personal ethics & leadership                        ดร.ศันสนา สิริตามTuesday, December 11, 2012
Tuesday, December 11, 2012
เลนการเมืองโดยไมมีหลักการ            หาความสุขสำราญโดยไมยั้งคิด          ร่ำรวยเปนอกนิษฐโดยไมต...
“วิกฤติทั้งหลาย เกิดจาก      วิกฤติทางศีลธรรมของมนุษยทั้งสิ้น         ตองแกไขใหถูกจุด คือ        ...
ผูนำที่โหดกอใหเกิดการคราชีวิต ความพินาศแกแผนดินTuesday, December 11, 2012
Foreign Policy                        Joshua E.Keating               กลุมผูนำที่ดีT...
Bad Exes       Foreign Policy                         Joshua E.Keating           ...
Foreign Policy                         Joshua E.Keating               ผูนำที่แยที่...
ที่มีอำนาจบารมี    ที่มากลนจนสามารถมีอิทธิพล     ตอการตัดสินในแตละวัน   ของหลาย ประเทศ หลายรัฐบาล      ...
ผูนำสามารถกอใหเกิดความแตกตาง ระหวางคนชาติเดียวกัน คนตางชาติ      ระหวางประเทศตอประเทศ และระหวางภูมิภาค ตอภู...
ผูนำกลุมทุนยักษ 50% กุมชะตาโลกในกำมือ               อยางมากมายและลึกซึ้ง เกินกวาภาพที่เปนจริง     ...
Tuesday, December 11, 2012
ตราบใดที่คนกลุมแรกที่เปนผูนำ ยังเดินบนลูวิ่งที่คูขนานกับกลุมที่สอง        และหยิบยื่นเศษเงินในรูปเงินบริจาค แ...
Dr. Larry King, University of Cambridges Department of Sociology                    Social Science & Me...
Behind every great fortune lies a great crime   เบื้องหลังความมั่งคั่งเหลือลน ลวนเปนอภิอาชญากรรม          ...
มีความเสียหายอะไรบางที่เกิดขึ้นในประเทศไทย               ..ดวยความออนดอยทางจริยธรรม          "ฟ...
ประชาชนถูกทำรายรางกายจนถึงแกชีวิตมากกวาวันละ 20 คน       มีการทำรายชีวิตจากการจี้ ปลน หรือฆาตัวตาย เฉลี่ย 3 ค...
วิถีชีวิตของคน?Tuesday, December 11, 2012
จริยธรรมของมนุษยคือหนทางเยียวยาTuesday, December 11, 2012
ความคิดทางจริยธรรม (moral thought)                       ความรูสึกทางจริยธรรม (moral felling )   ...
ETHICS  Structural Ethics (macro level)  จริยธรรมของสถาบันที่เกี่ยวของทางสังคม เศรษฐกิจ ตลาด มูลนิธิ  กฎหมาย  Organiz...
Ethics in Three Dimensions        isaiah berlin   decision maker a single individual or agency          ...
systems     "rules of the game"               การจัดวาง เงื่อนไขทางสังคม               ...
assertion               to steal or not to steal          the right thing or the wrong thing to do...
The discipline of ethics begins with Socrates’ question:                    How should one live?    ...
พฤติกรรม                      คุณธรรม             ความเปนจริง          จริยธร...
จริยธรรม                 เปนเรื่องการสะทอนถึงคานิยม               ในกระบวนการตัดสินใจเกี...
แนวคิดดานอรรถประโยชน  แนวคิดดานสิทธิ  แนวคิดดานความยุติธรรม      UTILITARIAN      RIGHT         JU...
Dr. Rosenthals paper          it is only a beginning           การทำตามกฎหมายเปนพื้นฐานขั้นแรกของจริยธ...
ความเชื่อ   การทุมเท         ความ        สุขในงาน               คุณคาจริยธรรม     ...
ถาคนเราจะแสวงหาความมั่งคั่งร่ำรวย  แสวงหาผลกำไรอยางมหาศาล                 จะตองเปนคนที่ไมโกง ไมเปน...
ผูชนะ(ที่แท)ยอมไมโกงTuesday, December 11, 2012
Tuesday, December 11, 2012
หัวใจสำคัญของความสำเร็จขององคกรที่ยั่งยืน        จะตองประกอบดวยหลักการแหงความสุจริต ยุติธรรม         ...
การเรียนรูขอ 1: เด็กๆยังรูวาความซื่อสัตยเปนคานิยมที่ยิ่งใหญ            เราถูกสอนใหเปนคนดี      ...
ผูนำตองมีความซื่อสัตยTuesday, December 11, 2012
การเรียนรูขอ 2: คนรูดีวาอะไรถูกหรือผิด ตรวจเข็มทิศคุณธรรมของตัวเองได                         ...
การเรียนรูขอ 3: แขงขันเต็มที่อยางยุติธรรม อยาล้ำเสน          การเจรจาตอรองในธุรกิจอาจจะดุเดือด      ...
การเรียนรูขอ 4: 3Rs; RISK RESPONSIBILITY & RELIABILITY                 คำวา              ...
I believe that every right implies a responsibility;       every opportunity an obligation;          every ...
Tuesday, December 11, 2012
การเรียนรูขอ 5: คำพูดของคน คือ คำมั่นสัญญา                  การยืนยันผลลัพธที่มีเกียรติและเหตุผลที่ดี ...
การเรียนรูขอ 6: คนที่อยูกับเราตองกลาพูดวา “ไม” อยาฟงแตขาวดี                       ถาตอง...
การเรียนรูขอ 7: บาไดแตอยามุงลางแคน                ไมมีใครที่ไมเคยบอบช้ำทางอารมณ        ...
การเรียนรูขอ 8: ปฎิบัติตอคูแขง เพื่อนรวมงาน ลูกนอง ลูกคาดวยความเคารพ                 กฎทอง คือ กร...
การเรียนรูขอ 9: บริหารธุรกิจใหเหมือนเปนบริษัทของครอบครัว                การสื่อสารเพื่อสรางความสามัคค...
