• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Khau Noi Ruot
 

Khau Noi Ruot

on

 • 1,782 views

khau noi ruoi

khau noi ruoi

Statistics

Views

Total Views
1,782
Views on SlideShare
1,775
Embed Views
7

Actions

Likes
1
Downloads
37
Comments
1

2 Embeds 7

http://sangbsdk.wordpress.com 4
http://www.slideshare.net 3

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Khau Noi Ruot Khau Noi Ruot Presentation Transcript

  • 10. Kh©u nèi ruét Môc tiªu: 1. N¾m ®−îc nh÷ng nguyªn t¾c khi kh©u nèi ruét. 2. Tr×nh bµy d−îc c¸c b−íc kü thuËt cña kh©u nèi ruét: tËn-tËn, bªn-bªn vµ tËn- bªn. 1. §¹i c−¬ng Th«ng th−êng sau khi c¾t mét ®o¹n ruét, tiÕn hµnh kh©u nèi ®Ó lËp l¹i l−u th«ng ruét nh−ng ®«i khi kh«ng ®¶m b¶o ®−îc miÖng nèi tèt, cã biÕn chøng nh− bôc g©y tö vong, lóc ®ã ph¶i t¹m thêi ®−a ®Çu ruét ra ngoµi vµ sÏ kh©u nèi mét thêi gian sau khi ®iÒu kiÖn cho phÐp (t×nh tr¹ng toµn th©n, t×nh tr¹ng nhiÔm trïng...). §Çu ruét ®−a ra ngoµi cµng cao (®o¹n ®Çu hçng trµng) rèi lo¹n n−íc ®iÖn gi¶i cµng nghiªm träng, ph¶i nhanh chãng kh©u nèi l¹i, kh©u nèi ë cµng thÊp (®¹i trµng) nguy c¬ nhiÔm trïng vµ bôc cµng lín kh«ng nªn kh©u nèi ngay trong cÊp cøu. 2. Nh÷ng nguyªn t¾c cña kh©u nèi ruét - §o¹n ruét ®Ó l¹i ph¶i ®¶m b¶o nu«i d−ìng tèt, nghÜa lµ cã mµu hång, nhu ®éng cßn vµ ch¶y m¸u (trong tr−êng hîp cÇn thiÕt kh«ng dïng kÑp cÆp ngang mµ c¾t ngay ®Ó xem cã m¸u ch¶y kh«ng). NÕu kh«ng ch¾c ch¾n th× kh«ng ®−îc kh©u nèi hoÆc c¾t tiÕp lªn cao ®Ó tr¸nh tö vong do bôc miÖng nèi. - Tr−íc khi kh©u nèi ph¶i xÕp hai ®Çu ruét cho t−¬ng xøng nghÜa lµ bê m¹c treo øng víi bê m¹c treo vµ nhÊt lµ ruét kh«ng bÞ xo¾n (H×nh 10.1) (tèt nhÊt lµ kiÓm tra tõ gèc m¹c treo). - Trong khi kh©u, dÞch tiªu ho¸ kh«ng ®−îc trµo ra ngoµi: cã thÓ dïng clamp cÆp l¹i hoÆc nhÐt mét g¹c dµi vµo trong lßng ruét. §èi víi nh÷ng tr−êng hîp ruét gi·n c¨ng do ø dÞch, tr−íc khi cÆp ®Ó c¾t cÇn dån dÞch vµo ®o¹n bá ®i hoÆc sau khi c¾t hót hÕt dÞch trong lßng ruét. - Dï lµ kh©u mòi rêi hay kh©u v¾t th× bao giê còng ph¶i lµm cho hai líp thanh m¹c ¸p s¸t vµo nhau, niªm m¹c kh«ng lßi ra ngoµi, cã nh− vËy miÖng nèi míi liÒn vµ kÝn. H×nh 10.1. Ruét bÞ xo¾n do xÕp hai ®Çu ruét kh«ng t−¬ng xøng. 55
