สรุปโครงการที่เสนอขอดําเนินงานในวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ประจําป 2557
ลําดับที่

โครงการ

หนวยงาน

1 การจัดฝกอบรม 10 โครงก...
ลําดับที่

โครงการ

หนวยงาน

เสนอขอ
งบประมาณ
ประจําป 2557

เปาหมาย

หนวย
นับ

กลุมเปาหมาย
ผูเขารวม

วัตถุประสงคโ...
ลําดับที่

6

7

โครงการ

โครงการอบรมการใชประโยชนจาก
หญาแฝกและเสนใยธรรมชาติในการ
ปองกันการกัดเซาะหนาดิน

หนวยงาน

ค...
ลําดับที่

โครงการ

หนวยงาน

8

โครงการการอบรมการเขียนแบบ
คณะ
อาคารดวยคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกร วิศวกรรมศาสตร
โยธาและนัก...
ลําดับที่

โครงการ

2 การประกวด/แขงขัน 6 โครงการ
1 โครงการประกวดโครงการ
สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม

2

โครงการแขงขันจรวดขว...
ลําดับที่

โครงการ

หนวยงาน

เสนอขอ
งบประมาณ
ประจําป 2557

เปาหมาย

หนวย
นับ

กลุมเปาหมาย
ผูเขารวม

วัตถุประสงคโ...
ลําดับที่

6

โครงการ

โครงการประกวดโครงงานนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา
2556

หนวยงาน

คณะ
วิศวกรรมศาสตร

เส...
ลําดับที่

โครงการ

หนวยงาน

เสนอขอ
งบประมาณ
ประจําป 2557

เปาหมาย

หนวย
นับ

กลุมเปาหมาย
ผูเขารวม

วัตถุประสงคโ...
ลําดับที่

โครงการ

7 ถนนสายวัฒนธรรม 12 โครงการ

เปาหมาย

1,072,350

หนวยงาน

เสนอขอ
งบประมาณ
ประจําป 2557

11,068

-

...
ลําดับที่

โครงการ

หนวยงาน

เสนอขอ
งบประมาณ
ประจําป 2557

เปาหมาย

หนวย
นับ

กลุมเปาหมาย
ผูเขารวม

500

คน

อาจา...
ลําดับที่

โครงการ

10 โครงการถนนสายวัฒนธรรมกับงาน
คหกรรมศาสตร

หนวยงาน

เสนอขอ
งบประมาณ
ประจําป 2557

เปาหมาย

หนวย
...
ลําดับที่

โครงการ

หนวยงาน

8 ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม 9 โครงการ
1 โครงการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย
สถาบันวิจัยและ
...
ลําดับที่

โครงการ

หนวยงาน

เสนอขอ
งบประมาณ
ประจําป 2557

เปาหมาย

5

โครงการแสดงผลงานนักศึกษาสาขาครุ คณะครุศาสตร
ศาส...
ลําดับที่

9

โครงการ

โครงการนิทรรศการเผยแพร
ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐของ
อาจารยคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

หนวยงาน

...
ลําดับที่

โครงการ

หนวยงาน

9 งาน Open House ภายในและภายนอกหอประชุม 16 โครงการ
1 โครงการ “เปดบานราชมงคลธัญบุรี สํานักส...
ลําดับที่

โครงการ

หนวยงาน

เสนอขอ
งบประมาณ
ประจําป 2557

เปาหมาย

หนวย
นับ

กลุมเปาหมาย
ผูเขารวม

วัตถุประสงคโ...
ลําดับที่

โครงการ

หนวยงาน

เสนอขอ
งบประมาณ
ประจําป 2557

เปาหมาย

หนวย
นับ

กลุมเปาหมาย
ผูเขารวม

วัตถุประสงคโ...
ลําดับที่

โครงการ

หนวยงาน

เสนอขอ
งบประมาณ
ประจําป 2557

เปาหมาย

หนวย
นับ

กลุมเปาหมาย
ผูเขารวม

วัตถุประสงคโ...
เสนอขอ
งบประมาณ
ประจําป 2557

เปาหมาย

13 โครงการจัดนิทรรศการผลงานของการ คณะเทคโนโลยี
ออกแบบภูมิทัศน
การเกษตร

17,850

...
ลําดับที่

โครงการ

หนวยงาน

10 งาน Open House ภายในคณะตางๆ 13 โครงการ
1 โครงการสื่อการเรียนการสอนทาง
คณะครุศาสตร
วิศวก...
ลําดับที่

โครงการ

หนวยงาน

เสนอขอ
งบประมาณ
ประจําป 2557

เปาหมาย

หนวย
นับ

กลุมเปาหมาย
ผูเขารวม

คน นักเรียน

...
ลําดับที่

9

โครงการ

หนวยงาน

เสนอขอ
งบประมาณ
ประจําป 2557

เปาหมาย

หนวย
นับ

กลุมเปาหมาย
ผูเขารวม

วัตถุประสง...
2014 01-14
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2014 01-14

2,466 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,466
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,618
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2014 01-14

