Manpower demand

710 views
590 views

Published on

ความต้องการกำลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และสิ่งก่อสร้าง

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
710
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
67
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Manpower demand

 1. 1. ความต้องการกาลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และสิ่งก่อสร้างจากการประชุมเมื่อ 13 กรกฎาคม 2548ณ ห้องประชุมภาณุมาศ โรงแรมรอบยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครมีผู้เข้าร่วม 70 คน ประกอบด้วยผู้แทนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 8 บริษัท• ผู้จัดการศูนย์คัดเลือกและสรรหาบุคลากรบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)• ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)• ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)• ผู้จักการฝ่ายกิจการพิเศษบริษัท ช.การช่าง จากัด (มหาชน)• ผู้อานวยการฝ่ายบุคคล บริษัท ไทยน๊อคซ์สเตนเลส จากัด (มหาชน)• เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส บริษัทเพาเวอร์ไลน์เอนจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)• ผู้จักการทั่วไปฝ่ายบริหารบัญชีและการเงินบริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จากัด (มหาชน)• ผู้จัการฝ่ายบุคคล บริษัทศุภาลัย จากัด (มหาชน)
 2. 2. สรุปสาระสาคัญ 4 เรื่อง 1 3 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 2 3 สภาพและปัญหากาลังคนในปัจจุบัน 3 ความต้องการกาลังคนในอนาคต 4 3 ข้อเสนอแนะ
 3. 3. แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง
 4. 4. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ • บริษัทที่ประกอบธุรกิจ สร้างบ้านพร้อมอยู่เพื่อขาย ทาห้องชุดพักอาศัยให้ เช่าหรือขาย ทาอาคารสานักงานให้เช่าและรับจ้างบริหารอาคาร • บริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ก่อสร้างศูนย์การค้า ขนาดใหญ่ บริการครบวงจรโดให้เช่าและพัฒนาพื้นที่ค้าปลีกในศูนย์การค้า • บริษัทที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีโครงการทั้งหมดเป็นแนวราบและอาคารสูง ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลโดยการจ้างผู้รับเหมาช่วง และจ้างคน ภายนอก
 5. 5. ข้ อมูลทัวไปของบริษท ่ ักลุ่มอุตสาหกรรมก่ อสร้ าง 1 3 บริษัทที่ประกอบธุรกิจก่อสร้างขนาดใหญ่ 2 3 บริษัทที่ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่เกี่ยวกับเหล็ก 3 บริษัทที่ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไป 4 3 บริษัทผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม แม่เหล็กดูดติด 5 3 บริษัทที่ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างครบวงจร
 6. 6. สภาพและปัญหากาลังคนในปัจจุบันกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์• กลุ่มผู้ชานาญการร้อยละ 32 เช่น วิศวกร สถาปนิก อินทีเรีย ดราฟท์แม่น โฟร์ แมน ช่างเทคนิคคือ ช่าง ทนายความ บัญชี• กลุ่มสนับสนุนร้อยละ 45 เช่น เจ้าหน้าที่ต้อนรับ ของโรงแรม แผนกบุคคล การเงิน สารบรรณ• กลุ่มพนักงานร้อยละ 23 เช่น พนักงานเสริฟ พนักงานทาความสะอาด พนักงาน ขับรถ
 7. 7. สภาพและปัญหากาลังคนในปัจจุบันกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างสภาพกาลังคนปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 ประเภท• พนักงานประจา ปี 2547 มีพนักงานประจาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 อัตราการรบเข้าร้อยละ 2.5 อัตราการลาออกร้อยละ 1.4• พนักงานโครงการ พนักงานโครงการมีจานวนมาก ตั้งแต่ประถมศึกษาปี ที่ 4 ไปถึง ปวช. ปวส. ระดับ ปวส. ส่วนใหญ่เป็นเด็กจบใหม่ จะรับมาเป็นพนักงานโครงการก่อน มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 38 เนื่องจากมีอัตราการเช้า-ออกงานสูงมากและข้อจากัดในการ ทางาน เช่น การโยกย้ายสถานที่ทางาน จึงยังไม่มีระบบการ รับเข้าหรือลาออก คาดว่าในอนาคตจาเป็นต้องมี
