Gestió municipal del litoral 2

0 views
428 views

Published on

Presentació de Pilar Escandell sobre gestió del litoral del municipi de Santa Eulària des riu.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
0
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • El municipi de Santa Eulària compta amb una longitud marítim-terrestre de 46.164 Km, un extens litoral amb un total de 22 platges i cales.
 • Un dels principals atractius per als turistes (platges). Gran afluència, per tant, s’han de dotar de diversos serveis (salvament i socorrisme, activitats oci, hamaques, etc)-
 • Que vol dir això de procediments Que vol dir això de procediments? Vol dir que per cada una de les nostres actuacions/ activitats de gestió, hem de definir de quina forma ho feim, tenir-ho tot per escrit, i fer-ho sempre de la mateixa manera (informes, certificats, etc).
 • ¿Que servicios y actividades se desarrollan en las playas de Santa Eulalia?
 • La política ambiental és el compromís que adquereix l’Ajuntament per preservar en el millor estat possible les platges del municipi, cercant sempre un desenvolupament sostenible.
 • La empresa debe disponer de las herramientas e información necesarias para estar informado de la legislación que le aplica. Gràcies a haver determinat els aspectes ambientals, podren cercar la legislació que s’ha d’aplicar.
 • Una vegada identificats els aspectes ambientals, i la legislació que aplica a cada una d’ells, es procedeix a definir objectius i metes, per a millorar l’acompliment ambiental, segons els criteris descrits a la Política Ambiental. Objectiu ambiental: fi ambiental de caràcter general que té el seu origen en la política ambiental i que està quantificat quan sigui possible. Programa ambiental: descripció de les mesures (responsabilitats i mitjans) adoptades o previstes per aconseguir els objectius i metes ambientals i els termes per aconseguir-los. Planificació d’objectius en el temps, recursos, …PROGRAMA AMBIENTAL
 • També es defineix el RESPONSABLE, TERMINIS, RECURSOS I LA FREQUENCIA DE SEGUIMENT D’AQUESTS OBJECTIUS.
 • A partir de la informació obtinguda dels indicadors ambientals, l'Oficina de Litoral i Platges analitza la repercussió de les activitats realitzades , de manera que en cas necessari s'estableixin les accions oportunes per millorar les situacions deficients detectades.  No Conformitats, Accions Correctives i Accions Preventives.
 • Es fa un seguiment d’aquesta incidéncia per comprovar que l’acció correctora proposa ha funcionat correctament.
 • Uno de los requisitos tanto de ISO 14001 como de bandera azul, es controlar la calidad de las aguas de baño.
 • Mencionar que todos los conesionarios reciben información respecto al sistema de gestión implantado, y que por ello se les entrega la Política Ambiental y un documento de buenas prácticas ambientales, que deben firmar.
 • No retirando Posidonia durante el invierno, se protege a la playa frente a temporales y se evita la pérdida de arena y sedimento.
 • Gestió municipal del litoral 2

  1. 1. G E S TIÓ M U N IC IP AL D E L LITO R ALAJU N TAM E N T D E S AN TA E U L ÀR IA D E S R IU P roj cte e nglob at d ins l’Age nd a 21 E s colar: e
  2. 2. G E S TIÓ M U N IC IP AL D E L LITO R AL• MARC LEGAL• GESTIÓ MUNICIPAL DE PLATGES – ISO 14001 DE PLATGES. – PLA NETEJA SOSTENIBLE DE PLATGES.
  3. 3. Marc Legal: Quines competències té l’A juntament?- Llei de Règim LocalAtribueix les competències als ajuntaments.- Llei de CostesAtribueix les competències en relació al litoral als ajuntaments.- Ordenança de platges de Santa EulàriaRegula els usos a les platges.- Ordenança de Medi AmbientRegula els béns i recursos ambientals susceptibles de ser gestionats en l’àmbit de les competències municipals.
  4. 4. Quines competències té l’A juntament?Llei de Règim Local.• Regulació, gestió i vigilància de les activitats i els usos que es duen a terme a les platges, en els rius, en els llacs i a la muntanya.• Formulació i gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible.
