___________
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

___________

on

 • 408 views

 

Statistics

Views

Total Views
408
Views on SlideShare
408
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

 ___________ ___________ Document Transcript

 • ‫••••• •• ••••••••• ••• •‬ ‫•• • •‬‫ﺃﺷﺮﺍﻁﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﻟﻜﺒﺮﻯ‬ ‫•••••••••• • ••••••••••• •••••••••• •••• •‬ ‫••‪• • ••• • •• ñ‬‬ ‫/‬
 • /
 • :
 • L1 0 / . - M » « »« » «
 • « » « »ÊÉ ÈÇMÚÙ Ø × Ö ÕÔ Ó Ò ÑÐ Ï ÎÍÌË LÜ Û
 • :: 98 7[È Ç[ ZFE D C B A@ ? > = < ; ZÓÒ Ñ ÐÏ ÎÍ Ì Ë ÊÉ »
 • «
 • :Z{zy xwvu t[po n m l k j i h g f e d[ Zz y x w v u t s r q » « :
 • » « » « » «
 • : :
 • « » » «
 • : :( )( ) ( ) ( ) ( )
 • : »« « » » « » « »
 • « » « » «» « » «» « : .
 • » «: : : : -
 • : -: -
 • ::
 • : : : :
 • : : : :« » » » : ««
 • : :
 • ( )
 • ( )
 • : :
 • ( )
 • ..
 • » « » « » «
 • » "
 • §¦¥ ¤ £¢ ¡ ~ } |[ Z© ¨ » « » « » «« »
 • »«« »
 • »« :
 • » « » «« »
 • ( ) » «
 • » « :
 • » « ( ) ( ) » « « »« »
 • »«
 • :
 • » « » « : »» « «
 • « »« » "
 • » «» « » « » «
 • :
 • .
 • »« » « » « » «
 • » » « «»
 • « ( )( - ) .
 • »« :
 • » « » « »«
 • ( ) ( ) » « « » : » «
 • »« » «
 • "» « » » « « « »
 • » « « » »« « » » «
 • » « ()
 • »« « » « » « »
 • » « » « « »" "
 • »« » « » «
 • - - » « » «
 • » « » «
 • « » « » « » » « »È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿[ « « ZÏ Î Í Ì Ë Ê É
 • » «« »Z@ ? > = < ;: 9 8 [ » «
 • Z32 10[ » « » « » « » « « »
 • ) ( )
 • - - » « » «« » « » » « » «
 • » «» «
 • »«
 • »« » «
 • » « Zu t s[
 • » «e d c b a ` _ ^ ] [ Z Y X[ Zn m l k j i h g f » «
 • ( )¬ « ª ©[ Z± ° ¯ ® ( )
 • » "» «
 • » «Z± °[
 • »«
 • : »
 • « » «
 • L K J I H G F E D C B A @[ ZS R Q P O NM ZE D[ » « » «
 • » « » «« »
 • » «"
 • « »» « » «
 • » « :» «
 • ® ¬« ª [ Z²± ° ¯» «
 • » «°¯ ® [Z½¼»º¹¸¶µ´³²± Z@?> =< ;:9 8 7[±°[ Z´³²
 • » « » «» «
 • » « »« » «
 • » « « » »» ««
 • »«
 • » « « »» .« " "
 • » » « « » «
 • » «»
 • «« » « » » «
 • » « « »: « »: » «
 • » « »» « «
 • » «« »« » « »
 • - » «
 • « » : »
 • «Z S R Q P O N M L K J[ Zïî íì ë êé è ç æ å[ » » « « « »
 • « » « » « » - - - --- - -
 • » « » «" " " "
 • »» « « »
 • « » « »« :
 • « » » « » «
 • » « » «
 • » « » « »«
 • - » « »« « »
 • » « » «« »
 • » « » «
 • »«
 • - »«
 • « »» « » « « » » « . « »
 • yx wv ut[ Z}| { z » « . ZÛ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô [
 • " »« » « « » » «
 • » « »«
 • » «"
 • » « »« ( )
 • _ ( ) -() -()» « « » « » « » » « « »
 • « »« »
 • »«
 • » « »«
 • » « « » « » « »« »
 • - - » « »«
 • » « » « » «( ) -
 • »« « » »
 • « ( )( )
 • »«
 • »« « » » «
 • » « » « » «
 • » «
 • - - » « « » « » « »
 • « » « » « » « » « ») (&% $#[ Z×Ö Õ Ô[ Z+* « » « » « »
 • « » « » « » « »« » « » « » « » « »
 • » «w v u t s r q p[ Z ~ } | { z yx
 • « » » « » «
 • »«» « « »
 • « »« »
 • -
 • » « ( )( )
 • » « : »« »
 • » «: »
 • « » « » « » » « "
 • «» » «« » « » «
 • - »« » «
 • - » «" » «
 • »« » « » « » « « »
 • » «« » » «
 • »«
 • » « « » « »" "
 • »" « - - - » «
 • « » « » « » « »: »
 • « » » « » « « : » «Zª© ¨ § ¦ ¥ ¤ £¢ ¡ ~ }[
 • ( ) - » «" « »
 • « »« »
 • » «« » « »
 • »» « » « » « » «
 • » «» «« »
 • » « « » « »
 • » «« » »
 • « » « »( ) « » « « » « » « » « »
 • w[ : .[ : ] ZP O N ML[ :> = <[ : .[ : ] Z{ z y x .[ : ] ZE D C B A @ ? : »«
 • » «» «
 • »«
 • ..« » « » ..
 • »« « »
 • » «" "
 • « » »« « » « » : : "
 • »› « « » : « » « » Ä Ä
 • ...... » « » «
 • « » « » » «
 • »" « »« « » › ›
 • « « » « » « » « » » «
 • « » « » » « « » « » »"
 • » « » « « »« › › » « « »
 • » « » « » « : »« » « « » « »
 • « » » « « » « » « » » « » «› › › » › › ›
 • « » › « « » « »» «
 • » « »« « » « »
 • » « »« « » »- «- « »
 • « » « » « » « » « » « » « »
 • :
 • » ›«
 • »«
 • : !!Õ Ô Ó Ò Ñ Ð[ç æ å ä ã â á àß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö0 / . -, + * ) ( & % $ # " ! Z < ; : 98 765 4 321
 • : : •« »
 • • » « • » « • »« • » «
 • : . .« » Z. - , +[ . . . . › ›
 • :
 • » « » «
 • :..
 • :( )
 • « » »
 • « » « » « » « » « » « » »« « » « » « »
 • » « »« »
 • « »« » « » » ›
 • › « : Z ~ } |[
 • Z[Z Y XWVUT S[ :9 8 76 5 4 3 21 0[ » Z=< ;: « Zx w v u t s r q p[² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦[È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½¼ » º ¹ ¸ ¶µ ´ ³Ö ÕÔ Ó ÒÑ ÐÏ ÎÍ ÌË Ê É Z& % $ # " !
 • »« » « » « » « " » « » «
 • » «» « » «
 • » « :- »
 • « :» «
 • » « : » » ««
 • ( )
 • » «» « « » » Á Á
 • « » « » »
 • » « › » ›«
 • « :
 • . :
 • :
 • : " " ":
 • : » « » « :» « :
 • »« : » «
 • : ( ) » «» « : »«
 • › « »« » »
 • «« » « » » « » "
 • ( ) › « » « » «
 • » » « « » « »" "
 • » « : » « » «
 • » « »« » « »
 • « "
 • " »« » «« »
 • : » « » «©©© ·®¿²¶»©·-¸ ½±³
 • « »