การเรียนรูขอ 10: เกิดเปนคน บุญคุณตองทดแทน ไมมีคุณลักษณะใดในคนที่สำคัญมากไปกวาการแบงปนใหผูอื่น          ...
สำนักงานสถิติแหงชาติ        ครัวเรือนหนึ่ง ๆ ของไทยใชจายเงินเพื่อการบริจาคเปนเงินเดือนละ          422...
Ridiculous yachts and private planes and big limousines             won’t make people enjoy life more,    ...
ประเด็นดานจริยธรรมมีมิติในตัวเองแบบ 360 องศา มีดีกรีหรือระดับความสอดคลองตั้งแตขาว เทาจาง เทาเขม จนถึงดำสนิท      ...
พื้นที่สีเทาอยูนอกเสนความถูกตอง     แมบางครั้งจะไมผิดกฎหมาย  แตเปนการกระทำที่อันตราย ไมเหมาะสม       ...
เกียรติยศยอมเกิดจากการกระทำที่สุจริต                  บัณฑิตรูเฉพาะเรื่อง ที่ชอบดวยคุณธรรม      ...
การทำผิดเล็กๆนอยๆของผูนำสามารถสงผลลบที่ยิ่งใหญแกสังคมโลก                     butterfly effectTues...
เมื่อเกิดความเสียหาย            สิ่งที่สังคมแสวงหาคือความรับผิดชอบตอสังคมและจริยธรรม             ...
จะเริ่มอยางไร?Tuesday, December 11, 2012
ตองเปลี่ยนตัวเอง?                   It is not the strongest of the species              ...
เริ่มตนดวยการตั้งคำถามกับตัวเอง               เวลาจะทำอะไรก็ตามที่จะมีผลกระทบตอคนอื่นวา         ...
"Ask not what your country can do for you.                Ask what you can do for your country."     D...
รูจุดประสงคในการเปนผูนำ               “Leadership for what purpose?”               สำคัญมา...
David Packard, co-founder of Hewlett-Packard               คนจริง ยิ่งใหญ ยิ่งถอมตัว เปดกวาง จริงใจ   ...
Leaders are defined by their values and their character                 ทำและทำตามคานิยมของแท integrit...
นำคนดวยใจ  passion, motivational skills, and sincere interest"Carlson Cares           Marilyn Nelson, chair an...
เชื่อมสัมพันธไมตรี“Relationship is the mirror in which we see ourselves as we are.”                    ...
มุงวินัย ใจมั่นคง    Self-discipline is an essential quality of an authentic leader.Tuesday, December 11, 2012
THE AUTHENTIC COMPANY  Purpose:               Mission and Vision  Values:                 Company Values  Heart:       ...
• IBMs CEO, Sam Palmisano ใหโบนัสตัวเอง $4 ลานเพื่อจูงใจทีมบริหารและเขารวมการปฎิรูป IBMs innovation  process โดยใชกล...
เราอยูในโลกที่มั่งคั่ง แต 3/4 ของคนในโลกนี้อดอยาก                  เราทำรายคนอื่นที่ดอยกวาทั้งรางกายและ...
บารมีผูนำ                  ความมั่นใจตัวเอง                             การ...
There is No Such Thing As Business Ethics!                 John C. Maxwell                ...
กลาพอไหม? ใจถึงหรือเปลา?Tuesday, December 11, 2012
ความสำเร็จแคเอื้อม                 ถากลาคิดดี ทำดี           สำคัญอยูที่เกิดมาเปนคนก็ถือว...
ธรรมชาติ คือ เมื่อคิดดี คิดชอบ               เราจะมีความรูสึกดี มีภาพดีๆเกิดขึ้นในใจ           ...
It may take some time for the changes to take place, but eventually they do.           ความคิดที่ดี หรือไมดีเป...
เราสามารถปดหนาตาง ทำหองมืด        เราสามารถเปดหนาตาง ใหแสงสวางเขามา         การบริหารจัดการเปนเร...
พลังจริยธรรม การคิดดีเหมือนกับรถที่มีเครื่องยนตดี       จะพาเราไปถึงที่หมายไดTuesday, December 11, 2012
การเดินทางที่ยาวที่สุดที่มนุษยจะทำไดในชวงชีวิต                            คือจากความคิดสูห...
รวมเดินตามรอยเทาพอหลวงTuesday, December 11, 2012
กาลามสูตรกังขานิยฐาน 10 หมายถึง วิธีปฎิบัติในเรื่องที่ควรสงสัย หรือหลักความเชื่อ  อยาปลงใจเชื่อ ดวยการฟงตามกันมา (มา ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

จริยธรรมบุคคลกับการเป็นผู้นำ

2,406 views

Published on

ผู้นำกับจริยธรรมเหมือนช้อนกับส้อม ไม่มีถือว่าขาด..ไม่ครบ ไม่หมดจด

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,406
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
64
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

จริยธรรมบุคคลกับการเป็นผู้นำ

 1. 1. personal ethics & leadership ดร.ศันสนา สิริตามTuesday, December 11, 2012
 2. 2. Tuesday, December 11, 2012
