Your SlideShare is downloading. ×
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

12,466

Published on

55

55

Published in: Education
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
12,466
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง โรงเรียนวัดเจดีย์ โล่รางวัลโรงเรียนส่ง เสริมสุขภาพระดับทอง ด้วยความตระหนักอย่างยิ่งถึงความสำาคัญของการสร้างเสริมสุขภาพกายใจ ที่ดีให้กับบุคลากรและผู้เรียน จะได้มีเรี่ยวแรงที่จะทำาหน้าที่และ สิ่งดีๆ ให้ กับตนเองและเพื่อนร่วมโลก ในปีการศึกษา 2547 นี้โงเรียนวัดเจดีย์ของเรา ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง และสิ่งที่พวกเรา ทำาเพื่อเสริมสร้างภาวะที่เป็นสุขให้กับบุคลากรและผู้เรียนของเรานั้น ก็เริ่ม ตั้งแต่... ระดับนโยบาย-โครงสร้าง • กำาหนดในวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2546 - 2548 ว่า "จะวางรากฐานให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิต ที่ดี" • ปีการศึกษา 2546 เป็น "ปีแห่งสุขภาพกายใจดี มีนิสัยรักการอ่าน" • ปีการศึกษา 2547 มีคำาขวัญว่า "สะอาดทุกที่ มีระเบียบวินัยใส่ใจ สิ่งแวดล้อม" • ปีการศึกษา ٢٥٥٠-٢٥٤٨ รับโล่เกียติยศโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทองและรักษาสภาพระดับทอง • ปีการศึกษา٢٥٥١ ได้ระดับเงิน • เพิ่มงานส่งเสริมความปลอดภัย และงานสวนหย่อม พฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
  • 2. ระดับปฏิบัติ ออกกำาลังกาย - ฝึกจิตใจ • ชมรมต่างๆ ของนักเรียนจัดกิจกรรมพัฒนากายใจให้กระฉับกระเฉง กันเป็นประจำา ดังนี้ o ชมรมกีฬา จัดให้มีการเล่นกีฬาประเภทต่างๆวันพุธ เวลา 15.40 - 16.00 น. ชมรมขยับกาย สบายชีวี เต้นแอโรบิค ทุกวันพุธ - ศุกร์ เวลา٨.٣٠-١٠..٠٨ น. ครูในโรงเรียนร่วมกันแต่งกายชุดขาวในวันพระ อรุณแห่งชีวิต ครูนักเรียน และชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาฟังธรรมปฏิบัติธรรมด้วยการ นั่งสมาธิ ที่วัดเจดีย์ • โรงเรียนวัดเจดีย์ร่วมงานจัดหมัรบแห่ขบวนร่วมประกวดแข่งขันกีฬา- กรีฑาอำาเภอลานสกาปรากฏว่าอบต.ลานสกาได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ١ ของอำาเภอลานสกาซึ่งเป็นที่ปลื้มปิติและยกย่องชมเชยทั่ว กัน • โรงเรียนวัดเจดีย์ได้ร่วมแข่งขันกีฬา –กรีฑา อบต.ลานสกาและได้ ชนะเลิศอันดับ ١ และร่วมแข่งขันกีฬาอำาเภอลานสกาประสบผล สำาเร็จเป็นที่น่าพอใจ • ให้บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ อ่อนโยน และปลอดภัย • จัดพื้นที่บริเวณโรงเรียนให้มีความเป็นธรรมชาติ สวยงาม เพื่อเพิ่ม สุนทรียภาพในจิตใจ และให้ต้นไม้ช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ • จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้อ่อนโยน และมีความเป็นธรรมชาติ ผสานอยู่ • ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง อาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัย และ จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ จัดไว้ในการเรียนการสอน
