del grec modern al clàssic

975 views

Published on

Presentació emprada en el curs del CEFIRE de Xàtiva (Assessoria de Cultura Clàssica). Juny 2013

Published in: Education
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
975
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
37
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

del grec modern al clàssic

 1. 1. CEFIRE Xàtiva Assessoria de Cultura Clásicajuny 2013DEL GREC MODERN A L’ANTIC”Santi CarbonellIES Cotes Baixes
 2. 2. “Manuals de grec anticimodels didàctics”
 3. 3. inmersió repetitivaMANUALSinductiu-contextualsgramàtica-traduccióinteracciócomunicativa
 4. 4. inmersió repetitivaMANUALSinductiu-contextualsgramàtica-traduccióinteracciócomunicativaMODELSDIDÀCTICSmodelUNIDIRECCIONALmodelMULTISENSORIAL
 5. 5. gramàtica-traducciómodelUNIDIRECCIONAL
 6. 6. traducció exercicisde repàsexplicacióde la gramàtica frases soltes i textos breus originals (literaris)que il·lustren les regles gramaticalsgramàtica-traducciómodelUNIDIRECCIONAL
 7. 7. - l’objectiu és la formació de filòlegs- no interessen les llengües (“mortes”), sino la literatura- textos: criptogrames de difícil descifrat la clau dels quals estáoculta als diccionaris.gramàtica-traducciómodelUNIDIRECCIONAL
 8. 8. - l’objectiu és la formació de filòlegs- no interessen les llengües (“mortes”), sino la literatura- textos: criptogrames de difícil descifrat la clau dels quals estáoculta als diccionaris.- desmotivació per excesiva dificultatgramàtica-traducciómodelUNIDIRECCIONAL
 9. 9. modelMULTISENSORIALinductiu-contextualinmersió repetitiva interacció comunicativa
 10. 10. contextualitzacióinterpretacióassimilacióexpressiómodelMULTISENSORIALinductiu-contextualinmersió repetitiva interacció comunicativa
 11. 11. inmersió repetitiva
 12. 12. • mètodes audioorals d’autoaprenentatge- audició i repetició de textos artificials continuats, de complexitat graduada- notes aclaratories, vocabulari, resums de gramàtica en llengua materna• mètodes de lecturainmersió repetitiva
 13. 13. inmersió repetitiva
 14. 14. inmersió repetitiva
 15. 15. Ejercicios de griego para AthenazeἈσκήσεις QuiaAriadnaAthenaze en wikispacesinmersió repetitiva
 16. 16. FASES IESTRATÈGIESinmersió repetitiva
 17. 17. contextualitzacióFASES IESTRATÈGIESinmersió repetitiva
 18. 18. contextualitzaciódictat de vocabulari- alfabèticament o per categories gramaticals. Els alumnes les copien i corregixendesprés al seu quadern o en fitxes a mode de glossari.- Els alumnes per torns actúen per tal de definir amb gestos les paraules noves,mentres la resta del grup tracta d’averiguar llur significat. (factor cinestètic)- relacionar paraules amb imatges representatives, frases model,sense traducciómímicapresentacions
 19. 19. interpretació
 20. 20. interpretaciólectura cursiva-comprensió global
 21. 21. assimilació
 22. 22. exercicis complementarisescritsTIPOLOGIATancats:- trobar i solucionar errades- lectura de text amb imatges intercalades- listeningOberts:- composició del text més llarg possible- construcció oral de frases seguint el sistema en cadenaassimilació
 23. 23. exercicis complementarisescritsIdentificaἌσκησις 2Utiliza las palabras anteriores para completar las frases__________ !"#!$% &()*)+___________ ,%-. /0(+#__________ π1-2# __________ π%$"3)+__________ __________ &"$)+ π$45 (4# π%("$%6 78-+ππ15 ___________ 9":%5 () ,%; <#!$)=15 /0(+#/# (> ____________ π1--%; ____________ )?08#___________ ,%; ___________ /# (> <:$> π1#1@0+#! "#$%$&Actividades para el cap. III del método ATHENAZESanti CarbonellDibujos originales de Sito Yelás y ΑΙΓΙΑΛΟΣἌσκησις 11. ()π*+$& 2. ,- .+,/,0 3. π,1& 4. ! 2344$&5. ! $56$& 6. ! 7*8#79& 7. %: ;*1π6$6 8. ! π,%<#9. ! =>9&" 10. ! π,1&!"#$%&()(*$%*+((,+(-.(/0/$#()(,/(%1/*)Ὁ Ξανθίαςassimilació
 24. 24. CORRECCIÓ- Tradicional: el professor corregix tot- Tutoria entre iguals: posta en comú en grups reduïts;per aprendre els alumnes han de fer alguna cosa més queescoltar. Han de llegir, escriure i participar en la resolucióde problemesexercicis complementarisescritsassimilació
 25. 25. assimilacióespai virtualTreball autònom i col·laboratiu
 26. 26. jocs de taulapassaparaula cartes mètode “casino” bingoassimilació
 27. 27. actuaciórepresentació pasatges coneguts joc de mímicao adaptacionsassimilació
 28. 28. Total Physical Responseassimilació
 29. 29. Rassiasassimilació
 30. 30. composició
 31. 31. composició
 32. 32. inductiu-contextual
 33. 33. - introducció progressiva de noves estructures gramaticals- vocabulari il·lustrat, deduïble pel context i funcional- gramàtica a posteriori en la llengua estudiadainductiu-contextual
 34. 34. inductiu-contextual
 35. 35. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑΑΥΤΟΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗSanti Carbonellinductiu-contextual
 36. 36. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑΑΥΤΟΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗSanti Carbonellinductiu-contextualTEMES
