Pengurusan kewangan sekolah (pengurus)

2,684 views
2,541 views

Published on

1 Comment
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,684
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
154
Actions
Shares
0
Downloads
161
Comments
1
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengurusan kewangan sekolah (pengurus)

 1. 1. OBJEKTIFOBJEKTIF 1.1. Struktur dan sistem pengurusan kewangan yangStruktur dan sistem pengurusan kewangan yang berkesan, teratur, sempurna serta mempunyai ciri-ciriberkesan, teratur, sempurna serta mempunyai ciri-ciri kawalan dalaman yang berpatutankawalan dalaman yang berpatutan 2.2. Perlu sistem kawalan dalaman yang berkesanPerlu sistem kawalan dalaman yang berkesan terhadap pungutan hasil, perbelanjaan, deposit,terhadap pungutan hasil, perbelanjaan, deposit, kontrak, aset serta inventorikontrak, aset serta inventori 3.3. Semua rekod yang berkaitan dengan pengurusanSemua rekod yang berkaitan dengan pengurusan kewangan sentiasa diselenggarakan dengan lengkapkewangan sentiasa diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini; dandan kemas kini; dan 4.4. Pengurusan kewangan dibuat mengikut undang-Pengurusan kewangan dibuat mengikut undang- undang, peraturan, pekeliling dan arahan yangundang, peraturan, pekeliling dan arahan yang ditetapkan dari semasa ke semasa.ditetapkan dari semasa ke semasa. Selepas kursus ini diharapkan peserta dapat mengetahui:- 22
 2. 2. UNDANG-UNDANG RUJUKAN / PEKELILING YANG BERKUATKUASA 1.1. Akta Prosedur Kewangan(APK) 1957Akta Prosedur Kewangan(APK) 1957 (disemak 1972)(disemak 1972) 2.2. Arahan Perbendaharaan(AP)Arahan Perbendaharaan(AP) 3.3. Akta Pendidikan 1996 (Peraturan-peraturanAkta Pendidikan 1996 (Peraturan-peraturan Pendidikan – Akaun dan Audit 2002*Pendidikan – Akaun dan Audit 2002* 4.4. Tatacara Pengurusan Kewangan dan PerakaunanTatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah(TPKPKWS) KPM Edisi 4Kumpulan Wang Sekolah(TPKPKWS) KPM Edisi 4 2005 dan Ralat TPKPKWS KP 1602/900/A-1/SJ62005 dan Ralat TPKPKWS KP 1602/900/A-1/SJ6 Jld II /(33) bertarikh 27 September 2007Jld II /(33) bertarikh 27 September 2007 5.5. Pekeliling-pekeliling Kewangan yang sedangPekeliling-pekeliling Kewangan yang sedang berkuatkuasaberkuatkuasa 33
 3. 3. Mandat dan Kuasa Juruaudit -Mandat dan Kuasa Juruaudit - (Peraturan 5)(Peraturan 5) – Memeriksa semua rekod kewanganMemeriksa semua rekod kewangan,dokumen,wang,setem,,dokumen,wang,setem, hakmilik,stor atau harta lain institusi pendidikan Islam atauhakmilik,stor atau harta lain institusi pendidikan Islam atau institusi pendidikan kerajaan atau bantuan kerajaaninstitusi pendidikan kerajaan atau bantuan kerajaan – Meminta apa-apa penjelasanMeminta apa-apa penjelasan atau maklumat, bilamanaatau maklumat, bilamana perlu, daripada pengurus sekolah untuk memudahkannyaperlu, daripada pengurus sekolah untuk memudahkannya menjalankan tugasnyamenjalankan tugasnya – Meminta suatu carianMeminta suatu carian bagi atau cabutan daripada mana-bagi atau cabutan daripada mana- mana buku, dokumen atau rekod yang dalam pemilikan ataumana buku, dokumen atau rekod yang dalam pemilikan atau di bawah kawalan institusi pendidikan Islam atau institusidi bawah kawalan institusi pendidikan Islam atau institusi pendidikan kerajaan atau bantuan kerajaanpendidikan kerajaan atau bantuan kerajaan – Menjalankan apa-apaMenjalankan apa-apa penyiasatan atau pemeriksaan lainpenyiasatan atau pemeriksaan lain bilamana perlubilamana perlu
 4. 4. Tanggungjawab Pengurus SekolahTanggungjawab Pengurus Sekolah -- (Peraturan 6)(Peraturan 6) – Penyediaan suatu penyata kewangan tahunanPenyediaan suatu penyata kewangan tahunan bagi tahunbagi tahun berakhir 31 Disemberberakhir 31 Disember tiap-tiap tahun mengikut perakaunantiap-tiap tahun mengikut perakaunan yang diterima umumyang diterima umum – Mengemukakan penyata kewanganMengemukakan penyata kewangan itu kepada Ketua Pusatitu kepada Ketua Pusat Tanggungjawab yang kemudiannya mengemukakanTanggungjawab yang kemudiannya mengemukakan penyata kewangan tahunan itu ke Bahagian Audit Sekolahpenyata kewangan tahunan itu ke Bahagian Audit Sekolah tidak lewat daripada 31 Mactidak lewat daripada 31 Mac tahun berikutnyatahun berikutnya Tanggungjawab Ketua Pusat Tanggungjawab (KPTJ)Tanggungjawab Ketua Pusat Tanggungjawab (KPTJ) -- (Peraturan 7)(Peraturan 7) – Mengemukakan penyata kewangan tahunan ke BahagianMengemukakan penyata kewangan tahunan ke Bahagian Audit SekolahAudit Sekolah – Mengambil apa-apa tindakan bila jika keadaan memerlukanMengambil apa-apa tindakan bila jika keadaan memerlukan atas apa-apa laporan atau pertanyaan audiatas apa-apa laporan atau pertanyaan auditt
 5. 5. PENDAHULUAN DAN TAKRIFANPENDAHULUAN DAN TAKRIFAN Semua pegawai awam perlu memahirkan diri dengan ArahanSemua pegawai awam perlu memahirkan diri dengan Arahan Perbendaharaan(AP). Kurang pengetahuan mengenai APPerbendaharaan(AP). Kurang pengetahuan mengenai AP tidak akan diterima sebagai satu alasan sekiranya AP tidaktidak akan diterima sebagai satu alasan sekiranya AP tidak dipatuhi, atau pun jika berlakunya apa-apa kehilangan Wangdipatuhi, atau pun jika berlakunya apa-apa kehilangan Wang Awam atau Aset Awam akibat ketidakpatuhan kepada APAwam atau Aset Awam akibat ketidakpatuhan kepada AP (AP: Pendahuluan no.9)(AP: Pendahuluan no.9) Surcaj boleh dikenakan kepada PengurusSurcaj boleh dikenakan kepada Pengurus Sekolah/mana-mana orang yang sedang dan telahSekolah/mana-mana orang yang sedang dan telah berkhidmat dengan kerajaan jika..berkhidmat dengan kerajaan jika.. (TPKPKWS 19.3.1 dan APK 1957 sec.18)(TPKPKWS 19.3.1 dan APK 1957 sec.18) – Gagal menjalankan tanggungjawab untuk mengutip dan menguruskan kutipanGagal menjalankan tanggungjawab untuk mengutip dan menguruskan kutipan – Membuat pembayaran dengan cara yang tidak teratur dan tidak dijaminMembuat pembayaran dengan cara yang tidak teratur dan tidak dijamin kesempurnaannyakesempurnaannya – Menyebabkan berlakunya kekurangan atau kehilangan wang awam atau hartaMenyebabkan berlakunya kekurangan atau kehilangan wang awam atau harta benda kerajaanbenda kerajaan – Gagal menyelenggara akaun dan rekod kewangan dengan sempurna dan teraturGagal menyelenggara akaun dan rekod kewangan dengan sempurna dan teratur – Gagal membuat pembayaran atau telah menangguhkan pembayaran wang awamGagal membuat pembayaran atau telah menangguhkan pembayaran wang awam kepada pihak yang menerimakepada pihak yang menerima
 6. 6. PENDAHULUAN DAN TAKRIFANPENDAHULUAN DAN TAKRIFAN – ‘‘Wang Awam’Wang Awam’ ertinya hasil, pinjaman, amanah dan lain-lainertinya hasil, pinjaman, amanah dan lain-lain wang dan semua bon, debentur dan lain-lain sekuriti apawang dan semua bon, debentur dan lain-lain sekuriti apa sahaja dikumpul atau diterima oleh atau kerana Persekutuansahaja dikumpul atau diterima oleh atau kerana Persekutuan atau oleh kerana sesebuah Negeri tidak termasuk Zakat,atau oleh kerana sesebuah Negeri tidak termasuk Zakat, Fitrah….Fitrah…. Pegawai PerakaunanPegawai Perakaunan termasuk tiap pegawai awam yangtermasuk tiap pegawai awam yang dipertanggungkan dengan tugas pungutan, penerimaan, ataudipertanggungkan dengan tugas pungutan, penerimaan, atau perakaunan untuk, atau yang sebenarnya memungut,perakaunan untuk, atau yang sebenarnya memungut, menerima atau mengambil kira apa-apa wang awam ataumenerima atau mengambil kira apa-apa wang awam atau yang dipertanggungkan membelanja apa-apa wang awam……yang dipertanggungkan membelanja apa-apa wang awam…… Pegawai PengawalPegawai Pengawal adalah pegawai yang dilantik olehadalah pegawai yang dilantik oleh Menteri Kewangan bagi setiap tujuan perbelanjaan yangMenteri Kewangan bagi setiap tujuan perbelanjaan yang diperuntukkan, bagi mengawal perbelanjaan yangdiperuntukkan, bagi mengawal perbelanjaan yang dikuatkuasakan baginyadikuatkuasakan baginya KPTJKPTJ bermaksud Ketua Pusat Tanggungjawabbermaksud Ketua Pusat Tanggungjawab PTJPTJ bermaksud Pusat Tanggungjawabbermaksud Pusat Tanggungjawab
 7. 7. • Semua jenis bayaran termasuk yuran sekolah yangSemua jenis bayaran termasuk yuran sekolah yang dikenakan oleh sekolah-sekolah bantuan penuh terhadapdikenakan oleh sekolah-sekolah bantuan penuh terhadap murid-murid perlu terlebih dahulu mendapat kelulusanmurid-murid perlu terlebih dahulu mendapat kelulusan daripada Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeridaripada Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri SP Pentadbiran BPSG Bil.2/92 Para 4.1SP Pentadbiran BPSG Bil.2/92 Para 4.1 • Hanya Pendaftar sahaja yang berkuasa memberi kelulusanHanya Pendaftar sahaja yang berkuasa memberi kelulusan berkaitan bayaran itu. Kuasa ini tidak diperturunkanberkaitan bayaran itu. Kuasa ini tidak diperturunkan kepada mana-mana pegawai lainkepada mana-mana pegawai lain SP Pentadbiran BPSG Bil.2/92SP Pentadbiran BPSG Bil.2/92 Para 4.2Para 4.2 • Dalam keadaan di mana program atau aktiviti yang hendak dijalankan ituDalam keadaan di mana program atau aktiviti yang hendak dijalankan itu tidak tertakluk di bawah mana-mana syarat atau peraturan yang sediatidak tertakluk di bawah mana-mana syarat atau peraturan yang sedia ada, atau timbul keraguan mengenai bidang kuasa hak atau peruntukanada, atau timbul keraguan mengenai bidang kuasa hak atau peruntukan sah mengenainya, maka permohonan bagi mendapatkan persetujuan dansah mengenainya, maka permohonan bagi mendapatkan persetujuan dan kelulusan hendaklah dikemukakan terlebih dahulu kepada KPM. Semuakelulusan hendaklah dikemukakan terlebih dahulu kepada KPM. Semua permohonan hendaklah mengandongi maklumat lengkap mengenaipermohonan hendaklah mengandongi maklumat lengkap mengenai program atau aktiviti yang hendak dijalankan…..program atau aktiviti yang hendak dijalankan….. SP Iktisas Bil.3/1997 MengenaiSP Iktisas Bil.3/1997 Mengenai Program dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan Atau Pungutan WangProgram dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan Atau Pungutan Wang • Majalah SekolahMajalah Sekolah - Perkiraan yang sesuai telah dibuat bagi- Perkiraan yang sesuai telah dibuat bagi penyimpanan akaun dan bahawapenyimpanan akaun dan bahawa hasil daripada jualan majalahhasil daripada jualan majalah sekolahsekolah dan bahan multi media yang melebihi kos pengeluarandan bahan multi media yang melebihi kos pengeluaran akanakan didepositkan dalam akaun sekolahdidepositkan dalam akaun sekolah di bawah kawalan Gurudi bawah kawalan Guru Besar atau PengetuaBesar atau Pengetua ……Akta Pendidikan 1996….Peraturan Pendidikan Mengenai Majalah Sekolah……Akta Pendidikan 1996….Peraturan Pendidikan Mengenai Majalah Sekolah – Para 8(2)(c)…– Para 8(2)(c)…