  5. 5. Quines competències té l’A juntament?Llei de Costes• LArt. 115 de la Llei de Costes, atribueix competències municipals en el domini marítimo- terrestre estatal, que referent a PLATGES, es concreta en : - Mantenir les platges i llocs públics de banys en les degudes condicions de neteja, higiene i salubritat.• - Vigilar lobservança de les normes i instruccions dictades per lAdministració de lEstat sobre salvament i seguretat de les vides humanes.
  6. 6. Quines competències té l’A juntament?En base a les competències municipals que estableix la Llei de Costes, es redacta:Ordenança de platges de Santa Eulària (2008).Objecte: Establir les condicions generals que hagin de complir tots els usuaris de les platges, així com regular- ne els usos.(neteja, presència d’animals, pesca, acampades i circulació de vehicles, pràctica de jocs, vigilància a les platges, ús dels serveis i prohibicions).
  7. 7. Quines competències té l’A juntament?Ordenança de Medi Ambient.Estableix les normes en relació a:- Protecció de latmosfera davant contaminació.- Aigües residuals i abocaments.- Residus sòlids urbans.- Protecció de parcs, jardins, arbrat urbà i neteja viària.- Protecció d’animals i la seva regulació.
  8. 8. Gestió ambiental de platges a Santa Eulària•Encara que la gestió de les platges de SantaEulària va mes allà de la mera regulació de lescompetències que la Llei de Costes assigna aaquest municipi.•La defensa i protecció del medi ambient és undels aspectes fonamentals que han preocupat almunicipi, ja que les platges han vingut sent undels principals motors econòmics de l’illa.
  9. 9. E l municipi de S anta E ulària des Riu Te s u p e rfície total d e 153.48 Km2, i u na p ob lació ap roxim ad a d e 32.637 hab. qu e viu e n al m u nicip i d u rant tot l’any. Am b la p ob lació tu rís tica, d u rant e ls m e s os e s tivals arrib a a u n total d ’e ntre 45.000-46.000 hab. (res idents + turis tes ). Te u na ZMT (longitu d m arítim - te rre s tre ) d e 46.164 Km. S ’h a caracte ritzat p e r u n m u nicip i qu e re p u n p e rfil tu rís tic m és fam iliar i d e qu alitat.E l m u nicip i ofe re ix, com a atractiu p atrim onial, u n extens litoral am b u n total d e 22platges i divers es cales , la qu al cos a s u p os a u na p art im p ortant d e lofe rtatu rís tica d e la illa d E ivis s a
  10. 10. C ompetències municipals en matèria de M.AEs considera important SOSTENIBILITATun replantejament en lamanera dentendre lesnostres platges.Aquest plantejament vaencaminat cap a unmodel de gestiósostenible del litoralque garanteixi el futurdels recursos naturals.
  11. 11. C ompetències municipals en matèria de M.AAmb l’extens litoral,Es imprescindible establir polítiques sostenibles, on s’ha de tenir en compte, el Medi Ambient, l’Economia i la Societat.Polítiques Sostenibles de platges:- Preservar els sistemes naturals litorals - sistema natural platja.- Atractiu turístic i motor econòmic.- La societat ha de poder gaudir tant d’unmedi ambient saludable, així com un estat debenestar. (Turisme i Medi Ambient =sostenibilitat econòmica)
  12. 12. C ompetències municipals en matèria de M.APER TANT, S’HA DE GESTIONAR:GESTIÓ: Significa dirigir, controlar per obtindre els objectius desitjats o inicialment plantejats, per a:- Produir els canvis desitjats.- Per prevenir d’altres no desitjats.GESTIÓ MUNICIPAL DE PLATGES – ISO 14001 DE PLATGES. – PLA NETEJA SOSTENIBLE DE PLATGES.
  13. 13. Que és un Sistema deGestió Mediambiental (SGMA) en base a ISO 14001?
  14. 14. QUÉ SON ELS SGMA?Quin és l’objectiu de la gestió ambiental?La gestió ambiental persegueix una millora gradual perperfeccionar la relació entre lhome, les seves activitats iels efectes sobre lentornPer tant,Un Sistema de Gestió Mediambiental (SGMA) és unconjunt deines (organitzatives, de personal, de mitjanseconòmics i materials) dirigida cap a la millora de lesrelacions entre les activitats desenvolupades per unaorganització i el medi ambient en el qual aquestesactivitats es desenvolupen
  15. 15. QUÉ SON ELS SGMA?•ISO 14000. Família de normes dàmbit internacional(ISO: Organització Internacional de Normalització), vàlida tot el món.Estableix els REQUISITS que ha de cumplir unaorganització per obtenir una CERTIFICACIÓ del seuSistema de Gestió Ambiental.
  16. 16. QUÉ SON ELS SGMA?Aquests sistemes són comprovats i validatsper tècnics i entitats que estan capacitats ireconeguts per a aquesta labor.Lentitat que comprova i valida un SGMA ésuna entitat de CERTIFICACIÓ.Les entitats de certificació són al seu torn controlades per una entitat dacreditació.Existeix una delles a cada país adscrit a la normativa ISO.En el cas de Santa Eulària, l’entitat de certificació és AENOR.
  17. 17. IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMADE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL- UNE-EN-ISO-14001 A LES PLATGES DEL MUNICIPI DE SANTA EULÀRIA.
  18. 18. Gestió ambiental de platges a Santa EulàriaSISTEMA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL-UNE-EN-ISO-14001.Un SGMA està basat en procediments, la qual cosa ajuda a definir totes les actuacions que es porten a terme, així como la forma de procedir.L’abast del SGMA implantat a l’Ajuntament de Santa Eulària es:- Oficines de Litoral i Platges.- Platja de Santa Eulària- Platja des Riu de Santa Eulària.- Platja de Es Canar.- Platja de Cala Llonga.- En procés: Platja de Es Figueral. Pendent certificació (Juny 2012).
  19. 19. Gestió ambiental de platges a Santa Eulària1ER PAS  CONÈIXER EL QUE TENIM Per gestionar les platges S ervei de correctament, cal tenir en neteja compte que en ella es C ontrol desenvolupen una gran C onc es s ions s anitari varietat de serveis relacionats amb el sector turístic. GE S TIÓ DE Oc i Informac ió En aquest escenari, ha estat PLA TGE S necessari laplicació de criteris de gestió responsables amb la Infraes truc tura de la platja Formac ió preservació del medi natural a causa dels múltiples usos S alvament i S oc orris me que es desenvolupen a les platges del municipi.
  20. 20. S erveis que s ’han de ges tionarDotació de serveis a les platgesPer a gaudir de les platges aquestes disposen dediversos serveis de temporada com poden serombrel·les, hamaques o diversos elements nàutics.Es disposa de serveis de dutxes i renta peus en elsvoltants dels accessos de platja.Passarel·les daccés per als vianants, adaptades, entots els seus accessos per a lús de les zones de banyaixí com rampes en accessos a la platja de SantaEulària.
  21. 21. Serveis que s’han de gestionarDotació de serveis a les platges•Servei de salvament i socorrisme.•Les platges disposen de diversa cartelleria de platja,situada en els seus accessos. -Cartelleria de socorrisme, normes de conducta i serveis. -Cartelleria de Bandera Blava. -Política Ambiental.•Les platges estan abalisades seguint el reglament quedesenvolupa la Llei de Costes
  22. 22. ASPECTES BÁSICS D’UN SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL SEGONS ISO 14001• DEFINIR UNA POLÍTICA AMBIENTAL• IDENTIFICAR ELS ASPECTES AMBIENTALS I ELS IMPACTES I ELS REQUISITS LEGALS.• DEFINIR OBJECTIUS DE MILLORA  PROGRAMA AMBIENTAL• FER EL SEGUIMENT DELS ASPECTES  INDICADORS.• ACCIÓ PREVENTIVA, NO CONFORMITATS I ACCIÓ CORRECTIVAC
  23. 23. Gestió ambiental de platges a Santa EulàriaIDENTIFICACIÓ D’ASPECTES AMBIENTALS.S’han identificat els aspectes ambientals associats a les activitats i serveis, per determinar aquells que tenen un impacte significatiu sobre el M.A.Aspecte ambiental: element de les activitats, productes o serveis duna organització susceptibles dinteraccionar amb el medi ambient.Ex: Consum aigua de la xarxa d’abastiment.Aquest és un aspecte derivat de la utilització dels sanitaris, que ens produeix un impacte ambiental. QUIN?