 37. 37. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑΑΥΤΟΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗSanti Carbonell! "#$%&!(! !!! !! - ! "#$%&() *+$) ,-#%. K./ 0 12$%() *+$) ,-#%.! "#$%&() 3./ 0 12$%() 45( *+(6 +7#%.! ! !! - 82. 3./ 0 9:2.%;) *+$) ,-#%;! ! !! - <-# =>2 (?%. ! 9:2.%$), 0 12$%() 3./ 0"#$%&() -2+@) *+(6 +7#%.! ! !! - 82. 3./ 0 ABCD.%42() *+$) ,-#%;! ! !! - 9: =>2 (?%. ! ABCD.%42() (: *+$), EBBFG%*2Hπ$) ,-#%. ! =>2 ABCD.%42() -2.-I=$),-#%.! ! !! - 82. 3./ 0 JKI2() G%*2Hπ$) ,-#%;! ! !! - L.6, 3./ 0 JKI2() G%*2Hπ$) ,-#%. ! JKI2()3./ 0 ABCD.%42() 45( G%*2Hπ(6 +7#%.! ! !! - <-# 3./ 0 JKI2() -2.-I=$);! ! !! - 9:4.KM), 0 JKI2() (: -2.-I=$), EBB>N.OP4$) ,-#%.!! !"#Ω$%& !()! *++)&,-) .+Ω//!! !Texto y actividades: Santi Carbonell! ! 1Dibujos: Sito Yelás,-6(%) / +76(%)0 9:2.%$) 0 12$%() 0 "#$%&() 0 ABCD.%42() 0 JKI2()! 1! ! 45(, -2+@)________________________*+$) !! *+(6*+Q ! ! *+.6G%*2Hπ() G%*2Hπ(#R-# =>2 (?% = %.6(: =>2 (?% = (:4.KM)inductiu-contextualTEMES
 38. 38. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑΑΥΤΟΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗSanti Carbonell! "#$%&!(! !!! !! - ! "#$%&() *+$) ,-#%. K./ 0 12$%() *+$) ,-#%.! "#$%&() 3./ 0 12$%() 45( *+(6 +7#%.! ! !! - 82. 3./ 0 9:2.%;) *+$) ,-#%;! ! !! - <-# =>2 (?%. ! 9:2.%$), 0 12$%() 3./ 0"#$%&() -2+@) *+(6 +7#%.! ! !! - 82. 3./ 0 ABCD.%42() *+$) ,-#%;! ! !! - 9: =>2 (?%. ! ABCD.%42() (: *+$), EBBFG%*2Hπ$) ,-#%. ! =>2 ABCD.%42() -2.-I=$),-#%.! ! !! - 82. 3./ 0 JKI2() G%*2Hπ$) ,-#%;! ! !! - L.6, 3./ 0 JKI2() G%*2Hπ$) ,-#%. ! JKI2()3./ 0 ABCD.%42() 45( G%*2Hπ(6 +7#%.! ! !! - <-# 3./ 0 JKI2() -2.-I=$);! ! !! - 9:4.KM), 0 JKI2() (: -2.-I=$), EBB>N.OP4$) ,-#%.!! !"#Ω$%& !()! *++)&,-) .+Ω//!! !Texto y actividades: Santi Carbonell! ! 1Dibujos: Sito Yelás,-6(%) / +76(%)0 9:2.%$) 0 12$%() 0 "#$%&() 0 ABCD.%42() 0 JKI2()! 1! ! 45(, -2+@)________________________*+$) !! *+(6*+Q ! ! *+.6G%*2Hπ() G%*2Hπ(#R-# =>2 (?% = %.6(: =>2 (?% = (:4.KM)! !! ! ! ! !! "!#$!#%! ! - !"# $%&( ) *+,#;" " - - *+,# ./0# $%&(." " - 123 $%&( ) ./4# *+,#;" " - 56 77(8%9/#;" " - 56 77(8%9:. ;<= $( &> 26<=(> $%&(;" " - 56+=?@#. - *+,# 269 $( &> 26<=(@, ABBC $(&> 9D&: 90%?E $%&"(." " - !"(/# /F%"( $( &> 9D&: 90%?E;" " - G9/H, $( &> 9D&: 90%?E, 2I (/9<2" /F%(. J=K L1/<%/M0(, $( &> 9D&: 90%?E $%&"(. N +O1/<%/M0(, 26 ?0(2( $( &> 9D&: 90%?E 2F9/H, ABBC9=K P(: $( &Q 7R." " - !"# $%&( ) 12%/+@(;" " - - 12%/+@( ./0# $%&(." " - 123 2F9/H ) ./4# 12%/+@(;" " - - ./4# 12%/+@( $( &> ST.> 9=K $( &> UBV?πE2F9/H." " - !" $%&( ) WBT?π2#;" " - - WBT?π2# S2T(0# $%&(. G9/H 2F9/H ) X/V#‧YBV?π2# 7C< ./0# $%&(.&()*!+ $%,-$% ..-+/"- 0.Ω##%! !Texto y actividades: Santi Carbonell! ! 1Dibujos: Sito Yelás— π23 ; — $( ...-!" : -#1 26<=(23 : $( 45 26<=(59D&: ! P(: !&"#; / &"(/#;$9/H26 ?0(2( .... ABBC 9="-$ : -%L 76 : $( 47 77) ZB2# L %/B[(,L 7Q! ! !) *+,# ! 26 77(8%9: ) 292# > ! ! ) ST.0# ) S2T(0# WBT?π2# ) 26<=(0#9=K 2I (/9<2K !! ! 2F9/H /2F923%(! ! > YBV?π2# (./0#)P(.<:π2 ! ! !inductiu-contextualTEMES
 39. 39. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑΑΥΤΟΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗSanti Carbonell! "#$%&!(! !!! !! - ! "#$%&() *+$) ,-#%. K./ 0 12$%() *+$) ,-#%.! "#$%&() 3./ 0 12$%() 45( *+(6 +7#%.! ! !! - 82. 3./ 0 9:2.%;) *+$) ,-#%;! ! !! - <-# =>2 (?%. ! 9:2.%$), 0 12$%() 3./ 0"#$%&() -2+@) *+(6 +7#%.! ! !! - 82. 3./ 0 ABCD.%42() *+$) ,-#%;! ! !! - 9: =>2 (?%. ! ABCD.%42() (: *+$), EBBFG%*2Hπ$) ,-#%. ! =>2 ABCD.%42() -2.-I=$),-#%.! ! !! - 82. 3./ 0 JKI2() G%*2Hπ$) ,-#%;! ! !! - L.6, 3./ 0 JKI2() G%*2Hπ$) ,-#%. ! JKI2()3./ 0 ABCD.%42() 45( G%*2Hπ(6 +7#%.! ! !! - <-# 3./ 0 JKI2() -2.-I=$);! ! !! - 9:4.KM), 0 JKI2() (: -2.-I=$), EBB>N.OP4$) ,-#%.!! !"#Ω$%& !()! *++)&,-) .+Ω//!! !Texto y actividades: Santi Carbonell! ! 1Dibujos: Sito Yelás,-6(%) / +76(%)0 9:2.%$) 0 12$%() 0 "#$%&() 0 ABCD.%42() 0 JKI2()! 1! ! 45(, -2+@)________________________*+$) !! *+(6*+Q ! ! *+.6G%*2Hπ() G%*2Hπ(#R-# =>2 (?% = %.6(: =>2 (?% = (:4.KM)! !! ! ! ! !! "!#$!#%! ! - !"# $%&( ) *+,#;" " - - *+,# ./0# $%&(." " - 123 $%&( ) ./4# *+,#;" " - 56 77(8%9/#;" " - 56 77(8%9:. ;<= $( &> 26<=(> $%&(;" " - 56+=?@#. - *+,# 269 $( &> 26<=(@, ABBC $(&> 9D&: 90%?E $%&"(." " - !"(/# /F%"( $( &> 9D&: 90%?E;" " - G9/H, $( &> 9D&: 90%?E, 2I (/9<2" /F%(. J=K L1/<%/M0(, $( &> 9D&: 90%?E $%&"(. N +O1/<%/M0(, 26 ?0(2( $( &> 9D&: 90%?E 2F9/H, ABBC9=K P(: $( &Q 7R." " - !"# $%&( ) 12%/+@(;" " - - 12%/+@( ./0# $%&(." " - 123 2F9/H ) ./4# 12%/+@(;" " - - ./4# 12%/+@( $( &> ST.> 9=K $( &> UBV?πE2F9/H." " - !" $%&( ) WBT?π2#;" " - - WBT?π2# S2T(0# $%&(. G9/H 2F9/H ) X/V#‧YBV?π2# 7C< ./0# $%&(.&()*!+ $%,-$% ..-+/"- 0.Ω##%! !Texto y actividades: Santi Carbonell! ! 1Dibujos: Sito Yelás— π23 ; — $( ...-!" : -#1 26<=(23 : $( 45 26<=(59D&: ! P(: !&"#; / &"(/#;$9/H26 ?0(2( .... ABBC 9="-$ : -%L 76 : $( 47 77) ZB2# L %/B[(,L 7Q! ! !) *+,# ! 26 77(8%9: ) 292# > ! ! ) ST.0# ) S2T(0# WBT?π2# ) 26<=(0#9=K 2I (/9<2K !! ! 2F9/H /2F923%(! ! > YBV?π2# (./0#)P(.<:π2 ! ! !! "##$%ΘΕΣΣΑΛΙΑΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ!"#$%#&&%%#( #$)#&&#"*#+,ή-./ὔ01234ά516*ήµ716*έ50168ῖ16+άµ16)ά916Ῥό:16;ή<16Ἄ7:,16;ύ=1716>ά,16Ἱ?ά=.@A3<<.7ί3Bά=C7?16Ὄ<CµD16>3,7355ό6᾽Eµµ.-ό6‘&<A@2ό6)έ5-16ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣἈ9@2ό6!" (#)(#"$%&()"*!" #"$#"$%&()"*>έ<<3FG:ώ7.Ὀ<CµDί3+Dά,-.ό,27?16Ἀ?ή7324ή032;C-2<ή7.+µύ,7.ἜA@5167G55ό6ΧΩΡΑπόλιςβουνόςνῆσος- ποταμόςΠΕΛΑΓΟΣἼ:.&#%$*#&4ή,3ΗΠΕΙΡΟΣ&(&)* +$,!+$"##!*(-! .#Ω%%$!!Texto y actividades: Santi Carbonell! ! 1Dibujos: Sito Yelás! ! "#$%& ! ! ()*$$* + π%,*-.& !! ! "#$%& ! ! /0inductiu-contextualTEMES