 8. 8. • Kutipan bagi jualan majalah sekolah hanya boleh didepositkan ke dalamKutipan bagi jualan majalah sekolah hanya boleh didepositkan ke dalam akaun bank yang mana Ketua Guru atau Pengetua mempunyai kawalanakaun bank yang mana Ketua Guru atau Pengetua mempunyai kawalan iaitu dalam akaun berkenaan yang ditubuhkan dalam Kumpulan Wangiaitu dalam akaun berkenaan yang ditubuhkan dalam Kumpulan Wang Sekolah…Sekolah… Kesimpulan Penasihat Undang-undang KPM melalui surat KP(PUU) 10074/02/31(17) bth. 8.5.2009Kesimpulan Penasihat Undang-undang KPM melalui surat KP(PUU) 10074/02/31(17) bth. 8.5.2009 • Persatuan(PIBG) dibenarkan mengutip apa-apa sumbangan yangPersatuan(PIBG) dibenarkan mengutip apa-apa sumbangan yang diputuskan dalam mesyuarat agung tahunan daripada anggotadiputuskan dalam mesyuarat agung tahunan daripada anggota dan keputusan itu hendaklah dimaklumkan kepada Pendaftar..dan keputusan itu hendaklah dimaklumkan kepada Pendaftar.. Akta Pendidikan 1996…Peraturan PIBG…Para 5(4)Akta Pendidikan 1996…Peraturan PIBG…Para 5(4) • ‘‘Tiada seseorang ibubapa atau guru dikehendaki membayar apa-Tiada seseorang ibubapa atau guru dikehendaki membayar apa- apa bayaran sebagai ahli Persatuan’..apa bayaran sebagai ahli Persatuan’.. SP Ikhtisas Bil.11/1989SP Ikhtisas Bil.11/1989 • Maksud Pungutan DermaMaksud Pungutan Derma…… SP Iktisas Bil.7/1983 – Garis Panduan Pungutan DermaSP Iktisas Bil.7/1983 – Garis Panduan Pungutan Derma sebagai segala kegiatan untuk mendapatkan wang atau lain-lain bentuk bukan wang yangsebagai segala kegiatan untuk mendapatkan wang atau lain-lain bentuk bukan wang yang dijalankan di sekolah-sekolah melalui kegiatan-kegiatan termasuk pasar ria, konset,dijalankan di sekolah-sekolah melalui kegiatan-kegiatan termasuk pasar ria, konset, pertunjukan pentas, tayangan filem, pengelolaan walkton, hari bendera, minggu kerjaya, suratpertunjukan pentas, tayangan filem, pengelolaan walkton, hari bendera, minggu kerjaya, surat rayuan kepada ibubapa/penjaga, pertunjukan pancaragam, derma, ‘jumble sale’, mengadakanrayuan kepada ibubapa/penjaga, pertunjukan pancaragam, derma, ‘jumble sale’, mengadakan jualan kueh, alat-alat dan bahan-bahan yang dibuat oleh murid-murid, malam amal, iklan-jualan kueh, alat-alat dan bahan-bahan yang dibuat oleh murid-murid, malam amal, iklan- iklan/tajaan dan lain-lain…..iklan/tajaan dan lain-lain….. Para ..2(ii)Para ..2(ii) • Kebenaran Pihak BerkuasaKebenaran Pihak Berkuasa Kebenaran bertulis hendaklah diperolehi terlebih dahulu daripada PendaftarKebenaran bertulis hendaklah diperolehi terlebih dahulu daripada Pendaftar Sekolah-sekolah/PPN sebelum pungutan derma dijalankanSekolah-sekolah/PPN sebelum pungutan derma dijalankan.... Para 4.1.1Para 4.1.1 Sekiranya aktiviti dan pungutan derma itu dijalankan oleh PIBG, maka kebenaranSekiranya aktiviti dan pungutan derma itu dijalankan oleh PIBG, maka kebenaran bertulis daripada Guru Besar/Pengetua hendaklah terlebih dahulu diperolehi,bertulis daripada Guru Besar/Pengetua hendaklah terlebih dahulu diperolehi, disamping kebenaran PPN dan atau pihak berkuasa laindisamping kebenaran PPN dan atau pihak berkuasa lain….….Para 4.1.2Para 4.1.2
 9. 9. • Yuran makan Asrama(YMA)Yuran makan Asrama(YMA) • RM 3.00 Pendapatan Ibu dan Bapa/Penjaga RM5000 dan ke atasRM 3.00 Pendapatan Ibu dan Bapa/Penjaga RM5000 dan ke atas • RM 1.00 Pendapatan Ibu dan Bapa/Penjaga RM4999.99 dan ke bawahRM 1.00 Pendapatan Ibu dan Bapa/Penjaga RM4999.99 dan ke bawah SP Kew. Bil.8/2010 ..Bilangan hari mengikut BMASP Kew. Bil.8/2010 ..Bilangan hari mengikut BMA • Kelulusan pungutan wang bagi pelaksanaan aktiviti muridKelulusan pungutan wang bagi pelaksanaan aktiviti murid di peringkat daerah mengunakan bantuan Geran Perdi peringkat daerah mengunakan bantuan Geran Per Kapita sahaja telah di turunkan kuasa kepada PegawaiKapita sahaja telah di turunkan kuasa kepada Pegawai Pelajaran Daerah....Pelajaran Daerah.... JPNJ.AKN(40)/400/1/13/7(46)bth.28.4.2011 danJPNJ.AKN(40)/400/1/13/7(46)bth.28.4.2011 dan JPNJ.AKN(40)/400/1/3/7(18) bth.08.12.2010JPNJ.AKN(40)/400/1/3/7(18) bth.08.12.2010 • Wang dari sumber berikut dikreditkan dalam AkaunWang dari sumber berikut dikreditkan dalam Akaun Amanah Majlis Sukan Sekolah-sekolah NegeriAmanah Majlis Sukan Sekolah-sekolah Negeri …bth.06.12.2012…bth.06.12.2012 • Kutipan yuran daripada murid sekolah rendah dan menengah yang berkaitan tujuanKutipan yuran daripada murid sekolah rendah dan menengah yang berkaitan tujuan akaun iniakaun ini • Bantuan kewangan yang diterima daripada Majlis Sukan Sekolah-SekolahBantuan kewangan yang diterima daripada Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia(MSSM)Malaysia(MSSM) • Sumbangan atau derma yang diterima daripada Kerajaan Negeri, murid,orang ramai,Sumbangan atau derma yang diterima daripada Kerajaan Negeri, murid,orang ramai, persatuan, sektor swasta, pertubuhan tempatan atau antarabangsa dan agensi yangpersatuan, sektor swasta, pertubuhan tempatan atau antarabangsa dan agensi yang tidak dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Malaysiatidak dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Malaysia • Terimaan, yuran atau fi yang diperolehi daripada aktiviti-aktiviti yang melibatkan MSSNTerimaan, yuran atau fi yang diperolehi daripada aktiviti-aktiviti yang melibatkan MSSN atau secara usaha sama…….dimana aktiviti dibiayai mengunakan peruntukan ini….atau secara usaha sama…….dimana aktiviti dibiayai mengunakan peruntukan ini….
 10. 10. • Pegawai Pengawal dan Ketua Jabatan,Pegawai Pengawal dan Ketua Jabatan, selain daripadaselain daripada menjalankan penyeliaan biasa urusan pejabat tiap-tiap harimenjalankan penyeliaan biasa urusan pejabat tiap-tiap hari dan pemeriksaan mengejut wang tunai dan barang-barangdan pemeriksaan mengejut wang tunai dan barang-barang berharga yang dinyatakan dalam Arahan Perbendaharaanberharga yang dinyatakan dalam Arahan Perbendaharaan 309, hendaklah dari masa ke semasa menjalankan309, hendaklah dari masa ke semasa menjalankan atauatau melantik pegawai lain untuk menjalankan pemeriksaanmelantik pegawai lain untuk menjalankan pemeriksaan mengejut atas sebahagian atau keseluruhan kewajipanmengejut atas sebahagian atau keseluruhan kewajipan kewangan dan perakaunankewangan dan perakaunan (termasuk perakaunan Aset(termasuk perakaunan Aset Awam) yang dilakukan oleh pegawai-pegawai di bawahAwam) yang dilakukan oleh pegawai-pegawai di bawah kawalannya,kawalannya, bagi maksud mengetahui sama ada prosedurbagi maksud mengetahui sama ada prosedur yang betul difahami dengan sepatutnya dan sentiasayang betul difahami dengan sepatutnya dan sentiasa diikutidiikuti …… AP 308AP 308 • Pegawai Perakaunan tidak boleh membuka apa-Pegawai Perakaunan tidak boleh membuka apa- apa akaun awam atau rasmi dalam mana-manaapa akaun awam atau rasmi dalam mana-mana bank tanpa kuasa bertulis oleh Perbendaharaanbank tanpa kuasa bertulis oleh Perbendaharaan mengenai wang awam Persekutuanmengenai wang awam Persekutuan APK 1957 – Bah.IIAPK 1957 – Bah.II Perkara 5 dan SP Kew. Bil. 3/1999Perkara 5 dan SP Kew. Bil. 3/1999
 11. 11. Kewajipan kewangan dan perakaunanKewajipan kewangan dan perakaunan bagibagi pegawai-pegawai bawahanpegawai-pegawai bawahan yang berkerja di bawah seseorang Pegawai Pengawal mestilahyang berkerja di bawah seseorang Pegawai Pengawal mestilah dinyatakandinyatakan dengan jelasdengan jelas olehnya, dan khususnya setakat mana mereka itu dibenarkan menjalankan bagiolehnya, dan khususnya setakat mana mereka itu dibenarkan menjalankan bagi pihaknya, tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnyapihaknya, tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya mestilahmestilah dinyatakan dengandinyatakan dengan bertulisbertulis.. sekiranya berlaku sesuatu luar aturan, Pegawai Pengawal sepatutnya bolehsekiranya berlaku sesuatu luar aturan, Pegawai Pengawal sepatutnya boleh menentukan dengan mudahnya siapakah yang bertanggungjawab; jika tidak ia sendiri mungkinmenentukan dengan mudahnya siapakah yang bertanggungjawab; jika tidak ia sendiri mungkin kena mengganti apa-apa kehilangan. Boleh jadi dalam sesuatu jabatan yang besar Pegawaikena mengganti apa-apa kehilangan. Boleh jadi dalam sesuatu jabatan yang besar Pegawai Pengawal sendirinya menjalankan sedikit sahaja atau tidak langsung menjalankan kerja-kerjaPengawal sendirinya menjalankan sedikit sahaja atau tidak langsung menjalankan kerja-kerja kewangan sehari-hari tetapi arahan-arahan yang tetap bagi jabatannya atas perkara itu mestilahkewangan sehari-hari tetapi arahan-arahan yang tetap bagi jabatannya atas perkara itu mestilah diluluskan olehnya sendiri dandiluluskan olehnya sendiri dan sama ada arahan-arahan itu memberi kesan atau tidaksama ada arahan-arahan itu memberi kesan atau tidak mestilah sentiasa menjadi tanggungjawabnyamestilah sentiasa menjadi tanggungjawabnya ...... (AP 11) Pegawai Pengawal adalah bertanggungjawab melaksanakanPegawai Pengawal adalah bertanggungjawab melaksanakan kewajipan kewangankewajipan kewangan pejabat masing-masingpejabat masing-masing dengandengan sempurna.sempurna.Tanggungjawab tersebut adalah bagi memungut dengan sewajarnya segala wangTanggungjawab tersebut adalah bagi memungut dengan sewajarnya segala wang awam yang patut diterima oleh atau di bawah arahan mereka,menyimpannya dengan selamatawam yang patut diterima oleh atau di bawah arahan mereka,menyimpannya dengan selamat serta juga bertanggungjawab sekiranya akaun yang dikemukakan oleh mereka atau dibawahserta juga bertanggungjawab sekiranya akaun yang dikemukakan oleh mereka atau dibawah kuasa mereka didapati tidak betul.Sebarangkuasa mereka didapati tidak betul.Sebarang perwakilan kewajipanperwakilan kewajipan ini kepada pegawai lainini kepada pegawai lain hendaklah dibuat dengan arahan bertulis.hendaklah dibuat dengan arahan bertulis. Bagaimanapun seorang pegawai ituBagaimanapun seorang pegawai itu secara amnya tidak terlepas dari tanggungjawabnya sendirisecara amnya tidak terlepas dari tanggungjawabnya sendiri setelahsetelah perwakilan dibuatperwakilan dibuat.......... (AP 53)
 12. 12. KUMPULAN WANG SEKOLAHKUMPULAN WANG SEKOLAH Kumpulan Wang KerajaanKumpulan Wang Kerajaan – Matapelajaran spt. Teras,Wajib/ElektifMatapelajaran spt. Teras,Wajib/Elektif – Bukan Matapelajaran spt. Koko, Pusat SumberBukan Matapelajaran spt. Koko, Pusat Sumber – LPBTLPBT – Pelbagai spt. KWAPM,RMT,SBT(Tusyen),SBT(ModalPelbagai spt. KWAPM,RMT,SBT(Tusyen),SBT(Modal Insan, Pengantarabangsaan, Penyelenggaraan, H.Modal)Insan, Pengantarabangsaan, Penyelenggaraan, H.Modal) Kumpulan Wang SUWAKumpulan Wang SUWA (Sumbangan Wang Awam)(Sumbangan Wang Awam) – Sukan Tahunan, Agama Islam/Moral, PelbagaiSukan Tahunan, Agama Islam/Moral, Pelbagai Kumpulan Wang AsramaKumpulan Wang Asrama – Yuran Makan, Bantuan Makan, LPBTYuran Makan, Bantuan Makan, LPBT SP Kew. Bil.5/2002 : Pengetua/GB diingatkan memaklumkan kpd. KetuaSP Kew. Bil.5/2002 : Pengetua/GB diingatkan memaklumkan kpd. Ketua Bidang/Panetia dlm. JPKA mengenai jumlah PCG yang diterimaBidang/Panetia dlm. JPKA mengenai jumlah PCG yang diterima