 3. 3. เลนการเมืองโดยไมมีหลักการ หาความสุขสำราญโดยไมยั้งคิด ร่ำรวยเปนอกนิษฐโดยไมตองทำงาน มีความรูมหาศาลแตความประพฤติไมดี คาขายโดยไมมีหลักศีลธรรม วิทยาศาสตรเลิศล้ำแตไมมีธรรมแหงมนุษย บูชาสูงสุดแตไมมีความเสียสละ จาก วาทะคานธี แปลโดย กรุณา - เรืองอุไร กุศลาสัยTuesday, December 11, 2012
 4. 4. “วิกฤติทั้งหลาย เกิดจาก วิกฤติทางศีลธรรมของมนุษยทั้งสิ้น ตองแกไขใหถูกจุด คือ การสงเสริม คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ในมนุษย” “วิกฤติเศรษฐกิจและสังคม” คือ “วิกฤติทางศีลธรรม” เพราะวิกฤติลวนเปนผลหรือมีมูลเหตุมาจาก ความโลภ ความโกรธ และความหลง ที่กอใหเกิดผลกระทบแบบองครวม (Holistic Effects) แกชีวิตมนุษย สังคม โลก และสิ่งแวดลอมTuesday, December 11, 2012
 5. 5. ผูนำที่โหดกอใหเกิดการคราชีวิต ความพินาศแกแผนดินTuesday, December 11, 2012
 6. 6. Foreign Policy Joshua E.Keating กลุมผูนำที่ดีTuesday, December 11, 2012
 7. 7. Bad Exes Foreign Policy Joshua E.Keating ผูนำที่เลวที่สุดTuesday, December 11, 2012
 8. 8. Foreign Policy Joshua E.Keating ผูนำที่แยที่สุดTuesday, December 11, 2012
 9. 9. ที่มีอำนาจบารมี ที่มากลนจนสามารถมีอิทธิพล ตอการตัดสินในแตละวัน ของหลาย ประเทศ หลายรัฐบาล ซึ่งสงผลกระทบตอชีวิต ของเพื่อนมนุษยหลายลานคนทั่วโลก ผูนำไมกี่คน? คุมน้ำมัน เงินทุน ทรัพยสินทางปญญา เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมสื่อTuesday, December 11, 2012
 10. 10. ผูนำสามารถกอใหเกิดความแตกตาง ระหวางคนชาติเดียวกัน คนตางชาติ ระหวางประเทศตอประเทศ และระหวางภูมิภาค ตอภูมิภาค ทุนนิยมเสรี คลื่นการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน เปนบอเกิดของพลเมือง 2 ชนชั้น ที่เติบโตแบบคูขนาน ชนชั้นแรก ยิ่งใหญ อำนาจลนเหลือ และมั่งคั่งมากที่สุดในโลก มีจำนวนเพียงหยิบมือหนึ่งเปนที่รูจักในนาม "อภิชน" หรือ superclass ขณะที่อีกกลุม มีชีวิตที่แตกตาง ยากจนที่สุด อดอยากTuesday, December 11, 2012
 11. 11. ผูนำกลุมทุนยักษ 50% กุมชะตาโลกในกำมือ อยางมากมายและลึกซึ้ง เกินกวาภาพที่เปนจริง 60% อยูสองฝงมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ สหรัฐคือที่อยูของ เศรษฐีโลกมากที่สุด กลุม bottom billion อาศัยอยูในแอฟริกา ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง รวมถึงเอเชียตะวันออก GDP ของประเทศยากจนที่มีหนี้สินมหาศาล 41 ประเทศ มีประชากรอาศัยอยู รวมกันประมาณ 567 ลานคน มีความมั่งคั่งนอยกวาทรัพยสินของมหาเศรษฐีโลก 7 อันดับแรกรวมกันTuesday, December 11, 2012
 12. 12. Tuesday, December 11, 2012
 13. 13. ตราบใดที่คนกลุมแรกที่เปนผูนำ ยังเดินบนลูวิ่งที่คูขนานกับกลุมที่สอง และหยิบยื่นเศษเงินในรูปเงินบริจาค แลกกับการตักตวงผลประโยชน ภาพอนาคตของประชากรโลก superclass จะยังคงร่ำรวย และมั่งคั่งตอไป bottom billion ยังยากจน อดอยาก มีรายไดที่ต่ำกวาหนี้สิน 25 เทาตัวไปตลอดTuesday, December 11, 2012
 14. 14. Dr. Larry King, University of Cambridges Department of Sociology Social Science & Medicine jul 7, 2010 Wealthier, but not necessarily healthier ขอสงสัย.. จากงานวิจัย “แนวคิด ‘มั่งคั่งกวายอมแข็งแรงกวา’ ???? หมายความวาถาเศรษฐกิจเติบโต จะมีทรัพยากรที่ชวยยกระดับสุขภาพของประชาชนโดยรวม???? ความเชื่อมโยงระหวางการเติบโตทางเศรษฐกิจกับสาธารณสุขที่ดีขึ้น 1996 Summers, US council of Economic Adviser focusing on growth rather than poverty reduction and reducing inequality may lead to substantial loss of lifeTuesday, December 11, 2012
 15. 15. Behind every great fortune lies a great crime เบื้องหลังความมั่งคั่งเหลือลน ลวนเปนอภิอาชญากรรม Honore de Balzac (1799-1950) ปญหาดานจริยธรรม ความ คานิยม กดดันจากการ แขงขัน ประโยชน สวนตว ความแตก ตางทางวัฒนธรรมTuesday, December 11, 2012
 16. 16. มีความเสียหายอะไรบางที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ..ดวยความออนดอยทางจริยธรรม "ฟากอกรรมทำเข็ญ คนเรายังพอหลีกหนีได แตคนเรากอกรรมทำเข็ญเสียเอง ยอมไมสมควรมีชีวิตอยู" คัมภีรซั่งซูบรรพไทเจียTuesday, December 11, 2012