 40. 40. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑΑΥΤΟΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗSanti Carbonell! "#$%&!(! !!! !! - ! "#$%&() *+$) ,-#%. K./ 0 12$%() *+$) ,-#%.! "#$%&() 3./ 0 12$%() 45( *+(6 +7#%.! ! !! - 82. 3./ 0 9:2.%;) *+$) ,-#%;! ! !! - <-# =>2 (?%. ! 9:2.%$), 0 12$%() 3./ 0"#$%&() -2+@) *+(6 +7#%.! ! !! - 82. 3./ 0 ABCD.%42() *+$) ,-#%;! ! !! - 9: =>2 (?%. ! ABCD.%42() (: *+$), EBBFG%*2Hπ$) ,-#%. ! =>2 ABCD.%42() -2.-I=$),-#%.! ! !! - 82. 3./ 0 JKI2() G%*2Hπ$) ,-#%;! ! !! - L.6, 3./ 0 JKI2() G%*2Hπ$) ,-#%. ! JKI2()3./ 0 ABCD.%42() 45( G%*2Hπ(6 +7#%.! ! !! - <-# 3./ 0 JKI2() -2.-I=$);! ! !! - 9:4.KM), 0 JKI2() (: -2.-I=$), EBB>N.OP4$) ,-#%.!! !"#Ω$%& !()! *++)&,-) .+Ω//!! !Texto y actividades: Santi Carbonell! ! 1Dibujos: Sito Yelás,-6(%) / +76(%)0 9:2.%$) 0 12$%() 0 "#$%&() 0 ABCD.%42() 0 JKI2()! 1! ! 45(, -2+@)________________________*+$) !! *+(6*+Q ! ! *+.6G%*2Hπ() G%*2Hπ(#R-# =>2 (?% = %.6(: =>2 (?% = (:4.KM)! !! ! ! ! !! "!#$!#%! ! - !"# $%&( ) *+,#;" " - - *+,# ./0# $%&(." " - 123 $%&( ) ./4# *+,#;" " - 56 77(8%9/#;" " - 56 77(8%9:. ;<= $( &> 26<=(> $%&(;" " - 56+=?@#. - *+,# 269 $( &> 26<=(@, ABBC $(&> 9D&: 90%?E $%&"(." " - !"(/# /F%"( $( &> 9D&: 90%?E;" " - G9/H, $( &> 9D&: 90%?E, 2I (/9<2" /F%(. J=K L1/<%/M0(, $( &> 9D&: 90%?E $%&"(. N +O1/<%/M0(, 26 ?0(2( $( &> 9D&: 90%?E 2F9/H, ABBC9=K P(: $( &Q 7R." " - !"# $%&( ) 12%/+@(;" " - - 12%/+@( ./0# $%&(." " - 123 2F9/H ) ./4# 12%/+@(;" " - - ./4# 12%/+@( $( &> ST.> 9=K $( &> UBV?πE2F9/H." " - !" $%&( ) WBT?π2#;" " - - WBT?π2# S2T(0# $%&(. G9/H 2F9/H ) X/V#‧YBV?π2# 7C< ./0# $%&(.&()*!+ $%,-$% ..-+/"- 0.Ω##%! !Texto y actividades: Santi Carbonell! ! 1Dibujos: Sito Yelás— π23 ; — $( ...-!" : -#1 26<=(23 : $( 45 26<=(59D&: ! P(: !&"#; / &"(/#;$9/H26 ?0(2( .... ABBC 9="-$ : -%L 76 : $( 47 77) ZB2# L %/B[(,L 7Q! ! !) *+,# ! 26 77(8%9: ) 292# > ! ! ) ST.0# ) S2T(0# WBT?π2# ) 26<=(0#9=K 2I (/9<2K !! ! 2F9/H /2F923%(! ! > YBV?π2# (./0#)P(.<:π2 ! ! !! "##$%ΘΕΣΣΑΛΙΑΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ!"#$%#&&%%#( #$)#&&#"*#+,ή-./ὔ01234ά516*ήµ716*έ50168ῖ16+άµ16)ά916Ῥό:16;ή<16Ἄ7:,16;ύ=1716>ά,16Ἱ?ά=.@A3<<.7ί3Bά=C7?16Ὄ<CµD16>3,7355ό6᾽Eµµ.-ό6‘&<A@2ό6)έ5-16ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣἈ9@2ό6!" (#)(#"$%&()"*!" #"$#"$%&()"*>έ<<3FG:ώ7.Ὀ<CµDί3+Dά,-.ό,27?16Ἀ?ή7324ή032;C-2<ή7.+µύ,7.ἜA@5167G55ό6ΧΩΡΑπόλιςβουνόςνῆσος- ποταμόςΠΕΛΑΓΟΣἼ:.&#%$*#&4ή,3ΗΠΕΙΡΟΣ&(&)* +$,!+$"##!*(-! .#Ω%%$!!Texto y actividades: Santi Carbonell! ! 1Dibujos: Sito Yelás! ! "#$%& ! ! ()*$$* + π%,*-.& !! ! "#$%& ! ! /0inductiu-contextualTEMES! !"#!$! π"ππ#$ % &() " % *&)+ ! π,&+" % π+-./0&-+) ! π+-./0&-+#$ ! *12+3&-+#$" """""""""""""""""""""""""""""""" 45-67" 45-673$ 45-673$"""""" """""""""""" """""" """""""""""""""" """""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" " 85#9 *12+: 2,; 2,6< π,=$,>?3*,&1 @π,&A,, 2,; ! #B2#$,C&D$‧ ! π,&+, % *&)+, %45-67, #E 45-67#A, ! π"ππ#$2,; % &(). F #G? #B2#$ &D$HIπ,&A,$ #C *12+3$, 466: *JK,$ L.&1?. MN2#9.1 π"?&-$L? &,=$ O(?,1$ (,E HP(D?,1 *-K"6) π361$ L.&;? L? &QO&&12Q), π6<? &D$ 45-67D$ (% K:+ 45-67< #C2 L? &QO(?,1$, 466: L? &#=$ R-67#=$ #N2-=)." " F *S? π,&+, >?3*,&1 Oπ#66T?1#$,#C2 O()?,=#$ π#6A&)$, 466: U0+1#$*J&#12V$ L.&1?‧ &#9&H L.&1?, WJ?#$ L2U0+#X. (% U0+#$ *12+: π361$ L.&;? L? &QYX+AZ). F Oπ#66T?1#$ K60π&)$ L.&;? 2,;L? &Q O2+#π36-1 π#?-= (% O2+3π#61$ &[E-+[? &D$ (-$ O()?$ L.&A?). ]-K"6,K:+ 4K"6*,&, &D$ (-$ O7+#5A&)$ π#1-=, 466: 2,;*12+: 2,; 4?"K6X7, -^5_6, &D$ (-$ O()?$.%&%(%!) *+,* &--,)"#, .-Ω$$Texto y actividades: Santi Carbonell. Dibujos: Sito YelásE5#9`?#*,, >?3*,&1,C&D$‧ &D$ @π,&A,$*12+3$ ! *JK,$*12+" ! *-K"6),E O(D?,1, L? &,=$ HP(?,1$#E R-67#A, L? &#=$ R-67#=$&#9&H L.&1? =,E O(D?,1 > O()?,=#$% π361$ > ! π#6A&)$ !! *J&#12#$‧ WJ?#$ a$ L? &,=$O(?,1$ #N2-=% U0+#$ >U0+1#$% O2+3π#61$,L? &Q O2+#π36-1
 41. 41. !! ! - !"#$ %&() * +,;! ! - - +, ". /0123, 4556 /7+358 %&#), 9&π72:#&1";. <=" +62 >π702"0 %) ? +? 7@&0)· * A.2Bπ8 1$(* C&#$.! ! - D2$ ".1 %&#) * A.2Bπ8 +E)F;! ! - G$#, * A.2Bπ8 1$( +E)H 1$( >π702I; %&0).! ! - !"J %&0) * K$5#$;! ! -- K$5#$ %) ? A.2BπL %&#).! ! - !"J %&0) * M553;;! ! - N$( * M556; %) ? A.2BπL %&#). - "O) M553;,* K$5#$ 1$( * KP82#$ %) ? A.2BπL 7@&#).! ! - D2$ 1$( * QE2#$ %) ? A.2BπL %&#);! ! - R. +62 "O). - QE2#$ ".1 %) ? A.2BπL, 4556%) ? C&#S %&#).! ! - D2$ 1$( * K):#$ %) ? C&#S %&#);! ! - G$#, * "O) QE2#$, * C2$P#$, * K):#$, * !72&#;, *T0P=8 1$( * TE:#$ %) ? C&#S 7@&#).! ! - !"J %&() * +,;! ! - - +, 1$( U ".2$)V; %) W 1I&/X 7@&#).! ! - !"YI; %&0) U 1I&/";;! ! - Z 1I&/"; ". /012I;, 4556 /[+$; %&#). ) W1I&/X +62 7@&() U ]50";, * &75F)8 1$( 6 ^&2$, ".1_5#+$, 4556 π"556. A@&() :` %) W 1I&/X 1$( π[)7π5$)F$0‧ U M2/,;, * Ca2":#8, U b28;, U c7d; 1$(U N2I)";.! ! - D2$ * Ca2":#8 e76 ".1 %&#);! ! - G$#, * Ca2":#8 1$( _5=/π0"; e76 1$( π5$)F8;%&#). C556 1$( U M2/,;, U b28;, U N2I)"; 1$( Uc7d; e7"( 1$( π5$)F$0 7@&#)."#$%#&( )*+,)* #--,(./, 0-Ω11*π"#$ ; π"Y";;/7+358 &75F)8 !# /0126 &75F)8# #/[+$; :#&1"; !## /012ò; :#&1";# ## * A.2Bπ8U π5$)F8;"f π5$)F$01. TEXTdialogato narratiuESTRUCTURA
