หน่วยที่1รู้จักไฟล์ภาพและเสียง

1,158 views
1,063 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,158
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หน่วยที่1รู้จักไฟล์ภาพและเสียง

  1. 1. หนวยการเรียนรูที่ 1 รูจักรูปแบบไฟลภาพ เสียงและวีดีโอ การเลือกใชรูปแบบไฟลภาพ เสียงและวิดีโอที่ไมเหมาะสมกับลักษณะงาน โดยไมรูจักความแตกตาง ของงานแตละชนิดนั้น สงผลใหไดงานที่มีลักษณะไมสมบูรณและมีไฟลใหญเกินความจําเปน มีผลตอการใช ทรัพยากรเชน ปญหาเครื่องรับไมได โปรแกรมไมรูจักไฟล ทําใหงานไมประสบความสําเร็จ 1. รูปแบบไฟลภาพ 1.1 BMP (Bitmap) ไฟลภาพประเภทที่เก็บจุดของภาพแบบจุดตอจุดตรงๆ เรียกวา ไฟลแบบ บิตแมพ( Bitmap ) ไฟลประเภทนี้จะมีขนาดใหญแตสามารถ เก็บรายละเอียดของภาพไดอยางสมบูรณ แตเนื่องจากการเก็บแบบ Bitmap ใชเนื้อที่ในการเก็บจํานวนมาก จึงไดมีการคิดคนวิธีการเก็บ ภาพใหมีขนาดเล็กลงโดยยังคงสามารถเก็บภาพไดเชนเดิม ขึ้นมา หลายวิธีการ เชน JPEG และ GIF 1.2 JPEG ( Joint Graphics Expert Group ) เปนการเก็บไฟลภาพแบบที่บีบอัด สามารถทําภาพ ใหมีขนาด ของไฟลภาพเล็กกวาแบบ Bitmap หลายสิบเทา แตเหมาะจะใชกับ ภาพที่ถายจากธรรมชาติเทานั้น ไมเหมาะกับการเก็บภาพเหมือนจริง เชน ภาพการตูน เปนตน 1.3 GIF ( Graphics Interchange Format ) เปนวิธีการเก็บไฟลภาพแบบบีบอัดคลายกับ JPEG โดยทั่วไป แลวไมสามารถเก็บภาพที่ถายจากธรรมชาติไดมีขนาดเล็กเทากับ แบบ JPEG แตสามารถเก็บภาพที่ไมใชภาพถายจากธรรมชาติเชน ภาพการตูน ไดเปนอยางดี นากจากนี้ GIF ยังสามารถเก็บภาพไว ไดหลายๆภาพ ในไฟลเดียว จึงถูกนําไปใชสรางภาพเคลื่อนไหวงายๆ เชน ในอินเตอรเน็ต 1.4 TIFF ( Tagged Image File Format ) คือการเก็บไฟลภาพในลักษณะเดียวกับไฟลแบบ BMP แตในไฟลมี Tagged File ซึ่งเปนสัญลักษณที่ชวย โปรแกรมควบคุมการแสดงภาพ เชน การแสดงหรือไมแสดงภาพบางสวนได ภาพที่เก็บไวในลักษณะของ TIFF จึงมีความพิเศษกวาการเก็บแบบอื่นที่กลาวมา นอกจากนี้ยังมีไฟลภาพแบบตางๆ อีกหลายแบบ โดยแตละแบบ จะมีจุดเดนแตกตางกันไป มักนิยมใชในงานกราฟกการพิมพ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  2. 2. หนา 2 2. รูปแบบของไฟลวิดีโอ Video file format เปนรูปแบบที่ใชบันทึกภาพ และเสียงที่สามารถทํางานกับคอมพิวเตอรไดเลย มี หลายรูปแบบไดแก 2.1 .AVI (Audio / Video Interleave) เปนฟอรแมตที่พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟต เรียกวา Video for Windows มีนามสกุลเปน .avi ปจจุบันมีโปรแกรมแสดงผลติดตั้งมาพรอมกับชุด Microsoft Windows คือ Windows Media Player เปน รูปแบบของไฟลมัลติมีเดียบน