บทที่ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

บทที่ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน2

on

 • 8,990 views

 

Statistics

Views

Total Views
8,990
Views on SlideShare
8,990
Embed Views
0

Actions

Likes
3
Downloads
370
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  บทที่ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน2 บทที่ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน2 Document Transcript

  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา (Knowledge Facilitator) hrburapa@yahoo.com ภาพรวมของบรรยาย • ความสําคัญของการประเมินผลงาน • รูปแบบ วิธีการประเมินผลงาน และ เครื่องมือประเมินผลงาน • รูปแบบการการประเมินผลงานในอนาคต • หลักการใหคําปรึกษาแนะนําพนักงาน • การเตรียมตัวในการประเมินผลงานของ ผูบังคับบัญชา คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 1
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา คุณภาพชีวต ิ คุณภาพการ ทํางาน Golden Key for Supervisor พนักงาน การทํางาน การทํางานกับเพือ ่ ภายใต รวมงาน สิงแวดลอม ่ การดูแลของ บริษัท การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 3 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา การพัฒนาผลงานพนักงาน การประเมิน/คนหา การนําไปใชงาน ระบบการทํางาน สิ่งทีตองประเมิน ่ การสื่อสาร เครื่องมือ กระบวนการ สิ่งแ • ระบบงาน เครองมอ เครื่องมือ ระบบไอท ระบบไอที แวดลอมในงาน สิ่งตอบแทน • สิ่งแวดลอมในงาน แรงจูงใจ • ทักษะและความรู ความสามารถ เรียนรู การฝกอบรม Golden Key for Supervisor ความรู การสอนงาน ทกษะ ทักษะ และ ความรู ความร การบริหารผลงาน: การลงทุนในคนเกง: • การจายคาตอบแทน • ตนทุนการอบรมตอคน • ระบบการรับฟงขอคิดเห็น • ระบบการรับฟงขอคิดเห็น ที่มา ดัดแปลงจาก From T. O’Driscoll, “Improving Knowledge worker performance”, Performance Improvement, 2003,42, p. 8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 4 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 2
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา สถาปตยกรรมที่เกี่ยวกับคน up ปจจัยอื่นๆ โปรแกรมสรางแรงจูงใจเชิงบวก down ผลงานจริง โปรแกรมกระตุน freeze จุด เปลี่ยน A B C D E F G H ..n Decoding Encoding ปฏิกิริยา และ การตอบสนอง Golden Key for Supervisor A เงินรางวัลประจําป E ศูนยการเรียนรูครบวงจร  B ทุนการศึกษาตอ F ชมรมทองเที่ยวและกีฬา C เงินประกันชีวิต/อุบัติเหตุ G งานวันครอบครัว D เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ H พนักงานดีเดน การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 5 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา มาตรฐาน 10 ประการ ทบทวน วางแผน การพัฒนา ความสําเร็จขององคกร Golden Key for Supervisor นําไปใชงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 6 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 3
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา ทําไมเราถึงตองสนใจเรื่องผลงาน 95% ของพนักงานไมเขาใจกลยุทธและเปาหมายของบริษัท การจัดการแบบดั้งเดิม Top-Down ไมสามาถนํามาใชไดผลในยุคปจจุบัน KPI ของธุรกิจ ที่ประสบความสําเร็จเนื่องจากการระบบคน เขาใจกลยุทธและกระบวนงานหลักขององคกร ใชเวลาสวนใหญทํางานเพื่อบรรลุกลยุทธและสรางมูลคาเพิ่มในกิจกรรมในงานที่ รับผิดชอบ เขาใจภารกิจและบทบาทหนาที่เปนอยางดี เรียนรูในงานใหมๆ ไดอยางรวดเร็ว ปรับปรุงงานและคุณภาพอยางตอเนื่อง Golden Key for Supervisor ไดรับผลตอบแทนการทํางานตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ขององคกร KPI ของธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเนื่องจากระบบงาน สามารถกระจายเปาหมายจากองคกร ไปสูทีม และพนักงาน นําผลงานที่เปนเลิศ ไปปรับใชกับทุกหนวยในองคกร รักษาความพึงพอใจและตอบสนองความตองการใหมๆ ของลูกคา สามารถขับเคลื่อนกลยุทธและพัฒนาคุณภาพงาน/ผลิภัณฑไดอยางรวดเร็ว มีระบบการประเมินผลองคกรที่สอดคลองกับแผนงานประจําป การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 7 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา เครื่องมือวัด มีมากมาย Turbine Meter Pneumatic Control Valves Golden Key for Supervisor Rotameters Sensors การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 8 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 4
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา ความละเอียดออนของการวัดผล เครื่องมือตางกัน ผลการวัดยอมมีความแตกตางกัน http://www.uvguide.co.uk/makingspreadcharts.htm Golden Key for Supervisor http://solarcooking.org/newsletters/scrapr00.htm การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 9 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา แนวคิดที่เปลียนไปเกียวกับการประเมินผล ่ ่ การเงิน 10 ปที่แลว สิ่งที่ผูถือหุนคาดหวังจากเรา • ความคุมคาจาดดารลงทุน • ส สวนแบงการตลาด  ร ด • กระแสเงินสด วันนี้ ลูกคา กระบวนการภายใน การบรรลุวิสัยทัศน, สิงทีลูกคาคาดหวัง ่ ่ การประสานความพึงพอใจของทุกฝาย ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา พันธมิตร และสังคม Golden Key for Supervisor • ราคา • การสงมอบ • ผลผลิต / ยอดขาย • คุณภาพ • จํานวนของเสีย • ความพึงพอในในบริการ 1-3 ปขางหนา การเรียนรูและเติบโต ผลงาน •ศักยภาพ การบรรลุวิสัยทัศนโดยการพัฒนาตนเอง พนักงาน ความรู นวัตกรรมใหม •ความสามารถ •ทุนมนุษย • จํานวนโปรแกรมการจูงในพนักงาน • การธํารงรักษาคนเกง/การออกจากงาน •ทุนทางปญญา • การพัฒนาตรงกับที่พนักงานคาดหวัง การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 10 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 5
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา สิ่งที่บรรจุในขอตกลงการจางาน เงินเดือน การพัฒนา สวัสดิการ การเติบโต บทบาทหนาที่ ความยุติธรรม Golden Key for Supervisor สทธตาม ก ม สิทธิตาม ก.ม. ความมัั่นคง กระบวนการ เหตุและผล การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 11 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา รูปแบบการเปลี่ยนแปลงวิถีทํางาน ที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละชวงของระยะเวลา Golden Key for Supervisor ** ตัวอยางกรณีศึกษาของโรงงานไทยศิลป** การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 12 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 6
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา การบริหารผลการปฏิบติงาน ั การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง าน เป น กระบวนการสร า ง สภาพแวดลอมในการทางานเพอใหบุ คลากรสามารถใช สภาพแวดลอมในการทํางานเพื่ อใหบ คลากรสามารถใช ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ต น เ อ ง ไ ด อ ย า ง เ ต็ ม ที่ ใ น ก า ร ปฏิ บั ติ ง าน โดยเป น กระบวนการทั้ ง ระบบใหญ นั บ ตั้ ง แต การกําหนดความจําเปนของงานจนกระทั่งถึงเมื่อบุคลากร Golden Key for Supervisor ออกไปจากองคการ ความหมาย กระบวนการในการกําหนดเปาหมาย การติดตาม การตรวจสอบผล การปฏิบัตงาน การใหคาปรึกษาแนะนําผูใตบังคับบัญชา รวมถึงการ ิ ํ สรุปผลงานทีไดเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กาหนดไว ่ ํ การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 13 