ผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของสัตว์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสา...
การเขียนชื่อเรื่องการวิจัย<br />ข้อเสนอแนะ<br />ชื่อเรื่องการวิจัย มีความชัดเจน<br />เข้าใจง่าย ชัดเจน มีการระบุตัวแปร ตรง...
คำนำ<br />กล่าวถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ในสังคมปัจจุบันและในอนาคต <br />หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 ที่ได้กล่าวถึง...
บทนำ<br /><ul><li>ชี้ให้เห็นที่มาของปัญหาแต่ไม่ได้กล่าวถึงงานวิจัยที่เคยทำมาแล้ว
ไม่ได้กล่าวถึงงานวิจัยที่ได้ทำมาแล้ว
บอกแนวคิดทฤษฎีเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เพียงอย่างเดียว แต่เรื่องอื่นไม่ได้กล่าวถึง
บอกประโยชน์ในการศึกษา ว่าจะนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็นซึ่งทำให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ ...
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5Es) มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ...
วัตถุประสงค์ของการวิจัย<br />2. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรกา...
ขอบเขตของการวิจัย<br />เนื้อหาสาระที่ใช้ในงานวิจัยเป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่ว...
นิยามศัพท์เฉพาะ<br />5.1 ผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หมายถึง ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ใช้การสอนแบบวัฏจัก...
วิธีดำเนินการวิจัย<br />กลุ่มตัวอย่าง <br />นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนนาฝายนาโ...
วิธีดำเนินการวิจัย<br />รูปแบบของการวิจัย<br />เป็นการวิจัยแบบ Pre-Experimental Design โดยใช้รูปแบบ<br />	การวิจัยแบบกล...
วิธีดำเนินการวิจัย<br />ตัวแปรที่ศึกษา(1) ตัวแปรต้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน...
วิธีดำเนินการวิจัย<br />เครื่องมือการวิจัย 	(1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรกา...
วิธีดำเนินการวิจัย<br />การเก็บรวบรวมข้อมูล	(1) ดำเนินการทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 	(2) ทำการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางกา...
วิธีดำเนินการวิจัย<br />การวิเคราะห์ข้อมูล	นำข้อมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วแบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ ...
สรุปผลการวิจัย<br />1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากที่ได้รับการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5...
อภิปรายผลการวิจัย<br />(1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 84.61 และไม...
อภิปรายผลการวิจัย<br />(2) นักเรียนมีผลการสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 80.76...
ข้อเสนอแนะ<br />1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ควรใช้การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5Es) เ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

วิพากษ์วิจารณ์

3,460 views

Published on

งานนำเสนอ

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,460
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