  24. 24. ASPECTES DIRECTES: són aquells aspectes sobre els quals es té ple controlsobre la seva gestió. Marcats en verd  Aspectes ambientals significatius.
  25. 25. ASPECTES INDIRECTES: Són aquells aspectes de les activitats, productes oserveis que poden produir impactes ambientals sobre els quals no es té plecontrol de la gestió.
  26. 26. • ASPECTES POTENCIALS: Possibilitat de l’existència d’aspectes ambientals deguts a incidents i accidents. Per identificar i respondre davant possibles situacions d’emergències, les platges disposen d’un Pla de Salvament i anualment es realitza un simulacre d’emergència ambiental.
  27. 27. Gestió ambiental de platges a Santa Eulària • Simulacres davant situacions ambientals d’emergènciaVessament d’hidrocarburs per accident de vaixell: Pla Especial deContingència per Contaminació Accidental daigües marines.
  28. 28. Gestió ambiental de platges a Santa Eulària • Simulacres davant situacions ambientals d’emergènciaVessament d’aigües residuals.
  29. 29. Gestió ambiental de platges a Santa Eulària• La identificació dels aspectes ambientals ens ajuda a poder DEFINIR LA LEGISLACIÓ QUE APLICA A CADA ACTIVITA (residus, energia, ús de recursos naturals, vessaments a l’aigua, emissions a l’atmosfera, etc), a definir els objectius de millora així com els indicadors de seguiment de cada un d’aquests aspectes.• Destacar que s’identifiquen també aquells aspectes que es consideren “significatius”, i sobre els quals s’incideix amb major grau.
  30. 30. COMPLIMENT REQUISITS LEGALS UNIDADES AMBIENTALES URBANAS CORPORACIONES MINISTERIO DEL AUTÓNOMAS MEDIO AMBIENTE REGIONALES MINISTERIO DE ALCALDIAS SALUD CONSEJOS MINISTERIO DE MUNICIPALES RELACIONES EXTERIORES
  31. 31. Gestió ambiental de platges a Santa Eulària OBJECTIUS I PROGRAMES AMBIENTALS FITES PROGRAMA DE GESTIÓ AMBIENTAL A ON VULL QUINES ACTIVITATS ARRIBAR? DESENVOLUPAREM? QUAN? EN QUANT DE QUI ES EL RESPONSABLE TEMPS? AMB QUINS RECURSOS CONTAM? OBJECTIUSEls objectius han de ser coherents amb la política ambiental.També han d’esser mesurables i/o cuantificables.Normalment s’estableixen objectius en funció dels aspectesambientals significatius.
  32. 32. OBJECTIUS, METAS I PROGRAMES PER AL 2011
  33. 33. Gestió ambiental de platges a Santa EulàriaCONTROL OPERACIONAL  ¿QUINS ASPECTESAMBIENTALS S’HAN DE CONTROLAR? - Residus  control quantitatEs controlen les operacions residus.crítiques que puguin provocar - Abocaments  control de que no hi hagi abocaments deimpactes ambientals, així com les substancies perilloses arelacionades amb aspectes l’arena i mar (sabó, vehiclesambientals significatius. susceptibles de vessaments oli, hotels, etc). - Emissions atmosfèriques  ITV correcta. - Sorolls  Sonometries a platges. - Control de consums Consum d’aigua, d’electricitat, paper, etc.
  34. 34. Gestió ambiental de platges a Santa EulàriaSEGUIMENT I MEDICIÓ• La forma de fer el control operacional d’aspectes ambientals  indicadors ambientals.• Els indicadors ambientals permeten fer un seguiment del comportament ambiental dins de làmbit de la gestió de les platges incloses en labast.• Els indicadors ambientals estan directament relacionats amb la política ambiental i els objectius ambientals de lorganització.
