• Save
Punts claus escolaritat compartida
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Punts claus escolaritat compartida

on

 • 590 views

 

Statistics

Views

Total Views
590
Views on SlideShare
590
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Punts claus escolaritat compartida Punts claus escolaritat compartida Presentation Transcript

  • PROJECTE“ ESCOLARITAT COMPARTIDA”
  • DEFINICIÓ Projecte en xarxa que es duu a terme ambdiferents formes de col·laboració icorresponsabilització entre el Centre d’educacióespecial i els centres educatius ordinarisd’Infantil, Primària i Secundària de la Zonad’influència.
  • MODALITATS DE COL.LABORACIÓ CEE-CO Projectes Individuals d’Escolaritat Compartida CEE-CO.1. Alumnat matriculat al Centre Ordinari que assisteix a tempsparcial al centre d’Educació Especial.2. Alumnat matriculat al Centre d’Educació Especial (CEE) queassisteix a temps parcial al Centre Ordinari. Experiència inclusiva a una escola ordinària de laZona, d’una alumna matriculada al CEE (ambacompanyament d’un professional del CEE) Activitats conjuntes entre CEE i CO(escola i institut), anivell d’aules, cicles, centre... com són activitatscompartides de jocs tradicionals, Festes Populars , Tallersd’Arts... Seminari d’escolaritat compartida - inclusiva de la Zona(formació permanent del professorat).
  • ALTRES MODALITATS DE COL.LABORACIÓ Programa de Pràctiques “d’Administració i Serveis”(formació Pre – laboral) (en entitats educatives delmunicipi (escoles d’Infantil i Primària, Centre de Recursos,EAP) destinat a alumnes matriculats al CEE, a l’Etapa deTransició a la Vida Adulta (a partir de 16 anys).
  •  Incloure a tots els alumnes en projectes de vidacompartits amb els seus iguals dins la societat. Proporcionar als alumnes amb necessitats educatives desuports específics diversitat d’entorns i experiències perassolir el màxim desenvolupament de les sevescapacitats, des d’una perspectiva integral. Utilitzar de forma oberta i flexible els recursos específicsd’una zona per tal d’optimitzar-los i ajustar-los a les needels alumnes. Potenciar la diversificació i l’opcionalitat del currículum, Permetre la comprensió i l’assumpció de la diversitat apartir dels projectes compartits entre els centres. Facilitar i enfortir la relació entre alumnes i mestres del’escola ordinària i l’escola especial, compartint entornsnormalitzadors i experiències comunes per a tots elsalumnes.FINALITATS DEL PROJECTE
  • NORMATIVA DECRET 299/1997, de 25 de novembre, sobre latenció educativaa lalumnat amb necessitats educatives especials. (Pàg. 13889) Els CEE podran proporcionar serveis específics no disponiblesen els CO als alumnats amb nee escolaritzats en centresordinaris, atenent a la disponibilitat de personal existent. Encomanar tasques al personal dels CEE en els CO per atendrealumnat amb nee. Establir convenis amb administracions públiques, institucions ientitats sense finalitat de lucre que garanteixin prestació deserveis especialitzats. Complementar atenció a l’alumnat de les unitats i CEE ambprofessionals d’altres centres o serveis educatius de la sevatitularitat. Compartir experiències i recursos pedagògics i didàcticsentre CEE i CO
  • NORMATIVA. INSTRUCCIONS INCI DE CURS 12-13 MATRÍCULA: l’alumne que realitzi escolaritat compartidaentre CO i CEE es matricularà en el Centre on estigui méstemps. Aquest custodiarà la documentació acadèmica. L’escolarització compartida no pot comportar el trasllat del’alumne entre els dos centres durant l’horari lectiu. PROJECTE EDUCATIU INDIVIDUALITZAT (PI) Abans d’iniciar la modalitat d’escolarització- i no més tardde dos mesos del començament de curs- l’atenció educativade l’alumne es concretarà en un PI. Coordinador del PI: docent on està matriculat l’alumne. Aprovació del PI: Director del centre. Elaboració i seguiment del PI: com a mínim un docent decada centre. Altres professionals que intervenen ambl’alumne han de proporcionar informació a l’equip docentsobre l’evolució dels seus aprenentatges.
  • PROFESSIONALS DE LA XARXA INTERCENTRESEQUIP INTERDISCIPLINARESCOLA ORDINÀRIA/IES CENTRE EDUCACIÓ ESPECIALTutor/a Tutor/aMestre/a educació especial/Orientador/a psicopedagògicEspecialistes (logopeda,fisioterapeuta, psicomotricista)Membre equip directiu (capd’estudis/director/a)Coordinadora escolaritat compartida/Cap d’estudisPsicopedagogs EAP (Centre ordinari/ CEE)Serveis Externs: S. Socials, CSMIJ, CDIAP