 42. 42. !! ! - !"#$ %&() * +,;! ! - - +, ". /0123, 4556 /7+358 %&#), 9&π72:#&1";. <=" +62 >π702"0 %) ? +? 7@&0)· * A.2Bπ8 1$(* C&#$.! ! - D2$ ".1 %&#) * A.2Bπ8 +E)F;! ! - G$#, * A.2Bπ8 1$( +E)H 1$( >π702I; %&0).! ! - !"J %&0) * K$5#$;! ! -- K$5#$ %) ? A.2BπL %&#).! ! - !"J %&0) * M553;;! ! - N$( * M556; %) ? A.2BπL %&#). - "O) M553;,* K$5#$ 1$( * KP82#$ %) ? A.2BπL 7@&#).! ! - D2$ 1$( * QE2#$ %) ? A.2BπL %&#);! ! - R. +62 "O). - QE2#$ ".1 %) ? A.2BπL, 4556%) ? C&#S %&#).! ! - D2$ 1$( * K):#$ %) ? C&#S %&#);! ! - G$#, * "O) QE2#$, * C2$P#$, * K):#$, * !72&#;, *T0P=8 1$( * TE:#$ %) ? C&#S 7@&#).! ! - !"J %&() * +,;! ! - - +, 1$( U ".2$)V; %) W 1I&/X 7@&#).! ! - !"YI; %&0) U 1I&/";;! ! - Z 1I&/"; ". /012I;, 4556 /[+$; %&#). ) W1I&/X +62 7@&() U ]50";, * &75F)8 1$( 6 ^&2$, ".1_5#+$, 4556 π"556. A@&() :` %) W 1I&/X 1$( π[)7π5$)F$0‧ U M2/,;, * Ca2":#8, U b28;, U c7d; 1$(U N2I)";.! ! - D2$ * Ca2":#8 e76 ".1 %&#);! ! - G$#, * Ca2":#8 1$( _5=/π0"; e76 1$( π5$)F8;%&#). C556 1$( U M2/,;, U b28;, U N2I)"; 1$( Uc7d; e7"( 1$( π5$)F$0 7@&#)."#$%#&( )*+,)* #--,(./, 0-Ω11*π"#$ ; π"Y";;/7+358 &75F)8 !# /0126 &75F)8# #/[+$; :#&1"; !## /012ò; :#&1";# ## * A.2Bπ8U π5$)F8;"f π5$)F$01. TEXTdialogato narratiusegmentat enparàgrafsESTRUCTURA
 43. 43. !! ! - !"#$ %&() * +,;! ! - - +, ". /0123, 4556 /7+358 %&#), 9&π72:#&1";. <=" +62 >π702"0 %) ? +? 7@&0)· * A.2Bπ8 1$(* C&#$.! ! - D2$ ".1 %&#) * A.2Bπ8 +E)F;! ! - G$#, * A.2Bπ8 1$( +E)H 1$( >π702I; %&0).! ! - !"J %&0) * K$5#$;! ! -- K$5#$ %) ? A.2BπL %&#).! ! - !"J %&0) * M553;;! ! - N$( * M556; %) ? A.2BπL %&#). - "O) M553;,* K$5#$ 1$( * KP82#$ %) ? A.2BπL 7@&#).! ! - D2$ 1$( * QE2#$ %) ? A.2BπL %&#);! ! - R. +62 "O). - QE2#$ ".1 %) ? A.2BπL, 4556%) ? C&#S %&#).! ! - D2$ 1$( * K):#$ %) ? C&#S %&#);! ! - G$#, * "O) QE2#$, * C2$P#$, * K):#$, * !72&#;, *T0P=8 1$( * TE:#$ %) ? C&#S 7@&#).! ! - !"J %&() * +,;! ! - - +, 1$( U ".2$)V; %) W 1I&/X 7@&#).! ! - !"YI; %&0) U 1I&/";;! ! - Z 1I&/"; ". /012I;, 4556 /[+$; %&#). ) W1I&/X +62 7@&() U ]50";, * &75F)8 1$( 6 ^&2$, ".1_5#+$, 4556 π"556. A@&() :` %) W 1I&/X 1$( π[)7π5$)F$0‧ U M2/,;, * Ca2":#8, U b28;, U c7d; 1$(U N2I)";.! ! - D2$ * Ca2":#8 e76 ".1 %&#);! ! - G$#, * Ca2":#8 1$( _5=/π0"; e76 1$( π5$)F8;%&#). C556 1$( U M2/,;, U b28;, U N2I)"; 1$( Uc7d; e7"( 1$( π5$)F$0 7@&#)."#$%#&( )*+,)* #--,(./, 0-Ω11*π"#$ ; π"Y";;/7+358 &75F)8 !# /0126 &75F)8# #/[+$; :#&1"; !## /012ò; :#&1";# ## * A.2Bπ8U π5$)F8;"f π5$)F$0ESTRUCTURA! ! - !"J %&0) * K$5#$;! ! -- K$5#$ %) ? A.2BπL %&#).! ! - !"J %&0) * M553;;! ! - N$( * M556; %) ? A.2BπL %&#). - "O) M553;,* K$5#$ 1$( * KP82#$ %) ? A.2BπL 7@&#).! ! - D2$ 1$( * QE2#$ %) ? A.2BπL %&#);
 44. 44. !! ! - !"#$ %&() * +,;! ! - - +, ". /0123, 4556 /7+358 %&#), 9&π72:#&1";. <=" +62 >π702"0 %) ? +? 7@&0)· * A.2Bπ8 1$(* C&#$.! ! - D2$ ".1 %&#) * A.2Bπ8 +E)F;! ! - G$#, * A.2Bπ8 1$( +E)H 1$( >π702I; %&0).! ! - !"J %&0) * K$5#$;! ! -- K$5#$ %) ? A.2BπL %&#).! ! - !"J %&0) * M553;;! ! - N$( * M556; %) ? A.2BπL %&#). - "O) M553;,* K$5#$ 1$( * KP82#$ %) ? A.2BπL 7@&#).! ! - D2$ 1$( * QE2#$ %) ? A.2BπL %&#);! ! - R. +62 "O). - QE2#$ ".1 %) ? A.2BπL, 4556%) ? C&#S %&#).! ! - D2$ 1$( * K):#$ %) ? C&#S %&#);! ! - G$#, * "O) QE2#$, * C2$P#$, * K):#$, * !72&#;, *T0P=8 1$( * TE:#$ %) ? C&#S 7@&#).! ! - !"J %&() * +,;! ! - - +, 1$( U ".2$)V; %) W 1I&/X 7@&#).! ! - !"YI; %&0) U 1I&/";;! ! - Z 1I&/"; ". /012I;, 4556 /[+$; %&#). ) W1I&/X +62 7@&() U ]50";, * &75F)8 1$( 6 ^&2$, ".1_5#+$, 4556 π"556. A@&() :` %) W 1I&/X 1$( π[)7π5$)F$0‧ U M2/,;, * Ca2":#8, U b28;, U c7d; 1$(U N2I)";.! ! - D2$ * Ca2":#8 e76 ".1 %&#);! ! - G$#, * Ca2":#8 1$( _5=/π0"; e76 1$( π5$)F8;%&#). C556 1$( U M2/,;, U b28;, U N2I)"; 1$( Uc7d; e7"( 1$( π5$)F$0 7@&#)."#$%#&( )*+,)* #--,(./, 0-Ω11*π"#$ ; π"Y";;/7+358 &75F)8 !# /0126 &75F)8# #/[+$; :#&1"; !## /012ò; :#&1";# ## * A.2Bπ8U π5$)F8;"f π5$)F$0! !Texto y actividades: Santi Carbonell! ! 2Dibujos: Sito Yelás2. IMATGESESTRUCTURA
 45. 45. 3.GRAMÀTICA2D.D><F80D6D·" G9(:, -.;<()*1(" A()*+, -.)/. > #(/ ?15/ ?1@ =#)"1.; 23.8"" π34/. -.)/. A0 #(&@ ?15&@ ?1@ =#)"1.&4 (938"G9(:, /435*1(" A()*+, -.)/. B #(C ?15D ?1@ =#)"1.; 23.8"" π34/. -.)/. @0 #(1@ ?151@ ?1@ =#)"1.&4 (938"G9(:, :=>96<.:(" A()*+, -.)/. E/ *+&" ?15/" ?1@ #":.;" 23.8"" π34/. -.)/. EC *+1 ?15C ?1@ #":.) 23.8"!"#$$#%&(XENOY! X>6/F P4"=6$Z6· !"#$!", *%&$π!", (%#$, &%#)%".! X>6/F .9+-Z6· *+π,+-&, .#%/01π, 23%#, &%#)#.! X>6/F /O%>#=4/6· &#$-!(, 45!(, &%#)%(.A[]H^Y! _6$KF P4$.,ZF· 6%&$π78, &/9, 457%.! D+9.-6#$KF P4$.,ZF· 6%&$π!), &/&*, 45&.A[][^J_6$ZF P4$.,ZF· : (0>6/F P4"=6$Z6),; (0>6/F .9+-Z6),)< (0>6/F /O%>#=4/6).D+9.-6#$ZF P4$.,ZF· ! 7= (0>6/F P4"=6$Z6),,= (0>6/F .9+-Z6),)9 (0>6/F /O%>#=4/6).[`Ha ! >+)-% (86$KF P4$.,ZF),! ! /?+-% (π+9.-6#$KF P4$.,ZF)ESTRUCTURA
 46. 46. !"#$"%& H1. ! "#$%&() ________ *+#%.2. ! ,-./0%12() ________ *+#%.3. ! ,-./0%12() (3 45$), 6--7 ________ *+#%.4. ! 8%429π() (3: 64;%0+(), 6--< ___________ *+=%.5. ! ,-./0%12() (3:__________, 6--< 4%>+$) *+#%.6. ! 6%?2 :0@ A B&%? ______________ 5C#%.7. D ,E2(1=+> ________ *+=%.8. D ,E2(1=+> :0@ A ,4>%F 1G( ___________ 5C=%.9. D ,π0=0 _____ 4%>+H _____.10. __ IHB0() ______ :0@ ______ JK$% *+#%.11.__ 8%429π(# π(--(= 5C#%.12.__ I>%5-$π> (3 +20+>B$) *+#%.13.___ B&%0L:5) (3 +20+>B(= 5C#%.14.___ 4>2=(% M5B;-(% *+=%.(Ω)*+ ,-./,- 011/+23/ 41Ω55-V./5#)R A +$ /(O 0O +;8%429π()45$), 45;B&%H / B&%0L:5)6%H2 / 8%125)JW(% / JW0X-=B(), ->, -(%Y25M(), ->, -(%8B2#(), -0, -(%4%>+$), -H, -$%:0-$), -H, -$%:0:$), -H, -$%64;%0+(), -(%*+=% / 5C=%!"#$"%& Z3 KLJB5 .(______ #0_____. M-+ G N>OP-(AB5 .(_____ #0_____.3 KLJB5 ,-+ G N>OP-(AB5 AQ @(A_____ %/0"(. 3 KLJB5=, .$R(-&____ , .>>7 $(J&_____ #0_____. 3 C7B KLJB5@($BFπ______ #0&1(. M-+ G N>OP-(AB5 $(J&_____ #0_____, A1;&1@($BFπ____ #0&1(. 3 S( KLJB5 ,-+ G N>OP-(AB5 =,.$R(-&_____, .>>7 $(J&_____ %/_____. T($BFπ_____ C7B %/0"(. 3AU :1;(<05 =,@($BFπ_____, .>>7 $%_____ #_____. M-+ G EB;(5 $%____ #0____.3 :1;(<05 ,-+ G MB;(5 AQ $%____ %/_____..(/0π-%, +_____ , +(,"*____ #(1,45 .B1$L;5 #0____..(/0π_____, .1/_____, +(,"*______ π>J$<(&1,45 .B1$L;5#0&1(.!"#$"%& 1. !"# $%&( ) *+,-.#;__________________________________________________________________2. /-0 1 2%π0%"0 3(4- $%&(;__________________________________________________________________3. !"# $%&( ) 56(7%.#;4. EXERCICISESTRUCTURA
