บทความ จริยธรรมที่จำเป็นในอุตสาหกรรมบริการ

2,080 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,080
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
44
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทความ จริยธรรมที่จำเป็นในอุตสาหกรรมบริการ

 1. 1. ˈ ก ก ก Essential Ethics for Working in Hospitality Industry F * F ก ก ˈ ก F Fก ก ก ˈ ก F ก Fก ก F F ก ก ˈ ก F F F ก ก ก F ก F ก ˈ F ก F F ˈ F F ก ก ก ก ก กF ก ก FF ก F F ก ˈ F ก F ก F F ก F F ˈ ก F F ก F ˈ F Fก ˈ ก กF ก กAbstract The hospitality industry is vital to the economic development of the country asits revenue and the subsequent contribution continue to grow. Of course, those whowork within the hospitality industry, like those working in other industries, need to be_________________________________* F ก ก ก ก
 2. 2. Dusit Thani College Journal Vol.6 No.1 January June 2012ethical in their work demonstrating such traits as honesty, accountability, being just,tolerance, etc. However the hospitality industry is unique, and differs from other industriesin that workers in this industry also need to focus on ethics to perform certain tasks suchas commitment to excellence, concern for others, respect for others, etc., to worksuccessfully with the industry and to be ethically correct.Keywords Ethics, Hospitality Industry ก ก (Hospitality Industry) ˈ ก F F ก ก ก ˈ ก F ก Fก กก F ʾ . . 2554 ก F F กก F 11 F F F (ก ก F , 2554) F ก ˆ ก F ก ก F ก F ก F F F ก ก F F ก ก F กก ก F ก ก F F ˈ F ก ก ก ก ʾ F F ก ก F ก ก ก ก F ก ก F ˈ Fก FF ก ก ก กF ก ก F F F ˈ F ก ก F ก ˈ F ก ก ก F F ก ˈ ก Fก ก ก ˈ ก กF58
 3. 3. ʾ 6 1 ก 2555 ก ก (Ethics) ˈ F F Fก F ˈ F ก F F ก กF Fก F กF ก F F F F F ก ก (2531) F F ( ) ˈ F ก F F( ) F F ก F ก Carroll and Buchholtz (2003: 170) F FF ก F F ก F ก F F ก ก กก F F Velasquez (2008: 10) F ก Fก F ก ก F FF กก กF Fก ก F ˈ ˈ ˈ กก ก F F ก ก ˈ ก F F F FF ก F F Fก F กF F Fก ก F กก F ก ก F ก F F ˈกF F ก ก กก Fก F F ก F ก F กF ก ˈ ก ก F Fก ˆ F 59
 4. 4. Dusit Thani College Journal Vol.6 No.1 January June 2012 ก ก กก F ก ˆ ˈ ˆ F F F ก ก ก F Fก กก F ก F ก กก ก ก ( ก , 2551: 1) (2545: 22) F F F F F 1. F F F ก F 2. F F FFก ก F F F F F F F ก 3. ˈ F ˆ F F F ก F ˆ กF ˆ ก ˈ กF ˆ Fกก ˈ F กก ก F 4. F F F ก 5. F F F FF ก F ˈ F ก F F FF ก F 6. F F F F Fก F ˈ 7. F F F ˈ ก ˂ กก ก ก F 8. F F F ˈ ก F F F F ˈ FF 9. F F F ก ˂ F ˂ 10. F F F กF ˆ F ก F F60
 5. 5. ʾ 6 1 ก 2555 ก ก ก (Business Ethics) ก ก ก F ˈ Fก ก ก ก F F ก F F F F (Stakeholders) ˈ ก ก ก ก ก ก (Business Ethics) ก ก F F F ก F F ก (2551: 43) F ก F ก Fก ก ก ก ก Fก ก ก ก F F ก F F Ferrell, Fraedrich and Ferrell (2008: 6) ก F ก กก F F ˈ ก ก Velasquez (2008: 12) ก F ก ก ก ก ก ก F F กF F Fก ก ก ก Fก ก Carroll and Buchholtz (2003: 170) ก F ก กก ก ก ก ก FF ก ก กก ก F กF F ก ก Fก กF ก ก F F F F ก F ก F F ก F ก F Fก ก F ˈ ก ก F F F F F F ก F ก 61
