• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Week 4 variable
 

Week 4 variable

on

 • 1,038 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,038
Views on SlideShare
1,038
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Week 4 variable Week 4 variable Presentation Transcript

  • เอกสารประกอบการสอน วิชา 427-302 Methods of Social Sciences Research เรื่อง ตัวแปรในการวิจัย
  • 1. Structure of research
  • วิธีวิทยา (METHODOLOGY) วิธี + วิทยา = METHODUS + LOGIA วิธีวิทยา = วิทยาการเกี่ยวกับเทคนิควิธี = ทฤษฎีเกี่ยวกับการแสวงหาความรู้ แนวคิดข้อตกลงเบื้องต้น หลักการ กระบวนการที่ใช้ในการแสวงหา ความรู้ (Schwandt, 2001)
  • Research methodology Research + Method + Logos Techniques for gathering evidence the various ways of proceeding in gathering information Study Re + search
  • การแสวงหาความรู้ 1. การสร้างเรื่องจากนิยายโบราณ 2. การอธิบายสภาพเหนือธรรมชาติ 3. การใช้ประสบการณ์ส่วนบุคคล 4. ขนบประเพณี 5. คำสอนผู้ทรงคุณวุฒิ 6. การให้เหตุผลตามตรรกศาสตร์ 7. ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ = การวิจัย
  • DATA INFORMATION KNOWLEDGE Data, Information, Knowledge, Learning meaning relationship beliefs, assumptions, application phenomena LEARNING/WISDOM experiences in more applications
  • กระบวนการวิจัย 1. การกำหนดปัญหาวิจัย 2. การกำหนดสมมุติฐานวิจัย 3. การรวบรวมข้อมูล 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 5. การสรุปและอภิปรายผลวิจัย
  • RESEARCH CYCLE RESEARCH PROBLEMS THEORY RES. FRAMEWORK RES. HYPOTHESES POPULATION AND SAMPLING INSTRUMENTATION DATA COLLECTION DATA ANALYSIS INFERENCES RECOMMENDATIONS
  • ตัวแปร (Variable) สัญลักษณ์ที่นักวิจัยกำหนดค่าเป็นตัวเลข แทนเหตุการณ์ พฤติกรรม ลักษณะ หรือสิ่ง ที่ต้องการศึกษา ซึ่งแปรค่าได้ ตัวแปรในการวิจัย ตัวแปรต้น (Independent variable = IV) ตัวแปรตาม (Dependent variable = DV) ตัวแปรแทรกซ้อน (Exreaneous var. =EV)
  • ระดับการวัดของตัวแปร
    • มาตรานามบัญญัติ (nominal scale)
    • มาตราเรียงอันดับ (ordinal scale)
    • มาตราอันตรภาค (interval scale)
    • มาตราอัตราส่วน (ratio scale)
  • ระดับการวัดของตัวแปร จัดกลุ่ม เรียงลำดับ ช่วงเท่า ศูนย์จริง Non-metric var. 1. Nominal var. X 2. Ordinal var. X X Metric var. 3. Interval var. X X X 4. Ratio var. X X X X
  • ตัวแปร (variable) ค่า (values) 1. เพศ (gender) 2. คุณภาพงาน 3. GPA. 4. วุฒิการศึกษา 5. สมรรถภาพวิจัย : ชาย , หญิง : สูง , ปานกลาง , ต่ำ : 0.00 - 4.00 : ป . ตรี , ป . โท , ป . เอก : 23 - 85 คะแนน
  • ปัจจัยด้าน ตัวแปร ครู คุณภาพการสอน , วิธีสอน นักเรียน ความตั้งใจเรียน , ทัศนคติต่อการเรียน ครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ , การอบรมเลี้ยงดู โรงเรียน สภาพแวดล้อม , ลักษณะการบริหาร ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
  • ส่วนประกอบของชื่อเรื่องวิจัย 1 . ตัวแปรตาม และ ตัวแปรต้น ( ถ้ามี ) 2. วัตถุประสงค์ หรือวิธีการวิจัยหลัก 3 . บริบท (context) ตัวอย่าง - ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา - การเปรียบเทียบ เจตคติ ระหว่าง คนงาน ชายหญิง
  • ปัญหาวิจัย (research problem) ข้อความ หรือคำถามที่นักวิจัยกำหนด เพื่อศึกษาหาวิธีแก้ไข คำถามวิจัย (research question) คำถามที่นักวิจัยกำหนดขึ้นเพื่อหาคำตอบ ซึ่งจะนำไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหาวิจัย นิยมตั้ง คำถามวิจัยว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ตั้งแต่สองตัวขึ้นไปมีลักษณะเป็นอย่างไร ?
  • วัตถุประสงค์วิจัย (research objectives) เป้าหมายที่ต้องการหรือวิธีการที่ใช้ในการวิจัย - เพื่อสำรวจ บรรยาย - เพื่อเปรียบเทียบ อธิบายความสัมพันธ์ - เพื่อทำนาย - เพื่อประเมิน - เพื่อควบคุมให้เกิดการพัฒนา
  • กรอบความคิด (Conceptual Framework) แผนภาพแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรในการวิจัย ซึ่งนักวิจัยสร้างโดยใช้ความรู้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัญลักษณ์ที่ใช้มีดังนี้ = ตัวแปรในการวิจัย = อิทธิพล = ความสัมพันธ์
  • สมมุติฐานวิจัย (research hypothesis) ข้อความ - แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือ ปรากฏการณ์ตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป - ที่คาดว่าจะเป็นคำตอบของคำถามวิจัย หรือเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาวิจัย - ได้มาโดยมีหลักฐานวิชาการสนับสนุน - สามารถทดสอบได้
  • ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา คำถามวิจัย 1 . ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ระดับใด ? 2. ปัจจัยด้านครู นักเรียน ครอบครัว และโรงเรียน มี อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน อย่างไร ? 3. ปัจจัยใดมีความสำคัญต่อการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของนักเรียน ?
  • ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา วัตถุประสงค์วิจัย 1 . เพื่อสรุประดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 2. เพื่อเปรียบเทียบขนาด ทิศทางอิทธิพลของปัจจัยด้าน ครู นักเรียน ครอบครัวและโรงเรียน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน 3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน
  • ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา สมมุติฐานวิจัย 1 . ปัจจัยด้านครู นักเรียน ครอบครัว มีอิทธิพลทางบวก ขนาดปานกลาง ส่วนปัจจัยด้านโรงเรียนมีอิทธิพลทาง บวก ขนาดต่ำ ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 2. ตัวแปรในปัจจัยด้านนักเรียน และครอบครัวมีความ สำคัญต่อการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียน