• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Khau Lo Thung Loet Da Day Ta Trang Va Ruot Non
 

Khau Lo Thung Loet Da Day Ta Trang Va Ruot Non

on

 • 2,994 views

khau lo thung da day ta trang va ruot non

khau lo thung da day ta trang va ruot non

Statistics

Views

Total Views
2,994
Views on SlideShare
2,981
Embed Views
13

Actions

Likes
1
Downloads
44
Comments
1

2 Embeds 13

http://sangbsdk.wordpress.com 8
http://www.slideshare.net 5

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Khau Lo Thung Loet Da Day Ta Trang Va Ruot Non Khau Lo Thung Loet Da Day Ta Trang Va Ruot Non Presentation Transcript

  • 8. Kh©u lç thñng æ loÐt d¹ dµy, t¸ trµng vµ ruét non môc tiªu: 1. Tr×nh bµy ®−îc c¸c b−íc kü thuËt kh©u lç thñng d¹ dµy- t¸ trµng do loÐt. 2. M« t¶ ®−îc c¸c b−íc kü thuËt kh©u lç thñng ruét non. 1. Th−¬ng tæn gi¶i phÉu bÖnh - Thñng æ loÐt non ë d¹ dµy-t¸ trµng: bê lç thñng mÒm m¹i - Thñng æ loÐt x¬ chai: bê lç thñng ch¾c, cøng... - Thñng do ung th−: bê æ loÐt thñng sÇn sïi, lç thñng th−êng to, thñng trªn nÒn mét khèi u, kÌm theo sù hiÖn diÖn cña c¸c tæn th−¬ng kh¸c trong æ bông: H¹ch, khèi u di c¨n... - §Ó chÈn ®o¸n x¸c ®Þnh lµ æ loÐt lµnh tÝnh hay ung th− cÇn xÐn mÐp lç thñng göi lµm xÐt nghiÖm gi¶i phÉu bÖnh tr−íc khi kh©u lç thñng. - Thñng ruét non do vÕt th−¬ng cÇn ph¶i t×m nh÷ng vÕt th−¬ng kh¸c, th«ng th−êng lµ ch½n. §èi víi vì ruét non do chÊn th−¬ng bê chç vì th−êng nham nhë cÇn c¾t läc tr−íc khi kh©u. §èi víi thñng ruét non bÖnh lý cÇn xÐn mÐp lç thñng göi gi¶i phÉu bÖnh tr−íc khi kh©u. - T×nh tr¹ng æ bông: Tuú theo bÖnh nh©n ®Õn sím hay muén mµ æ bông cã: dÞch tiªu ho¸ vµ thøc ¨n. DÞch nh− mñ, thøc ¨n vµ gi¶ m¹c lµm c¸c t¹ng trong æ bông phï nÒ, dÔ tæn th−¬ng khi kiÓm tra. 2. kü thuËt kh©u thñng d¹ dµy t¸ trµng do loÐt 2.1. ChuÈn bÞ - BÖnh nh©n n»m ngöa trªn bµn mæ, g©y mª néi khÝ qu¶n. - PhÉu thuËt viªn ®øng ë bªn ph¶i bÖnh nh©n, phô mæ ®øng bªn ®èi diÖn dông cô viªn ®øng bªn ph¶i phÉu thuËt viªn. 2.2. Kü thuËt Th× 1 - Më bông: theo ®−êng tr¾ng gi÷a trªn rèn ®èi víi thñng æ loÐt d¹ dµy-t¸ trµng. §èi víi thñng ruét non, më bông theo ®−êng tr¾ng gi÷a trªn vµ d−íi rèn. - Dïng dao th−êng r¹ch da vµ tæ chøc d−íi da. CÇm m¸u tæ chøc d−íi da b»ng ®èt ®iÖn hoÆc b»ng c¸c mòi kh©u ch÷ X (trong tr−êng hîp kh«ng cã dao ®iÖn). - R¹ch c©n theo ®−êng r¹ch da, tèi thiÓu dµi b»ng vÕt r¹ch da. - §èt cÇm m¸u tæ chøc mì ngoµi phóc m¹c. - Lµm nÕp phóc m¹c vµ më phóc m¹c - Bäc mÐp vÕt mæ. - Banh réng vïng mæ b»ng banh tù ®éng. Th× 2 - §¸nh gi¸ tæn th−¬ng: 50
