• Like
Yashoday A Bestseller For Super Success Dr. Shriniwas Kashalikar
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Yashoday A Bestseller For Super Success Dr. Shriniwas Kashalikar

 • 33 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
33
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ÙeçeesoÙe [e@.ßeerefveJeeme pe. keâçeeUerkeâj Sce. yeer. yeer. Sme., Sce.[er., SHeâ. DeeÙe. meer. peer., SHeâ. SHeâ.SHeâ.yeer.Sce.Sme (Decesjerkeâe), [e. Sme. meer.(Dees.DeeÙe.Ùeg.meer.Sce.) mebÛee}keâ meWšj Heâe@j šesš} mš^sme ce@vespeceWš ( mebhetCe& leCeeJecegkeäleer keWâõ ) keâe@}spe efyeu[eRie, eflemeje cepe}e, kesâ.F&.Sce. ne@efmheš}, cegbyeF& - 400012 website www.superliving.net. ÙeçeesoÙe -~~ ~~
 • 2. ÙeçeesoÙe meJe& nkeäkeâ : }sKekeâeÛÙee mJeeOeerve }sKekeâ : [e@. ßeerefveJeeme pe. keâçeeUerkeâj ØecegKe : mebbhetCe& leCeeJecegkeäleer keWâõ, keâe@}spe efyeu[eRie, eflemeje cepe}e, kesâ.F&.Sce. ne@efmheš}, hejU, cegbyeF& - 400012. ceesyeeF&} - 9869326089 F&-yegkeâ DeeJe=òeer : mebieCekeâ Øekeâeçeve 5/6, çeebleer efveJeeme, meble jeceoeme jes[, ieCesçe še@keâerpe peJeU, ceg}gb[ (hetJe&) cegbyeF& - 400081 otjOJeveer : 25681650 /25688682 F& ces} : info@sanganak.in JesyemeeF&š : www.esanganak.com RLIVING & H PE OL SU R IS FO TI C L SOCI ETY H EALTH ADV NA ISSHHA IO AN AT CE N ME ER NT I NT ÙeçeesoÙe -~~ ~~
 • 3. ØemleeJevee DeeheuÙee Debleyee&¢e Deens ÛewlevÙeeÛee cenemeeiej ! DeeheCe lÙeeÛee çeesOe Iesle}e lej DevegYeJelee ÙesF&} keâer FLes SsßJeÙe& YejYe¤ve Jeenle Deens DeeefCe meeceLÙe& meUmeUle Deens ! peeCelee ÙesF&} keâer FLes %eeve Øekeâeçele Deens, Deevebo yenjle Deens DeeefCe meeQoÙe& efJe}mele Deens ! DeeheuÙee}e ØelÙeÙe ÙesF&} keâer FLes keâeJÙe mHegâjle Deens, meeQoÙe& efJe}mele Deens Deved keâ}e DeeefJe<keâejle Deens ! DeeheuÙee}e mee#eelkeâej nesF&} keâer FLes me=peveçeer}lee Debkegâjle Deens, keâ¤Cee heePejle Deens Deved Øesce GÛebyeUle Deens ! Deehe}er Kee$eer hešs} keâer FLes lespe leUhele Deens, keâeÙe&çekeäleer Oe[Oe[le Deens DeeefCe Glmeen Deesmeb[le Deens ! DeeheuÙee}e peeCeJes} keâer Øe%ee ØemeJele Deens DeeefCe efvemeiee&Ûeer iegefheleb G}ie[le Deensle ! DeeheuÙee}e Gcepes} keâer FLes çeewÙee&Ûeer mHegâefu}bie OeieOeiele Deensle Deved efJeßJekeâuÙeeCeeÛeer efJepeerieer<elee ngbkeâejle Deens ! DeeheuÙee}e Dee{Us} keâer Decej mebieerle FLes Pebkeâejle Deens, }Ùe }njle Deens, lee} mhebole Deens Deved Dece=leeÛes ceneŒeesle meJe&efJeßJe mebÛeejle Deensle ! ¢ee çeesOeeleer} šhÙee šhÙeebÛeer Øeef›eâÙee cnCepesÛe iegCeejesnCe mebhetCe& leCeeJecegkeäleerÛÙee ceneØeef›eâÙesleer} ! ner Øeef›eâÙee cnCepesÛe GpJe} ÙeçeeÛeer ceneieg¤efkeâu}er ! ÙeçeesoÙe -~~ ~~
 • 4. Deveg›eâceefCekeâe 01. oele=lJe 06 02. mebJeeo 10 03. efÛekeâešer 15 04. }{eTheCee 18 05. mebOeer oeve 21 06. kegâlegn} 24 07. Oee[me 27 08. ØeÙelve 29 09. oÙee 32 10. mebOeer çeesOe 35 ÙeçeesoÙe -~~ ~~
 • 5. oele=lJe oele=lJe ne efveefßÛeleÛe Skeâ ßes‰ iegCe Deens ! ueeKees Je<eeËÛÙee mepeerJeebÛÙee FeflenemeeceOÙes ceelee DeeheuÙee DehelÙeebvee Ùee vee lÙee Øekeâejs peerJeveoeve osle DeeuÙeeÛes Dee{Ules. lÙeecegUsÛe ’’ceele= osJees YeJe’’ DeLee&led DeeF& nerÛe hejcesßJej Deens Deçee DeLee&Ûeer JeekeäÙes Øeefmeæ Deensle. efnot Oecee&ceOÙes oeve keâjCes ne keâle&JÙeeÛee efkebâyentvee Oecee&ÛejCeeÛeeÛe Yeeie b mecepe}e peelees. Flej OeceeËceOÙesner oeveeÛeb cenlJe Glkeâšlesveb ceeb[CÙeele Dee}b Deens. heewjeefCekeâ keâLeebceOetve DeeefCe Feflenemeeletvener çejCeeielee}e peerJeoeve efouÙeeÛÙee keâLee Ùesleele. keâCe&, efçeyeer jepee FlÙeeoer oeveçetj JÙeefkeälebÛee ieewjJeeves Gu}sKe nesleevee Dee{Ulees, lees lÙeebÛÙee oele=&lJemee"erÛe ! [e@keäšj, JewÅe FlÙeeoeRvee osKeer} DeeheCe meJe&meeceevÙe ceeCemeb osJeeÛee opee& oslees lees les DeeheuÙee}e ’’DeejesiÙeeÛeb oeve’’ osleele, Skeâ Øekeâejs veJee pevce osleele cnCetve !’’ oele=lJeeÛÙee Ùee cenlJeecegUsÛe heeCeheesÙee, DeVeÚ$es, ceesHeâle oJeeKeeves, ceesHeâle DeveeLeeßece, Je=Ooeßece FlÙeeoer Deveskeâ keâeÙe&›eâce osCeieeroejebÛÙee ÙeçeesoÙe -~~ ~~
 • 6. meneÙÙeeveb, ceoleerveb Je DeeOeejeveb GYeer jenleele Je Jee{leele ! keâhe[s, Je¢ee, hegmlekesâ, KeeT Deçee çeskeâ[es yeeyeer JeešuÙee peeleele. ceesHeâle DeejesiÙe efçeyeerjs nesleele ! ceesHeâle DeVeoeve nesles ! ceesHeâle mJeÙebmHetâle& jkeäleoeveeÛÙee ceesefncee nesleele ! oeve osCÙeeÛeeÛe Skeâ JÙeeJeneefjkeâ Yeeie cnCepes YesšJemlet osCes, efieHeäš osCes ! Skeâe °erveb heeefn}b lej heieej osCeb ns osKeer} oeveÛe Deens. JesU Je Øemebieeveg¤he DeeheCe oeve keâjerle Demelees ns Kejb. lÙeele JeeJeieb keâenerÛe veener. keâejCe ner leçeer iegbleeiegbleerÛeer yeeye Deens ! mebhetCe& peerJeveÛe veJns lej lÙeeÛeØeceeCes heg<keâUoe oeve kesâuÙeeveblej DeeheCe leeW[Ieeçeer he[lees, ns ner Kejb ! oeve osCÙeeÛeer ke=âleerosKeer} keâešskeâesj efveÙeceele yemeJeCeb keâ"erCe Deens yengOee DeveeJeçÙekeâner Deens. hejbleg pesJne DeeheCe Ùeespevee DeeKetve hetJe&efveÙeesefpele heodOeleerveb oeve keâjCeej Demelees lesJne les oeve DeefOekeâ ßesÙemkeâj keâmeb "js} ÙeeÛee efJeÛeej keâjCeb mebÙegefkeälekeâ DeeefCe efnlekeâj "jleb. lÙeeÛeØeceeCes DeeheCe oeveeÛÙee ØekeâejebÛee ØeeOeevÙe›eâceosKeer} "jJet çekeâlees. meJe&meeceevÙeheCes Demeb cnCelee ÙesF&} keâer efJeçJeeÛÙee SkeâelcelesÛeer Je keâuÙeeCeeÛeer °er Je OeejCee hekeäkeâer keâjCeejer meeOeves, Goe. hegmlekesâ, keâeBhe@keäš ef[mkeâmed, efJnef[Dees šshme, Dee@ef[Dees šshme ner ØeLece ØeeOeevÙeeves ÙeçeesoÙe -~~ ~~
