Mia KOAIJ lUKaipia va ipQouv TO naihia
6o)v mv IJIKI(OV at tnatyr pi TO aoyo
   anonhi TO Kivrpo InniKqc. lixm
    ...
avcnaons KQI npejjias
     Spduoq ano Ta fiavviTod uexpi   exei yepeq pdoeiq, Ka6coq KoAAqoav TO... uiKpd(3io and T...
Atoftp/ra Ekufcprft
              innaoiai; npaypaTonowuvTai
                    KaBrjii...
H ena<pi] it TO akoyo M I npootyipa
                    l e OTevq ena^q
nokana o<peq OTO 40xpovo Kwora...
lESS,
                       I   *'**»«»               JZ&4 S^|B«B»SSUi
  ...
περιοδικό ΑΛΟΓΟ-παρουσίαση Πολυχώρου
περιοδικό ΑΛΟΓΟ-παρουσίαση Πολυχώρου
περιοδικό ΑΛΟΓΟ-παρουσίαση Πολυχώρου
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

περιοδικό ΑΛΟΓΟ-παρουσίαση Πολυχώρου

1,123 views

Published on

περιοδικό ΑΛΟΓΟ-παρουσίαση Πολυχώρου

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,123
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

περιοδικό ΑΛΟΓΟ-παρουσίαση Πολυχώρου

 1. 1. Mia KOAIJ lUKaipia va ipQouv TO naihia 6o)v mv IJIKI(OV at tnatyr pi TO aoyo anonhi TO Kivrpo InniKqc. lixm ntWac., OTO fiawiToa.
 2. 2. avcnaons KQI npejjias Spduoq ano Ta fiavviTod uexpi exei yepeq pdoeiq, Ka6coq KoAAqoav TO... uiKpd(3io and TO naiSid Touq, dncoq TOV OIKIOUO TOU FlevTanAaTavou e^ouoAoyouvTai. Ha Tqv oiKoyeveia riauAou dXa qeKi'vqoav npiv and Tpia xpdvia, KiveiTai ue 0ea Tiq aTeAeicoTeq OTOV q udXiq Teoodpcov erav TOTe Kopq Touq Mapia ^eKivqoe uaGquaTa mnaoiaq neSidoeq Tqq FleAAaq, KaGcbq OTO Kevrpo. «H uiKpq eixe KOI eqaKoXouGei va exei ndGoq ue TO dAoya. Kdncoq KateuBuvouaoTe npoq TO Kevrpo InniKqq erai KoAAqoe dXq q oiKoyeveia, oqXaoq sycb, o ou^uydq uou Kai Ta dAAa ouo Texvqq FleAAaq. To aypoKTqua anAcbveTai naiSia uaq, q 1 7xpovq Eipqvq rai o 1 5xpovoq Aquryrpqq sqViysi q ra AyyeAiKq. oe pta KOTanAqKTiKq TonoGeoia orouq «H snacfjq ue TO dAoyo udq npooqbepe ipuxiKq avaTaoq», oneuoei va ouunXqpcooei OTr nponooeq TOU ndiKOu KOI exei TO q Ka Mapia, q onoia yvcbpioe Tqv eAeuGspq innaoia x^PH ] 1 ^xpovq Kopq Tqq npovduio va ayvavTeuei TO KaTu.aKToa.Adv, EAniSa. AUTO OAACOOTE oianioTcovEi KOI and Tqv euneipia TOU 40xpovou aoeAc|)ou Tqv T^eva KOI TOV 'OXuu.no. 'Oucoq, Tqq KcooTa, o onoioq exei anoKouioei noManAd ocf>eAq and Tq GepaneuTiKq ouvroua avaKaAuriTouue ncoq OUTO 5ev innaoia. eivai TO L3aoiic6 nXeoveKTqud TOU. 'H5q E5co KOI nsvTE xpdvia TO KsvTpo InniKqq T ^ v q q lleAAaq oev EXEI udvo KOTopGcboe and TO npcoTa XenTa Tqq enioKeipqq uaq va npooeAKuoei TO evSiacfiepov TCOV VECOV, KOI dxi udvo, yia TO dAoyo Kai Tqv ei'xape Tqv euKaipia va KaTaAdpouue ncoq eAsuGEpq innaoia Kai va ouoneipcboei Touq cf)iAouq TOU aAdyou. 