 17. 17. ประชาชนถูกทำรายรางกายจนถึงแกชีวิตมากกวาวันละ 20 คน มีการทำรายชีวิตจากการจี้ ปลน หรือฆาตัวตาย เฉลี่ย 3 คนทุก 2 ชั่วโมง ผูหญิงรอยละ 23 ยังคงถูกทำรายจากสามี หรือคูครอง และเยาวชนยังคิดที่จะใชความรุนแรงในการแกไขปญหา เยาวชนรอยละ 83 เห็นวา การซื่อสัตยเกินไปไมเปนสิ่งดี เพราะจะถูกเอาเปรียบ และ เยาวชนรอยละ 51 เห็นวา การโกงบางก็ไมเปนไร หากทำประโยชน ผูชายถึงรอยละ 41 เคยนอกใจคูครอง วัยรุนถึงรอยละ 22.2 ใชเวลาสานสัมพันธไมเกิน 1 วัน กอนตกลงมีเพศสัมพันธ เยาวชนใน กทม.รอยละ 29.4 มีคูนอนตั้งแต 2 คนขึ้นไป เด็กมัธยมรอยละ 38 เปนผูดื่มเหลา มีประชาชนเลนหวยใตดินถึง 400,000 ลานบาทตอปความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ ความมีสติสัมปชัญญะ ความมีวินัยลดลง 70 % เด็กอายุ 1-5 ปมีปญหาเรื่องการทำตัวไมอยูในกติกาและไมอยูในวินัย วัย 6-9 ป ไมมีการควบคุมอารมณ สมาธิ และไรเมตตา เด็กวัย 10-14 ป  ขาดการวิเคราะห และหากมีโอกาสโกงก็พรอมจะโกงได และ ยอมรับไดกับการไมเคารพกติกา เชน เลนขี้โกงเมื่อมีโอกาส และ ลอกขอสอบถาจำเปนTuesday, December 11, 2012
 18. 18. วิถีชีวิตของคน?Tuesday, December 11, 2012
 19. 19. จริยธรรมของมนุษยคือหนทางเยียวยาTuesday, December 11, 2012
 20. 20. ความคิดทางจริยธรรม (moral thought) ความรูสึกทางจริยธรรม (moral felling ) พฤติกรรมจริยธรรม (moral behavior) จริยธรรม (ethics) การสำนึกผิดชอบชั่วดี จริยธรรมเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายใน (internalization) พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) จริยธรรม หมายถึง ธรรม หรือ หลักความประพฤติที่ควรแกการยึดถือและปฏิบัติตาม จริยธรรม คือ ประมวลความประพฤติและความนึกคิดในสิ่งที่ดีงามเหมาะสม   ศีลธรรมเปนหลักการของคุณงามความดีที่มนุษยยึดถือปฏิบัติ อิงหลักศาสนาและมีหลักเปนสากลTuesday, December 11, 2012
 21. 21. ETHICS Structural Ethics (macro level) จริยธรรมของสถาบันที่เกี่ยวของทางสังคม เศรษฐกิจ ตลาด มูลนิธิ กฎหมาย Organizational Ethics (micro and Meso level) ความรับผิดชอบขององคกร บริษัท CSR สหภาพกลุมผลประโยชน NGO’s ศาสนสถาน Individual Ethics (micro level) จริยธรรมสวนบุคคล ความซื่อสัตย ความไวใจและการมีศักดิ์ศรี เปน ความรับผิดชอบของประชาชน พนักงาน ลูกคาTuesday, December 11, 2012
 22. 22. Ethics in Three Dimensions isaiah berlin decision maker a single individual or agency อัตลักษณสะทอน “ตัวตน” ที่สงผลตอการเลือก วิถีการตัดสินใจ ความเปนธรรมทางสังคม จรรยาบรรณวิชาชีพ ขอผูกพันทางศาสนาTuesday, December 11, 2012
 23. 23. systems "rules of the game" การจัดวาง เงื่อนไขทางสังคม rational ethical ความคุมคา แรงงานเด็ก พฤติกรรม ethical evaluationTuesday, December 11, 2012
 24. 24. assertion to steal or not to steal the right thing or the wrong thing to do? unfair or unethicalTuesday, December 11, 2012
 25. 25. The discipline of ethics begins with Socrates’ question: How should one live? What values guide us? What standards do we use? What principles are at stake? how do we choose between them? คือ การเลือก Ethics เลือกแกปญหา เลือกวิธีการ เลือกความสัมพันธ คนเปนผูนำตองเลือก..เลือกทางที่ถูกตองTuesday, December 11, 2012
 26. 26. พฤติกรรม คุณธรรม ความเปนจริง จริยธรรม คนเปนผูนำตองพิจารณาความเปนจริงและ เลือกแกปญหา เลือกวิธีการ เลือกความสัมพันธTuesday, December 11, 2012
 27. 27. จริยธรรม เปนเรื่องการสะทอนถึงคานิยม ในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับพฤติกรรม กรอบการ กรอบการประพฤติ ตัดสินใจ ปฎิบัติของผูนำ ของผูนำ แนวคิดดานอรรถประโยชน แนวคิดดานสิทธิ แนวคิดดานความยุติธรรม UTILITARIAN RIGHT JUSTICETuesday, December 11, 2012
 28. 28. แนวคิดดานอรรถประโยชน แนวคิดดานสิทธิ แนวคิดดานความยุติธรรม UTILITARIAN RIGHT JUSTICETuesday, December 11, 2012
 29. 29. Dr. Rosenthals paper it is only a beginning การทำตามกฎหมายเปนพื้นฐานขั้นแรกของจริยธรรม.. not optimal from an ethical perspectiveTuesday, December 11, 2012
 30. 30. ความเชื่อ การทุมเท ความ สุขในงาน คุณคาจริยธรรม ภาพลักษณที่ดี คุณภาพ มาตรฐาน พัฒนาชาติTuesday, December 11, 2012