วิพากษ์วิจารณ์

 1. 1. ผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของสัตว์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5Es)<br />
 2. 2. การเขียนชื่อเรื่องการวิจัย<br />ข้อเสนอแนะ<br />ชื่อเรื่องการวิจัย มีความชัดเจน<br />เข้าใจง่าย ชัดเจน มีการระบุตัวแปร ตรงกับประเด็นปัญหา สอดคล้องกับวัตถุประสงค์<br />มีส่วนประกอบที่สำคัญ ทั้ง 3<br />ส่วน คือ <br />1. ตัวแปร <br />2. วัตถุประสงค์<br />3. ประชากรที่ศึกษา<br />ผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของสัตว์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5Es)<br />
 3. 3. คำนำ<br />กล่าวถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ในสังคมปัจจุบันและในอนาคต <br />หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 ที่ได้กล่าวถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ <br />ข้อ 4 เรื่อง ทักษะการคิด การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5Es)<br />ผลการประเมินคุณภาพนอกสถานศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ <br />นำ 5Es มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ จัดลำดับข้อมูลได้ ฯลฯ จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น<br />
 4. 4. บทนำ<br /><ul><li>ชี้ให้เห็นที่มาของปัญหาแต่ไม่ได้กล่าวถึงงานวิจัยที่เคยทำมาแล้ว
 5. 5. ไม่ได้กล่าวถึงงานวิจัยที่ได้ทำมาแล้ว
 6. 6. บอกแนวคิดทฤษฎีเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เพียงอย่างเดียว แต่เรื่องอื่นไม่ได้กล่าวถึง
 7. 7. บอกประโยชน์ในการศึกษา ว่าจะนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็นซึ่งทำให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ และนำไปใช้ในชีวิตจริง ซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น</li></li></ul><li>คำถามการวิจัย<br /><ul><li>2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5Es) มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มถึงร้อยละ 70 หรือไม่
 8. 8. 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5Es) มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มถึงร้อยละ 70 หรือไม่ </li></ul>ข้อเสนอแนะ<br />- เป็นประโยคคำถาม ถามได้ชัดเจน และคำถามสอดคล้องกับจุดประสงค์การวิจัย<br />
 9. 9. วัตถุประสงค์ของการวิจัย<br />2. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5Es) ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ที่ผ่านเกณฑ์ของคะแนนเต็ม<br />1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การดำรงชีวิตของสัตว์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5Es) ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ที่ผ่านเกณฑ์ของคะแนนเต็ม <br />ข้อเสนอแนะ<br /> - บอกวัตถุประสงค์ได้ชัดเจน ครอบคลุมตัวแปรที่เกี่ยวข้อง - บอกว่าศึกษากับนักเรียนในระดับใด และรูปแบบใด <br />
 10. 10. ขอบเขตของการวิจัย<br />เนื้อหาสาระที่ใช้ในงานวิจัยเป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยที่ 2เรื่องการดำรงชีวิตของสัตว์ <br />ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 5 สัปดาห์ ๆ ละ 4 เรื่อง รวม 20 ชั่วโมง <br />ข้อเสนอแนะ<br />บอกว่าศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องอะไร และระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย แต่ไม่ได้บอกว่าประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง คือใคร มีจำนวนเท่าใด มีวิธีการสุ่มหรือเลือกอย่างไร และไม่ได้บอกตัวแปรที่ศึกษา <br />
 11. 11. นิยามศัพท์เฉพาะ<br />5.1 ผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หมายถึง ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ใช้การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5Es) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การดำรงชีวิตของสัตว์ และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีจำนวนร้อยละ 70 มีคะแนนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป<br />5.2 การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5Es) <br />5.3 ทักษะการคิดวิเคราะห์ <br />ข้อเสนอแนะ<br />ผู้วิจัยได้มีการให้ความหมายของตัวแปรที่สำคัญในการวิจัยได้ชัดเจน <br />
 12. 12. วิธีดำเนินการวิจัย<br />กลุ่มตัวอย่าง <br />นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนนาฝายนาโพธิ์ จำนวน 26 คน<br />ข้อเสนอแนะ<br />ไม่ได้กล่าวถึงประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งปรากฏอยู่ที่ บทคัดย่อเท่านั้น<br />ไม่ได้บอกว่าได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบใด<br />
 13. 13. วิธีดำเนินการวิจัย<br />รูปแบบของการวิจัย<br />เป็นการวิจัยแบบ Pre-Experimental Design โดยใช้รูปแบบ<br /> การวิจัยแบบกลุ่มที่มีกลุ่มการทดสอบเฉพาะหลังการทดลอง <br />ข้อเสนอแนะ<br />บอกแบบการวิจัยได้ชัดเจน คือ แบบกลุ่มเดียววัดผลหลังทดลอง <br />
 14. 14. วิธีดำเนินการวิจัย<br />ตัวแปรที่ศึกษา(1) ตัวแปรต้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5Es) (2) ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบวัฏจักรการ<br /> สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5Es) <br />ข้อเสนอแนะ<br />บอกตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาได้ชัดเจนดี<br />
