Albert Banduraทฤษฎีก ารเรีย นรู้ท าง
ประวัต ิข อง     Bandura• เกิดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2468• ณ. หมู่บาน Mundare ซึ่งอยู่ตอนเหนือของ      ้ เมือง A...
ขั้น ของการเรีย นรูโ ดย          ้   การเลีย นแบบ ขั้น ที่ 1ขั้น การรับ     ขั้น ที่ 2 มาซึ่ง การ    ...
ขั้น ของการเรีย นรู้โ ดยการเลีย น      แบบ(ต่อ ) ขั้น ที่ 1 ขั้น การรับ มาซึ่ง การเรีย นรู้ ประกอบด้ว ยส่ว นประกอบที...
บันดูรา ได้แบ่งตัวแบบออกเป็น 4     ประเภทหลัก คือ1. ตัว แบบทางพฤติก รรม (Behavioral  Modeling)2. ตัว แบบทางวาจา (Ver...
กระบวนการที่ส ำา คัญ ในการ  เรีย นรู้โ ดยการสัง เกตกระบวนการความใส่ใ จ Attentionกระบวนการการจดจำา   Retention    ก...
ปัจ จัย ที่ส ำา คัญ ในการ   เรีย นรู้โคดยการสัง เกต1.ผู้เรียนจะต้องมี วามใส่ใจ  2.ผู้เรียนจะต้องเข้ารหัส     3.ผ...
การทดลองของบัน ดูร า เป็น การแสดงพฤติก รรมก้า วร้า วโดยการสัง เกต บันดูร าและผู้ร ่ว มงานได้แ บ่ง เด็ก ออกเป็น      ...
- ความสำา คัญ ของการควบคุมกิจ กรรมการเรีย นรู้ข องตนเอง(Self-Regulation )- การรับ รู้ค วามสามารถของ ตนเอง ( Self – Efficac...
การพัฒ นาการรับ รู้ค วามสามารถของตนเอง มี 4 วิธ ี1.ประสบการณ์ทประสบการณ์        ี่ความสำาเร็จ    2.โดยการใช้ตัวแ...
การนำาทฤษฎีมาประยุกต์ในการ     เรียนการสอน1. บ่งชี้วัตถุประสงค์ที่จะให้นกเรียนแสดง               ั  พ...
อ้างอิง• เอกสารประกอบการสอน จิตวิทยาการเรียนการ สอนและการแนะแนวสำาหรับครู• http://webhost.wu.ac.th/stipawan/index/cha pt...
สมาชิก ในกลุ่มนางสาวสุเรียนี  บินมะรหัส 405404011นางสาวอามีนา   บินมัดอุสเสนรหัส 405404021นางสาวมารีน่า   เจ๊ะยี ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เบนดูรา

453 views
357 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
453
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เบนดูรา