 13. 13. JENIS-JENISJENIS-JENIS KAWALANKAWALAN 1.1. Kawalan PengurusanKawalan Pengurusan 2.2. Kawalan TerimaanKawalan Terimaan 3.3. Kawalan PerbelanjaanKawalan Perbelanjaan 4.4. Kawalan Deposit/AmanahKawalan Deposit/Amanah 5.5. Kawalan Aset/InventoriKawalan Aset/Inventori 1515
 14. 14. PENARAFAN SIJIL AUDITPENARAFAN SIJIL AUDIT SIJIL BERSIH/TANPA TEGURANSIJIL BERSIH/TANPA TEGURAN – Sangat BaikSangat Baik – BaikBaik – MemuaskanMemuaskan SIJIL BERTEGURAN/BERSYARATSIJIL BERTEGURAN/BERSYARAT – Kurang MemuaskanKurang Memuaskan – Tidak MemuaskanTidak Memuaskan SIJIL TANPA PENDAPATSIJIL TANPA PENDAPAT
 15. 15. AGIHAN PERUNTUKAN KERAJAANAGIHAN PERUNTUKAN KERAJAAN
 16. 16. KAWALAN PENGURUSANKAWALAN PENGURUSAN Penyata kewangan dikemukakanPenyata kewangan dikemukakan kepada Pejabat Audit Sekolahkepada Pejabat Audit Sekolah sebelum 31 Macsebelum 31 Mac [TPKPKWS 1.1.2(b)][TPKPKWS 1.1.2(b)] Juruaudit Dalaman diwujudkan danJuruaudit Dalaman diwujudkan dan lakukan pemeriksaanlakukan pemeriksaan (TPKPKWS 19.2.3)(TPKPKWS 19.2.3) Jawatankuasa PengurusanJawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA)Kewangan dan Akaun (JPKA) dilantik dan adakan mesyuarat tidakdilantik dan adakan mesyuarat tidak kurang 4 kali setahunkurang 4 kali setahun (TPKPKWS 19.2.4)(TPKPKWS 19.2.4) Pemeriksaan Mengejut dijalankanPemeriksaan Mengejut dijalankan terhadap wang tunai dan setem (2terhadap wang tunai dan setem (2 kali setahun) dan direkodkan dalamkali setahun) dan direkodkan dalam Buku Pemeriksaan MengejutBuku Pemeriksaan Mengejut (TPKPKWS 19.2.5)(TPKPKWS 19.2.5)
 17. 17. KAWALAN PENGURUSANKAWALAN PENGURUSAN Semua rekod kewangan disemak secaraSemua rekod kewangan disemak secara berkalaberkala [AP 80(b),(c)][AP 80(b),(c)] Tiap-tiap hari Buku Tunai, buku Resit Rasmi dan lain-lain buku akaun [AP 80(b)]Tiap-tiap hari Buku Tunai, buku Resit Rasmi dan lain-lain buku akaun [AP 80(b)] Tiap-tiap minggu buku Resit Rasmi yang dikeluarkan daripada stok [AP 80(c)]Tiap-tiap minggu buku Resit Rasmi yang dikeluarkan daripada stok [AP 80(c)] Sebulan sekali Dafar BilSebulan sekali Dafar Bil Dll.Dll. Rekod-rekod perakaunan dan dokumenRekod-rekod perakaunan dan dokumen kewangan diselenggara mengikutkewangan diselenggara mengikut format/garis panduan yang ditetapkanformat/garis panduan yang ditetapkan (SP(SP Bah. Kew. 1/2003 & 9/2004)Bah. Kew. 1/2003 & 9/2004) Jawapan terhadap Pertanyaan/LaporanJawapan terhadap Pertanyaan/Laporan Audit hendaklah dijawab dalam tempohAudit hendaklah dijawab dalam tempoh satu(1) bulan dari tarikh pertanyaan dansatu(1) bulan dari tarikh pertanyaan dan tindakan pembetulan telah diambiltindakan pembetulan telah diambil (TPKPKWS(TPKPKWS 19.2.819.2.8)) Menentukan orang awam(termasuk murid)Menentukan orang awam(termasuk murid) /ibubapa/penjaga diberitahu dengan sepenuhnya/ibubapa/penjaga diberitahu dengan sepenuhnya bahawa mereka hendaklah mendapatkan Resitbahawa mereka hendaklah mendapatkan Resit Rasmi bagi semua wang yang dibayar.Rasmi bagi semua wang yang dibayar. Pemberitahuan hendaklah dipamerkan ditempatPemberitahuan hendaklah dipamerkan ditempat yang mudah dilihat oleh orang awamyang mudah dilihat oleh orang awam AP 61(a)(1) dan (b)AP 61(a)(1) dan (b)
 18. 18. KAWALAN PENGURUSANKAWALAN PENGURUSAN Carta Organisasi sekolah disediakan danCarta Organisasi sekolah disediakan dan dikemaskinidikemaskini (PKPA Bil. 8 Tahun 1991)(PKPA Bil. 8 Tahun 1991) Surat kebenaran, penurunan kuasa danSurat kebenaran, penurunan kuasa dan pengagihan tugas dibuat secara bertulispengagihan tugas dibuat secara bertulis dan teraturdan teratur (TPKPKWS 5.4.2, 7.4.3, 7.8, AP 53)(TPKPKWS 5.4.2, 7.4.3, 7.8, AP 53) Fail Meja dan Manual Prosedur KerjaFail Meja dan Manual Prosedur Kerja disedia dan dikemaskinidisedia dan dikemaskini (PKPA Bil. 8 Tahun 1991)(PKPA Bil. 8 Tahun 1991) Pengurus Sekolah perlu menghadiri kursusPengurus Sekolah perlu menghadiri kursus kewangankewangan (Pek. Perkhidmatan Bil.6/2005)(Pek. Perkhidmatan Bil.6/2005) Pembantu Tadbir(Kew.) perlu menghadiriPembantu Tadbir(Kew.) perlu menghadiri kursus kewangankursus kewangan Jawatan Pembantu Tadbir(Kew.)Jawatan Pembantu Tadbir(Kew.) hendaklah diisihendaklah diisi
 19. 19. KAWALANKAWALAN TERIMAANTERIMAAN Buku Resit diperiksa dan disahkan kandungannyaBuku Resit diperiksa dan disahkan kandungannya sebaik sahaja diterima dari pembekalsebaik sahaja diterima dari pembekal (TPKPKWS 5.4.8)(TPKPKWS 5.4.8) Semua Buku Resit direkodkan dalam Daftar StokSemua Buku Resit direkodkan dalam Daftar Stok Buku ResitBuku Resit (TPKPKWS 5.4.9)(TPKPKWS 5.4.9) Buku Resit hendaklah dikeluarkan dari daftarBuku Resit hendaklah dikeluarkan dari daftar stok mengikut susunan nombor siristok mengikut susunan nombor siri (TPKPKWS 5.4.10)(TPKPKWS 5.4.10) Buku Resit hendaklah disimpan di tempat yangBuku Resit hendaklah disimpan di tempat yang dikunci dengan selamatdikunci dengan selamat (AP 68)(AP 68) Buku Tunai mengikut kumpulan wangBuku Tunai mengikut kumpulan wang diselenggara dengan sempurna, diimbang setiapdiselenggara dengan sempurna, diimbang setiap akhir bulan, disahkan oleh Pengurus dan dikemasakhir bulan, disahkan oleh Pengurus dan dikemas kinikini (TPKPKWS 4.2.1 ,4.3.7 dan 4.3.8)(TPKPKWS 4.2.1 ,4.3.7 dan 4.3.8) Akaun Subsidiari diselenggara bagi sesuatuAkaun Subsidiari diselenggara bagi sesuatu pemberian yang mempunyai maksud tertentupemberian yang mempunyai maksud tertentu (TPKPKWS(TPKPKWS 4.4.1)4.4.1) endend PENYELENGGARAAN REKOD DAN DOKUMEN TERIMAAN:PENYELENGGARAAN REKOD DAN DOKUMEN TERIMAAN:
 20. 20. KAWALAN TERIMAANKAWALAN TERIMAAN Semua jenis pungutan mendapatSemua jenis pungutan mendapat kelulusan Pendaftar Sekolah JPN/KPMkelulusan Pendaftar Sekolah JPN/KPM Sekolah (SP Pentadbiran BPSG 2/92)Sekolah (SP Pentadbiran BPSG 2/92) Senarai edaran pungutan dan yuranSenarai edaran pungutan dan yuran kepada ibubapa adalah selaras dengankepada ibubapa adalah selaras dengan kelulusan Pendaftar Sekolahkelulusan Pendaftar Sekolah Penurunan kuasa pungutan dibuat secaraPenurunan kuasa pungutan dibuat secara bertulisbertulis (TPKPKWS 5.4.2)(TPKPKWS 5.4.2) Resit Rasmi dikeluarkan bagi semuaResit Rasmi dikeluarkan bagi semua terimaan dan diserah kepada merekaterimaan dan diserah kepada mereka yang membuat bayaran semasa urusniagayang membuat bayaran semasa urusniaga (TPKPKWS 5.3.1, AP 60)(TPKPKWS 5.3.1, AP 60) PENGURUSANPENGURUSAN PUNGUTANPUNGUTAN::
 21. 21. KAWALAN TERIMAANKAWALAN TERIMAAN Pengeluaran resit dikendalikan oleh duaPengeluaran resit dikendalikan oleh dua orang pegawai yang diberi kuasa.orang pegawai yang diberi kuasa. Pegawai yang buat pungutan hendaklahPegawai yang buat pungutan hendaklah tandatangani resit dengan berkarbon duatandatangani resit dengan berkarbon dua muka tapi ditulis oleh pegawai lainmuka tapi ditulis oleh pegawai lain (TPKPKWS(TPKPKWS 5.4.5, AP 70)5.4.5, AP 70) Tiada pindaan dibuat pada resit. JikaTiada pindaan dibuat pada resit. Jika berlaku kesilapan menulis hendaklahberlaku kesilapan menulis hendaklah dibatalkan dan ditinggalkan untuk auditandibatalkan dan ditinggalkan untuk auditan (TPKPKWS 5.4.7)(TPKPKWS 5.4.7) Baki helaian resit murid yang tidakBaki helaian resit murid yang tidak digunakan hendaklah dibatalkan. Jikadigunakan hendaklah dibatalkan. Jika baki hendak digunakan pada tahunbaki hendak digunakan pada tahun berikutnya, baki helaian berkenaan perluberikutnya, baki helaian berkenaan perlu direkod semula ke dalam Daftar Stokdirekod semula ke dalam Daftar Stok Buku ResitBuku Resit (TPKPKWS 5.4.12)(TPKPKWS 5.4.12) Resit diperolehi dari Percetakan NasionalResit diperolehi dari Percetakan Nasional BerhadBerhad(TPKPKWS 5.3.3)(TPKPKWS 5.3.3) PENGURUSAN PUNGUTAN:PENGURUSAN PUNGUTAN:
 22. 22. KAWALAN TERIMAANKAWALAN TERIMAAN Guru Kelas/Penyelia Asrama merekodkanGuru Kelas/Penyelia Asrama merekodkan pungutan dalam Borang Kutipan danpungutan dalam Borang Kutipan dan Serahan Guru(lengkap) dan diserahkan keSerahan Guru(lengkap) dan diserahkan ke pejabat bersama buku resit pada haripejabat bersama buku resit pada hari pungutan dibuat atau pada hari esoknyapungutan dibuat atau pada hari esoknya (TPKPKWS 5.3.5)(TPKPKWS 5.3.5) Pungutan tanpa mengira jumlahnya yangPungutan tanpa mengira jumlahnya yang masih ada dalam tangan perlu dimasukanmasih ada dalam tangan perlu dimasukan ke bank pada hari kerja yang akhir bulanke bank pada hari kerja yang akhir bulan berkenaanberkenaan (TPKPKWS 5.3.9)(TPKPKWS 5.3.9) Pungutan melebihi RM500/RM2000Pungutan melebihi RM500/RM2000 dibankkan pada hari pungutan dibuat ataudibankkan pada hari pungutan dibuat atau pada hari esoknyapada hari esoknya (TPKPKWS 5.4.8)(TPKPKWS 5.4.8) Semua pungutan yang tidak dapatSemua pungutan yang tidak dapat dibankkan pada hari pungutan dibuat,dibankkan pada hari pungutan dibuat, disimpan dalam peti besi/tempat yangdisimpan dalam peti besi/tempat yang berkunciberkunci (TPKPKWS 5.4.13)(TPKPKWS 5.4.13) PENGURUSAN PUNGUTANPENGURUSAN PUNGUTAN
 23. 23. KAWALAN TERIMAANKAWALAN TERIMAAN Salinan slip bayar masuk bank yang telahSalinan slip bayar masuk bank yang telah diakui terima oleh bank disemak olehdiakui terima oleh bank disemak oleh Pengurus Sekolah dan difailkan mengikutPengurus Sekolah dan difailkan mengikut jenis kumpulan wangjenis kumpulan wang (TPKPKWS 5.3.11)(TPKPKWS 5.3.11) Semua terimaan/pungutan direkodkanSemua terimaan/pungutan direkodkan dengan betul di Buku Tunai mengikut jenisdengan betul di Buku Tunai mengikut jenis kumpulan wang pada masa urusniagakumpulan wang pada masa urusniaga dilakukandilakukan (TPKPKWS 5.3.7)(TPKPKWS 5.3.7) Tuntutan Bantuan Per Kapita adalahTuntutan Bantuan Per Kapita adalah mematuhi peraturan sedia adamematuhi peraturan sedia ada (berdasarkan bilangan murid) dan(berdasarkan bilangan murid) dan penerimaan bantuan dimaklumkan kepadapenerimaan bantuan dimaklumkan kepada Ketua Bidang/Penitia dlm. Mesyuarat JPKAKetua Bidang/Penitia dlm. Mesyuarat JPKA (SPKew. Bil. 5 Tahun 2002)(SPKew. Bil. 5 Tahun 2002) PENGURUSAN PUNGUTANPENGURUSAN PUNGUTAN
 24. 24. KAWALAN TERIMAANKAWALAN TERIMAAN Senarai Akaun Belum Terima(ABT)Senarai Akaun Belum Terima(ABT) disediakan oleh pihak sekolahdisediakan oleh pihak sekolah [TPKPKWS 11.1.1 (g)][TPKPKWS 11.1.1 (g)] Pihak sekolah telah berusaha untukPihak sekolah telah berusaha untuk mendapatkan ABT(Ada surat susulanmendapatkan ABT(Ada surat susulan oleh pihak sekolah)oleh pihak sekolah) ((TPKPKWS 17.5.1 & 17.5.2)TPKPKWS 17.5.1 & 17.5.2) Permohonan hapuskira dibuat bagi ABTPermohonan hapuskira dibuat bagi ABT yang melebihi tempoh 3 tahunyang melebihi tempoh 3 tahun (TPKPKWS 17.5.3)(TPKPKWS 17.5.3) endend
 25. 25. KAWALAN PERBELANJAANKAWALAN PERBELANJAAN Daftar-daftar berikut diselenggarakan denganDaftar-daftar berikut diselenggarakan dengan lengkap dan kemaskini;lengkap dan kemaskini; • Daftar Stok Pesanan SekolahDaftar Stok Pesanan Sekolah [TPKPKWS 6.4.1 (b)][TPKPKWS 6.4.1 (b)] • Daftar BilDaftar Bil (TPKPKWS 7.5.1)(TPKPKWS 7.5.1) • Daftar Stok Buku CekDaftar Stok Buku Cek (TPKPKWS 7.11.3)(TPKPKWS 7.11.3) • Daftar Cek BatalDaftar Cek Batal [TPKPKWS 7.9.1 (b)][TPKPKWS 7.9.1 (b)] Buku Cek diperiksa dan disahkanBuku Cek diperiksa dan disahkan kandungannya sebaik terima dari pihakkandungannya sebaik terima dari pihak bankbank (TPKPKWS 7.11.1)(TPKPKWS 7.11.1) Buku Cek yang belum/tidak digunakanBuku Cek yang belum/tidak digunakan disimpan dalam peti besi/tempat yangdisimpan dalam peti besi/tempat yang berkunciberkunci (TPKPKWS 7.11.4)(TPKPKWS 7.11.4) PENYELENGGARAAN REKOD DAN DOKUMEN BAYARAN:PENYELENGGARAAN REKOD DAN DOKUMEN BAYARAN:
 26. 26. KAWALAN PERBELANJAANKAWALAN PERBELANJAAN Penyata Penyesuaian Bank disediakanPenyata Penyesuaian Bank disediakan dengan lengkap setiap bulan dalam tempuhdengan lengkap setiap bulan dalam tempuh 7 hari daripada Penyata Bank diterima dan7 hari daripada Penyata Bank diterima dan disahkan oleh Pengurus Sekolahdisahkan oleh Pengurus Sekolah (TPKPKWS 4.6.2)(TPKPKWS 4.6.2) Penyata Penyesuaian Bank difailkanPenyata Penyesuaian Bank difailkan dengan lengkap dan teratur mengikutdengan lengkap dan teratur mengikut kumpulan wangkumpulan wang [TPKPKWS 4.6.3 (d)][TPKPKWS 4.6.3 (d)] PENYELENGGARAAN REKOD DAN DOKUMEN BAYARAN:PENYELENGGARAAN REKOD DAN DOKUMEN BAYARAN:
 27. 27. JPKA PROGRAM TAHUNAN NOTA MINTA PESANAN SEKOLAH/PERJANJIAN PENGURUS SEKOLAH PEMBELIAN TERUS/SEBUT HARGA/TENDER PEMBEKAL
 28. 28. PENGURUSAN PEROLEHANPENGURUSAN PEROLEHAN Semua permohonan pembelian hendaklahSemua permohonan pembelian hendaklah menggunakan borang Nota Mintamenggunakan borang Nota Minta [TPKPKWS 6.2.1 (f)][TPKPKWS 6.2.1 (f)] Borang Pesanan Sekolah diisi denganBorang Pesanan Sekolah diisi dengan lengkaplengkap [TPKPKWS 6.4.1 (b)][TPKPKWS 6.4.1 (b)] Borang Pesanan Sekolah hendaklahBorang Pesanan Sekolah hendaklah digunakan bagi perolehan kecuali Panjardigunakan bagi perolehan kecuali Panjar Wang Runcit, ada perjanjian dan tuntutanWang Runcit, ada perjanjian dan tuntutan kakitangan sekolahkakitangan sekolah [TPKPKWS 6.4.1 (a),AP 173 dan AP 176.1(b)][TPKPKWS 6.4.1 (a),AP 173 dan AP 176.1(b)] Pesanan Sekolah dikeluarkan sebelumPesanan Sekolah dikeluarkan sebelum perolehan dibuatperolehan dibuat [TPKPKWS 6.4.1 (b)][TPKPKWS 6.4.1 (b)] Perolehan melebihi had kebenaran perluPerolehan melebihi had kebenaran perlu mendapat kelulusan daripada KPTJmendapat kelulusan daripada KPTJ (Pembelian Terus)(Pembelian Terus) [TPKPKWS 6.3.1 (C)][TPKPKWS 6.3.1 (C)]
 29. 29. PENGURUSAN PEROLEHANPENGURUSAN PEROLEHAN Perolehan Harta Modal yang melebihi hadPerolehan Harta Modal yang melebihi had kebenaran mendapat kelulusan daripadakebenaran mendapat kelulusan daripada pihak berkenaan (KPTJ) >/ RM10,000 LPBTpihak berkenaan (KPTJ) >/ RM10,000 LPBT [TPKPKWS 6.2.1 (g)(ii)][TPKPKWS 6.2.1 (g)(ii)] Harta ModalHarta Modal SR >/ =RM 5,000.00 setahun/ 30% PCGSR >/ =RM 5,000.00 setahun/ 30% PCG SM >/ =RM10,000.00 setahun/ 30% PCGSM >/ =RM10,000.00 setahun/ 30% PCG Perolehan bekalan dan perkhidmatanPerolehan bekalan dan perkhidmatan melebihi RM50,000 – RM500,000 dibuatmelebihi RM50,000 – RM500,000 dibuat melalui sebuthargamelalui sebutharga TPKPKWS 6.3.1(a)TPKPKWS 6.3.1(a) Perolehan kerja melebihi RM20,000.00 –Perolehan kerja melebihi RM20,000.00 – RM500,000 dibuat melalui Sebut HargaRM500,000 dibuat melalui Sebut Harga TPKPKWSTPKPKWS 6.3.1(b)6.3.1(b) Semua bil yang diterima telah dicop tarikhSemua bil yang diterima telah dicop tarikh penerimaannyapenerimaannya (TPKPKWS 6.5.5)(TPKPKWS 6.5.5) Semua bil dijelaskan dalam tempoh 14 hariSemua bil dijelaskan dalam tempoh 14 hari selepas tarikh bil diterimaselepas tarikh bil diterima (SPP Bil. 7 Tahun 2006/AP 103(a)(SPP Bil. 7 Tahun 2006/AP 103(a)
 30. 30. PENGURUSAN PEMBAYARANPENGURUSAN PEMBAYARAN Pembayaran dibuat dengan menggunakanPembayaran dibuat dengan menggunakan baucar bayaranbaucar bayaran [TPKPKWS 7.2.1 (c)][TPKPKWS 7.2.1 (c)] Baucar bayaran disediakan mengikutBaucar bayaran disediakan mengikut formatformat (TPKPKWS 7.3.3)(TPKPKWS 7.3.3) Baucar bayaran ditandatangani olehBaucar bayaran ditandatangani oleh Pengurus Sekolah/pegawai yang diberiPengurus Sekolah/pegawai yang diberi kuasakuasa (TPKPKWS 7.3.1, 7.4.3 dan 7.4.4)(TPKPKWS 7.3.1, 7.4.3 dan 7.4.4) Pembayaran hendaklah dibuat kepadaPembayaran hendaklah dibuat kepada penerima yang sah. Pastikan bekalanpenerima yang sah. Pastikan bekalan telah dimasukkan ke dalam daftar stoktelah dimasukkan ke dalam daftar stok berkaitan dengan sempurnaberkaitan dengan sempurna [TPKPK 7.2.1(d)][TPKPK 7.2.1(d)] Pembayaran hanya dibuat setelah bekalan,Pembayaran hanya dibuat setelah bekalan, perkhidmatan dan kerja telah dibekalkan atauperkhidmatan dan kerja telah dibekalkan atau dilaksanakan dengan lengkap dan sempurnadilaksanakan dengan lengkap dan sempurna AP 99(e)(1)AP 99(e)(1)
 31. 31. PENGURUSAN PEMBAYARANPENGURUSAN PEMBAYARAN Nama seseorang pegawai kerajaan tidakNama seseorang pegawai kerajaan tidak boleh dicatat sebagai penerima bayaranboleh dicatat sebagai penerima bayaran pada baucar kecuali berkenaan denganpada baucar kecuali berkenaan dengan gaji, pendahuluan dan pinjaman ataugaji, pendahuluan dan pinjaman atau tuntutan persendiriantuntutan persendirian [AP 99(b)][AP 99(b)] Baucar Bayaran dan semua dokumenBaucar Bayaran dan semua dokumen sokongan dicop “SUDAH/TELAH BAYAR”sokongan dicop “SUDAH/TELAH BAYAR” (TPKPKWS 7.4.9)(TPKPKWS 7.4.9) Cek-cek yang telah tamat tempoh sahCek-cek yang telah tamat tempoh sah laku (3 bulan) dibatal dan direkodkanlaku (3 bulan) dibatal dan direkodkan dalam Daftar Cek Bataldalam Daftar Cek Batal (TPKPKWS 7.9.1)(TPKPKWS 7.9.1) Perbelanjaan diperakaunkan mengikutPerbelanjaan diperakaunkan mengikut peruntukan yang betul di Buku Tunaiperuntukan yang betul di Buku Tunai [TPKPKWS 7.2.1(a) dan 7.4.8][TPKPKWS 7.2.1(a) dan 7.4.8] Pembayaran adalah betul dan tiada kesPembayaran adalah betul dan tiada kes terlebih bayar , jika ada tuntut bayaranterlebih bayar , jika ada tuntut bayaran