 47. 47. FASESIESTRATÈGIES
 48. 48. contextualitzacióFASESIESTRATÈGIES
 49. 49. Ο ΑΝΘΡ!ΠΟΣ B’ὁ ἄνθρω!ος β’text Santi CarbonellGREC 1IES COTES BAIXESdibuixos Sito YelásΟ ΑΝΘΡ!ΠΟΣ Α’ὁ ἄνθρω!ος α’text Santi CarbonellGREC 1IES COTES BAIXESdibuixos Sito YelásΟ ΚΟΣΜΟΣὁ κόσμοςtext Santi CarbonellGREC 1IES COTES BAIXESdibuixos Sito YelásΗ ΕΛΛΑΣἡ Ἑλλάςtext Santi CarbonellGREC 1IES COTES BAIXESdibuixos Sito Yeláscontextualitzaciópresentacions
 50. 50. interpretació
 51. 51. interpretaciólectura cursivagravacions
 52. 52. interpretaciócomprensió auditiva
 53. 53. assimilació
 54. 54. videosassimilació
 55. 55. videosassimilació
 56. 56. exercicis complementaris! "#$%Ω&!Ejercicios complementarios()*+),- "Lee el siguiente texto!.- " #$ %π&() *+, - .$/0 1$23 $456).7.- 89+ *+, - :9+*;0 1$&0 <5#6);!.- =>?+@A0, - ?B :9+*;0 2> 1$C0 <5#3, 1)D#C0 EF9 <5#6 *+, G@31$201.7.- 89+ G H9+ 1$F <5#6);!.- I+3, J1F)+#20 EF9 <5#6).7.- 89+ *+, G Kπ+#3+ 1$F <5#6);!.- =>?+@A0. : ?BLMπ+#3+ EN)O <5#6) #$ *+, 1)D#O. : Kπ+#3+ P6&52P&0<5#6).7.- Q3 ?’<5#6) “RA2)”;!.- " <SP+0 *+, - T)20 @$EF+ RUF $456). : ?B J9FV)D *+, G @S655+ @6*9F.7.- W5#6 ?B - T)20 X9$@2) X YE962) RU2);!.- Z9$@2) RU&) <5#6).7.- Q3 ?[<5#6) - QNP);!.- " QNP) *+*C) 1D932) <5#6. ]+, G ^$69O) 1D932) <5#6), #C @B) _@65N EN)O,#C ?` _@65N 4V1a0.&%Ω.!# /"$0/" 1220#340 52Ω"! ! ! ! ! !"#$%&!()*!+,&&%$-!.%,&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/1 _@65N + 1$&0assimilació
 57. 57. exercicis complementaris! "#$%Ω&!Ejercicios complementarios()*+),- "Lee el siguiente texto!.- " #$ %π&() *+, - .$/0 1$23 $456).7.- 89+ *+, - :9+*;0 1$&0 <5#6);!.- =>?+@A0, - ?B :9+*;0 2> 1$C0 <5#3, 1)D#C0 EF9 <5#6 *+, G@31$201.7.- 89+ G H9+ 1$F <5#6);!.- I+3, J1F)+#20 EF9 <5#6).7.- 89+ *+, G Kπ+#3+ 1$F <5#6);!.- =>?+@A0. : ?BLMπ+#3+ EN)O <5#6) #$ *+, 1)D#O. : Kπ+#3+ P6&52P&0<5#6).7.- Q3 ?’<5#6) “RA2)”;!.- " <SP+0 *+, - T)20 @$EF+ RUF $456). : ?B J9FV)D *+, G @S655+ @6*9F.7.- W5#6 ?B - T)20 X9$@2) X YE962) RU2);!.- Z9$@2) RU&) <5#6).7.- Q3 ?[<5#6) - QNP);!.- " QNP) *+*C) 1D932) <5#6. ]+, G ^$69O) 1D932) <5#6), #C @B) _@65N EN)O,#C ?` _@65N 4V1a0.&%Ω.!# /"$0/" 1220#340 52Ω"! ! ! ! ! !"#$%&!()*!+,&&%$-!.%,&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/1 _@65N + 1$&0!"#$"%& BResponde a estas preguntas de comprensión lectora de forma oral1. !"# $%&( ) *π+,,-(;2. ./0 1 2π0&"0 30456+# $%&(;3. 78 &" ) 9/0:,;# <(=&+# $%&(;4. 9 >?,%%0 >:/@( AB+( $%&(;5.!" $%&( 1 CD/E(;!"#$"%& Busca palabras derivadas o deriva palabras<D+# # # # # # FG/0(+#H(</-πF## # # # estrategiaginecólogo# # # # andrógino,I:F### # # # ABF(JππF# ## # # # tanatoriocentauro# # # # tauromaquia!"#$"%& (Dada la respuesta, haz la pregunta· KG L8/ FM(. N *π+,,-( <D+# $%&(.· KG L8/ FM(. ) 9/0:,;# 1>"<DF# $%&(.· 9 O/0 <DP $%&(.)*Ω+,- ./01./ 2331-451 3Ω66/! ! ! ! !"#$%&!()*!+,&&%$-!.%,&!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/assimilació
 58. 58. exercicis complementaris! "#$%Ω&!Ejercicios complementarios()*+),- "Lee el siguiente texto!.- " #$ %π&() *+, - .$/0 1$23 $456).7.- 89+ *+, - :9+*;0 1$&0 <5#6);!.- =>?+@A0, - ?B :9+*;0 2> 1$C0 <5#3, 1)D#C0 EF9 <5#6 *+, G@31$201.7.- 89+ G H9+ 1$F <5#6);!.- I+3, J1F)+#20 EF9 <5#6).7.- 89+ *+, G Kπ+#3+ 1$F <5#6);!.- =>?+@A0. : ?BLMπ+#3+ EN)O <5#6) #$ *+, 1)D#O. : Kπ+#3+ P6&52P&0<5#6).7.- Q3 ?’<5#6) “RA2)”;!.- " <SP+0 *+, - T)20 @$EF+ RUF $456). : ?B J9FV)D *+, G @S655+ @6*9F.7.- W5#6 ?B - T)20 X9$@2) X YE962) RU2);!.- Z9$@2) RU&) <5#6).7.- Q3 ?[<5#6) - QNP);!.- " QNP) *+*C) 1D932) <5#6. ]+, G ^$69O) 1D932) <5#6), #C @B) _@65N EN)O,#C ?` _@65N 4V1a0.&%Ω.!# /"$0/" 1220#340 52Ω"! ! ! ! ! !"#$%&!()*!+,&&%$-!.%,&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/1 _@65N + 1$&0!"#$"%& BResponde a estas preguntas de comprensión lectora de forma oral1. !"# $%&( ) *π+,,-(;2. ./0 1 2π0&"0 30456+# $%&(;3. 78 &" ) 9/0:,;# <(=&+# $%&(;4. 9 >?,%%0 >:/@( AB+( $%&(;5.!" $%&( 1 CD/E(;!"#$"%& Busca palabras derivadas o deriva palabras<D+# # # # # # FG/0(+#H(</-πF## # # # estrategiaginecólogo# # # # andrógino,I:F### # # # ABF(JππF# ## # # # tanatoriocentauro# # # # tauromaquia!"#$"%& (Dada la respuesta, haz la pregunta· KG L8/ FM(. N *π+,,-( <D+# $%&(.· KG L8/ FM(. ) 9/0:,;# 1>"<DF# $%&(.· 9 O/0 <DP $%&(.)*Ω+,- ./01./ 2331-451 3Ω66/! ! ! ! !"#$%&!()*!+,&&%$-!.%,&!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/· !"#, $ %&π"#" ()*+ ,-.*.· /0 (12 34*. 5 ,678"9 30 :;2#3* ,-.*, <661 =>3*.!"#$"%& Corrige la errata· 5 ?π@66A* B"C D EFG9 :F@9 FH-.*.· 5 IJ;239 K*:2Aπ3# ,-.*.· L ?:;*M :F@9 ,-.*.· L ?:;*M B"C $ ?823N#; NG3 :F"# ,-.*.· L %&π"#" 30 :FO, <66P K*:2AπO ,-.*.· L Q;*F6@π; :*;@9 ,-.*.· 5 ,678"9 B"C D R*39 JF(O6" =>@* ,-.*.· 5 K*:2Aπ39 =>@9 ,-.*.· D S.*T")239 :;2#3* ,-#*, U JV* WJ.-) K*:2Aπ3*, U NXWJ.-) "Y23*.· 5 Z)8T* B"C $ [F.2+* :;2#3* FH-#*.!"#$"%& (Di lo contrario· 5 ?67"*N239 ()*+ ,-.*.· L ?823N#; :F@9 ,-.*.· L Q;*F6@π; :FO ,-.*.· 5 ]2@*39 :*;@9 ,-.*.· 5 BGB*39 B"C D 6GB39 K*:2Aπ3# FH-.*.)*Ω+,- ./01./ 221-341 52Ω66/! ! ! ! ! !"#$%&!()*!+,&&%$-!.%,&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/assimilació
