Afhghsh

3,671 views
3,653 views

Published on

Πρόταση διδασκαλίας για το κεφάλαιο της αφήγησης στο μάθημα Έκφραση-Έκθεση Α΄Λυκείου

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,671
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,364
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Afhghsh

  1. 1.  2. Αθηγημαηικό πεπιεσόμενο και 1. Οπιζμόρ ηηρ αθήγηζηρ αθηγημαηική ππάξη. Αθήγεζε είλαη κηα πξάμε επηθνηλσλίαο  Σε θάζε αθήγεζε δηαθξίλνπκε ην κε ηελ νπνία παξνπζηάδεηαη πξνθνξηθά, αθηγημαηικό πεπιεσόμενο (γεγνλόηα - ή γξαπηά κηα ζεηξά πξαγκαηηθώλ ή πξάμεηο πξνζώπσλ πνπ ζπληζηνύλ κηα πιαζκαηηθώλ (επηλνεκέλσλ) γεγνλόησλ. ηζηνξία) θαη ηελ αθηγημαηική ππάξη Δπνκέλσο θάζε αθήγεζε, σο πξάμε (ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη επηθνηλσλίαο. πξνϋπνζέηεη ηνπιάρηζηνλ, ηα γεγνλόηα από ηνλ αθεγεηή). Έηζη δύν πξόζσπα: έλα πνκπό -ηνλ αθηγηηή- θαη θάπνηνλ ζηνλ νπνίν απεπζύλεηαη ν κπνξνύκε λα έρνπκε δύν αθεγήζεηο κε αθεγεηήο -ηνλ αποδέκηη- ηεο αθήγεζεο. θνηλό αθεγεκαηηθό πεξηερόκελν, ζηηο Ο αθεγεηήο θξνληίδεη λα δώζεη ζηνλ νπνίεο όκσο ηα γεγνλόηα παξνπζηάδνληαη απνδέθηε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο κε δηαθνξεηηθό ηξόπν, αλάινγα κε ηνλ γηα ηνλ ηόπν, ην ρξόλν, ηα πξόζσπα θαη επηδησθόκελν ζθνπό. Με άιινλ ηξόπν ηα πηζαλά αίηηα ελόο ζπκβάληνο. Η Π.ρ. έρεη ζπληαρηεί ε ππεξεζηαθή έθζεζε/ έθηαζε ηεο αθήγεζεο πνηθίιιεη: κπνξεί αλαθνξά ελόο αζηπλνκηθνύ γηα έλα θόλν ε αθήγεζε λα είλαη πνιύ εθηεηακέλε ή θαη κε άιινλ ηξόπν είλαη γξακκέλν ην λα πεξηνξίδεηαη ζε κηα κόλν θξάζε. Έλα δηήγεκα πνπ εκπλεύζηεθε έλαο ηέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ε ξήζε ηνπ ζπγγξαθέαο κε αθνξκή ην ίδην Καίζαξα "λeni, vηdi, vici" («ήξζα, είδα, λίθεζα») πνπ ζεσξείηαη ε ζπληνκόηεξε πεξηζηαηηθό. Φπζηθά θάζε αθήγεζε αθήγεζε. ρξεζηκνπνηεί θαη γισζζηθή πνηθηιία αλάινγε κε ηνλ αθεγεηή θαη ην θνηλό (δέθηε / δέθηεο) ζην νπνίν απεπζύλεηαη.
  2. 2.  3. Αθηγημαηικά είδη, ηο ύθορ και ο  4. Ποιορ αθηγείηαι; ζκοπόρ ηοςρ.  Σηηο αθεγήζεηο πξαγκαηηθώλ γεγνλόησλ ζπλήζσο είλαη Δίλαη γλσζηό όηη ππάξρνπλ δηάθνξα είδε θαλεξό πνηνο αθεγείηαη. Σε κηα καξηπξηθή θαηάζεζε αθήγεζεο πνπ απνβιέπνπλ ην θαζέλα ζε Π.ρ. ν αθεγεηήο είλαη ην ίδην πξόζσπν πνπ θαηαζέηεη έλα δηαθνξεηηθό ζθνπό. Η ινγνηερληθή πξνθνξηθά ή γξαπηά ηε καξηπξία ηνπ. Σηελ πεξίπησζε θαη ε ηζηνξηθή αθήγεζε εμππεξεηνύλ ε ηεο ινγνηερλίαο όκσο ηα πξάγκαηα είλαη πην ζύλζεηα. Ο αθεγεηήο θαη ν ζπγγξαθέαο είλαη δύν δηαθνξεηηθά θαζεκηά ηνπο γεληθόηεξνπο ζηόρνπο ηεο πξόζσπα πνπ δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη. Ο ζπγγξαθέαο ινγνηερλίαο θαη ηεο ηζηνξίαο αληίζηνηρα, είλαη έλα πξαγκαηηθό πξόζσπν κε αιεζηλή δσή, ελώ ππάξρνπλ νξηζκέλα είδε αθεγήζεσλ ππάξρεη έμσ από ην θείκελν. Αληίζεηα, ν αθεγεηήο πνπ θαιύπηνπλ ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο είλαη έλα πξόζσπν ηνπ θεηκέλνπ πνπ ππάξρεη κόλν ηεο δσήο, όπσο είλαη Π.ρ. ε κέζα ζην πιαίζην ηνπ πιαζκαηηθνύ ιόγνπ, είλαη δεκνζηνγξαθηθή είδεζε. ην εκεξνιόγην, δειαδή έλα θαηαζθεύαζκα από ιέμεηο. Φπζηθά, ην (απην)βηνγξαθηθό ζεκείσκα, ε απηνβηνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ ζπγγξαθέα κπνξεί λα ππεξεζηαθή αλαθνξά, ε καξηπξηθή ππάξρνπλ ζηνλ αθεγεηή, όπσο εμάιινπ θαη ζε όια ηα θαηάζεζε θηι. πξόζσπα ηνπ έξγνπ. Τα αθεγεκαηηθά είδε. κπνξνύλ λα  Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο πάλησο κπνξνύκε λα εληαρζνύλ ζε δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο: δηαθξίλνπκε δύν ηύπνπο αθεγεηή, αλάινγα κε ην ζηηο αθεγήζεηο πξαγκαηηθώλ γεγνλόησλ βαζκό ζπκκεηνρήο ηνπ ζηα γεγνλόηα πνπ αθεγείηαη: α] θαη ζηηο αθεγήζεηο πιαζκαηηθώλ ν αθεγεηήο ζπκκεηέρεη ζηα γεγνλόηα είηε σο γεγνλόησλ. πξσηαγσληζηήο είηε σο απηόπηεο κάξηπξαο, Π.ρ. ν αθεγεηήο ζε κία απηνβηνγξαθία ή ζε απνκλεκνλεύκαηα, νπόηε ζην θείκελν επηθξαηεί ην πξώην ξεκαηηθό πξόζσπν, θαη β] ν αθεγεηήο δε κεηέρεη θαζόινπ ζηα γεγνλόηα, Π.ρ. ν ηζηνξηθόο, ν δεκνζηνγξάθνο, ν αθεγεηήο ζην ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα θηι., νπόηε επηθξαηεί ζπλήζσο ην ηξίην