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา การประเมินผลการปฏิบติงาน ั ความหมาย กระบวนการประเมิ น ค า ของบุ ค คลผู ป ฏิ บั ติ ง านในด า นต า ง ๆ ทั้ ง ผลงานและคุ ณ ลกษณะอนๆ ทมคุ ณค า ต อ การปฏิ บั ติ ง านภายใน ผลงานและคณลั ก ษณะอื่ น ๆ ที่ มี ค ณ คาตอการปฏบตงานภายใน ระยะเวลาที่ กํ า หนดไว อ ย า งแน นอน ภายใต ก ารสั ง เกต จดบั น ทึ ก และประเมินโดยหัวหนางาน โดยอยูบนพื้นฐานของความเปนระบบ และมีมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑการประเมินที่มีประสิทธิภาพ ในทางปฏิบัติใหความเปนธรรมโดยทั่วกัน Golden Key for Supervisor กระบวนการทวางมาตรฐานการทางานและทาการประเมนผลการ กระบวนการที่วางมาตรฐานการทํางานและทํ าการประเมิ นผลการ ปฏิ บั ติ ง านที่ แ ท จ ริ ง ของพนั ก งานที่ สั ม พั น ธ กั บ มาตรฐานเหล า นั้ น และจั ด ให มี ก ารป อ นกลั บ ข อ มู ล สู พ นั ก งานโดยมี เ ป า หมายที่ จ ะ กระตุนพนักงาน ,ตัดขอบกพรอง,และรักษาการปฏิบัติงานที่ดีเหนือ คาเฉลี่ยตอไป การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 14 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 7
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา การประเมินผลการปฏิบติงาน ั คําศัพทที่ควรรู Merit Rating: การประเมินคาการปฏิบัตงานโดยระบบ ิ คุณธรรม Progress Rating: การประเมินลําดับที่ความกาวหนาในการ ปฏิบัติงาน Employee Rating: การประเมินผูปฏิบัติงานโดยเทียบ Golden Key for Supervisor กับ มาตรฐาน Employee Evaluation: p y การประเมินคาของผูปฏิบัติงาน ู ฏ Performance Evaluation: การประเมินคาของการปฏิบัติ งานตามหนาที่ความรับผิดชอบ Performance Appraisal Job Evaluation ประเมินความสามารถหรือ ผลของงาน vs. ประเมินคาของงาน ตําแหนงตาง ๆ ในองคกรโดยเฉพาะเจาะจง การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 15 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา การประเมินผลการปฏิบติงาน ั วิวัฒนาการของรูปแบบการประเมินผลงาน แบบที่ไมเปนระบบ(Unsystematic) ไมมีกฎเกณฑที่แนนอน ( y ) ฎ 50 ป ป ที่แลว หรือเรียกวา แบบลูกทุง แบบตามใจเถาแก การประเมินแบบมีระบบและเปนแบบดั้งเดิม(Tradition) 10 ป ซึ่งประเมินทั้งคุณลักษณะประจําตัว ผลงาน หรือทังสอง ้ Golden Key for Supervisor ที่แลว อยาง จุดเดน: คุณลักษณะ/บุคลิกภาพของบุคคล วิธีการทางพฤติกรรมศาสตร ซึ่งเนนการกําหนด ปจจุบัน เปาหมายรวมกัน(Mutual Goal Setting) ทั้งเปาหมาย องคกร ทีมงาน และระดับบุคคล จุดเดน: ผลสําเร็จของงานและพฤติกรรมการที่ทําใหงานสําเร็จ(ปริมาณและคุณภาพ) การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 16 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 8
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา ทางเดินของพนักงานคนหนึ่ง ผลงานดี เกงคน Golden Key for Supervisor เกงคิด ต่ํากวามาตรฐาน เกงเรียน เกงงาน นองใหม OUT IN D R1 R2 20 ป 60 ป การประเมินผลการปฏิบัติงาน Repeater / Buffer Program sakdah@gmail.com 17 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา นานาทัศนะเกี่ยวกับระบบประเมินผลงาน นายจาง เปรียบเทียบกับ ตลาด หรอธุรกจ หรือธรกิจ เปรยบเทยบกบ เปรียบเทียบกับ ประเภทเดียวกัน เปาหมาย หรือ เกณฑการปฏิบัติ สามารถแยกผลงาน ที่ตั้งไว ที่เกิดจากทักษะ ความสามารถ Golden Key for Supervisor วัดประสิทธิภาพการ ทํางานเพื่อใชใน เครื่องมือในการจููงใจ การบรหาร การบริหาร พนักงาน คาตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 18 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 9
