Aguinaldo songs
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Aguinaldo songs

on

 • 781 views

 

Statistics

Views

Total Views
781
Views on SlideShare
781
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Aguinaldo songs Aguinaldo songs Presentation Transcript

 • Pasko Na! Akoy nagtatakasa Paskong kay lamig.
 • Pasko Na! Doon pa nadama init ng pag-ibig.
 • Pasko Na! Sa sanggol at Ina, pusoy huwag isara.
 • Pasko Na! At sa bawat isapuso moybuksan na.
 • Pasko Na! Pasko na! Pasko na! Tayoy magkaisa.
 • Pasko Na! Magsama sa sayaNg Sanggol at Ina.
 • Pasko Na! Akoy nagtataka sasabsabang payak
 • Pasko Na! Doon pa nadama dangal ng Haring Anak
 • Pasko Na!Sa Sanggol at Ina, pusoyhuwag isara
 • Pasko Na! At sabawat isapuso moybuksan na
 • Pasko Na! Pasko na! Pasko na! Tayoy magkaisa.
 • Pasko Na! Magsama sa sayaNg Sanggol at Ina.
 • Pasko Na! Akoy nagtatakasa Paskong kay lamig.
 • Pasko Na! Doon pa nadama init ng pag-ibig.
 • Pasko Na! Sa sanggol at Ina, pusoy huwag isara.
 • Pasko Na! At sabawat isapuso moybuksan na
 • Gumising Gumising, gumising, mga nahihimbing! Tala’y nagniningning. Pasko na! Gumising!
 • Gumising Kampana’t kuliling, kumalembang: kling-kling. Ang Niño’ydarating sa Belen pa galing.
 • Gumising Gumising, gumising, mga nahihimbing! Tala’y nagniningning. Pasko na! Gumising!
 • Gumising Kahit puso’yhimbing, masdan masasaling. Niñongnaglalambing sa Inang kay ningning.
 • Gumising Gumising, gumising, mga nahihimbing! Tala’y nagniningning. Pasko na! Gumising!
 • Gumising Puso’y masasaling luha ang pupuwing. Mag-inang kay lambing, puso mo ang hiling.
 • Gumising Gumising, gumising, mga nahihimbing! Tala’y nagniningning. Pasko na! Gumising!
 • Amen
 • Asin sasaimongespiritu.
 • Rito PenitencialNagkukumpisalako sa Dios namakakamhan,asin saindo mgatugang, ta nagkasalaako nin makuri saisip, sa tataramon,
 • Rito Penitencialsa gibo, asin sakapabayaan: salako, sala ko, makuringsala ko. Kayanangangadyi ako kiSanta Maria, danayna Virgen,
 • Rito Penitencialsa gabos na Angelesasin Santos, asinsaindo mga tugang,na ako ipamibi saKagurangnan tangDios.
 • Kyrie Ka-gurangnan, kaheraki Ka- - -gurang- -nan- ka-heraki, ka- - - - -heraki
 • Kyrie Kris- - -to, kaheraki kami Kris- - -to, ka-heraki kami
 • Kyrie Ka- - -gurangnan- ka- -heraki ka- - - - -mi
 • Kyrie Kagurangnan, ka- -heraki kami- Ka- - - - - - - - -heraki.
 • Kamurawayan sa DiyosSa daga katonino-ngan, sa mga ta- -wong marahay- - an- - - boot.Inoomaw mi Ika,
 • Kamurawayan sa Diyos binabantog mi Ika. Sinasam- - -ba mi Ika. Ri- -no- - - -rokyaw mi Ika.
 • Kamurawayan sa Diyos Pi-nasa-sala--matan mi- Ika- Hu-li kan- Sai-mongkamurawa-yan.
 • Kamurawayan sa Diyos Dios naKagurangnan, Hadeng langitnon-
 • Kamurawayan sa DiyosDios- - A-mangma- -kakamhan.Ka- -gu- -rang- nan,
 • Kamurawayan sa Diyos A- - - - -king bugtong, He-sukristo Kagurangnan na Dios,
 • Kamurawayan sa Diyos Korde-ro nin Dios, A-ki nin- - - Ama.
 • Kamurawayan sa Diyos Ika nanagpapara kan mga kasalan, kahera-ki kami.