 31. 31. ถาคนเราจะแสวงหาความมั่งคั่งร่ำรวย  แสวงหาผลกำไรอยางมหาศาล จะตองเปนคนที่ไมโกง ไมเปนคนที่ฉอฉล--- หมายถึง วิธีการที่จะเปนผูชนะ  ตองไมโกง ไมฉอฉล ไมทุจริต --- คิดแบบนี้   จะกลายเปนคนเสียเปรียบ หรือ เปนคนโงหรือเปลา     มีแตเห็น ใคร ๆจะทำอยางไรก็ได วิธีไหนก็ได จะดี จะชั่ว ไมสำคัญ ขอใหรวยไวกอน แลวคอยทำบุญ  รวยกอน แลวดีเองTuesday, December 11, 2012
 32. 32. ผูชนะ(ที่แท)ยอมไมโกงTuesday, December 11, 2012
 33. 33. Tuesday, December 11, 2012
 34. 34. หัวใจสำคัญของความสำเร็จขององคกรที่ยั่งยืน จะตองประกอบดวยหลักการแหงความสุจริต ยุติธรรม จึงจะสรางความนาเชื่อถือ ความไววางใจได เพราะเปนกฎทองแหงเกียรติยศแหงวิชาชีพ  ความสุจริตเปนตราประทับที่สำคัญยิ่ง ที่มีผลตอการติดตอสัมพันธระหวางกัน เปนมาตรฐานทางจริยธรรมและศีลธรรมสากลของตลาดเสรีTuesday, December 11, 2012
 35. 35. การเรียนรูขอ 1: เด็กๆยังรูวาความซื่อสัตยเปนคานิยมที่ยิ่งใหญ เราถูกสอนใหเปนคนดี ปุจจุบัน..คานิยมที่ถูกตองชอบธรรม เวลาแขงกัน ตองยุติธรรม กลายเปน อยาโกง อยาโกหก พูดความจริง ลวดลายทางที่ผูนำใชเพื่อ มันเปนคานิยมที่ฝงลึกในตัวคน หลอกลวง ทรยศ หักหลัง ไมไดสรางขึ้นตามสถานการณ ความไมถูกตอง ไรยางอาย ไมลาสมัย ไมมีวันตกยุค เปาหมายสุดทายไมใชแคชนะ แตเปนการไดรับชัยชนะที่มีเกียรติและงดงาม มีชีวิตที่ยิ่งใหญ ไดรับการเคารพ ทุกอยางที่เราตองการเพื่อจะอยูในโลกธุรกิจ.... เราเรียนรูกันมาตั้งแตเด็ก เปนกฎเกณฑที่งายและยุติธรรม เปนเสนทางที่ดีสำหรับจิตใจและศีลธรรมTuesday, December 11, 2012
 36. 36. ผูนำตองมีความซื่อสัตยTuesday, December 11, 2012
 37. 37. การเรียนรูขอ 2: คนรูดีวาอะไรถูกหรือผิด ตรวจเข็มทิศคุณธรรมของตัวเองได ไมมีแสงใดมีอำนาจ สองสวางเทา แสงแหงมโนธรรม กฎหมายกำหนดวิถีใหตองทำ แต จริยธรรมเปนมาตรฐานความประพฤติทควรทำ ี่ พฤติกรรมที่มีจริยธรรมทางธุรกิจเหมือนกับการเลนกีฬา เลนตามกฎ ยุติธรรม แสดงออกถึงน้ำใจนักกีฬา ผูนำที่ประสบความสำเร็จ โดยไมสนใจวาจะเสียอะไร = มีเปาหมายที่ไรศีลธรรมTuesday, December 11, 2012
 38. 38. การเรียนรูขอ 3: แขงขันเต็มที่อยางยุติธรรม อยาล้ำเสน การเจรจาตอรองในธุรกิจอาจจะดุเดือด แตตองยุติธรรม ซื่อสัตยและมีศีลธรรม ผูชนะไมเคยใชเสนทางลึกลับ การติดสินบนทำลายธุรกิจ ที่บิดเบือน โกหก เอาเปรียบคนอื่น แตยึดมั่นคุณธรรมใช สติปญญา การทำงานหนัก คนไมกี่คนร่ำรวย ธุรกิจราคาต่ำ ตนทุนสูงขึ้น ผูนำตองรูวา...ไมมีทางลัดในเรื่องคุณธรรมในเกมธุรกิจและชีวิตคนTuesday, December 11, 2012
 39. 39. การเรียนรูขอ 4: 3Rs; RISK RESPONSIBILITY & RELIABILITY คำวา “ทำได” ในการเปนผูนำ ไมกังวลกับการพลาด ยืนหยัดในเวลาวิกฤติ กลาหาญ หลงในคาตอบแทนงามๆ จริงใจ อยูในตำแหนงนานๆ เชื่อมั่น การเปนที่นิยม ถอมตน มุงแตผลประโยชนสวนตัว มีวิสัยทัศน พันธะ ทักษะการบริหาร ไมเคยเปนผูชนะที่แทTuesday, December 11, 2012
 40. 40. I believe that every right implies a responsibility; every opportunity an obligation; every possession a duty. John D. Rockefeller, Jr. 1839-1937, American entrepreneurTuesday, December 11, 2012
 41. 41. Tuesday, December 11, 2012
 42. 42. การเรียนรูขอ 5: คำพูดของคน คือ คำมั่นสัญญา การยืนยันผลลัพธที่มีเกียรติและเหตุผลที่ดี ใชแปลวา “ใช” และไมแปลวา “ไม” การรักษาคำพูด การเชื่อใจไมควร = เปนไปแบบไมลืมหูลืมตา ความเชื่อใจ คุณธรรม ความซื่อสัตย ความดีงาม ควรเขามาแทนที่มาตรฐานจรรยาบรรณทางอาชีพ คุณธรรมระดับบุคคลและองคกรเปนคุณภาพที่ดีในแวดวงธุรกิจ ผูนำตองเขาใจและรูวา คำพูดเปนสมบัติที่มีคาที่สุด ความซื่อสัตยเปนคุณธรรมที่ดีที่สุดTuesday, December 11, 2012
 43. 43. การเรียนรูขอ 6: คนที่อยูกับเราตองกลาพูดวา “ไม” อยาฟงแตขาวดี ถาตองเลือกระหวางคำวา “ชื่นชม”กับ”เคารพ” ลอมรอบดวยคนที่มีคานิยมที่เหมือนกัน ใหเลือก “เคารพ”ทุกครั้ง รักในสิ่งที่คลายกัน มีวิสัยทัศนเหมือนกัน แปลวาความรูสึกที่มีตอตัวเองทุกครั้งที่รูวา เราซื่อสัตยและทำสิ่งที่ถูกตอง ยึดมั่นในคุณธรรม ซื่อสัตยตอบริษัท จริยธรรมเปนเรื่องของการเผชิญกับ จงรักภักดีตอนาย การทำสิ่งที่ถูก มีความสามารถ ที่มีตนทุนสูงกวาและเต็มใจจายTuesday, December 11, 2012
 44. 44. การเรียนรูขอ 7: บาไดแตอยามุงลางแคน ไมมีใครที่ไมเคยบอบช้ำทางอารมณ กาวตอในทางที่เปนบวกและมีเกียรติ ความแคนเปนไวรัส ความแคนใจจะทำใหจุดออนปรากฎขึ้น ที่ทำใหคนมีความสามารถหมดสภาพ ใจเสื่อม กายเสื่อม ความเกลียดไมเขากันกับหัวใจคนเปนผูนำ คนเพาะเมล็ดแหงความต่ำทราม อยาชกใตเข็มขัดคูแขง ตองไดรับผลกรรมTuesday, December 11, 2012