  3. 3. Ο ζπγγξαθέαο πάλησο επηιέγεη ζπλήζσο κηα από ηηο 5. Η Οπηική γωνία ζηην αθήγηζη. εμήο δύν δπλαηόηεηεο αθεγεκαηηθήο ζθνπηάο: Σε κηα αθήγεζε δελ κπνξνύκε λα  α] αθήγεζε κε κεδεληθή εζηίαζε: πξόθεηηαη γηα ζπκπεξηιάβνπκε όια ηα γεγνλόηα πνπ αθήγεζε ρσξίο ζπγθεθξηκέλε ζπλέβεζαλ. Αλαγθαζηηθά γίλεηαη κηα επηινγή νπηηθή γσλία από έλαλ παληνγλώζηε αθεγεηή. γεγνλόησλ, όπσο ζηελ πεξηγξαθή γίλεηαη  β) αθήγεζε κε εζσηεξηθή εζηίαζε: πξόθεηηαη γηα επηινγή ιεπηνκεξεηώλ. Η επηινγή απηή αθήγεζε από ηελ νπηηθή γσλία εμαξηάηαη από ηελ νπηηθή γσλία ηνπ πξνζώπνπ ελόο πξνζώπνπ, κε πεξηνξηζκέλε θαηά ζπλέπεηα γλώζε πνπ θάλεη ηελ αθήγεζε, δειαδή είλαη αλάινγε ζηα όξηά ηνπ. κε ηε γλώζε ηνπ γηα ηα γεγνλόηα (άκεζε ή έκκεζε), ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θόξηηζε, ηνλ  Σηελ πξώηε πεξίπησζε ν αθεγεηήο γλσξίδεη ηα πάληα ηξόπν πνπ ζθέθηεηαη, ην απνηέιεζκα πνπ γηα ηα πξόζσπα ηεο επηδηώθεη θηι. αθήγεζεο, αθόκα θαη ηηο πην κύρηεο ζθέςεηο ηνπο. Θα ιέγακε ινηπόλ όηη πξόθεηηαη γηα έλαλ αθεγεηή - Θεό πνπ βιέπεη ηνλ θόζκν από παληνύ, όρη από έλα Η οπηική γωνία ζηη λογοηεσνική αθήγηζη ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, θαη επνκέλσο ε απόιπηε γλώζε Δηδηθά ζηελ αλάιπζε κηαο ινγνηερληθήο ηνπ ηζνδπλακεί κε έιιεηςε ζπγθεθξηκέλεο νπηηθήο γσλίαο (εζηίαζε κεδέλ). Αληίζεηα ε δεύηεξε πεξίπησζε αθήγεζεο αλαθεξόκαζηε ζπρλά ζηελ νπηηθή έρνπκε αθήγεζε από ηελ νπηηθή γσλία ελόο πξνζώπνπ γσλία ηνπ αθεγεηή, δειαδή ζηε ζθνπηά /ζέζε (εζσηεξηθή εζηίαζε), από έλαλ «αθεγεηή - άλζξσπν», από ηελ νπνία ν αθεγεηήο ή θάπνηνο ήξσαο πνπ ζε αληίζεζε κε ηνλ «αθεγεηή – ζεό» έρεη γλώζε βιέπεη (θπξηνιεθηηθά ή κεηαθνξηθά) ηα πεξηνξηζκέλε ζηηο αλζξώπηλεο δπλαηόηεηεο. δξώκελα. Φπζηθά ηε ζέζε απηή ηελ θαζνξίδεη  Πξέπεη λα ηνληζηεί πάλησο όηη πνιύ ζπρλά ν ν ζπγγξαθέαο, όπσο εμάιινπ θαζνξίδεη θαη ηνλ ζπγγξαθέαο αμηνπνηεί ζην ίδην έξγν θαη ηηο δύν ίδην ηνλ αθεγεηή, θαη επνκέλσο, ε νπηηθή δπλαηόηεηεο αθεγεκαηηθήο ζθνπηάο κεηαβάιινληαο ηελ νπηηθή γσλία θαη ηνλ αθεγεηή ζε δηάθνξα κέξε γσλία ζηε ινγνηερλία απνηειεί βαζηθά κηα ηεο αθήγεζεο, αλάινγα κε ην ηη ζέιεη λα κεηαδώζεη αθεγεκαηηθή ηερληθή. θάζε θνξά ζηνλ αλαγλώζηε.
