Punts claus escolaritat compartida

819 views
746 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
819
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Punts claus escolaritat compartida

 1. 1. PROJECTE“ ESCOLARITAT COMPARTIDA”
 2. 2. DEFINICIÓ Projecte en xarxa que es duu a terme ambdiferents formes de col·laboració icorresponsabilització entre el Centre d’educacióespecial i els centres educatius ordinarisd’Infantil, Primària i Secundària de la Zonad’influència.
 3. 3. MODALITATS DE COL.LABORACIÓ CEE-CO Projectes Individuals d’Escolaritat Compartida CEE-CO.1. Alumnat matriculat al Centre Ordinari que assisteix a tempsparcial al centre d’Educació Especial.2. Alumnat matriculat al Centre d’Educació Especial (CEE) queassisteix a temps parcial al Centre Ordinari. Experiència inclusiva a una escola ordinària de laZona, d’una alumna matriculada al CEE (ambacompanyament d’un professional del CEE) Activitats conjuntes entre CEE i CO(escola i institut), anivell d’aules, cicles, centre... com són activitatscompartides de jocs tradicionals, Festes Populars , Tallersd’Arts... Seminari d’escolaritat compartida - inclusiva de la Zona(formació permanent del professorat).
 4. 4. ALTRES MODALITATS DE COL.LABORACIÓ Programa de Pràctiques “d’Administració i Serveis”(formació Pre – laboral) (en entitats educatives delmunicipi (escoles d’Infantil i Primària, Centre de Recursos,EAP) destinat a alumnes matriculats al CEE, a l’Etapa deTransició a la Vida Adulta (a partir de 16 anys).
 5. 5.  Incloure a tots els alumnes en projectes de vidacompartits amb els seus iguals dins la societat. Proporcionar als alumnes amb necessitats educatives desuports específics diversitat d’entorns i experiències perassolir el màxim desenvolupament de les sevescapacitats, des d’una perspectiva integral. Utilitzar de forma oberta i flexible els recursos específicsd’una zona per tal d’optimitzar-los i ajustar-los a les needels alumnes. Potenciar la diversificació i l’opcionalitat del currículum, Permetre la comprensió i l’assumpció de la diversitat apartir dels projectes compartits entre els centres. Facilitar i enfortir la relació entre alumnes i mestres del’escola ordinària i l’escola especial, compartint entornsnormalitzadors i experiències comunes per a tots elsalumnes.FINALITATS DEL PROJECTE
 6. 6. NORMATIVA DECRET 299/1997, de 25 de novembre, sobre latenció educativaa lalumnat amb necessitats educatives especials. (Pàg. 13889) Els CEE podran proporcionar serveis específics no disponiblesen els CO als alumnats amb nee escolaritzats en centresordinaris, atenent a la disponibilitat de personal existent. Encomanar tasques al personal dels CEE en els CO per atendrealumnat amb nee. Establir convenis amb administracions públiques, institucions ientitats sense finalitat de lucre que garanteixin prestació deserveis especialitzats. Complementar atenció a l’alumnat de les unitats i CEE ambprofessionals d’altres centres o serveis educatius de la sevatitularitat. Compartir experiències i recursos pedagògics i didàcticsentre CEE i CO
 7. 7. NORMATIVA. INSTRUCCIONS INCI DE CURS 12-13 MATRÍCULA: l’alumne que realitzi escolaritat compartidaentre CO i CEE es matricularà en el Centre on estigui méstemps. Aquest custodiarà la documentació acadèmica. L’escolarització compartida no pot comportar el trasllat del’alumne entre els dos centres durant l’horari lectiu. PROJECTE EDUCATIU INDIVIDUALITZAT (PI) Abans d’iniciar la modalitat d’escolarització- i no més tardde dos mesos del començament de curs- l’atenció educativade l’alumne es concretarà en un PI. Coordinador del PI: docent on està matriculat l’alumne. Aprovació del PI: Director del centre. Elaboració i seguiment del PI: com a mínim un docent decada centre. Altres professionals que intervenen ambl’alumne han de proporcionar informació a l’equip docentsobre l’evolució dels seus aprenentatges.
 8. 8. PROFESSIONALS DE LA XARXA INTERCENTRESEQUIP INTERDISCIPLINARESCOLA ORDINÀRIA/IES CENTRE EDUCACIÓ ESPECIALTutor/a Tutor/aMestre/a educació especial/Orientador/a psicopedagògicEspecialistes (logopeda,fisioterapeuta, psicomotricista)Membre equip directiu (capd’estudis/director/a)Coordinadora escolaritat compartida/Cap d’estudisPsicopedagogs EAP (Centre ordinari/ CEE)Serveis Externs: S. Socials, CSMIJ, CDIAP