 32. 32. PENGURUSAN PEMBAYARANPENGURUSAN PEMBAYARAN Pembayaran dibuat dengan menggunakan cekPembayaran dibuat dengan menggunakan cek berpalangberpalang (TPKPKWS 7.7.1 dan SP Bah.Kew Bil.3/1999 – kuasa tandatangani cek bayaran)(TPKPKWS 7.7.1 dan SP Bah.Kew Bil.3/1999 – kuasa tandatangani cek bayaran) Cek-cek dicop tempoh laku 3 bulan dariCek-cek dicop tempoh laku 3 bulan dari tarikh dikeluarkantarikh dikeluarkan (TPKPKWS 7.7.3)(TPKPKWS 7.7.3) Semua pembayaran perlu mendapatSemua pembayaran perlu mendapat kelulusan Penguruskelulusan Pengurus [TPKPKWS 7.3.3(a)][TPKPKWS 7.3.3(a)] Kumpulan Wang Terkumpul tidak defisitKumpulan Wang Terkumpul tidak defisit [TPKPKWS 6.2.1(a)][TPKPKWS 6.2.1(a)] Baki wang di bank tidak difisitBaki wang di bank tidak difisit Baki Kumpulan Wang Terkumpul tidakBaki Kumpulan Wang Terkumpul tidak melebihi 5% PCG semasamelebihi 5% PCG semasa
 33. 33. AKAUN BELUM BAYAR (ABB)AKAUN BELUM BAYAR (ABB) • Semua bil yang belum dijelaskan padaSemua bil yang belum dijelaskan pada akhir tahun kewangan diambilkira sebagaiakhir tahun kewangan diambilkira sebagai ABBABB [TPKPKWS 7.5.1 (b)][TPKPKWS 7.5.1 (b)] • Pihak sekolah menyelenggaraPihak sekolah menyelenggara senarai/daftar ABB. Nyatakan jumlah (RM)senarai/daftar ABB. Nyatakan jumlah (RM) mengikut jenis ABBmengikut jenis ABB i.i. Bil belum jelasBil belum jelas ii.ii. BiasiswaBiasiswa iii.iii. Bayaran kepada pihak ketigaBayaran kepada pihak ketiga iv.iv. Lain (Cek Batal, Kementerian/JPN)Lain (Cek Batal, Kementerian/JPN) • Pelarasan ABB yang melebihi tiga (3) tahunPelarasan ABB yang melebihi tiga (3) tahun mendapat kelulusan Bahagian Kewangan,mendapat kelulusan Bahagian Kewangan, KPMKPM [TPKPKWS 16.5.1][TPKPKWS 16.5.1] • Bil-bil yang tidak diisytihar sebagaiBil-bil yang tidak diisytihar sebagai ABB, dibayar dalam tahun semasa perluABB, dibayar dalam tahun semasa perlu
 34. 34. PANJAR WANG RUNCIT (PWR)PANJAR WANG RUNCIT (PWR) Dana Pusingan PWR mengikut had yangDana Pusingan PWR mengikut had yang diluluskandiluluskan (TPKPKWS 8.2.3)(TPKPKWS 8.2.3) Pembayaran daripada PWR disokongPembayaran daripada PWR disokong dengan baucar kecil dan dokumendengan baucar kecil dan dokumen sokongan yang asalsokongan yang asal [PKPKWS 8.3.3 (b) dan (c)][PKPKWS 8.3.3 (b) dan (c)] Perbelanjaan melalui PWR mendapatPerbelanjaan melalui PWR mendapat kelulusan daripada Penguruskelulusan daripada Pengurus Sekolah/pegawai yang diberi kuasaSekolah/pegawai yang diberi kuasa [TPKPKWS 8.3.3 (b)][TPKPKWS 8.3.3 (b)] Rekupmen Panjar Wang Runcit dibuat padaRekupmen Panjar Wang Runcit dibuat pada akhir tahun supaya baki akhir samaakhir tahun supaya baki akhir sama dengan Dana Pusingandengan Dana Pusingan (TPKPKWS 8.4)(TPKPKWS 8.4) endend
 35. 35. KAWALAN ASETKAWALAN ASET Jawatankuasa Pengurusan AsetJawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan(JPAK) ditubuhkan (Kerajaan(JPAK) ditubuhkan (PP 5/2007PP 5/2007 Tatacara Pengurusan Aset, PP 5/2009 Tatacara Pengurusan Stor )Tatacara Pengurusan Aset, PP 5/2009 Tatacara Pengurusan Stor ) Pegawai Penerima Aset adalah pegawaiPegawai Penerima Aset adalah pegawai yg.diberi tanggungjawab menerimayg.diberi tanggungjawab menerima barang-barangbarang-barang (TPSK para 37)(TPSK para 37) Setiap Aset yang diterima telah diperiksaSetiap Aset yang diterima telah diperiksa dan disahkandan disahkan [TPKPKWS 10.4.1 (b)(c)][TPKPKWS 10.4.1 (b)(c)] Daftar Harta Modal (KEW.PA-2) danDaftar Harta Modal (KEW.PA-2) dan Inventori (KEW.PA-3) diselenggarakanInventori (KEW.PA-3) diselenggarakan dengan lengkap dan kemaskinidengan lengkap dan kemaskini Senarai Daftar Harta Modal (KEW.PA-4)Senarai Daftar Harta Modal (KEW.PA-4) dan Inventori (KEW.PA-5) diselenggarakandan Inventori (KEW.PA-5) diselenggarakan dengan lengkap, teratur dan kemaskinidengan lengkap, teratur dan kemaskini
 36. 36. KAWALAN ASETKAWALAN ASET Aset yang diperolehi didaftarkan dalamAset yang diperolehi didaftarkan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh pengesahantempoh 2 minggu dari tarikh pengesahan penerimaanpenerimaan • Aset yang diperolehi daripada sumbanganAset yang diperolehi daripada sumbangan hendaklah mendapat kelulusan daripadahendaklah mendapat kelulusan daripada KPTJ/ Bahagian Perolehan danKPTJ/ Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset, KPMPengurusan Aset, KPM • Nombor siri pendaftaran dicatat padaNombor siri pendaftaran dicatat pada asetaset • Aset mempunyai tanda pengenalan “HAKAset mempunyai tanda pengenalan “HAK KERAJAAN MALAYSIA”KERAJAAN MALAYSIA”
 37. 37. KAWALAN ASETKAWALAN ASET • Baki fizikal stok bekalan pejabat samaBaki fizikal stok bekalan pejabat sama dengan kad Kawalan Stok dan Kad Petakdengan kad Kawalan Stok dan Kad Petak • Ruang/Tempat simpanan stok mencukupi,Ruang/Tempat simpanan stok mencukupi, selamat dan sesuaiselamat dan sesuai • Pemeriksaan fizikal dijalankan terhadapPemeriksaan fizikal dijalankan terhadap Harta Modal dan Inventori sekurang-Harta Modal dan Inventori sekurang- kurangnya 1 kali setahunkurangnya 1 kali setahun • Aset yang usang dilupuskan mengikutAset yang usang dilupuskan mengikut kaedah yang ditetapkankaedah yang ditetapkan
 38. 38. KAWALAN ASETKAWALAN ASET • Pelupusan direkodkan dalam Daftar HartaPelupusan direkodkan dalam Daftar Harta Modal dan InventoriModal dan Inventori • Sijil Pelupusan disediakan danSijil Pelupusan disediakan dan dikemukakan kepada KPTJdikemukakan kepada KPTJ • Laporan Pemeriksaan Aset Alih disediaLaporan Pemeriksaan Aset Alih disedia dan dikemukakan kepada KPTJdan dikemukakan kepada KPTJ endend
 39. 39. TAMATTAMAT

×