  35. 35. ASPECTO AMBIENTAL INDICADOR AMBIENTALR e s id u os org ánicos N ive le s d e re co gid a d e re s id os org ánicosR e s id u os d e e nvas e s p lás tico N ive le s d e re co gid a d e e nvas e s p lás ticosVid rio N ive le s d e re co gid a d e vid rioP ap e l-cartón N ive le s d e re co gid a d e cartónC artu ch os tinta N ive le s d e re co gid a d e p ilasF lu ore s ce nte s N ive le s d e re co gid a d e flu ore s ce nte sG e ne ración d e re s id u os s anitarios tip o II y III N ive le s d e ge ne raci ón d e re s id u os s anitarios tip oR e s id u os d e algas N ive le s d e re co gid a d e algasH u nd im ie nto/ ce nd io d e b u qu e s In N ive l d e calid ad d e las agu as d e b añoVe rtid o d e agu as re s id u ale s N ive l d e calid ad d e las agu as d e b añoVe rtid o inte ncionad o d e h id rocarb u ros al m ar N ive l d e calid ad d e las agu as d e b añoVe rtid os p roce d e nte s d e l río N ive l d e calid ad d e las agu as d e b añoVe rtid os d e agu as p lu viale s a la p laya Ve rtid os d e te ctad os e n ins p e ccione s ce lad orVe rtid os d e ace ite s d e la m aqu inaria d e lim p ie za d ela p laya Ve rtid os d e te ctad os e n ins p e ccione s ce lad orVe rtid os d e j ón a la are na ab Ve rtid os d e te ctad os e n ins p e ccione s ce lad orC ontam inación p or Le gione lla R e s u ltad os d e analíticas d e d e te cción d e Le gio ne llaC ons u m o d e agu a d e las d u ch as -lavap iés C ons u m o agu a d u ch as -lavap i ésF orm ación conce s ionarios N º Activid ad e s form ativas conce s ionarios R e s u ltad os d e m e d icione s d e nive le s d e ru id o e n lasR u id o e n la are na p layas
  36. 36. Gestió ambiental de platges a Santa Eulària• També es realitzen enquestes de satisfacció entre els usuaris a fi de determinar la seva percepció respecte a diversos aspectes: – Neteja general de les platges – Qualitat de l’aigua – Equipaments (dutxes, pasarel·les) – Mitjà de transport per arribar a la platja. – Aparcaments. – Etc.
  37. 37. Gestió ambiental de platges a Santa Eulària NC / AACC/ AAPP• En el moment en que es Quina és la detecta qualsevol causa de l’error? incidència o desviació  Com evitar que S’obre una NC. es repeteixi?• L’informe de NC descriu la incidència i estableix mesures correctores per solventar-lo. El zelador de platges, durant les seves visites d’inspecció, porta un check list per comprovar que tot estigui correcte. Si detecta una incidència, fa un informe i posteriorment s’obre una NC.
  38. 38. ACTUACIONS CONCRETES I BONES PRÁCTIQUES REALITZADES A LES PLATGES RELACIONADES AMB EL SGMA.
  39. 39. Gestió ambiental de platges a Santa Eulària Residus i neteja de platges. El servei de neteja de les platges de Santa Eulària es realitza de manera indirecta a través duna empresa especialitzada, mantenint els entorns i la platja en condicions òptimes de neteja. La platges compten amb illetes de contenidors per a la separació en origen dels residus que es generen. Els concessionaris de platges, participen activament en la gestió dels residus, ja que són els responsables de la retirada i control de la quantitat de residus que es generen. La implicació directa dels concessionaris ha estat possible gràcies a la implantació de la ISO 14001
  40. 40. Gestió ambiental de platges a Santa Eulària Qualitat daigües i sorra Es realitzen quinzenalment analítiques de laigua de bany obtenint resultats satisfactoris. Les platges de Santa Eulària es caracteritzen per un grau de transparència elevat al llarg de tota la temporada, afavorint la presència dimportants praderes de Posidonia oceanica, indicatiu d’una bona qualitat de laigua. Es realitzen també analítiques de la sorra de les platges periòdicament durant tota la temporada estival.
  41. 41. Gestió ambiental de platges a Santa Eulària
  42. 42. Gestió ambiental de platges a Santa Eulària Emissions a l’atmosfera Lajuntament de Santa Eulària, a fi de determinar el grau de compliment de la legislació ambiental aplicable en matèria de contaminació acústica, realitza mesuraments de soroll en diverses de les seves platges. Així mateix, es porta un seguiment de les emissions contaminants a través de la verificació del correcte manteniment de la maquinària de neteja de platges.