 6. 6. Dusit Thani College Journal Vol.6 No.1 January June 2012 F ก ( ก , 2551: 43) F ก ก ก ก ก F F F ก F ก ก ก F Fก(Ethics Contributes to Employee Commitment) F ก ก F Fก ก(Ethics Contributes to Investor Loyalty) F (Ethics Contributes toCustomer Satisfaction) ก ก ก ก F F F ก Fก Fก (Ethics Contributes to Profits) ก F (Ferrell, Fraedrich and Ferrell, 2008: 17-18) (2549: 16-17) ก F F F ก ก ก F ก FF Fก ก ก 1. F ก Fก ก F F ก F F ก F ก F F ก กFก 2. F ก Fก ก กF F F ก ก กF F ก 3. Fก ก F FF 4. F F F ก ก F F FF F F F ก กก ก ก Fก ˈ ก ก ก ก ก ก Fก ˈ ก ก ก F F F F ก F Ferrell,Fraedrich and Ferrell (2008: 60) F Fก F Fก ก ก F3 F F กF F (Honesty) (Fairness) ก F (Integrity) F ก (2549: 15) F F ก ก ก F กF F ก F ก ก ก F F ก F F ˈ F F F ˈ กF62
 7. 7. ʾ 6 1 ก 2555 ก ก (2547: 58) Fก F F ก ก ก ก F F ก F ก กF FF ก ˈ F F FF ก ก ก F F FF FF ก ก F F ก ก F F ก F ก กF FกF F ก F F ก F F ก F F F ʽ F F ก ก ก ก (Hospitality Industry) ก ก ก ก ˈ ก ก ก ก F ก กก ก F F ก ก F F ก( , 2538: 7) ก ก ก F F F ก Fก ก F F ก F F F ก F ก F (Traveland Transport) ก ก ก (Accommodation) ก ก (Foodand Beverages) ก ก F ก กF (Entertainment and Recreation) ˈ F ก ก ก ก ˈ ก ก F F ก ˈ F ก ก F F (GrossDomestic Product: GDP) F 70 ก ก ก F F F F F F ก ก 63
 8. 8. Dusit Thani College Journal Vol.6 No.1 January June 2012 F (Okumus, Altinay and Chathoth, 2010: 21) ก ก ก ˈ ˈ ก F F ˆ F ก ก ก ก F F ก ก F F F ก ก F F ก ก ก F 1 1ก ก Fก F ก ก F : F ʾ F กก ก (2550-2554) (2555-2559) ก ก 13,065,321 12,540,120 ก 5,555,389 5,029,147 ก 15,581,264 17,713,993 - 2,518,359 2,863,067 - F ก ก 166,754 189,579 - ก F 52,813 60,042 ก 2,801,417 3,484,253 37,003,391 38,767,513 : กก , 2549 ( F , 2550: 77) ก 1 F F F ก ก ก F ก ก F ก F F ก ก ก F F ก F64
 9. 9. ʾ 6 1 ก 2555 F ( , 2550) ก ก ก กFก ก F F กF ( , 2538: 6-7) 1. F ก F ก Fก ก ก ก F ก ก ก F F ก ก ก F ก F F ก กF F F ก F ก FF F ก F ก ก ก ก F ก ก ก ก ก Fก ก F ก F F กก ก ก 2. F กก F F ก ก ก FF F F ก F ก ก ก ก F F ก F ก ก F F ก F F F ˈ F F ก ก F ˈ F F ก F กF F Fก F ก F Fก กF F F ก F F F ก Fก 3. F ก ก F ก F ก F F ก ก ก ก F F ก F F F ก ก F ก F F ก F ก ก ก F F ก Fก ก F F FกF ก F F F ก ก F F F ก F ก ˈ F 65
 10. 10. Dusit Thani College Journal Vol.6 No.1 January June 2012 ˈ ก ก ก ก ก ก ก ก F ก ก ก ก F ˈ F ก F F ก ก ก กF ก ก F F ก F ก ก F F F F F F F ก กF F ก F F F F กF F ก ก ก ก F F F F (Trust) กF ก F F F F FF F กF กกก ก ก ก ก Fก F ก F ก ก F กก ก F Fก F F ก F ก ˈ ก ˈ ก ก ก ก F ก F ˈ F ก ˈ F ( , 2538: 10-11) ก ก กF ก ก ก ก ก ˈ ก ก ก ก Vallen and Casado (Cited in Sylvester Yeung, 2004: 225) F ก ก ˈ ก ก ก ก ก F 12 F F ก 1. (Accountability) F ก ก F F F F F F F F F F ก ก ˈ F F F ก F F ก F ˈ F 2. ก F F ˈ (Commitment to Excellence) ก F ก Fก F ก66
 11. 11. ʾ 6 1 ก 2555 3. ก F F (Concern for Others) F ก ก F ก F ก F F ก F F F F ก F ก 4. (Fairness) ˈ F ก F F F F ก F F F ก F ก ก F F ก F F F ก ก F F F F ˈ F 5. F (Honesty) F ก F ( FF ก ก ) F ˈ ก ก ก F F ˈ ก ก ก ก F 6. ก F (Integrity) ˈ ก F ก ก F Fก ก ก F ก F ก F F ก F F F กF F ก F F ก กก F F 7. ก ก (Law-abiding) ก ก F กก F ก ก ก F ก F ก F F ก Fก F ก F ก Fก F ˈก ก F F F ก 8. F (Leadership) F F F กF ก F F F กF 9. ก ก (Loyalty) F F ก ก F F F ก F F ก ก Fก 67
