TAKLIMAT PAJSK SKBB2

1,433 views
1,216 views

Published on

PAJSK, PENILAIAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,433
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
482
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Satu proses mendapatkanmaklumatdanseterusnyamembuatkeputusantentangproduksesuatu program pendidikan
 • Pengumpulanmaklumatbertujuanuntukmengetahuiapa yang muridtahuApa yang muridbolehbuatApa yang muridbolehamalkan
 • Rasional:UntukmencapaihasratFalsafahPendidikanKebangsaankearahmembangunkanpotensipelajarsecaraholistiksupayadapatmelahirkanindividu yang mempunyaiintelek, rohani, emosidanfizikal yang seimbangdanharmoni, berdasarkankepercayaandanketaatankepadaTuhan.UntukmengurangkanpenekananterhadappembelajaranberorientasikanpeperiksaanUntukmentaksirpertumbuhandanperkembanganpembelajaranmurid
 • Pentaksiranbersifatholistik yang menilaiaspekkognitif, afektifdanpsikomotorselarasdenganFalsafahPendidikanKebangsaandankurikulumkebangsaanadalahuntukmembangunkan modal insan yang holistikdenganmemilikiciriprofilmurid PBS.
 • Pengumpulanmaklumattentangkebolehanmurid yang lebihkomprehensifmelaluiprofil, pencapaian (achievement), perkembangan (development) danpenglibatan (involvement) muriddapatmemberigambaranlebihtepattentangpotensidanprestasimurid.
 • Pentaksiran yang seimbangberfokusterhadapperkembanganpotensidankemenjadianmuridmelaluipendidikan yang menitikberatkanpembinaandanpenguasaanilmupengetahuan, kemahiransertapengamalannilai (adab) yang baik. Inidapatdilihatdalamciriprofilmurid PBS.
 • Pentaksiranberpusatkanmuriddapatmeningkatkanpenglibatan, pengetahuan, kemahiranberfikir, kemahiranbelajarcarauntukbelajar, danmemupuknilaidansikapterpujisertabertanggungjawabterhadappembelajaransendirisebagaimana yang terdapatdalamprofilmurid PBS. Inidapatdilakukanmelaluiaktivitiautentik yang merujukkepadasituasikehidupansebenar, pembelajarankendiridankolaboratif.
 • Berpengetahuan : Mempunyaipengetahuanduniawi, ukhrawidansejagatPemikir: Mempunyaikemahiranberfikirsecarakreatifdankritis, menyelesaikanmasalah, membuatkeputusandllBeradab & beretika: Sentiasamengutamakankebaikandiridan orang di sekeliling. menghayatidanmempamerkantingkahlakubaik. bertindaksecarapositifterhadapkritikankonstruktif yang diberioleh orang lainKomunikator: Berkomunikasi dalam lebih daripada satu bahasa. berkomunikasi secara berhemah dan efektif.Pemimpin: Bertanggungjawabterhadapdirisendiridanapa yang diamanahkan. Berdayatahandanberanimengambilrisiko. CekaldantabahmenghadapicabaranSeimbang: Mempunyaipengetahuan, kemahirandannilai yang dihasratkan.