 • Kamurawayan sa Diyos Ika na nagpapa-ra kan mga kasalan nin kinaban,
 • Kamurawayan sa Diyos Ako-a an samongpakimahe- - -rak. Ika sana an nagtutukaw sa too nin Ama,
 • Kamurawayan sa Diyos kahera- - -ki kami-Ta Ika sana- an banal, Ika sana’nKagurangnan,
 • Kamurawayan sa Diyos Ika sana O Hesukristo An orogkahalangkaw.
 • Kamurawayan sa Diyos Sa ka-ibanin Espiritu San- -to
 • Kamurawayan sa Diyos Sakamurawayan nin Dios A- -ma.A- - - - - - - - - - - - - -men.
 • Madya Na,O Mesias Madya na, O Mesias, pagkamoot Mo iwaras sa tawong makasalan tawan kapatawaran. Hesus madya, Hesus madya.
 • Madya Na,O Mesias Samong halat an pagdatong Mo hale sa panganoron.
 • Madya Na,O Mesias Madya na, O Mesias, pagkamoot Mo iwaras sa tawong makasalan tawan kapatawaran.
 • Salmo ResponsorialNgonyannamundag na ansatuyangParatubos, na siKristo,Kagurangnan,Aleluya!
 • Salmo Responsorial Madya naHesus, madya na.
 • Masayang Balita Aleluya-, Aleluya, Alelu-ya Alelu- - -ya!
 • Masayang Balita Masayang balita ang hatid sa atin ng mga anghel na mula sa langit,
 • Masayang Balita Isinilang ngayon ang atingMananakop na si Kristo, ating Panginoon.
 • Masayang Balita La la la la la la la la la lala la Aleluya! La la la Aleluya!
 • Kamurawayan Saimo,Kagurangnan.
 • Pag-omaw Saimo, Cristo.
 • Credo Niceno-Constantinopolitano Nagtutubod ako sa sarong Dios, Amang makakamhan, kaggibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling.
 • Credo Niceno-Constantinopolitano Asin sa sarong Kagurangnan na si Jesu-Cristo, Bogtong na Aki kan Dios, asin namundag gikan sa Ama bago kan gabos na panahon.
 • Credo Niceno-Constantinopolitano Dios na gikan sa Dios, ilaw na gikan sa ilaw, totoong Dios na gikan sa totoong Dios, ipinangaki, dai linalang, saro sa pagka-Dios kan Ama:
 • Credo Niceno-Constantinopolitano huli saiya nagkaigwa kan gabos. Huli sa satong mga tawo asin huli sa satong kaligtasan naghilig Siya hale sa kalangitan.
 • Credo Niceno-Constantinopolitano Asin nani-laman huli kan Espiritu Santo ki Virgen Maria, asin nani- tawo. Ipinako pa sa krus para sato kan panahon ni Poncio Pilato;
 • Credo Niceno-Constantinopolitano nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinobong, asin kan ikatolong aldaw nabuhay-liwat, sosog sa mga Kasuratan, asin suminakat sa langit,
 • Credo Niceno-Constantinopolitano nagtutukaw sa too kan Ama. Asin mamuraway na mabalik, sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan,
 • Credo Niceno-Constantinopolitano an saiyang kahadean daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, Kagurangnan asin kagtao nin buhay: na gikan sa Ama asin sa Aki.
 • Credo Niceno-Constantinopolitano Siya, kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway: Siya na nagtaram sa paagi nin mga profetas.
 • Credo Niceno-Constantinopolitano Asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong Simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bonyag sa pagpatawad nin mga kasalan.
 • Credo Niceno-Constantinopolitano Asin naghahalat ako kan pagkabuhay-liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen.
 • PAMIBI nin BANWAAN Kagurangnan,hinanyoga kami na nagsasarig Saimo.
 • Emanuel Isang dalagay maglilihi Batang lalaki ang sanggol Tatawagin Siyang Emanuel, Emanuel
 • EmanuelMagalakisinilang angPoonSa sabsabanSiyaynakahimlay.
 • EmanuelNagpahayagang mgaanghel"Luwalhati saDiyos!"
