22 feb2014

232 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
232
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

22 feb2014

  1. 1. ºÉiªÉÉSÉÉ {ÉÉ`ö {ÉÖ®úÉ´ÉÉ Eò®úhÉÉ®äú ºÉÉ{iÉÉʽþEò Email- karmonnati@gmail.com Mob- 9595351242,9689250410 9422182179 www.karmonnati.blogspot.in Postal No.Bld/48/12-14 postal date ºÉÆ{ÉÉnùEò - ºÉÆiÉÉä¹É ¨ÉvÉÖEò®ú Ë{ÉMɳä,ý ºÉ½þºÉÆ{ÉÉnùEò- ®úË´Épù iÉɪÉbä÷ |ÉMÉ]õÊnùxÉ {ÉÖ®ú´ÉhÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò- {ÉÒ.]õÒ {ÉÆÉbä÷ (B¨É.VÉä) MÉÖ¯û´ÉÉ®ú Ên 22 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ 2014 {ÉÉxÉä -4 ‘nù®ú¤ÉÉ®úÒ ¨ÉÖVÉ®äú’ κ´ÉEòÉ®úhÉÉ®äú +ɱÉä ®úºiªÉÉ´É®ú ¶ÉäMÉÉÆ´ÉEò®úÉÆSÉÉ +ºÉɽþÒ ‘|ÉiÉÉ{É’....!! VªÉÉÆxÉÉ ¶ÉäÉvÉÉ´Éä ±ÉÉMÉɪÉSÉä EÖò`äö... EÖò`ä....?ö iÉä ÊnùºÉiÉÉiÉ +ÉiÉÉ <ÇlÉä- ÊiÉlÉä...! ¶ÉäMÉÉÆ´É Ê´É¶Éä¹É |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ : xÉÖEòiÉÉSÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É ¨ÉvªÉä JÉÖ{É MÉÉVÉÉ-´ÉÉVÉÉ Eò¯ûxÉ VɳýMÉÉÆ´É VÉɨÉÉänù Ê´ÉvÉÉxɺɦÉäSªÉÉ Ê´Ét¨ÉÉxÉ +ɨÉnùÉ®úÉÆSÉÉ VÉxÉiÉÉ nù®ú¤ÉÉ®ú +ɪÉÉäÊVÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ. ZÉÉbÖ÷xÉ ºÉÉ®äú {ÉnùÉÊvÉEòÉ®úÒ , EòɪÉÇEòiÉæ EòɨÉɱÉɽþÒ ±ÉÉMɱÉä. ªÉɺÉÉ`ö Ò ¨ÉÉMÉÒ±É +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ +ɨÉnùÉ®ú ÊxÉvÉÒ SªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ OÉɨÉÒhÉ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É ®úºiªÉÉÆSªÉÉ ¦ÉÖʨÉ{ÉÖVÉxÉ, +É®úÉäMªÉ ºÉä´ÉÉ, ÊEòb÷ÒxÉÒ iÉ{ÉɺÉhÉÒ Ê¶É¤ÉÒ®äú +ɪÉÉäÊVÉiÉ Eò¯ûxÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ÊxɨÉÔiÉÒ ZÉɱÉÒ. {ÉjÉEòÉ®úÉÆSÉä½þÒ ºÉiEòÉ®ú +¶ÉÉSÉ MÉÉÆ´É ®úºiªÉÉ´É®ú +ɪÉÉäÊVÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä´ÉÖxÉ ´ÉÞkÉ{ÉjɺÉÞ¹]õÒ ½þÒ ºÉÉä¤ÉiÉ ®úɽþÒ±É +¶ÉÒ iÉVÉÊ´ÉVɽþÒ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. iªÉÉiÉSÉ ¨ÉÉMÉÒ±É ¨ÉʽþxªÉÉiÉ ®ä±´ÉäSÉä ºÉÆ{ÉÖhÉÇ b÷¤Éä ¦É¯ûxÉ ú ¨ÉÖƤÉ<ÇSÉä ¨ÉènùÉxɽþÒ MÉÉVÉʴɱªÉÉ MÉä±Éä. iªÉÉ´Éä³äýºÉ ºÉ´ÉÇ +ɱɤÉä±É +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý ZÉɱÉä±ÉÉ +ÉxÉÆnù ºÉÖvnùÉ ®äú±´Éä {±ÉÉì]õ¡òɨÉÇ ´É®ú xÉÉSÉÖxÉ ºÉÉVÉ®úÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ. +¶ÉÉ{ÉvnùiÉÒxÉä ºÉMɳýÒEòbä÷ ‘Eò¨É³’ý +ÉxÉÆnùÉxÉä xÉÉSÉÖ ±ÉÉMɱªÉÉSÉä ÊnùºÉÖ ±ÉÉMɱÉä. ¨ÉiÉnùÉ®úºÉÆPÉÉiÉÒ±É ªÉÉ =iºÉɽþ Ò ´É +ÉxÉÆ n ùÒ ´ÉÉiÉÉú´É®úh ÉɨÉÖ ³äý ‘ VÉxÉiÉÉ nù®ú¤ÉÉ®úÉSÉä’ +ɪÉÉäVÉxÉ Eò®úÉ´ÉäºÉä ´ÉÉ]õhÉä EòɽþÒ MÉè®ú xÉ´½þiÉä. ¨ÉMÉ EòɪÉ....? Êxɹ`ö É ´ÉÆ i É EòɪÉÇ E òiÉæ ´É VɤÉɤÉnùÉ®ú {ÉnùÉÊvÉEòÉ−ªÉÉÆSªÉÉ Eò±{ÉxÉÉ ‘¶ÉÉΤnùEò ÊxɪÉÉäVÉxÉÉ’ iÉÖxÉ +ɪÉÉäVÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä iÉä ‘VÉxÉiÉÉ nù®ú¤ÉÉ®úÉSÉä’....! ºÉÉä ¤ ÉiÉÒ±ÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ +É®úÉJÉb÷ªÉÉSÉä xÉä½þ¨ÉÒSÉä MÉÉVÉ®ú ½þÉiÉÉiÉ ½þÉäiÉäSÉ. iªÉÉ ¤É³ýÉ´É®ú {ÉÖÆMÉÒ ´ÉÉVÉä±ÉSÉ ªÉÉSÉÒ ºÉ¨ÉºiÉ nù®ú¤ÉÉ®úÒ ¨ÉxɺɤÉnùÉ®úÉÆxÉÉ JÉÉjÉÒ ½þÒ ½þÉ ä iÉÒ. {É®ÆúiÉÖ ½þÉªÉ ®äú xÉʶɤÉÉ...., ªÉÉ ´Éä³ýä ºÉ MÉÉVÉ®úÉSÉÒ {ÉÆÖMÉÒ ´ÉÉVɱÉÒSÉ xÉɽþÒ. ºÉ´ÉÇjÉ +ÉxÉÆnùÒ +ÉxÉÆnù +ºÉiÉÉÆxÉÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É ´ÉÉʺɪÉÉÆSªÉÉ ¨ÉxÉÉiÉ xÉä¨ÉEÆò EòÉªÉ ºÉÖ¯û +ɽäþ ªÉÉSÉÉ +ÆnùÉVÉ Ê´Ét¨ÉÉxÉ +ɨÉnùÉ®úÉÆxÉÉ +ɱÉÉ xÉɽþÒ. ¶ÉäMÉÉÆ´ÉÉiÉÒ±É EòiÉǤÉMÉÉ®ú, VÉÉMɯûEò {ÉnùÉÊvÉEòÉ−ªÉÉÆ xÉÒ½þÒ +ɨÉnùÉÆ®úÉxÉÉ MÉÉ¡òÒ±É `äö´É±Éä, +ºÉäSÉ ¨½þhÉÉ´Éä ±ÉÉMÉä±É. ªÉɱÉÉSÉ ¨½þhÉiÉÉiÉ ‘MÉÉ´ÉEò®úÒ iÉä ®úÉ´É xÉÉ Eò®úÒ’.!. ªÉɴɯûxÉ Ê´ÉEòÉºÉ +É®ÉúJÉb÷ªÉÉiÉ ®úJÉb÷±É䱪ÉÉ jɺiÉ ´É ºÉÆiÉ{iÉ ¶ÉäMÉÉÆ´ÉEò®úÉÆSÉÉ º{ɹ]õ ºÉÆ n äù ¶ É Ênù º ÉÖ x É ªÉä i ÉÉä EòÒ, ºÉɽäþ¤É..., +ÉiÉÉ iÉ®úÒ ºÉÉ´ÉvÉ ´½þ É... ºÉɨÉÉxªÉ ¨ÉÉhɺÉÉSªÉÉ ºÉ½þxÉʶɱÉiÉäSÉÉ +ÆiÉ {ÉɽÖþ xÉEòÉ. ‘nù®ú¤ÉÉ®úÉ’iÉÖxÉ ®úºiªÉÉ´É®ú ªÉÉ..... ¨ÉÉhɺÉɨÉvªÉä ʨɺɳýÉ...., ¨ÉxÉ VÉÉhÉÖxÉ PªÉÉ..... iÉ®úSÉ ¨ÉiÉä ʨɳýiÉÒ±É.. xÉɽþÒ iÉ®ú +ɽäþSÉ ]õÉ]õÉ.... ¤ÉÉªÉ ¤ÉɪÉ...! ªÉÉ PÉ]õxÉäxÉÆiÉ®ú ¶ÉäMÉÉÆ´ÉEò®ú ¨ÉÉjÉ BEò¨ÉäEòÉÆxÉÉ ºÉÉÆMÉiÉ +ɽäþiÉ.. ªÉ½þ ½èþ ¶ÉäMÉÉÆ´É EòÉ ZÉ]õEòÉ.. ‘ºÉɽþ¤É’ ®äú±´Éä MÉä]õ {Éä +]õEòÉ... !!!