 • :» « : » «
 • : »« : » «
 • » « « » : »«
 • » « : « » :Z7 6 5 43 2 1[ : » «
 • $#" !¾½¼»º¹¸¶µ´³²± °¯®¬«[Ë Ê É È ÇÆÅ Äà  ÁÀ ¿) ( & % $ # " ! Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .- , + *HGFEDCBA@?>=<;:9WV U TS R QP O N M L K J Igfedcba`_^][ZYX Zn m l k j ih » « :
 • »« : : » «
 • : » « :»
 • «› »
 • ›«
 • : »« » «
 • : » «» « » «
 • : » « » « › » «
 • » « « » › »« »
 • » « » «« » « « » »«
 • !! :( ) « » :( )» « : › ›
 • »« « » « » : » « » «
 • »« « »
 • ÐÏ Î Í Ì[ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Zè ç æ åä ãâ á àß Þ. Zß Þ Ý Ü[
 • Zç æ å äã[~ } | { z y x w v u t s r[ Z§ ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ Z%$#"![ » «
 • Z¯[ ZX WV U[ Za`_^][Z[Zkjihgfedc[ Zq p o n m[ Zw v u t s r [ Z ~ } |{ z y[ Z ~ }[ Z¤ £ ¢[ZÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ [
 • Z² ± ° ¯ ®[ ZÁ À ¿ ¾[ ¸¶µ´[ ¿¾ ½ ¼ » º ¹ Z Á ÀËÊ É È ÇÆ[ ZÅ Ä Ã[ÔÓ ÒÑ Ð ÏÎ[ ZÌ/ . - , + * ) ( & %$ # " ! Ö Õ Z432 10
 • C B A @ ? > = < ; : 98 7 6 5[ ZL K J IHGF EDZN M[ ZWVU TS RQ [a` _^] [Z Y[onmlkj ihgfedcb Z} | {z y x w v ut s r q p Z[ Z Y[¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ [ Z¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ´ ³² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©¦¥¤£¢¡ ~ }| { z y x w v[ Z§
 • :98 76 5 4 [I HG F E D C B A @ ? > = < ;U T S R Q P ON M L K Jc b a` _ ^ ] [ Z Y X W Vq p o n m l k j i h g fe d¢ ¡ ~ } |{ z y x w vu t s r Z§¦¥ ¤£,+ * )( & %$ #" ![? > = < ; : 98 7 6 5 4 3 2 10 / . - ZA @N M L K J I H G F E D[XWV UTSR QP Oe d c ba ` _ ^ ] [ Z Y Zq p o n ml k j i h g f » «
 • 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .- , [CBA @[ Z>= <;:9U T S R Q PO N M L K J I H G F E Dl k ji h g f e d c b a` _ ^ ] [ Z Y XW V} | { z yx w v u t s r q p o n m Z ~
 • r q p[ Zxw vut s
 • > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3[ Z87[ ZD CBA@?9 8 7[ Z@ ? > = < ; : Z$ #" ! [ Z87[} |{zyxw vut sr q p[ Z ~ Zxw[
 • Zxw [( ) « »
 • :±°¯®¬ «ª©¨§ ¦¥[ÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹¸¶µ´³²ÕÔ Ó ÒÑÐ ÏÎ Í ÌËÊ ÉÈ Z, +* ) ( & % $ # " ! Ö Z#" ![ Z& % $ #" ![ Z, + * ) ([ » « » «KJI HGFEDCB A@[_ ^ ] [ Z Y XW V U T S R Q PO N M Lr q p o n m l k ji h g f e d c b a` Z ~ } | { z yx w v u t s
 • Zxw [ Zv u[ » Zx w v u t s r q p[Z »« : » « »
 • « » « » « : « » « »
 • m l k j i hg f e d c b a ` _ ^ ] [ Z w v u t s rq p o nu t s r q p on m l k j i h g f e d c[ Zzyxw v Ä Ü»«¬»®±²±³§ ïì è Ô»ª·¬·½«- ïï é è ß½¬- ïð ïì ß½¬- ïï è
 • « »Zx w v u t s r q p[
 • « » « » » « »" » «
 • »Z~ } | { z yx w v u t s r q p[ Z#" ![ «
 • : » « »«
 • » « »« »
 • «› › › › :
 • : » ›
 • «
 • › » « « » » «
 • › » « »« »
 • « »«
 • »« » «
 • »« ›
 • » « » « »«
 • ..ZL K J I H G F E D C B[
 • » «#"![210/.-,+*)(&%$ ZA @ ? > = < ; : 98 7 6 5 4 3 » «
 • »« « » » « » › › « » Z#" ![ «
 • » « »» « «
 • :
 • ª©¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢[½¼»º¹¸¶µ ´³ ²±° ¯®¬«ÑÐÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾å ä ã âá à ß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Zõô ó òñ ðï îíì ëê éèç æ : Z ¤ £¢[ Zª©¨§ ¦[
 • ZÕ Ô Ó Ò Ñ Ð[Zá[ Zæ åä ã[ Zë êé èç[
 • +* ) ( & %$ #" ![76 5 432 10/ .- , ZB A @ ? > = < ; : 9 8
 • » « » « »( ) «
 • » « » « »
 • « « » « » « »
 • »« :
 • : ZÝÜÛÚÙØ×ÖÕÔÓ[²±° ¯®¬«ª© ¨§ ¦[à  Á À ¿ ¾ ½ ¼»º ¹ ¸¶ µ ´ ³Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Äæ å ä ã âá à ß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö Õô ó òñ ð ï îí ì ë ê é è ç4 3 2 1 0 / . -, + * ) ( &% $ # " ! õ Z@ ? > = < ; :9 8 7 6 5 Z³ ² ± °[ Z] [ Z YX W V UT S[ Z[ Z Y[
 • : » « » « » « » « » » « » « » « «" ![
 • / . - , + * ) ( & %$ #:9876543210 ZB A @ ? > =< ; »« » » « « » «
 • »«
 • »
 • « » «
 • »« » « :
 • » » «« » » » « ««
 • » Z[ ZY[ › › « « »»
 • › « »» ««
 • » «
 • . »«« » » « » «« » »
 • «( )
 • ¿¾ ½ ¼» º¹¸¶ [ ZÈÇÆÅÄà ÂÁÀ » Z£ ¢ ¡ ~ }|[ Z½¼»º¹¸ ¶µ´³ ²± ° ¯®[ ZLK JIH G FE DC[
 • «» «
 • :
 • »» « » «« : »«
 • : » «« » » « »
 • ««
 • g f e d c[ nm lkj ih ut sr qp oZ ~ } | { zy x w v
 • »0 / .[ Z76 54 3 21 « » « « » » « »W V U TS R Q PO N [ Z l kj i hg fe dc ba` _ ^ ] [ Z Y X
 • » « »« Zh g f e d c[ ZÁ À ¿¾ ½[ Z©¨§ ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ ~ }| {[ Z¸¶µ ´ ³²±[ Z¡ ~}|[
 • Zkj[ Zo n m[» » » « « » « » «
 • b a ` _ ^ ] [ Z Y X W V[ Zfe d c Z_[ :
 • d c b a ` _ ^ ] [ Z Y X W V[ Zf e :( ) » › «. .
 • » «
 • » «
 • - , + * ) ( & % $ # " ![A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /. ZHG F E D CB » « »
 • «« » » « » « .
 • » « »«
 • » » « » « « » » « « » » « » »j i hg fe dc ba `_ ^] [ Z[ Zyx w v u t s r q p o n m lk
 • « « »: .( )«« »
 • »« » « » «
 • ÍÓÍ /¿®»º»ë৿¸±± ½±³