 • 7. ÅeeJeer. ØelÙeskeâe}e, meJee&vee ÅeeJeer. ÙeeefçeJeeÙe pe¤jervegmeej JesieJesieàÙee JÙeeJeÙeeefÙekeâebvee (mJele:ÛÙee #ecelesvegmeej) lÙee lÙee JÙeJemeeÙeele DelÙegÛÙe yeveefJevÙeemee"er GheÙegkeäle Deçeer (Ghejdefveefo&° meeOeveebJÙeefleefjkeäle) meeOeves Goe. mebieCekeâ, mšsLeesmkeâeshe, JesieJesieUer leheemeCeerÛeer GhekeâjCes Goe. Dee@HeäLe@ uceesmkeâeshe, meeÙekeâ} (Dehebieebmee"er) FlÙeeoer ÅeeJeer. ÙeeefçeJeeÙe meJeeËÛÙee cevee}e ØemeVe keâjCeejer meeOeves Foe. mebieerleeÛÙee šshemed, efJeefJeOe megboj Jemleg, ®Ûeer Je iejpe ÙeebÛeer meebie[ Iee}tve efouÙee lej meceeOeeve Jee{les. ¢eeceOÙes ØeJeeme, efmevescee, veeškesâ, KesU FlÙeeoeRÛee Deevebo (efJeefJeOe mJe¤heele) Dee}e DeKesj Øeçve Ùeslees lees DeefmlelJeeÛee ! heCe lees meJee&le cenlJeeÛee Deens Deepe Deefiveçeceve o}eleer} Oee[meer JÙekeäleer peerJeveoeve osleele, npeejes }eskeâ Yegkesâ}suÙeevee DeVe-heeCeer efveJeeje osleele, lesJne lÙeebÛÙeeefJe<eÙeer ceveele keâewlegkeâÛe oešgve Ùesleb. jkeäleoeve keâjCeejs, DeejesiÙemesJee osCeejs efpeJeeÛeb j#eCe keâjCeejs (hees}erme, mewefvekeâ FlÙeeoer) DeeefCe JÙeJemeeÙeefçe#eCe osGve Flejebvee DeelceefveYe&j DeeefCe Glheeokeâ yeveJeCeejs Jeiewjs meJeeËyeö} Deeoj Jeešlees. ¢ee meJe& oelÙeebceOÙes megmebJeeoeÛeb met$e iegbHeâCÙeeÛeb oeve meceepee}e osTve DeeheCe ke=âleeLe& nesT çekeâlees keâe ? mebhetCe& leCeeJecegkeäleerÛÙee DeeoeveØeoeveeveb les çekeäÙe Deens. Deehe}e DeeheCeÛe efJeÛeej keâ¤ve efveCe&Ùe IÙeeÙeÛee Deens ! meJe& Oecee&oeÙe oele=lJeeØeceeCesÛe YesšJemleg, meBheume, mhee@vmejefçehe, peeefnjeleer, ÙeçeesoÙe -~~ ~~
 • 8. heieejebleie&le megefJeOee (heefkeäÛe&efPešdme) DeeefCe heieej Deçee meJe& heeleàÙeebJej mebhetCe& leCeeJecegkeäleerÛeer osJe IesJe meg¤ Pee}er lej meeJe&peefvekeâ Skeâelcelee DeeefCe efJekeâeme Jee{lÙee ØeceeCeele meeOÙe nesleer} Ùeele çebkeâe veenerÛe ! heCe DeeheCener ke=âleeLe& nesT ns osKeer} efveefçÛele! ÙeçeesoÙe -~~ ~~
 • 9. mebJeeo mebJeeo ne çeyo lemee vesnceerÛee Jeešlees. efkebâyengvee DeensÛe lees lemee. lÙeele keâener efJeçes<e Demes} Demes Jeešle veener. heCe DeeheuÙee}e mebJeeoeÛeb cece& DeeefCe ¢eeleer} çekeäleer Gcepe}er keâer DeÛebyee JeešuÙeeefçeJeeÙe jenle veener ! JeešeIeešer keâjCeb, ceg}eKele IesCeb, ceg}eKele osCeb, efyeÇefHebâie keâjCeb [(meJe&meeceevÙeheCess Jeefj‰ebvee SKeeÅee yeeyeerefJe<eÙeer Lees[keäÙeele heCe heefjhetCe& ceeefnleer osCeb) cees"cees"Ÿee JÙeeheejer, jepekeâerÙe, Ùegæ#es$eeleer}, ieghleheesef}me FlÙeeoer efJeYeeieele efyeÇefHebâie}e Heâej cenlJe Deens], keâewšgbefyekeâ iehhee, JÙeJemLeehekeâerÙe metÛevee ¢ee meeNÙeebceOÙesner mebJeeo Demelees. meceesjÛÙee JÙekeäleerÛÙee ’’Deble: keâjCee}e efYe[Ceb,’’ ’’hejmhejebÛÙee leeje pegUJeCeb’’ cnCepes mebJeeo ! hejmhejebÛes metj pegUCeb cnCepes mebJeeo, JeešuÙeeme megmebJeeoner cnCet çekeâlees ! mebJeeo meeOe}e ies}e keâer keâ"erCe keâeceb meesheer nesleele. efJejesOe ceeJeUlees. De[ÛeCeer otj nesleele. ieleer Jee{les. efJeçes<e cnCepes SketâCe JeeleeJejCe ØeHegâefu}le DeeefCe DeeuneooeÙekeâ yeveleb ! pej DeeheuÙee}e peerJeveele Deeveboer DeeefCe ÙeçemJeer JneÙeÛeb Demes} lej megmebJeeo meeOeeÙe}e efçekeâeÙe}eÛe nJeb ! ÙeçeesoÙe -~~ 10 ~~
 • 10. keâener yeeyeer pej Deelcemeele keâ® }eie}es lej megmebJeeo meeOeCeb DeeefCe ÙeçeeÛeer efçeKejb iee"Ceb keâ"erCe nesCeej veener. 1. meceesjÛeer JÙekeäleer efkebâJee mecetn ÙeebÛÙeeyeö} Deeoj "sJeCeb. 2. lÙeeÛeØeceeCes meceesjÛeer JÙekeäleer efkebâJee mecetn ÙeebÛee mJele:Jej oyeeJe he[t ve osCeb. 3. mJele:Ûee nslet hejmhejebÛee HeâeÙeoe keâjCÙeeÛee Deens ÙeeÛeer Kee$eer "sJeCeb DeeefCe leer keâOeerner ve efJemejCeb. 4. DeeheCe Skeâe yew"keâerle ÙeçemJeer nesT Deçeer Yeeye[er keâuhevee ve yeeUieCeb. 5. Deóenemeeveb meceesjÛÙee}e keâenerner hešJetve osCÙeeÛee ØeÙelve ve keâjCeb. 6. Deehe}b ceve ØemeVe "sJeCeb DeeefCe mebÙece Je lees} {Ut ve osCeb. 7. mebkegâefÛele mJeeLee&ÛÙee Deenejer ve peeCeb. keâejCe lÙeecegUs DeeheCe DeJeepeJeer meewoe efkebâJee keâefcešceWš keâ¤ve Heâmelees Je Deehe}er DeeefCe DeeheuÙee mebmLesÛeer Jee kegâšgbyeeÛeer HeâjHeâš nesT çekeâles. 8. meceesjÛÙee JÙekeäleerves Deóeneme kesâ}e lej }iesÛe meeJeOe nesCeb keâejCe Demee Deóeneme DeefJeJeskeâer Demelees DeeefCe DeefJeJeskeâer ÙeçeesoÙe -~~ 11 ~~
 • 11. vesnceerÛe ÛegkeâerÛes efveCe&Ùe Je ÛegkeâerÛee ceeie& ¢eeceOÙes DeeheuÙee}e {keâ}lees. 9. mebJeeo meeOeCÙeeÛeer Gòece Ùegkeäleer cnCepes, ’’ce}e ceevÙe Deens’’, ’’ce}e hešlebÙe’’, ’’legceÛeb yejesyej Deens’’, ’’Demeb Deens keâe’’ ? FlÙeeoer JeekeäÙeeÛee me{U Jeehej keâjCeb. keâejCe ØelÙeskeâ JeekeäÙeeveblej ’’heCe’’ cnCetve DeeheCe Deehe}b cele ceeb[t çekeâlees ! Deçee JesUer Deehe}b cele hetCe&heCes efJejesOeer JesieUb Deme}b lejerner meceesjÛeer JÙekeäleer Deehe}b cnCeCeb SskeâCÙeeÛeer çekeäÙelee Jee{les. lÙeecegUs he- jmhejebÛeer menceleer nesCÙeeÛeer çekeäÙeleener Jee{les. 10. çeeble jenCÙeeÛeer keâ}e ‘ mebJeeo meeOeleevee Deehe}e cees"sheCee oeKeJeCÙeemee"er melele yees}CÙeeÛeer Gefce& ÙesCeb meneefpekeâ Deens. heCe leer Lees[er oeye}er lej meceesjÛeer JÙekeäleer DeefOekeâ ceeskeâUer nesT çekeâles. megmebJeeoemee"er ns DelÙeeJeçÙekeâ Deens ! 11. efvejer#eCe. meceesjÛÙee JÙekeäleerÛeb efkebâJee mecetneÛeb efvejer#eCe keâjlee ÙeeÙe}e nJeb. Deehe}b cnCeCeb leke&â°Ÿee ÙeesiÙe Deens keâe veener, SJe{eÛe efJeÛeej hegjsmee vemelees. Øeçve Demelees Deehe}b cnCeCeb meceesjÛÙee JÙekeäleer}e / mecetne}e mJele:ÛebÛe DemeuÙeeFlehele hešCeb DeeefCe ¤ÛeCeb ! Demeb Pee}b lejÛe cees"-cees"Ÿee keâeceebceOÙes, efJeOeeÙekeâ ›eâebleerceOÙes }eskeâebÛee menYeeie Jee{t çekeâlees Je peerJeve Deeveboeveb Ye¤ve peeT çekeâleb ! ÙeçeesoÙe -~~ 1 ~~
