú EòÉÄOÉäºÉ Eò¨Éä]õÒSÉä +vªÉIÉ {Énù ¦ÉÖ¹ÉʴɱÉä. ºÉɨÉÉÊVÉEò, vÉĘ́ÉEò EòɪÉÉÇiÉ ºÉÉiÉiªÉÉxÉä +zÉnùÉxÉ Eò®úhªÉÉEò®úÒiÉÉ iªÉÉÆSÉÉ xÉä½þ¨ÉÒSÉ {ÉÖføÉEòÉ®ú ®úÉʽþ±ÉÉ +ɽäþ. vÉxÉMÉ®ú xÉMÉ®ú {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É ¨É½þÉnäù´É ¨ÉÆnùÒ®ú ÊVÉhÉÉævnùÉ®úɺÉÉÆ`öÒ iªÉÉÆxÉÒ {ÉÖføÉEòÉ®ú PÉä´ÉÖxÉ ¨ÉÆnùÒ®úÉSÉä EòÉ¨É {ÉÖhÉÇi´ÉÉºÉ xÉä±Éä. vÉxÉMÉ®ú xÉMÉ®ú ªÉälÉä +ɹÉÉføÒ {ÉÉä³ýªÉɺÉÉ`öÒ iªÉÉÆSÉÉ {Éʽþ±ÉÉ ¨ÉÉxÉ ®úÉʽþ±ÉÉ +ɽäþ. ¨ÉÉ®úÉäiÉÒ ºÉƺlÉÉxÉ, vÉxÉMÉ®ú xÉMÉ®ú ªÉälÉä nù®´É¹ÉÔSÉ ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ ú ºÉ{iÉɽþÉSÉä +ɪÉäÉVÉxÉɨÉvªÉä iªÉÉÆSÉÉ ÊºÉ½ÆþÉSÉÉ ´ÉÉ]õÉ ½þÉäiÉÉ. ------ ºÉÖSÉxÉÉ ----ºÉnù®ú ½ Ö þ ʴɶÉä ¹ ÉÉÆ E ò ¸ÉvnùÉÆVɱÉÒ +ÆEò +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý xÉä½þ¨ÉÒSªÉÉ VÉɽþÒ®úÉiÉÒ |ÉEòÉʶÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ xÉɽþÒiÉ. iÉ®úÒ ºÉ¨ÉºiÉ VÉÉʽþ®úÉiÉnùÉ®ú ´É ´ÉÉSÉEòÉÆSÉä ºÉ½þEòɪÉÇ +{ÉäÊIÉiÉ -ºÉÆ{ÉÉnùEò º´É. +hhÉÉÆSÉä ºÉä´ÉɵÉiÉ +Ê´É®úiÉ `äö´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉSÉÒ Ê{ÉføÒ EòiÉÇ´ªÉ®úiÉ. ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉxÉä EòɪÉÉÇSÉÒ ¨ÉnùiÉ ´ÉÉb÷ÉÇ{ÉɺÉÖxÉ xÉMÉ®úÉ{ɪÉÈiÉ, xÉMÉ®úÉ{ÉɺÉÖxÉ Ê´ÉvÉÉxɺɦÉÉIÉäjÉÉ{ɪÉÈiÉ EòɪÉÇ Ê´ÉºiÉÉ®ú Eò®úhªÉÉiÉ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ªÉ¶Éº´ÉÒ `ö®ú±ÉÉ +ɽäþ. PÉ®úÉPÉ®úÉiÉ YÉÉxÉÉSÉÉ Ênù´ÉÉ {ÉÉä½þSÉ´ÉÖxÉ +É{ɱªÉÉ ºÉä´ÉÉEòɪÉÉÇSÉÒ |ÉÊSÉiÉÒ ¶ÉäMÉÉÆ´É {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÉ Ênù±Éä±ÉÒSÉ +ɽäþ.xÉMÉ®úºÉä´ÉäSÉÒ {É®Æú{É®úÉ VÉÉä{ÉɺÉhÉÉ−ªÉÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉSÉÉ ½þÉSÉ +ɶÉÉ´ÉÉnù Ê´ÉvÉÉxɺɦÉÉ IÉäjÉÉ{ɪÉÈiÉ {ÉÉä½þSÉÊ´ÉhªÉÉSÉÉ ´ÉºÉÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉiÉÒ±É ºÉnùºªÉÉÆxÉÒ PÉäiɱÉä±ÉÉ +ɽäþ. +hhÉÉÆSªÉÉ º¨ÉÞiÉÒºÉ ¸ÉvnùÉÆVɱÉÒ ´ÉɽþiÉÉÆxÉÉ iªÉÉÆSÉä EòɪÉÇ EÖò`äö½þÒ lÉÉƤÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ ªÉÉSÉÒ EòɳýVÉÒ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú PÉä<Ç±É ªÉÉiÉ Êiɳý¨ÉÉjÉ ¶ÉÆEòÉ xÉɽþÒ. <Ç·É®ú iªÉÉÆSªÉÉ +Éi¨ªÉÉºÉ ¶ÉÉÆiÉÒ |ÉnùÉxÉ Eò®úÉä ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉSÉÒ +Éä³ýJÉ ½þÒ ºÉÉiÉiªÉÉxÉä ®úÉVÉEòÉ®úhÉÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨½þhÉÖxÉ Eäò±ªÉÉ VÉÉiÉä {É®ÆúiÉÖ ªÉÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉSÉÉ Ë{Éb÷ ½þÉ JÉ−ªÉÉ ºÉ¨ÉÉVɺÉÖvÉÉ®úEòÉSÉÉ +ɽäþ. ½äþ iªÉÉÆSªÉÉ Ê¶ÉIÉhÉIÉäjÉÉiÉÒ±É EòɪÉÉǴɯûxÉ ÊnùºÉÖxÉ ªÉäiÉä. ¤ÉɱɴÉÉb÷Ò iÉä {Énù´ÉÒ{ɪÉÈiÉSÉÉ +¦ªÉɺÉGò¨É ¶ÉäMÉÉÆ´É {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ={ɱɤvÉ ´½þÉ´ÉÉ ªÉÉ =qäù¶ÉÉxÉä ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉxÉä 1983 ºÉɱÉÒ Ê¶ÉIÉhɺÉƺlÉäSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò¯ûxÉ YÉÉxÉÉSÉÉ Ênù´ÉÉ +ÉVɽþÒ iÉä´ÉiÉ `äö´É±ÉÉ +ɽäþ. ¶ÉèIÉÊhÉEò où¹]õªÉÉ ¨ÉÉMÉɺɱÉ䱪ÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉÒ±É ªÉÉ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉxÉä ʶÉIÉhÉ IÉäjÉÉiÉ ¨ÉVÉ±É ¨ÉÉ®úÉ´ÉÒ ½äþ JÉ®úÉäJÉ®úSÉ ´ÉÉJÉÉhÉhªÉÉVÉÉäMÉä +ɽäþ. ¦É±ªÉɦɱªÉÉÆxÉÉ VÉä VɨÉiÉ xÉɽþÒ iÉä ºÉ½þVÉMÉiªÉÉ Eò®úhªÉɨÉvªÉä ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉSÉä ´Éèʶɹ]õ ½äþ ʶÉIÉhÉIÉäjÉÉiÉÒ±É YÉÉxÉnùÉxÉɺÉÉ`öÒ PÉäiɱÉ䱪ÉÉ {ÉÖføÉEòÉ®úÉiÉÖxÉ ÊnùºÉÖxÉ ªÉäiÉä. Ê´ÉÊ´ÉvÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É ºÉ¨ÉÉVɺÉä´ÉÉ®úiÉ +ºÉ±Éä±ÉÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ´ÉètEòÒªÉ, EÞò¹ÉÒ, ʶÉIÉhÉ,ºÉ¨ÉÉVÉEòÉ®úhÉ, ®úÉVÉEòÉ®úhÉ +¶ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ IÉäjÉÉiÉÖxÉ +OÉäºÉ®ú +ɽäþ. ´ÉÞkÉ{ÉjÉÉSªÉÉ ´ÉÞkÉÉÆSÉÒ nùJÉ±É PÉähÉÉ®äú +hhÉÉ ¶ÉäMÉÆÉ´É ¶É½þ®úÉiÉÖxÉ, ÊVɱ½þªÉÉiÉÖxÉ |ÉEòÉʶÉiÉ ½þÉähÉÉ­ªÉÉ ´ÉÞkÉ{ÉjÉÉÆSÉä +hhÉÉ ´ÉÉSÉEò ½þÉäiÉä. ´ÉÞkÉ{ÉjÉÉiÉÖxÉ |ÉEòÉʶÉiÉ ZÉɱÉä±Éä ´ÉÞkÉ ½äþ ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉÉSÉä ´ÉɺiÉ´ªÉ ¨ÉÉÆb÷hÉÉ®äú +ºÉÉ´Éä +ºÉÉ iªÉÉÆSÉÉ +ÉOɽþ +ºÉɪÉSÉÉ. ´ÉÞkÉ{ÉjÉ ½äþ ±É½þÉxÉ ËEò´ÉÉ ¨ÉÉä`äö xɺÉÖxÉ iÉä ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉä nù{ÉÇhÉ +ɽäþ. ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉÒ |ÉÊiɦÉÉ nù¶ÉÇÊ´ÉhªÉÉEò®úÒiÉÉ {ÉjÉEòÉ®ú ´É ºÉÆ{ÉÉnùEò ¨É½þi´ÉÉSÉÒ ¦ÉÖʨÉEòÉ PÉäiÉ +ºÉiÉÉiÉ ªÉÉSÉÒ VÉÉhÉÒ´É +hhÉÉÆxÉÉ ½þÉiÉÒ. ä ºÉÉ{iÉÉʽþEò Eò¨ÉÉæzÉiÉÒSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä xÉ.{É. ¶ÉɳäýSªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSªÉÉ ºÉ¨ÉºªÉɤÉɤÉiÉÒiÉ ´ÉÞkÉ |ÉEòÉʶÉiÉ ZÉɱÉä ½þÉäiÉä.ºÉnù®ú ´ÉÞkÉ ´ÉÉSÉiÉÉSÉ +hhÉÉÆxÉÒ Ê´Ét¨ÉÉxÉ xÉMÉ®úÉvªÉIÉ ´É ¶É½þ®ú EòÉÄOÉäºÉ Eò¨Éä]õÒSÉä +vªÉIÉ +xºÉÉ®ú +½þ¨Énù ʺÉqùÒEòÒ ªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ SÉÉèEò¶ÉÒ Eòä±ÉÒ. ´ÉÞkÉɤÉɤÉiÉSÉÒ SÉÉèEò¶ÉÒ Eò¯ûxÉ iªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSªÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉSÉä ÊxÉ®úÉEò®úhÉ Eò®úhªÉÉEò®úÒiÉÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä. MÉ®úÒ¤É Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ Ê¶ÉIÉhÉɤÉɤÉiÉ ¨ÉnùiÉ Ê¨É³ýhªÉÉEò®úÒiÉÉ ¨É½þi´É{ÉÖhÉÇ ¦ÉÖʨÉEòÉ +hhÉÉÆxÉÒ xÉä½þ¨ÉÒSÉ PÉäiɱÉÒ +ɽäþ. Ê´ÉÊ´ÉvÉ ´ÉÞkÉ{ÉjÉÉÆSªÉÉ ´ÉÞkÉÉÆSÉä +SÉÖEò ´ÉÉSÉEò +hhÉÉ xÉä½þ¨ÉÒ PÉ®úɺɨÉÉä®Òú ±É ÊxɤÉÉÆSªÉÉ ZÉÉb÷ÉJÉɱÉÒ ¤ÉºÉÖxÉ Eò®úÒiÉ +ºÉiÉ. SÉÉèEòºÉ ¤ÉÖvnùÒxÉä ¶ÉäMÉÉÆ´É ¶É½þ®ú {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É ´ÉÞkÉÉSÉä iÉä +Eò±ÉxÉ Eò¯ûxÉ iªÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ ÊxÉ®úÉEò®úhÉ Eò®úhªÉÉEò®úÒiÉÉ ¨É½þi´É{ÉÖhÉÇ ¦ÉÖʨÉEòÉ ¤ÉVÉÉ´ÉiÉ +ºÉiÉ.
  4. 4. Ên 30 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 2014 4 “EòɪÉÆ...®Æú.. ¤ÉɤÉÉÆ..... EòºÉÆ EòɪÉÆ...? ¤É®úÆ SÉɱɱɪÉÆ xÉÉÆ....?” ¶ÉäMÉÉÆ´É xÉMÉ®ú {ÉÊ®ú¹ÉnäùSªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉä{ÉɺÉÖxÉ ‘ºÉ¨ÉÉVɺÉä´ÉäEò®úÒiÉÉ ®úÉVÉEòÉ®úhÉ’ +ÆÊMÉEòÉ®ú±É䱪ÉÉ ¤ÉÖ¯ûÆ MɱÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉiÉÒ±É ºÉnùºªÉÉÆSÉÉ ¶ÉäMÉÉÆ´ÉSªÉÉ ®úÉVÉEòÉ®úhÉɺÉÉä¤ÉiÉ ºÉ¨ÉÉVɺÉä´ÉäiÉ ËºÉ½þÉSÉÉ ´ÉÉ]õÉ ®úÉʽþ±ÉÉ +ɽä þ . ¶Éè I ÉÊhÉEò où¹]õ ª ÉÉ ¨ÉÉMɺɱÉ䱪ÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉÒ±É ªÉÉ ¤ÉÖ¯ûÆ MɱÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉxÉä ʶÉIÉhÉ IÉäjÉÉiÉ ¤ÉɱɴÉÉb÷Ò {ÉɺÉÖxÉ iÉä {Énù´ÉÒ{ɪÉÈiÉ ¨ÉVÉ±É ¨ÉÉ®úÉ´ÉÒ ½äþ JÉ®úÉäJÉ®úSÉ ´ÉÉJÉÉhÉhªÉÉVÉÉääMÉä +ɽäþ. xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSªÉÉ ºÉ´ÉÉÇÊMÉhÉ Ê´ÉEòɺÉÉEò®úÒiÉÉ 1983ºÉɱÉÒ Eèò.{ÉÚ VªÉÊ{ÉiÉÉ ¸ÉÒ. ¨ÉºEÖòVÉÒ Ê¤É¯ûVÉÒ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ ªÉÉ Ê¶ÉIÉhÉ ºÉƺlÉäSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò±ÉÒ. MÉÉ´ÉɺÉÉä¤ÉiÉSÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ Ê¶ÉIÉhÉ MÉÉ´ÉÉiÉSÉ Ê¨É³ýÉ´Éä ªÉÉ Eò®úÒiÉÉ ¨É½þi´ÉÉSÉÒ ¦ÉÖʨÉEòÉ ªÉÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉSÉÒ ®úÉʽþ±ÉÒ +ɽä. VÉÖxªÉÉ Ê{ÉføÒ¨ÉvªÉä