Windows สําหรับเสียงและภาพเคลื่อนไหวที่ใชคุณสมบัติของ RIFF (Resource Interchange File Format) ของ Windows เปนไฟลวิดีโอที่มีความละเอียดสูง เหมาะสมกับการนํามาใชในงาน ตัดตอวิดีโอ แตไมนิยมนํามาใชในสื่อดิจิตอลอื่น ๆ เพราะไฟลมีขนาดใหญมาก 2.2 MPEG - Moving Pictures Experts Group รูปแบบของไฟลที่มีการบีบอัดไฟล เพื่อใหมีขนาดเล็กลง โดยใชเทคนิคการบีบขอมูลแบบ Inter Frame หมายถึง การนําความแตกตางของขอมูลในแตละภาพมาบีบ และเก็บ โดยสามารถบีบขอมูลไดถึง 200 : 1 หรือ เหลือขอมูลเพียง 100 kb/sec โดยคุณภาพยังดีอยู มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดย MPEG-1 มีนามสกุล คือ .mpg ไฟล MPEG เปนไฟลมาตรฐานในการบีบอัดไฟลวิดีโอ ซึ่งเปนรูปแบบของวิดีโอที่มีคุณภาพสูงและนิยม นํามาใชกับงานวิดีโอหลายประเภท ไฟล MPEG ยังสามารถแบงออกตามคุณสมบัติตางๆ ไดดังนี้ MPEG-1 เปนรูปแบบไฟลที่เขารหัสดวยการบีบอัดไฟลใหมีขนาดเล็ก เพื่อสรางไฟลวิดีโอในรูปแบบ VCD ซึ่ง จะมีขนาดสูงสุดอยูที่ 352 X 288 และมีการบีบอัดที่สูง มีคาบิตเรทอยูที่ 1.5 Mb/s 2 ชองสัญญาณเสียง MPEG-2 เปนรูปแบบการเขารหัสไฟลที่สรางมาเพื่อภาพยนตรโดยเฉพาะ โดยจะสรางเปน SVCD หรือ DVD ซึ่งจะมีขนาดสูงสุดอยูที่ 1920X1080 ซึ่งอัตราการบีบอัดจะนอยกวารูปแบบ MPEG-1 ไฟลที่ไดจึงมีขนาดใหญ กวาและมีคุณภาพที่ดีกวา ซึ่งรูปแบบ MPEG-2 สามารถที่จะบีบอัดขอมูลตามที่ตองการเองได MPEG-4 เปนรูปแบบการเขารหัสไฟลที่ดีกวา MPEG-1 และ MPEG-2 เปนไฟลวิดีโอบีบอัดที่มีคุณภาพสูง ซึ่งมีขนาดสูงสุดอยูที่ 720X576 รองรับสื่อวิดีโอดิจิตอลในปจจุบัน เชน Mobile Phone, PSP, PDA และ iPod 2.3 .DAT เปนระบบของไฟลภาพยนตรหรือไฟลคาราโอเกะจากแผน VCD ที่อยูในรูปแบบไฟล MPEG-1 สามารถ เปดเลนดวยโปรแกรมดูหนัง เชน Power DVD หรือ โปรแกรม Windows Media Player มีการเขารหัสบีบอัด ไฟลคลายกับไฟล MPEG สามารถเลนไดบนเครื่องเลน VCD หรือ DVD ทั่วไป 2.4 .WMV (Windows Media Video) เปนไฟลวิดีโอของบริษัทไมโครซอฟท สรางขึ้นมาจากโปรแกรม Windows Movie Maker เปนไฟลที่ ไดรับความนิยมในปจจุบันจากสื่ออินเทอรเน็ต มีจุดประสงคที่สรางขึ้นมาเพื่อการชมวิดีโอแบบ Movie on Demand ดวยคุณภาพที่ดีและมีขนาดไฟลที่เล็ก สามารถที่จะ Upload ขึ้นเว็บไซตไดงายและสะดวกรวดเร็ว 2.5 Quick Time เปนฟอรแมตที่พัฒนาโดยบริษัท Apple ซึ่งมีความนิยมสูงในเครื่องตระกูล Macintosh สามารถใชไดกับ เครื่องที่ใชระบบ Windows แตจําเปนตองติดตั้งโปรแกรม QuickTime กอน นิยมใชนําเสนอขอมูลไฟลผาน PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  3. 