 • 12. 12. mebJeeo Heâkeäle yees}CÙeeletveÛe meeOelees Demeb veener. ieeÙeve, DeefYeveÙe, }sKeve FlÙeeoer ceeiee&veerner mebJeeo meeOet ç e k e â l e e s . heCe ¢ee meJe& heodOeleeRceOÙesner mebJeeoeÛeb cet}lelJe lesÛe jenleb Je Ghejeskeäle ÙegkeälÙee GheÙeesieer osKeer} he[leele. 13. DeeCeKeer Skeâ cenlJeeÛeer yeeye cnCepes mebkegâefÛele mJeeLe& (GoenjCeeLe& çeejerefjkeâ Ûewve, Jeemevee, cepeea, Lesjb, He@â[b, šeskeâeÛes efJeÛeej) pesJe{e peemle lesJe{e mebJeeo keâceer Je efJemebJeeo Je meppevÙe efnbmee DeefOekeâ Demeb Ie[leb ! DeelceefJeßJeeme DeeefCe efJeOeeÙekeâ Je=òeer pesJe{er DeefOekeâ lesJe{e megmebJeeo DeeefCe lÙeeÛee megKeo ØeYeeJe DeefOekeâ ! megmebJeeo cnCepes hejmhejebÛeb peerJeve megKemece=odOeerveb Ye¤ve šekeâCeejer peeot Deens ! Ùee meboYee&le Skeâ GoenjCe oslees. IejeleuÙee cees}keâjCeer}e cee}keâerCe cnCeles, ’’ns Pee[tve Ies heent. efkeâleer IeeCe Pee}Ùe yeIe !’’ cees}keâjerCe Sskeâles DeeefCe Pee[tve Iesles. Deelee efJeÛeej keâje, cee}keâerCeerveb, ’’ns peje Pee[tve Iesçeer} keâe ? Skeâoce mJeÛÚ DeeefCe megboj efomet }eies}!’’ Demeb cnš}b Demeleb lej ? DeeheCe Iejele IeeCe keâjlees ÙeeÛee oes<e osKeer} peCeg cees}keâjCeerÛeeÛe Deens Deçee Leešele DeeheCe [eHeâjlees lesJne efJemebJeeo meg¤ neslees ! Deehe}s oes<e, GCeerJee, ieHeâ}leer, FlÙeeoerÛeer peeCeerJe Deme}er lej Deehe}e ÙeçeesoÙe -~~ 1 ~~
 • 13. yees}CÙeele ceeo&Je Ùesleb DeeefCe meceesjÛeer JÙekeäleer efkebâJee mecetn DeeheuÙee efJeÛeejebceOÙes Je YeeJeveebceOÙes DeemLesves mecejme nesT }eieleele Je cees"Ÿee ke=âleervee meg¤Jeele nesles. mJele:Ûes efJeÛeej, Ùeespevee FlÙeeoeRyeö} Kee$eer DemeCeb pemeb cenlJeeÛeb lemebÛe veceüheCee Je meefn<Cetleener cenlJeeÛeer ! mJele:Ûes oes<e peeCeJe}s Je GCeerJee keâUuÙee lej veceüheCee Je meefn<Cetlee Debieer yeeCeleele Je megmebJeeo mebJeeoeÛee neslees. ceneve keâeÙe& heej he[t }eieleele DeeefCe peerJeve yen¤ve Ùesleb ! ÙeeefJe<eÙeer DeefOekeâ peeCeCÙeemee"er GheÙeesieer he[s} mebhetCe& leCeeJecegkeäleerÛes Øeefçe#eCe ! ÙeçeesoÙe -~~ 1 ~~
 • 14. efÛekeâešer meelelÙe, efÛeJešheCee, meyegjer efkebâJee Fb«epeerceOÙes šsve@efmešer (Tenacity), heefme&efJnDejvme (Perseverance), hesçevme (Patience), mšs[Heâemšvesme (Steadfastness) FlÙeeoer çeyoeletve efÛekeâešer ne iegCe ÂiieesÛej neslees efkebâJee Oejmees[heCee, GleeJeUsheCee, Fchesçevme (Impatience) Jeiewjs efJejesOeer DeLee&ÛÙee çeyoeletve osKeer} efÛekeâešerÛee DeeçeÙe OÙeeveele ÙesT çekeâlees. efÛekeâešerÛeb cenlJe hešJeCÙemee"er, "meefJeCÙeemee"er Jee efyebyeJeCÙeemee"er Deveskeâ GoenjCe efo}er peeleele. kegâCeer cegbieerÛeb GoenjCe oslees, lej kegâCeer cenejeCee Øeleehe ÙeeÛeb. kegâCeer ceneve Jew%eeefvekeâ Lee@ceme DeuJee Sef[meve ÙeeÛeb GoenjCe oslees, lej kegâCeer Je<ee&vegJe<e& «ebLee}Ùeele JÙeleerle keâjCeeNÙee keâe}& ceekeäme& Ùee ›eâebeflekeâejkeâ meceepeçeeŒe%eeÛeb ! heCe yengleskeâevee Øeçve he[lees keâer Je<ee&vegJe<e& efÛekeâešer oeKeJe}er lejer Ùeçe efceUs} ÙeeÛeer Kee$eer keâeÙe Øeçve Deieoer ÙeesiÙe Deens ! legcner efÛekeâešerveb keâece kesâ}b cnCetve ÙeçeeÛeer nceer kegâCeerner osT çekeâle veener ! lÙeeÛe ØeceeCes GleeJeUer JÙekeäleer DeheÙeçeer "js} Demebner kegâCeer Úeleer"eskeâheCes meebiet çekeâle veener ! ÙeçeesoÙe -~~ 1 ~~
 • 15. cegUele DeeheCe ns mecepetve IÙeeÙe}e nJeb keâer DeeheCe pes keâece keâjle Demelees lÙee ceeieer} nslet, lÙeeÛee DeeJeekeâe DeeefCe lÙeeÛeer heefjCeleer pej keâUuÙee lej DeeheCe lÙeevegmeej DeeheuÙee ØeÙelveeÛeer leer›elee DeeefCe keâe}eJeOeer ÙeebÛee Deboepe IesT çekeâlees. Demee Deboepe Iesleevee Deehe}s mebmkeâej, hetJe&«en, Denbkeâej, celmej, }esYe, nJÙeeme, És<e, DeelceefJeßJeeme, meÛeesšer, veweflekeâlee, ØeeceeefCekeâheCee, nUJesheCee, Yeeye[sheCee, Yeerleer, DeefveefßÛelelee FlÙeeoer Deveskeâ yeeyeeRÛee JeeF&š heefjCeece nesT çekeâlees! meenefpekeâÛe DeeheuÙee ceveeceOÙes keâceer - DeefOekeâ ØeceeCeele mebYeüce Jee ieeWOeU leÙeej nesT çekeâlees. lÙeecegUs ceveele keâceer - DeefOekeâ DeefveefßÛeleer, DeçeeßJeleer Je mebosn efvecee&&Ce neslees. çebkeâe Ùesles. keâeceele}er efve‰e, iees[er, mecejmelee, Skeâe«elee, DeemLee, Glmeen ns mebhetve kebâšeUe Je efleškeâeje Jee{t çekeâlees. keâeceeletve ceve G[leb ! ÙeeG}š Deehe}b OÙesÙe, nslet, efoçee, }#Ùe ne pÙeeØeceeCeele efveefßÛele nesle peeleele lÙeeØeceeCeele DeeheuÙee ke=âleerÛeer ¤hejsKee, DeejeKe[e FlÙeeoer efveefßÛele nesT }eieleele. ns Ie[leevee DeeheuÙee ke=âleerÛee DeeJeekeâe DeeefCe ceÙee&oe ÙeebÛeb Yeeve ÙesT }eieleb. nUgnUg DeeheuÙee ØeÙelveeletve keâeÙe efve<heVe nesF&}, DeLee&led Deehe}b OÙesÙe efkeâlehele meeOÙe nesF&} ÙeeefJe<eÙeerner peeCe ÙesT }eieles. Deçee leNnsveb OÙesÙe, keâeÙee&Ûeb mJe¤he (DeÛegkeâlee, keâewçeuÙe, leer›elee, keâe}eJeOeer FlÙeeoer) efveefßÛele nesleele Je OÙesÙe DeeefCe efve<heòeer ÙeebÛeer meebie[ yemelee yemelee veJeerve Glmeen mebÛeejlees DeeefCe peerJeve jesceebefÛele nesles ! ÙeçeesoÙe -~~ 1 ~~
 • 16. ØeHegâefu}le nesles ! DeLee&le ÙeeÛemee"er ceeie&oçe&ve, meu}e, Gheosçe, mecegheosçe DeeefCe DeLee&led mJeÙebmHetâleea, DeYÙeemet Je=òeer, ceveeÛee ceeskeâUsheCee FlÙeeoeRÛeer DeeJeçÙekeâlee Demeles. ne ogiOeçeke&âje (otOe meeKej !) Ùeesie pece}e lej DeeheCe SKeeob Pee[ }eJeuÙeeveblej jespe veJeerve cegUb Ùesleensle keâer veener ns Gheštve heenCeej veener DeeefCe veefçekeâ}e peeÙeÛeb Demeleevee efvejLe&keâ efÛekeâešerveb ÛesVeF&keâ[s Ûee}le jenCeej veener ! cnCepesÛe Deveg›eâces GleeJeerUheCee DeeefCe }esÛešheCee keâjCeej veener ! yeskeâej, yesjespeieej, melele veeheeme nesCeejs, GÅeesieele DemeHeâ} nesCeejs DeeefCe meJe&meeceevÙeheCes DeeheCe meJe&ÛepeCe pÙeebvee DeefOekeâ meceeOeeveeveb Je megKeeveb peieeÙeÛeb Deens lÙeebveer efÛekeâešerÛeer ner Debieesheebieb peeCetve IÙeeÙe}e nJeerle. lÙeeletveÛe nUtnUt DeeheuÙee}e efkeâleer Ûee}eÙeÛeb DeeefCe kesâJne Je kegâ"b LeebyeeÙeÛeb Je kesâJne efmebneJe}eskeâve keâjeÙeÛeb, kesâJne hegveefJe&Ûeej keâjeÙeÛee, Oeeb[esUe IÙeeÙeÛee, hegvejeJe}eskeâve keâjeÙeÛeb, lemesÛe keâçee Je efkeâleer megOeejCee keâjeÙeÛÙee ÙeeÛeb Deekeâ}ve nesT }eieleb. peerJeve jmeceÙe Je ke=âleeLe& nesT }eieleb ! DeLee&le çejerj, Jeemevee, YeeJevee, yegæer Je Deelcee Ùee meJe& heeleàÙeebJej meJeËkeâ<e Ùeçe efceUJeCÙeemee"er mebhetCe& leCeeJecegkeäleer efJe<eÙeer DeefOekeâ peeCetve IÙeeJeb }eies} ! ÙeçeesoÙe -~~ 1 ~~
 • 17. }{eTheCee DeeheCe pej meåoÙe Demet lej DeeheuÙeeJej heefjefmLeleerÛee Deveer° heefjCeece neslees. lÙeecegUs leCeeJe Ùeslees. $eeme neslees.keä}sçe nesleele. heg<keâUoe JewHeâuÙe Ùesleb. ns šeUCÙeemee"er DeeheCe }{eTheCee Debieer yeeCeJeCeb DelÙeble DeeJeçÙekeâ Demeleb. heg<keâUoe DeeheCe }eskeâebÛÙee efveboscegUs JÙeefLele neslees. DeheceeveecegUs KeÛÛeer neslees. keâewlegkeâ Pee}b veener cnCetve veeTceso neslees. ns meJe& Deehe}e yeeef}çeheCee (yee}heCee veJns!) keâceer ve PeeuÙeeÛeb }#eCe Deens. heesjkeâšheCeeÛeb }#eCe Deens. mevceeve, mlegleer, keâewlegkeâ, Øeçebmee ÙeebÛÙee DeYeeJeer DeeheCe DemeceeOeeveer ÙeeÛekeâ yevelees ! SKeeob keâece pesJne DeeheCe mJele:ÛÙee celeeveb mJele:ÛÙee OeejCesveb keâjlees lesJne FlejebÛÙee ØeeflemeeoeÛeer efkebâcele çetvÙe JneÙe}e nJeer. efkebâyengvee Flejebveer efJejesOe kesâ}e lej lees efJejesOe cees[tve lÙeemee"er ÛeelegÙee&veb }{tve heg{s peeÙeÛeer leÙeejer nJeer ! Deheceeve Je efJejesOe ÙeebJej "eskeâj cee¤ve DeeefCe ceeve-mevceeve-keâewlegkeâ ÙeebÛeer lecee ve yeeUielee pesJne SKeeoe ceeCetme mJeKeg<eerveb DeeefCe meomeodefJeJeskeâeveb mJeerkeâej}s}b keâece efkebâJee SKeeoer ceesnerce heej hee[eÙe}e meppe neslees, lesJne lÙeeÛÙee lÙee iegCee}e }{eTheCee efkebâJee }{eT yeeCee cnCeleele ! ÙeçeesoÙe -~~ 1 ~~
 • 18. keâener JesUe }eskeâebÛÙee yees}CÙeeÛee efkebâJee mebmkeâejebÛee DeeheuÙeeJej yee}heCeeheemetve vekeâUle heefjCeece neslees. vekeâUle Deehe}e Deelcemevceeve keâceer neslees. mesuHeâ Fcespe Kejeye nesles. vÙetvelJeeÛeer YeeJevee leÙeej nesles. lÙeecegUs DeeheCe keâesCelebner keâece neleer IÙeeÙe}e Ieeyejlees. ieebiejlees. mJele: leer} vÙetvelJeeÛÙee YeeJevesçeer }{tve leer ve° keâjCes cnCepes }{eTheCee ! heg<keâUoe DeeheuÙee ceveele ÉbÉ leÙeej nesleele. DeeheCe keâjlees Deenesle les yejesyej keâer Ûetkeâ ÙeeÛeer efveefßÛeleer nesle veener ! peeÛe, ieebpeJeCetkeâ, DeJens}vee efJeçes<ele: DeeheuÙee Deehleebkeâ[tve Je mves¢eebkeâ[tve pesJne heojer Ùesles lesJne ÉbÉ DeefOekeâÛe Jee{les ! ÙeeÛÙee pees[er}e FlejebÛeb JÙeeJeneefjkeâ Ùeçe osKeer} Deehe}b KeÛÛeerkeâjCeb keâjleb ! hejbleg DeçeeJesUer Ùee ’’efveiesefšJn’’ cnCepes Ieelekeâ Je veeçekeâ YeeJeveebvee efÛej[tve šeketâve DeeheCe DeelcemecejCe Je DeelceieewjJe keâjeÙe}e Je heg{s peeÙe}e efçekeâCeb cnCepes }{eT yeeCee ! mJeerkeâej}suÙee keâeceeefJe<eÙeer efve‰e, vÙetvelJeeJej ceele, ÉbÉeletve cegkeäleer, ceeve-mevceeveeletve efveJe=leer DeeefCe efJejesOeeJej efJepeÙe efceUJeCÙeemee"er DeeheuÙee}e DeefveßÛeÙeelcekeâlee, vÙetvelJe, ÉbÉ, keâewlegkeâeÛeer Deeme DeeefCe efJejesOeeÛeer Deeie ÙeebÛeer iegbleeiegle mecepeeJetve IÙeeÙe}e nJeer! meJee&le cenlJeeÛeb cnCepes çeejerefjkeâ iejpee YeeieuÙee veener, Jeemevee mJeeYeeefJekeâheCes le=hle PeeuÙee veener, YeeJeveebvee Øeeflemeeo efceUe}e veener DeeefCe leke&âçegodOe (mJele:ÛÙee celes) efJeÛeejebvee Dehesef#ele efve<heòeer efceUe}er veener keâer ÙeçeesoÙe -~~ 1 ~~
 • 19. DeeheCe ogyeUs yevet }eielees. ner meJe& peerJevemebIe<ee&le}er keä}sçeoeÙekeâ JeeoUs Deensle ns Kejb. hejbleg Deçee ØelÙeskeâ ogyeUb yeveJeCeeNÙee Øemebieer SkeâÛe Gòej }#eele "sJeeÙe}e nJeb! hegvne hegvne mJele:ÛÙee mcejCeele DeeCeeÙe}e nJeb Deved les cnCepes ’’DeeÙe JegF&} efJeve !’’ ceer efpebkeâCeejÛe! ’’DeeÙe De@ce De efkebâie DeB[ vees Jeve ke@âve ef[Heâerš ceer!’’ ’’ceer jepee Deens ceePee hejeYeJe DeçekeäÙe Deens !’’ ns mcejCeele DeeCeCeb neÛe Keje }{eT yeeCee Deens ! DeÛetkeâ ØeÙelveebveer lees meeOÙe neslees Je peerJeveeÛeb meeLe&keâ nesT }eieleb ! DeLee&le mebhetCe& leCeeJecegkeäleerÛÙee keâeÙe&›eâceele DeeheCe menYeeieer Pee}ele lej les DeefOekeâ menpe çekeäÙe nesF&}. ÙeçeesoÙe -~~ 0 ~~
 • 20. mebOeer oeve mebOeer çeesOeCeb DeeefCe meeOeCeb ns pemeb cenlJeeÛeb lemebÛe mebOeer osCeb osKeer} cenlJeeÛeb Deens ! mebOeer keâme}er ? mebOeer Øesce keâjCÙeeÛeer, ceole keâjCÙeeÛeer, menkeâeÙe& keâjCÙeeÛeer, ceeie&oçe&ve keâjCÙeeÛeer, legceÛeb keâewlegkeâ keâjCÙeeÛeer ! peerJeveeÛÙee ØeJeemeele DeeheCe heg<keâUoe ie=nerle Oe¤ve Ûee}lees keâer meceepe efJeke=âle Deens. meceepe efve¤heÙeesieer Deens. DeeheuÙee DeepetyeepetÛeer ceb[Uer cetKe& Deensle, DeeflemeeceevÙe Deensle efve¤heÙeesieer Deensle. DeeheCe pej ¢ee mecepeecegUs kegâ{s Pee}es, eflejmeš Pee}es, Skeâkeâu}er Pee}es, Skeâeb[s Pee}es lej lees oes<e Deehe}e Demelees ! DeeheuÙeeceOÙesÛe SkeâØekeâejÛeb pee[Ÿe Demeleb. ceebÅe Demeleb. mLet}heCee Demelees. lÙeecegUs Heâlekeâ} ceejeJeer lemeb Deehe}b ceve osKeer} SKeeoe mecepe keâ¤ve Iesleb Deved lÙee}e efÛekeâštve jenleb ! keâener kesâuÙee les megšle veener !Skeâ JesU Demeb ie=nerle Oe¤ (ÛegkeâerÛeb Deme}b lejer) keâer Flej meJe&peCe Ke[gme Deensle, mebkegâefÛele Deensle, ke=âheCe Deensle, ceeieemeJe=òeerÛes Deensle Jeiewjs Jeiewjs ! hejbleg les lemes DemeuÙeeme DeeheCe keâeÙe keâjeÙeÛeb ? ÙeçeesoÙe -~~ 1 ~~