 12. 12. Dusit Thani College Journal Vol.6 No.1 January June 2012 10. ก (Promise Keeping) ˈ ก ก ก ก F ก ˆ F F F ก กF ก F ก ก ก F F F F ก ˂ F F 11. ก ก (Reputation) ก F F ก ˈ กก ก ก 12. ก F F (Respect for Others) F F กก F F F F F F ก ˈ F FF ˈ F ก ก F F ก F ก F F ˈ F ก F ก ˆก ก ก Sylvester Yeung (2004: 257) F ก ก ˆ ก ก ก F ˆ กก ก ก ˆ 10 ˆ ก F กF 1) ˆ ก ก F Fก ก (Theft of CompanyProperty be Employees) 2) ˆ ก ก (Sexual Harassment on the Job) 3) ˆ F ก ก ˈ F ก F (Disposal of Hazardous Waste) 4) ˆ ก ก ก (Acceptance of Bribes orGifts by Employees) 5) ˆ ก F ก F F F (ProvideFail-safe Quality Product/Service) 6) ˆ ก (Pollution of Air and Water)68
 13. 13. ʾ 6 1 ก 2555 7) ˆ ก F F F ก F Fก F F ก กFก F F ก ˀˊ F (Communication to Public of Sensitive Information,e.g. Bomb Threats or Product Contamination) 8) ˆ F ก F F F (Remove a Product from Market Due to Potential Health or Safety Risks) 9) ˆ F F ก ก (Obligation of Employeesto Give Full Effort to Job) 10) ˆ ก ʽ F ก F F ก (EmployeesDisclosing Company Information or Trade Secrets) กF ก ก F ก ก F ก ˂ ก กF ˆ ก F ก ก F กก ก F ก ก F F F กF ก F F ˈ ( ก F ก )ก F F ก F F กF F ก ก ก ก ก F F ก F ก F F F F F ก ก F ก FF ก ก F ˈ ˈ ก ก F ก ก ก ก F F Fก ˈ ก ก F F F ก F ก ก ก ก F ก ก F F ก F F F ก F F ก ก ก F F ˈ ก ก F F ก ก 69
 14. 14. Dusit Thani College Journal Vol.6 No.1 January June 2012 F ˈ F กF F กF ก F (ก F ก ) ˈ ก F F ก F F ˈ F Fก ก ก F F ก ก F F F ก ˈ F F ก F Fก Fก ก F ก ก F F ก F F F ˂ ก กF ˆ ก ก ก F F F ก F F F Fก F กF70
 15. 15. ʾ 6 1 ก 2555 กก ก F . International Tourist Arrivals to Thailand by Nationality at Suvarnabhumi International Airport. ( F). F F ก: http://www.tourism.go.th/2010/th/statist ic/tourism.php 2554. F : 22 ก F 2555. . F ก .ก :ก , 2546. ก. ก ก F Fก . ก : ก F F, 2551. . .ก : F , 2545. . ก ก ก ก . : F , 2538. . ก . . 2525. ก : , 2531. . ก .ก : F ก F , 2554. . F ก ก : ( 1) ก . 1, 2 (ก ก - 2550) : 77.Carroll, A. B., and Buchholtz, A. K. Business & Society: Ethics and Stakeholder Management. Mason, OH: South-Western Publishing, 2005.Ferrell, O. C., Fraedrich, J., and Ferrell, L. Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases. Boston, MA: Houghton Mifflin, 2008.Okumus Fevzi, Altinay Levent and Chathoth Prakash. Strategic Management for Hospitality and Tourism. Oxford, UK; Burlington : Elsevier/Butterworth- Heinemann, 2010. 71
 16. 16. Dusit Thani College Journal Vol.6 No.1 January June 2012Velasquez, M. G. Business Ethics: Concepts and Cases. Englewood Cliff, NJ : Prentice- Hall, 2008.Yeung, Sylvester. Hospitality Ethics Curriculum: an Industry Perspective. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 16,4 (2004) : 253-262. F ก ก ก ก F Fก ก F F ก ก ก ก F ก F Fก กก F ˆ F ก ก ก ก72

×