 8. 8. สภาพและปัญหากาลังคนในปัจจุบันกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างจานวนพนักงานเต็มเวลา มี 2 กลุ่ม• กลุ่มการจ้างถาวร• กลุ่มรับเหมาช่วง คือ โครงการ 5 ปี จ้าง 5 ปี 5 ปีตกงาน และไม่รวม ลูกจ้างที่เป็นผู้รับเหมาะช่วงหรือกลุ่ม Putsoucing จะเห็นว่ากาลังคนไม่ มาก ไม่รับเด็กจบใหม่ รับเฉพาะพวกที่มีประสบการณ์
 9. 9. สภาพและปัญหากาลังคนในปัจจุบันกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างโครงสร้างของพนักงานตามวุฒิการศึกษา• มีปริญญาเอก-โท ร้อยละ 6• ปริญญาตรีและปวส. ร้อยละ 60-70• เนื่องจากบริษัทต้องใช้เทคโนโลนีสูง จึงต้องการกาลังคนรัดับ ปวส. ขึ้นไป โครงสร้าง ตั้งแต่ระดับล่างถึงบน• ระดับผู้บริหารร้อยละ 3.5• ระดับหัวหน้างานร้อยละ 19• พนักงานร้อยละ 70• สถิติการรับปัจจุบันยังไม่มากอาจรับมาเพื่อหมุนเวียนทดแทนและบางตาแหน่งที่มี โครงการพิเศษ เช่น ไอทีก็รับคนเพิ่ม
 10. 10. ปัญหากาลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์1. ผู้สาเร็จใหม่มีความคาดหวังในตาแหน่งและเงินเดือนที่สงมาก ู2. ผู้สาเร็จใหม่มักไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษา มีแต่เพียงระบุว่าเรียนครบทุก วิชา3. ผู้สาเร็จใหม่เตรียมตัวเพื่อมาสัมภาษณ์ไม่ดีพอ ทั้งการแต่งการ เอกสารที่นามาสมัคร และการเตรียมตอบคาถาม4. ผู้สาเร็จสาขาการโรงแรมหรือการท่องเที่ยว มีความรู้ภาษาอังกฤษไม่คล่อง ส่วนสาขา ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติ และไม่สามารถปฏิบัติได้จริง5. ผู้สาเร็จใหม่คิดไม่เป็นเนื่องจากเรียนแบบท่องจา ไม่ได้รับการฝึกให้แสดงความคิดเห็น ไม่ใฝ่รู้ ไม่ขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติม และมีความอดทนน้อย6. ผู้สาเร็จใหม่ขาดประสบการณ์ ไม่สามารถนาความรู้ที่เรียนมาปรับใช้ได้จริง
 11. 11. ปัญหากาลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง1. ปัญหาของวิศวกรจบใหม่ และสายวิชาชีพอื่น ๆ เช่น ไอที คือมีการลาออกค่อนข้างสูง2. ปัญหาของวิศวกรใหม่ คือวิเคราะห์ปัญหาไม่เป็น3. วิศวกรเป็น sale engineer ไม่ได้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ นักแก้ปัญหา หนักไม่เอาเบา ไม่สู้ มีความมั่นใจในตัวเองสูง ทางานเป็นทีมยาก4. พื้นฐานภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษไม่มากพอ ไม่สามารถประยุกต์ได้ บุคลิกไม่ดี การสื่อสารหรือมนุษยสัมพันธ์ไม่ดี การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรและ เพื่อนร่วมงานทาได้ช้า มักมีการเปลี่ยนงาน5. ค่านิยมของคนไทยต้องการจบปริญญาทาให้ขาดแรดงงานระดับเทคนิค6. ผู้สาเร็จใหม่ขาดความอดทน และวิสัยทัศน์ กล่าวคือไม่มุ่งที่เป้าหมายขององค์กร แต่มุ่ง ประโยชน์ส่วนตัว
 12. 12. ความต้องการกาลังคนในอนาคต กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ความต้องการกาลังคนในอาคตขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศจึงทาแผนกาลังคนปีต่อปี กลุ่มผู้ชานาญการที่ต้องการคือวิศวกร สถาปนิก โฟร์แมน ดราฟท์แมนช่างเทคนิค กลุ่มสนุบสนุน รับสารบรรณ ต้องรับการตลาด แม่บ้าน
 13. 13. ความต้องการกาลังคนในอนาคตกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างคุณลักษณะของกาลังคนที่ต้องการ จาแนกได้ 3 ด้าน ด้านความรู้ 1 3 1. ผู้บริหารต้องมีความรู้ด้านอุตสาหกรรมหลัก ภาษา และการวางแผน 2. วิศวกรมีความรู้วิศวกรรมศาสตร์
 14. 14. ความต้องการกาลังคนในอนาคต กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ต่ อคุณลักษณะของกาลังคนที่ต้องการ จาแนกได้ 3 ด้าน 2 3 ด้านทักษะ 1. สามารถตัดสนใจและแก้ปัญหาได้ 2. สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 3. สามารถวิเคราะห์ และใช้ความรู้แบบบูรณาการ 4. พนักงานทั่วไป ฝ่ายขาย การตลาดต้องกมี่เทคนิคการนาเสนอ การตัดสินใจ 5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 6. มีความสามารถในการเขียนทั้งภาษาไทยและอักกฤษ 7. มีความสมารถนาเสนอ 8. กล้าแสดงความคิดเห็นและการกระทา