  2. 2. 2 Ên 22 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ 2014 ¶ÉäMÉÉÆ´É-( iÉÉ.|É.) ¶ÉäMÉÉÆ´É ¶É½þ®úÉiÉ |ÉlɨÉSÉ }ªÉÖSÉ®ú +ìCºÉäºÉ ªÉÉ ºÉƺlÉäSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä ºÉ´ÉǦÉɹÉÒªÉ ¨ÉÉZÉÉ +¦ªÉÉºÉ ´É ¨ÉÉZÉä ¦ÉʴɹªÉ ªÉÉ ÊxɤÉÆvÉ º{ÉvÉæSÉä +ɪÉÉäVÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä ½þÉäiÉä ªÉÉ ¤ÉIÉÒºÉ Ê´ÉiÉ®úhÉ |ɺÉÆMÉÒ ¶ÉäMÉÉÆ´É ¶É½þ®Éú iÉÒ±É VÉä ¹ `ö xÉÉMÉÊ®ú Eò Eò´ÉÒ®ú ÉVÉ (vÉ®ú¨ÉEÖò¨ÉÉ®ú) ´ªÉɺÉ, ÊEò¶ÉÉä®ú ʨɸÉÉ, Eå ò pù Ò ªÉ ºÉnù º ªÉ, <Æ]õ®úxÉì¶ÉxÉ±É VÉɪÉÆ]õºÉ OÉÖ{É, ºÉÆVÉªÉ ºÉÉäxÉÉäxÉä ºÉEòɳý |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ, ®úË´Épù iÉɪÉbä÷, ºÉÆiÉÉä¹É Ë{ÉMɳäý, MÉÉè®ú´É EòÉä®äúMÉÉÆ´ÉEò®ú ªÉÉÆSªÉÉ ={ÉκlÉiÉÒiÉ ´É ºÉƺlÉäSªÉÉ ¨ÉÖJªÉÉvªÉÉÊ{ÉEòÉ EòÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ]õÒ±É ªÉÉÆSªÉÉ +vªÉIÉiÉäJÉɱÉÒ ½þÉ EòɪÉÇGò¨É {ÉÉ®ú {Éb÷±ÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉä ºÉÆSÉɱÉxÉ ¶ÉɳäýiÉÒ±É {ÉÉÆbä÷ ¨Éìb÷¨É ªÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä |ÉÉÊ´ÉhªÉ |ÉÉ{iÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ¨ÉÉxªÉ´É®úÉÆSªÉÉ ½þºiÉä |ɨÉÉhÉ{ÉjÉä ´É ¨ÉÉxÉÊSÉx½þ ºÉÖvnùÉ ´ÉÉ]õ{É Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä. ¶ÉäMÉÉÆ´É-( ) ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ ªÉÉ´Éä ³ ýÒ ´ªÉɪÉÉ¨É |ɺÉÉ®ú E ò ¨ÉÆ b÷ ³ ý, ʶɡòÉ ÎC±ÉxÉÒEò ªÉälÉä +¨É®úÉ´ÉiÉÒ ´nùÉ®úÉ ºÉÆSÉÉʱÉiÉ ä ½äþ±{ɱÉÉ<ÇxÉ SÉä iÉɱÉÖEòÉ ºÉÊSÉ´É +¡ò®úÉVÉ JÉÉxÉ, Eìò{]õxÉ VɨÉÒ±É +½þ¨Énù, ªÉÖºÉÖ¡ò iÉlÉÉ b÷ Éì . +ºÉÉäÊ ¶ÉBä ¶ ÉxÉSÉä JÉÉxÉ, +ªªÉÉVÉ JÉÉxÉ, ={ÉÉvªÉIÉ b÷Éì.+ºÉ±É¨É JÉÉxÉ ªÉÉÆ S ÉÉ ´ÉÉfø Ê nù ´ÉºÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ +ºÉ±É¨É <±ÉªÉÉVÉ JÉÉxÉ, ´ÉºÉÒ¨É +½þ¨Énù, EòɪÉÇGò¨ÉÉÆxÉÒ ºÉÉVÉ®úÉ Eò®úhªÉÉiÉ Ê®úªÉÉVÉ JÉÉxÉ, EòÉVÉÒ +ɱÉÉ. ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ ´ªÉɪÉÉ¨É |ɺÉÉ®úEò ¨ÉÆb÷³ý ½äþ±{ɱÉÉ<ÇxÉSªÉÉ JÉÉxÉ +iÉÒEò, Ê®úVÉ´ÉÉxÉ JÉÉxÉ, ¨ÉÉä. ´ÉÉVÉÒnù, {ÉnùÉÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉÆxÉÒ ºlÉÉÊxÉEò ¸ÉÒ ¶Éä.ºÉ±É¨ÉÉxÉ, +ÊVÉºÉ MÉVÉÉxÉxÉ ÊSÉjÉ ¨ÉÆnùÒ®ú ªÉälÉä EäòEò EòÉ{ÉÖxÉ ´É ¶ÉÉ±É ¸ÉÒ¡ò³ý näù´ÉÖxÉ JÉÉxÉ, +É®úÒ¡ò {É]äõ±É, ®ú¶ÉÒnù JÉÉxÉ, ´ÉEòÉ®ú b÷ Éì . +ºÉ±É¨É JÉÉxÉ ªÉÉÆSÉÉ +½þ¨Énù, ®ú¡òÒEò JÉÉxÉ, ´ÉÉfø Ênù´ ÉºÉ ºÉÉVÉ®ú É Eäò±ÉÉ. ªÉÉ´Éä³ýÒ iÉɱÉÖEòÉ+vªÉIÉ Ê´ÉxÉÉänù ¤É¤É±ÉÖ , +®ú ¶ Énù ¨ÉÖ±±ÉÉVÉÒ {É®ú´ÉäVÉ JÉÉxÉ, ºÉɳÖýÆEòä , ¶ÉäJÉ®ú xÉÉMÉ{ÉɱÉ, xÉɪɺÉä ºÉ®ú, b÷Éì. ¶ÉʶÉEòÉÆiÉ VÉÉä¶ÉÒ, +ɺÉÒ¡ò ¨ÉÉä½þ¨Énù, ¨ÉÉä. ¶ÉÉEòÒ®ú, <®ú¡òÉxÉ JÉÉxÉ ªÉÉÆSÉÒ ={ÉκlÉiÉÒ ä ¶ÉEòұɦÉÉ<Ç, ¶É®únù ºÉɳÖÆýEäò, ½þÉiÉÒ. iªÉÉxÉÆiÉ®ú b÷ÉìC]õ®ú ºÉä±ÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä ÊVɱ½þÉvªÉIÉ =¨ÉÉEÆòÉiÉ nÖù¤Éä ªÉÉÆSÉÒ ={ÉκlÉiÉÒ ì ½þÉäiÉÒ. iªÉÉxÉÆiÉ®ú ¡ò®ú¶ÉÒ <Æb÷ÒªÉxÉ b÷Éì. ®úÉVÉä¶É ºÉ®úÉ¡ò b÷Éì. ®úÉVÉä¶É ¤ÉÉ`äö, b÷É. VÉxÉÉÇnùxÉ ´ÉÉxÉJÉbä÷, ÊGòGäò]õ ]õÒ¨ÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä b÷Éì. b÷Éì. xÉ´ÉÉVÉ EÖò®äú¶ÉÒ, b÷Éì.¶ÉʶÉEòÉÆiÉ VÉÉä¶ÉÒ, b÷Éì. ºÉÖÊxÉ±É ì +ºÉ±É¨É JÉÉxÉ ªÉÉÆSÉÉ ºÉiEòÉ®ú SɽþÉEò®ú, b÷É.ì xÉnùÒ¨É, b÷É.ì ºÉÆiÉÉä¹É ʨɸÉÉ, b÷É.ì VɨÉÒ±É b÷É.¡òɯûEò =¨É®ú JÉÉxÉ ªÉÉÆSÉÒ ={ÉκlÉiÉÒ ½þÉäiÉÒ. Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ. ºÉ¦ÉɺÉnùÉÆxÉÒ ºÉÉ{iÉÉʽþEò Eò¨ÉÉæzÉiÉÒSÉÒ ´ÉÉ̹ÉEò ´ÉMÉÇhÉÒ 250 ¯û/- ºÉÆ{ÉÉnùEò ºÉÉ{iÉÉʽþEò Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ, ʶɴÉÉVÉÒ xÉMÉ®ú,¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉÉ {ÉkªÉÉ´É®ú {ÉÉ`ö´ÉÉ´ÉÒ.ºÉÉ{iÉÉ.Eò¨ÉÉæzÉiÉÒSÉä ºÉ¦ÉɺÉnùi´É Eäò´½þÉ{ÉɺÉÖxɽþÒ PÉäiÉÉ ªÉä<DZÉ. +ÊvÉEò ¨ÉÉʽþiÉÒEò®úÒiÉÉ ºÉÆ{ÉEÇò :ºÉÆ{ÉÉnùEò : 9595351242, ‘JÉɪÉÉSÉÆ xÉɽþÒ iÉ®ú MÉɪÉÉSÉÆ Eò¶ÉɱÉÉ?’Eò¨ÉÉæzÉiÉÒSÉÉ ®úÉäJÉ`öÉäEò ¤ÉÉhÉÉ! {É®úJÉb÷ ¤ÉÉiɨªÉɺÉÉ`öÒ ºÉÉ{iÉÉʽþEò Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ ´ÉÉSÉÉ!! |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ : ¶ÉäMÉÉÆ´É ¶É½þ®úÉiÉ ¸ÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ |ÉMÉ]õ ÊnùxÉ ´É MÉÉb÷MÉä¤ÉɤÉÉ VɪÉÆiÉÒ ÊxÉʨÉiªÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ´ÉÉα¨ÉEòÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä´ÉɦÉÉ´ÉÒ ºÉƺlÉÉ ´É VÉxÉVÉÉMÉÞiÉÒ ¤É½Öþ=qäùÊ¶ÉªÉ Ê´ÉEòÉºÉ ºÉƺlÉäSªÉÉ ºÉƪÉÖCiÉ Ê´Ét¨ÉÉxÉää Ênù. 22 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ ´É 23 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ ±ÉÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É ¶É½þ®úÉiÉÒ±É b÷Éì.¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤É +ÉƤÉäb÷Eò®ú SÉÉèEò iÉä ¨ÉÆnùÒ®ú {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉ º´ÉSUôiÉÉ +ʦɪÉÉxÉÉSÉÉ ={ÉGò¨É nùÉäxÉ Ênù´ÉºÉ ®úɤÉʴɱÉÉ. ¶ÉäMÉÉÆ´É xÉMÉ®úÒiÉ ½þÉäiÉ +ºÉ±Éä ± ªÉÉ ¦ÉÉÊ´ÉEòÉÆ x ÉÒ +Énù ¶ÉÇ +Æ Ê MÉEòÉ®ú É ´ÉÉ ½þ É =qù É iiÉ ½äþ i ÉÖ b÷Éä³ýªÉɺɨÉÉä®ú `äö´ÉÖxÉ ºÉƺlÉäSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä nùÉxÉ ´É¹ÉÉÇ{ÉɺÉÖxÉ ºÉÉiÉiªÉÉxÉä ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ä ªÉäiÉ +ɽäþ. ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ´ÉÉα¨ÉEòÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä´ÉɦÉÉ´ÉÒ ºÉƺlÉäSÉä ºÉƺlÉÉ{ÉEò +vªÉIÉ ºÉÖ®äú¶É¦ÉÉ<Ç UôÉ{É®ú´ÉÉ±É ªÉÉÆSªÉÉ |Éä®úhÉäxÉä ½þÉ ={ÉGò¨É ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ºÉ±ªÉÉSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ ¶ÉäMÉÉÆ´É ¶É½þ®ú +vªÉIÉ ¶ªÉÉ¨É fÆøføÉä®úä ªÉÉÆxÉÒ Ênù±ÉÒ. ªÉÉ´Éä ³ ýÒ º´ÉSUô i ÉÉ +ʦɪÉÉxÉÉiÉ ºÉƺlÉäSÉä {ÉnùÉÊvÉEòÉ®úÒ MÉhÉä¶É JÉ®úÉ®äú, MÉÖd÷Ù fÆøføÉ®, ¨ÉÖEäò¶É ä úä SÉÆb÷ɱÉä, +ʦÉVÉÒiÉ SÉÆb÷ɱÉä, ¶ÉÖ¦É¨É JÉ®úÉ®äú, ±ÉɱÉSÉÆnù ¤ÉÉäªÉiÉ, VɨÉxÉɤÉÉ<Ç fÆøføÉä®äú, |ÉÊiɦÉɤÉÉ<Ç SÉÆb÷ɱÉä, VªÉÉäiÉÒ¤ÉÉ<Ç fÆøføÉä®äú, ¶ÉÉä¦ÉɤÉÉ<Ç fÆøføÉä®äú, +¨É®ú fÆøføÉä®äú, |ɶÉÉÆiÉ SÉÆb÷ɱÉä, ®úVVÉÉEò¦ÉÉ<Ç, +½þ ¨ Énù JÉÉxÉ +ÉnùҺɽþ b÷É.¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤É =iºÉ´É ºÉʨÉiÉÒSÉä ì ºÉnùºªÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É xÉÉMÉÊ®úEò ={ÉκlÉiÉ ½þÉiÉä. ä |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ : ¶ÉäMÉÉÆ´É ¶É½þ®úÉiÉ ºÉ´ÉÉænùªÉ |ÉÊiɹ`öÉxÉ, ¸ÉÒ®úÉ¨É xÉMÉ®ú,¶ÉäMÉÉÆ´ÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSªÉÉ +É®úÉäMªÉÉSªÉÉ Ê½þiɺÉÉ`öÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ={ÉGò¨É ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ºÉiÉÉiÉ iªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É ¶É½þ®ú ´É {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É ¨ÉvÉÖ¨Éä½þ, ®úCiÉnùÉ¤É +ºÉhÉÉ−ªÉÉ ¯ûMhÉÉƺÉÉ`öÒ ¨ÉÉä¡òiÉ iÉ{ÉɺÉhÉÒ Ê¶É¤ÉÒ®úÉSÉä +ɪÉÉäVÉxÉ ºÉƺlÉäSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä b÷Éì. ¶É¶ÉÒEÆòÉiÉ VÉÉä¶ÉÒ ªÉÉÆSªÉÉ Ê¶É´ÉÉVÉÒ SÉÉèEò κlÉiÉ ¸ÉÒ ÎC±ÉxÉÒEò ¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉä xÉÖEòiÉäSÉ ºÉÆ{ÉzÉ ZÉɱÉä. ªÉÉ Ê¶É¤ÉÒ®úɨÉvªÉä MÉÉ´É {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É 150 ¯ûMhÉÉÆxÉÒ ºÉ½þ¦ÉÉMÉ PÉäiɱÉÉ ½þÉäiÉÉ. ¨ÉvÉÖ¨Éä½þ ´É ®úCiÉnùÉ¤É +ºÉhÉÉ−ªÉÉ ¯ûMhÉÉÆxÉÒ +É®úÉäMªÉÉSÉÒ EòɳýVÉÒ Eò¶ÉÒ PªÉÉ´ÉÒ ªÉɤÉɤÉiÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ ºÉÖvnùÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä ½þÉiÉä. ºÉƺlÉäSªÉÉ ä ´ÉiÉÒxÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ iÉ{ÉɺÉhÉÒ Ê¶É¤ÉÒ®ú +ɪÉÉäÊVÉiÉ Eäò±ªÉÉ VÉÉiÉÒ±É +¶ÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ ºÉƺlÉÉ+vªÉIÉ ªÉÉÆxÉÒ Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ¶ÉÒ ¤ÉÉä±ÉiÉÉÆxÉÉ Ênù±ÉÒ. ¶ÉäMÉÆÉ´É- |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ- ¶ÉäMÉÉÆ´É ¶É½þ®úÉiÉ EòɪÉÇ®úiÉ +ºÉ±Éä±Éä ºÉ±ÉÒ¨É =¨É®ú ªÉÉÆSÉÒ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ ´ªÉɪÉÉ¨É |ɺÉÉ®úEò ¨ÉÆb÷³ý +¨É®úÉ´ÉiÉÒ ´nùÉ®úÉ ºÉÆSÉÉʱÉiÉ ½äþ±{ɱÉÉ<ÇxÉ ªÉÉ ºÉƺlÉäSªÉÉ ºÉnùºªÉ{ÉnùÒ ¶ÉäMÉÉÆ´É iÉɱÉÖEòÉ +vªÉIÉ Ê´ÉxÉÉänù ºÉɳÖÆýEäò ´É ºÉÊSÉ´É b÷Éì. +ºÉ±É¨É JÉÉxÉ ªÉÉÆSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä ÊxɪÉÖCiÉÒEò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ.