 45. 45. การเรียนรูขอ 8: ปฎิบัติตอคูแขง เพื่อนรวมงาน ลูกนอง ลูกคาดวยความเคารพ กฎทอง คือ กรุณา สุภาพและใจบุญ เราแตละคนตางมีเดิมพันอยูในความสำเร็จและความลมเหลวของคนรอบตัวเรา เรามีสวนไดสวนเสียในการกระทำของคนอื่น การสั่งสมความร่ำรวยเพื่อความร่ำรวย = การทำลายตัวเอง ผลลัพธสูงสุดเทานั้นที่สำคัญสำหรับธุรกิจ = ไรสาระTuesday, December 11, 2012
 46. 46. การเรียนรูขอ 9: บริหารธุรกิจใหเหมือนเปนบริษัทของครอบครัว การสื่อสารเพื่อสรางความสามัคคีในบาน เปดเผย โปรงใส จริงใจ ปฎิบัติอยางเทาเทียม ซื่อสัตย เคารพ รัก แบงปนผลประโยชนใหพนักงาน ลูกคา ชุมชน อยางยุติธรรม ทางแหงความสำเร็จ คือ ทางที่คนอื่นรวมเดินกับเราTuesday, December 11, 2012
 47. 47. การเรียนรูขอ 10: เกิดเปนคน บุญคุณตองทดแทน ไมมีคุณลักษณะใดในคนที่สำคัญมากไปกวาการแบงปนใหผูอื่น ไมมีความสุขใดจะเทียบไดกับการทำกุศล การใหที่แท คือ ใหคนที่ไมอาจมาทดแทนบุญคุณได้ การชวยเหลือเพื่อใหเกิดการพึ่งพาตัวเองได ไมมีใครสรางตัวไดโดยลำพัง การทำบุญทำกุศลไมใชเปนเรื่องของความสมัครใจ แตถือเปนพันธะทางศีลธรรมของคนรวย และของธุรกิจที่มั่งคั่ง ใหที่ไหน อยางไร แกใคร เมื่อไหร ไมสำคัญเทาทัศนคติในการใหTuesday, December 11, 2012
 48. 48. สำนักงานสถิติแหงชาติ ครัวเรือนหนึ่ง ๆ ของไทยใชจายเงินเพื่อการบริจาคเปนเงินเดือนละ 422 บาท หรือ 2.69% ของรายไดตอเดือนของครัวเรือน วิสาหกิจที่มีรายได 10,000 ลาน ไมไดบริจาค 269 ลาน บริษัทขนาดใหญ 189 แหงในสหรัฐอเมริกาบริจาคเปนเงิน 400,000 ลานบาท เปนเพียง 1.16% ของรายไดรวมเทานั้น และสวนหนึ่งก็เปนสิ่งของ ไมใชเงินสด แสดงวาชาวบาน ตาสีตาสา บริจาคเงินมากกวาเศรษฐีTuesday, December 11, 2012
 49. 49. Ridiculous yachts and private planes and big limousines won’t make people enjoy life more, and it sends out terrible messages to the people who work for them. It would be so much better if that money was spent in Africa – and it’s about getting a balance. Richard BransonTuesday, December 11, 2012
 50. 50. ประเด็นดานจริยธรรมมีมิติในตัวเองแบบ 360 องศา มีดีกรีหรือระดับความสอดคลองตั้งแตขาว เทาจาง เทาเขม จนถึงดำสนิท เริ่มตั้งแตการไมจริงใจ จงใจใหขอมูลไมครบ หรือบิดเบือนขอมูล ไมโปรงใส ไมซื่อสัตย จนถึงการทุจริตซึ่งถือวาระดับขั้นรุนแรงที่สุด ซึ่งปญหาจริยธรรมขั้นรุนแรงTuesday, December 11, 2012
 51. 51. พื้นที่สีเทาอยูนอกเสนความถูกตอง แมบางครั้งจะไมผิดกฎหมาย แตเปนการกระทำที่อันตราย ไมเหมาะสม และไรเกียรติTuesday, December 11, 2012
 52. 52. เกียรติยศยอมเกิดจากการกระทำที่สุจริต บัณฑิตรูเฉพาะเรื่อง ที่ชอบดวยคุณธรรม คนพาลรูเฉพาะเรื่องที่ไดผลกำไร โดยไมคำนึงถึงคุณธรรมTuesday, December 11, 2012
 53. 53. การทำผิดเล็กๆนอยๆของผูนำสามารถสงผลลบที่ยิ่งใหญแกสังคมโลก butterfly effectTuesday, December 11, 2012
 54. 54. เมื่อเกิดความเสียหาย สิ่งที่สังคมแสวงหาคือความรับผิดชอบตอสังคมและจริยธรรม เรื่องจริยธรรมเปนเรื่องของรูปแบบของการตีความวา พฤติกรรมใดผิดและพฤติกรรมใดถูก สิ่งใดควรทำหรือไมควรทำ จริยธรรมเกี่ยวของกับมนุษยในทุกสถาบัน การพิจารณาสิ่งที่ควรทำและไมผิดจริยธรรมนั้นสามารถพิจารณาไดใน 3 ประเด็นคือ (1) เรื่องตนทุนและผลประโยชน (2) ตองไมขัดกับสิทธิมนุษยชน และ (3) ความเสมอภาคและยุติธรรมTuesday, December 11, 2012
 55. 55. จะเริ่มอยางไร?Tuesday, December 11, 2012
 56. 56. ตองเปลี่ยนตัวเอง? It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent; it is the one that is most adaptable to change. Charles Robert DarwinTuesday, December 11, 2012
 57. 57. เริ่มตนดวยการตั้งคำถามกับตัวเอง เวลาจะทำอะไรก็ตามที่จะมีผลกระทบตอคนอื่นวา นี่มันถูกตองหรือไม? เราอยากไดรับการปฎิบัติแบบนี้หรือไม? ใชคานิยมที่ดีขับเคลื่อนการทำงาน ไมควรมีความตึงเครียดระหวางการทำกำไรกับการปฎิบัติที่ดี ที่ยุติธรรม สอดสองดูแลคนของเราใหมีพฤติกรรมตัวอยางที่มีคุณธรรม สรางรากฐานชีวิตที่มีการผูกรอยดวยคำวาครอบครัว ความศรัทธา ความแข็งแกรง ความยุติธรรม ความซื่อสัตย มิตรภาพและความใจบุญสุนทานTuesday, December 11, 2012