 • .................................................................................................................................................................................. .............. ................................................................ .............................................................. ....................................................................... ................................. ............................................................................................ ............................................................ - .............................................................. - ......................................................................... - .............................................. - .................................................................... - ............................................................ - ................................................... -
 • ...................................................... -................................................ -........................................................................ -............................ -............................................................ -............................................................. -............................................................................. -.................. -............................................................. ( ) -..................................... -....................................................... -................................................................... -................................... -........................ -..................................................................... -........................................................................ -..................................... -................................... -........................................................................... -.............................................................. -.......................................................................... -
 • ........................................................... -...................................................................... -............................................................................. -...................................................................... -............................................. -............................................ -................. -.............................................................. -........................................................ - -.....................................................................( ).......................................................... -................................................... -............................................... -.................................................. -............................................. -................................................... -....................................................... -....................................................................... -.................................................................... -..................................................................... -
 • ................................................................. -.................................................................. -.............. -........................................... -....................................................... -................................ -..................................................... -....................... - ................................................. - ............. - ............................................ - ........................................................................ - .................................................................... - ....................................................................... - ............................................................. - ................ - ......................................................... - ........................................................ - ........................................................ - .................................................................... - .................................... -
 • ............................... -................................................................. -........................................................................ -.................................................... -.......................................................................... -........................................................................ -.......................................................................... -.......................................... -............................................ -.......................................... -............................. -.............................................. -.................................................. -...................................................... -...................................................... -.................................. -.......................................................... -....................................................................... -..................................................................... -................................................................ -........................................... -
 • ................ -..................................................... -....................................................................... -.......................................... -...................................................... -.................................... -........ -..................................... -.......................................................... -.......................................................... -...................................................... -......... -................................................................... -..................... -.......................... -...................................................... -.......................................................... -............................................... -........... -......................................................... -.............. -
 • ........ -.................................................. -........................ -......................................... -................................................ -......................................................... -.......................................................... -...................................... -........................... -................................ -....................... -.............................................. -.................... -............................................................. -.................... -................... -........................................................... -......................................................... -........................................... .. -.................................................................... -
 • ............................................................................................................................................................................................... -..................................................................................................................................................................................................................................... ( ).........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 • ............................................................................................................................................................................................................... !! ................................................................ -............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................... -............................................................................................
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................. ......................................................... -................................................................................................................................................... .................................................................................... -........................................................................................................................................................... ...................................................................................... -....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 • ......................................................................................................................... -................................................................................................................................................................................................................................................................ -..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 • Z & % $ # " ! [ -hedayah.media@gmail.com : • • • • • • •