 • PentaksiranSekolah:PentaksiranRujukan StandardPentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkoddandilaporoleh guru di sekolah. PentaksiranSekolahdilaksanadalambentukpentaksiranformatif yang dijalankanseiringdengan proses pengajarandanpembelajarandanpentaksiransumatif di akhir unit pembelajaran, semester atautahun.PentaksiranPusat:Pentaksiran yang dirancang, dibinaoleh LP (instrumendangarispanduandari LP) Dilaksanakanolehsekolah (ditadbir, diperiksa, direkoddandilaporoleh guru di sekolah)PAJSK:PAJSK adalahsebagaipanduanuntukmenilaiaktivitifizikaldankesihatansertamengukurpenyertaan, penglibatandanpencapaianmuriddalampelbagaiaktivitisukan, kokurikulumdanekstrakurikulum.PAJSK memerlukanmuridmelibatkandiridalamaktivitibukanakademiksamaada di dalamatau di luarbilikdarjahmengikutkeupayaanmurid. PAJSK dibangunkanuntukmelengkapisistempentaksiranpendidikan di Malaysia supayalebihholistikdanbersepadu. IajugasejajardengankonsepSatuMuridSatuSukan (1M1S), pembangunan modal insandanperkembanganpotensimuriddarisegijasmani, emosi, rohanidanintelek (JERI) seperti yang dihasratkandalamFalsafahPendidikanKebangsaan.PentaksiranPsikometrik:PPsiialahsuatukaedah yang digunakansecarasistematikuntukmengumpulmaklumat yang menggambarkantretpsikologi. Tretpsikologi yang diukurmerangkumiaptituddanpersonalitimurid. HasildapatanPPsidapatdigunakanuntukmembantumempertingkatkanpembelajaranmurid.PPsimenggunakaninstrumenpentaksiran yang tidakberasaskankurikulumdan proses pengajarandanpembelajaran. PPsimengukurkebolehansemulajadi (innate ability) dankebolehan yang diperoleh (acquired ability) daripadapengalamandanpersekitaran.PeperiksaanPusat: Peperiksaanbertulis yang dilaksanakansecaraberpusat.
 • PAJSK pula mengambilkiraaktivitisukandankesihatan yang muridceburidisekolah. Guru akanmenyimpanrekodtinggidanberatbadan, mengukurtahapkecergasan, merekodaktivitisukan, persatuandanpenglibatanmuriddalamaktivitiluar.
 • TAKLIMAT PAJSK SKBB2

  1. 1. 1
  2. 2. Pentaksiran Pendidikan Satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat keputusan (professional judgement) tentang produk sesuatu program pendidikan (prestasi murid) Dapatkan maklumat Buat keputusan
  3. 3. Pentaksiran Pendidikan Pengumpulan maklumat bertujuan untuk mengetahui APA yang murid TAHU APA yang murid BOLEH BUAT APA yang murid BOLEH AMALKAN
  4. 4. Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK) Rasional Falsafah Pendidikan Kebangsaan • Membangunkan potensi pelajar secara holistik supaya dapat melahirkan individu yang mempunyai intelek, rohani, emosi dan fizikal yang seimbang dan harmoni, berdasarkan kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan. Fokus terhadap pembelajaran • Mentaksir pertumbuhan dan perkembangan pembelajaran murid • Mengurangkan penekanan terhadap pembelajaran berorientasikan peperiksaan 4
  5. 5. Konsep PBS: Pentaksiran bersifat Holistik Kebolehan akal Emosi dan kerohanian Fizikal, Motor halus & kasar
  6. 6. Konsep PBS: Pengumpulan Maklumat Komprehensif Akademik dan bukan akademik Maklumat diri murid Profil (P) Pencapaian (A) Pengumpulan maklumat komprehensif Perkembangan (D) Pembelajaran, fizikal, emosi, kematangan Penglibatan (I) Aktiviti pembelajaran dalam dan luar kelas 6
  7. 7. Konsep PBS: Pentaksiran Seimbang Pentaksiran Seimbang Declarative, procedural, conditional Pengetahuan Kemahiran Asas, Kemahiran teknikal dan bukan-teknikal Kemahiran Sikap, budaya, kewarganegaraan nilai kemanusiaan Nilai 7