ʶÉIÉhÉÉSÉÉ þ +¦ÉÉ´É ½þÉiÉÉ. {É®ÆiÉÖ ªÉähÉÉ−ªÉÉ ¦ÉÉ´ÉÒ ä ú Ê{ÉføªÉÉÆEò®úÒiÉÉ ´Éb÷ұɤÉÆvÉÖ º´É. YÉÉxÉä·É®úVÉÒ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ´É º´É. ®úÉ ¨ÉEÞ ò ¹hÉ ¤ÉÖ ¯ Æû MɱÉä ªÉÉÆ S ªÉÉ JÉÉÆnùªÉɱÉÉ JÉÉÆnùÉ ±ÉÉ´ÉÖxÉ ºÉƪÉÖCiÉ EÖò]ÖÆõ¤É {ÉvnùiÉÒ VÉÉä{ÉɺÉÖxÉ º´É. =¨ÉÉEòÉÆ iÉ ¤ÉÖ ¯ Æû MÉÖ ±Éä ªÉÉÆ xÉÒ ¶Éä M ÉÉÆ ´ ÉSªÉÉ ºÉ´ÉÉÇ Ë MÉhÉ Ê´ÉEòɺÉÉEò®úÒ iÉÉ ¨É½þi´É{ÉÖh ÉÇ ¦ÉÖʨÉEòÉ ¤ÉVÉɴɱÉÒ +ɽäþ. ´Éb÷ұɤÉÆvÉÖ YÉÉxÉä·É®úVÉÒ ¤ÉÖ ¯Æû MɱÉä ´É EòÊxɹ`ö º´É. ®úÉ ¨ÉEÞò¹hÉ ¤ÉÖ¯ Æû MɱÉä ªÉÉÆ SªÉÉ +ÉEòκ¨ÉEò ÊxÉvÉxÉÉxÉÆiÉ®ú½þÒ VÉxɺÉä´ÉäSÉä µÉiÉ +hhÉÉÆxÉÒ +Ê´É®úiÉ ºÉÖ¯û `äö´É±Éä ½þÉäiÉä. +hhÉÉ xÉä ½ þ ¨ ÉÒSÉ PÉ®ú É ºÉ¨ÉÉä ® ú Ò ±É ÊxÉÆ ¤ ÉÉSªÉÉ ZÉÉb÷ÉJÉɱÉÒ ¤ÉºÉÖxÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É xÉÉMÉÊ®úEòÉƶÉÒ ºÉÆ´ÉÉnù ºÉÉvÉiÉ +ºÉiÉ. “EòɪÉÆ . ..®Æ ú . . ¤ÉɤÉÉÆ..... EòºÉÆ EòɪÉÆ...? ¤É®Æú SÉɱɱɪÉÆ xÉÉÆ....?” +¶ÉÒ |Éä¨É³ý SÉÉèEò¶ÉÒ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSªÉÉ {ÉÊ®úSɪÉÉSÉÒ +ɽäþ. {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É ºÉ´ÉǺÉɨÉÉxªÉÉÆSªÉÉ ºÉÖJÉ nÖù:JÉÉiÉ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉxÉä EòvÉÒ½þÒ VÉÉiÉ{ÉÉiÉ xÉ {Éɽþ i ÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉʽþiÉɺÉÉ`öÒ {ÉÖføÉEòÉ®ú PÉäiɱÉÉ. ®äú±´Éä EòÉì±ÉxÉÒ, ʶɴÉÉVÉÒ xÉMÉ®ú, ½þÉä±ÉÉ®ú{ÉÖ®úÉ,vÉxÉMÉ®ú xÉMÉ®ú, <ÈÊnù®úÉ MÉÉÆvÉÒ xÉMÉ®ú, EòÉÄOÉäºÉ xÉMÉ®ú {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉ EÖò`ö±ªÉɽþÒ ±É½þÉxÉ ¨ÉÉä`öªÉÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÒ ¦ÉÉÆbhÉä ºÉÉäbÊ÷ ´ÉhªÉÉEò®úÒiÉÉ +hhÉÉ ÷ xÉä½þ¨ÉÒSÉ {ÉÖfäø +ºÉiÉ. ºÉ´ÉÇ ºÉ¨ÉÉVÉÉ|ÉiÉÒ ¤ÉÖ¯ûÆ MɱÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉiÉÒ±É