  • FUNCIONS XARXA INTERNA CEE FUNCIONS DE LA XARXA INTERNA Seguiment dels projectes individualitzats de compartida.Avaluació de les propostes d’actuació i planificació de novesactuacions. Dinamització de projectes comuns entre les Escoles i/o Institutsi CEE. Planificació calendari de reunions de Compartida. Planificació amb els tutors/es les reunions prèvies d’escolaritatcompartida. Concreció de temes a tractar Seguiment acompliment d’acords de les reunions de Compartida Planificació del seminari de zona: escola compartida / escolainclusiva Gestió de visites d’escoles i/o Instituts al centre. Gestió dacompanyaments de professionals del CEE al centreordinari.
  • FUNCIONS XARXA EXTERNA CEE-CO FUNCIONS DE LA XARXA EXTERNA Acollida i acompanyament de l’alumne/a i les sevesfamílies durant el procés d’escolaritatcompartida, en cada context: inici, durant i final. Col.laboració en el disseny, implementació iavaluació del PI de l’alumne (objectiusprioritaris, seqüenciació de continguts, estratègiesmetodològiques, suports materials ihumans, criteris d’avaluació). Concreció d’aspectes de tipus organitzatius de cadacentre: horaris, tipus d’agrupaments, recursospersonals i materials.
  • FUNCIONS XARXA EXTERNA CEE-CO FUNCIONS DE LA XARXA EXTERNA Acompliment dels acords conjunts arribats a lesreunions de Compartida. Coordinació i traspàs d’informació intercentres:llibreta viatgera, e-mail, telèfon, trobadespresencials. Avaluació continuada de cada projecte individual decompartida:validesa, orientació del’alumne/a, objectius plantejats, metodologiautilitzada, procediments organitzatius, funcions delsdiferents professionals que intervenen, participacióde les famílies, avaluació del projecte per arribar a lapresa de decisions sobre la promoció de l’alumne/a i lacontinuació de l’experiència.
  • FASE 1 : VALORACIÓ INICIALAVALUACIÓ INICIAL DEL’ALUMNEEAP /Equip docent i/o CADAvaluació del nivell de competències de l’alumne/arespecte als objectius generals d’Etapa.Detecció conjunta de necessitats. Plantejament inicialde la proposta d’escolaritat compartidaINFORMACIÓ A LA FAMÍLIAEAP / Tutor/aTraspàs d’informació a la família sobre l’avaluació.Plantejar-los la proposta d’escolaritat compartida.Consentiment i acceptació de la proposta per part dela família.
  • FASE 2: INICI DE LA PROPOSTA D’ESCOLARITAT COMPARTIDAELABORACIÓ INICIAL DE LAPROPOSTAEAP/Equips directius CEE-CO/ FamíliaAcords sobre la possible proposta d’ubicacióescolar amb la família i la direcció dels centres.PRESENTACIO DE LAPROPOSTA A INSPECCIÓEAPElaboració i tramitació del dictamen
  • FASE 2: INICI DE LA PROPOSTA D’ESCOLARITAT COMPARTIDAPRESENTACIÓ DE LA PROPOSTAALS PROFESSIONALS DELCENTREEAP / E. DIRECTIU /E. DOCENT I/OCADEstabliment de criteris que justifiquen la proposta querecull el dictamen.Determinar la ubicació de l’alumne dins el centre,assignant-li: nivell/grup, suports personals iorganitzatius.ACOLLIDA INICIAL A LA FAMÍLIAEAP /DIRECCIÓConeixement, per part de la família, del marc escolaron s’ubicarà l’alumne. Visita al centre. Reunió amb lafamília.
  • FASE 3: DISSENY DE L A PROPOSTA INICIAL D’ESCOLARITATCOMPARTIDADESENVOLUPAMENT INICIAL DELA PROPOSTA CURRICULAR DEL’ALUMNE.1ª COORDINACIÓ INTERCENTRESEAP / TUTORS / ESPECIALISTES(M.E.E)Traspàs d’informació de l’alumne entre elsprofessionals referents (tutors, mee, psicopedagogs).Concreció d’aspectes organitzatius: horaris,menjador, sortides...Concreció de recursos personals i materials.Aspectes curriculars: àrees a treballar en cada centre,suports, estratègies metodològiquesSeguiment i avaluació.Relacions família- escola.ENTREVISTA INICIAL AMB LAFAMÍLIATUTOR/AAcollida inicial de la família per part del tutor delcentre. Coneixement del grup, dinàmica d’aula,aspectes organitzatius de l’aula, tipus d’activitats…
  • FASE 4: DISSENY, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA EDUCATIUINDIVIDUALITZATELABORACIÓ DEL PLAEDUCATIU INDIVIDUALITZATTUTORS CEE-CO/ESPECIALISTES/EAPReunió de l’equip interdisciplinar per acordar els contingutsdel PI: objectius, metodologia, provisió de serveis, criterisd’avaluació.COORDINACIÓ I SEGUIMENTXarxa externa CEE- COEAP, TUTORS, 1 MEMBRE EQUIPDIRECTIU, ESPECIALISTESSeguiment periòdic revisió de les actuacions que es realitzeni modificació, si s’escau, d’aspectes organitzatius, i/ocurriculars.Reunions de seguiment i d’avaluació del funcionament de lesexperiències.AVALUACIÓ PLA EDUCATIUINDIVIDUALITZATTUTORS/ESPECIALISTESCoordinació de l’equip pedagògic dels centres per avaluar elprograma educatiu i el progrés de l’alumne (via e-mail,trobades presencials)SEGUIMENT AMB LA FAMÍLIA Reunió amb la família per fer l’avaluació conjunta delprograma de l’alumne i la previsió per al curs vinent