 58. 58. "Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country." DIMENSIONS OF AUTHENTIC LEADERS Bill George Former Chairman & CEO Medtronic, Inc. •Understanding their purpose •Practicing solid values •Leading with heart •Establishing connected relationships •Demonstrating self-disciplineTuesday, December 11, 2012
 59. 59. รูจุดประสงคในการเปนผูนำ “Leadership for what purpose?” สำคัญมาก..ไมรูจุดประสงค..ไมมีคนตาม To find your purpose, you must first understand yourself, your passions, and your underlying motivations.Tuesday, December 11, 2012
 60. 60. David Packard, co-founder of Hewlett-Packard คนจริง ยิ่งใหญ ยิ่งถอมตัว เปดกวาง จริงใจ “The H-P Way” serve his country make a difference through his work inspired H-P’s employees to incredible levels of commitment เมื่อยังมีชีวิต..ไมมีใครรูวาเขามีการใชจายอยางไรในฐานะคนรวยติดอันดับโลก     แตตอนเสียชีวิตพบวา..เงินสวนใหญไดถูกแบงปนไปยังโครงการสาธาณณะกุศลตางๆมากมาย a truly authentic leaderTuesday, December 11, 2012
 61. 61. Leaders are defined by their values and their character ทำและทำตามคานิยมของแท integrity is the one value required in every leader คานิยมสวนบุคคลที่ดีสรางคุณคาใหผูนำ ไดมาจากประสบการณทั้งชีวิต การศึกษา การสมาคมกับผูมีปญญา เปนเหมือนเข็มทิศชี้ทางแหงคุณธรรม ชี้สำนึกผิดชอบชั่วดี ไมมีไมได..อาจลงทายในหองขัง “The leader’s first job is to define reality. The last is to say thank you. In between the leader must become a servant and a debtor.” Max DePree the former CEO of furniture maker Herman MillerTuesday, December 11, 2012
 62. 62. นำคนดวยใจ passion, motivational skills, and sincere interest"Carlson Cares Marilyn Nelson, chair and CEO of the Carlson Companies companys role model for caring and empathy พลังเชิงบวกจะเปลี่ยน companys culture สราง customer relationships สรางการเติบโตและทำใหฐานบริษัทแข็งแรงTuesday, December 11, 2012
 63. 63. เชื่อมสัมพันธไมตรี“Relationship is the mirror in which we see ourselves as we are.” Krishnamurti trusting relationships Bill Gates Michael Dell และ A. G. Lafley of P&G ประสบความสำเร็จในการเชื่อมสัมพันธตรงกับพนักงาน ซึ่งทำใหเห็นความจงรักภักดีและการทุมเทในการทำงานTuesday, December 11, 2012
 64. 64. มุงวินัย ใจมั่นคง Self-discipline is an essential quality of an authentic leader.Tuesday, December 11, 2012
 65. 65. THE AUTHENTIC COMPANY Purpose:               Mission and Vision Values:                 Company Values Heart:                   Empowering Employees to Serve Customers Relationships:    Enduring and Committed Organization Self-discipline:    Results for All Stakeholders To be motivated by your mission, not your money.       To tap into your values, not your ego.            To connect with others through your heart, not your persona.                 To live your life with such discipline you would be proud to read about your behavior on the front page of the New York Times. As an authentic leader, you can change these things. You only need to be your own person, lead with purpose and passion, be true to your values, and lead with your heart.Tuesday, December 11, 2012
 66. 66. • IBMs CEO, Sam Palmisano ใหโบนัสตัวเอง $4 ลานเพื่อจูงใจทีมบริหารและเขารวมการปฎิรูป IBMs innovation process โดยใชกลยุทธ "e-business on demand" • GE CEO Jeff Immelt ปฎิรูประบบธรรมาภิบาลซึ่งตอมากลายเปน model ของอุตสาหกรรม • Pfizer CEO Hank McKinnell ไมเพียงสรางใหบริษัทเปน the worlds largest pharmaceutical maker แตทำจน บริษัทไดรับรางวัล "the best governed company in America" • Novartis CEO Dan Vasella สรางศูนยวิจัยหลายพันลานในแคมปสของ MIT • Procter & Gamble CEO A. G. Lafley ลงพื้นที่ในประเทศกำลังพัฒนา สรางใหบริษัทเปน a global powerhouse ที่ เขาในความตองการลูกคาดีขึ้น • Carlson Companies CEO Marilyn Nelson ใชทักษะการจูงใจเปลี่ยนแปลงใหบริษัทกลายเปน a highly customer- focused hospitality powerhouse • Target CEO Bob Ulrich คลุกคลีกับกลุมนักสรางสรรคผลิตภัณฑจนทำใหบริษัทกลายเปน "hip" center