  3. 3. Ên 22 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ 2014 ½þ ª ÉÉ ºÉÆ º lÉÉxÉSªÉÉ PÉ]õxÉä¨ÉvÉäSÉ EòɽþÒ ¨ÉֱɦÉÖiÉ iÉ®úiÉÖnùÒ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä± ªÉÉ +ɽäþ iÉ. iªÉɨÉÖ³äý ºÉƺlÉÉxÉSÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ {ÉÖh ÉÇ ´Éä³ý EòɪÉÉÇ ºÉÉ`öÒ näù iÉä . ®úÉVÉEòÉ®úhÉÉ{ÉɺÉÖxÉ nÖù®ú ®úɽþiÉä. iªÉɨÉÖ ³äý BEò xÉèÊiÉEò |ɦÉÉ´É ¶ÉɺÉxÉÉ´É®ú½þ Ò {Éb÷ ±ÉÉ +ɽäþ . ÊVɱ½þÉÊvÉEòÉ−ªÉÉÆSªÉÉ xÉäiÉÞi´ÉÉiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉʨÉiªÉÉÆSÉÒ ÊxɨÉÔiÉÒ VɺÉä PÉhÉEòSÉ®úÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ, ´ÉɽþiÉÖEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ, ¨É½þ É |ɺÉÉnù ´É ¦ÉÉäVÉxÉ, ¨ÉÉʽþiÉÒ ´É |ɺÉÉ®úhÉ, ±ÉäJÉÉ ´É Ê´ÉkÉ, ºÉÖ®úIÉÉ +¶ÉÉ +xÉäEòÊ´ÉvÉ ºÉʨÉiªÉÉ MÉ`öÒiÉ Eò¯ûxÉ ¶ÉɺÉxÉÉxÉä ºÉÖvnùÉ ¸ÉÓSÉÉ ºÉ¨ÉÉvÉÒ ¶ÉiÉɤnùÒ =iºÉ´É ªÉ¶Éº´ÉÒ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ºÉ½þ¦ÉÉMÉ Ênù±ÉÉ +ɽäþ . ¨ÉÉjÉ |ÉɨÉÉÊhÉEò =qä ù ¶ ÉÉxÉä EòɪÉÇ Eò®úhÉÉ−ªÉÉ ½þªÉÉ ºÉÆ ºlÉÉxÉSªÉÉ ±ÉÉäEò¦ÉÉ´ÉxÉäiÉÖxÉ MÉÉä³ýÉ ½þÉähÉÉ−ªÉÉ BEò, nùÉxÉ ¯û{ɪÉÉÆSªÉÉ ÊxÉvÉÒ{ÉɺÉÖxÉ ä ¨ÉÉä`öªÉÉ |ɨÉÉhÉÉ´É®ú MÉÉä³ýÉ ½þÉhÉÉ−ªÉÉ ä ºÉÆ{ÉkÉÒ´É®ú ¶ÉɺÉxÉÉSÉÉ b÷ Éä³ýÉ +ºÉ±ªÉÉSÉÉ MÉÆv É ªÉä iÉ +ɽäþ . ¶ÉɺÉxÉÉxÉä +¶ÉÉ ºÉƺlÉÉxÉÉÆSªÉÉ EòɪÉÇ 3 ºÉƺEÞòiÉÒiÉÖxÉ ºÉÆOɽþÒiÉ ºÉÆ{ÉkÉÒ´É®ú b÷ É ä ³ ýÉ `ä ö ´ ɱªÉÉ{Éä I ÉÉ +¶ÉÉ ®úÉVÉEòÉ®úhªÉÉÆxÉÒ ºÉƺlÉÉxÉÉSªÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉɱÉÉ VÉ®ú ºÉ®úEòÉ®ú SÉɱÉÊ´ÉhªÉÉºÉ Ênù±Éä iÉ®ú ®úÉVªÉÉSÉÉ EòɪÉÉ{ÉɱÉ]õ Eò®úhªÉÉSÉä +É·ÉɺÉxÉ ºÉÆ ºlÉÉxÉSªÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEòÉÆxÉÒ ¶ÉɺÉxÉɱÉÉ Ênù±Éä +ɽäþ. ºÉvªÉÉSÉä ºÉƺlÉÉxÉSÉä =i{ÉzÉ 60 EòÉä]õÒ +ɽäþ. ¡òCiÉ 13 ]õCEäò ®úCEò¨É {ÉMÉÉ®úÉ´É®ú VÉÉiÉä. ºÉƺlÉÉxÉSÉä 2000 ±ÉÉäEò ¨ÉÉxɺÉä´ÉÒ iÉi´ÉÉ´É®ú 3000 ºÉä´ÉÉvÉÉ®úÒ iÉi´ÉÉ´É®ú ºÉä´ÉÉvÉÉ®úÒ +ɽäþiÉ. ºÉƺlÉÉxÉSÉä 73 ]õCEäò ®úCEò¨É Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEò±{ÉÉÆ´É®ú JÉSÉÇ ½þÉä iÉä . ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆ ºEÞòiÉÒ±ÉÉ xÉEòÉ®úÉi¨ÉEò Uô]õÉ +ºÉÖÚxÉ Eäò´É³ý ÊVÉ´ÉxÉ VÉMÉhÉä , +xÉÖi{ÉÉnùEò +ºÉhÉä, ÊxɹGòÒªÉ ®úɽþhÉä, ]õɳý EÖò]õiÉ ¤ÉºÉhÉä, näùhÉMªÉÉ ¨ÉÉMÉiÉ ®úɽþhÉä. +¶ÉÒ EòɽþÒ º´É¯û{ÉÉSÉÒ |ÉÊiɨÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ vÉĘ́ÉEò ºÉƺlÉÉxÉä +ÉÊhÉ ¨ÉÆnùÒ®äú ½þªÉÉÆSÉÒ ÊnùºÉÖxÉ ªÉäiÉ +ɽä þ . +¶ªÉÉ Ê´É{É®ú Ò iÉ {ÉÊ®úºlÉÒiÉÒ¨ÉvªÉä º´ÉiÉ:SÉä ºÉɨÉlªÉÇ ºÉ¨ÉÉVÉ Ê´ÉEòɺÉɺÉÉ`öÒ ´ÉÉ{ɯûxÉ BEò ºÉÞVÉxÉʶɱÉiÉÉ, Eò±{ÉEòiÉÉ ªÉÉÆSÉÉ +Énù¶ÉÇ ½þªÉÉ ºÉƺlÉÉxÉÉxÉä VÉMÉÉiÉÒ±É iɨÉÉ¨É ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò, vɨÉÇ ºÉƺlÉÉxÉä, +ÉÊhÉ ®úÉVªÉEòiªÉÉȺɨÉÉä®ú ¨ÉÉÆb÷±ÉÉ +ɽäþ.ªÉÉSÉ xÉèÊiÉEò ¤É³ýÉ´É®ú VÉ®ú ®úÉVªÉ¶ÉɺÉxÉ SÉɱɴÉɪɱÉÉ Ênù±Éä iÉ®ú +ɨ½þÒ +iªÉÆiÉ SÉÉäJÉÆnù³ý{ÉhÉä ®úÉVªÉ SÉɱɴÉÖxÉ nùÉJÉ´ÉÖxÉ näù´ÉÚ +ºÉä ´ÉCªÉi´É ¨ÉÆnùÒ®úÉSÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEòÉÆxÉÒ Eäò±Éä +ɽäþ . ¨ÉÆ n ù Ò ®ú {ÉÊ®úº É®ú É iÉÒ±É |ɶÉɺÉxÉÉiÉ {ÉÉ®únù¶ÉÇEòiÉÉ, º´ÉSUôiÉÉ, ÊxÉ]õxÉä]õEäò {ÉhÉÉ ´É =kÉ®únùÉʪÉi´ÉÉSÉÒ ¤ÉÉÆÊvɱÉEòÒ VÉÉä{ÉɺÉhªÉÉSÉÒ {É®Æú{É®úÉ ½þªÉÉ ºÉƺlÉÉxÉÉxÉä VÉMÉɺɨÉÉä®ú ¨ÉÉÆb±ÉÒ ÷ +ɽäþ . ºÉ¨É{ÉÇ hÉ ´ÉÞkÉÒ BEòÉSÉ MÉÉä¹]õÒºÉÉ`öÒ {ÉÖhÉÇ ´Éä³ý EòɪÉÇ Eò®úhÉä. VÉMÉÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÇSÉ MÉÉä¹]õÓSÉÉ +ÉÊhÉ ´ÉºiÉÖS ÉÉ +É{ɱªÉÉ ºÉƺlÉäSªÉÉ ºÉ¨ÉÉÊVÉEò ={ɪÉÉäÊMÉiÉäºÉÉ`öÒ +ÉÊhÉ Ê´ÉEòɺÉɺÉÉ`öÒ EòºÉÉ ={ɪÉÉäMÉ ½þÉä<DZÉ. ½þÉ BEòSÉ vªÉÉºÉ ºÉiÉiÉ `ä ö ´ ÉhÉÉ−ªÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉɱÉÉ +±ÉÉèEòÒEò ¶ÉCiÉÒiÉ ´ÉäMɳýÒ |Éä®hÉÉ VÉÉMÉÞiÉ Eò®úiÉä. +ÉÊhÉ iªÉÉ ú ¶ÉCiÉÒSªÉÉ ¤É³ýÉ´É®ú ±ÉÉäEòEò±ªÉÉhÉÉSÉä EòɪÉÇ PÉbÖ÷xÉ ªÉäiÉä. ½þÒSÉ |ÉÊGòªÉÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É ºÉƺlÉÉxÉEòbÖ÷xÉ ½þÉäiÉ +ɽäþ. ½þªÉÉ ´É¹ÉÔSªÉÉ ºÉ¨ÉÉvÉÒ¶ÉiÉɤnùÒ =iºÉ´ÉɨÉvªÉä Vɴɳý{ÉÉºÉ 10 ±ÉÉJÉ ¦ÉÉÊ´ÉEò nùÉJÉ±É ½þÉäiÉ +ɽäþiÉ. iÉ®ú 2000 ÊnùÆb÷ªÉÉ nùÉJÉ±É ½þÉäiÉ +ɽäþiÉ. ¶ÉäMÉÉÆ´É {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É Ê¶ÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ, Ê´ÉtÉlªÉÉÈSªÉÉ Ënùb÷ªÉɺɽþÒiÉ ªÉäiÉ +ɽäþiÉ. {ÉÆvÉ®úÉ Ênù´ÉºÉÉ{ÉɺÉÖxÉSÉ Ê´ÉtÉlÉÔ +ÉÊhÉ Ê´ÉtÉlÉÕxÉÒSÉÒ ]õɳý¨ÉÞnÆùMÉɺɽþ SÉɱɱÉä ±ÉÒ iɪÉÉ®úÒ +vªÉÉÎi¨ÉEò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ OÉɨÉÒhÉ iɳýÉMÉɳýÉiÉ ¯ûVÉÊ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå ºÉä +ÉäiÉ |ÉÉäiÉ ½þÉä Eò®äú +ÉVÉ ={ÉɺÉxÉÉ* Êxɹ¡ò±ÉÆ ¦ÉÉ´ÉÆ ºÉä Eò®äú <ǹ]õ EòÒ +ÉVÉ ºÉÉvÉxÉÉ* ºÉƺÉÉ®ú EòÉ Eò±ªÉÉhÉ Eò®úxÉä Eäò ʱÉBä ¶ÉäMÉÉÆ´É ¨Éä, |ÉEò]õ ½ÖþB lÉä +ÉVÉ ½þÒ Eäò ÊnùxÉ ºÉÆiÉ MÉVÉÉxÉxÉÉ* ÊxÉ´ÉǺjÉ ®ú½þxÉÉ, VÉÖ]õÉ JÉÉxÉÉ, ºÉ¤ÉÆ ={Énäù¶É ½þÒ lÉÉ, |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ : Ê´ÉÊ´ÉvÉ IÉäjÉÉiÉ +É{ɱÉä EòÉè¶É±ªÉ nùÉJÉ´ÉÖxÉ <iÉ®úÉƺÉÉ`öÒ |Éä®úhÉÉnùɪÉÒ `ö®úhÉÉ−ªÉÉ ´ªÉCiÉÓxÉÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉÒ±É +ÆVÉÚ¨ÉxÉ B <Ǻ±ÉÉ¨É ªÉÉ ºÉƺlÉä´nùÉ®úÉ SÉɱÉhÉÉ−ªÉÉ +Æ V ÉÖ ¨ ÉxÉ =nÖÇ ù VªÉÖÊxÉ+®ú EòÉì±ÉäVÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä ¶ÉÊxÉ´ÉÉ®úÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú näù>ðxÉ MÉÉè®úÊ´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉä. ªÉɨÉvªÉä {ÉjÉEòÉ®ú ¡ò<Ç¨É näù¶É¨ÉÖJÉ ªÉÆÉxÉÉ +ÆVÉÖ¨ÉxÉ ÊVÉ´ÉxÉ {ÉÖ®úºEòÉ®úÉxÉä ºÉx¨ÉÉÊxÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä. ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉiÉ +ɪÉÉäÊVÉiÉ ªÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉSªÉÉ +vªÉIɺlÉÉxÉÒ ºÉƺlÉäSÉä +vªÉIÉ +. ¨ÉVÉÒnù +±ÉÒ ¨ÉÉä½þ¨¨Énù ½äþ ½þÉäiÉä. iÉ®ú |ɨÉÖJÉ +ÊiÉlÉÒ ºÉƺlÉäSÉä ={ÉÉvªÉIÉ ¨ÉÉä. +ÉÊiÉEò {É®ú´ÉäVÉ ÊºÉqùÒEòÒ, |ÉÉSÉɪÉÇ ½þÉVÉÒ ¨ÉÉä. ¶É¡òÒ, ¨ÉÉä. +¶É®ú¡ò, ®úʽþ¨ÉJÉÉì ¦ÉÉ<Ç ºÉ±ÉÒ¨ÉäÉäqùÒxÉ ½þ´ÉɱÉnùÉ®ú ªÉÉÆSÉÒ ={ÉκlÉiÉÒ ½þÉäiÉÒ. ªÉÉ EòɪÉÇ G ò¨ÉÉiÉ {ÉjÉEòÉÊ®úiÉäSªÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú {É]õEòÊ´ÉhÉÉ®äú {ÉjÉEòÉ®ú ´É ¶ÉäMÉÉÆ´É |ÉäºÉ C±É¤ÉSÉä +vªÉIÉ ¡ò½þÒ¨É nä ù ¶É¨ÉÖ J É, +EòÉä ] õ ªÉälÉÒ±É {ÉjÉEòÉ®ú ¨ÉÉä. ºÉ±ÉÒ¨É +½äþ¨Énù JÉÉxÉ +º´ÉÒ ´É +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉSÉÒ Ê´ÉtÉlÉÔ |ÉÊiÉÊxÉvÉÒi´É Eò®úhÉÉ®úÒ ªÉÉSÉ ºÉƺlÉäSÉÒ Ê´ÉtÉlÉÔxÉÒ EÖò. ½Öþ¨Éä®úÉ +É¡ò®úÒxÉ ªÉÉÆxÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ {ÉÖ®ºEòÉ®ú ¨ÉÉxªÉ´É®úÉSªÉÉ ½þºiÉä näù´ÉÚxÉ ú Æ MÉÉè®úÊ´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉä. ªÉÉ´Éä³ýÒ Ê´ÉtÉlÉÔ EÖò. +ɨÉäxÉÉ, EÖò. +É¡ò®úÒxÉ EòÉèºÉ®ú, EÖò. MÉÉèºÉÒªÉÉ, EÖò.¨ÉÉÊ®úªÉÉ ¨ÉèxÉÉVÉ, EÖò. ¶É½þxÉÉVÉ +É®úÉ, ¨ÉÉä.