  • - Sau khi kh©u bao giê còng ph¶i kiÓm tra miÖng nèi cã th«ng tèt kh«ng b»ng c¸ch n¾n qua thµnh ruét víi ngãn c¸i vµ ngãn trá (H×nh 10.2). H×nh 10.2. KiÓm tra miÖng nèi ruét sau khi kh©u nèi bµng ngãn c¸i vµ ngãn trá. - Ph¶i kh©u kÝn m¹c treo cña hai phÝa víi nhau ®Ó tr¸nh tho¸t vÞ bªn trong. 3. Kü thuËt kh©u nèi ruét Hai ®Çu ruét cã thÓ kh©u nèi trùc tiÕp víi nhau: kh©u nèi tËn-tËn hoÆc lµ ®Ó c¹nh nhau råi kh©u nèi: kh©u nèi bªn-bªn, hoÆc kh©u nèi tËn-bªn. - C¸c mòi kh©u cã thÓ lµ mòi rêi hay kh©u v¾t. - §−êng kh©u cã thÓ lµ mét ®−êng (mét líp) hay hai ®−êng (hai líp) Tuú tõng th−¬ng tæn, tuú tõng vÞ trÝ vµ cã khi lµ tuú tõng thãi quen cña ng−êi mæ mµ chän ph−¬ng ph¸p kh©u nèi thÝch hîp. Nh−ng cho ®Õn nay c¸ch kh©u mét líp lµ phæ biÕn h¬n c¶ v× miÖng nèi mÒm m¹i, d·n në dÔ dµng vµ nhÊt lµ cã thÓ thùc hiÖn ®−îc ë nh÷ng n¬i khã kh¨n. 3.1. Kü thuËt kh©u nèi ruét tËn-tËn Kh©u nèi tËn-tËn mét líp: - Kh©u nèi mét líp b»ng c¸c mòi rêi: ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸c mòi rêi chØ kh«ng tiªu hoÆc tiªu chËm sè 4-0. + Kh©u hai mòi c¬ së phÝa bê m¹c treo vµ phÝa bê tù do. + CÇm m¸u mÐp ruét b»ng c¸c mòi ch÷ X hoÆc ®èt ®iÖn. + Kh©u thanh-thanh c¬ mÐp sau b»ng c¸c mòi rêi. Mòi nä c¸ch mòi kia 3mm (H×nh 10.3). + Kh©u thanh-thanh c¬ mÐp tr−íc b»ng c¸c mòi rêi (H×nh 10.4). 56
  • + Chó ý mòi kh©u phÝa bê m¹c treo lµ mòi toµn thÓ v× ë ®©y kh«ng cã thanh m¹c. H×nh 10.3.Kh©u thanh c¬ mÐp sau. H×nh 10.4. Kh©u thanh c¬ mÐp tr−íc. - Kh©u nèi mét líp b»ng kh©u v¾t: + Kh©u v¾t toµn thÓ mÐp sau b»ng kim chØ sè 4-0 (H×nh 10.5). + Kh©u v¾t toµn thÓ mÐp tr−íc b»ng chÝnh kim chØ ®· kh©u mÐp sau (H×nh 10.6). H×nh 10.5. Kh©u v¾t toµn thÓ mÐp sau. H×nh 10.6. Kh©u v¾t toµn thÓ mÐp tr−íc. Kh©u nèi tËn-tËn hai líp: - Kh©u v¾t hoÆc mòi rêi chØ sè 4-0: + Kh©u c¸c mòi c¬ së. + Kh©u nèi thanh-thanh c¬ mÐp sau. + Kh©u mÐp sau b»ng c¸c mòi toµn thÓ buéc chØ trong lßng ruét. + Kh©u nèi mÐp tr−íc b»ng c¸c mòi toµn thÓ buéc chØ trong lßng ruét, hoÆc sö dông c¸c mòi kh©u toµn thÓ niªm m¹c lén vµo trong. 57