 • 21. DeeheCe lÙeeÛee eflejmkeâej keâ¤ve Skeâeb[b jeneÙeÛeb ? lemeb kesâ}b lej DeeheCe pes keâener keâece keâjle Demet lÙeeceOÙes, DeeheuÙee mebmeejeceOÙes DeeefCe Deehe}e OÙesÙeJeešÛee}erceOÙes kegâCeeÛeerner ceole efceUCeb DeçekeäÙe nesleb. ÙeeG}š DeeheCe pej lÙeebÛÙee Deenejer peeTve lÙeeÛee efkeâòee efiejJele yeme}es efkebâJee lÙeebÛÙee DeOeerve Pee}es (DeeheuÙee}e hemeble vemeleevee) lej lesner vegkeâmeevekeâejkeâ nesleb. keâejCe keâener peCe nUgnUg DeeheuÙee}e efheUt }eieleele. keâener DeJeepeJeer Dehes#ee "sT }eieleele. keâener DeeheuÙee}e legÛÚ }sKet }eieleele lej keâener DeeefOekeâej ieepeJet heenleele...... Jeiewjs Jeiewjs. Deçee efmLeleerle DeeheCe vesnceer YeesJelee}ÛÙee }eskeâebçeer mJele:Ûeb ceveesiele JÙekeäle keâjCeb DeeefCe lÙeeJej "ece jenCeb DeeJeçÙekeâ Demeleb. ¢ee}eÛe Fb«epeerle mesuHeâ De@meçe&ve cnCeleele. lÙeeSsJepeer meYeesJelee}ÛÙee }eskeâebvee DeeheCeÛe mJele:JejÛee DeefJeçJeeme, mJele:Ûeer nleye}lee, mJele: efJe<eÙeerÛeer Demegjef#elelee, kesâ}suÙee yeeyeerÛee heçÛeeleehe FlÙeeoer meebiet }eie}es lej Flejebvee DeeheCe Je Deehe}s keâece (OÙesÙe) Ùeeyeö} efkebâcele Jee heJee& jenle veener ! DeeheCe pej Deehe}b ceveesiele, Deehe}b OÙesÙe, DeeheuÙee YeeJevee, Deehe}er mJehveb, Deehe}er keâeÙe&heodOeleer Ùeeyeö}Ûeer Kee$eer FlejebÛÙee ceveeble GlejJet çekeâ}es, lejÛe Flejebheemetve heU ve keâe{lee DeeefCe FlejebÛÙee ceeies ceeies ve OeeJelee DeeheuÙee}e keâeÙe& efmeæerme vesCes çekeäÙe nesles. lÙeemee"er meJee&le cenlJeeÛeer iees° keâesCeleer Demes} lej leer mJele:ÛÙee OeejCee Je mJehveb ner DeÛegkeâ yeveJeCÙeeÛeer DeeefCe ÙeçeesoÙe -~~ ~~
 • 22. lÙeeyeö} efve‰sveb keâece keâjCÙeeÛeer ! DeeheCe pej lemeb ke⤠çekeâ}es, lej Flejebvee DeeheuÙee keâeÙee&yeö} DeemLee JeešCÙeeÛeer mebOeer efouÙeemeejKeb Demeleb. lemebÛe DeeheCe pes yees}lees lÙeeceOÙes lÙeebveer jme IesCÙeeÛeer mebOeerosKeer} DeeheuÙee efJeÛeejebÛeer DeÛetkeâlee DeeefCe Deehe}er lÙeeJejer} efve‰e DeeefCe mecejmelee ÙeecegUsÛe efvecee&Ce nesle Demeles. mejlesçesJešer nsner }#eele "sJeeÙe}e nJeb keâer mesuHeâ De@meçe&ve Deehe}er DeÛegkeâlee, efve‰e, mecejmelee ÙeeyejesyejÛe Deehe}er DeelceØeefle‰e ner osKeer} ØeKej Deme}er lejÛe Flejebvee menkeâeÙee&Ûeer Gefce& ÙesT çekeâles ! DeeheCeÛe efvejeçe Jee nleye} Deme}es Je lemes Dee{U}es lej Flejebvee menkeâeÙee&ÛÙee ¢ee Gefce&heemetve DeeheCe JebefÛele "sJeuÙeemeejKebÛe Demeleb. lÙeecegUs DeeheCe DeÛegkeâ ceveceeskeâUb, efve‰eJeeve, mecejme DemeCÙeeyejesyejÛe mJeeefYeceeveer DemeCeb DeeefCe lemes ¤yeeyeoej efomeCeb, cnCepesÛe Flejebvee DeeheuÙeeJej Øesce keâjCÙeeÛeer, Skeâ$e ÙesCÙeeÛeer Je Skeâ$e jentve menkeâeÙee&veb keâece keâjCÙeeÛeer Je meeceeefÙekeâ efJepeÙe efceUJeCÙeeÛeer mebOeer osCeb cnCepesÛe megKemece=odOeerÛeer Skeâ ceneieg¤efkeâu}er nesÙe! Ûe}e lej DeÛegkeâlee meeOegÙee, ceveceeskeâUe nesTÙee, DeeheuÙee peerJevekeâeÙee&le efve‰sveb mecejme nesTÙee DeeefCe DeelcemevceevehetJe&keâ SKeeÅee meceüešeØeceeCes efoceeKeeveb peerJeveØeJeemeele DeeiesketâÛe keâ¤Ùee DeeefCe DeeheuÙeeçeer mebyebefOele meeNÙeepeCeeveener lemeb keâjCÙeeÛeer Je efJepeÙeer nesCÙeeÛeer megJeCe&mebOeer osTÙee! ns hegmlekeâ ns lÙeeÛe efoçesveb šekeâ}s}b Skeâ heeT} Deens ! ÙeçeesoÙe -~~ ~~
 • 23. kegâlegn} efpe%eemee efkebâJee kegâlegn} ner ceneçekeäleerÛeer yeerpeb Deensle. ceneçekeäleer Deçeer keâer peer peie efpebketâ çekeâles! DeeheCe pej efpe%eemee peesheeme}er lej ner ceneçekeäleer Deehe}er nesT çekeâles ! DeeheCe pej efpe%eemee ceg}eyeeUebÛÙee ceveeble hesj}er DeeefCe heesme}er lej ceg}yeeU peieeceOÙes mJeieeaÙe peerJeve meekeâej ke⤠çekeâleele ! Deehe}e JÙeJemeeÙe keâesCeleener Demees. DeeheCe pej Øeçve efJeÛeejerle ies}es lej DeeheuÙee}e GheÙegkeäle ceeefnleer, veeJeervÙehetCe& keâuhevee, mepe&veçeer} efJeÛeej, ØeYeeJeer keâeÙe&çew}er, og<keâj keâeceb megkeâj keâjCÙeeÛÙee ÙegkeälÙee, Gòece ceeie&oçe&keâ, efJeçJeemet meneÙÙekeâ DeeefCe melele Gòece Ùeçe DeeefCe meceeOeeve Øeehle nesT çekeâleele ! Deepener efJe%eeveeÛÙee #es$eeleÛe veJns lej peerJeveeÛÙee meJe& #es$eeble DemebKÙe mecemÙee Deensle. Deveskeâ Øeçve Deensle. heCe DeeheuÙeehewkeâer kegâCeeÛÙeener ceveele pÙeeØeceeCeele efpe%eemee peeies} lÙeeÛe ØeceeCeele DeeheuÙee}e Gòejb efceUCeej ns Kejb veener keâe ? efpe%eemee pej le=hle kesâ}er veener lej leer ce¤ }eieles. efyeÙeeCeb peUtve peeJeb leçeer keâjhetve peeles ! pej DeeheCe DeeheuÙee efpe%eemesveg¤he Øeçve efJeÛeejerle ies}es lej efJeOeeÙekeâ keâeÙee&ceOÙes iegble}suÙee }eKees }eskeâebÛeer Skeâ meeKeUer DeefmlelJeele ÙesT çekeâles ! ØeieleerÛeer HeâUb hekeâ[Ceejb ’’peeUb’’ leÙeej nesT çekeâleb! Deçee leNnsÛÙee peeàÙeecegUs efpe%eemesÛee mlej GbÛeeJele peelees. keâejCe mecemÙeebÛeer peçeer Gkeâ} meg}Ye nesT }eieles leçeer leçeer kegâlegn}eÛeer Kees}er Jee{les ÙeçeesoÙe -~~ ~~
 • 24. ! [eWiejele GbÛe GbÛe peeJeb Deve efçeKejb mej keâjeJeer Deved cenemeeiejeÛÙee leUeçeer Kees} Kees} peeJeb Deved ceesleer efceUeJeerle lemebÛe ns Deens ! meppeve, meùoÙe Deved lespemJeer }eskeâebÛeb pej peeUb leÙeej Pee}b lej lÙeeletve lÙee ØelÙeskeâeceOÙes çekeäleer, ogo&cÙe Glmeen Je meJe&mJe «eemeeÙe}e G"Ceejer efpe%eemee mebJeefOe&le nesle peeles ! ÙeecegUsÛe Jej cnšuÙeeØeceeCes DeeheuÙee}e GheÙegkeäle ceeefnleer, veeefJevÙehetCe& keâuhevee, mepe&veçeer} efJeÛeej, ØeYeeJeer keâeÙe&çew}er, og<keâj keâeceb megkeâj keâjCeeNÙee ÙegkeälÙee, Gòece ceeie&oçe&keâ, efJeßJeemet meneÙekeâ DeeefCe melele Gòece Ùeçe DeeefCe meceeOeeve Øeehle nesT çekeâleele ! Deelee efpe%eemesÛee ogmeje hew}t cnCepes ØeçveebÛeer Gòejb osCeb ! efçe#ekeâ, hee}keâ, DeeF& - Je[er}, pÙess‰ veeieefjkeâ, vesles, efJeefJeOe #es$eeleer} GÛÛeheomLe FlÙeeoer meJeeËveer efpe%eemes}e.... efpe%eemeepevÙe Øeçveebvee OeeršheCes DeeefCe ØeeceeefCekeâheCes meeceesjb peeÙe}e nJeb ! šeUešeU efkebâJee heUhegšsheCee ve keâjlee lÙeebveer pej Øeçveebvee meeceesjb peeÙe}e megjJeele kesâ}er lej lÙeebÛeb DeeefCe meceepeeÛeb Dehejbheej keâuÙeeCe nesT çekesâ}. cegUele DeeheCe pej DeØeeceeefCekeâ Jee De[eCeer Deme}es, lejÛe DeeheuÙee}e ØeçveebÛeer Yeerleer Jeešles ! DeeheuÙeeceOÙes veerleerOewÙe& vemeuÙeecegUs Demeb nesleb ! DeeheCe pej Øeçveebvee meeceesjb peeÙe}e }eie}es lej heÙee&Ùeeveb DeeheeheuÙee #es$eeleer} keâeÙe&çew}er, lelhejlee, ØeeceeefCekeâheCee, heefjCeecekeâejlee Ùee meeNÙeebceOÙes megOeejCee nesT }eies}. efpe%eemesÛeer peesheemevee pej DeeheCe ke⤠}eie}es lej DeeheuÙee peerJeveele}er keâeUpeer otj nesT }eies}. ÙeçeesoÙe -~~ ~~