ºÉÉä½þä±É, ¨ÉÉä. +¡ò®úÉäVÉ, ªÉÉÆSªÉÉ ºÉ½þ MÉVÉɱÉÉ OÉÖ{É, ¨É®úÒªÉ¨É OÉÖ{É +ÉÊhÉ ¶É½þxÉÉVÉ OÉÖ{ÉSªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÒ º´ÉÉMÉiÉ ÊMÉiÉä ºÉÉnù®ú Eäò±ÉÒ. ªÉÉSÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉiÉ 10 ´É 12 ´ÉÒSªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ÊxÉ®úÉä{É näùhªÉÉiÉ ºÉÆiÉ EòÉä UÚô ¦ÉÒ xÉÉ ºÉEäò, Ê´É¹ÉªÉ ¦ÉÉäMÉ, ´ÉɺÉxÉÉ* <ȺÉÉxÉ CªÉÉ {ɶÉÖ+Éä {É®ú ¦ÉÒ EÞò{ÉÉ EòÒ, ½þ®ú EÞòiªÉ +´ÉʱɪÉÉ EòÉ ¯û{É, ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÒ +É®úÉ vÉxÉÉ* VÉÉä nùÒxÉÉä Eäò nùÒxɤÉÆvÉÖ lÉä BèºÉä nùªÉÉÊxÉvÉÒ EòÒ, +É+Éä ºÉ¤É Ê¨É±É Eò®ú Eò®äú ¼nùªÉ ¨Éä |ÉÉlÉÇxÉÉ* +ɱÉÉ. ªÉÉ´Éä ³ýÒ ¨ÉÉxªÉ´É®úÉÆSÉÒ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ{É®ú ºÉ¨ÉɪÉÉäÊSÉiÉ ¦ÉɹÉhÉä ZÉɱÉÒiÉ. EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉä |ɺiÉÉÊ´ÉEò ºÉ說Énù <Eò®úɨÉÉäqùÒxÉ ºÉ®ú ªÉÉÆxÉÒ ºÉiEòÉ®ú ¨ÉÖiÉÕSªÉÉ EòɪÉÉÇSÉÉ +ÉføÉ´ÉÉ +ºÉ±É¨É JÉb÷´ÉÉhÉÒ, <Ç©ÉÉxÉ JÉÉxÉ +ÉÊhÉ ºÉ±ÉÒ¨ÉÉäqùÒxÉ ½þ ´ÉɱÉnù É ®ú ªÉÉÆ x ÉÒ ºÉÆ SÉɱÉxÉ ¶Éä.+ɤÉÒnù ºÉ®ú, iÉ®ú +ɦÉÉ®ú +ɨÉÉxÉÉäqùÒxÉ ºÉ®ú ªÉÉÆxÉÒ ¨ÉÉxɱÉä. EòɪÉÇGò¨ÉÉSªÉÉ ªÉ¶Éº´ÉÒiÉäºÉÉ`öÒ VÉÉ´Éänù xÉɨÉÒ, +Gò¨É JÉÉxÉ, ¶Éä. ʤɺ¨ÉÒ±±Éɽþ, ºÉ±ÉÒ¨É +½ä¨Énù, ºÉ®ú þ ¡ò®úÉVÉ JÉÉxÉ, ´ÉɺɨÉÒxÉ ¤ÉÉVÉÒ ªÉÉÆxÉÒ |ɪÉixÉ Eäò±Éä. +ʦÉ.ÊEò¶ÉÉä®úEÖò¨ÉÉ® ®úÉ.ú ʨɸÉÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É 9422183194
  4. 4. Ên 22 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ 2014 4 ¸ÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ ¶ÉäMÉÉÆ´ÉSÉÉ <iÉ®ú ºÉƺlÉÉxÉÉÆxÉÉ |Éä®úEò EòɪÉÇ+Énù¶ÉÇ ¤É̽þMÉÉä±É ˦ÉMÉÉ´É®ú VÉä´½þÉ ºÉÖªÉÉÇSÉÒ ÊEò®úhÉä {Éb÷iÉÉiÉ iÉä´½þÉ iªÉÉiÉÖxÉ =VÉÉÇ ÊxɨÉÉÇhÉ ½þÉiÉä.ºÉÖªÉÉÇSÉä ä EòÉ¨É ºÉƺlÉÉxÉSÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò ¸ÉÒ.BºÉ.BºÉ.{ÉÉ]õÒ±É ªÉÉÆSÉäEòbÖ÷xÉ PÉb÷iÉä . iªÉÉÆ SªÉɨÉÖ ³äý |ÉiªÉä Eò Eò¨ÉÇ S ÉÉ−ªÉɨÉvªÉä =iºÉɽþ ´É SÉèiÉxªÉ¶ÉCiÉÒ VÉÉMÉʴɱÉÒ VÉÉiÉä. ½þÒ ¶ÉCiÉÒ +iÉÒƨÉiÉ: ºÉƺlÉÉi¨ÉEò Ê´ÉEòɺÉɺÉÉ`öÒ {ÉÉä¹ÉEò `ö®úiÉä. ºÉƺlÉäSÉÉ |ÉiªÉäEò Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ºÉä´ÉEò ªÉälÉä Ê´ÉEòÉºÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ +ɽäþ +ºÉä ¨ÉÉxɱÉä VÉÉiÉä . |ÉiªÉä E òÉSªÉÉ ºÉɨÉÖnùÉʪÉEò ®úSÉxÉÉi¨ÉEò EÞòiÉÒiÉÖxÉ ºÉƺlÉäSÉÒ Ê´ÉvÉɪÉEò EòɪÉÇ =¦Éä ®úúɽþiÉä . ±ÉÉäEòºÉä´ÉÉ ½þÉ ºÉƺlÉÉxÉSÉÉ =qä ù ¶ É +ºÉ±ªÉÉxÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEò±{ÉÉÆ S ªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖ x É ºÉƺlÉÉxÉSÉÉ ±ÉÉäEòºÉ½þ¦ÉÉMÉ ¶ÉCiÉÒ ´ÉÉføiÉ +ɽäþ. ºÉ¨ÉÉ®úÉä{É : ºÉɨÉÉÊVÉEò ={ÉGò¨ÉÉiÉÖxÉ ºÉƺlÉÉxÉSÉÉ xÉèÊiÉEò ´É +vªÉÉÎi¨ÉEò |ɦÉÉ´É +ɽä. ªÉälÉÒ±É þ EòɪÉǺÉƺEÞòiÉÒ Ê¶ÉºiÉÒiÉÖxÉ Ê´ÉEòºÉÒiÉ ZÉɱÉÒ +ɽäþ.¨ÉÉxÉ´É ºÉ¨ÉÉVÉɱÉÉ ¨ÉxɶÉÉÆ i ÉÒ Ê¨É³ýÊ´ÉhªÉɺÉÉ`ö Ò ºÉƺlÉÉxÉ ºÉÖªÉÉäM ªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úh É ÊxɨÉÔiÉÒ Eò®úÒiÉ +ɽäþ.Ënùb÷ÒSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ ºÉƺlÉÉEòbÖ÷xÉ ºÉƺEÞòiÉÒ ºÉÆ ´ ÉvÉÇ x É +ÉÊhÉ ®ú É ¹]Å õ Ò ªÉ BEòÉi¨ÉÒiÉäSÉÒ VÉÉä{ÉɺÉxÉÉ ½þÉäiÉä. <±ÉäC]ÅõÉìÊxÉEò ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉÆSÉÉ ´ÉÉ{É®ú Eò¯ûxÉ ºÉƺlÉÉxÉSÉÉ VÉÉMÉÊiÉEò {ÉÉiɳýÒSÉÉ VÉxɺÉÆ {ÉEÇòºÉÉvɱÉÉ VÉÉiÉÉä þ . ºÉÆ º lÉÉxÉSªÉÉ ºÉ´ÉÇ S É |ÉEòÉ®úSªÉÉ ºÉÉʽþiªÉɨÉvÉÒ±É ¶É¤nù +xÉ ¶É¤nù ºÉiªÉÉSªÉÉ EòºÉÉä]õÒ´É®ú +ÉvÉÉ®ú±Éä±ÉÒ +ɽäiÉ. ºÉƺlÉÉxÉSÉÉ þ Ê´ÉEòÉºÉ ºÉÆ º lÉÉSªÉÉ Eò ɪ ÉÇ ºÉ Æ º EÞ òi É Ò¨ ÉvÉ Ö x É ¨ÉÉxÉ´ÉÊxɨÉÔiÉ ºÉɨÉÉÊVÉEò ºÉÆ{ÉkÉÒ, +ÉÌlÉEò, ¤ÉÉèvnùÒEò, ¶ÉèIÉÊhÉEò Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉä iÉ +ɽäþ.