  4. 4.  6. Αθηγημαηικοί ηπόποι  7. Αθηγημαηικόρ σπόνορ Δίδακε όηη ν ζπγγξαθέαο / αθεγεηήο επηιέγεη,  α) Ο σπόνορ ηος πομπού, ηος δέκηη, ηων αλάινγα κε ηελ νπηηθή ηνπ γσληά, ηα γεγνλόηα γεγονόηων. πνπ ζα απνηειέζνπλ ην πιηθό ηεο αθήγεζήο Βαζηθό ζηνηρείν ηεο αθήγεζεο είλαη ν ρξόλνο. ηνπ. Τν πιηθό απηό κπνξεί λα ην παξνπζηάδεη Με βάζε ην δεδνκέλν όηη ε αθήγεζε είλαη κηα κε δπν αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο*: ηελ αθήγεζε πξάμε επηθνηλσλίαο, ζηελ νπνία ν πνκπό ο θαη ην δηάινγν. Σηελ αθήγεζε δηεγείηαη ν ίδηνο είλαη ην πξόζσπν πνπ αθεγείηαη (νκηιεηήο ή ηα γεγνλόηα θαη κεηαδίδεη κε πιάγην ηξόπν ηα ζπγγξαθέαο) θαη δέθηεο ην πξόζσπν πνπ ιεγόκελα ησλ εξώσλ ηνπ ζην δηάινγν δίλεη ην δέρεηαη ηελ αθήγεζε (αθξναηήο ή ιόγν ζηνπο ήξσέο ηνπ, δείρλνληαο έηζη ηα αλαγλώζηεο), κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ηνπο γεγνλόηα λα ζπκβαίλνπλ, όπσο εμάιινπ θάλεη εμήο ρξόλνπο: ην σπόνο ηος πομπού (δειαδή θαη ν ζεαηξηθόο ζπγγξαθέαο. Η ελαιιαγή θαη ν ηελ επνρή θαηά ηελ νπνία δεη ν πνκπόο, θαη ζπλδπαζκόο απηώλ ησλ δπν αθεγεκαηηθώλ εηδηθόηεξα ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ηξόπσλ δίλνπλ ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηεο ζηέιλεη ην κήλπκά ηνπ), ην σπόνο ηος δέκηη θάζε αθήγεζεο. (δειαδή ηελ επνρή θαηά ηελ νπνία δεη ν δέθηεο, θαη ηδηαίηεξα ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία δέρεηαη ην κήλπκα) θαη ην σπόνο Ο διάλογορ ζηα αθηγημαηικό λογοηεσνικά ηων γεγονόηων (ηελ επνρή / ρξνληθή ζηηγκή κείμενα θαηά ηελ νπνία δηαδξακαηίδνληαη ηα γεγνλόηα Σηα αθεγεκαηηθό ινγνηερληθό θείκελα ηεο αθήγεζεο). Γηα παξάδεηγκα ζεσξείηαη όηη (δηήγεκα, κπζηζηόξεκα θηι.) ν ζπγγξαθέαο δελ ζηα νκεξηθά έπε ν ρξόλνο ηνπ πνκπνύ είλαη ν πεξηνξίδεηαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ γεγνλόησλ, 8νο αη. π.Φ., θαη ν ρξόλνο ησλ γεγνλόησλ ν 12νο αιιά ζπρλό ηα παξνπζηάδεη λα μεηπιίγνληαη αη. π.Φ. ν ρξόλνο ηνπ δέθηε βέβαηα κπνξεί λα κπξνζηά καο. Σηελ πξνζπάζεηά ηνπ απηή ν είλαη νπνηαδήπνηε επνρή. ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ην κνλόινγν θαη ην  * Σηελ πεξίπησζε ηεο ινγνηερλίαο, όπνπ εθηόο δηάινγν, πνπ απνηεινύλ ηα βαζηθό κέζα, γηα από ην ζπγγξαθέα ππάξρεη θαη ην πιαζηό λα πεηύρεη ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ γεγνλόησλ πξόζσπν ηνπ αθεγεηή, κπνξνύκε λα (δξακαηηθόηεηα) θαη λα πξνζδώζεη δσληάληα δηαθξίλνπκε έλαλ επηπιένλ ρξόλν: ην ρξόλν ζηελ αθήγεζε. ηνπ αθεγεηή