 • 25. Deehe}e DeeUme , Deehe}e KeesšsheCee, Deehe}e De[eCeerheCee ns meejb keâceer nesT }eieb}. DeeheuÙee ÙeçeeceOÙes Yej he[lee he[leeÛe DeeheCeÛe leÙeej kesâ}s}b DeeheuÙee [eskeäÙeeJejÛeb {eWieerheCeeÛeb, yesjkeâerheCeeÛeb, HeâmeJeeHeâmeJeerÛeb DeesPeb keâceer nesT }eies} ! DeeheuÙee}e DeeßÛeÙe& Jeešs} ns keâmeb Pee}bb ? heCe mJele:çeer ØeceeefCekeâ jenCÙeeÛeer ner vewmeefie&keâÛe heefjCeleer Deens ! pÙee ØeceeCeele efpe%eemee Je kegâlegn}eÛeer yeerpeb hesj}er Je peesheeme}er peeleele lÙee ØeceeCeele lees meceepe Je leer JÙekeäleer mece=odOe DeeefCe ØeieuYe yeveleele ! ceve DeeefCe Deelcee Ùeebvee YeejeJetve šekeâCeejs megceOegj mJeieeaÙe mebieerle, efJemceÙekeâejkeâ Jew%eeefvekeâ çeesOe, ves$eefohekeâ keâ}ekeâewçeuÙe, ùoÙe ns}eJetve šekeâCeeje DeefYeveÙe, Deeojeveb velecemlekeâ JneJeb Deçeer ØeieuYe meeefnlÙeefveefce&leer, DeeßÛeÙee&veb Lekeäkeâ JneJeb Deçeer GOeceçeer}lee Deçeer mebmke=âleerÛeer Debie DeeefCe Gheebieb efpe%eemee Je kegâlegn}eÛÙee peesheemevesveÛe DeeefJe<ke=âle nesleele ! DeLee lees yeÇÿeefpe%eemee - DeLee&le meòÙeeÛee çeesOe IesCeeNÙee efpe%eemesletveÛe efJeßJeJebÅe Deçeer oçe&ves DeeefCe efJeßJee}e ceeie&oçe&keâ DeeefCe Øesjkeâ Deçeer lelJes efJekeâefmele nesleele! mebhetCe& leCeeJecegkeäleer ne lemeeÛe Skeâ veceü ØeÙeeme Deens ! ÙeçeesoÙe -~~ ~~
 • 26. Oee[me veerš hene. efvejer#eCe keâje. meeceesjb pee. }#eele ÙesF&} keâer DeeheCe meehe mecepe}es leer oesjer Deens ! Yetle mecepe}es leer meeJe}er Deens ! efJeÛeej keâje. lej-lece YeeJeeÛee efnçesye keâje. DeeheCe pes kesâ}b lÙeeÛee Oemekeâe IesT vekeâe. pes JneÙeÛeb Deens les šUle veener. pes nesCeej veener, lÙeeÛeer efHeâkeâerj keâeceeÛeer veener. Ie[}suÙee ÛegkeâebÛeer HeâUb KesUkeâj Je=òeerveb mJeerkeâeje. lÙeecegUs keâce&-HeâUeÛeer Yeerleer keâceer nesles. efJeçes<ele: keâener jesieebÛeer Yeerleer veenerçeer nesT çekeâles. pes kesâ}b pes yeo}lee Ùesle veener. lÙeecegUs lÙeeletve mebYeJeCeeNÙee OeeskeäÙeeveer ie[ye[t vekeâe. YeefJe<ÙeeÛeer Yeerleer mJele:}e mJeerkeâej}le DeeefCe ieewjJe}le lej veenerçeer nesles. leg}vee keâje. leej leecÙe Jeeheje. FlejebÛeb JeeieCeb yees}Ceb DeeefCe efomeCeb Ùeebveer efohetve peeT vekeâe. oyetve peeT vekeâe. }eskeâebÛee cegKeJeše Heâe[tve Deblejbie heenlee Dee}s keâer }eskeâeheJeeoeÛeer Yeerleer ve° nesles. Kees}Jej pee. Leebyet vekeâe. YehekeäÙeeves Yeej}s peeT vekeâe. peeefnjeleeRvee Yeg}t vekeâe. Deens lÙee heefjefmLeleerle meceeOeeve Jee{s} DeeefCe heefjefmLeleer megOeejCÙeÛeer #eceleeosKeer} Jee{s} ! Demegjef#elelesÛeer Yeerleer ve° nesF&}. efJeçes<ele: Pešheš ßeerceble nesTve YeefJe<Ùe megjef#elelesÛeer efÛeblee efvecee&Ce keâjCeejs Gheosçe Demeesle, DemeneÙe nesT vekeâe. Kees}Jej ies}ele lej ÙeçeesoÙe -~~ ~~
 • 27. yeveeJešheCee, efvepeermJeeLe&, kegâjIees[er keâjCÙeeÛeer Je=òeer efkebâJee KegUsheCee GIe[ nesleele. mJemLelee }eYeles. Deheceeve, veeceg<keâer DeJens}vee ner peerJeveeÛeer Debies Deensle. Leesj cenel- cÙeebveerosKeer} lÙeebÛee GheõJe meesme}e. ØesÙemeer}e ceeieCeer Iee}eÙeÛeer Demees keâer ceg}eKeleer}e peeÙeÛeb Demees. heg{s Jne. Oe[keâ ceeje. DeeheuÙee meejKÙee meJeeËvee Oee[meeÛeer iejpe Deens. DeeheCe lÙeeÛee pesJe{e ØelÙeÙe Je hegveØe&lÙeÙe IesT lesJe{e Lees[eÛe Deens. }#eele "sJeeÙe}e nJeb, keâer ÙeçemJeer nesCÙeemee"er meomeodefJeskeâ yegodOeer Oee[meer JneJeer }eieles ! pees[tÙee ¢ee oesvner yeeyeer DeeefCe IesTÙee Peshe #eCees#eCeer DeeefCe keâ¤Ùee meeLe&keâ DeeheuÙee peerJeveeÛeb ! DeeheCe ’’YeesJeje’’ ns hegmlekeâ JeeÛe}le lej DeeheuÙee}e ¢ee efJeOeeveeÛeer Kee$eer hešs} ! ÙeçeesoÙe -~~ ~~
 • 28. ØeÙelve ’’ØeÙelveebleer hejcesçJej’’,’’Ùelve lees osJe peeCeeJee’’ efkebâJee ’’ØeÙelves JeeUgÛes keâCe jieef[lee les} ner ieUs’’, FlÙeeoer megefJeÛeej DeeheCe }neveheCeeheemetve Sskeâle Dee}es Deenesle. hejblet JeemleJeeÛeb efveefj#eCe kesâ}b lej keâeÙe Dee{Uleb ? efoJemeje$e DeeefCe Je<ee&vegJe<e& keâeyee[keâ° keâjCeejs vesnceer megKeer DeeefCe mece=odOe efomeleele keâe ? je$ebefoJeme DeeefCe DeeÙeg<ÙeYej Ûewveerle }esUCeejs vesnceer efKeVe DeeefCe efJe<eVe Pee}s}s yeIeeÙe}e efceUleele keâe ? Gòej DeLee&leÛe ’’veener’’ Demeb Deens. ceie ØeÙelve keâjCÙee}e keâenerÛe keâe DeLe& veener ? ¢eener ØeçveeÛeb Gòej ’’veener’’ Demeb Deens. DeLee&led ØeÙelve efvejLe&keâ cegUerÛe veener ! hejbleg........ Skeâ cnCepes ØeÙelve ne mJeYeeJee}e DeeefCe mJe#eceles}e Devegme¤ve nJee. mJele:Ûeer °er, ØeefleYee, yegæer, DeeJe[ DeeefCe çeejerefjkeâ #ecelee FlÙeeoeRÛee veerš efJeÛeej keâjCeb pe¤j Deens. ¢ee yeeyeeRÛeb Deekeâ}ve keâ¤ve ØeÙelveebÛee keâeU, leer›elee, DeeJeekeâe, efJemleej FlÙeeoerÛeer ØeÙelveebÛeb meeHeâuÙe efkebâJee heefjCeleer keâçeele Deens? lÙeebÛÙeeheemetve efve<heVe keâeÙe nesT çekesâ} ? ÙeebÛeer osKeer} efveefçÛeleer ÙeçeesoÙe -~~ ~~