  43. 43. Gestió ambiental de platges a Santa Eulària Formació i conscienciació mediambiental Es fomenten bones pràctiques ambientals a les platges de Santa Eulària en relació al consum daigua, neteja i recollida selectiva, convivència amb la resta dusuaris, seguretat i salut, etc. Es realitza formació ambiental a concessionaris i empreses implicades en la gestió de les platges. Es col·labora amb centres educatius del municipi per dur a terme activitats de formació ambiental a les platges.
  44. 44. Jornadespopulars deneteja deplatges i fonsmarins.
  45. 45. Jornades de retirada de Carpobrotus, espècieinvasora, del litoral, juntament amb un tríptic desensibilització ambiental.
  46. 46. Gestió ambiental de platges a Santa EulàriaNeteja de platges Canvis importants.La pressió del sector turístic sobre el medi litoral durant les últimesdècades ha generat, en moltes ocasions, que es duguin a termepràctiques de neteja i gestió de platges poc sostenibles.En els últims anys, shan adquirit majors coneixements en relació a lagestió de platges, la qual cosa ha suposat un avanç cap a una gestiómés respectuosa amb el medi.A partir del 2008, es va produir canvi important respecte a la gestióde les platges, arran del “I Congrés de Gestió del Litoral”,promogut per lAjuntament de Santa Eulària i el Consell dEivissa, ones va signar un acord entre tots els municipis de la illa en noretirar la Posidonia oceanica durant la temporada hivernal.
  47. 47. Gestió ambiental de platges a Santa EulàriaNeteja de les platges- Pla de neteja SostenibleLAjuntament ha intentat anar millorant la gestió de les platges delmunicipi, per la qual cosa l’any 2011 es va aprovar la redacció dunPla Integral de Neteja Sostenible de platges del municipi deSanta Eulalia.Els objectius ecològics daquest Pla són: • Definir els processos de dinàmica litoral que es donen en cadascuna de les platges amb la finalitat de millorar i comprendre els efectes que generen. • Establir metodologies de neteja per a cadascuna de les platges de manera sostenible amb la finalitat devitar la pèrdua de sorra en la retirada i transport de Posidònia oceànica.
  48. 48. Gestió ambiental de platges a Santa Eulària Neteja de les platges- Pla de neteja Sostenible En relació als objectius econòmics i socials daquest Pla, destacar: • Reducció de costos generats per la gestió actual de la Posidónia com a residus transportat a labocador insular. • Conservació de les platges com un recurs turístic i motor econòmic de la illa. • Introducció de criteris de sostenible a les platges gestió, millora la imatge cap a la població i els turistes
  49. 49. Gestió ambiental de platges a Santa EulàriaNeteja de les platges- Pla de neteja SostenibleDurant aquest any, sha dut a terme tot un seguitd’actuacions a la platja de Es Canar, com a Pla Pilot, amblobjectiu devitar la retirada massiva de restes de Posidoniade la platja.Les principals tasques van ser:- Desmunti de les bermes de Posidonia i tornada al mar si lescondicions són òptimes.- Anivellació amb sorra procedent duna cota superior,accelerant el procés natural de formació de la platja i aixíincrementar la superfície de sorra.
  50. 50. Gestió ambiental de platges a Santa Eulària
  51. 51. Gestió ambiental de platges a Santa EulàriaNeteja de les platges- Pla de neteja SostenibleUna part de la Posidonia recollida durant la temporada alta,sha acumulat en dues zones d‘acopi, i s’ha retornat al sistemadurant la temporada baixa i així evitar pèrdues de sorra isediment.
  52. 52. Gestió ambiental de platges a Santa Eulària
  53. 53. Gestió ambiental de platges a Santa EulàriaNeteja de les platges- Pla de neteja SostenibleAssociat a aquest Pla de Neteja Sostenible de Platges, shaelaborat un Programa de Divulgació i Educació Ambientaldestinat a tots els agents implicats (hotelers, concessionaris,usuaris, operaris de neteja, escolars, etc.), amb metodologiesi continguts específics per a cadascun dells.La formació i educació ambiental es considera un delspunts clau per dur a terme la implantació efectiva daquestprojecte de neteja sostenible de platges
  54. 54. Gestió ambiental de platges a Santa Eulària MOLTES GRÀCIES

  ×