'Exei KOTac|)epe va TO KevTpo oev eivai eva OKOUO aypoKTqua eqeAixGei oe X'i'P 0 ^uxaycoyiaq KOI (JjuoioAaTpiKobv SpaoTqpioTryrcov, dnou eniKpaTEi q evaq mniKoq duiXoq, aAAd evaq q iSeoAoyia Tqq apuoviKqq ouvunapq7|q ue Tq cf>uaq Kai TO SquioupyquaTa Tqq. noAuxcbpoq, dnou q aydnq yia TO dAoyo, AuTq eivai, eqaAAou, KOI q loeoAoyia TOU loioKTiyrq TOU KevTpou, KOU Geoxdpq Tq puoq KOI Tqv oiKoAoyia, aAAd KOI q AyyeAioq. H BaGid aydnq TOU yia Tq cj)uoq KOI TO qara yEwqoav Tqv i5sa ewoia Tqq napeaq KOI Tqq ouaSiKOTqTaq oquioupyiaq Evdq OiKoAoyiKou aypOKTquaroq nou Ga EvGappuvsi TQOO Tq yvcopiuia K0Top9cbvouv va ouvundpxouv. ue dAeq Tiq £KCf>dvo£iq Tqq c/oqq TOU aAdyou <ai Tqv apuoviKq auvunapqY| UE OUTO, 0 K. ficbpyoq riauAou KOI q ouqjydq TOU doo KOI Tqv snacfx] pe Tq cf)uoq KOI Tqv ioea Tqq oiKoAoyiaq. MdAioTa, OTOuq AvyeXiKq, o Fidwqq KOI q KO Mapia, ueAq Xcopouq TOU KTquaToq KaAAiepyEi Eva BioAoyiKO KTqua ie AaxaviKa, evcb Enioqq TOU KevTpou 0X01 Touq, uaq unooEXTqKav Et^appd^Ei Eva ouoTqua oiKoAoyiKqq Siaxsipioqq TOU vEpou pe Tq ouAAoyq TCOV ie uia ^eoTq xeipaqOia. H oxeoq Touq ue oufSpicov USOTCOV OE 5UO AipvoSk^auEVEq KOI Tq XPnorl JOUC > Y l a TO noTioua TCOV TO aXoyo oev KpaTaei noAAd xpdvia, aAAd KaAAiepyeicbv. ,3
 3. 3. Atoftp/ra Ekufcprft innaoiai; npaypaTonowuvTai KaBrjiitpiva OTIC, tymrnaraotK; nu Kevrpou. ^ V'"V" "■- m *****jy™ JJVlJcj^
 4. 4. H ena<pi] it TO akoyo M I npootyipa l e OTevq ena^q nokana o<peq OTO 40xpovo Kwora nou napaKokuSei paSrjpoTa |je TO aXoyo QepancuMrji; mnaoiai;. I xfia fieva TO aAoyo eivai OAIKO $aiv6fievo. npoo<J)epei TIT SuvaTOtqTa yia aoKqoq KOI KOivcoviKeq ena({>eq, oinAa OTO Ifoa KQI Tq c)>uoq. Eivai nqyq ouvaio6qfiaTiKqq qpepiaq KOI avaKou4>ioqq», fiou eq7|yei o K. Xapqq AyyeAioqq. Me auTq Tq cfiAooocf>ia Eekivqoe npiv ano nevTe Xpovia Tq oqfiioupyia TOU KevTpou InniKqq Texvqq rieAAaq, TO onoio anoTeAei KOfifiaTi TOU rioAuxcopou «lnno5uvauq». FlapoAo nou q enayyeAuaTiKq TOU ,oiOTqTa coq oi^qyopou 5ev TOU acfjqvei noAu eAeuQepo xpovo, o i5ioq KaTop9coae va Kavei TO uepaKi TOU npayuaTiKOTqTa. To Kevrpo eKTeiveTai oe uia KOTanpaoivq etaaoq 4 0 OTpeuuaTcov KOI npoocfiepei Tq ouvaTOTqTa OTO ueAq TOU va yvcopioouv TO aAoyo, Tq c(>uoq rai Tiq 5iac{>opeq <j>uAeq TOU, va ravouv uaBqfiaTa nnaaiaq oe aoc^aAeiq xcbpouq, uno Tqv eni(3Aetjjq £Knai5euTcbv KOI fie eiSira eKnaioeufieva dAoya KOI va yvcopioouv TO a6Aqfia Tqq innaoiaq, oncoq OUTO aoKerrai orouq enioquouq aycbveq (mniKq oecjioTexvia, unepnqSqoq eunoSicov, inniKO TpiaBXo). zexcopioTq efineipia anoTeAouv oi mniKeq 5ia5poueq, nou opyavcbvovTa npoq TO (3ouv6 riaiKo KOI 5iaoxiqouv pefiaTieq, A6cf»uq, AifivouAeq KOI xcopia. Oi eK5pou.ec, (jnopei va eivai oiapKeiaq fjiaq cbpaq q arafia rai 2-3 qfiepcbv. Mia SiaSpouq eivai auTq nou EeKivaei ano TO KevTpo (je raTeuBuvoq TO eyraTaAeififievo Xcopio AopeoTapio (8 yi.