 59. 59. exercicis complementaris!"#$ 1 % $&(Ω)%*sustantius! "#$%&π(, ! $)*( + $),, + -.#/ 01 -.#023)(, ! 4#/% 1 "#5%)(, 67 89# 6: 890, 67 $;%<# 6: $;%<0,! =6%06;-*(, ! 30%32#(, + >.20, ! 3?3#(, ! 30%@0%<0(, ! A?3(, ! B#(, ! 3%3*5)CA(, ! Dππ(,! EF(, + G,A0C#0, ! 5)AG<(, ! 3H#60.%(noms propis! I)<%&#, ! J/-0=(, + KH5.=0, + LM5%0, ! NC*#.=(, ! O%*#(, ! PQ%0#*(, ! RAHS0#5%(,! T>;%(, + R=π0=<0, + J;#)A*π;, + R$;#U, + RG%5<6;, ! KC#V60.%(adjectius>.$A-C3*( / *#, WA<-( ; #, X%)>( ; #, "-%C( 0 #, $#;6*( / *#, 30A*( / *#, 303*( / *#,$0A,==C( 0 #, π6;#*(, / *#, π)8*( / *#4$,#06( -#verbsY=6<#, )Z=<#conjuncions i particules>H# …5H, [#, Q(3) … 4AA,, 6) … 6), 5C*6C, -,%, ]=π)%, 30<adverbisQ50>^(, #0<interrogatius6<(; 5C: 6<; _%0 ;numerals5?, 6%)2(!"#$ 2 % +%*#%*sustantius! 3*=>(, ! `AC(, ! E.$*(, ! Q%0#*(, ! E.#*(, ! #)3%*(, ! 5<=3(, ! a3(, ! πA0#/6;(, + Xπ)C%(,+ =)A/#;, + -b, 67 "=6%#noms propis! cC5;(, + J)%=)G*#;, ! d)?(, ! J=)C5^#, ! Rπ*AA&#, ! e%;(, ! fG0C=6(, ! g%>b(, + N;>/6;%,+ f%0, + e%6)>C(, ! hA.>π(, + iQ%Vπ;, + R=<0, + j60A<0, + k.%<0, + gAA,(, + R%0E<0, + j#5<0,+ lm-.π6(, + nCE?;, + n.5<0, + J)%=<(adjectius>C3%*( , *#, WA?>πC( #, >H-0( >)-,A;verbsZ3)2, -C-#V=3&adverbisY3)2, 3,6&, "#&preposicionsY#interrogatiusπF; 6<(; 6<#)(; π2(; π<0 ;numerals5V5)30, πH#6), oπ6,!"#$ 3 % "&&$sustantius! "#$%&, ! ()*, ! π+,-&, ! .π%-/0*, 1 π%2*3+&, ! 45,*$$*, ! 6,7$$*, ! 89":, ! ;-5,</2%&, ! π*)%-30*,! %=/%>3?"@, 2A π?,*6%&, ! B"*2%,:noms propis! "#$%&, ! C(! B22-/:, ! D<$$*,0*, ! E%-920*, ! F<,%π+""@$%&, ! G*/<;9"0*, ! C9"0*, ! D)5/@,! H=%,0&, ! CI@)0*, ! J*,*20**K B4#"*-, *K D#I*-, ! Lπ5)2@, ! M,>3π0*, ! N+)-"4%&, ! N"9$$ó&, ! F?,,*, ! L3O)"@, ! G>2-,:"@,%K P<,8%0! G*$$*,0*, 2A Q3π+)-%", *K L>)*/%O$*-, ! N>):"@, ! B,<R5";)<-*! NOπ)%&, ! N):2@, ! STI%-*, ! U?$I%&, ! V+;%&, ! U:3"%&, ! D5$%&, ! WX%&, ! L53%&, ! GO/%"%&,! Y";)%&, ! Z5R%&, ! F5)%&, ! P#,%&, *K N>/,5;<&1 F*)"*$$+&, ! [;@, 1 ]3@22+&1 BR<-ó&, 1 Z?$2%&, 1 B,8<-+&1 ^Ω/<*"+&adjectius1 _,,@" %K _,,@"<&, 1 G*/<;(" %K G*/<;+"<&, 1 H=60π2-%& %K H=6Oπ2-%-, 1 F?)$@& 1 F?)$*-,E%-(2-%-, N%)0"4-%-, D<$$*,%0, F<,%π%"":$-%-, L3>)"*X%-, F5)-%-, L53-%-`,,@"-/+& : +", a93*b/+& : +", .22-/+& : +", =9"-/+& : +", ;9)-/+& : +", I5)I*)%& %",*,<π+& : +", πc& πc$* π5"2<& πc$*-, d,,%& d,,@, G<$+6<-%&, H=6*X%", C+"-%"verbs,*,<X, ,?6<-, I*)I*)0e<-, `,,@"0e<-, .22-/0e<-adverbis`,,@"-$20, 2?,%&, f$9, fR9interrogatiusπ7&;1ª declinacióFemenins!"m. -#, Dat. -$ (% &(#, )* &($)Nom. -#, Dat. -+ (% ,-.#//#, )* ,#.-//+)Nom. -0, Dat. -+ (% 12, )* 1*)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ + vocabulari 1-3Femenins!"m. -o+, Dat. -$ (, -π./)"+, %0 ,π.1)$)3ª declinacióMasculinsMasculinsNom. -03, Dat. -+ (4 π.#56)03, )7 π.#56)+)Nom. -#3, Dat. -$ (4 8#(&#(9#3, )7 8#(&#(9$)2ª declinacióMasculins!"m. -o3, Dat. -: (4 ;5(,(<π"3, )7 =5,(π:)assimilació
 60. 60. ΑΝΘΡ!ΠΟΣ, ΚΟΣΜΟΣ,ΓΛ!ΣΣΑΛΕΞΕΙΣSanti CarbonellGREC 1IES COTES BAIXES2ª declinaciónFemeninosnombres propiosΑἴγυπτοςΠελοπόννησος, Κόρινθος, ΚνωσσóςΚύπρος, Λέσβος, Ῥόδος, Λήμνος, Θάσος, Χῖος, Σάμος,Μύκονος, Ἄνδρος, Νάξος, Πάρος, Δῆλοςnom. ἡ -ος dat. τῇ -ῳ3ª declinaciónFemeninosnombres propiosΔημήτηρ, Ἄρτεμις, ἸώἙλλάς, Περσίς, Αἰολίς(dat. Ἑλλάδι, Περσίδι, Αἰολίδι)1ª declinaciónFemeninos Hnombres comunesσελήνη, γῆ, φωνή, οἰκουμένη, Ἀνατολήnom. ἡ -η dat. τῇ -ῃdomingo 3 de marzo de 2013exercicis complementarisassimilació
 61. 61. aula virtualassimilació
 62. 62. autocorregiblesassimilació
 63. 63. autocorregiblesassimilació
 64. 64. retroversióassimilació
 65. 65. col·laboracióassimilació
 66. 66. ! "#$%&#()*+,%- ./0#10)*+,%! "23456+$#()*+,%- 7%#38π40#%$+10)*+,%!" #$%&%()π!*%+,!- ./0*%,!" 1$ .!234%5,!*67*%8,59(!:&%()π!:;52 ,5<(=:>0,*%,? @A5π!BB4>0,*%!CD?(!E%E!"#$ %#!#$π&()*+,-π&./01 203,&.&4 56 +7&18+(*02&95:&)*+,-π&95:&)*5,7.5:&;<*0=/7.! "#$%!&!Santi Carbonellhttp://aigialos.blogspot.comDibujos: Asier MendozaObjetivoEl juego de cartas ! "#$%!&! tiene como propósito fundamental lapráctica oral de sencillas estructuras sintácticas con las que iniciar al alumnadoen el estudio del griego antiguo. A través de este juego de mesa los alumnos yalumnas aprenden vocabulario mitológico griego (nombres de dioses delpanteón olímpico, monstruos y héroes), así como el nombre y oficio de algunospersonajes históricos de la Grecia antigua.Desde el punto de vista gramatical se practican los tres géneros (masculino,femenino y neutro), las diferencias entre singular y plural, así como los usos delnominativo (sujeto y atributo) a través de la construcción de frases copulativas.O ANΘΡΩΠΟΣ JUEGO DE CARTAS PARA GRIEGO ANTIGUOjocs de taulaTEMA1assimilació
 67. 67. jocs de taulaTEMA1assimilació
 68. 68. !" #$"%%#&"!"Santi CarbonellDibujos: Asier MendozaObjetivoEl juego de cartas TA #$"%%#&"!" tiene como propósito fundamental la familiarización con el vocabulario de losoficios y ocupaciones del mundo griego.MaterialesUna baraja de 82 cartas (42 sustantivos y 42 imágenes ilustrativas)InstruccionesJuego ASe reparte un número determinado de cartas con sustantivos e imágenes. entre todos los jugadores y el resto queda bocaabajo encima de la mesa. Por turnos los jugadores irán tomando cartas del montón para hacer las parejascorrespondientes. Acabado el montón los jugadores podrán continuar robando. Gana quien antes se quede sin cartas.Juego BSe colocan todas las cartas boca abajo sobre la mesa. Por turnos se levantan de dos en dos intentando formar parejas.Para simplificar el juego, si el número de jugadores no es muy elevado, se las cartas se pueden dividir en dos bloques,sustantivos por una parte e imágenes por otra.ἰατρός ἀστρονόμος στρατιώτηςβασιλεύςjocs de taulaTEMA 4assimilació