VÉä¹`öÉÆxÉÒ VÉÒ EòiÉÇ´ªÉiÉi{É®úiÉÉ nù¶ÉÇʴɱÉÒ iÉÒ Ê]õEÖòxÉ ®úɽþÉ´ÉÒ ªÉɺÉÉ`öÒ +hhÉÉ EòɳýVÉÒ PÉäiÉ +ºÉiÉ. iɽþÊºÉ±É ¨ÉvÉÒ±É EòɨÉÉSªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ EÖòhÉÉSÉÉ VÉÉiÉÒSÉÉ nùÉJɱÉÉ +ºÉÉä ´ÉÉ <iÉ®ú EòɽþÒ½þÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ +ºÉÉä, +hhÉÉ º´ÉiÉ: º´ÉJÉSÉÉÇxÉä Ê®úIÉÉiÉ ¤ÉºÉÖxÉ iɽþÊºÉ±É EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ VÉÉ´ÉÖxÉ ºÉ½þEòɪÉÇ Eò®úÒiÉ +ºÉiÉ. ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ ¨ÉÆnùÒ®ú +ºÉÉä, EòÒ, <iÉ®ú EòÉähÉiÉä½þÒ vÉĘ́ÉEò,ºÉɨÉÉÊVÉEò EòɪÉÇ +ºÉÉä, iªÉɨÉvªÉä +hhÉÆÉSÉÉ {ÉÖføÉEòÉ®ú ½þÉ xÉä½þ¨ÉÒSÉ +ºÉɪÉSÉÉ. MÉ®ú Ò ¤É {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú É iÉÒ±É ±ÉMxÉÉÆEò®úÒiÉÉ, +iªÉƺÉƺEòÉ®úÉEò®úÒiÉÉ ¨ÉnùiÉÒSÉÉ ½þÉiÉ näùhªÉɺÉÉ`öÒ +hhÉÉ xÉä½þ¨ÉÒ iÉi{É®ú +ºÉiÉ.JÉäbÖ÷iÉ +ºÉÉä EòÒ, EòɨÉMÉÉ®ú +ºÉÉä, +hhÉÉSÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú{ÉÖºÉ ½þ Ò `ö®ú±Éä±ÉÒ... “EòɪÉÆ...®Æú.. ¤ÉɤÉÉÆ..... EòºÉÆ EòɪÉÆ . ..? ¤É®Æ ú SÉɱɱɪÉÆ xÉÉÆ....?” ºÉ¨ÉÉVÉɨÉvªÉä ºÉMɳýªÉÉƶÉÒ |Éä¨ÉÉxÉä ´ÉÉMÉÉ´Éä. ªÉɺÉÉ`öÒ +hhÉÉ ºÉiÉiÉ EòɪÉÇ®úiÉ +ºÉiÉ.PÉ®úMÉÖiÉÒ ¦ÉÉÆb÷hÉä,{ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É ¦ÉÉÆb÷hÉä ½þÒ PÉ®úÉ ºÉ¨ÉÉä ®úÒ ±É ÊxɤÉÆ É JÉɱÉÒ +hhÉÉSªÉÉ ¨ÉÉMÉÇ n ù ¶ ÉÇ x ÉÉiÉ ºÉÉäb÷±ªÉÉSÉÒ +xÉäEò =nùɽþ®úhÉä +ÉVɽþÒ ÊVÉ´ÉÆiÉ +ɽäþiÉ. ¤ÉÖ¯ûÆ MɱÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉiÉÒ±É VÉä¹`ö ºÉnùºªÉÉÆxÉÒ ®úÉVÉEòÉ®úhÉ Eò®ú i ÉÉÆ x ÉÉSÉ ºÉ¨ÉÉVɺÉä ´ ÉÉ Eò®úh ªÉÉEò®úÒ iÉÉ +hhÉÉÆ ´É®ú ºÉ¨ÉÉVɺÉä ´ Éä SÉÒ VɤÉɤÉnùÉ ®úÒ Ênù±ÉÒ. iÉÒ +hhÉÉÆ x ÉÒ JÉ®úÉäJÉ®úSÉ ªÉ¶Éº´ÉÒ{ÉhÉä {ÉÉ®ú {ÉÉb÷±ÉÒ. ´ É b ÷Ò ± É ¤É Æ v É Ö S ª É É ¨ÉÞiªÉÖxÉÆiÉ®ú +hhÉÉÆxÉÒ ºÉƪÉÖCiÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉªÉ¨É `äö´ÉÚxÉ PÉ®úÉiÉÒ±É ´ªÉ´É½þÉ®ú, Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉ¨ÉÉ®Æú¦É ¨ÉÉä `öªÉÉ VɤÉɤÉnùÉ ®úÒxÉä {ÉÉ®ú {ÉÉb÷±Éä . +hhÉÉÆSÉÒ ¦ÉÖʨÉEòÉ +É{ÉÖ±ÉEòÒSÉÒ ½þÉiÉÒ. ä +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úi ÉÒªÉ EòÉÄOÉäºÉ Eò¨Éä]õÒSÉä ºÉ®úÊSÉ]õhÉÒºÉ iÉlÉÉ EåòpùÒªÉ ¨ÉÆjÉÒ ¨ÉÉ. ¸ÉÒ. ¨ÉÖEÖò±ÉVÉÒ ´ÉɺÉÊxÉEò ºÉɽäþ¤É ªÉÉÆSªÉÉ +ÉʶɴÉÉÇnùÉxÉä ¶ÉäMÉÉÆ´É ¶É½þ®ú ´É {ÉÊ®ú º É®ú É ºÉÉä ¤ ÉiÉ {ÉÖ i ÉhÉä ¸ÉÒ.®úɨÉÊ´ÉVÉªÉ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ªÉÉÆSªÉÉ ¯û{ÉÉxÉä Ê´ÉvÉÉxɺɦÉÉ IÉäjÉÉiɽþÒ ºÉä ´ ÉÉ®ú i É ®ú É ½þ h ªÉÉEò®ú Ò iÉÉ {ÉÖføÉEòÉ®úɺÉÉ`öÒ xÉä½þ¨ÉÒ |ÉÉäiºÉɽþxÉ näùiÉ +ºÉiÉ. iªÉɨÉÖ³äý ®úɨÉÊ´ÉVÉªÉ ¤ÉÖ¯ûÆ MɱÉä ªÉÉÆxÉÒ ¨ÉÉMÉÒ±É ´É¹ÉÔ ®úɹ]ÅõÒªÉ EòÉÄOÉäºÉ {ÉIÉÉÆSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä Ê´ÉvÉÉxɺɦÉÉ ±Éfø´É±ÉÒ. +hhÉÉÆxÉÉ EÖò`ö±ªÉɽþÒ ºÉ¨ÉÉ®Æú¦ÉÉiÉ +ÉƨÉÊjÉiÉ Eäò±Éä +ºÉiÉÉ ºÉÉvÉÒ ®úɽþhÉÒSÉä ´ªÉCiÉÒ¨Éi´É ½äþ xÉä½þ¨ÉÒ |ÉiªÉäEòɱÉÉ +É{ɱªÉÉ{ÉhÉÉSÉä ´ÉÉ]õ É ªÉSÉä . +hhÉÉ xÉä ½ þ ¨ ÉÒ ËxɤÉÉJÉɱÉÒ ¤ÉºÉÖxÉ ºÉ´ÉÉÈSÉä ºÉÖJÉ nÖù:JÉÉSÉä |ɶxÉ ºÉÉäb÷´ÉɪÉSÉä. +hhÉÉ xÉä ½ þ¨ÉÒSÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSªÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉEò®úÒiÉÉ {ÉÖføÉEòÉ®ú PÉäiÉ +ºÉiÉ. iªÉɨÉÖ³äý xÉä½þ¨ÉÒSÉ +hhÉÉ ¤ÉºÉiÉ iÉälÉä xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÒ ´ÉnÇù³ý +ºÉɪÉSÉÒ +ÉVÉ ¨ÉÉjÉ |ÉiªÉäEòɱÉÉ +hhÉÉÆSªÉÉ “EòɪÉÆ...®Æú.. ¤ÉɤÉÉÆ..... EòºÉÆ EòɪÉÆ . ..? ¤É®Æ ú SÉɱɱɪÉÆ xÉÉÆ....?” SÉÒ ½þÉEò BäEòÉ´ÉÒ¶ÉÒ ´ÉÉ]õiÉä {ÉhÉ....