 1. 1. Albert Banduraทฤษฎีก ารเรีย นรู้ท าง
 2. 2. ประวัต ิข อง Bandura• เกิดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2468• ณ. หมู่บาน Mundare ซึ่งอยู่ตอนเหนือของ ้ เมือง Alberta ในแคนาดา• หลังจากเรียนจบปริญญาโท และเอก ในปี 1951 และ 1952 ตามลำาดับ แบนดูราก็ได้เข้า เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย Stanford• ดร.บันดูรา เป็นศาสตราจารย์เมื่อปี 1964 ช่วง ปี 1969-70 เป็นนักวิจัยประจำาศูนย์ศึกษา พฤติกรรมศาสตร์ขั้นสูง ปี 1976-77
 3. 3. ขั้น ของการเรีย นรูโ ดย ้ การเลีย นแบบ ขั้น ที่ 1ขั้น การรับ ขั้น ที่ 2 มาซึ่ง การ เรีย น ขั้น การกระทำา รู้ ( Acquisition)
 4. 4. ขั้น ของการเรีย นรู้โ ดยการเลีย น แบบ(ต่อ ) ขั้น ที่ 1 ขั้น การรับ มาซึ่ง การเรีย นรู้ ประกอบด้ว ยส่ว นประกอบทีส ำา คัญ เป็น ลำา ดับ 3 ลำา ดับ แสดงใน ่ ขั้น นี้ขั้น ที่ 2ขั้น การกระทำา ขึ้น อยูก ับ ผู้ ่เรีย น
 5. 5. บันดูรา ได้แบ่งตัวแบบออกเป็น 4 ประเภทหลัก คือ1. ตัว แบบทางพฤติก รรม (Behavioral Modeling)2. ตัว แบบทางวาจา (Verbal Modeling)3. ตัว แบบสัญ ลัก ษณ์ (Symbolic Modeling)4. ตัว แบบสัม ผัส (Kinesthetic Modeling)
 6. 6. กระบวนการที่ส ำา คัญ ในการ เรีย นรู้โ ดยการสัง เกตกระบวนการความใส่ใ จ Attentionกระบวนการการจดจำา Retention กระบวนการแสดง พฤติก รรมเหมือ นตัว แบบ Reproduction แรงจูง ใจ Motivation
 7. 7. ปัจ จัย ที่ส ำา คัญ ในการ เรีย นรู้โคดยการสัง เกต1.ผู้เรียนจะต้องมี วามใส่ใจ 2.ผู้เรียนจะต้องเข้ารหัส 3.ผู้เรียนจะต้องมีโอกาสแสดง พฤติกรรมเหมือนตัวแบบ 4.ผู้เรียนจะต้องรู้จักประเมินตัว เอง
 8. 8. การทดลองของบัน ดูร า เป็น การแสดงพฤติก รรมก้า วร้า วโดยการสัง เกต บันดูร าและผู้ร ่ว มงานได้แ บ่ง เด็ก ออกเป็น 3 กลุ่ม• กลุ่ม หนึง ให้เ ห็น ตัว อย่า งจากตัว แบบที่ม ี ่ ชีว ิต แสดงพฤติก รรมก้า วร้า ว• เด็ก กลุ่ม ที่ส องมีต ัว แบบที่ไ ม่แ สดง พฤติก รรมก้า วร้า ว• เด็ก กลุ่ม ที่ส ามไม่ม ีต ัว แบบแสดงพฤติก รรม ให้ด ูเ ป็น ตัว อย่า ง
 9. 9. - ความสำา คัญ ของการควบคุมกิจ กรรมการเรีย นรู้ข องตนเอง(Self-Regulation )- การรับ รู้ค วามสามารถของ ตนเอง ( Self – Efficacy )
 10. 10. การพัฒ นาการรับ รู้ค วามสามารถของตนเอง มี 4 วิธ ี1.ประสบการณ์ทประสบการณ์ ี่ความสำาเร็จ 2.โดยการใช้ตัวแบบ 3.การใช้คำาพูดชักจูง 4.การกระตุ้นอารมณ์
 11. 11. การนำาทฤษฎีมาประยุกต์ในการ เรียนการสอน1. บ่งชี้วัตถุประสงค์ที่จะให้นกเรียนแสดง ั พฤติกรรม2. แสดงตัวอย่างของการกระทำาหลายๆตัวอย่าง3. ให้คำาอธิบายควบคูไปกับการให้ตัวอย่างแต่ละ ่ อย่าง4. ชีแจงขั้นตอนของการเรียนรู้โดยการสังเกตแก่ ้ นักเรียน5. จัดเวลาให้นักเรียนมีโอกาสที่แสดงพฤติกรรม เหมือนตัวแบบ
 12. 12. อ้างอิง• เอกสารประกอบการสอน จิตวิทยาการเรียนการ สอนและการแนะแนวสำาหรับครู• http://webhost.wu.ac.th/stipawan/index/cha pter/chapter3/index.html
 13. 13. สมาชิก ในกลุ่มนางสาวสุเรียนี บินมะรหัส 405404011นางสาวอามีนา บินมัดอุสเสนรหัส 405404021นางสาวมารีน่า เจ๊ะยี รหัส405404052 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ( กลุ่มพืนฐานที่ 1 ) ้

×