  5. 5.  β) Ο σπόνορ ηηρ ιζηοπίαρ και ο σπόνορ ηηρ αθήγηζηρ  Σπγθξίλνληαο ην ρξόλν ηεο αθήγεζεο κε ην ρξόλν ηεο Δθηόο από ηνπο ρξόλνπο πνπ είδακε πξνεγνπκέλσο, θαη ηζηνξίαο, σο πξνο ηε διάπκεια κπνξνύκε λα νη νπνίνη κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ εμσηεξηθνί / δηαθξίλνπκε βαζηθά ηηο εμήο πεξηπηώζεηο: εμσθεηκεληθνί ζε ζρέζε κε ηελ αθήγεζε, πξέπεη λα  α) Ο ρ(ξόλνο) ηεο αθ(ήγεζεο) έρεη κηθξόηεξε δηάξθεηα αλαθεξζνύκε θαη ζε δύν εζωηεπικούρ / από ην ρ(ξόλν) ηεο ηζη(νξίαο) (ρ.αθ.<ρ.ηζη.), όηαλ ν εζωκειμενικούρ ρξόλνπο, ην σπόνο ηηρ ιζηοπίαρ θαη αθεγεηήο ζπκππθλώλεη ην ρξόλν θαη παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά, αθόκα θαη ζε κηα θξάζε, έλα κεγάιν ην σπόνο ηηρ αθήγηζηρ. Φξόλν ηεο ηζηνξίαο ρξνληθό δηάζηεκα. Έηζη επηηαρύλεηαη ν ξπζκόο ηεο νλνκάδνπκε ην ρξόλν κέζα ζηνλ νπνίν εθηπιίζζνληαη αθήγεζεο. ηα γεγνλόηα πνπ ζπληζηνύλ ηελ ηζηνξία (story) ηεο  β) Ο ρξόλνο ηεο αθήγεζεο έρεη κεγαιύηεξε δηάξθεηα αθήγεζεο. Με ην ρξόλν απηό ελλννύκε ηε θπζηθή από ην ρξόλν ηεο ηζηνξίαο (ρ.αθ.>ρ:ηζη.), όηαλ ν δηαδνρή ησλ γεγνλόησλ. Ο ρξόλνο ηεο ηζηνξίαο αθεγεηήο απιώλεη / παξαηείλεη ην ρξόλν θαη παξνπζηάδεη αλαιπηηθά, νξηζκέλεο θνξέο κάιηζηα ζε παξνπζηάδεηαη ζηελ αθήγεζε κε δηάθνξνπο ηξόπνπο πνιιέο ζειίδεο, έλα γεγνλόο πνπ δηαξθεί ειάρηζηεο θαη έηζη πξνθύπηεη ν ρξόλνο ηεο αθήγεζεο. Ο ρξόλνο ζηηγκέο. Με απηό ηνλ ηξόπν επηβξαδύλεηαη ν ξπζκόο ηεο αθήγεζεο γεληθά δε ζπκπίπηεη κε ην ρξόλν ηεο ηεο αθήγεζεο. Ιζηνξίαο. Τα γεγνλόηα παξνπζηάδνληαη ζηελ αθήγεζε  Δλλνείηαη όηη ε ζπκπύθλσζε θαη ην άπισκα ηνπ ζπλήζσο κε δηαθνξεηηθή ρξνληθή ζεηξά, δηάξθεηα θαη ρξόλνπ εμαξηάηαη από ηελ ηεξάξρεζε ησλ γεγνλόησλ θαη επνκέλσο από ην ζθνπό ηεο αθήγεζεο. Ο αθεγεηήο ζπρλόηεηα απ ό,ηη δηαδξακαηίδνληαη ζηελ ηζηνξία. παξνπζηάδεη ηα ιηγόηεξν ζεκαληηθά γεγνλόηα Αλ ζπγθξίλνπκε ην ρξόλν ηεο αθήγεζεο κε ην ρξόλν ζπλνπηηθά κε ηε ζπκπύθλσζε ηνπ ρξόλνπ, ελώ ηεο ηζηνξίαο σο πξνο ηε σπονική ζειπά, παξαηεξνύκε εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλώζηε ζε απηά πνπ ζεσξεί πεξηζζόηεξν ζεκαληηθά κε ηελ παξάηαζε ηεο όηη, ελώ ηα γεγνλόηα δηαδέρνληαη ην έλα ην άιιν ζε κηα ρξνληθήο δηάξθεηαο. ρξνληθή αθνινπζία, ν αθεγεηήο ζπρλά παξαβηάδεη ηε  γ) Ο ρξόλνο ηεο αθήγεζεο έρεη ηελ ίδηα δηάξθεηα κε ην ρξνληθή ζεηξά, θαη πξνθύπηνπλ έηζη νη ιεγόκελεο ρξόλν ηεο ηζηνξίαο (ρ.