+hhÉÉ +ÉVÉ +É{ɱªÉÉiÉ xÉɽþÒ. ½äþSÉ ´ÉɺiÉ´É +ɽäþ. +hhÉÉÆSªÉÉ º¨ÉÞiÉÒÉºÉ Ê´ÉxÉ©É +ʦɴÉÉnùxÉ...! ¶ÉÉäEò ºÉÆnäù¶É iɪÉÉ ºÉ´ÉÉÇi¨ÉEòÉ <Ç·É®úÉ * º´ÉEò¨ÉÇ EÖòºÉÚ¨ÉÉÆSªÉÉ Ê´É®úÉ** {ÉÖVÉÉ Eäò±ÉÒ ½þÉäªÉ +{ÉÉ®úÉ* iÉÉä¹ÉɱÉÉMÉÒ - ºÉÆiÉ YÉÉxÉä·É®ú +É{ÉhÉÉºÉ Eò³ýÊ´ÉhªÉÉiÉ +iªÉÆiÉ nÖù:JÉ ½þÉäiÉ +ɽäþ EòÒ, +ɨÉSÉä ´Éb÷Ò±É ¸ÉÒ =¨ÉÉEòÉÆiÉVÉÒ ¨ÉºEÖòVÉÒ ¤ÉÖ¯ûÆ MɱÉä ªÉÉÆxÉÉ ®úÊ´É´ÉÉ®ú Ênù.19/01/2014 ®úÉäVÉÒ näù´ÉÉYÉÉ ZÉɱÉÒ iªÉÉÆSªÉÉ iÉä®ú´ÉÒSÉÉ EòɪÉÇGò¨É ¶ÉÖGò´ÉÉ®ú Ênù.31 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 2014 ®úÉäVÉÒ `ö®ú±ÉÉ +ɽäþ. näù´Énù¶ÉÇxÉÉSÉÒ ´Éä³ý : ºÉEòɳýÒ 10.30 ´ÉÉVÉiÉÉ ¸ÉÒ.½þ.¦É.{É. MÉÖ¯û´ÉªÉÇ iÉÖEòÉ®ú¨É ¨É½þÉ®úÉVÉ ºÉJÉÉ®úɨÉ{ÉÖ®úEò®ú ªÉÉÆSÉä ÊEòiÉÇxÉÉSÉÉ EòɪÉÇGò¨É ºÉEòɳýÒ 9.00 ´ÉÉVÉiÉÉ ®úʽþ±É. ºlɳý: ¸ÉÒ. ¨ÉºEÖòVÉÒ Ê¤É¯ûVÉÒ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä Ê´ÉtɱɪÉ,¶ÉäMÉÉÆ´É -¶ÉÉäEòÉEÖò±ÉEò¨É±ÉÉEò®ú ¨ÉºEÖòVÉÒ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä (¦ÉÉ>ð) ªÉ¶É´ÉÆiÉnùÉnùÉ ®úɨÉEÞò¹hÉ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ({ÉÖiÉhÉä) ®úɨÉÊ´ÉVÉªÉ YÉÉxÉä·É®ú ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ({ÉÖiÉhÉä) ʶɴÉÉVÉÒ =¨ÉÉEòÉÆiÉ ¤ÉÖ¯ûÆ MɱÉä b÷É.¶ÉɨÉEÖò¨ÉÉ®ú =¨ÉÉEòÉÆiÉ ¤ÉÖ¯ûÆ MɱÉä ì ¶É¶ÉÒEòÉÆiÉ =¨ÉÉEòÉÆiÉ ¤ÉÖ¯ÆûMɱÉä ½äþ {ÉjÉEò ¨ÉɱÉEò ¨ÉÖpùEò ºÉÆ{ÉÉnùEò ºÉÆiÉÉä¹É ¨ÉvÉÖEò®ú Ê{ÉMÉƳäý ªÉÉÆxÉÒ |ÉÊiɦÉÉ +Éì¡òºÉä]õ Ë|É]õºÉÇ, JÉɨÉMÉÉÆ´É ªÉälÉä ¨ÉÖpùÒiÉ Eò¯ûxÉ ½þÊ®ú|ɺÉÉnù, ʶɴÉÉVÉÒ xÉMÉ®ú,¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉÖxÉ |ÉEòÉʶÉiÉ Eäò±Éä +ɽäþ. ½þªÉÉ {ÉjÉEòÉiÉ |ÉEòÉʶÉiÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ±ÉäJÉÉƶÉÒ ºÉÆ{ÉÉnùEò ºÉ½þ¨ÉiÉSÉ +ºÉä xÉɽþÒ. EòÉähÉiÉɽþÒ ´ÉÉnù ¶ÉäMÉÉÆ´É xªÉɪÉɱɪÉÉ+ÆiÉMÉÇiÉ RNI.No. MAHBIL05517/2008

×