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ระบบการประเมินผลเปนแบบนี้ ใครนากลัวกวาใคร.... ใคร.... ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา ปญหาในการประเมินการปฏิบัติงาน 1. ขาดความเปนรูปธรรม ( Lack of Objectivity) : ปจจัยที่ถูกนํามา ประเมินมักใช เชน ทัศนคติ ความจงรักภักดี และบุคคลิกภาพ เปน ปจจัยที่ไมสามารถ วัดไดชัดเจน และไมเกี่ยวของกับงาน 2. ขอผิดพลาดในเรื่องความประทับใจเปนพิเศษ (Halo Error) : ผู ประเมินรับรูวาปจจัยหนึ่งเปนปจจัยที่มีความสําคัญ และยึดถือปจจัย  นี้เปนสําคัญในการตัดสินใจในการประเมิน เชน การรับรูวาความ ละเอียดเปนคุณสมบัติทสําคัญของการทํางานดานบัญชี จึงประเมิน ี่ Golden Key for Supervisor ใหพนักงานที่มีความละเอียดต่ํา ไดรบการประเมินในดานอื่น ๆ ต่ํา ั ไปด ไป วย 3. การประเมินแบบผอนปรน / แบบเขมงวด ( Liniency/ Strictness) : การวิจารณการปฏิบัติงานของพนักงานมากเกินไปหรือผอนปรน เกินไป โดยไมยืนอยูบนมาตรฐานขององคกร การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 20 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 10
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา ปญหาในการประเมินการปฏิบัติงาน 4. แนวโนมเขาสูสวนกลาง ( Central Tendency ) : คือขอผิดพลาดที่ เกิดขึ้นประจําเมื่อผูประเมินใชหลีกเลี่ยงขอโตแยง หรือคําวิจารณที่ อาจเกิดขึ้นไดโดยการประเมินใหอยูในระดับคาเฉลี่ย 5. อคติที่เกิดจากพฤติกรรมซึ่งเพิ่งผานพนมาไมนาน ( Recent Behavior Bias ) : ผูประเมินจะจําพฤติกรรมที่เพิ่งผานมาไมนานได แมนยํากวาการกระทําที่เกิดขึ้นในอดีตเปนเวลานานกอใหเกิดความ ลําเอียงได Golden Key for Supervisor 6. อคติสวนตัว ( Personal Bias) : ความสัมพันธสวนตัวกับ คุณลักษณะสวนตัวของพนักงาน เชน เชื้อชาติ ศาสนา เพศ การไร ุ ความสามารถ หรืออายุ กอใหเกิดความลําเอียงได 7. บทบาทผูตัดสินของผูประเมิน ( Judgemental Role of Evaluator) : ขณะดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน “ กําลังแสดงเปนพระเจา” ใชระบบการประเมินในทางที่ไมถูกตอง การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 21 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา ผูประเมิน วิธีการประเมิน ตองการสรางอํานาจ หัวขอประเมินไมชัดเจน ลําเอียง/อคติ ผูถูกประเมินไมทราบเปาหมาย ู ขาดความรูความเขาใจ ไมมีระบบการสอนแนะ ใชดุลยพินิจมากเกินไป เปาหมายไมสัมพันธกัน ปญหาระบบ ประเมินผลการ ไมยอมรับผลการประเมิน ใชปรับเงินเดือนอยางเดียว ปฏิบัติงาน Golden Key for Supervisor ประจบเจานาย ใชระบบโควตา เลือกทํางาน การปรบเงนเดอนไม การปรับเงินเดือนไม ไมกลาแสดงความ สัมพันธกับผลงาน คิดเห็น ผูถูกประเมิน การนําผลงานไปใช การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 22 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 11
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา วิถีการเปลี่ยนแปลงการประเมินผลงาน อดีต ปจจุบัน ประเมินที่ผลงานที่ทํา วางแผน สนใจ และทบทวน ดูสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต มองไปที่ผลลัพธขางหนา ใชวิจารณญาณของ ผูบังคับบัญชา พนักงานมีสวนรวม ประเมิน 2 ครั้งตอปหรือมากกวา Golden Key for Supervisor ประเมินปละ 1 ครั้ง ผลงานพนกงาน เชื่อมโยงกับ ผลงานพนักงาน เชอมโยงกบ มุงที่งาน/พฤติกรรม เปาหมายขององคกร นําผลมาใชเพื่อการพัฒนา สนใจพัฒนาและสงเสริมการ พนักงานนอย เรียนรูของพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 23 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา โมเดลระบบการประเมินผลงานเชิงกลยุทธ แผนงาน ประจําป รูปแบบเปนตัวเงิน ไมใช Bench Mark การรวบรวม แหลงขอมูล การทบทวนโดย บรรลุ ขอมูล การ GAP และผลงานใน ฝายจัดการ เปาหมาย คํานวณ และ อดีต หรือไม? Golden Key for Supervisor ประเมินผล กําหนด เปาหมาย ใช รูปแบบจูงใจไมใชเงิน ปรับปรุง เปาหมาย เปาหมาย ระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 24 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 12