}, evcb mo KOVTIVEC, eivai oi 5ia5pofieq npoq Touq oiKiOfiouq OuaXo KOI EAeu6epoxcbpi OTO (laiKo. Oi eyKaTaoTaoeiq 'EneiTa ano fiia ava^QoyovqTiKq j36Xra fie aAoya OTq yupco nepioxq fie TO unoXoina fieAq TOU Kewpou, ^evayq9r)Kaue orouq x^P01-1^ TOU ' Iqfiepa OTiq eyraTaoTaoeiq TOU qouv 2 5 aAoya (apKeTa ecj auTcbv apa(3avia) KOI ouo ya'iooupia. luyxpovoi KOI 4>povTiofievoi eivai oi xcopoi OTa|3Aiofjou 4 0 0 T.JJ., nou anoTeAouvTai ano 10 fiefiovoDfjeva oiafiepiofiaTa aAoycov KOI evav eviaio x ^ p o (fie eiSira ouoTqua omoqq TO onoio enivoqoe o K. AyyeAi5qq KOI uioBerrqoav aypOKTqfiaTa OTO ec^CDTepiKo). O KUKAiKoq eviaioq ora|3Aoq eniTpenei Tqv napaXAqXq oiVioq TCOV aAoycov x^P'^ v<3 napevoxAei TO eva TO aXAo, evcb SiaBeTei <ai evav eocoTepiKo x^bpo Y la T 1 v npooTaoia Tqq Tpoc^qq. Ha Tqv ei^naiSeuoq aAoycov KOI ava(3aTcbv unapxei evaq nepicf^payuevoq OTi'f3oq (55x55fj.) oAufiniaKcov npo5iaypa<f>cbv, onpoq avcbfiaAoq (fie <))uoiKa efinoSia) 20x100u., OTifSoi KUKAIKO! (yia aoKqoq OTq ouppaycbyqoq) KQI KAeiOToq OTipoq 1 5 x 2 0 yia
 5. 5. lESS, I *'**»«» JZ&4 S^|B«B»SSUi 7^ ¥ t To aayannra Ano dtooahovkn da aKoouBtom TIJV tnapxiaiaj oho novi TOU deooahovkift-'Efcooas yio va tpraoETE oia Fiavviwa KQI Kivrpou InniKfc ano EKE! 8a napen TO hpopo yia TOV flevranXaTavo. lkvf](,. Tr|v aoKqoq uno aoxquec, raipi<eq ouv8r)Keq. AKOUO 0a Bperre eiSiKo ecpnAiouo yia Tqv aotcqaq Tqq GepaneuTiKqq innaoiaq, ue pdpna Eni(3i[3aoqc,, iaTpiK.ec; (jndAeq K.An., eyKaTaoTaoeiq pe TouaAeTeq, unavia Kai anoSuTqpia yia TOUC, ava|3aTec, Kai eva ouyxpovo ouveSpiaKo xcopo 4 5 0 T . U . ya Tq Siopydvcoaq aeuivapicov. 'Evav oiKeio, cf>iA6^evo x®P° avaijjuxqq Kai ® tT & # & & ^ XaAapcooqq anoTeAei TO KaAaioBryro eoTiaTopio-Ka^e «Dressage». E5co, O fidwqq Aquoyiawqc, Kai O BaoiAqq laBaKqc, npoacf)epouv veuaeic, au9evTiK.ec,, oncoc, ijwpovE^P 1 pe uupco5iKa, Kecf)Te5dKia ue nitcavTiKq oaAToa KOI Tq oneoiaAiTe TOUC,, AOUKOVIKO ue uapueAaod ra KOKKivq ninepia. H neTpa, TO E,UAO KOI TO T^OKI cSquioupyouv uia qecyrq aTuoocfiaipa, Tqv onoia ouunAqpcovei q anAeTq 0ea OTiq PouvonAayiec, TOU ridiKOu Kai TCOV yupco |3ouvcbv. floAo eAc^qq TCOV y rnX.:238^con* uiKpcbv (|)iAcov TOU KevTpou anoTeAei q naioiKq x a pQ- 19

×