 1. 1. สรุปโครงการที่เสนอขอดําเนินงานในวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ประจําป 2557 ลําดับที่ โครงการ หนวยงาน 1 การจัดฝกอบรม 10 โครงการ 1 โครงการอบรมการทําดอกบัวสดอบแหง กองกลาง 2 โครงการฝกอบรมเทคนิคการวิเคราะห คณะครุศาสตร อุปกรณความถี่สูงดวยโปรแกรม อุตสาหกรรม คอมพิวเตอรสําเร็จรูปเฉพาะทาง 3 โครงการอบรมวิชาชีพคหกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีค เพื่อการสรางงาน สรางรายได หกรรมศาสตร เสนอขอ งบประมาณ ประจําป 2557 เปาหมาย หนวย นับ กลุมเปาหมาย ผูเขารวม คน ชุมชน/องคกร 331,990 45,000 1,217 30 10,640 20 คน 90 คน บุคคลทั่วไป 43,500 บุคคลทั่วไป วัตถุประสงคโครงการโดยยอ 1. เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู และนําความรูที่ไดรับไปพัฒนา งานของชุมชน 2. เพื่อถายทอดความรู และ เทคนิคการทําดอกไมสดอบแหง กิจกรรม/หลักสูตรการอบรม/ ระบุวันที่จัด หัวขอเรื่อง โครงการ ระบุชวง เวลาที่จัด - หลักการอบดอกบัวสด อบแหง - เทคนิคการปลูกบัวเพื่อ ผลิตดอก - เทคนิคการอบดอกบัว และขั้นตอนการอบดอกบัว - ขั้นการเตรียมอุปกรณ และบัว - การบรรจุดอกบัวลงใน โหลแกว 8.00 17.00 น. 18-20 มค. 56 เพื่อถายทอดเทคนิคการ อบรม/ อบรมเชิงปฏิบัติการ 18-19 ม.ค. 09.00 - 16.30 วิเคราะหอุปกรณความถี่สูงดวย 2557 น. โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป เฉพาะทาง เพื่อฝกอบรมวิชาชีพคหกรรม อบรมวิชาชีพงานคหกรรม ศาสตรทึ่ตรงความตองการของ ศาสตร ชุมชน และครอบคลุมในสาขา วิชาชีพงานคหกรรมศาสตร 1/23 บริเวณที่จัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ อาคาร อ.รุจิรา เดชสูง ปฏิบัติการภูมิ เนิน 089 231 ทัศน(เรือนเพาะ 9537 ชํา) ฝายภูมิ ทัศนฯ กองกลาง คณะครุศาสตร ดร.สมบูรณ อุตสาหกรรม ธีรวิสิฐพงศ 0 2549 47501 18 - 20 8.30 - 16.30 น. หอประชุมใหญ ม.ค. 2557 มทร.ธัญบุรี ผศ.ออยทิพย ผูพัฒน 086 897 9464 สรุปโครงการงาน RT 57
 2. 2. ลําดับที่ โครงการ หนวยงาน เสนอขอ งบประมาณ ประจําป 2557 เปาหมาย หนวย นับ กลุมเปาหมาย ผูเขารวม วัตถุประสงคโครงการโดยยอ 4 โครงการ การพัฒนาศักยภาพดาน ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางธุรกิจ ในประชาคมอาเซียน คณะบริหารธุรกิจ 9,400 40 คน นักเรียน/ นักศึกษาภาย ภายนอก 5 โครงการอบรมเทคนิคการ คณะบริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธโดยใชสื่อสังคมออนไลน 21,980 60 คน นักศึกษา/บุคคล 1. เพื่อใหผูเขารับการอบรม ทั่วไป ไดรับความรูเรื่อง เทคนิคการ ประชาสัมพันธโดยใชสื่อสังคม ออนไลน 2. เพื่อใหผูเขารับการอบรม สามารถนําความรูความเขาใจที่ ไดไปใชในประชาสัมพันธไดอยาง เหมาะสม เพื่อเพิ่มความรูและความเขาใจ ทางดานพัฒนาศักยภาพดาน ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทาง ธุรกิจในประชาคมอาเซียน ใหกับผูเขารวมโครงการ 2/23 กิจกรรม/หลักสูตรการอบรม/ ระบุวันที่จัด หัวขอเรื่อง โครงการ ระบุชวง เวลาที่จัด บริเวณที่จัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ - การบรรยายหัวขอ 18-ม.ค.-57 8.30 - 16.30 น. คณะบริหารธุรกิจ อ.วาสนา “ความสําคัญของ 02-549-32569 ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสารธุรกิจในประเทศ สมาชิกของประชาคม อาเซียน” - การบรรยาย หัวขอ “การ ใชภาษาอังกฤษเพื่อทํา ธุรกิจในประเทศฟลิปปนส” บรรยาย -หลักการประชาสัมพันธ เบื้องตน ภาพรวมการใชงาน สื่อสังคมในประเทศไทย • รูจักกับ Social Media และ การทําการตลาดผานสื่อ • แนะนําเครื่องมือสื่อสังคม และการใชงานเ สาธิต -• วิธีการสรางและการจัดการ Facebook Fan Page • กลยุทธการเพิ่มจํานวนแฟน และ เคล็ดลับการใชงาน • แนะนํารานคาใหเปนที่รูจัก ดวย Facebook 18-ม.ค.-57 08.30-16.00 น. คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ยุทธชัย 02-549-4828 สรุปโครงการงาน RT 57
 3. 3. ลําดับที่ 6 7 โครงการ โครงการอบรมการใชประโยชนจาก หญาแฝกและเสนใยธรรมชาติในการ ปองกันการกัดเซาะหนาดิน หนวยงาน คณะ วิศวกรรมศาสตร โครงการฝกอบรมเขียนแบบวิศกรรม คณะ โปรแกรม Solidworks สําหรับนักศึกษา วิศวกรรมศาสตร เสนอขอ งบประมาณ ประจําป 2557 85,950 เปาหมาย หนวย นับ 60 คน กลุมเปาหมาย ผูเขารวม วัตถุประสงคโครงการโดยยอ 60 คน ระบุชวง เวลาที่จัด บุคคลทั่วไป, 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ วิศวกรโยธาและ เกี่ยวกับการใชประโยชนจากหญา นายชางโยธา แฝกและเสนใยธรรมชาติในการ บรรยายเรื่อง“บริเวณที่เกิด การกัดเซาะหนาดินในประเทศ ไทย” บรรยายเรื่อง“สาเหตุการเกิด การกัดเซาะหนาดิน” บรรยายเรื่อง“แนวทางในการ ปองกันการกัดเซาะหนาดิน” บรรยายเรื่อง“ชนิดของหญา แฝก” บรรยายเรื่อง “การใช ประโยชนจากหญาแฝกในการ อนุรักษดิน บรรยายเรื่อง“ชนิดของเสนใย ธรรมชาติ” บรรยายเรื่อง“การใชประโยชน จากเสนใยธรรมชาติในเชิง วิศวกรรม” 18-20 มกราคม 2557 8.00-17.00 นักเรียนและ 1.นักศึกษาสามารถเขียนแบบ นักศึกษาจาก SolidWork ได ภายนอก 2.นักศึกษามีความรูและ สามารถแบบแบบชิ้นงานได 1.เขียนแบบวิศวกรรม โปรแกรม SolidWorks ขั้น พื้นฐาน .เขียนแบบวิศวกรรมโปรแกรม Advanced SolidWorks 18-19 มกราคม 2557 8.00-16.30 น. อนุรักษและการปองกันการกัดเซาะ หนาดิน 2.รวบรวมปญหาที่วิศวกรโยธา นาย ชางโยธา ประชาชนทั่วไปและ เกษตรกรแลกเปลี่ยนประสบการณ ในงานอนุรักษดินและการปองกันกัด เซาะหนาดิน 3.เพื่อสงเสริมใหประชาชนทั่วไปใน สวนทองถิ่นและเกษตรกรที่ประสบ ปญหาดานการอนุรักษดิน 23,780 กิจกรรม/หลักสูตรการอบรม/ ระบุวันที่จัด หัวขอเรื่อง โครงการ 3/23 บริเวณที่จัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ ภาควิชา ผศ.ดร.จินดา วิศวกรรมโยธา รัตน มณีเจริญ คณะ 0-2549วิศวกรรมศาสตร 3410 ภาควิชา วิศวกรรมเกษตร คณะ วิศวกรรมศาสตร รศ.มานพ ตันตระ บัณฑิตย 025493580 สรุปโครงการงาน RT 57
 4. 4. ลําดับที่ โครงการ หนวยงาน 8 โครงการการอบรมการเขียนแบบ คณะ อาคารดวยคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกร วิศวกรรมศาสตร โยธาและนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรม โยธา 9 โครงการความรูภาษาอังกฤษสําหรับ คณะศิลปศาสตร ผูสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา 10 โครงการอบรม "ผลิตภัณฑขนมอบ ยอดนิยมเพื่อสรางงานอาชีพ" คณะศิลปศาสตร เสนอขอ งบประมาณ ประจําป 2557 เปาหมาย หนวย นับ กลุมเปาหมาย ผูเขารวม 31,690 50 คน บุคคลทั่วไป 22,080 70 คน 37,970 30 คน วัตถุประสงคโครงการโดยยอ 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู ความ เขาใจเกี่ยวกับการการเขียน แบบอาคารดวยโปรแกรม คอมพิวเตอร 2. สามารถคิด วิเคราะห และ แกไขปญหาดานวิศวกรรมได อยางมีระบบ ประสิทธิภาพ 3. มีทักษะในการรางแบบ สําหรับงานสาขาวิชาชีพเฉพาะ และสามารถนําไปสูภาคปฏิบัติ ไดอยางมีประสิทธิภาพ กิจกรรม/หลักสูตรการอบรม/ ระบุวันที่จัด หัวขอเรื่อง โครงการ - ชุดสาธิตตรวจเช็คความ 18-19 ผิดปกติของหัวชิ้นงานเหล็กกัน มกราคม โคลงรถยนตดวยกลองดิจิตอล 2557 - เครื่องตนแบบ การนับ กระดาษลูกฟูกดวยกลองดิจิตอล - ชุดสาธิตเครื่องจิกตา สับปะรดดวยกลองดิจิตอล - ชุดสาธิตระบบการสง กําลังไฟฟากลับเขาระบบกริด โดยใชเครื่องกําเนิดแบบอิน ดักชั่น เพื่อนําไปใชกับระบบ ขับเคลื่อนดวยพลังงานกาซชีว มวล อาจารยผูสอน เพื่อใหอาจารยผูสอน จัดโครงการอบรมการสอน ภาษาอังกฤษใน ภาษาอังกฤษไดเรียนรูเทคนิค ภาษาอังกฤษ ใหความรูใน ระดับมัธยมศึกษา ใหม ๆ ในการสอนภาษาอังกฤษ ทักษะ 4 ทักษะ คือ ทักษะ การพูด การฟง ทักษะไวยา กรร ทักษะการอาน และ ทักษะการเขียน บุคคลทั่วไป เพื่อประชาสัมพันธและแนะนํา หลักสูตรการโรงแรม 4/23 มีการบรรยายประกอบการ สาธต และฝกปฏิบัติ ระบุชวง เวลาที่จัด 8.00 - 1700 น. บริเวณที่จัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ ภาควิชา ดร.