 • 29. keâjCeb DeeJeçÙekeâ Deens. mJeYeeJeOece& DeeefCe #ecelee ÙeebÛÙee efJeheefjle ØeÛeb[ ØeÙelve keâjle jeefn}e lej megKe Je mece=odOeer efceUCÙeeÛeer çekeäÙelee keâceer nesles. Goe. meesveej keâeceele ¤Ûeer Je kegâçe}lee Deme}s}er JÙekeäleer yeUsÛe JewÅekeâerÙe JÙeJemeeÙeele De[keâuÙeeves Je ve keâUuÙeeves og:Keer Je Dees{«emle yevet çekeâles. lÙeeÛeØeceeCes ØeÙelveebÛeer efve<heòeer mecepe}er veener lejer osKeer} Dehes#eeYebieeÛes og:Ke DeeefCe efvejeçee heojer Ùesles. GoenjCeeLe& heesmšceveves jespe oghheš efkebâJee heeÛeheš keâece (ØeÙelve) kesâ}s lejer osKeer} lÙee}e meghejmšeme&ØeceeCes hewmes efceUCeej veenerle, ns keâU}s veener lej lees efvejeçe Je DemeneÙÙe yeves}. ¢ee oesvner GoenjCeebveer }#eele ÙesF&} keâer mJeYeeJe, #ecelee, ØeÙelveebÛeb mJe¤he DeeefCe efve<heòeer ner peeCetve pej ÙeesiÙe ØeÙelve kesâ}s lejÛe ÙeçeeÛeer çekeäÙelee Jee{les. heCe meomeodefJeJeskeâer, mebÙece, mecelees}, meefn<Ceglee, menkeâeÙe&, mebheke&â, mebJeeo, meelelÙe, efçemle, mepeielee FlÙeeoeRÛeener ØeÙelveele meceeJesçe Deme}e lejÛe ÙeçeeÛeer çekeäÙelee peJeUheeme efveefßÛele nesles. ¢eeef"keâeCeer kegâCeer cnCes}, ns meJe& lej owJeeveb efceUleb ! lÙeeJej Øeeflemeeo Demee keâer pes kegâCee}eÛe keâUle veener DeeefCe pÙeeÛÙeeyeeyeleerle kegâCee}e keâener keâjlee Ùesle veener DeeefCe pÙeeÛÙeeyeeyeleerle kegâCee}e keâener keâjlee Ùesle veener lÙee owJeeÛee efJeÛeej keâjCÙeeÛeer cegUerÛe iejpe veener ! kegâCeer cnCes} kegbâ[}er, nmlemeecegefõkeâ FlÙeeoeRÛee meu}e IÙeeJee keâeÙe ? lÙee}ener Gòej Demeb ÙeçeesoÙe -~~ 0 ~~
 • 30. keâer legceÛeb ’’owJe’’ pemeb Demes} lemee pÙeesefle<eer efkebâJee nmlemeecegefõkeâ legcne}e Yesšs}.... lÙeecegUs Ùeçe efkebâJee DeheÙeçeeÛeer cegUerÛe Kee$eer oslee Ùesle veener ! ceefLeleeLe& ? DeÛegkeâ Ùelve lees osJe peeCeebJee ! DeeefCe leesÛe osJe peeCeeJee ! cnCetveÛe }#eele IÙeeÙe}e nJe keâer mebhetCe& leCeeJecegkeäleerceOÙes Iesle}s}e menYeeie neÛe DeÛegkeâ Ùelve.... DeeefCe lees keâjCÙeeÛeer mebOeer Ghe}yOe Deens ! ÙeçeesoÙe -~~ 1 ~~
 • 31. oÙee osJe ceeveCeejs osJee}e oÙeeUt cnCeleele. oÙee ner owJeer mebheòeer ceeve}er peeles. YeieJeodieerlesÛÙee meesUeJÙee DeOÙeeÙeeleer} ogmeNÙee ç}eskeâeÛÙee ogmeNÙee DeesUerle ¢ee ’’owJeer mebheòeerÛee’’ mhe° Gu}sKe Deens ! ceje"erÛÙee hee"Ÿehegmlekeâeletve YetleoÙesÛee ieewjJe / hegjmkeâj keâjCeeNÙee keâneCÙee Dee{Uleele. DeeÛeeÙe& De$es ÙeebÛes ’’efÛebletÛes kegâ$es’’ ØeefmeodOe Deens. ’’oÙee #ecee çeebefle lesLes osJeeÛeer Jemeleer’’ Deçeer JeekeäÙes osKeer} ØeÛeef}le Deensle. efveo&Ùe ns efJeçes<eCe meJe&meeceevÙeheCes keâewlegkeâeÛes efkebâJee ØeçebmesÛes oçe&keâ Deens Demes kegâCeer cnCes} keâeÙe ? ÙeeG}š, ’’Christening of Success’’ [DeLee&le ’’Ùeçe (cetefle&ceble!) Ùee ceg}eÛeb yeejmeb’’] ¢ee Fb«epeer Oe[ŸeeceOÙes oÙeeUtheCeeveb mebhetCe& peerJeve JeeÙee keâmeb peeleb ÙeeÛeb efoioçe&ve Deens. ceie ’’oÙee’’ ner ßesÙemkeâj keâer neefvekeâj ? Ùegæ,JÙeeheej, ieefCele, efJe%eeve, efieÙee&jesnCe, meeiejer ceesefncee, FeflenememebçeesOeve, çeŒeef›eâÙee, KeeškeâeÛes keâece, Ûeeb[eUeÛes keâece Deçee leNnsÛÙee keâeceebceOÙes oÙes}e JeeJe vemelees. ceg°erÙegæ, kegâmleer, efJeceeveÛee}ve, ÙeçeesoÙe -~~ ~~
 • 32. Flej JeenveebÛes Ûee}ve, Ùeb$eÛee}ve, ÙeebceOÙesner oÙes}e JeeJe vemelees. hejbleg lejerner oÙes}e owJeer keâe cnCeleele ? mepeerJeebÛÙee og:Keeveb, Jesovesveb, keâ°eveb DeeheuÙee}e yengleskeâebvee $eeme neslees. ¢ee YeeJevescegUs SketâCe mepeerJeebÛÙee j#eCeeÛeer DeeefCe meecegefnkeâ megjef#elelesÛeer JÙeJemLee leÙeej nesles. pes meceepee}e efnlekeâj les ßesÙemkeâj Ùee °erveb oÙee owJeer mebheòeer "j}er. efJeçes<ele: yengmebKÙe meceepe Je mepeerJe keâeÙeÅeeÛee keâ#esyeensj pesJne peiele lÙee keâeUele lÙeevee keâeÙeÅeeÛes mejb#eCener vemes. lÙeecegUs yenmebKÙeebÛeb Je meceepeeÛeb efnle ogye&UeefJe<eÙeerÛÙee oÙesJejÛe DeJe}byetve Demes. cnCetve oÙee hegjmkeâej}er ies}er. hejbleg FlejebefJe<eÙeer DeeheuÙee ceveele GlheVe nesCeejer ner meodYeeJevee keâener Gheefve&efo&° #es$eele peçeer Ieelekeâ "jles leçeerÛe DeefJeÛeejeveb Øeieš PeeuÙeeme osKeer} leer Ieelekeâ "¤ çekeâles ! oÙesheesšer efYe#ee, oeve, osCeieer, Jeie&Ceer FlÙeeoer keâenerner efouÙeeme heßÛeeòeeheeÛeer heeUer ÙesT çekeâles. oÙes heesšer DeefleLeer}e Iejele IesleuÙeeme Iej }gš}s peeT çekeâles. oÙesheesšer (DeefJeÛeejeves) keâpe& efouÙeeme hewmes yeg[t çekeâleele Je keä}sçe Jee{t çekeâleele. ÙeeG}š oÙee oeyele jeefnuÙeeme nUt nUt ceve oie[ yeveleb. }esÛeš yeveleb. ÙeçeesoÙe -~~ ~~
 • 33. meùoÙelesÛÙee meceeOeevee}e cegkeâleb. Ûeebieg}heCeeÛeer keâeW[er nesles. Iegmeceš nesles. DemJemLelee Je yesÛewveer nesles. cnCetveÛe DeepeÛÙee keâeUeceOÙes oÙee efJekeâefmele keâ¤ve Øeieš keâjeÙe}e nJeer. oÙee ner YeeJevee Deens. lÙeecegUs [esUs heeCeeJeCes, ùoÙe efheUJešCes, leneveYetkeâ njheCes Deçee yeeyeer nesleele. DemJemLelee Jee{les. mesJeeYeeJevee Glkeâš nesles. keâOeer keâOeer lej meJe&mJe GOeUtve šekeâCÙeeÛeer Gefce& Ùesles. keâece keâjCÙeeÛeer Dees{ DeeefCe Glmeen DeveeJej nesleele. Deçee Øemebieer cew$eerle JeenJeCes, Øesceele yejyeeo nesCes, JÙeJenejele }gyee[}s peeCes Jewiejs yeeyeer Ie[leele ! Demes keâener nesT veÙes Ùeemee"er Deçee JesUer ’’meceepeemee"er, oÙesheesšer DeeheCe meJeexòece Demeb keâeÙe ke⤠çekeâlees’’ Demee Øeçve efJeÛeejeÙe}e nJee. ceie Deehe}er oÙeeYeeJevee GVele nesTve ÙeesiÙe efJeÛeej Je ke=âleerle Øeieš nesT çekeâles. Goe. }eKees yee}keâeceieejebÛeer n}eKeer ns}eJetve šekeâles, lesJne JewÙeefkeälekeâ Je meeceeefpekeâ mecemÙeebJejer} GheeÙe Je lees[ies ÙeebÛeb Deekeâ}ve DeeefCe Øemeej kesâ}e lej ØelÙe#ele: }eKeeWÛeer n}eKeer keâceer nesCÙeeÛeer Øeef›eâÙee meg¤ nesles. GoenjCeeLe& ’’mebhetCe& leCeeJecegkeäleer’’ ÛÙeeÉejs efçe#eCeeleer} megOeejCeebÛee ØeÛeej! Ùeeletve efceUCeeNÙee meceeOeeveeÛeer leekeâle Flekeâer Deens keâer jkeäleoeye,ceOegcesn FlÙeeoer Deveskeâ JÙeeOeer Je efJekeâej osKeer} efJe¤ve peeT }eieleele ! ÙeçeesoÙe -~~ ~~