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา 20% 20% 20% 10% 10% 5% 15% 10% 5% Golden Key for Supervisor การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 25 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา การประเมินความสอดคลองระหวาง งาน กับ คน งาน การบรรจุ ฝกอบรม/พฒนา ฝกอบรม/พัฒนา O ประเมินผลงาน K A S GAP การสืบทอด/ทดแทน Golden Key for Supervisor เลื่อนตําแหนง จายคาตอบแทน สมรรถนะ การหมุนเวียนงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 26 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 13
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา กระบวนการบริหารระบบประเมินผลงาน กําหนดเปาหมาย กาหนดรูปแบบ กําหนดรปแบบ กติกาการประเมิน พัฒนา ปรับปรุง ผลงานของ บริษัท Golden Key for Supervisor วางแผนงาน วธการทางาน วิธีการทํางาน รับฟงขอเสนอแนะ ประเมินความกาวหนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 27 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา การวางระบบผลงานและการบริหารคาตอบแทน ระบบการใหรางวัล/คาตอบแทน Golden Key for Supervisor การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 28 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 14
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา วางระบบการบริหารคาตอบแทน การประเมินคางาน คําบรรยายงาน ความกาวหนา ในอาชีพ โครงสราง ระบบประเมินผล การประเมินคางาน คาจาง การปฏิบัตงาน ิ Golden Key for Supervisor การขึ้นคาจาง การจัดระดับงาน ั ั การสํารวจคาจางในตลาดแรงงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 29 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา การประเมินผลงานและการวางแผนพัฒนาพนักงาน ผลงานและแผนพัฒนา เปาหมายของการทํางาน สิงที่พนักงานจะตองทํา ่ เปาหมายหลัก ตัวชี้วัด ผลงาน • เปาหมายหลัก 3-8 ตัวชีวด ้ ั • การปฏิบัติและวิธีการวัดผลงาน จะทําไดอยางไร Golden Key for Supervisor สมรรถนะหลัก สิ่งที่ตองปฏิบัติ • สมรรถนะหลัก 2-3 ทีพนักงานตอง ่ มในงาน มีในงาน • วิธีการสราง/รักษา สมรรถนะ แผนการเรียนรู สิ่งที่ตอง ดําเนินการ สิงที่พนักงานจะไดเรียนรู ่ • ทักษะ 2-3 ดานที่ไดรบการพัฒนา ั • รูปแบบวิธีการที่จะใหเรียนรู การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 30 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 15
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา ภาพกระบวนการบริหารงานผลงาน ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวของ คําบรรยายลักษณะงาน(JD) กําหนดหนาที่งาน รายการสมรรถนะเฉพาะตําแหนง สรางมาตรฐานผลงาน ระเบียบปฏิบัติการประเมินผลงาน และสื่อสารใหทราบโดยทั่วถึง โครงสรางการพัฒนาสายอาชีพ แผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล การประเมินคางาน/โครงสรางคาจาง สังเกตและตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน Golden Key for Supervisor จดทาเอกสารทจาเปนตอง จัดทําเอกสารที่จําเปนตอง แผนงานการประเมนผลงานประจาป แผนงานการประเมินผลงานประจําป นํามาใชงาน แบบประเมินผลงาน ดําเนินการประเมินผลงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 31 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา ภาพกระบวนการบริหารงานผลงาน จัดประชุมชี้แจง เอกสารที่เกี่ยวของ บันทึกการมอบหมายงานใน การใหคําแนะนํา ชแนะผลการทางาน ชี้แนะผลการทํางาน แบบฟอรมการประเมินผล KPI ที่แสดงใหพนักงานทราบถึง ผลงานดีขึ้น ไมใช ความคาดหวังของบริษัท ใช เอกสารการตั้งเปาหมายการพัฒนา Golden Key for Supervisor ตนเองของพนักงาน ใหรางวัล พัฒนาความรู การพัฒนา ปรับปรุง ใช ใ  รายงานขอมูลคุณลกษณะเชง รายงานขอมลคณลักษณะเชิง ผลงานดีขึ้น พฤติกรรม ทักษะ และความสามารถ นําผลไปใชในปตอไป ของพนักงาน ไมใช มาตรการ เลื่อน ลด ปลด ยาย ใหออก การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 32 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 16