จตุพล วิศวกรรมไฟฟา ตั้งปกาศิต คณะ 0-2549-3410 วิศวกรรมศาสตร 20 มค.57 09.00 -16.30 น. คณะศิลปศาสตร นายบรรเทา เพิ่มเกษตรวิทย 02-5494953 18 มค.57 09.00 - 16.00 คณะศิลปศาสตร นายสุรชัย น. ดานผาสุกกุล 02-5494968 สรุปโครงการงาน RT 57
 5. 5. ลําดับที่ โครงการ 2 การประกวด/แขงขัน 6 โครงการ 1 โครงการประกวดโครงการ สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม 2 โครงการแขงขันจรวดขวดน้ํา หนวยงาน คณะ วิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี คณะ วิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี เสนอขอ งบประมาณ ประจําป 2557 เปาหมาย 405,350 365 176,160 150 30 ชิ้นงาน 60,990 112 หนวย นับ กลุมเปาหมาย ผูเขารวม คน นักเรียน/ นักศึกษาจาก ภายนอก คน อาจารย/ นักศึกษาของ มทรธ./ นักเรียน/ นักศึกษาจาก ภายนอก วัตถุประสงคโครงการโดยยอ กิจกรรม/หลักสูตรการอบรม/ ระบุวันที่จัด หัวขอเรื่อง โครงการ ระบุชวง เวลาที่จัด บริเวณที่จัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ เพื่อจัดกิจกรรมประกวด โครงงาน สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาและนักศึกษาระดับ อาชีวศึกษา มีการแขงขันในกิจกรรม 18-19 มค. 09.00-16.00 น. ลานกิจกรรม ดร.อนันต การประกวดโครงงาน 57 คณะวิทยาศาสตร บุญปาน 02 5494143 สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม ซึ่งคณะวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี รวมกับคณะ วิชาชีพ ตาง ๆ ใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี รับผิดชอบโครงการฯ เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมได เรียนรูหลัก ทฤษฎีทาง วิทยาศาสตร โดยเฉพาะ หลักการและทฤษฎีทางฟสิกส กระตุนใหเกิดการคิดคนกิจกรรม ใหม ๆ สงเสริมความสัมพันธ ระหวางมหาวิทยาลัยฯ กับ องคกรการศึกษา และเผยแพร ประชาสัมพันธ การเปดรับ สมัครนักศึกษาของสาขาวิชา ฟสิกส มีกิจกรรมแขงขันจรวดขวด 18 มค. 57 09.00-16.00 น. สนามเบสบอล น้ําประเภทยิงไกลและ แมนยํา โดยผูเขารวมการ แขงขันประกอบดวย นักเรียนระดับประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย/ปวช. จาก โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี และทุกจังหวัดในประเทศ ไทย มีการแขงขันเปน ทีม ๆ ละ ไมเกิน 3 คน แตละโรงเรียน สงทีมไดไม เกิน 2 ทีม 5/23 ดร.นริศร บาลทิพย 02 5494186-7 สรุปโครงการงาน RT 57
 6. 6. ลําดับที่ โครงการ หนวยงาน เสนอขอ งบประมาณ ประจําป 2557 เปาหมาย หนวย นับ กลุมเปาหมาย ผูเขารวม วัตถุประสงคโครงการโดยยอ กิจกรรม/หลักสูตรการอบรม/ ระบุวันที่จัด หัวขอเรื่อง โครงการ 3 โครงการเสวนาและการแขงขันตอบ ปญหาดานการทองเที่ยว ป 2557 คณะศิลปศาสตร 17,500 30 คน นักเรียน/ นักศึกษา 4 โครงการ RT ASEAN English Challenge 2014 (Rt-AEC 2014) คณะศิลปศาสตร 35,000 120 คน นักเรียนจาก ภายนอก เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน 5 โครงการแขงขันการสรางหุนจําลอง โครงการชวงพาดดวยวัสดุพาราฟน คณะ สถาปตยกรรม ศาสตร 61,200 80 คน บุคคลทั่วไป เพื่อใหความรูเรื่องโครงการชวง 18 ม.ค. 57 บรรยายเรื่อง พาด และการสรางหุนจําลอง โครงการในงานสถาปตย และโครงการชวงพาดและ แรงกรทํา/การขึ้นรูปของ วัสดุ ปฏิบัติ การขจึ้นรูปดวย พาราฟน/การออกแบบ และขึ้นรูปโครงสรางชวง พาด/ 19 ม.ค. 57 ถอดแบบและ ตกแตงชิ้นงาน/นําเสนอ ผลงาน/ทดสอบหุนจําลอง/ ตัดสิน มอบรางวัล เพื่อเปนการสงเสริมกิจกรรม เสวนาดานการทองเที่ยว ความรูและการฝกประสบการณ และการแขงขันตอบปญหา ทักษะวิชาชีพการทองเที่ยว ดานการทองเที่ยว 6/23 ระบุชวง เวลาที่จัด บริเวณที่จัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 18 มค.57 09.00 - 16.00 คณะศิลปศาสตร น. น.ส. พิมอร แกวแดง 02-5494968 จัดการแขงขันประเภททีม 20 มค.57 09.00 - 16.00 คณะศิลปศาสตร นางรสสุคนธ ทีมละ 3 คน โดยเขาฐาน น. สงคง เรียนรูเกี่ยวกับประชาชาติ 02-5494952 อาเซียนเปนภาษาอังกฤษ จํานวน 5 ฐาน และตัดสิน ผลการแขงขัน โดยรวม คะแนนจากแบบประเมิน ความรู ในฐานการเรียนรูทั้ง 5 ฐาน 18-19 มค. 08..30 - 16.30 57 น. คณะ สถาปตยกรรม ศาสตร อ.ชวาน พรรณดวง เนตร 089 4514951 สรุปโครงการงาน RT 57
 7. 7. ลําดับที่ 6 โครงการ โครงการประกวดโครงงานนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2556 หนวยงาน คณะ วิศวกรรมศาสตร เสนอขอ งบประมาณ ประจําป 2557 54,500 3 การจัดงานมหาวิทยาลัยนฯ พบศิษยเกา 1 โครงการ 1 โครงการมหาวิทยาลัยฯพบศิษยเกา : กองพัฒนา รวมดวย ชวยแชรและคิด เพื่อพัฒนา นักศึกษา มทร.ธัญบุรี 75,090 75,090 4 การประสานงานรานคา/หนวยงานภายนอก 1 โครงการ 1 งานจัดทําระบบไฟฟารานจําหนายสินคา กองกลาง 28,520 28,520 เปาหมาย 23 หนวย นับ กลุมเปาหมาย ผูเขารวม คน นักเรียน/ นักศึกษา อาจารย/ เจาหนาที่ 260 260 คน 1,600 1,600 ผูบริหาร/ วิทยากร/ คณะกรรมการ/ ศิษยเกา/ นักศึกษาปจจุบัน คน 1. ผูจําหนาย สินคา/ นักศึกษา/บุคคล ทั่วไป วัตถุประสงคโครงการโดยยอ กิจกรรม/หลักสูตรการอบรม/ ระบุวันที่จัด หัวขอเรื่อง โครงการ ระบุชวง เวลาที่จัด บริเวณที่จัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 1. เพื่อประกวดโครงงาน ประกวดโครงงาน นักศึกษา 2. เพื่อรวบรวมผลงานโครงงาน ของนักศึกษา 18-20 มค. 08..30 - 16.30 หอประชุม มทร. ดร.สุมนมาลย 57 น. ธัญบุรี เนียมหลาง 0 2549 3558 1. เพื่อใหศิษยเกาจากคณะ วิทยาลัยไดมีสวนรวมในการ เสนอแนวทางมหาวิทยาลัยและ สรางเครือขายศิษยเกา 2. เพื่อใหศิษยเกาไดพบปะ ผูบริหารคณาจารยแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและขอเสนอ - บรรยายเรื่องการพัฒนา ระบบเครือขายศิษยเกาที่ เขมแข็งเพื่อการมีสวนรวม -บรรยายเรื่องทิศทางการ จัดการเรียนการสนที่ สอดคลองและเตรียมเขาสู อาเซียน -อภิปรายเรื่องกิจกรรม เสริมหลักสูตรและความ เตรียมสูสังคมอาเซียนของ นักศึกษามทร.ธัญบุรีใน มุมมองศิษยเกา - เสวนาศิษยเการวมกับ ผูบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 18-ม.ค.-56 12.30 - 17.30 หองประชุมคณะ นายสมพงษ น. วิทยาศาสตรและ อังศุภโชติ เทคโนโลยีชั้น 2 083 110 1130 1. เพื่ออํานวยความสะดวก ใหกับรานจําหนายสินคา 2. เพื่อใหระบบไฟฟาในราน จําหนายสินคามีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 1. จัดทําระบบไฟฟาราน จําหนายสินคา 7/23 18 - 20 08.30-17.00 น. บริเวณดานขาง ม.ค. 57 และดานหลัง หอประชุมใหญ ฝาย สาธารณูปโภค กองกลาง 086 891 5721 สรุปโครงการงาน RT 57
