“ TrÝ t­ëng t­îng m¹nh h¬n c¶ tri thøc”
Søc m¹nh trÝ t­ëng t­îng
Nội dung <ul><li>Khái niệm chung </li></ul><ul><li>Sức mạnh của trí tưởng tượng </li></ul><ul><li>Phát huy quyền năng trí ...
Tưởng tượng là gì?
Khái niệm <ul><li>Xây dựng trong tâm trí những điều chưa bao giờ xảy ra </li></ul><ul><li>Trải nghiệm cuộc sống bên tron...
T¸c ®éng <ul><li>TÊt cả gi¸c quan </li></ul><ul><li>Kh ông gian, thời gian </li></ul><ul><li>T×nh c¶m </li></ul><ul><li>Kh...
 
Con mắt thứ 3 video
Liệu có tai thứ 3?
Tưởng tượng là gì?
Nội dung <ul><li>Khái niệm chung </li></ul><ul><li>Sức mạnh của trí tưởng tượng </li></ul><ul><li>Phát huy quyền năng trí ...
Tăng khả năng Sáng tạo                       
 
 
 
 
 
Tăng khả năng kết nối <ul><li>Mọi giác quan </li></ul><ul><li>Quá khứ - Hiện tại - Tương lai </li></ul><ul><li>Các ý tưởn...
T
Đơn giản cuộc sống <ul><li>Ánh sáng, bản nhạc, triết lý </li></ul><ul><li>Ghi nhớ </li></ul><ul><li>Giải quyết vấn đề </li...
Kh«ng cã g× tèt hay xÊu chØ cã suy nghÜ  míi lµm nã trë nªn  tèt hoÆc xÊu -Hamlet-
 
C¸i thùc  & C¸i cho lµ thùc
Vận động viên Nga
 
Người đàn ông chết cóng
 
Sức mạnh của trí tưởng tượng <ul><li>Tăng khả năng kết nối </li></ul><ul><li>Tăng khả năng sáng tạo </li></ul><ul><li>Đơn ...
Vụ lở tuyết
 
Nội dung <ul><li>Khái niệm chung </li></ul><ul><li>Sức mạnh của trí tưởng tượng </li></ul><ul><li>Phát huy quyền năng trí ...
Khó hay dễ? Khó ??
Mơ mộng  &  Không thực tế
 
Nuôi dưỡng niềm tin
Niềm tin & cảm xúc
Bạn nghĩ bạn làm được  hay không làm được , bạn đều đúng -Henry Ford-
Suy nghÜ cã ý thøc Cảm nhËn Liªn hÖ Đ¸nh gi¸ QuyÕt ®Þnh
Bản thiết kế  & Những viên gạch
Thấy mục tiêu
Hoạch định <ul><li>Ở đâu? </li></ul><ul><li>Làm gì? </li></ul><ul><li>Đến đâu? </li></ul>
Tầm nhìn chung
TËp trung cao ®é <ul><li>Tập trung </li></ul><ul><li>cao độ </li></ul>
Thành công trong tưởng tượng <ul><li>Mục tiêu </li></ul><ul><li>Tập trung </li></ul><ul><li>Cảm xúc </li></ul><ul><li>Trạn...
 
 
Tạo ra một hình ảnh
Gợi nhớ  một hình ảnh
§ãng vai
C¶ líp cïng nhau t­ëng t­îng mét t­¬ng lai t­¬I s¸ng cho ThÕ giíi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

B8.The Power Of Imagination

1,421 views
1,340 views

Published on

suc manh tri tuong tuong - tam viet

Published in: Education, Sports
1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,421
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
165
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • C©u truyÖn kÓ vÒ mét nµng c«ng chóa t­ëng t­îng. T­ëng t­îng rÊt nhiÒu cuéc sèng cña chÝnh m×nh. T¹o ra mét hiÖn tr¹ng gi¶ nh­ng thÕ giíi ®ã lµ thÕ giíi x©y dùng lªn b»ng mong ­íc cña nµng vµ nµng ®· thµnh c«ng v× nµng ®· lµm
 • B8.The Power Of Imagination