3. หนา 3 อินเทอรเน็ต มีนามสกุลเปน .mov หรือ qt 2.6 Real Player เปนรูปแบบของแฟมที่พัฒนาโดยบริษัท เรียลเน็ตเวิรก (Real Network) รูปแบบแฟมชนิดนี้มีสวนขยาย เปน rm ra และ ram โปรแกรมใชในการอานขอมูลของแฟมประเภทนี้ไดแก เรียล เพลเยอร เรียลเพลเยอร จีทู (Real Player G2 ) และ เรียลวัน เพลเยอร (Real One Player) 2.7 .VOB (Voice of Barbados) เปนไฟลของ ซึ่งใชการเขารหัสหรือการบีบอัดในรูปแบบ ซึ่งมีคุณภาพสูงทั้งระบบภาพและเสียง สามารถ เลนไดจากเครื่องเลน DVD หรือไดรว DVD ในเครื่องคอมพิวเตอร 2.8 Flash Video (.FLV) เปนไฟลวิดีโอในรูปแบบของ Flash ซึ่งมีขอดีคือ สามารถนํามาใชงานรวมกับ Component ของ Flash รวมทั้งไฟลที่บีบอัดแลวมีขนาดเล็กแตยังคงรายละเอียดของไฟลตนฉบับไดเปนอยางดี แตมีขอเสียคือไฟลวิดีโอที่ ทําการบีบอัดแลวจะไมมีเสียง อันนี้ก็ขึ้นอยูกับการนําไฟลไปประยุกตใชงานของแตละคนนะครับ 2.9. มาตรฐานของวิดีโอแบบตาง ๆ มาตรฐานของวิดีโอมีอยูดวยกัน 3 รูปแบบ คือ VCD , SVCD และ DVD ซึ่งคุณภาพของวิดีโอก็มีความ แตกตางกันไปตามแตละประเภท โดยแตละรูปแบบก็มีคุณสมบัติดังนี้ VCD ( Video Compact Disc ) VCD เปนรูปแบบของวิดีโอที่ไดรับความนิยมกันโดยทั่วไปประกอบดวยภาพและเสียงแบบ ดิจิตอล ความจุของแผน VCDโดยปกติจะอยูที่ 74/80 นาทีหรือประมาณ 650/700 เมกกะไบต โดย ไดรับการเขารหัสมาจากเทคโนโลยีของ MPEG – 1 มีความละเอียดของภาพอยูที่ 352 x 288 พิกเซลใน ระบบ PAL และ 352 x 240 พิกเซลในระบบ NTSC คุณภาพของวิดีโอใกลเคียงกับเทป VHS ซึ่งสามารถ เลนไดกับเครื่องเลนวีซีดีโดยทั่วไปหรือจากไดรฟซีดีรอมของเครื่องคอมพิวเตอร และแผนซีดีที่ใช เขียน VCD ไดก็จะมีอยู 2 แบบคือแผน CD-R ซึ่งเปนชนิดที่เขียนขอมูลไดครั้งเดียว และแผน CD-RW ที่ สามารถเขียนและลบเพื่อเขียนขอมูลลงไปใหมได แตแผน CD-RW มักจะอานไมไดจากเครื่อง เลน VCD หลายๆ รุน SVCD ( Super Video Compact Disc ) SVCD เปนรูปแบบของวิดีโอที่คลายกับ VCD แตจะใหคุณภาพของวิดีโอทั้งในดานภาพและเสียงที่ ดีกวา โดยเขารหัสมาจากเทคโนโลยีของ MPEG – 2 จะมีความละเอียดของภาพอยูที่ 482 x 576 พิกเซลใน ระบบ PAL และ 480 x 480 พิกเซลในระบบ NTSC ซึ่งแผนประเภทนี้ยังมีเครื่องเลน VCD หลาย ๆ รุน ที่อานไมได โดยจําเปนตองอานจากเครื่องเลน DVD หรือ VCD บางรุนที่สนับสนุนหรือเลนจาก CD – ROM จากเครื่องคอมพิวเตอรเทานั้น DVD ( Digital Versatile Disc ) DVD เปนรูปแบบการเก็บขอมูลแบบใหมที่ใหคุณภาพของวิดีโอสูงทั้งดานภาพและเสียงซึ่งมากกวา รูปแบบของ VCD หลายเทาตัว โดยใหความละเอียดของภาพอยูที่ 720 x 480 พิกเซลใน PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  4. 