 8. 8. ลําดับที่ โครงการ หนวยงาน เสนอขอ งบประมาณ ประจําป 2557 เปาหมาย หนวย นับ กลุมเปาหมาย ผูเขารวม วัตถุประสงคโครงการโดยยอ กิจกรรม/หลักสูตรการอบรม/ ระบุวันที่จัด หัวขอเรื่อง โครงการ ระบุชวง เวลาที่จัด บริเวณที่จัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ - 5 การจัดตกแตงภายในหอประชุม 1 โครงการ 1 งานจัดตกแตงหอประชุมมหาวิทยาลัย คณะ เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาปตยกรรม ศาสตร 193,500 193,500 - - 6 การจัดแสดงบนเวที 3 โครงการ 1 โครงการ RMUTT International Day กองนโยบายและ แผน (ศูนย นักศึกษา นานาชาติ) 109,450 39,000 2,200 1,000 คน ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษามทร. ธัญบุรี นักศึกษาตางชาติ คน ผูบริหาร, อาจารย, เจาหนาที,่ นักศึกษา, บุคคลทั่วไป 18 - 20 08.30 - 16.30 หอประชุม มทร. อ. พนกร ธัญบุรี ผลาวรรณ ม.ค. 57 น. 02 549 4768 2 โครงการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ ของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ 36,000 1,000 3 โครงการเผยแพรวัฒนธรรมจีนในถิ่นไทย คณะศิลปศาสตร 34,450 200 คน เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา แลกเปลี่ยนจากนานาประเทศ ที่มาศึกษา ณ มทร.ธัญบุรี ไดมี การจัดกิจกรรมเพื่อใหความรู ดานศิลปวัฒนธรรมของแตละ ประเทศ และจัดกิจกรรมการ แสดงศิลปะวัฒนธรรมประชํา ชาติของแตละประเทศ - นิทรรศการ ศิลปวัฒนธรรมประจําชาติ ของแตละประเทศ - การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประจําชาติของแตละ ประเทศ 18 ม.ค 56 18.00-21.00 น. ลานอนันตรังสรรค ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร 0 2549 4083 1. เพื่อใหผูสนใจไดเขาใจ วัฒนธรรมของชาติอื่น 2. เพื่อใหเปนแนวทางในการ เรียนรูวัฒนธรรมขามชาติ 3. เพื่อเปนการเผยแพรผลงาน ของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 1. การแสดงชุด การแสดง ของนักศึกษาเยอรมันและ ออสเตรีย 2. การแสดงของนักศึกษา อินโดนีเซีย 18-20 18.00-22.00 น. ลานอนันตรังสรรค รศ.ดร.เนตร ม.ค. 57 พัณณา 02-549-3255 นักเรียน ประชาสัมพันธ คณะศิลปศาสตร 1.การสาธิต "ศิลปะการ นักศึกษา และ และมหาวิทยาลัยฯ เขียนพูกันจีน" 2. ผูสนใจทั่วไป การแสดงชุด "ระบํานกยูง" 18-20 มค. 09.00 - 20.00 ลานอนันตรังสรรค นางรพี สิทธิไช 57 น. ยากุล 02-5494955 8/23 สรุปโครงการงาน RT 57
 9. 9. ลําดับที่ โครงการ 7 ถนนสายวัฒนธรรม 12 โครงการ เปาหมาย 1,072,350 หนวยงาน เสนอขอ งบประมาณ ประจําป 2557 11,068 - หนวย นับ กลุมเปาหมาย ผูเขารวม วัตถุประสงคโครงการโดยยอ กิจกรรม/หลักสูตรการอบรม/ ระบุวันที่จัด หัวขอเรื่อง โครงการ ระบุชวง เวลาที่จัด บริเวณที่จัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ - 1 โครงการถนนสายวัฒนธรรม (สาขาเทคโนโลยีการพิมพ) คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน 4,500 500 คน อาจารย, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป เพื่อสาธิตวิธีการเก็บเลม เย็บเลมสมุดโนตที่ระลึก สาธิตการทํา สมุดโนตที่ระลึก 18-20 มกราคม 2557 16.00-23.00 น. ลานอนันตรังสรรค อ.อัครเดช ทองสวาง โทร. 0-2549-4521 2 โครงการถนนสายวัฒนธรรม (สาขาเทคโนโลยีการถายภาพและ ภาพยนตร) คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน 4,500 500 คน อาจารย, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป เพื่อสาธิตวิธีการทําโปสการด จากภาพถายฝมือของนักศึกษา สาธิตการทําโปสการด 18-20 มกราคม 2557 16.00-23.00 น. ลานอนันตรังสรรค อ.อรสุชา อุป กิจ โทร. 0-2549-4525 3 โครงการถนนสายวัฒนธรรม (สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศนและ วิทยุกระจายเสียง) คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน 4,500 500 คน อาจารย, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป เพื่อใหนักศึกษาไดฝกการ แตงหนา Special Effect เพื่อการแสดง สาธิตการแตงหนา Special 18-20 Effect มกราคม 2557 16.00-23.00 น. ลานอนันตรังสรรค อ.ชาลิน นุกูล โทร. 0-2549-4528 4 โครงการถนนสายวัฒนธรรม (สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและ ประชาสัมพันธ) คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน 4,500 500 คน อาจารย, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป เพื่อใหนักศึกษาไดใชความคิด สรางสรรคในการผลิตรูปภาพ โฆษณา สาธิตการสรางสรรคและ ผลิตรูปภาพโฆษณา 18-20 มกราคม 2557 16.00-23.00 น. ลานอนันตรังสรรค อ.ณัฐวิภา สิน สุวรรณ โทร. 0-2549-4521 5 โครงการถนนสายวัฒนธรรม (สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย) คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน 4,500 500 คน อาจารย, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป เพื่อใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติ ทางดานการตัดตอเปลี่ยนฉาก ในภาพถาย สาธิตการตัดตอภาพฉาก จําลองในภาพถาย 18-20 มกราคม 2557 16.00-23.00 น. ลานอนันตรังสรรค อ.ณัฐวิภา สิน สุวรรณ โทร. 0-2549-4521 6 โครงการฉายภาพยนตรกลางแปลง คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน 90,000 500 คน อาจารย, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป เพื่อใหนักศึกษาสาขาถายภาพ การฉายหนังกลางแปลงเพื่อ 18-20 และภาพยนตรไดเรียนรู เผยแพรเกี่ยวกับ มกราคม กระบวนการและฝกปฏิบัติ ศิลปวัฒนธรรมผานการชม 2557 การฉายหนังกลางแปลง ภาพยนตร 16.00-23.00 น. ลานอนันตรังสรรค อ.อิทธิพล โพธิพันธุ โทร. 0-2549-4525 9/23 สรุปโครงการงาน RT 57
