Acn breast feeding week-2010

294 views
178 views

Published on

Acn breast feeding week-2010

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
294
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Acn breast feeding week-2010

 1. 1. ¸ÀÛ£Àå ¥Á£À ¸À¥ÁÛºÀ “¸ÀÛ£Àå¥Á£À: ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ¸ÉßúÀ¥ÀƪÀðPÀªÁzÀ
 2. 2. ªÀÄUÀÄ ¸ÉßúÀ¥ÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¸ÀÆvÀæUÀ¼ÀÀÄ • JzÉ ºÁ®Ä Gt¸ÀÄ«PÉAiÀÄ ¸ÀÆvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¢£À¤vÀå DgÉÆÃUÀå ¹§â0¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ w½AiÀÄĪÀ0vÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. • F ¸ÀÆvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄðUÀvÀ ªÀiÁqÀĪÀ eÁtvÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ°¸À®Ä J¯Áè DgÉÆÃUÀå ¹§â0¢UÉ vÀgÀ¨ÉÃw
 3. 3. • ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖzÀ CzsÀð WÀ0mÉ M¼ÀUÁV vÁ¬Ä JzɺÁ®Ät¸ÀĪÀ0vÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÁAiÀÄ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. • JzɺÁ®Ä ºÉÃUÉ ¸ÀjAiÀiÁV Gt¸À¨ÉÃPÉ0§ÄzÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ EzÀ£ÀÄß ªÀÄÄ0zÀĪÀj¹PÉÆ0qÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ CzÀgÀ®Æè vÁ¬Ä ªÀÄUÀÄ«¤0zÀ zÀÆgÀ«gÀĪÀ
 4. 4. • vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀÄ MnÖUÉ M0zÉà PÉÆÃuÉ CxÀªÁ M0zÉà ºÁ¹UÉAiÀÄ°è EgÀĪÀ0vÉ C£ÀÄPÀÆ® ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. • ªÀÄUÀÄ ¨ÉÃPÉ0zÁUÀ¯É¯Áè JzɺÁ®Ät¸ÀĪÀ0vÉ ¥ÉÆæÃvÁ컸À¨ÉÃPÀÄ. ºÀ¸ÀÄ«£À ºÁ®Ä, JªÉÄä ºÁ®Ä PÉÆqÀ¯ÉèÉÃPÉ0zÁUÀ ZÀªÀÄZÀ¢0zÀ¯Éà PÀÄr¸À¨ÉÃPÀÄ.
 5. 5. • JzɺÁ®Ät¸ÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß GvÉÛÃd£À ªÀiÁqÀĪÀ M0zÀÄ ¸À0WÀ CxÀªÁ UÀÄ0¥ÀÄ PÀlÄÖªÀ0vÉ ¥ÉÆæÃvÁ컹, D¸ÀàvÉæ¬Ä0zÀ ºÉÆgÀ§0zÀ vÁAiÀÄ0¢gÀ£ÀÄß EªÀgÀ°èUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. ******************************************* *
 6. 6. ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ
 7. 7. ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ
 8. 8. «zsÁ£À
 9. 9. UÀ©üðtÂAiÀÄ gÀ DgÉÊPÉ
 10. 10. PÉƯÉÆøÀÖçªÀ iï
 11. 11. vÉÃUÀÄ vÉUÉAiÀÄĪÀÅz ÀÄ
 12. 12. aÃ¥ÀĪÀÅzÀ Ä
 13. 13. PÁAUÀgÀÆ DgÉÊPÉ
 14. 14. PÁAUÀgÀÆ DgÉÊPÉ
 15. 15. JzɺÁ®Ät¸ÀĪÀ jÃw ºÁ®Ät¸ÀÄ ªÀ jÃw
 16. 16. ¨Éæ¸ïÖ ¥ÀA¥ï
 17. 17. ¨Éæ¸ïÖ ¥ÀA¥ï
 18. 18. DºÁgÀ PÀæªÀÄ
 19. 19. ¸ÁªÀiÁ£Àå vÉÆAzÀgÉUÀ¼ ÀÄ
 20. 20. ªÀiÁ£À¹PÀ MvÀÛqÀ

×