 • Emanuel Isang dalagay maglilihi Batang lalaki ang sanggol Tatawagin Siyang Emanuel, Emanuel
 • EmanuelIsang dalagaymaglilihiBatang lalakiang sanggolTatawaginSiyang Emanuel,
 • Emanuel Kahulugay "Nasa atin ang Diyos!"
 • Akoon man lugodkan Kagurangnanan atang sasaimong mgakamot para sakaomawan asinkamurawayan kan
 • Saiyang ngaran,para man sapakinabang niatoasin kan bilogNiyang banal nasimbahan.
 • Asin sasaimongespiritu.
 • Initaas mi na saKagurangnan.
 • Maninigo asin dapat. dapat
 • Sanctus (Banal) Ba- - -nal, ba- -nal,ba- - - - - - -nal naKagurangnan-Dios- - nin mga hukbo.
 • Sanctus (Banal) An- - langit a-sin- daga Pa- -no- kan S’i-mongkamurawayan.Hosana, hosana sa kaitaasan!
 • Sanctus (Banal)Pag-omawon an na’-digdi sa ngaran nin Kagurangnan Hosa- -na sa kaitaasan!
 • Sa Krus Mo at Pagkabuhay Sa krus Mo at pagkabuhay Kamiy natubos Mong tunay.
 • Sa Krus Mo at Pagkabuhay Poong Hesus naming mahal Iligtas Mo kaming tanan.
 • Sa Krus Mo at PagkabuhayPoong Hesus naming mahal Ngayon atmagpakailan man.
 • Doxology Amen,amen, amen Amen,amen, amen
 • Asin sasaimongespiritu.
 • Agnus Dei (Kordero nin Dios) Kordero nin Dios- na nagpapara kan mga kasalan kahera- - - - - - -ki kami.
 • Agnus Dei (Kordero nin Dios) Kordero nin Dios na nag-pa-pa-ra kan mga kasalan kahera-ki kami.
 • Agnus Dei (Kordero nin Dios) Korde-ro nin Dios na- - - nagpapa-ra kan mga kasalan. Tawi kami- nin kato-nino-ngan.
 • Agnus Dei (Kordero nin Dios) Ka- - - - - - - -------- -toninongan .
 • Kagurangnan, bako ako maninigo naIka magdagos sa sakuyang harong:
 • alagadmagtaram Kasana, asin ansakong kalagmaoomayan.
 • Paglamig Ng Hangin Paglamig nghanging hatid ng Pasko Nananariwasa king gunita
 • Paglamig Ng Hangin Ang mga nagdaan nating Pasko Ang Noche BuenatSimbang gabi
 • Paglamig Ng HanginNarito na ang Pasko at nangungu- lilang puso ko
 • Paglamig Ng HanginHanap-hanap,pinapangarap Init ng pagsasalong tigib sa tuwa
 • Paglamig Ng HanginNg mag-anakna nagdiwang Sa sabsaban nung unang Pasko
 • Paglamig Ng Hangin Sa pag-awitmuli ng himig- Pasko Nagliliyab sapaghahangad
 • Paglamig Ng Hangin Makapiling kayo sa gabi ng Pasko Sa alaalay magkasama tayo
 • Paglamig Ng HanginNarito na ang Pasko at nangungu- lilang puso ko
 • Paglamig Ng HanginHanap-hanap,pinapangarap Init ng pagsasalong tigib sa tuwa
 • Paglamig Ng HanginNg mag-anakna nagdiwang Sa sabsaban nung unang Pasko
 • Paglamig Ng HanginNarito na ang Pasko at nangungu- lilang puso ko
 • Paglamig Ng HanginHanap-hanap,pinapangarap Init ng pagsasalong tigib sa tuwa
 • Paglamig Ng HanginNg mag-anakna nagdiwang Sa sabsaban nung unang Pasko
 • Aking NaririnigAking naririnigang tunog ngkampana.Nagsasabingmalapit naang araw ngpagsilang kay Hesus.
 • Aking NaririnigSa tuwing sasapitang araw ngPasko,mga tao’ymasisigla.May awit sapusong nadarama.
 • Aking NaririnigO sana’y Paskoaraw-araw.O sana’y Pasko lagi.‘Pagkat kung angPasko’y araw-arawsa mundo’ykaysarap lumagi. (2x)
 • Aking NaririnigAking naririnigawit ng mga bata.Mga himig na kaytamis,Kay lamig sa akingpandinig.