 10. 10. ลําดับที่ โครงการ หนวยงาน เสนอขอ งบประมาณ ประจําป 2557 เปาหมาย หนวย นับ กลุมเปาหมาย ผูเขารวม 500 คน อาจารย, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป คน ผูบริหาร,อาจารย ,เจาหนาที,่ บุคคลทั่วไป,นศ. มทรธ.,นักเรียน/ นศ.ภายนอก ,ชุมชน/องคกร, อื่นๆ 7 โครงการถายภาพยอนยุค คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน 49,600 8 โครงการถนนสายวัฒนธรรม คณะศิลปกรรม “พหุลักษณในสันติภาพวัฒนธรรมไทย” ศาสตร 621,950 5,000 9 โครงการถนนสายวัฒนธรรม “การแสดงสมานมิตรสยามประเทศ” 209,200 200 คณะศิลปกรรม ศาสตร วัตถุประสงคโครงการโดยยอ เพื่อใหนักศึกษาสาขาถายภาพ และภาพยนตรไดฝกปฏิบัติ ทางดานการถายภาพยอนยุค และใชความคิดสรางสรรคใน การออกแบบสรางฉากในการ ถายภาพ 1. เพื่อเปนการเผยแพรวัฒนธรรม ชุมชนใหเปนที่รูจัก2.เพื่อเปนการ พัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู การ ถายทอดความสามารถดานการ เรียนการสอน 3.เพื่อใหเกิดความรัก ความสามัคคี ความรวมมือและสืบสานวัฒนธรรม อันดีใหคงอยูตอไป 1.เพื่อเผยแพรผลงานการแสดง คน อาจารย,นศ. มทรธ.,นักเรียน/ นาฏศิลปและดนตรีและเปนแหลง ความรูแกบุคคลที่สนใจตอไป นศ.ภายนอก 2.เพื่อเสริมสรางประสบการณ ทางดานการแสดงแก นศ.และ อาจารย 3.เพื่อเผยแพรชื่อเสียงของ มหาวิทยาลัยฯและเสริมสรางความ เขาใจอันดีระหวางชุมชน 10/23 กิจกรรม/หลักสูตรการอบรม/ ระบุวันที่จัด หัวขอเรื่อง โครงการ สาธิตการถายภาพยอนยุค ระบุชวง เวลาที่จัด บริเวณที่จัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 18-20 มกราคม 2557 16.00-23.00 น. ลานอนันตรังสรรค อ.อรสุชา อุป กิจ โทร. 0-2549-4525 การจัดแสดงนิทรรศการ, การออกราน,การนําเสนอ ผลงานดานการเรียนการ สอน,การสาธิตการปฏิบัติ ผลงานและอาชีพดาน ศิลปกรรมทุกแขนง 18 - 20 มกราคม 17.00-23.00 น. บริเวณลาน อนันตรังสรรค ดร.ณปภัช เจริญผล 089-4842909 การแสดงนาฏศิลปและ ดนตรี ในชื่อชุด "การแสดง สมานมิตรสยามประเทศ" 18 - 20 09.00-10.00 น. บริเวณลาน มกราคม และ อนันตรังสรรค 17.00-19.00 น. นายมาโนช บุญทองเล็ก 02-54945812 สรุปโครงการงาน RT 57
 11. 11. ลําดับที่ โครงการ 10 โครงการถนนสายวัฒนธรรมกับงาน คหกรรมศาสตร หนวยงาน เสนอขอ งบประมาณ ประจําป 2557 เปาหมาย หนวย นับ กลุมเปาหมาย ผูเขารวม วัตถุประสงคโครงการโดยยอ กิจกรรม/หลักสูตรการอบรม/ ระบุวันที่จัด หัวขอเรื่อง โครงการ ระบุชวง เวลาที่จัด บริเวณที่จัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร 40,500 934 เพื่อสาธิต สงเสริม และสนับสนุน สาธิตการทําขางตูขาวกลอง คน อาจารย,นศ. มทรธ.,นักเรียน/ เผยแพรผลงานดานคหกรรมศาสตร งอกมะพรางหอม กับวัฒนธรรมไทย นศ.ภายนอก สาธิตขางเมาหมี่จากขาว กลองงอก สาธิตเครปขาวหอมนิลซอล มะมวง สาธิตซองใสกระดาษทิชชู ตดแตงดวยผาปกชาวเขา สาธิตทํากระเปาดวย ผาขาวมา สาธิตทําพวงกุยแจลดโลก รอน สาธิต DIY ผลิตภัณฑ กระดาษสวย สาธิตมหัศจรรยดินปนไทย สาธิตทําวาวฉงน 18 - 20 16.00-22.00 น. บริเวณลาน มกราคม อนันตรังสรรค ดร.เฉลียว หมัดอิ๊ว 02 549 3155 /081 420 7813 11 โครงการสาธิตอนุบาลราชมงคลสืบสาน คณะเทคโนโลยี วัฒนธรรมสูทองถิ่นจังหวัดปทุมธานี คหกรรมศาสตร 9,000 500 คน บุคคลทั่วไป 18 - 20 16.00-22.00 น. บริเวณลาน อนันตรังสรรค มกราคม น.ส.พัฒนนรี จันทราภิรมย 081 741 5784 29,600 934 เพื่อจัดแฟชั่นโชวในแนวคิด "แฟชั่น การแสดงแฟชั่นโชว คน อาจารย,นศ. มทรธ.,นักเรียน/ สายใยแหงวัฒนธรรม" นศ.ภายนอก 18 - 20 16.00-22.00 น. บริเวณลาน มกราคม อนันตรังสรรค อ.อุไรวรรณ คําสิงหา/กานต เรืองรรงค/ ผศ.สาคร ชล สาคร 02 549 3164/086 9098482 12 โครงการแฟชั่นสายใยแหงวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร เพื่อเสริมความมั่นใจ กลาแสดงออก การแสดงของเด็นชั้นอนุบาล ใหเด็กปฐมวัย แสดงถึงการอนุรักษวัฒนธรรมไทย ในทองถิ่น 11/23 สรุปโครงการงาน RT 57
 12. 12. ลําดับที่ โครงการ หนวยงาน 8 ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม 9 โครงการ 1 โครงการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของอาจารย พัฒนา ในงานวันคลายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโดลยีราชมงคลธัญบุรี เสนอขอ งบประมาณ ประจําป 2557 179,970 88,000 เปาหมาย หนวย นับ กลุมเปาหมาย ผูเขารวม 1,411 11 หนวย อาจารย งาน วัตถุประสงคโครงการโดยยอ กิจกรรม/หลักสูตรการอบรม/ ระบุวันที่จัด หัวขอเรื่อง โครงการ ระบุชวง เวลาที่จัด บริเวณที่จัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธ แสดงนิทรรศการ งานวิจัยของอาจารยและ นักวิจัยมหาวิทยาลัยฯ ใน รูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการ 18 - 20 ม.ค 08.00-17.00 น. หอประชุม มทร. นางสาวคณธ ธัญบุรี วัลย ศุภรัต 57 นาภิรักษ 02 549 4683 18-20 ม.ค. 09.00 - 16.30 2557 น. 2 โครงการแสดงนิทรรศการและจัด ประกวดงานวิจัย/นวัตกรรมเพื่อ พัฒนาการเรียนรู คณะครุศาสตร อุตสาหกรรม 28,150 250 คน ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ บุคคลทั่วไป นักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี นักเรียน/ นักศึกษาจาก ภายนอก 1. เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพร จัดแสดงนิทรรศการ / งานวิจัย/นวัตกรรมเพื่อ ประกวดงานวิจัย พัฒนาการเรียนรู 2. เพื่อสงเสริมการพัฒนา งานวิจัย/นวัตกรรมการเรียนรูที่ มีคุณภาพ 3 โครงการเผยแพรผลงานศึกษาวิจัย เครื่องทําความสะอาดเอนกประสงค ระบบอัตโนมัติดวยคลื่นอัลตราโซนิค คณะครุศาสตร อุตสาหกรรม 8,160 100 คน เผยแพรผลงานศึกษาวิจัยเครื่อง เผยแพรผลงานวิจัยเพื่อ 18-20 ม.ค. 09.00 - 16.30 2557 ทําความสะอาดเอนกประสงค ถายทอดองคความรู และ น. ดวยคลื่นอัลตราโซนิค แลกเปลี่ยนประสบการณ กับนักศึกษา/นักวิจัย/ คณาจารย/ผูสนใจภายนอก หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราช มงคลธัญบุรี 4 โครงการจัดนิทรรศการนําเสนอผลงาน คณะครุศาสตร สิ่งประดิษฐตนแบบเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรม และระบบบําบัดอากาศ 5,000 100 คน นักเรียน / นักศึกษาจาก ภายนอก 1. เพื่อประชาสัมพันธสาขาครุ จัดนิทรรศการ / แสดง ศาสตรอุตสาหการ ผลงานสิ่งประดิษฐ 2. เพื่อแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ ของนักศึกษาสาขาครุศาสตรอุต สาหการ หอประชุมใหญ นายเรวัต มหาวิทยาลัย ซอมสุข เทคโนโลยีราช 0 2549 4746 มงคลธัญบุรี บุคคลทั่วไป 12/23 18-20 ม.ค. 09.00 - 16.30 2557 น. หอประชุมใหญ ดร.ธัญญภรณ มหาวิทยาลัย เลาหะเพ็ญแสง เทคโนโลยีราช 0 2549 3207 มงคลธัญบุรี ดร.สมบูรณ ธีรวิสิฐพงศ 0 2549 47501 สรุปโครงการงาน RT 57
 13. 13. ลําดับที่ โครงการ หนวยงาน เสนอขอ งบประมาณ ประจําป 2557 เปาหมาย 5 โครงการแสดงผลงานนักศึกษาสาขาครุ คณะครุศาสตร ศาสตรเครื่องกล อุตสาหกรรม 5,000 50 6 โครงการจัดนิทรรศการนําเสนอ คณะครุศาสตร สิ่งประดิษฐ สาขาครุศาสตรคอมพิวเตอร อุตสาหกรรม 5,000 150 7 โครงการจัดนิทรรศการนําเสนอ สิ่งประดิษฐและเปดบาน สาขาครุ ศาสตรคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร อุตสาหกรรม 15,000 8 โครงการสาธิตสิ่งประดิษฐจากผลงาน คณะเทคโนโลยี การวิจัยการประยุกตใชระบบการใหน้ํา การเกษตร ใตผิวดิน 8,000 หนวย นับ กลุมเปาหมาย ผูเขารวม คน บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา จาก ภายนอก วัตถุประสงคโครงการโดยยอ กิจกรรม/หลักสูตรการอบรม/ ระบุวันที่จัด หัวขอเรื่อง โครงการ ระบุชวง เวลาที่จัด บริเวณที่จัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 1. เพื่อประชาสัมพันธสาขาครุ จัดนิทรรศการ / แสดง ศาสตรเครื่องกล ผลงานโครงการ 2. เพื่อแสดงผลงานโครงการ ของนักศึกษาสาขาครุศาสตรอุต สาหการ 18-20 ม.ค. 09.00 - 16.30 2557 น. หอประชุมใหญ นายสุนทร มหาวิทยาลัย ละอองนวล เทคโนโลยีราช 0 2549 4744 มงคลธัญบุรี คน บุคคลทั่วไป / 1. เพื่อประชาสัมพันธสาขาครุ จัดนิทรรศการ / แสดง นักศึกษาของ ศาสตรคอมพิวเตอร ผลงานสิ่งประดิษฐ มทร.ธัญบุรี 2. เพื่อแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ ของนักศึกษาสาขาครุศาสตร คอมพิวเตอร 18-20 ม.ค. 09.00 - 16.30 2557 น. หอประชุมใหญ นายธงชาติ มหาวิทยาลัย พิกุลทอง เทคโนโลยีราช 0 2549 4748 มงคลธัญบุรี 150 คน บุคคลทั่วไป / 1. เพื่อประชาสัมพันธและ จัดนิทรรศการ / แสดง 18-20 ม.ค. 09.00 - 16.30 นักศึกษาของ แนะนําสาขาครุศาสตร ผลงานสิ่งประดิษฐ / เปด 2557 น. มทร.ธัญบุรี คอมพิวเตอร บานครุศาสตรคอมพิวเตอร 2. เพื่อแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ ของนักศึกษาสาขาครุศาสตร คอมพิวเตอร สาขาครุศาสตร นายกิตติ จุย คอมพิวเตอร ชั้น กําจร 6 อาคารครุ 0 2549 4748 ศาสตร อุตสาหกรรม 100 คน บุคคลทั่วไป 100 1.สรางสิ่งประดิษฐชุดปลูกพืช สาธิตการสรางสิ่งประดิษฐ คน แบบไมใชพลังงานและเปนมิตร จากผลงานวิจัย ตอสิ่งแวดลอม รูปแบบตางๆ3 แบบ 2.ผูสนใจขอขอมูล 13/23 18-20 ม.ค. 08.30-16.30 น. หอประชุม 2557 มหาวิทยาลัยฯ ผศ.อังคณา ธนกัญญา 081-9883014 สรุปโครงการงาน RT 57
 14. 14. ลําดับที่ 9 โครงการ โครงการนิทรรศการเผยแพร ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐของ อาจารยคณะวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี หนวยงาน คณะ วิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี เสนอขอ งบประมาณ ประจําป 2557 17,660 เปาหมาย 500 หนวย นับ กลุมเปาหมาย ผูเขารวม คน บุคคลทั่วไป/ นักเรียน/ นักศึกษาจาก ภายนอก/ นักศึกษาของ มทรธ. วัตถุประสงคโครงการโดยยอ เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยและ สิ่งประดิษฐของอาจารย คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 14/23 กิจกรรม/หลักสูตรการอบรม/ ระบุวันที่จัด หัวขอเรื่อง โครงการ ระบุชวง เวลาที่จัด บริเวณที่จัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ กิจกรรมนิทรรศการ 18-20 มค. 09.00-16.00 น. หอประชุม เผยแพรประชาสัมพันธ 57 มหาวิทยาลัยฯ และแนะนําหลักสูตรของ คณะวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 กิจกรรม ดังนี้ -ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง สมุนไพร -เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ คุณภาพชีวิตสําหรับผูพิการ ทางสายตา -ตารางธาตุหรรษา ดร.อนันต บุญปาน 02 5494143 สรุปโครงการงาน RT 57
 15. 15. ลําดับที่ โครงการ หนวยงาน 9 งาน Open House ภายในและภายนอกหอประชุม 16 โครงการ 1 โครงการ “เปดบานราชมงคลธัญบุรี สํานักสงเสริม 2557” “RAJAMANGALA วิชาการและงาน THANYABURI OPEN HOUSE 2014” ทะเบียน เสนอขอ งบประมาณ ประจําป 2557 764,750 232,000 เปาหมาย หนวย นับ กลุมเปาหมาย ผูเขารวม 6,245 1,600 คน ครู/อาจารย นักเรียน/ นักศึกษา วัตถุประสงคโครงการโดยยอ 1. เพื่อเผยแพรและ ประชาสัมพันธ ขอมูลหลักสูตรการจัดการเรียน การสอน 2. เพื่อแสดงศักยภาพในการ จัดการศึกษา ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมของ คณะ/วิทยาลัย 3. เพื่อใหนักศึกษาปจจุบันไดมี สวนรวมในการประชาสัมพันธ แนะนําการศึกษาตอ กิจกรรม/หลักสูตรการอบรม/ ระบุวันที่จัด หัวขอเรื่อง โครงการ 1. การจัดทําปายนิเทศ 18 - 20 ม.ค 8.30 น. 16.30 น. และแผนพับประชาสัมพันธ 57 แนะนําหลักสูตรการเรียน การสอน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2. แนะนําหลักสูตรการ เรียนการสอนคณะและ วิทยาลัยการแพทยแผนไทย 3. แจกของที่ระลุกเพื่อ ประชาสัมพันธ 18-20 ม.ค. จะนําเสนอเกี่ยวกับหลักสูตร 2557 การเรียนการสอน และกิจกรรม เกี่ยวกับการเรียนการสอน ทั้ง 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร การแพทยแผนไทยประยุกต บัณฑิต และหลักสูตรสุขภาพ ความงามและสปา 2 โครงการเปดบาน แนะแนวหลักสูตร วิทยาลัย การแพทยแผนไทย 69,700 300 คน บุคคลทั่วไป และ 1. เพื่อเปนการชี้แจง และตอบขอ นักเรียน/นักศึกษา ซักถามในหลักเกณฑการรับสมัคร นักศึกษาข จากภายนอก 2. เพื่อเปนการชี้แจงหลักสูตรและ ระบบการเรียนการสอนในแตละ สาขาวิชาของคณะฯน 3. เพื่อใหนักเรียนในระดับ มัธยมศึกษาและผูปกครองมีขอมูล เกี่ยวกับคณะฯเพิ่มมากขึ้น แ 3 โครงการนะแนวการศึกษาตอคณะ เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี การเกษตร 32,000 300 คน นักเรียน/ 1.เพื่อแนะแนวการศึกษาตอและ แสดงนิทรรศการ นักศึกษาจาก เพื่อประชาสัมพันธคณะ ภายนอก 300 คน เทคโนโลยีการเกษตร 15/23 ระบุชวง เวลาที่จัด บริเวณที่จัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ หอประชุม มทร. ธัญบุรี นางอัญชลี ตั้ง จิตนบ 02 549 3610 08.30-17.00 น. หอประชุม มทร. ธัญบุรี นางสาวอรษา ชัยชุมพร และ นางสาวเขมจิรา จากลม 089-7542749 18-20 ม.ค. 08.30-16.30 น. บริเวณดานนอก นางอาริยา 2557 หอประชุมใหญ ปนทอง มทร.ธัญบุรี 081-4048154 สรุปโครงการงาน RT 57
 16. 16. ลําดับที่ โครงการ หนวยงาน เสนอขอ งบประมาณ ประจําป 2557 เปาหมาย หนวย นับ กลุมเปาหมาย ผูเขารวม วัตถุประสงคโครงการโดยยอ กิจกรรม/หลักสูตรการอบรม/ ระบุวันที่จัด หัวขอเรื่อง โครงการ ระบุชวง เวลาที่จัด บริเวณที่จัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 4 โครงการจัดนิทรรศการสงเสริมการ เลี้ยงผึ้งเพื่อผลิตน้ําผึ้งคุณภาพ คณะเทคโนโลยี การเกษตร 16,000 120 คน ผูบริหาร 2 คน/ ตองการใหความรูดาน แสดงและใหความรูดาน อาจารย 5 คน/ มาตรฐานฟารมผึ้งและ การผลิต มาตรฐานฟารมผึ้งและการ เจาหนาที่ 5 น้ําผึ้งคุณภาพแกบุคคลทั่วไป ผลิตน้ําผึ้งคุณภาพ คน/บุคคลทั่วไป 25 คน/ นักศึกษาของ มทรธ. 30 คน นักเรียน/ นักศึกษาจาก ภายนอก 50 คน /ชุมขน/องคกร 3 คน 18-20 ม.ค. 08.30-16.30 น. บริเวณดานนอก ผศ.ดร.อัญชลี 2557 หอประชุมใหญ สวาสดิ์ธรรม มทร.ธัญบุรี 081-9887455 5 โครงการจัดนิทรรศการการขยายพันธุ คณะเทคโนโลยี และการปลูกเลี้ยงเฟนชายผาสีดาสาย การเกษตร ผามาน 17,100 195 คน ผูบริหาร 5 คน/ อาจารย 25 คน/ เจาหนาที่ 20 คน/บุคคลทั่วไป 30 คน 1.ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเฟน แสดงนิทรรศการ ชายผาสีดา 2.สาธิตการขยายพันธุดวยการ เพาะสปอรเฟนชายผาสีดาสาย ผามาน 3.สาธิตการปลูกเลี้ยงเฟน ชายผาสีดาสายผามาน 18-20 ม.ค. 08.30-16.30 น. บริเวณดานนอก นายสวัสดิ์ 2557 หอประชุมใหญ พิมพสุวรรณ มทร.ธัญบุรี 085-4873557 6 โครงการจัดนิทรรศการวิชาการดานการ คณะเทคโนโลยี เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเกษตร 16,000 500 คน ผูบริหาร 15 คน/อาจารย 25 คน/เจาหนาที่ 25 คน/บุคคล ทั่วไป 235 คน/ แสดงนิทรรศการ 18-20 ม.ค. 08.30-16.30 น. บริเวณดานนอก ผศ.ดร.ปยะวดี 2557 หอประชุมใหญ เจริญวัฒนะ มทร.ธัญบุรี 080-4512299 16/23 สรุปโครงการงาน RT 57