  8. 8. Konsep PBS: Pentaksiran Berpusatkan Murid Kemahiran belajar cara untuk belajar, bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri Situasi kehidupan sebenar Pembelajaran Kendiri Teamwork, kerjasama, toleransi dll. Pembelajaran Kolaboratif Autentik Pentaksiran Berpusatkan Murid 8
  9. 9. Profil Murid dalam PBS Sejajar dengan Aspirasi Murid dan FPK Pemimpin (Berkemahiran Memimpin) Komunikator (Berkemahiran berkomunikasi) Pemikir (berkemahiran Berfikir) Beradab dan beretika Seimbang Berpengetahuan Perkembangan potensi holistik: kognitif, afektif, psikomotor Sumber: KPM, 2012 9
  10. 10. Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan Peperiksaan Pusat + 10
  11. 11. BMI- merekod tinggi dan berat badan Ekstra kurikulumPenyertaan dan penglibatan secara sukarela di dalam dan luar sekolah/dala/lu ar negara Penyertaaan dan pencapaian dlm PERSATUAN, UNIT BERUNIFORM diperingkat sekolah, daerah, negeri dan negara SEGAKStandard kecergasan fizikal-ukur tahap kecergasan SUKAN_Penyer taan sukan dan pencapaian sukan di sekolah, daerah, negara, antarabangsa
  12. 12. Terbahagi kepada TIGA (3) komponen:- • SEGAK dan BMI (Body Mass Index) • KoKurikulum • • • Sukan/Permainan Kelab/Persatuan Badan Beruniform • Ekstra Kurikulum
  13. 13. PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN & KOKURIKULUM (PAJSK) SEGAK DAN BMI •Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) Mengukur tahap kecergasan • Body Mass Index (BMI) • Merekodkan tentang ketinggian dan berat badan bagi menentukan tahap jisim badan. KOKURIKULUM SUKAN KELAB/ /PERMAINAN PERSATUAN EKSTRA KURIKULUM Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Sukan dan Permainan di peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Kelab dan Persatuan di peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa BADAN BERUNIFORM Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Unit Beruniform di peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa Penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah /di luar sekolah/ Dalam Negara / Luar Negara Nota: Penskoran peringkat Antarabangsa dimasukkan ke Elemen Anugerah Khas dalam Ekstra Kurikulum
  14. 14. PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN & KOKURIKULUM (PAJSK) KOKURIKULUM SEGAK DAN BMI Pelaporan EKSTRA KURIKULUM SUKAN / KELAB / PERMAINAN PERSATUAN SUKAN DAN PERMAINAN (110 MARKAH) Semua permainan anjuran KPM BADAN BERUNIFORM KELAB DAN PERSATUAN BADAN BERUNIFORM (110 MARKAH) (110 MARKAH) Penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah /di luar sekolah/ Luar Negara/ Dalam Negara Nota: Penskoran peringkat Antarabangsa dimasukkan ke Elemen Anugerah Khas dalam Ekstra Kurikulum
  15. 15. SEGAK merujuk kepada Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan manakala BMI merujuk kepada Body Mass Index (Indeks Jisim Badan) Format Pentaksiran SEGAK dan BMI sama seperti yang telah dilaksanakan di sekolah berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/2008 bertarikh 9 Julai 2008 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia 16
  16. 16. Ujian SEGAK hendaklah dilaksanakan dua kali setahun iaitu pada bulan Mac dan Ogos bagi murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5.  Boleh dijalankan semasa atau di luar waktu pengajaran Pendidikan Jasmani.  Mesti dilengkapkan pada hari yang sama.  Mesti dilengkapkan mengikut urutan secara berterusan. Terdapat 4 jenis ujian SEGAK iaitu :  Ujian Naik Turun Bangku Selama 3 Minit  Ujian Tekan Tubi/Suaian  Ujian Ringkuk Tubi Separa  Ujian Jangkauan Melunjur 17