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา การวางแผนการปฏิบติงาน ั รวมกันวางแผน และกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงาน มอบหมายงาน/จัดทําขอตกลงการปฏิบติงาน ั Golden Key for Supervisor • กําหนดเปาหมาย/ระดับ ความสําเร็จ/ตัวชี้วัด • ระบุสมรรถนะที่จําเปน/และ ที่ตองไดรับการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 33 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา การวางแผนโดยการมีสวนรวม การตดสนใจ การปฏบต การตัดสินใจ / การปฏิบัติ การมีสวนรวม เขาใจคนเดียว การสื่อสาร V ความรู Golden Key for Supervisor A L โครงสรางระบบขาวสาร โครงสรางระบบขาวสาร U สารสนเทศ สารสน ทศ E การรวบรวมขอมูล ขอมูล Management in your organisation is based on ...? การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 34 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 17
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา ขอบเขตของการมีสวนรวม การบริหารแบบมีสวนรวม คน ผลงาน กระบวนการ Golden Key for Supervisor การบริหาร Integration I t ti การวางแผน การพัฒนา การประเมินผล การวิเคราะห อาชีพ ความรู การ การสอนงาน ตั้งเปาหมาย การไหลของขอมูล ระบบงาน ระบบคน การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 35 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา Super Star Employee แบบประเมินผลงานประจําป WORK VALUES AND BEHAVIORS All work values and behaviors require a rating. Click on only one box per work value and behavior: DN IE ME EE SE ACHIEVING RESULTS 1 2 3 4 5 Process improvement ความรูเกีี่ยวกัับหลัักการประเมิินผลงาน - สุดยอดพนัักงาน ป Innovation Adaptable to change Customer focused 5 ผลงาน Committed to organizational/departmental goals *Average "Achieving Results": 3.6 PROFESSIONAL COMPETENCE 1 2 3 4 5 Operating Professional knowledge Demonstrates initiative Professional development and growth Performance Integrity and professional ethics Dependable and reliable 5 *Average "Professional Competence": 3 Golden Key for Supervisor COMMUNICATION 1 2 3 4 5 Informative Collaborative Demonstrates two way communication Positive and supportive attitude Conflict management 5 *Average "Communication": g 2.8 Values / FOR SUPERVISORY POSITIONS ONLY 1 2 3 4 5 Above & Beyond Delegation Training/Staff development Work Behaviors Performance management Initiative Teambuilding and motivating Strategic thinking/Planning 5 *Average "Supervisory": 3 พฤติกรรม การสรางสรรค * The overall performance evaluation may be impacted and/or adjusted for any employee receiving an average score of 2 or less in any one of the four Work Values and Behaviors categories OVERALL WORK VALUES AND BEHAVIORS: 3.10 5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 36 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 18