 • Aking NaririnigO sana’y Paskoaraw-araw.O sana’y Pasko lagi.‘Pagkat kung angPasko’y araw-arawsa mundo’ykaysarap lumagi. (2x)
 • EmmanuelEmmanuel!,Emmanuel!, God is with us!,Emmanuel!(2X)
 • Emmanuel How can I possibly sing a joyous Christmas song,
 • Emmanuel When there are so many people who know not where they belong?
 • Emmanuel How can I possibly sing a song of love and care,
 • Emmanuel When there’sinjustice and oppressioneverywhere?
 • Emmanuel I want to sing to the world a Christmas song
 • Emmanuel And I want everybody to come and sing along.
 • Emmanuel This is the day when the Lord was born among us
 • EmmanuelLet us sing “MerryChristmas!”
 • Emmanuel Emmanuel, Emmanuel, God is with us, Emmanuel!
 • Emmanuel Pa’no ako aawit ng isang pamasko,
 • Emmanuel Kung ang mundo nga’y ganitong magulo?
 • Emmanuel Pa’no ako aawit ng pag-ibig,
 • Emmanuel Kung walangkatarungansa daigdig?
 • Emmanuel Nais kong umawit ng isang pamasko,
 • Emmanuel At sa pag- awit ko’y sumabayna rin kayo.
 • Emmanuel Ito ang araw na isinilang ang Diyos sa mundo.
 • Emmanuel Mapagpa- layang Pasko!
 • Emmanuel Emanuel!, Emanuel!Sumasaatinang Diyos!, Emanuel!
 • Emmanuel Why behappy whilepoor people are dying?
 • Emmanuel Why bemerry whenthe birds of freedomcan’t sing?
 • EmmanuelWhy not letthe bells of justice ring?
 • Emmanuel No gift isgreater than sharingyour love to all.
 • Emmanuel I want to sing to the world a Christmas song
 • Emmanuel And I want everybody to come and sing along.
 • Emmanuel This is the day when the Lord was born among us
 • EmmanuelLet us sing “MerryChristmas!”
 • Emmanuel Emmanuel, Emmanuel, God is with us, Emmanuel!
 • Emmanuel Nais kong umawit ng isang pamasko,
 • Emmanuel At sa pag- awit ko’y sumabayna rin kayo.
 • Emmanuel Ito ang araw na isinilang ang Diyos sa mundo.
 • Emmanuel Mapagpa- layang Pasko!
 • EmmanuelEmmanuel!,Emmanuel!God is with us!, Emanuel!
 • Emmanuel Sumasaatin ang Diyos!, Emanuel!
 • EmmanuelEmmanuel!...
 • The Face of GodTo see the face ofGod is my hearts desire.To gaze upon the Lord is my one desire.
 • The Face of God For God soloved the world He gave His Son, His only begotten Son.
 • The Face of GodTo see the face ofGod is my hearts desire.To gaze upon the Lord is my one desire.
 • Amen
 • Asin sasaimongespiritu.
 • Salamatsa Dios.
 • Ika an Sakuyang Aki Mag-ogma kita sa Kagurangnan, satong Paratubos namundag sa kinaban.
 • Ika an Sakuyang AkiNgonyan antunay nakatoninongan;huminilig satogabos hale sakalangitan.
 • Ika an Sakuyang AkiAn naglalakawsa diklom ninkinaban,ngonyannakahiling kanliwanag ninKagtubos.
 • Ika an Sakuyang AkiNgonyanmapaparabuhay ninkadikloman;nagbanaag nasa gabos an ilawnin kalangitan.
 • Ika an Sakuyang AkiOlay ninKagurangnan,Dios namomotannin gabos: “Ikaan sakuyang Akina magtutubos!
 • Ika an Sakuyang AkiNgonyan naaldaw isinoboltaka nganingmaibalik ninda anbuhay na banal.”
 • Ika an Sakuyang AkiAn nagmomondonin huli sakadaihan, satongParatubosnamundag sasabsaban.
 • Ika an Sakuyang AkiNgonyan antunay nakaogmahan satahaw nin pagtiosyaon si Hesus naKagtubos.