+ʱÉEòbä÷ ®úÉVÉÊxÉiÉÒ vɨÉÉÇSÉÉ +É¸ÉªÉ PÉä´ÉÚxÉ +É{ɱÉä +κiÉi´É Ê]õEò´ÉÚxÉ +ɽäþ. {ÉhÉ ºÉÆ º lÉä x Éä vɨÉÇ ®úÉVÉEòÉ®úhÉÉ{ÉɺÉÖxÉ +ʱÉ{iÉ ®úÉ Ê½þ ± ªÉÉxÉä ®úÉ VÉEòÒªÉ ¶ÉCiÉÓxÉÉ +É{ɱÉÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉ xÉÉånù´ÉÖxÉ EòɪÉÉǨÉvªÉä EÖò`ö±ÉÒ½þÒ fø´É³ýÉfø´É³ý Eò®úhªÉÉSÉä vÉÉb÷ºÉ ½þÉäiÉ xÉɽþÒ. ¨ÉÉä ` ö ª ÉÉ vÉĘ́ÉEò ºÉÆ º lÉÉxÉÉÆ x ÉÉ ®ú É VÉÉ¸ÉªÉ Ê¨É³ýɱªÉÉxÉä iÉÒ ¸ÉÒ¨ÉÆiÉ ZÉɱÉÒ. ¸ÉÒ¨ÉÆiÉÒºÉÉä¤ÉiÉSÉ iªÉÉ vÉĘ́ÉEò ºlɳýÉÆSÉä {ÉÉÊ´ÉjªÉ vÉÉäCªÉÉiÉ ªÉähªÉÉSÉÒ Ê¦ÉiÉÒ ÊxɨÉÉÇhÉ ZÉɱÉÒ. ¸ÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ ºÉƺlÉÉxÉ ¨ÉvªÉä +¶ÉÉ |ÉEòÉ®úSÉÉ º{ɶÉÇ xɺɱªÉÉxÉä ½ä þ ºÉÆ º lÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉɨÉvªÉä =SSÉ xÉèÊiÉEò, +vªÉÉÎi¨ÉEò ºÉɨÉlªÉÇ Ê]õEò´ÉÚxÉ +ɽäþ. ºÉ¨ÉÉVÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ´É ºÉƺEÂòiÉÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉɺÉÉä¤ÉiÉ ®äÉú VÉMÉÉ®ú Þ ÊxɨÉÔiÉÒ {ɪÉÉÇ ´ É®úhÉ ºÉÆ®úIÉhÉ,+É®úÉ ä MªÉ, ʶÉIÉhÉ <iªÉÉnùÒ ¨ÉÉxÉ´ªÉ ¶ÉÉJÉɨÉvªÉä ºÉÆ º lÉÉxÉEòbÖ ÷ x É ¨ÉÉä ± ÉÉSÉÒ EòɨÉÊMÉ®úÒ ½þÉäiÉ +ɽäþ. ½äþ EòɪÉÇ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSªÉÉ xÉÉ´ÉÉxÉä EòɽþÒ º´ÉÉlÉÔ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉƺEÞòiÉÒ ´É ¨ÉÉiÉÒ±ÉÉ ±ÉÉäEò ¨ÉÆnùÒ®úÉSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ËEò´ÉÉ {ÉÉä¹ÉEò +ºÉä +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý ½þªÉÉ +xªÉ ={ÉGò¨É Eò¯ûxÉ ±ÉÉäEò¦ÉÉ´ÉxÉäSÉÉ MÉè®ú ¡òɪÉnùÉ PÉä h ªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ Eò®ú i ÉÉiÉ.ºÉÆ º lÉÉxÉSÉÒ EòɪÉÇ{ÉvnùiÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉÉSªÉÉ,näù¶ÉÉSªÉÉ, ºÉ´ÉÉÇSªÉÉ =zÉiÉÒSªÉÉ ½äþiÉÖxÉä +ɽäþ. ºÉƺlÉÉxÉSÉÒ EòɪÉÇ {ÉvnùiÉÒ, Ê´ÉSÉÉ®ú¶Éè±ÉÒ, ªÉÉÆxÉÉ +vªÉÉi¨ÉÉSÉä ÊxÉκºÉ¨É +Êvɹ]õÉxÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý ºÉƺlÉÉxÉEòbÖ÷xÉ EòÉähÉiÉä½þÒ EòɪÉÇ ÊxÉnùÉæ ¹É |ÉEòÉ®úSÉä ½þÉiÉä.½þÉ ºÉƺlÉÉxÉSÉÉ +Énù¶ÉÇ ä ºÉ´ÉÉÈxÉÒ PÉähªÉɺÉÉ®úJÉÉ +ɽäþ. ºÉƺlÉÉxÉSÉÒ =kÉ®úÉäkÉ®ú |ÉMÉiÉÒ ¸ÉÒ ºÉÆ iÉ MÉVÉÉxÉxÉ ½þÉäiÉ ®úɽþÒ±É. +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉÉiÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSÉÒ JÉÉVÉMÉÒ ¨ÉÆ nùÒ®äú MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þ É ®ú É VÉ +ÉÊhÉ EòɪÉÇ{ÉvnùiÉÒ : ¸ÉÒ ºÉƺlÉÉxɺÉÉ®úJªÉÉ vÉĘ́ÉEò ºÉÆiÉ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ ®úÉVÉÉÆ SÉÒ ºlɳýÉSÉÒ ÊxÉiÉÉÆiÉ +ɴɶªÉEòiÉÉ JÉÉVÉMÉÒ ¨ÉÆ n ù Ò ®äú +Éfø ³ Úý xÉ Æ +ɽäþ. ªÉäiÉÉiÉ.où¹]õÉiÉ Ê¨É³ýɱÉÉ ËEò´ÉÉ |ÉMÉiÉ ªÉÖ M ÉÉiÉ +xÉÖ¦ÉÂÖiÉÒ ZÉɱÉÒ +ºÉä ¨½þhÉÚxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ´ªÉ´ÉºlÉÉ ½þÒ ¨ÉÉä`öªÉÉ ¨ÉÆnùÒ®úÉSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ |ɨÉÉhÉÉiÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ¤ÉɤÉÒEòbä +ɱÉÒ +ºÉä iªÉÉ JÉÉVÉMÉÒ ¨ÉÆnùÒ®ú +iªÉÉEò̹ÉiÉ ZÉɱÉÒ +ɽäþ. |ɨÉÖJÉÉEòbÖ÷xÉ ºÉÆÉMÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. vÉĘ́ÉEò ºlɳý +ÉÊhÉ ºlɳýɶÉÒ EòɽþÒ ¨ÉÆnùÒ®äú