αθ = ρ.ηζη.), νπόηε έρνπκε ηε ανασπονίερ. Γειαδή, άιινηε θάλεη αναδπομικέρ ιεγόκελε «ζθελή», πνπ ζπρλά είλαη δηαινγηθή αθηγήζειρ (flash back), πνπ αλαθέξνληαη ζε γεγνλόηα  Τέινο παξαηεξνύκε όηη ν ρξόλνο ηεο αθήγεζεο κπνξεί πξνγελέζηεξα από ην ζεκείν ηεο ηζηνξίαο ζην νπνίν λα δηαθέξεη από ηνλ πξαγκαηηθό ρξόλν θαη σο πξνο ηε ζςσνόηηηα, π.ρ. ππάξρεη ε πεξίπησζε έλα γεγνλόο πνπ βξηζθόκαζηε ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή θαη άιινηε θάλεη ζπλέβε κηα θνξά λα παξνπζηάδεηαη ζηελ αθήγεζε ππόδπομερ αθηγήζειρ, πνπ αθεγνύληαη / αλαθαινύλ πεξηζζόηεξεο από κηα θνξέο. Σηελ πεξίπησζε απηή δελ εθ ησλ πξνηέξσλ γεγνλόηα ηα νπνία ζα έρνπκε παλνκνηόηππε επαλάιεςε παξνπζηάδεηαη δηαδξακαηηζηνύλ αξγόηεξα (π.ρ. «Καη ηόηε μαθληθά επαλεηιεκκέλα ην ίδην γεγνλόο, αθεγεκέλν όκσο θάζε θνξά κε δηαθνξεηηθό ηξόπν, ύθνο, πξννπηηθή. παξνπζηάζηεθε κπξνζηά ηνπ ν άλζξσπνο πνπ ηξία ρξόληα αξγόηεξα ζα ηνλ ηξαπκάηηδε ζαλάζηκα κε ην απηνθίλεηό ηνπ ζε κηα θνβεξή κεησπηθή ζύγθξνπζε»).
  6. 6.  8. Πεπιγπαθή και αθήγηζη α) Διάκπιζη ηηρ πεπιγπαθήρ από ηην β) Η πεπιγπαθή μέζα ζηην αθήγηζη. αθήγηζη.  Η αθήγεζε θαη ε πεξηγξαθή ζπλδένληαη ζηελά. Μπνξνύλ λα ζπλππάξρνπλ ζην ίδην θείκελν ή Δίδακε όηη ε πεξηγξαθή απεηθνλίδεη κε ην ιόγν αθόκα θαη ζηελ ίδηα πεξίνδν, π.ρ. «Φίκεμε ηα βαζηθό γλσξίζκαηα ελόο αληηθεηκέλνπ. Τν κέζα ζηελ θνηιάδα (αθήγεζε)/ «αζπγθξάηεην αληηθείκελν απηό παξνπζηάδεηαη ζηαηηθό κέζα ηέξαο νξγηζκέλν από... ζύγθνξκν» ζην ρώξν ελώ ν ρξόλνο θαίλεηαη λα έρεη (πεξηγξαθή). Όηαλ ν ζπγγξαθέαο παξεκβάιιεη κηα πεξηγξαθή ζε έλα αθεγεκαηηθό θείκελν «παγώζεη». Απηό ζπκβαίλεη αθόκε θαη ζηελ επηδηώθεη νξηζκέλνπο από ηνπο παξαθάησ πεξίπησζε ελόο θηλνύκελνπ αληηθεηκέλνπ, ζηόρνπο: νπόηε ε πεξηγξαθή απεηθνλίδεη ην αληηθείκελν  * Να ζθηαγξαθήζεη ηα πξόζσπα, λα ζηήζεη ην πνπ θηλείηαη θαη όρη ηελ ελέξγεηα ηεο θίλεζεο ζθεληθό ηεο δξάζεο θαη γεληθά λα θσηίζεη ηελ κε ηα αίηηα θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο. αθήγεζε κε δηάθνξεο άκεζεο ή