4. หนา 4 ระบบ PAL และ 720 x 576 พิกเซลในระบบ NTSC โดยมาตรฐานของแผน DVD ก็มีหลาย ประเภท เชน DVD + R/RW , DVD – R/RW , DVD + RDL และ DVD + RAM ซึ่งความจุของ แผน DVD ก็มีใหเลือกใชตามชนิดของแผน โดยมีตั้งแต 4.7 กิกะไบตไปจนถึง 17 กิกะไบต ทําให สามารถบันทึกภาพยนตรทั้งเรื่องไดอยางสบาย ซึ่งคาดการณกันวาสื่อประเภท DVD คงจะเขามา แทนที่ VCD ไดในไมชา 3. รูปแบบของไฟลเสียงชนิดตาง ๆ ไฟลดนตรีที่ใชกับคอมพิวเตอรมีอยูดวยกันหลายประเภท ซึ่งแตละประเภทเหมาะกับงานที่ตางกัน ไฟลรูปแบบ หลักๆที่ใชกับพีซี ไดแก Wave, CD Audio, MP3, WMA, RA ซึ่งทั้งหมดนี้ขอเรียกรวมกันวาเปนไฟลรูปแบบ คลื่นเสียง (waveform) สวนไฟลดนตรีอีกประเภทหนึ่งก็คือไฟล MIDI เรามาดูรายละเอียดของไฟลดนตรีแตละ ประเภทกันวามีลักษณะอยางไร 3.1 Wave ไฟล Wave (เวฟ) ที่มีนามสกุล .wav เปนไฟลขอมูลคลื่นเสียงที่บันทึกจากเสียงอนาล็อกเปนรูปแบบดิจิตอล เก็บ เอาไวในระบบคอมพิวเตอร คลายกับการบันทึกเทปแตเปนการบันทึกไวในดิสกของคอมพิวเตอรแทน Wave เปนรูปแบบไพลพื้นฐานของระบบพีซี มีขนาดไฟลใหญ สามารถกําหนดคุณภาพเสียงไดหลากหลาย เชน เสียงโม โนหรือสเตอริโอ มีระดับความละเอียดนอยมาก 3.2 CD Audio เปนแทร็กเสียงดิจิตอลที่รูปแบบเหมือนกับไฟล Wave บรรจุไวในแผนซีดีเพลงดวยรูปแบบพิเศษเฉพาะ ถาใส แผนซีดีเพลงเขาไปในไดรฟซีดีรอมแลวเปด My Computer คุณจะเห็นชื่อไฟลในแผนซีดีมีนามสกุลเปน . cda เชนไฟล trac1.cda ซึ่งมันไมใชไฟลขอมูลคอมพิวเตอรอยาง Wave หรือ MP3 คุณจึงไมสามารถกอบปแทร็ก CD Audio เก็บไวในฮารดิสกได 3.3 MP3 MP3 (นามสกุล .mp3) เปนไฟลเสียงที่มีพื้นฐานจากไฟล Wave แตมีขนาดเล็กกวาประมาณ 8-10 เทา เนื่องจากขอมูลในไฟลถูกบับอัดใหเล็กลงแตยังคงคุณภาพไวใกลเคียงตนฉบับ ไฟล MP3 ไดรับความนิยมมาก สําหรับการบันทึกเพลง ไฟลประเภทนี้ความยาว 4 นาที มีขนาดประมาณ 5MB สามารถกอบปเก็บไวในฮารด ดิสกไดเหมือนไฟลขอมูลขอมูลปกติทั่วไป แตการสรางและการแกไขไฟลคอนขางซับซอน กอนที่จะสรางไฟล MP3 ได คุณตองใชคอมพิวเตอรบันทึกเสียงจากภายนอกใหเปนไฟล Wave แลว จากนั้นจึงเขารหัสบีบอัดให กลายเปน MP3 หรือตองใชอุปกรณพิเศษที่สามารถบันทึกและเขารหัส MP3 ในทันทีได 3.4 WMA WMA (Windows Media Audio) เปนไฟลเสียงดิจิตอลรูปแบบใหมกวา MP3 มีการบีบอัดดีกวา ทําใหไฟลมี ขนาดเล็กกวา MP3 คุณสมบัติทั่วไปเหมือนกับ MP3 3.5 RA RA (Real Audio) เปนไฟลเสียงสําหรับใชกับโปรแกรม Real Player โดยเฉพาะ มีพื้นฐานมาจากไฟล Wave แตถูกบีบอัดใหเล็กลงดวยเทคโนโลยีเฉพาะ เพื่อใชในการรับสงขอมูลเสียงทางอินเทอรเน็ตเปนหลัก 3.6 MIDI PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  5. 