 69. 69. ΚΟΣΜΑΝΘΡ!ΠóΓΛ!ΣΣΟΝJuegos de lengua basados en los textos Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, Ο ΚΟΣΜΟΣ, Η ΓΛΩΣΣΑBINGO19 cartones con 74 sustantivos.Cartones 1-15: (en dibujos) ὁ ἄνθρωπος, ὁ θεός, ἡ θεά, ἡ γυνή, αἱ γυναῖκες, ὁ ἀνήρ, οἱ ἄνδρες, τὰ ζῷα, τὰ θηρία, ὁ στρατηγός,ὁ ῥᾳψωδός, ὁ καρκῖνος, ἡ μυῖα, ὁ κύκνος, ὁ καρχαρίας, ὁ λύκος, ὁ ὄνος, ὁ κροκόδειλος, ὁ ἵππος, ὁ βοῦς, ἡ φάλαινα, ὁδελφίς, ὁ κένταυρος, ὁ κόσμος, ὁ ἥλιος, ὁ βυθός, ὁ οὐρανός, ὁ βουνός, ὁ νεκρός, ὁ δίσκος, ὁ οἶκος, ὁ πλανήτης, ἡ σελήνη,ἡ γῆ, τὸ ἄστρον, ἡ νῆσος, ὁ ποταμός, ἡ θάλασσα, ἡ γλῶσσα, ἡ Εὐρώπη, βάρβαρος, ὁ Ῥωμαῖος, ὁ Ἕλλην, ἡ Ἑλλάς, αἱ Ἀθῆναι,ἡ Πελοπόννησος, αἱ Κυκλάδες, ἡ Ἀττική, ἡ Λέσβος, ἡ Κρήτη, ἡ οἰκουμένη.(sin dibujos) ἡ ἤπειρος, ἡ χώρα, ἡ πόλις, ἡ ἀποικία, ἡ φωνή, ἡ διάλεκτος, ἡ παροιμία, ἡ Ἀνατολή, τὸ πέλαγος.Cartones 16-18 (ampliación con vocabulario del método ΔΙΑΛΟΓΟΣ)̣ ὁ διάλογος, ὁ αἰγιαλός, ὁ λίθος, ὁ χρόνος, ὁ ναός, ὁ ἀγρός,ἡ ὁδός, τὸ νόμισμα, τὸ δένδρον, ἡ σειρήν, τὸ βιβλίον, ἡ ἀγορά, ὁ ὀφθαλμός, τὸ αἷμα, ἡ ναῦς.Γραμμή: el alumno que hace la primera linea tendrá que dar el nominativo plural y/o el dativo singular de las palabras conseguidas.Se pueden pedir también derivados etimológicos.Πλήρες: el bingo se considerará completo cuando, además de haber conseguido todas las palabras, el alumno sea capaz de hacerfrases diferentes utilizando sustantivos del cartón. Ejemplo: 4 frases con 1 palabra de cada línea del cartón, 1 frase con 2/3 palabrasdel cartón, etc.continenteregión1jocs de taulaTEMES 1-3assimilació
 70. 70. ὁ Διόνυσος θεóς ἐστινὁ Ἀφροδίτηθεά ἐστινὁ Μινώταυροςθηρίον ἐστινὁ Ἀλέξανδροςῥᾳψωδὸς οὐκ ἐστίν,ἀλλὰ στρατηγόςΚΟΣΜΑΝΘΡ!ΠóΓΛ!ΣΣΟΝJuegos de lengua basados en los textos Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, Ο ΚΟΣΜΟΣ, Η ΓΛΩΣΣΑBINGO19 cartones con 74 sustantivos.Cartones 1-15: (en dibujos) ὁ ἄνθρωπος, ὁ θεός, ἡ θεά, ἡ γυνή, αἱ γυναῖκες, ὁ ἀνήρ, οἱ ἄνδρες, τὰ ζῷα, τὰ θηρία, ὁ στρατηγός,ὁ ῥᾳψωδός, ὁ καρκῖνος, ἡ μυῖα, ὁ κύκνος, ὁ καρχαρίας, ὁ λύκος, ὁ ὄνος, ὁ κροκόδειλος, ὁ ἵππος, ὁ βοῦς, ἡ φάλαινα, ὁδελφίς, ὁ κένταυρος, ὁ κόσμος, ὁ ἥλιος, ὁ βυθός, ὁ οὐρανός, ὁ βουνός, ὁ νεκρός, ὁ δίσκος, ὁ οἶκος, ὁ πλανήτης, ἡ σελήνη,ἡ γῆ, τὸ ἄστρον, ἡ νῆσος, ὁ ποταμός, ἡ θάλασσα, ἡ γλῶσσα, ἡ Εὐρώπη, βάρβαρος, ὁ Ῥωμαῖος, ὁ Ἕλλην, ἡ Ἑλλάς, αἱ Ἀθῆναι,ἡ Πελοπόννησος, αἱ Κυκλάδες, ἡ Ἀττική, ἡ Λέσβος, ἡ Κρήτη, ἡ οἰκουμένη.(sin dibujos) ἡ ἤπειρος, ἡ χώρα, ἡ πόλις, ἡ ἀποικία, ἡ φωνή, ἡ διάλεκτος, ἡ παροιμία, ἡ Ἀνατολή, τὸ πέλαγος.Cartones 16-18 (ampliación con vocabulario del método ΔΙΑΛΟΓΟΣ)̣ ὁ διάλογος, ὁ αἰγιαλός, ὁ λίθος, ὁ χρόνος, ὁ ναός, ὁ ἀγρός,ἡ ὁδός, τὸ νόμισμα, τὸ δένδρον, ἡ σειρήν, τὸ βιβλίον, ἡ ἀγορά, ὁ ὀφθαλμός, τὸ αἷμα, ἡ ναῦς.Γραμμή: el alumno que hace la primera linea tendrá que dar el nominativo plural y/o el dativo singular de las palabras conseguidas.Se pueden pedir también derivados etimológicos.Πλήρες: el bingo se considerará completo cuando, además de haber conseguido todas las palabras, el alumno sea capaz de hacerfrases diferentes utilizando sustantivos del cartón. Ejemplo: 4 frases con 1 palabra de cada línea del cartón, 1 frase con 2/3 palabrasdel cartón, etc.CARTAS44 frases separadas en dos bloques, cartas blancas (normalmente SN) y verdes (normalmente Predicado).Juego 1Alumnos: grupos de 4-6 alumnos.Objetivo: quedarse lo antes posible sin cartas haciendo parejas.Cada grupo juega por separado con un número determinado de frases. (Ejemplo: si tenemos 8 alumnos podemos hacer dos gruposque jueguen con 22 frases cada uno).Repartidas las cartas se continúa robando por turnos. Quien antes se quede sin cartas gana la partida.Al finalizar los grupos se pueden intercambiar las frases para volver a jugar.Juego 2Alumnos: grupos de 3-4 alumnos.Objetivo: emparejar lo antes posible todas las cartas.Con las cartas mezcladas en la mesa boca arriba el grupo trata de emparejarlas todas lo antes posible. Se puede cronometrar eltiempo empleado si a continuación van a participar más grupos. Si participan varios grupos de manera simultánea hay que imprimirmás barajas.SANTI CARBONELL2jocs de taulaTEMES 1-3assimilació
 71. 71. jocs de taulaassimilació
 72. 72. οἱ νεκροί ἐν τῷκάτω κόσμῳ οἰκοῦσιοἱ ὀλύμπιοι θεοίδώδεκά εἰσινὁ Ἐρμῆς πλανήτηςἐστίντὰ ἄστρα πολλάἐστινπέντε εἰσὶν οἱπλανήταιἡ Ἑλλὰς ἐν τῇΕὐρώπῃ ἐστινΚΟΣΜΑΝΘΡ!ΠóΓΛ!ΣΣΟΝJuegos de lengua basados en los textos Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, Ο ΚΟΣΜΟΣ, Η ΓΛΩΣΣΑBINGO19 cartones con 74 sustantivos.Cartones 1-15: (en dibujos) ὁ ἄνθρωπος, ὁ θεός, ἡ θεά, ἡ γυνή, αἱ γυναῖκες, ὁ ἀνήρ, οἱ ἄνδρες, τὰ ζῷα, τὰ θηρία, ὁ στρατηγός,ὁ ῥᾳψωδός, ὁ καρκῖνος, ἡ μυῖα, ὁ κύκνος, ὁ καρχαρίας, ὁ λύκος, ὁ ὄνος, ὁ κροκόδειλος, ὁ ἵππος, ὁ βοῦς, ἡ φάλαινα, ὁδελφίς, ὁ κένταυρος, ὁ κόσμος, ὁ ἥλιος, ὁ βυθός, ὁ οὐρανός, ὁ βουνός, ὁ νεκρός, ὁ δίσκος, ὁ οἶκος, ὁ πλανήτης, ἡ σελήνη,ἡ γῆ, τὸ ἄστρον, ἡ νῆσος, ὁ ποταμός, ἡ θάλασσα, ἡ γλῶσσα, ἡ Εὐρώπη, βάρβαρος, ὁ Ῥωμαῖος, ὁ Ἕλλην, ἡ Ἑλλάς, αἱ Ἀθῆναι,ἡ Πελοπόννησος, αἱ Κυκλάδες, ἡ Ἀττική, ἡ Λέσβος, ἡ Κρήτη, ἡ οἰκουμένη.