έκκεζεο πιεξνθνξίεο. Αληίζεηα ζηελ αθήγεζε έλα πξόζσπν / πξάγκα  * Να πεηύρεη ηε κεηάβαζε από ην έλα / νκάδα / ζεζκόο / ηδέα παξνπζηάδεηαη αθεγεκαηηθό κέξνο ζην άιιν. δπλακηθό, θαζώο ελεξγεί, θηλείηαη ή  * Να πξνθαιέζεη αγσληά θαη αλακνλή κεηαβάιιεηαη κέζα ζην ρξόλν. Δπνκέλσο ε (suspens) ζηνλ αλαγλώζηε κε ηελ επηβξάδπλζε αθήγεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ εμέιημε ησλ ηεο δξάζεο, αθνύ κε ηελ πεξηγξαθή θαίλεηαη όηη ζηακαηάεη ν αθεγεκαηηθόο ρξόλνο. γεγνλόησλ θαη αλαθέξεηαη ζηηο αηηίεο θαη ηα  * Να πξνζθέξεη αηζζεηηθή απόιαπζε ζηνλ απνηειέζκαηα ηνπο. αλαγλώζηε. Σπκπεξαζκαηηθό, κπνξνύκε λα πνύκε όηη ε πεξηγξαθή αλήθεη ζηα ζηαηηθό ζηνηρεία ελόο θεηκέλνπ, ελώ ε αθήγεζε ζηα δπλακηθό, αθνύ ε πξώηε καο δίλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην «είλαη» θαη ε δεύηεξε κε ην «γίγλεζζαη» ησλ πξαγκάησλ.
  7. 7. Ντίνος Χριστιανόπουλος
  8. 8. Ο Γηώξγνο Μνπκνπδηάο γελλήζεθε θαηκεγάισζε ζηε Θεζζαινλίθε. Δίλαηαπόθνηηνο ηνπ Β΄ Λπθείνπ, πηπρηνύρνοΦπζηθήο θαη δηδάθησξ Φεκείαο. Έρεηεξγαζηεί σο εθπαηδεπηηθόο ζηε κέζεθαη ηελ αλώηαηε εθπαίδεπζε, ελώ ηαηειεπηαία ρξόληα είλαη επηζεσξεηήο ηνπΥπνπξγείνπ Δξγαζίαο. Σηε ινγνηερλίαεκθαλίζηεθε ην 2007 κε ην βηβιίν "Μεθακπάλα παληειόλη..." (UniversityStudio Press). Τν 2ν Γπκλάζην - Λύθεηνείλαη έλα από ηα πην ηζηνξηθάεθπαηδεπηήξηα ηεο Θεζζαινλίθεο.Έρνληαο ζπκπιεξώζεη ζρεδόλ έλαλαηώλα παξνπζίαο ζηα εθπαηδεπηηθάδξώκελα ηεο πόιεο, θηινμέλεζε ζηαζξαλία ηνπ θνξπθαίεο πξνζσπηθόηεηεοηεο ρώξαο καο, ελώ από ηηο έδξεο ηνπδίδαμαλ ιακπξνί επηζηήκνλεο. Μέζααπό ηηο αθεγήζεηο είθνζη πέληε θαηπιένλ γλσζηώλ θαη θαηαμησκέλσλαπνθνίησλ ηνπ θαη ηελ έξεπλα ησλαξρείσλ ηνπ, μεηπιίγεηαη, παξάιιειακε ηελ ηζηνξία ηνπ ζρνιείνπ, ε ηζηνξίαηεο Θεζζαινλίθεο ηα ηειεπηαία εθαηόρξόληα, κηα θαη ην ζρνιείν είλαηάξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε απηήλ.Γεγνλόηα όπσο ν Α΄ παγθόζκηνοπόιεκνο, ε πξνζθπγηά ηνπ 22, ενηθνλνκηθή θξίζε ζηηο αξρέο ηεοδεθαεηίαο ηνπ 30, ε κεηαμηθή πεξίνδνο,ν Β΄ παγθόζκηνο πόιεκνο, ε θαηνρή, νεκθύιηνο, ε δηθηαηνξία, νηεθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θ.ι.π.αθήλνπλ έληνλν ην ζηίγκα ηνπο ζηελθαζεκεξηλόηεηα ηεο καζεηηθήο δσήοθαη ζπλαξζξώλνληαη κε εθδξνκέο,"θνπάλεο", απνβνιέο, θαηαιήςεηο,δηαθξίζεηο...

×