5. หนา 5 MIDI (Musical Instrument Digital Interface) (อานวา “มิดี้”) ที่มีนามสกุล .mid เปนไฟลขอมูลดนตรีที่ถูก บันทึกหรือโปรแกรมเอาไว เชน เสียงเครื่องดนตรีตางๆ ตัวโนต ความเร็วจังหวะ ฯลฯ สําหรับนําไปใชกับอุปกรณ ดนตรี เชน ซาวนดการด หรือ เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกสเมื่อขอมูลถูกสงจากคอมพิวเตอรเขาสูอุปกรณดนตรีจะ ทําให อุปกรณดนตรีจะเลนดนตรีตามขอมูลในไฟล เหมือนกับคนอื่นมาเลนดนตรีใหคุณฟงในวงการดนตรี MIDI คือลักษณะการตอเชื่อมเครื่องดนตรีแบบดิจิตอล ใชอางถึงความสามารถในการสื่อสารระหวางเครื่องดนตรีผาน ทางพอรต MIDI (ชองสําหรับเสียบสายสัญญาณ) โดยเครื่องดนตรีเครื่องหนึ่งสงขอมูลไปใหอีกเครื่องหนึ่ง เพื่อสั่ง ใหทํางานหรือสงเสียงตามที่ตองการได ตัวอยางเชน คุณเชื่อมตอกีตารไฟฟากับคียบอรดเขาดวยกัน เมื่อคุณ ดีดกีตารสมมุติวาเปนโนตเสียงโด คียบอรดก็จะสงเสียงโด ออกมาพรอมกันทันที เหมือนกับมีอีกคนมาชวยเลน คียบอรดใหคุณ 4. ระบบการสงสัญญาณโทรทัศน ในปจจุบันนี้มีระบบการสงสัญญาณโทรทัศนที่นิยมใชในแถบภูมิภาคตางๆ คือ 4.1 ระบบ NTSC (National Televion Standards Committee) เปนระบบโทรทัศนสีระบบแรกที่ใช งานในประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแตปค.ศ.1953 ประเทศที่ใชระบบนี้ตอ ๆ มาไดแก ญี่ปุน แคนาดา เปอเตอริโก และเม็กซิโก เปนตน 4.2 ระบบ PAL (Phase Alternation Line) เปนระบบโทรทัศนที่พัฒนามาจากระบบ NTSC ทําใหมีการ เพี้ยนของสีนอยลง เริ่มใชงานมาตั้งแตปค.ศ.1967 ในประเทศทางแถบยุโรป คือ เยอรมันตะวันตก อังกฤษ ออสเตรเลีย เบลเยี่ยม บราซิล เดนมารก นอรเวย สวีเดน สวิตเซอรแลนด และมีหลายประเทศในแถบเอเซียที่ ใชกันคือ สิงคโปร มาเลเซีย รวมไปถึงประเทศไทยก็ใชระบบนี้ 4.3 ระบบ SECAM (SEQuentiel A Memoire("memory sequential")) เปนระบบโทรทัศนอีกระบบ หนึ่งคิดคนขึ้นโดย Dr.Henry D.France เริ่มใชมาตั้งแตปค.ศ.1967 นิยมใชกันอยูหลายประเทศแถบยุโรป ตะวันออก ไดแก ฝรั่งเศส อัลจีเรีย เยอรมันตะวันออก ฮังการี ตูนีเซีย รูมาเนีย และรัสเซีย* เปนตน อางอิงจาก http://www.guycomputer.com/mean/picturefile.htm http://www.yupparaj.ac.th/CAI/graphic/type.html http://www.ceted.org/cet_media/detail.php?mode=Knowledge&pid=185 http://forum.thaidvd.net/lofiversion/index.php/t814-1100.html http://www.thecommunicationsgroup.com/images/multimedia_large.jpg PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

×