 15. 15. ความต้องการกาลังคนในอนาคต กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ต่ อคุณลักษณะของกาลังคนที่ต้องการ จาแนกได้ 3 ด้าน 3 ด้านเจตคติ 1. ความตั้งใจทางานที่ได้รับมอบหมาย 2. มีจิตวิทยาการปกครองและการบริหาร 3. มีพัฒนาการทางอารมณ์
 16. 16. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนากาลังคนในอนาคตข้อเสนอแนะสาหรับสถานบันการศึกษา1. ควรมีการแนะแนวอย่างจริงจัง เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อสมัคร2. สถาบันต่าง ๆ เข้ามาฝึกและให้ความรู้จะเป็นการช่วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเป็นการเพิ่ม ค่าจ้าง3. สถาบันการศึกษาควรยืดเวลาการฝึกงานให้มาก ควรยืดเวลาเป็น 4-6 เดือน จะทาให้สามารถ เรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น และควรมีการฝึกปฏิบัตจริงให้ตรงกับเนือหาที่เรียน ิ ่4. สถาบันการศึกษาควรสอนให้รู้จกการสือสาร ฝึกการพูดการวางตัว บุคลิกภาพที่ดี สอนให้รู้จก ั ่ ั การเขียนรายงาน วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการจัดเก็บเอกสาร ฝึกวินัยการทางาน ควรให้ นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้กับการทางานได้จริง5. นักศึกษาที่จบใหม่จะขาดความอดทน ขาดวิสัยทัศน์ แต่มีความสามารถ โดยเฉพาะภาครัฐฝึก นักศึกษาออกมามีประสิทธิภาพมากกว่า6. ที่สาคัญคือความสามารถในเชิงคิดวิเคราะห์เด็กใหม่มองอะไรไม่ทะลุอยากให้ฝึกฝนในเรื่องนี้ดวย ้
 17. 17. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนากาลังคนในอนาคตข้อเสนอแนะทั่วไป1. องค์กรกับส่วนราชการควรร่วมมือกันทาภาพรวมของบริษท ให้ผู้เรียนได้รับ ั2. ในเรื่องการเรียนการสอน สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งมีวิธีการสอนและเนื้อหาที่แตกต่างกัน ดังนั้นทางบริษัทควรสอบถามเด็กว่าขาดอะไร เพื่อฝึกอบรมเพิ่มเติม3. หน่วยราชการควรทาการสารวจความต้องการกาลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรม แล้วและนาผลมา แบ่งปันกัน4. โครงการที่จะมีประสิทธิภาพควรจะมีสดส่วนของการใช้คน ดังนี้ วิศวกร 1 : ช่างเทคนิค 3 : ั ผู้บริหาร 0.255. ปัญหาที่พบเริ่มต้นจากนักศึกษาที่มาฝึกงาน นักศึกษาไม่ค่อยเข้าใจว่ามาฝึกเพื่ออะไร ควรสร้าง ความเข้าใจในเรื่องนีก่อนฝึกงาน ้
 18. 18. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนากาลังคนในอนาคตข้อเสนอแนะทั่วไป6. ในส่วนของวิศวกรและโฟร์แมน เรื่อง กรุงเทพ ต่ างจังหวัด ด้านวิชาการ X - ด้านทักษะ X - ความอดทนสู ง - X บุคลิกภาพ X - เปรียบเทียบ : ผู้ที่จบจากสถาบันในต่างจังหวัดกับผู้ที่จบสถาบันในกรุงเทพวิชาการ ในต่างจังหวัดจะด้อยกว่าเล็กน้อย ทักษะก็ต่ากว่าแต่มีความอดทนสูง ไม่ค่อยกล้าแสดงออก และบุคลิกด้านอื่นก็ยังต้องเสริมอยู่ ซึ่งต่างจากผู้ที่จบในกรุงเทพหรือ เมืองใหญ่ ทางด้านวิชากการจะเด่นกว่า ทักษะก็เด่นกว่า และบุคลิกภาพก็ยังดีกว่าแต่เปลี่ยนงานและมีความอดทนต่า จึงควร เสริมในส่วนที่ด้อย’
 19. 19. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนากาลังคนในอนาคตข้อเสนอแนะทั่วไป7. ภาคเอกชนควรมีการประชาสัมพันธ์โดยมุ่งเน้นเข้าไปในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เริ่มตั้งแต่ ปฐมนิเทศจนถึงปัจฉิมนิเทศก็จะช่วยให้นักศึกษามีวิสยทัศน์ที่กว้าง ั8. ควรส่งเสริมกิจกรรมระหว่างเรียน นั่นคือเด็กขาดมนุษยสัมพันธ์ขากการทางานเป็นทีม9. ต้องปรับฐานค่านิยมของคนไทยทีเ่ น้นใบปริญญาบัตร10. วิศวกรไทยควรที่จะบูรณาการความคิดร่วมกับคนอื่นได้เรียนวิชาอื่นและสามารถวิเคราะห์ ปัญหาเป็น11. ผู้ใช้ควรมีโอกาสรวมตัวกันเพือนผลิตหรือพัฒนากาลังคนหรือไม่ และควรพบกันครึ่งทางร่วมกับ ่ สถานศึกษาหรือดึไป 80:20 ทุกส่วนมีสิทธิจัดการศึกษา
 20. 20. END.

×