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย 5 5 5 5 5 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา Please note: Comments are required. In the sections below, include specific behaviors that support the values, work behaviors, and MARS ratings on page one. If you need additional space, please use an extra page and note the employee's name and the section title that is continued. SIGNIFICANT STRENGTHS AREAS FOR IMPROVEMENT FOCUS AREAS (Looking toward the coming year, outline key business and performance objectives on which the employee should focus their performance.) Golden Key for Supervisor Work Values and Behaviors ขอเสนอแนะ Major Areas of R M j A f Responsibility ibilit GENERAL COMMENTS Comments การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 38 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 19
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา ตัวอยางขอมูลประเมินผลงานประจําป 100 86 83 79 77 80 73 75 66 69 67 70% 62 61 63 62 59 60 53 54 55 53 49 49 49 51 52 47 43 40 41 43 43 39 39 38 36 40 Golden Key for Supervisor 20 0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AB AC AD AE AF AG AH Number of employees score by Department ENG PRD ADM MKT ACF การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 39 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา ตัวอยางขอมูลประเมินผลงานประจําป Golden Key for Supervisor การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 40 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 20
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความรูเกี่ยวกับหลักการ ประเมินผลงาน – ขอมล ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา อัตราการขึ้นคาจางประจําป คาสูงสุด Targeted Salary หรือ คาตลาด P90 เงินเดือนเปาหมาย คากลาง หรือ การขึ้นคาจางประจําป คาตลาด P50/คาเฉลี่ย % Golden Key for Supervisor เงินเดือนปจจุบัน คาตําสุด ่ํ หรือ คาตลาด P10 พนักงานพอใจหรือไม การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 42 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 21
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล เกณฑการประเมินที่สมพันธกับงาน (Job – Related ั Criteria) ความคาดหวงจากการปฏบตงาน ความคาดหวังจากการปฏิบัติงาน (Performance Expectations) ความเปนมาตรฐาน (Standardization) ผูประเมินที่มีคุณภาพ (Qualified Appraisers) Golden Key for Supervisor การติดตอสือสารที่เปดเผย (Open Communication) ่ พนักงานไดทราบถึงผลที่ไดรับ (Employee Access to Results) กระบวนการเรียกรองสิทธิที่ควรจะไดรับ (Due Process) การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 43 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล เกณฑการประเมินที่สมพันธกับงาน (Job – Related ั Criteria) ความคาดหวงจากการปฏบตงาน ความคาดหวังจากการปฏิบัติงาน (Performance Expectations) ความเปนมาตรฐาน (Standardization) ผูประเมินที่มีคุณภาพ (Qualified Appraisers) Golden Key for Supervisor การติดตอสือสารที่เปดเผย (Open Communication) ่ พนักงานไดทราบถึงผลที่ไดรับ (Employee Access to Results) กระบวนการเรียกรองสิทธิที่ควรจะไดรับ (Due Process) การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 44 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 22