สำหรับ ผลิตภัณฑแฟชั่นที่ราคาจูงใจ • Goldman Sachs CEO Hank Paulson เปนคนแรกที่มีบทบาทนำการปฎิรูปธรรมมาภิบาล แยกธนาคารพเื่อการ ลงทุนกับธนาคารธรรมดาจากกัน • Warren Buffet of Berkshire Hathaway ผลักดันเรื่องภาษีอยางไมกลัวเสียประโยชน • Lord John Browne, CEO of British Petroleum สูเรื่องการรักษาสิ่งแวดลอมโดยเจรจากับบริษัทน้ำมันของรัสเซีย • Wells Fargo CEO Dick Kovacevich สราง the best bank in America โดยเนนลูกคา ไมเนนการเปนธนาคารเพื่อ การลงทุน • Medtronic, Art Collins สราง new life-changing treatments สำหรับโรคตางๆโดยสนับสนุนงบประมาณ R&D มากกวา 40%.Tuesday, December 11, 2012
 67. 67. เราอยูในโลกที่มั่งคั่ง แต 3/4 ของคนในโลกนี้อดอยาก      เราทำรายคนอื่นที่ดอยกวาทั้งรางกายและจิตใจ      สิทธิมนุษยชนเปนเรื่องที่พูดกันมานาน แตการกีดกัน แบงแยกยังปรากฎทั่วไปในสังคม      เรามีเทคโนโลยีทางการแพทยที่ทันสมัย แตเชื้อโรคก็ยังคงมีมากขึ้น มากขึ้น      เราใชธรรมชาติอยางโลภ ไมสนใจรักษาสิ่งแวดลอม    เราไมรูสึกวาปลอดภัยอีกตอไป      เรานิ่งเฉยตอการที่ผูนำฉกฉวย เอาเปรียบ      เรารวมบริษัทเพื่อความยิ่งใหญ แตปฎิบัติตอลูกนองเหมือนหุนยนต      เราแยกเรื่องคุณภาพชีวิตกับเรื่องการทำงานออกจากกัน      เราเพิกเฉยตอเรื่องความหมายของชีวิต และความสุขที่แทTuesday, December 11, 2012
 68. 68. บารมีผูนำ ความมั่นใจตัวเอง การเปดใจ ความเชื่อ จริยธรรม วินัย การพิจารณาตัวเอง การแบงปน ความกลา ความรู บารมีผูนำ สติ บารมีผูนำ ความเปนคน การใครครวญตัวเอง ความนับถือ ของแท ความเมตตา บารมีผูนำTuesday, December 11, 2012
 69. 69. There is No Such Thing As Business Ethics!  John C. Maxwell จริยธรรมก็คือจริยธรรม ไมมีแยกเปนจริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมบุคคล จริยธรรมสังคม เพราะ เปนเรื่องเดียว ไมใช Double Standard อยูที่บานปฏิบัติอยาง อยูที่ทำงานอีกอยางTuesday, December 11, 2012
 70. 70. กลาพอไหม? ใจถึงหรือเปลา?Tuesday, December 11, 2012
 71. 71. ความสำเร็จแคเอื้อม ถากลาคิดดี ทำดี สำคัญอยูที่เกิดมาเปนคนก็ถือวาโชคดีมากแลว ชีวิตนี้สำนึกดี คิดดีไวกอน ไมไดลำบากขนาดนั้นTuesday, December 11, 2012
 72. 72. ธรรมชาติ คือ เมื่อคิดดี คิดชอบ เราจะมีความรูสึกดี มีภาพดีๆเกิดขึ้นในใจ คนรูสึก กระทบ จากรังสีที่แผออกมาจาก ความคิดของเรา จะไดไมเบียดเบียนคนรอบขาง ภาษากายแสดงถึงความรูสึกขางในTuesday, December 11, 2012
 73. 73. It may take some time for the changes to take place, but eventually they do. ความคิดที่ดี หรือไมดีเปนโรคติดตอไปยังคนอื่น อยายอม การบริหารจัดการที่ดีมีจริยธรรมคือ มองที่ประโยชนรวม สิ่งดีๆ สำนึกรับผิดชอบ Only a life lived for others is a life worth whileTuesday, December 11, 2012
 74. 74. เราสามารถปดหนาตาง ทำหองมืด เราสามารถเปดหนาตาง ใหแสงสวางเขามา การบริหารจัดการเปนเรื่องของการเลือก จริยธรรมเปนเรื่องของใจ ใจก็คือหอง เราจะทำใหมันสวาง หรือ มืด? แคเติม “สระ เอ” ก็เปดแลวTuesday, December 11, 2012
 75. 75. พลังจริยธรรม การคิดดีเหมือนกับรถที่มีเครื่องยนตดี จะพาเราไปถึงที่หมายไดTuesday, December 11, 2012
 76. 76. การเดินทางที่ยาวที่สุดที่มนุษยจะทำไดในชวงชีวิต คือจากความคิดสูหัวใจ ขงจื้อTuesday, December 11, 2012
 77. 77. รวมเดินตามรอยเทาพอหลวงTuesday, December 11, 2012
 78. 78. กาลามสูตรกังขานิยฐาน 10 หมายถึง วิธีปฎิบัติในเรื่องที่ควรสงสัย หรือหลักความเชื่อ อยาปลงใจเชื่อ ดวยการฟงตามกันมา (มา อนุสฺสเวน) อยาปลงใจเชื่อ ดวยการถือสีบๆกันมา (มา ปรมฺปราย) อยาปลงใจเชื่อ ดวยการเลาลือ (มา อิติกิราย) อยาปลงใจเชื่อ ดวยการอางตำรา หรือคัมภีร (มา ปฏกสมฺปทาเนน) อยาปลงใจเชื่อ เพราะตรรก (มา ตกฺกเหตุ) อยาปลงใจเชื่อ เพราะอนุมาน (มา นยเหตุ) อยาปลงใจเชื่อ ดวยการคิดตรองตามแนวเหตุผล (มา อาการปริวิตกฺเกน) อยาปลงใจเชื่อ เพราะเขาไดกับทฤษฎีที่พินิจไวแลว (มา ทิฏฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา) อยาปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะนาจะเปนไปได (มา ภพฺพรูปตาย) อยาปลงใจเชื่อ เพราะนับถือวา ทานสมณะนี้เปนครูของเรา (มา สมโณ โน ครูติ) ตอเมื่อใด รูเขาใจดวยตนวา เปนอกุศล เปนกุศล มีโทษ ไมมีโทษ จึงควรละหรือถือปฏิบัติตามนั้นTuesday, December 11, 2012

×