 • 34. mebOeer çeesOe DeeheuÙeekeâ[s ’’mebOeermeeOet’’ ne çeyo Ghenemeeveb efkebâJee Je›eâeskeäleer cnCetve Jeehej}e peelees. hejbleg DeeheuÙee Øeke=âeflemJeYeeJevegmeej pes keâece DeeheCe keâjerle Demet efkebâJee keâjCeej Demet, lÙeele DeefOekeâeefOekeâ Gòece DeeefCe DelÙegòece nesCÙeemee"er ’’mebOeer çeesOeCeb’’ DeeefCe ’’mebOeer meeOeCeb’’ ¢ee oesvner yeeyeer cenlJeeÛÙee Deensle ! peerJeveeceOÙes De[er-De[ÛeCeer Ùesleele. keâ"erCe Øemebie Ùesleele. DeeJneveb Ùesleele. Øeefleketâ} heefjefmLeleer Ùesles. meJe&meeceevÙeheCes Deçee heefjefmLeleerle DeeheCe mJele:Ûeer keâerJe ke⤠}eielees. owJee}e oes<e oslees. heefjefmLelee}e oes<e oslees, osJee}e oes<e oslees, ieg¤}e oes<e oeslees. ceer kegâCeeÛeb keâener JeeF&š kesâ}b veener ceie ce}e Demeb keâe JneJeb ? ceePÙee heojerÛe Heâkeäle efvejeçee keâe ? ceePÙeeÛe heojer Kejeye, }neve, pegveb hegjeCeb Iej, ceePÙeeÛe heojer veleõ° veJeje / yeeÙekeâes keâe ? ceePÙeeÛe DeeJe[erefveJe[er keâe hetCe& nesle veenerle ? Demes Øeçve Ùesleele ! ner Deehe}er YeeJeeveelcekeâ Øeefleef›eâÙee mJeeYeeefJekeâ Deme}er lejer JÙekeäleermeehes#e Demeles ! efvemeie& Deef}hle Demelees ! lees kegâCeeÛÙee megKe-og:Keeveb ef}hle nesle veener ! kegâCeemee"er ’’Leebyele’’ veener keâer kegâCeemee"er ’’heeIeUle’’ ÙeçeesoÙe -~~ ~~
 • 35. veener ! kegâCee}e ÚUCÙeemee"er lees keâener keâjerle veener Deved kegâCee}e ÛegÛekeâejCÙeemee"erner keâener keâjerle veener ! }#eele "sJeeÙe}e nJeb keâer nUJesheCee, meùoÙelee, mebJesoveeçeer}lee nes meoiegCe Deme}s lejer les yeNÙeeÛeoe heefjefmLeleerÛeb efJeheÙe&mle efÛe$e efomeCÙeeme keâejCeerYetle nesleele. Skeâoe Demeb Pee}b keâer DeeheCe lÙee heefjefmLeleerÛÙee HesâNÙeele De[keâlees ! GoenjCeeLe& ’’meùoÙelee Ûeebie}er’’ ns Kejb Deme}b lejer lÙee YeeJevesÛÙee Deenejer iesuÙeecegUs efYekeâejer, JesçÙee, JÙemeveer, iegvnsieej Deeefo meJeeËefJe<eÙeerÛeer Deehe}er Devegceeves meoes<e yeveleele. efkebâyengvee DeeheCe lÙeebÛes meceLe&keâ yevelees ! meenefpekeâÛe Deehe}er lÙeebÛÙeemebyebOeele}er ke=âleerner meoes<e yeveles Je DeeheCe DeÙeçemJeer neslees. heCe DeheÙeçe mJeerkeâejCeb keâ"erCe nesleb keâejCe DeheÙeçeeÛÙee cegUeçeer Deme}s}er Deehe}er Goeòe meodYeeJevee Je DeheÙeçe ¢ee peCeg oesvner SkeâeÛe veeCÙeeÛÙee oesve yeepet yevetve Ùesleele ! lÙeecegUs DeeheCe ÛegkeâerÛeer ke=âleer lÙeeieCÙeeÛee efJeÛeej ke⤠çekeâle veener ! keâejCe lÙeeceOÙes Deehe}er meodYeeJevee Demeles. DeeheCe ÛegkeâerÛÙee ke=âleerceOÙes Je DeheÙeçeele iegjHeâšle peelees ! mJele:ÛÙee peeàÙeele De[keâle peelees ! ns šeUCÙeemee"er Øeefle#eCeer mebOeer meeOeeÙe}e efçekeâeÙe}e nJeb ! lÙeemee"er Kee}er} Øeçve }#eele "sJeeÙe}e nJee ! ’’Ùee heefjefmLeleerle ce}e keâesCeleer ÙeesiÙe ke=âleer keâjlee ÙesF&}’’ ne Øeçve melele mcejCeele "sJe}e lej heefjefmLeleerJej ceele keâjCeb (mJele:ÛÙee peeàÙeele ve De[keâlee) çekeäÙe nesleb ! ÙeçeesoÙe -~~ ~~
 • 36. }#eele "sJeeÙe}e nJeb keâer DeeheCe pej ne Øeçve melele IeesUle "sJe}e lej DeeheuÙee}e HeâesveJej KeskeâmeCeb, «eenkeâeçeer Gæš yees}Ceb, efJeÅeeLÙeeËJej [eHeâjCeb, veeskeâjebJej keâjJeeoCeb, yeeÙekeâesJej efkebâJee veJeNÙeeJej oes<e {keâ}Ceb, efce$eebkeâ[b j[ieeCeer ieeCeb, JÙemeveer DeeefCe lÙeecegUs JÙemeve Ùeele JeenJele peeCeb Deçee yeeyeeRheemetve mJele:}e meeJejlee Ùesleb. lÙeecegUsÛe legceÛÙeeYeesJeleer Deme}s}er ØelÙeskeâ Jemleg Je JÙekeäleerceOÙes }he}s}er DeeheuÙee ÙeçeeÛeer ieg¤efkeâu}er DeeheuÙee}e efomeles Je leer JeehejCÙeeÛeer mebOeer meehe[les. pej melele, ’’ceer Ùee heefjefmLeleerle keâesCeleer DeÛegkeâ ke=âleer ke⤠çekeâlees’’ ne Øeçve DeeheCe ceveeleuÙee ceveele DeeUJele jener}es lej Flejebvee peer keâuheveslener vemeles Deçeer mebOeer DeeheuÙee}e efomeles, meehe[les ! ’’ceer ¢ee heefjefmLeleerle DeÛegkeâheCes keâeÙe keâjeÙe}e nJeb’’ ¢ee ØeçveecegUs DeeheCe peCeg keâener vesnceer YeeveeJej jenlees DeeefCe DeeheuÙee DeblejelcÙee}e efØeÙe Je ßesÙe Demes keâjCÙeeÛeer mebOeer menpe iee"lees Je ÙeçemJeerheCes meeOelees ! ’’mebOeer çeesOeCeb’’ Je ’’mebOeer meeOeCeb’’ ¢ee oesvner yeeyeer mJeeLe&-hejceeLe& meeOeCÙeeÛÙee cenlJeeÛÙee heeÙeNÙee Deensle ! lÙee Ûe{CÙeeleÛe peerJeveeÛeb meeLe&keâ Deens ! heCe ns meejb DeeheuÙee heÛeveer he[Ceb keâ"erCe Demeleb ! cnCetveÛe ner meesheer Ùegkeäleer DeeheCe Jeehej}er lejer cees"-cees"Ÿee mebkeâšeletve osKeer} DeeheCe DemeneÙe Je nleye} ve neslee efoceeKeeveb yeensj he[t çekeâlee! ÙeçeesoÙe -~~ ~~
 • 37. }#eele "sJeeÙeÛeb keâer Ùee#eCeer ce}e keâeÙe keâjCeb DeeJeçÙekeâ Deens Je keâmeb keâjlee ÙesF&} ? Jne@š De@ce DeeÙe šg [t DeB[ neT ? }#eele ÙeeÙe}e nJeb keâer ns JeekeäÙe, ’’Deelee keâeÙe ke⤠js osJee ?’’ Deçee ’’šesveceOÙes’’ j[le keâe{}suÙee Goieej veJns ! Deens lÙee heefjefmLeleerle [ieceietve peeÙeÛeb vemes}, lej leer heefjefmLeleer DeeheuÙeeJej ’’neceer’’ nesCÙeehetJeea DeeheCe mJele:}e Øeçve efJeÛeejeÙe}e nJeb, ‘‘Deelee keâeÙe keâjeÙe}e nJeb ?’’ ns Ie[}b DeensÛe! Deelee les DeeCeKeer efyeIe[CÙeehetJeea ce}e keâeÙe keâjlee ÙesF&} ? ner heefjefmLeleer Deens ner Deçeer Deens Deelee leer efÛeIeUCÙeehetJeea keâeÙe keâjCeb ÙeesiÙe "js} ? ns pej DeeheCe mJele:}e efJeÛeej}b lej heefjefmLeleer DeeheuÙee}e Ûeerleheš keâjCÙeehetJeea DeeheCe mJele:}e meeJe¤ve heefjefmLeleer}e Ûeerleheš ke⤠çekeâlees. mebhetCe& leCeeJecegkeäleer cnCepes mebOeer çeesOeeÙe}e Je mebOeer meeOetve ÙeçemJeer JneÙe}e efçekeâCeb ! ÙeçeesoÙe -~~ ~~
 • 38. [e@. ßeerefveJeeme pe. keâçeeUerkeâj pevce : 4 ceeÛe& 1951, meeJebleJee[er efçe#eCe : Sce.yeer.yeer.Sme., hegCes, Sce.[er., cegbyeF&. Hesâ}eefçehme : SHeâ.DeeÙe.meer.peer., SHeâ.SHeâ.SHeâ.yeer.Sced.Smed. (Decesefjkeâe) ceeveo heoJeer : [er.Smedmeer ( Dees.DeeÙe.Ùegg.meer.Sce) meÅe Ghe›eâce : çejerjef›eâÙee çeeŒe Je peerJeveeleer} leeCeleCeeJe ÙeebÛes mebçeesOeve Je DeOÙeeheve. lÙeeceOÙes GheÙegkeäle hegmlekeâebÛes }sKeve hetJe&efheef"keâe : keâeobyejer, DeelceefÛebleve, ØeJeemeJeCe&ve Jeiewjs ÛeeUerme Fb«epeer, ceje"er Je efnboer hegmlekesâ, çebYejentve DeefOekeâ }sKe Je çeesOeefveyebOe RLIVING & H PE OL SU R IS FO TI C L SOCI ETY H EALTH ADV NA ISSHHA IO AN AT CE N ME ER NT I NT