 9. 9. FUNCIONS XARXA INTERNA CEE FUNCIONS DE LA XARXA INTERNA Seguiment dels projectes individualitzats de compartida.Avaluació de les propostes d’actuació i planificació de novesactuacions. Dinamització de projectes comuns entre les Escoles i/o Institutsi CEE. Planificació calendari de reunions de Compartida. Planificació amb els tutors/es les reunions prèvies d’escolaritatcompartida. Concreció de temes a tractar Seguiment acompliment d’acords de les reunions de Compartida Planificació del seminari de zona: escola compartida / escolainclusiva Gestió de visites d’escoles i/o Instituts al centre. Gestió dacompanyaments de professionals del CEE al centreordinari.
 10. 10. FUNCIONS XARXA EXTERNA CEE-CO FUNCIONS DE LA XARXA EXTERNA Acollida i acompanyament de l’alumne/a i les sevesfamílies durant el procés d’escolaritatcompartida, en cada context: inici, durant i final. Col.laboració en el disseny, implementació iavaluació del PI de l’alumne (objectiusprioritaris, seqüenciació de continguts, estratègiesmetodològiques, suports materials ihumans, criteris d’avaluació). Concreció d’aspectes de tipus organitzatius de cadacentre: horaris, tipus d’agrupaments, recursospersonals i materials.
 11. 11. FUNCIONS XARXA EXTERNA CEE-CO FUNCIONS DE LA XARXA EXTERNA Acompliment dels acords conjunts arribats a lesreunions de Compartida. Coordinació i traspàs d’informació intercentres:llibreta viatgera, e-mail, telèfon, trobadespresencials. Avaluació continuada de cada projecte individual decompartida:validesa, orientació del’alumne/a, objectius plantejats, metodologiautilitzada, procediments organitzatius, funcions delsdiferents professionals que intervenen, participacióde les famílies, avaluació del projecte per arribar a lapresa de decisions sobre la promoció de l’alumne/a i lacontinuació de l’experiència.
 12. 12. FASE 1 : VALORACIÓ INICIALAVALUACIÓ INICIAL DEL’ALUMNEEAP /Equip docent i/o CADAvaluació del nivell de competències de l’alumne/arespecte als objectius generals d’Etapa.Detecció conjunta de necessitats. Plantejament inicialde la proposta d’escolaritat compartidaINFORMACIÓ A LA FAMÍLIAEAP / Tutor/aTraspàs d’informació a la família sobre l’avaluació.Plantejar-los la proposta d’escolaritat compartida.Consentiment i acceptació de la proposta per part dela família.
 13. 13. FASE 2: INICI DE LA PROPOSTA D’ESCOLARITAT COMPARTIDAELABORACIÓ INICIAL DE LAPROPOSTAEAP/Equips directius CEE-CO/ FamíliaAcords sobre la possible proposta d’ubicacióescolar amb la família i la direcció dels centres.PRESENTACIO DE LAPROPOSTA A INSPECCIÓEAPElaboració i tramitació del dictamen
 14. 14. FASE 2: INICI DE LA PROPOSTA D’ESCOLARITAT COMPARTIDAPRESENTACIÓ DE LA PROPOSTAALS PROFESSIONALS DELCENTREEAP / E. DIRECTIU /E. DOCENT I/OCADEstabliment de criteris que justifiquen la proposta querecull el dictamen.Determinar la ubicació de l’alumne dins el centre,assignant-li: nivell/grup, suports personals iorganitzatius.ACOLLIDA INICIAL A LA FAMÍLIAEAP /DIRECCIÓConeixement, per part de la família, del marc escolaron s’ubicarà l’alumne. Visita al centre. Reunió amb lafamília.
 15. 15. FASE 3: DISSENY DE L A PROPOSTA INICIAL D’ESCOLARITATCOMPARTIDADESENVOLUPAMENT INICIAL DELA PROPOSTA CURRICULAR DEL’ALUMNE.1ª COORDINACIÓ INTERCENTRESEAP / TUTORS / ESPECIALISTES(M.E.E)Traspàs d’informació de l’alumne entre elsprofessionals referents (tutors, mee, psicopedagogs).Concreció d’aspectes organitzatius: horaris,menjador, sortides...Concreció de recursos personals i materials.Aspectes curriculars: àrees a treballar en cada centre,suports, estratègies metodològiquesSeguiment i avaluació.Relacions família- escola.ENTREVISTA INICIAL AMB LAFAMÍLIATUTOR/AAcollida inicial de la família per part del tutor delcentre. Coneixement del grup, dinàmica d’aula,aspectes organitzatius de l’aula, tipus d’activitats…
 16. 16. FASE 4: DISSENY, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA EDUCATIUINDIVIDUALITZATELABORACIÓ DEL PLAEDUCATIU INDIVIDUALITZATTUTORS CEE-CO/ESPECIALISTES/EAPReunió de l’equip interdisciplinar per acordar els contingutsdel PI: objectius, metodologia, provisió de serveis, criterisd’avaluació.COORDINACIÓ I SEGUIMENTXarxa externa CEE- COEAP, TUTORS, 1 MEMBRE EQUIPDIRECTIU, ESPECIALISTESSeguiment periòdic revisió de les actuacions que es realitzeni modificació, si s’escau, d’aspectes organitzatius, i/ocurriculars.Reunions de seguiment i d’avaluació del funcionament de lesexperiències.AVALUACIÓ PLA EDUCATIUINDIVIDUALITZATTUTORS/ESPECIALISTESCoordinació de l’equip pedagògic dels centres per avaluar elprograma educatiu i el progrés de l’alumne (via e-mail,trobades presencials)SEGUIMENT AMB LA FAMÍLIA Reunió amb la família per fer l’avaluació conjunta delprograma de l’alumne i la previsió per al curs vinent

×