(sin dibujos) ἡ ἤπειρος, ἡ χώρα, ἡ πόλις, ἡ ἀποικία, ἡ φωνή, ἡ διάλεκτος, ἡ παροιμία, ἡ Ἀνατολή, τὸ πέλαγος.Cartones 16-18 (ampliación con vocabulario del método ΔΙΑΛΟΓΟΣ)̣ ὁ διάλογος, ὁ αἰγιαλός, ὁ λίθος, ὁ χρόνος, ὁ ναός, ὁ ἀγρός,ἡ ὁδός, τὸ νόμισμα, τὸ δένδρον, ἡ σειρήν, τὸ βιβλίον, ἡ ἀγορά, ὁ ὀφθαλμός, τὸ αἷμα, ἡ ναῦς.Γραμμή: el alumno que hace la primera linea tendrá que dar el nominativo plural y/o el dativo singular de las palabras conseguidas.Se pueden pedir también derivados etimológicos.Πλήρες: el bingo se considerará completo cuando, además de haber conseguido todas las palabras, el alumno sea capaz de hacerfrases diferentes utilizando sustantivos del cartón. Ejemplo: 4 frases con 1 palabra de cada línea del cartón, 1 frase con 2/3 palabrasdel cartón, etc.MÍMICAEl juego consta de 30 frases seleccionadas del juego de CARTAS.Para facilitar la actividad se recomienda hacer este juego en último lugar.Se puede avisar a los alumnos que, salvo dos cartas que usan el verbo οἱκῶ (dos en 3ª pl., una en sing.), y una carta con ἑλληνίζω(3ª sing.), el resto son frases copulativas.Se presentan en tres colores: blancas 1 punto, amarillas 2 puntos, 2 cartas rojas de 3 puntos. En función de la puntuación que sequiera obtener, los alumnos puedes escoger el tipo de carta.Los alumnos se dividen en grupos.Por turnos cada alumno escoge una carta y con la ayuda de la mímica trata que el resto de su grupo, que no puede preguntar en sulengua materna, reconstruya la frase.Para darle mayor emoción podemos limitar el tiempo de cada intervención, pudiendo haber “rebote”.Gana quien más frases correctas reconstruye.SANTI CARBONELL3actuacióTEMES 1-3assimilació
 73. 73. actuacióassimilació
 74. 74. expressió
 75. 75. expressiócomposició
 76. 76. expressiócomposiciórepresentació
 77. 77. interacció “comunicativa”
 78. 78. interacció “comunicativa”manuals
 79. 79. - breus diàlegs- vocabulari, estructures gramaticals i expresions col·loquials- composició escrita-oral per imitacióSANTIAGO CARBONELL MARTINEZPPrrááccttiiccaass ddee ggrriieeggoo aannttiigguuoointeracció “comunicativa”manuals
 80. 80. SANTIAGO CARBONELL MARTINEZPPrrááccttiiccaass ddee ggrriieeggoo aannttiigguuoointeracció “comunicativa”
 81. 81. SANTIAGO CARBONELL MARTINEZPPrrááccttiiccaass ddee ggrriieeggoo aannttiigguuoointeracció “comunicativa”temes icontinguts
 82. 82. 1===2- - - - -Μάθημα τέταρτον· Τί ποιεῖ; ..................................................Comunicación- Describir acciones de los seres vivos- Responder positiva y negativamenteSistema formal- Desinencias 3ª pers. sing. pres. indicativo v. activa y media –ει, –εῖ, –ᾷ, –εται, –ᾶται- Conjunciones καί, ἀλλά, οὔτε- Adverbios οὐδαμῶς, ναί. Negación οὐ, οὐκ, οὐχVocabulario- Animales- Verbos de movimiento y articulación de sonido-locuciónΜάθημα πέμπτον· Τίς εἶ ;SANTIAGO CARBONELL MARTINEZPPrrááccttiiccaass ddee ggrriieeggoo aannttiigguuoo
 83. 83. 1!o !.o ..o , 1 .!o !2! ____ .. ________.________________ ., ________________ .___________!!1Μάθημα ἕκτον· Χαῖρε! …………………………………………………Comunicación- Encuentro y primer contacto: saludos y presentaciónSistema formal- Ιmperativos χαῖρε, χαίρετε- 1ª y 2ª sing. y pl. pres. indicativo de χαίρω, εἰμί- Participio predicado referido al sujeto: presente activo de γνωρίζω(nominativo masc. y fem., sing. y pl.)- Pronombre personal: nominativo, acusativo y dativo 1ª y 2ª sing. y pl.- Dativo posesivo en expresión ὄνομα μοι- Neutro pl. –μα (ὀνόματα)- Crasis κἀγώSANTIAGO CARBONELL MARTINEZPPrrááccttiiccaass ddee ggrriieeggoo aannttiigguuoo
 84. 84. 1!..2____________ , ____________ !____________ , __________________________ , __________________ .Μάθημα ὄγδοον· Ποῖός ἐστιν ὁ πατήρ σου; .......................Comunicación- Describir a personas- Ofrecer ayuda: expresión τί δ᾿ ἐστι;- Transmitir información de otroSistema formal- Αcusativo sing. masc. –ος, –εύς, fems. –α, –η, masc. y fems. –ηρ- 1ª sing. verbo contracto ἀναζητῶ- Adjetivos primera y segunda clase- Genitivo sing. de αὐτός (función de posesivo)- Completivas de indicativo introducidas por ὅτι con verbo λέγει (estiloindirecto)- Interrogativo ποῖος, ποία, ποῖον ¿cómo?Vocabulario- Adjetivos calificativos: aspecto físico y carácterΜάθημα ἕνατον· ΤίSANTIAGO CARBONELL MARTINEZPPrrááccttiiccaass ddee ggrriieeggoo aannttiigguuoo
 85. 85. 9. !. , !. , .. ..Μάθημα ἑπτακαιδέκατον· Αἱ Ἀθῆναι ......................................Comunicación- Referencias espaciales: lugar o ciudad de dónde, a dónde, por dóndeSistema formal-Interrogativos πόθεν, ποῖ, πῇ- εἰς + acusativo , διά + genitivo, ἐκ + genitivo- Repaso acusativo y genitivo sing. fem. en –α, –η, –ος, masc. en –ος,neutros en –ον. acusat. y genit. de πόλις, τεῖχος, λιμήν- Αdverbios οἴκαδε, οἴκοθεν, ἐκεῖσε, ἐκεῖθεν, Ἀθήναζε, Ἀθήνηθεν, ἐνταῦθα- Formas verbales: subjuntivo 1ª pl. εἶμι, oἶδα, participio ἄγουσα, imperativoβάδιζε, futuro ὄψει- Pronombre αὕτη- Αdjetivo εὐθεῖαVocabulario-Espacios y monumentos de AtenasΜάθημα ὀκτωκαιδέκατον· Ἡ ἀγοράSANTIAGO CARBONELL MARTINEZPPrrááccttiiccaass ddee ggrriieeggoo aannttiigguuoo
 86. 86. videosdidàcticsSANTIAGO CARBONELL MARTINEZPPrrááccttiiccaass ddee ggrriieeggoo aannttiigguuoo
 87. 87. barrio griego SANTIAGO CARBONELL MARTINEZPPrrááccttiiccaass ddee ggrriieeggoo aannttiigguuoo
 88. 88. práctica oralcomplementàriainteracció “comunicativa”
 89. 89. DEL GREC MODERN A L’ANTICmés raons?CEFIRE Xàtiva Assessoria de Cultura Clásicajuny 2013
 90. 90. ΤΕΛΟΣdibuixosSito YelásSanti CarbonellIES Cotes Baixes

×