 15. 15. วิธีดำเนินการวิจัย<br />เครื่องมือการวิจัย (1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5Es) <br /> (2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ <br />ข้อเสนอแนะ<br />บอกให้ทราบว่ามีเครื่องมือชนิดใดบ้างในการทำการวิจัย <br />มีการตรวจสอบของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยบอกค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่น<br />
 16. 16. วิธีดำเนินการวิจัย<br />การเก็บรวบรวมข้อมูล (1) ดำเนินการทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ (2) ทำการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ ใช้เวลาในการทำ 1 ชั่วโมง <br />ข้อเสนอแนะ<br />ไม่ได้กล่าวว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างไร <br />ขั้นดำเนินการทดลองสอนไม่ได้กล่าวถึงใครเป็นผู้สอนแต่ในช่วงทำการทดสอบ ผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการ<br />
 17. 17. วิธีดำเนินการวิจัย<br />การวิเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วแบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ มาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ แล้ว<br /> นำมาเปรียบเทียบตามเกณฑ์ เกณฑ์ คือ นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม <br />ข้อเสนอแนะ<br />กล่าวไม่ชัดเจนว่าผลการทดลองเป็นอย่างไร และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ <br />
 18. 18. สรุปผลการวิจัย<br />1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากที่ได้รับการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5Es) มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของข้อสอบจำนวนร้อยละ 84.61 ของนักเรียนทั้งหมด <br />2.ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังจากที่ได้รับการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5Es) มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของข้อสอบจำนวนร้อยละ 84.76 ของนักเรียนทั้งหมด <br />ข้อเสนอแนะ<br />สรุปผลได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์<br />
 19. 19. อภิปรายผลการวิจัย<br />(1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 84.61 และไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 เป็นไปตามจุดประสงค์เนื่องจากนักเรียนที่รับการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5Es) จะถูกกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ มีการสืบเสาะหาความรู้อย่างเป็นระบบ จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านตามที่เกณฑ์กำหนด...... การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5Es) จะช่วยให้ผู้เรียนกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ เป็นวิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ประสบการณ์ตรงกับนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจมาศ เกตแก้ว (2548) สุธารพิงค์ โนนศรีชัย (2550) อรัญญา สถิตไพบูลย์ (2550) ปิยะฉัตร ชัยมาลา (2550) ที่กล่าวว่า.......<br />ข้อเสนอแนะ<br />มีการอภิปรายผลโดยมีหลักฐานจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาอ้างอิง ทำให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือ <br />
 20. 20. อภิปรายผลการวิจัย<br />(2) นักเรียนมีผลการสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 80.76 และไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23 เป็นไปตามจุดประสงค์เนื่องจากนักเรียนที่รับการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5Es) จะช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จำแนกแจกแจกองค์ประกอบจัดลำดับข้อมูล จึงส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านตามที่เกณฑ์กำหนด<br />
 21. 21. ข้อเสนอแนะ<br />1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ควรใช้การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5Es) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหาและการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้สูงขึ้น <br />ข้อเสนอแนะ<br />ข้อเสนอแนะบอกถึงประโยชน์ที่สอดคล้องกับข้อค้นพบในการวิจัยต่อไป <br />
 22. 22. ข้อเสนอแนะ<br />2. การสอนที่เน้นวิธีการแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5Es) จำเป็นต้องใช้เวลาในการสอนค่อนข้างมาก ครูควรยืดหยุ่นเรื่องเวลาให้เหมาะสม <br />3. ควรนำการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5Es) ไปใช้สอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนในสิ่งที่ตนสนใจ มุ่งทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม เกิดทักษะในการคิด สามารถสร้างสรรค์ผลงานและนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น<br />ข้อเสนอแนะ<br />มีการเสนอแนะแนวทางการใช้ผลการวิจัยให้ครูใช้การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5Es) และใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น<br />ไม่ได้บอกข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป<br />
 23. 23. บรรณานุกรม<br />ปิยะฉัตร์ ชัยมาลา. (2550). ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es). วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.<br />ข้อเสนอแนะ<br />ครอบคลุมเอกสารที่อ้างอิงในส่วนเนื้อหา<br />เขียนถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดในแบบอ้างอิง <br />เอกสารอ้างอิงค่อนข้างทันสมัย<br />
 24. 24. จบการนำเสนอ <br />ขอบคุณครับ<br />

×