 17. 17. ลําดับที่ โครงการ หนวยงาน เสนอขอ งบประมาณ ประจําป 2557 เปาหมาย หนวย นับ กลุมเปาหมาย ผูเขารวม วัตถุประสงคโครงการโดยยอ กิจกรรม/หลักสูตรการอบรม/ ระบุวันที่จัด หัวขอเรื่อง โครงการ ระบุชวง เวลาที่จัด บริเวณที่จัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 7 โครงการจัดนิทรรศการ "การเลี้ยงแพะ คณะเทคโนโลยี อาชีพทางเลือกของเกษตรกรรายยอย การเกษตร 80,000 500 คน บุคคลทั่วไป 100 คน/ นักศึกษาของ มทรธ. 100 คน/ นักเรียน/ นักศึกษาจาก ภายนอก 300 คน 1.เพื่อถายทอดองคความรูของ แสดงนิทรรศการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2.เพื่อเปนการจัดการศึกษาแบบ ใหนักศึกษาไดรับประสบการณ จริงในการปฏิบัติดานการเลี้ยง แพะเพื่อเตรียมจัดงาน 18-20 ม.ค. 08.30-16.30 น. บริเวณดานนอก นายชาติชาย 2557 หอประชุมใหญ โยเหลา มทร.ธัญบุรี 02-5312988 8 โครงการจัดนิทรรศการอนุรักษพันธุไก คณะเทคโนโลยี แจ การเกษตร 23,600 200 คน นักศึกษาของ มทรธ. 100 คน นักเรียน/ นักศึกษาจาก ภายนอก 100 คน 1.เพื่อจัดนิทรรศการอนุรักษไกแจ แสดงนิทรรศการ 2.เพื่อบูรณาการการเรียนการ สอน การเลี้ยงไกแจจากแผนก สัตวสวยงาม 3.เพื่อการปรับปรุงพันธุไกแจ 18-20 ม.ค. 08.30-16.30 น. บริเวณดานนอก นายอมร อัศว 2557 หอประชุมใหญ วงศานนท มทร.ธัญบุรี 089-1748175 9 โครงการจัดนิทรรศการการแสดง คณะเทคโนโลยี ระบบนิเวศพรรณไมน้ํา(Aquatic การเกษตร plants)ในน้ําจืด เนื่องในวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 27,000 300 คน ผูบริหาร 10 คน/อาจารย 40 คน/เจาหนาที่ 50 คน/บุคคล ทั่วไป 100 คน/ 1.ผูเขารวมงานมีความรู ความ แสดงนิทรรศการ เขาใจ ในระบบนิเวศพรรณไมน้ํา ในน้ําจืด 2.ผูเขารวมงานสามารถนํา ขอมูลความรูเรื่องพรรณไมน้ํา ไปประยุกตใชได 18-20 ม.ค. 08.30-16.30 น. บริเวณดานนอก ดร.บุณฑริกา 2557 หอประชุมใหญ ทองดอนพุม มทร.ธัญบุรี 087-1157791 10 โครงการสาธิตการตรวจสอบการ คณะเทคโนโลยี ปนเปอนและสารพิษตกคางในอาหาร/ การเกษตร ผักและผลไม 40,000 500 คน บุคคลทั่วไป 500 เชิงปริมาณ (เพื่อเผยแพรความรู สาธิตการตรวจสอบสารพิษ 18-20 ม.ค. 08.30-16.30 น. บริเวณดานนอก ผศ.อัญชลินทร คน และสาธิต การตรวจสอบการ 2557 หอประชุมใหญ สิงหคํา ปนเปอนและสารพิษตกคางใน มทร.ธัญบุรี 089-4847679 อาหาร/ผักและผลไมสดใหแก ประชาชนทั่วไปนักเรียน นักศึกษาผานการสาธิตใน รูปแบบตางๆ) 17/23 สรุปโครงการงาน RT 57
 18. 18. ลําดับที่ โครงการ หนวยงาน เสนอขอ งบประมาณ ประจําป 2557 เปาหมาย หนวย นับ กลุมเปาหมาย ผูเขารวม วัตถุประสงคโครงการโดยยอ กิจกรรม/หลักสูตรการอบรม/ ระบุวันที่จัด หัวขอเรื่อง โครงการ ระบุชวง เวลาที่จัด บริเวณที่จัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 11 โครงการจัดนิทรรศการถายทอดความรู คณะเทคโนโลยี เกี่ยวกับระบบควบคุมและประกัน การเกษตร คุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 25,000 500 คน บุคคลทั่วไป 500 เชิงปริมาณ (เพื่อเผยแพร คน ความรูทางดานระบบการ ควบคุมและประกันคุณภาพ อาหารในโรงงานอุตสาหกรรม อาหารใหแกประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษาผานสื่อใน รูปแบบตางๆ) จัดนิทรรศการ 18-20 ม.ค. 08.30-16.30 น. บริเวณดานนอก ผศ.อัญชลินทร 2557 หอประชุมใหญ สิงหคํา มทร.ธัญบุรี 089-4847679 12 โครงการเผยแพรกิจกรรมหมูบานแม ขายกระทรวงวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี 25,000 500 คน บุคคลทั่วไป 500 1.เพื่อผลักดันหมูบานหรือชุมชน คน ใหเปนหมูบานวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี 2.เพื่อเปนตนแบบหรือตัวอยาง ในการนําวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีไปประยุกตใชและมี การถายทอดองคความรูขยาย ผล/แพรกระจายไปยังชุมชน ใกลเคียง เปนการสาธิตและจําหนาย ผลิตภัณฑแปรรูปอาหาร จากบัว ผลิตภัณฑเบเกอรรี่ เสริมสมุนไพร ผลิตภัณฑ กะปอนามัย 18-20 ม.ค. 08.30-16.30 น. บริเวณดานนอก ผศ.อัญชลินทร 2557 หอประชุมใหญ สิงหคํา มทร.ธัญบุรี 089-4847680 คณะเทคโนโลยี การเกษตร 18/23 สรุปโครงการงาน RT 57
 19. 19. เสนอขอ งบประมาณ ประจําป 2557 เปาหมาย 13 โครงการจัดนิทรรศการผลงานของการ คณะเทคโนโลยี ออกแบบภูมิทัศน การเกษตร 17,850 160 คน ผูบริหาร 10 คน อาจารย 10 คน เจาหนาที่ 10 คน บุคคลทั่วไป 30 คน นักศึกษาของ มทรธ.100 คน 1.เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ การจัดแสดงนิทรรศการภูมิ 18-20 ม.ค. 08.30-16.30 น. บริเวณดานนอก นายพิศาล ตัน ผลงานการออกแบบภูมิทัศนใน ทัศน 2557 หอประชุมใหญ สิน งานสถาปนามหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี 081-8032816 ประจําปการศึกษา 2557 2.เพื่อเปนการปลุกจิตสํานึกใน การชวยการรณรงคการรักษา สิ่งแวดลอม 3.เพื่อปลูกฝงแนวคิดการ ออกแบบภูมิทัศน 14 โครงการจัดการแสดงผลงานวิชาการ และนิทรรศการเผยแพรองคความรู การแพทยแผนไทยเพื่อการสงเสริม และดูแลสุขภาพ วิทยาลัย การแพทยแผนไทย 83,100 340 คน บุคคลทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา จากภายนอก อาจารย เจาหนาที่ 1.ผูเยี่ยมชมนิทรรศการสามารถนํา ความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 2.ผูเยี่ยมชมนิทรรศการเกิดความ ตระหนักและหวงแหนในคุณคาของ ภูมิปญญาไทย ตลอดจนรวมกัน อนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาไทย ใหคงอยูตอไป 3.นักศึกษาของวิทยาลัยการแพทย แผนไทยเกิดความเชื่อมั่นและ ภาคภูมิใจในอาชีพเพิ่มมากขึ้น 15 โครงการจัดนิทรรศการกลิ่นหอมสบาย วิทยาลัย กับสไตลน้ําอบไทย การแพทยแผนไทย 40,400 200 1. เพื่อเชิญชวนนักเรียนและบุคคล คน บุคคลทั่วไป ทั่วไปเขาชมนิทรรศการ วิทยาลัย นักศึกษา นักเรียน/นักศึกษา การแพทยแผนไทย จากภายนอก นิทรรศการกลิ่นหอมจากน้ําอบ ไทย 18-20 ม.ค. 08.30-17.00 น. หอประชุม มทร. 2557 ธัญบุรี ดร.ไฉน นอย แสง 02-5921999 ตอ 1904 16 โครงการจัดนิทรรสการศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรม กาวไกล ศาสตร 20,000 30 คน ผุบริหาร/อาจารน เผยแพรผลงานศิลปวัฒนธรรม จัดแสดงผลงาน 18-20 ม.ค. 08.30-17.00 น. หอประชุม มทรง 2557 ธัญบุรี ผศ.ไกรสร ประเสริฐ 084 123 2557 ลําดับที่ โครงการ หนวยงาน หนวย นับ กลุมเปาหมาย ผูเขารวม วัตถุประสงคโครงการโดยยอ 19/23 กิจกรรม/หลักสูตรการอบรม/ ระบุวันที่จัด หัวขอเรื่อง โครงการ ระบุชวง เวลาที่จัด บริเวณที่จัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ เผยแพรองคความรูการแพทย 18-20 ม.ค. 08.30-17.00 น. หอประชุม มทร. แผนไทยเพื่อการสงเสริม และ 2557 ธัญบุรี การดูแลสุขภาพ ประกอบดวย 3 กลุม กลุมที่ 1 การสงเสริม และ ดูแลสุขภาพดวยการแพทยแผน ไทย กลุมที่ 2 การสงเสริม และ ดูแลสุขภาพดวยผลิตภัณฑ เครื่องสําอางสมุนไพร กลุมที่ 3 การแสดงผลงาน วิชาการและวิจัย นางสาวสิริภัทร ชมัฒพงษ 02 592 1900 #1418, 092 252 6299 สรุปโครงการงาน RT 57