 • Ika an Sakuyang AkiOlay ninKagurangnan,Dios namomotannin gabos: “Ikaan sakuyang Akina magtutubos!
 • Ika an Sakuyang AkiNgonyan naaldaw isinoboltaka nganingmaibalik ninda anbuhay na banal.”
 • Ika an Sakuyang AkiOlay ninKagurangnan,Dios namomotannin gabos: “Ikaan sakuyang Akina magtutubos!
 • Hark The Herald Angels SingHark the heraldangels sing"Glory to thenewborn King!Peace on earth andmercy mildGod and sinnersreconciled"
 • Hark The Herald Angels SingJoyful, all ye nationsriseJoin the triumph ofthe skiesWith the angelic hostproclaim:"Christ is born inBethlehem"
 • Hark The Herald Angels Sing Hark! The herald angels sing"Glory to the newborn King!"
 • Hark The Herald Angels SingChrist by highestheavn adoredChrist the everlastingLord!Late in time beholdHim comeOffspring of a Virginswomb
 • Hark The Herald Angels SingVeiled in flesh theGodhead seeHail the incarnateDeityPleased as man withman to dwellJesus, our Emmanuel
 • Hark The Herald Angels Sing Hark! The herald angels sing"Glory to the newborn King!"
 • SIMBANG GABI Simbang gabi simula ng pasko Sa puso nglahing Pilipino.
 • SIMBANG GABISiyam na gabi kaminggumigising,Sa tugtog ng kampanang walang tigil.
 • SIMBANG GABI Dong ding dong ding dong ding
 • SIMBANG GABIMaaga kamikinabukasan Lalakad kaming langkay- langkay.
 • SIMBANG GABI Babatiin ang ninong at ninang ng “Maligayang Pasko po!”
 • SIMBANG GABI At hahalik ng kamay.
 • SIMBANG GABI Simbang gabi simula ng pasko Sa puso nglahing Pilipino.
 • SIMBANG GABISiyam na gabi kaminggumigising,Sa tugtog ng kampanang walang tigil.
 • SIMBANG GABI Dong ding dong ding dong ding
 • SIMBANG GABIMaaga kamikinabukasan Lalakad kaming langkay- langkay.
 • SIMBANG GABI Babatiin ang ninong at ninang ng “Maligayang Pasko po!”
 • SIMBANG GABI At hahalik ng kamay.
 • SIMBANG GABILahat kamiy masayang- masaya Busog angtiyan at puno ang bulsa
 • SIMBANG GABI Hindi namin malimut limutan ang masarap naputot suman
 • SIMBANG GABI Matutulog kami ng mahimbing. Iniisip ang Bagong Taon natin
 • SIMBANG GABIAt ang tatlong haring darating sa Pilipinas ayPasko pa rin.
 • SIMBANG GABIMaaga kamikinabukasan Lalakad kaming langkay- langkay.
 • SIMBANG GABI Babatiin ang ninong at ninang ng “Maligayang Pasko po!”
 • SIMBANG GABI At hahalik ng kamay.
 • Pasko’y Sumapit NaPasko’y sumapitna, tayo aymagdiwang,Purihin angPanginoon saating awitan,
 • Pasko’y Sumapit NaGunitaingSanggol nasumilang sasabsaban,Ay si Hesus angDiyos natingtunay.
 • Pasko’y Sumapit NaNgayon nga ayPasko na dapatigalang,Magkaisa tayosa panalangi’tawitan,
 • Pasko’y Sumapit NaAting tupdintunay na diwang kapaskuhan,Magmahalan,magbigayanbawat araw.
 • Pasko’y Sumapit NaPagkat sumilangsa daigdigan:ang Mananakop,Hari ngKapayapaan.
 • Pasko’y Sumapit NaSiya ay Pag-ibigat Katarungan,handog Niya saati’y kaligtasan.
 • Pasko’y Sumapit NaNgayon nga ayPasko na dapatigalang,Magkaisa tayosa panalangi’tawitan,
 • Pasko’y Sumapit NaAting tupdintunay na diwang kapaskuhan,Magmahalan,magbigayanbawat araw.
 • Pasko’y Sumapit NaMagmahalan,magbigayanbawat araw.