  • + Kh©u nèi thanh-thanh c¬ mÐp tr−íc. 3.2. Kü thuËt nèi ruét bªn-bªn ¦u ®iÓm: - DÔ dµng thùc hiÖn khi khÈu kÝnh hai ®o¹n ruét chªnh lÖch nhau. - Cã thÓ t¹o ra miÖng nèi cã ®é réng tuú ý. - T−íi m¸u tèt, miÖng nèi kh«ng c¨ng vµ kü thuËt ®¬n gi¶n. Nh−îc ®iÓm: - Héi chøng tói cïng nÕu ®Ó tói cïng qu¸ dµi. - KÐo dµi thêi gian mæ. Nèi ruét bªn-bªn hai líp: - §Æt hai ®Çu ruét thuËn chiÒu nhu ®éng. - Kh©u hai mòi c¬ së c¸ch nhau xa h¬n miÖng nèi dù ®Þnh 10mm c¸ch mçi ®Çu ruét 10mm. - Kh©u v¾t thanh c¬ mÐp sau b»ng chØ tiªu chËm hoÆc kh«ng tiªu sè 4-0. + §−êng kh©u c¸ch bê tù do 5mm. + Gi÷ kim chØ khi kh©u. + Kh«ng ®Ó láng chØ ®−êng kh©u. - Më ruét: + §−êng më ruét ng¾n h¬n ®−êng kh©u thanh c¬ 5mm mçi ®Çu. + Më ruét b»ng dao th−êng, tíi líp niªm m¹c më b»ng kÐo. + §−êng më ®óng vµo bê tù do cña ruét. - Kh©u v¾t toµn thÓ: + Kh©u v¾t toµn thÓ mÐp sau. + Dïng lu«n kim chØ nµy kh©u v¾t toµn thÓ mÐp tr−íc. KÕt thóc th× bÈn. Thay dông cô s¹ch. - Kh©u v¾t thanh c¬ mÐp tr−íc: B»ng c¸ch dïng kim chØ ®−êng kh©u nèi thanh-thanh c¬ mÐp sau tiÕp tôc lµm ®−êng kh©u v¾t thanh-thanh c¬ mÐp tr−íc. Buéc chØ, kÕt thóc th× lµm miÖng nèi. - Kh©u ®Ýnh ®Çu tËn cïng cña ®o¹n ruét nµy vµo thµnh cña ®o¹n ruét kia ®Ó tr¸nh co kÐo vµo miÖng nèi. Nèi bªn-bªn b»ng c¸c kü thuËt kh¸c: - Nèi bªn-bªn hai líp mòi rêi: c¸c b−íc tiÕn hµnh t−¬ng tù nh− ®èi víi nèi bªn-bªn hai líp kh©u v¾t kh¸c ë chç thay ®−êng kh©u v¾t b»ng ®−êng kh©u c¸c mòi rêi. - Nèi bªn- bªn mét líp: + Kh©u hai mòi c¬ së. + Më ruét. 58
  • + CÇm m¸u mÐp ruét. + Lµm miÖng nèi b»ng c¸c mòi rêi thanh-thanh c¬. 3.3. Kü thuËt nèi ruét tËn-bªn - Më ruét phÝa miÖng nèi bªn theo chiÒu däc ®óng vµo bê tù do víi ®é réng ®óng b»ng khÈu kÝnh cña ®o¹n ruét miÖng nèi tËn. H×nh 10.7. MiÖng nèi tËn-bªn trªn quai ch÷ Y trong kü thuËt c¾t toµn bé d¹ dµy. - Kh©u c¸c mòi c¬ së. - S¾p xÕp c¸c ®Çu ruét thuËn chiÒu, m¹c treo kh«ng bÞ xo¾n. - Kh©u nèi mét líp hoÆc hai líp mòi rêi hay kh©u v¾t. c©u hái l−îng gi¸: 1. Tr×nh bµy nh÷ng nguyªn t¾c cña kh©u nèi ruét. 2. Tr×nh bµy c¸c b−íc kü thuËt nèi ruét tËn-tËn mét líp. 3. Tr×nh bµy c¸c b−íc kü thuËt nèi ruét bªn-bªn hai líp b»ng hai ®−êng kh©u v¾t. 4. ¦u nh−îc ®iÓm cña nèi bªn-bªn. 5. Tr×nh bµy c¸c b−íc trong kü thuËt nèi ruét bªn-bªn hai líp bµng c¸c ®−êng kh©u mòi rêi. 59