PÉ®úÉiÉSÉ +ɽäþiÉ. Æ +ºÉhÉÉ−ªÉÉ ºÉƺEòÉ®úhÉÉSÉÒ +ÉVÉ ¨ÉÆ nù Ò ®úÉ SªÉÉ ±É½þ É xÉ ¨ÉÉä `öªÉÉ Eò¨ÉÒ +Éfø³ýiÉä. ºÉ¨ÉÉVÉ´ªÉ´ÉºlÉäiÉ |ɨÉÉhÉÉxÉÖºÉÉ®ú {ÉÖVÉxÉ, +SÉÇxÉ, ±ÉÉä{É {ÉÉ´ÉiÉ +ºÉ±Éä±ÉÒ xÉèÊiÉEòiÉÉ MÉVÉÉxÉxÉ Ê´ÉVÉªÉ OÉÆlÉÉSÉä {ÉÉ®úɪÉhÉ ¶Éä M ÉÉÆ ´ É ºÉÆ ºlÉÉxÉ ºÉÉ®úJ ªÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ªÉÉ{ÉèEòÒ EòɽþÒ vÉĘ́ÉEò, +vªÉÉÎi¨ÉEò ºlɳýÉSªÉÉ ¨ÉÆÊnù®ú |ɨÉÖJÉ º´ÉʽþiÉɺÉÉ`öÒ ¸ÉÒ Æ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ {ÉÖx½þÉ =ÆSÉ ½þÉäiÉ MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSªÉÉ JÉÉVÉMÉÒ +ɽäþ. ¸ÉÒ ºÉÆiÉ MÉVÉÉxÉxÉ ¨ÉÆnùÒ®úÉSÉÉ ´ÉÉ{É®ú Eò®úiÉ +ºÉ±ªÉÉSÉä +Éfø³ýiÉä. MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSÉä ¡òÉä]õÉ ä, Eìò±Éåb÷®ú, nèùxÉÆnùÒxÉÒ, {ÉÉälÉÒ, ªÉÉÆSÉä |ÉEòɶÉxÉ Eò¯ûxÉ ´ªÉ´ÉºÉÉʪÉEòoù ¹ ]õÒ xÉä Ê´ÉGòÒ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ¨ÉÉä¡òiÉ VÉÉMÉÉ ´É ¤ÉÉÆvÉEòɨÉɺÉÉ®úJÉä +ɴɶªÉEò iÉä ºÉɽþÒ iªÉ näù h ÉMÉÒ º´É¯û{ÉÉiÉ Ê¨É³ý´ÉÚ xÉ ¨ÉÆnùÒ®úÉSÉÒ ¤ÉÉÆvÉhÉÒ Eò®ú h ªÉÉiÉ ªÉä i Éä . MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSªÉÉ |ÉÊiɨÉäSÉÉ nÖù¯û{ɪÉÉäMÉ º´ÉÉlÉÉǺÉÉ`öÒ ½þÉä>ð xɪÉä +¶ÉÒ +{ÉäIÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. ºÉƺlÉÉ +É{ɱÉÒ ={ɪÉÉäÊMÉiÉÉ VªÉÉ {ÉvnùiÉÒxÉä ºÉ¨ÉÉVÉɨÉvªÉä {ÉÉä ½ þ S ÉÊ´ÉhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ Eò®ú i Éä . iªÉÉSÉ ºÉ¨ÉÉÆ i É®ú où¹]õÒEòÉäxÉÉxÉä vÉĘ́ÉEò ]Åõº]õxÉÒ iªÉÉSÉÒ ±ÉÉä E ò={ɪÉÉä Ê MÉiÉÉ, ºÉ¨ÉÉVÉÉä{ɪÉÉäMÉÒ, ÊxÉ´ªÉǺÉxÉÒ{ÉhÉÉ, º´ÉSUôiÉäSÉÒ |Éä®úhÉÉ, VÉxɨÉÉxɺÉÉiÉ VÉÉMÉÞiÉ Eò®úhÉä +ÉÊhÉ ºÉkÉäSÉÉ {É趪ÉÉSÉÉ =x¨ÉÉnù ½þÉä´ÉÚ xÉ näùiÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ={ɪÉÉäMÉÒ {Éb÷hÉä ½þªÉÉ |Éä®hÉÉ ú ¨ÉÉxÉ´ÉɨÉvªÉä Ê´ÉEòºÉÒiÉ Eò®úhªÉÉSÉä ºÉɨÉlªÉÇ vÉĘ́ÉEò ]Åõº]õ¨ÉvªÉä +ɽäþ. ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ VÉ®ú ºÉIÉ¨É +ÉÊhÉ =±½þɺÉÒ +ºÉä±É iÉ®ú vÉĘ́ÉEò ]Åõº]õSªÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉä{ɪÉÉäÊMÉiÉäSÉä {ÉÊ®úhÉÉ¨É ÊnùºÉÖxÉ ªÉäiÉÒ±É. SÉÆ M ɳý´ÉÉnù +ÉÊhÉ ¦ÉÉèÊiÉEò ºÉÖJÉÉSªÉÉ ¨ÉÉMÉä vÉÉ´ÉÖxÉ lÉEò±É䱪ÉÉ ¨ÉÉxÉ´ÉVÉÉiÉÒºÉ ½þÒ +xÉÖ¦ÉÖiÉÒ ªÉäiÉä EòÒ, ºÉÆiÉSÉÊ®újÉä {ÉÊ®ú{ÉÖhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ VÉMÉhªÉÉSÉÉ ºÉÆnäù¶É näùiÉÉiÉ. ʶÉEòÉ´ÉÖ |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ {ÉÉʽþVÉä {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ IÉäjÉÉiÉ EòÉ¨É Eò®úhªÉÉSÉÒ +É´Éb÷ +ºÉhÉÉ−ªÉÉÆEò®úÒiÉÉ ºÉÖ´ÉhÉǺÉÆvÉÒ, iÉɱÉÖEòÉ ÊxɽþɪÉ, ʶÉEòÉ´ÉÖ |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ {ÉÉʽþVÉäiÉ. <ÇSUÖôEòÉÆxÉÒ +ÊvÉEò ¨ÉÉʽþiÉÒ Eò®úÒiÉÉ ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÉvÉÉ´ÉÉ. ºÉÆ{ÉÉnùEò :ºÉÉ{iÉÉ.Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ 9595351242,9422182179 ½äþ {ÉjÉEò ¨ÉɱÉEò ¨ÉÖpùEò ºÉÆ{ÉÉnùEò ºÉÆiÉÉä¹É ¨ÉvÉÖEò®ú Ê{ÉMÉƳäý ªÉÉÆxÉÒ |ÉÊiɦÉÉ +Éì¡òºÉä]õ Ë|É]õºÉÇ, JÉɨÉMÉÉÆ´É ªÉälÉä ¨ÉÖpùÒiÉ Eò¯ûxÉ ½þÊ®ú|ɺÉÉnù, ʶɴÉÉVÉÒ xÉMÉ®ú,¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉÖxÉ |ÉEòÉʶÉiÉ Eäò±Éä +ɽäþ. ½þªÉÉ {ÉjÉEòÉiÉ |ÉEòÉʶÉiÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ±ÉäJÉÉƶÉÒ ºÉÆ{ÉÉnùEò ºÉ½þ¨ÉiÉSÉ +ºÉä xÉɽþÒ. EòÉähÉiÉɽþÒ ´ÉÉnù ¶ÉäMÉÉÆ´É xªÉɪÉɱɪÉÉ+ÆiÉMÉÇiÉ RNI.No. MAHBIL05517/2008

×