 20. 20. ลําดับที่ โครงการ หนวยงาน 10 งาน Open House ภายในคณะตางๆ 13 โครงการ 1 โครงการสื่อการเรียนการสอนทาง คณะครุศาสตร วิศวกรรมโยธา สาขาครุศาสตรโยธา อุตสาหกรรม เสนอขอ งบประมาณ ประจําป 2557 เปาหมาย 441,075 5,000 3,400 100 หนวย นับ กลุมเปาหมาย ผูเขารวม วัตถุประสงคโครงการโดยยอ กิจกรรม/หลักสูตรการอบรม/ ระบุวันที่จัด หัวขอเรื่อง โครงการ คน ผูบริหาร อาจารย เพื่อแสดงผลงานของนักศึกษา กิจกรรมเสริมทักษะงาน เจาหนาที่ สาขาครุศาสตรโยธา และ กอสรางอาคารโดยใชสื่อ นักศึกษา บุคคล ศักยภาพของสาขาครุศาสตรโยธา การเรียนรูระบบการ ทั่วไป กอสรางอาคาร ระบุชวง เวลาที่จัด บริเวณที่จัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 18-20 ม.ค. 09.00 - 16.30 2557 น. หอประชุมใหญ นายณัฐนนท มหาวิทยาลัย รัตนไชย เทคโนโลยีราช 0 2549 4740 มงคลธัญบุรี 2 โครงการประชาสัมพันธและเผยแพร ผลงานดานวิเทศนสัมพันธ คณะครุ ศาสตรอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร อุตสาหกรรม 4,260 100 คน บุคคลทั่วไป เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพร ประชาสัมพันธและเผยแพร 18-20 ม.ค. 09.00 - 16.30 ผลงานดานวิเทศสัมพันธของ ผลงานดานวิเทศสัมพันธ 2557 น. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ของคณะครุศาสตร อุตสาหกรรม หอประชุมใหญ นางสาวกชพร มหาวิทยาลัย เมฆานิมิตดี เทคโนโลยีราช 0 2549 4723 มงคลธัญบุรี 3 โครงการแสดงศักยภาพของอุปกรณ คณะครุศาสตร และเทคโนโลยีในการผลิตสื่อการศึกษา อุตสาหกรรม 5,000 17 คน อาจารย / นักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี เพื่อแสดงศักยภาพของอุปกรณ จัดนิทรรศการ / โชวถาย ผลิตสื่อในสาขา ทํากลองวีดิโอ การตัดตอ หอประชุมใหญ ดร.เทียมยศ มหาวิทยาลัย ปะสาวะโน เทคโนโลยีราช 0 2549 4728 มงคลธัญบุรี 4 โครงการนิทรรศการแสดงผลงานของ คณะเทคโนโลยี นักศึกษาดานเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สื่อสารมวลชน 50,000 300 คน บุลากร นักศึกษา มทร.ธัญบุรี และ บุคคลทั่วไป เพื่อเผยแพรผลงานของนักศึกษาที่ เกี่ยวของกับวิชาชีพ 20/23 18-20 ม.ค. 09.00 - 16.30 2557 น. นิทรรศการผลงานของนักศึกษา 18-20 ม.ค. 57 08.30 - 16.30 น. ภายในหอประชุม 5 สาขา ของคณะเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี สื่อสารมวลชน ดังตอไปนี้ 1. สาขาเทคโนโลยีการ ถายภาพและภาพยนตร 2. สาขาเทคโนโลยีการ โทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง 3. สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 4. สาขาเทคโนโลยีการพิมพ 5. สาขาเทคโนโลยีการโฆษณา และประชาสัมพันธ ผศ.ประทุมทอง / 02 549 4520 สรุปโครงการงาน RT 57
 21. 21. ลําดับที่ โครงการ หนวยงาน เสนอขอ งบประมาณ ประจําป 2557 เปาหมาย หนวย นับ กลุมเปาหมาย ผูเขารวม คน นักเรียน วัตถุประสงคโครงการโดยยอ 5 โครงการเปดบานบริหารธุรกิจ 2013 คณะบริหารธุรกิจ 45,000 1,000 6 โครงการประชาสัมพันธ และแสดงผล คณะศิลปศาสตร งานและหลักสูตรสาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 17,000 150 คน 7 โครงการแสดงผลงานของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 49,500 400 คน บุคคลทั่วไป เพื่อประชาสัมพันธและแนะนํา หลักสูตรการทองเที่ยวและการ โรงแรม ซึ่งเปนหลักสูตรสําหรับ นักศึกษาปจจุบัน 8 โครงการสาธิตการผสมเครื่องดื่มที่ไมมี คณะศิลปศาสตร แอลกอฮอล 27,000 200 คน บุคคลทั่วไป กิจกรรม/หลักสูตรการอบรม/ ระบุวันที่จัด หัวขอเรื่อง โครงการ ระบุชวง เวลาที่จัด บริเวณที่จัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ เปดบูธ, การแขงขันตอบ 18 -20 ม.ค. 08.30 - 16.30 น. คณะบริหารธุรกิจ ดร.นพวรรณ 56 02-549-4820 จัดปายนิเทศแสดงเนื้อหา หลักสูตรและการ ดําเนินงานกิจกรรมการ เรียนการสอนในหลักสูตร ภาษาอังกฤษ 18-20 มค. 09.00 - 16.00 หอประชุมใหญ 57 น. มทร.ธัญบุรี นายธวัชชัย ใจศิริ 02-5494952 จัดทําปายนิเทศเกี่ยวกับ รายละเอียดหลักสูตร วิชาการทองเที่ยวและ หลักสูตรวิชาการโรงแรม 18-20 มค. 09.00 - 16.00 หอประชุมใหญ 57 น. มทร.ธัญบุรี นางมธุรา สวนศรี 02-5494968 เพื่อเผยแพรผลงานและ โชวผสมเครื่องดื่มที่ไมมี กิจกรรมหลักสูตรของนักศึกษา แอลกอฮอล และแจกให สาขาวิชาการทองเที่ยวและการ ประชานทั่วไปชิมฟรี โรงแรม 18-20 มค. 09.00 - 16.00 หอประชุมใหญ 57 น. มทร.ธัญบุรี น.ส. บุศรา ตั้งศิริพัฒน ภรณ 02-5494968 1. เพื่อใหนักเรียน อาจารย ผูปกครอง และประชาชนทั่วไป ได ปญหา, เสวนา รูจักคณะบริหารธุรกิจ 2. เพื่อเปนเวทีใหนักเรียนและ นักศึกษา ไดแสดงศักยภาพทาง วิชาการ เชน การแขงขันตอบ ปญหาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 3. เพื่อใหนักเรียนและนักศึกษาป ไดทราบขอมูล 4. เพื่อสรางความสัมพันธระหวาง นักศึกษาและอาจารย นักเรียน เพื่อประชาสัมพันธและแนะนํา นักศึกษา และ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการ ผูสนใจทั่วไป สื่อสาร 21/23 สรุปโครงการงาน RT 57
 22. 22. ลําดับที่ 9 โครงการ หนวยงาน เสนอขอ งบประมาณ ประจําป 2557 เปาหมาย หนวย นับ กลุมเปาหมาย ผูเขารวม วัตถุประสงคโครงการโดยยอ โครงการ การเตรียมความพรอมแบบ บูรณาการสูประชาคมอาเซียน คณะศิลปศาสตร 50,000 300 คน 10 โครงการสาธิตการทําอาหารอยางงาย สไตลโรงแรม คณะศิลปศาสตร 34,915 500 คน บุคคลทั่วไป 11 โครงการระบบควบคุมและบริหาร จัดการดานไฟฟาแบบอัตโนมัติ คณะ วิศวกรรมศาสตร คน นักศึกษาและ -เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา บุคคลทั่วไป เจาหนาที่ และอาจารย ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟา ไดมีโอกาส นําเสนอผลงานทาง วิศวกรรมไฟฟา -เพื่อใหความรูแกผูเขารวมชม งานใหทราบถึงที่มาของไฟฟา เทคโนโลยีทางไฟฟา และการ ควบคุมแบบอัตโนมัติในระบบ 110,000 200 กิจกรรม/หลักสูตรการอบรม/ ระบุวันที่จัด หัวขอเรื่อง โครงการ ระบุชวง เวลาที่จัด บริเวณที่จัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ นักศึกษา มทร. เพื่อเปยแพรความรูเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธกิจกรรมการ 19-20 มค. 09.00 - 16.00 หอประชุมใหญ ธัญบุรี และ ประชาคมอาเซียนแบบมีบูรณา เรียนการสอน การบริการ 57 น. มทร.ธัญบุรี นักศึกษาภายนอก การ วิชาการ ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม และ งานวิจัยของสาขา สังคมศาสตรและมนษย ศาสตร เพื่อประชาสัมพันธและแนะนํา หลักสูตรการโรงแรม 22/23 มีการสาธิตโดยนักศึกษา การโรงแรมชั้นปที่ 4 และ แจกใหชิมฟรี 19 มค.57 09.00 - 16.00 หอประชุมใหญ น. มทร.ธัญบุรี -สาธิตการผลิตไฟฟาในรูปแบบ ตางๆ -จัดแสดงปรากฎการณฟาผา - ชุดสาธิตการผลิตไฟฟาใน รูปแบบตางๆ - เครื่องรายงานดัชนีมวลกาย - ชุดสาธิตระบบควบคุมแบบ อัตโนมัติ - การประยุกตใชงาน ไมโครคอนโทรลเลอร - รถไฟฟาจําลองควบคุมดวย PLC - จัดแสดงอุโมงคน้ําพุควบคุม ดวยไมโครคอนโทรลเลอร - จัดแสดงน้ําพุเตนระบํา - จัดแสดงทุงทานตะวันแปล อักษร 18-20 มกราคม 2557 นางอุบลรัตน จิลลานนท 02-549496061 นายสุรชัย ดานผาสุกกุล 02-5494968 สมชาย เบียนสูง 9.00 - 16.00 ภาควิชา น. วิศวกรรมไฟฟา เนิน 025493420 คณะ วิศวกรรมศาสตร สรุปโครงการงาน RT 57

×