  17. 17. Ujian Tekan Tubi/Suaian Ujian Ringkuk Tubi Separa Sedia Detik Pertama 2 detik 1 kiraan Detik Kedua 18
  18. 18. Sedia Jangkau Rehat 19
  19. 19. • Pengumpulan data SEGAK dan BMI disimpan dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan. tentang penskoran murid bagi aktiviti SEGAK dan BMI hendaklah • Setelah diisi dengan lengkap hendaklah ditandatangani oleh murid dan dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk tujuan penskoran, perekodan dan pelaporan 20
  20. 20. • Dasar 1M1S mewajibkan aktiviti sukan dilaksanakan untuk Tahun 4 hingga Tahun 6 di sekolah rendah dan Tingkatan Peralihan hingga Tingkatan 6 di sekolah menengah • Murid Pra-Sekolah hingga Tahun 3 digalakkan tetapi tidak diwajibkan menyertai program ini berdasarkan kemampuan sekolah mereka • Dasar 1M1S merupakan nilai tambah terhadap perlaksanaan PAJSK 21
  21. 21. Semua aktiviti yang disertai murid akan direkodkan bagi menggalakkan murid untuk mendapatkan skor yang setimpal bagi penglibatan dalam aktiviti berkenaan. Walau bagaimanapun hanya MARKAH YANG TERTINGGI sahaja dari setiap aktiviti sub-komponen Kokurikulum diambil kira untuk tujuan pentaksiran. 22
  22. 22. i. Penglibatan (Involvement) • jawatan • peringkat • komitmen • khidmat sumbangan ii. Penyertaan (Participation) • kehadiran iii. Prestasi (Performance) • tahap pencapaian 23
  23. 23. Ekstra Kurikulum merupakan satu kegiatan sukarela yang bermanfaat pada atau di luar waktu persekolahan, ke arah pembentukan peribadi yang terpuji. (Lembaga Peperiksaan, 2010)
  24. 24. • Pentaksiran Ekstra Kurikulum merupakan satu langkah bagi menghargai sumbangan murid kepada sekolah, guru dan masyarakat dalam membentuk jati diri dan sahsiah yang menjurus kepada pembentukan Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek dan Sosial. • Kegiatan Ekstra Kurikulum boleh diambil kira untuk aktiviti-aktiviti di peringkat sekolah yang tidak disenaraikan dalam kegiatan Sukan dan Kokurikulum. Misalnya Pengawas, Pustakawan, Koperasi Sekolah, program NILAM, AADK dsb. • Kegiatan Ekstra Kurikulum turut mengambil kira semua aktiviti Sukan/Permainan, Kelab/Persatuan dan Badan Beruniform pada peringkat Antarabangsa.
  25. 25. Semua aktiviti yang disertai murid akan direkodkan bagi menggalakkan murid untuk mendapatkan skor yang setimpal bagi penglibatan dalam aktiviti berkenaan. Walau bagaimanapun hanya MARKAH YANG TERTINGGI sahaja dari setiap aktiviti. Ekstra Kurikulum diambil kira untuk tujuan pentaksiran. Pengesahan penglibatan dalam aktiviti luar kendalian sekolah hendaklah dalam bentuk sijil penyertaan, anugerah atau penyataan daripada pihak penganjur dan di tandatangani serta cap institusi/ badan berkanun/ penganjur 26
  26. 26. Aktiviti kebajikan di rumah ibadat boleh membawa maksud menjadi ahli kariah surau, ahli rumah ibadat kaum masing-masing atau penglibatan dalam sebarang aktiviti kebajikan di rumah ibadat Persembahan tradisional sesuatu kaum misalnya Kompang, Tarian Naga, Tarian Bhangra atau nyanyian untuk acara-acara bersifat amal kebajikan dan lain-lain 27
  27. 27. PELAPORAN DALAM APLIKASI PAJSK Bil. Lampiran Borang Melapor & Mengesahkan Key-in dlm Aplikasi PAJSK & Menyediakan Laporan 1. Lampiran A Borang Rumusan SEGAK Guru MP PJ Guru MP PJ 2. Lampiran B Borang Rekod Kehadiran Guru Penasihat Guru Kelas 3. Lampiran C Borang Rumusan Sukan & Kokurikulum Guru Penasihat Guru Kelas 4. Lampiran D Borang Rumusan Ekstra Kurikulum Guru Penasihat / penganjur Guru Kelas Satu borang hanya untuk satu aktiviti sahaja . 28

  ×