  1. 3. “ TrÝ t­ëng t­îng m¹nh h¬n c¶ tri thøc”
  2. 4. Søc m¹nh trÝ t­ëng t­îng
  3. 5. Nội dung <ul><li>Khái niệm chung </li></ul><ul><li>Sức mạnh của trí tưởng tượng </li></ul><ul><li>Phát huy quyền năng trí tưởng tượng </li></ul>
  4. 6. Tưởng tượng là gì?
  5. 7. Khái niệm <ul><li>Xây dựng trong tâm trí những điều chưa bao giờ xảy ra </li></ul><ul><li>Trải nghiệm cuộc sống bên trong suy nghĩ </li></ul><ul><li>Tiếp nhận sự vật một cách tổng thể </li></ul><ul><li>Kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai </li></ul>
  6. 8. T¸c ®éng <ul><li>TÊt cả gi¸c quan </li></ul><ul><li>Kh ông gian, thời gian </li></ul><ul><li>T×nh c¶m </li></ul><ul><li>Kh«ng gièng nhau </li></ul>
  7. 10. Con mắt thứ 3 video
  8. 11. Liệu có tai thứ 3?
  9. 12. Tưởng tượng là gì?
  10. 13. Nội dung <ul><li>Khái niệm chung </li></ul><ul><li>Sức mạnh của trí tưởng tượng </li></ul><ul><li>Phát huy quyền năng trí tưởng tượng </li></ul>
  11. 14. Tăng khả năng Sáng tạo                      
  12. 20. Tăng khả năng kết nối <ul><li>Mọi giác quan </li></ul><ul><li>Quá khứ - Hiện tại - Tương lai </li></ul><ul><li>Các ý tưởng </li></ul>
  13. 21. T
  14. 22. Đơn giản cuộc sống <ul><li>Ánh sáng, bản nhạc, triết lý </li></ul><ul><li>Ghi nhớ </li></ul><ul><li>Giải quyết vấn đề </li></ul><ul><li>C¶m gi¸c b×nh an </li></ul>
  15. 23. Kh«ng cã g× tèt hay xÊu chØ cã suy nghÜ míi lµm nã trë nªn tèt hoÆc xÊu -Hamlet-
  16. 25. C¸i thùc & C¸i cho lµ thùc
  17. 26. Vận động viên Nga
  18. 28. Người đàn ông chết cóng
  19. 30. Sức mạnh của trí tưởng tượng <ul><li>Tăng khả năng kết nối </li></ul><ul><li>Tăng khả năng sáng tạo </li></ul><ul><li>Đơn giản cuộc sống </li></ul><ul><li>Tr¶i nghiÖm cuéc sèng bªn trong suy nghÜ </li></ul><ul><li>Cảm giác thành công </li></ul><ul><li>Biến cái không thể thành có thể </li></ul>
  20. 31. Vụ lở tuyết
  21. 33. Nội dung <ul><li>Khái niệm chung </li></ul><ul><li>Sức mạnh của trí tưởng tượng </li></ul><ul><li>Phát huy quyền năng trí tưởng tượng </li></ul>
  22. 34. Khó hay dễ? Khó ??
  23. 35. Mơ mộng & Không thực tế
  24. 37. Nuôi dưỡng niềm tin
  25. 38. Niềm tin & cảm xúc
  26. 39. Bạn nghĩ bạn làm được hay không làm được , bạn đều đúng -Henry Ford-
  27. 40. Suy nghÜ cã ý thøc Cảm nhËn Liªn hÖ Đ¸nh gi¸ QuyÕt ®Þnh
  28. 41. Bản thiết kế & Những viên gạch
  29. 42. Thấy mục tiêu
  30. 43. Hoạch định <ul><li>Ở đâu? </li></ul><ul><li>Làm gì? </li></ul><ul><li>Đến đâu? </li></ul>
  31. 44. Tầm nhìn chung
  32. 45. TËp trung cao ®é <ul><li>Tập trung </li></ul><ul><li>cao độ </li></ul>
  33. 46. Thành công trong tưởng tượng <ul><li>Mục tiêu </li></ul><ul><li>Tập trung </li></ul><ul><li>Cảm xúc </li></ul><ul><li>Trạng thái anpha </li></ul><ul><li>Tư duy hệ thống </li></ul>
  34. 49. Tạo ra một hình ảnh
  35. 50. Gợi nhớ một hình ảnh
  36. 51. §ãng vai
  37. 52. C¶ líp cïng nhau t­ëng t­îng mét t­¬ng lai t­¬I s¸ng cho ThÕ giíi

  ×