  • 3. • จัดการสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ที่ช่วยเสริมสร้างสุขนิสัย และ พลานามัย พร้อมทำาการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์ มาตรฐานของกรมพลศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน • จัดสอนวิชาเกษตรซึ่งเน้นการปฏิบัติจริง ในพื้นที่จริง คือ ห้องเรียนใน โรงปุ๋ย หมักเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สัมผัสธรรมชาติ เพื่อกล่อมเกลา จิตใจให้อ่อนโยน พร้อมฝึกทักษะทางการเกษตรแบบธรรมชาติ • การปลูกไม้ดอกไม้ประดับใส่ปุ๋ยคอก ในชัวโมงโฮมรูม และชั่วโมง ่ พละ ครูประจำาชั้นตรวจสุขภาพนักเรียนตามวันทั้งสัปดาห์ และสอด แทรกฝึกฝนให้กับศิษย์ของตนตามที่เห็นเหมาะสม ป้อนความรู้และรณรงค์เรื่องสุขภาพ • จัดการบรรยายเรื่องสุขภาพให้กับบุคลากร นักเรียน และผู้ที่รัก สุขภาพทุกคน เช่น จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "สุขภาพดีไม่มีขาย อยาก ได้ต้องทำาเอง" โดยพูดถึงโรคไข้ปวดข้อยุงลาย(ชิกุนคุนยาและโรค ไข้หวัดใหญ่สายพัน์ใหม่ ٢٠٠٩ งานนี้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายได้รับ ข้อคิดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับดูแลสุขภาพทั้งในภาพรวม พร้อมดูการ สาธิตการปราบลูกนำ้ายุงลายไข้เลือดออกใช้ทรายอะเบท ปล่อยปลา หางนกยูงและการเทนำ้าทิ้งจากแหล่งเพาะพันธุ์ลูกนำ้ายุงลาย หัวหน้าสาธารณสุขอำาเภอ (วิทยากร) คุณสดชื่น กองผล (วิทยากร) ผู้บริหารและคุณครูนักเรียนและบุคลากรทุกฝ่ายเข้าฟังการ บรรยายกันคับคั่ง
  • 4. สาธิตการทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารกลางวันจากภาชนะและมือของแม่ ครัว • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเรื่องสุขภาพ เช่น วิธีดูแลตัวเองให้ ปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆ การสร้างแรงจูงใจให้ตนเองในการออก กำาลังกาย ข่าวสารเกี่ยวกับพิษภัยของอาหารต่างๆ วิธีกำาจัดยุงลาย เป็นต้น • ขอความร่วมมือจากบุคลากรในการไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน จัดอาหาร-การกินที่ดี o เด็กๆ และผู้ใหญ่ทุกคนในโรงเรียนชุมชนท้องถิ่น มีโอกาสได้ ดื่มนำ้าที่สะอาดจากเครื่องกรองนำ้าของหมู่บ้านที่โรงอาหาร โรงเรียนวัดเจดีย์ o ยังมีการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและสมุนไพร เพื่อความ สวยงามและการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยีด้วยการปฏิบัติจริงหน้าห้องเรียนเพื่อความ สวยงาม • จัดทำามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการ ตาม หลักการสุขาภิบาลอาหาร มีบริการสุขภาพในโรงเรียน • บริการตรวจสุขภาพทั่วไป โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้กับนักเรียนทุก คน • บริการตรวจ-รักษาสุขภาพฟัน โดยคุณหมอ (ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูงจากโรงพยาบาลลานสกาและอนามัยพรุกำา) ให้
  • 5. กับนักเรียนและบุคลากร ทุกคน • ประสานงานกับสาธารณสุขอนามัยพรุกำา ตำาบลลานสกา เพื่อให้ วัคซีนที่จำาเป็นกับนักเรียนทุกคน • ประสานงานกับโรงพยาบาลลานสกา เพื่อจัดหน่วยเคลื่อนที่มาให้ บริการที่โรงเรียน ในการตรวจสุขภาพและจ่ายยาให้กับบุคลากรของ โรงเรียน ตรวจสุขภาพฟัน ฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำาปี ตรวจสุขภาพเด็กประจำาปี
  • 6. นโยบายส่งเสริมสุขภาพของทุกคนในโรงเรียน และชุมชน ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม พร้อมแก้ไขปัญหา พัฒนาสุขภาพตามสุขบัญญัติ จัดให้มีการคุ้มครองผู้บริโภค หยุดโรคด้วยการออกกำาลัง ระวังพฤติกรรมเสี่ยง และดูแลสุขภาพจิต คิดวิธีสอนให้เด็กสนุก สุขภาพต้องดีทั้งครูและคนงาน สานสัมพันธ์กับชุมชน (ในการพัฒนาสุขภาพของทุกคน) สุขบัญญัติ 10 ประการ กายสะอาด ฟันแข็งแรง ล้างมือ กินอาหารที่เป็นประโยชน์ งดของอันตราย ครอบครัวอบอุ่น ไม่ประมาท ออกกำาลังกาย
  • 7. จิตใจแจ่มใส บำาเพ็ญประโยชน์

×