  • - T×nh tr¹ng æ bông: dÞch tiªu ho¸, dÞch mñ, gi¶ m¹c, vµ h¬i x× ra... - T×m æ loÐt thñng, ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng lç thñng, æ loÐt: vÞ trÝ, kÝch th−íc, mÒm m¹i hay bê cøng... Th× 3 - Xö lý th−¬ng tæn: - LÊy dÞch æ bông göi lµm xÐt nghiªm vi khuÈn, hót dÞch, röa s¹ch æ bông. - XÐn mÐp lç thñng göi gi¶i phÉu bÖnh, (nÕu nghi nghê æ loÐt ¸c tÝnh). - Kh©u lç thñng: + §èi víi lç thñng nhá, trªn nÒn æ loÐt non: ChØ cÇn kh©u mét mòi ch÷ X b»ng chØ tiªu chËm sè3-0. + §èi víi lç thñng to: Kh©u lç thñng b»ng c¸c mòi rêi toµn thÓ chØ tiªu chËm sè 3-0 theo chiÒu vu«ng gãc víi chiÒu nhu ®éng. ChØ cÇn kh©u mét líp, ®Ó ch¾c ch¾n h¬n mét sè t¸c gi¶ cßn buéc thªm m¹c nèi lín vµo ®−êng kh©u. Kh«ng nªn kh©u hai líp v× dÔ lµm r¸ch líp thanh c¬ hoÆc lµm c¶n trë l−u th«ng tõ d¹ dµy xuèng t¸ trµng trong tr−êng hîp lç thñng ë hµnh t¸ trµng. + §èi víi lç thñng hµnh t¸ trµng sau khi kh©u xong cÇn kiÓm tra xem cã bÞ hÑp kh«ng (kiÓm tra cã hÑp kh«ng b»ng ngãn trá vµ ngãn c¸i n¾n qua chç kh©u, hai ®Çu ngãn tay cã ch¹m vµo vµo nhau qua thµnh ruét lµ kh«ng bÞ hÑp), nÕu cã cÇn lµm thªm thñ thuËt nèi vÞ trµng. + §èi víi lç thñng qu¸ to ë d¹ dµy, trong tr−êng hîp kh«ng thÓ kh©u ®−îc, kh«ng thÓ c¾t ®o¹n d¹ dµy ®−îc th× lµm thñ thuËt Newmann: ®Æt mét èng th«ng Malecot vµo trong d¹ dµy qua lç thñng. Kh©u tói vïi ch©n èng th«ng. Kh©u treo d¹ dµy vµo thµnh bông quanh ch©n èng th«ng. §éng t¸c nµy th−êng khã thùc hiÖn v× tæ chøc xung quanh lç thñng trong tr−êng hîp nµy viªm phï nÒ rÊt nÆng hoÆc lµ tæ chøc khèi u rÊt dÔ bÞ xÐ r¸ch khi kh©u buéc. Do vËy mét sè t¸c gi¶ chñ tr−¬ng kh©u quÊn m¹c nèi lín quanh ch©n èng th«ng. - Lau röa l¹i æ bông sau khi kh©u. - §Æt dÉn l−u d−íi gan ®−a ra d−íi s−ên ph¶i. - §Õm g¹c, kiÓm tra dông cô tr−íc khi ®ãng bông. Th× 4 - §ãng bông: hai líp. Líp c©n c¬-phóc m¹c: kh©u chØ kh«ng tiªu hoÆc tiªu chËm sè 1 hoÆc sè 2, mòi rêi. Líp da vµ tæ chøc d−íi da: kh©u chØ lin mòi rêi. 3. kh©u lç thñng ruét non 3.1. ChuÈn bÞ -BÖnh nh©n n»m ngöa trªn bµn mæ, g©y mª néi khÝ qu¶n. -PhÉu thuËt viªn ®øng bªn ph¶i hoÆc bªn tr¸i bÖnh nh©n, phô mæ ®øng ®èi diÖn. Dông cô viªn ®øng cïng bªn víi phÉu thuËt viªn. 3.2. Kü thuËt Th× 1 - Më bông: theo ®−êng tr¾ng trªn vµ d−íi rèn. C¸c b−íc t−¬ng tù nh− ®èi víi më bông ®Ó kh©u thñng æ loÐt d¹ dµy-t¸ trµng. Th× 2 - §¸nh gi¸ th−¬ng tæn: - T×nh tr¹ng lç thñng, sè lç thñng. 51
  • - C¸c th−¬ng tæn phèi hîp. - DÞch æ bông... Th× 3 - Kh©u lç thñng: + §èi víi lç thñng ruét nhá: kh©u mòi ch÷ X råi kh©u tói vïi. + NÕu lç thñng to: kh©u theo chiÒu ngang mét líp hoÆc hai líp, v¾t hoÆc mòi rêi chØ kh«ng tiªu hoÆc tiªu chËm sè 4-0. + NÕu lç thñng qu¸ lín, nhiÒu lç nhá trªn mét ®o¹n ruét hoÆc cã tæn th−¬ng m¹c treo t−¬ng øng th× xÐt kh¶ n¨ng c¾t ®o¹n ruét. + KiÓm tra l−u th«ng ruét sau khi kh©u: Dïng hai ngãn tay c¸i vµ trá nh− trªn hoÆc bãp ®o¹n ruét phÝa trªn xem dÞch vµ h¬i l−u th«ng qua chç kh©u. Th× 5 - Lau röa æ bông vµ ®Æt dÉn l−u: +Röa æ bông b»ng huyÕt thanh Êm, hót s¹ch. +§Æt dÉn l−u Douglas. Th× 6 - §ãng bông: t−¬ng tù nh− ®èi víi mæ kh©u thñng æ loÐt d¹ dµy-t¸ trµng. c©u hái l−îng gi¸: 1. Tr×nh bµy kü thuËt mæ kh©u lç thñng hµnh t¸ trµng do loÐt. 2. Tr×nh bµy kü thuËt mæ kh©u lç thñng ë d¹ dµy do loÐt. 3. Tr×nh bµy kü thuËt kh©u lç thñng ruét non do vÕt th−¬ng. 4. Nªu ý nghÜa cña viÖc xÐn mÐp lç thñng tr−íc khi kh©u lç thñng. 52