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน (คาผลการปฏิบัติงาน) มิใช ประเมิน คาบุคคล Weigh the work Not the worker ุ g เปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชาทุกคน ตองมีความแมนย่ํา / ความเที่ยงตรง Reliability/Validity ตองมีเครื่องมือหลักในการชวยประเมิน : Job Description : Golden Key for Supervisor Performance Standard : Performance Appraisal : Personnel Procedure on Performance Evaluation การแจงกลับ และการหารือ ตองดําเนินการเปนกระบวนการอยางตอเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 45 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน (คาผลการปฏิบัติงาน) มิใช ประเมิน คาบุคคล คาบคคล Weigh the work Not the worker เปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชาทุกคน ตองมีความแมนย่ํา / ความเที่ยงตรง Reliability/Validity ตองมีเครื่องมือหลักในการชวยประเมิน : Job Description : Golden Key for Supervisor Performance Standard : Performance Appraisal : Personnel Proced re on Performance E al ation Procedure Evaluation การแจงกลับ และการหารือ ตองดําเนินการเปนกระบวนการอยางตอเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 46 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 23
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา ระบบประเมินผลเปนทางการ • ประเมินในฟอรม ปละ ประเมนในฟอรม ปละ 2 ครง (ทุก ครั้ง (ทก 6 เดอน) เดือน) • ดูทั้งผลงานและวิธีทํางาน (WHAT & HOW) • ใช Forced Rank Golden Key for Supervisor ขึ้นคาจางประจําป ประเมินครั้งที่ 1 ประเมินครั้งที่ 2 ต.ค.-มี.ค. เม.ย.-ก.ย. ต.ค.-มี.ค. เม.ย.-ก.ย. การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 47 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา แบบประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ แบบประเมินผลการปฏิบัตงานแยกตามกลุมพนักงาน ิ  ผูบริหาร พนักงาน หัวหนางาน Golden Key for Supervisor A A A B B B C C C D D D • เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะจริงกับเปาหมาย • คํานวณคะแนนและจัดระดับผลการประเมินโดยรวม การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 48 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 24
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา การเชื่อมโยง การประเมินผลงาน เลื่อนตําแหนง พัฒนา การขึ้นเงินเดือน ประจําป การให Variable ผลงานบริษัท เปาหมายบริษัท กําหนดเปาหมาย Bonus EBITDA แผนงานรายบุคคล ผลงานพนักงาน การทราบผลการ เปาหมายหนวยงาน Golden Key for Supervisor ปฏิบัติงานโดยรวมของ *E B I T D A การปฏิบัตตามแผน ิ ทุกคนในองคกร คือ ลดตนทุน เพิ่มผลผลิต ผลการดําเนินงานหรือ ผลประกอบการของทง ผลประกอบการของทัง ้ แผนระยะกลาง/ยาว การแกไข/ปรบปรุง การแกไข/ปรับปรง ผลงานจริง บริษัท แผนงานประจําป เปาหมาย/แผนงาน แผนงานโครงการ ลงทุนเพิ่ม ผลสําเร็จตามเปาหมาย การประเมินผลงาน +/- A/B/C/D A /B/C/D ขยายการลงทุน การจายโบนัส/ขึ้นเงินเดือน การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 49 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา ระบบการประเมินผลงาน ระบบอื่นๆ ผลงาน การใหรางวัล (Performance) และการลงโทษ กฎขอบังคับ แบบปจจุบัน ระเบียบวินย ั 100% 80% 20% Golden Key for Supervisor ผลงานของงาน ความสามารถ/พฤติกรรม ปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) เวลา (Time) พฤติกรรมที่ชวยใหงาน ตนทุนคาใชจาย (Cost/Expense) ความรูความสามารถ พฤติกรรมที่ ประสบความสําเร็จ ความปลอดภัย (Safety) ในงาน (Technical (General พนักงานในบริษัท Competencies) Competencies) จําเปนตองมี การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 50 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 25
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา แบบปจจุบัน สัดสวนผลงาน Critical Mass 34% 34% 13% 13% Golden Key for Supervisor 3% 3% A+ A B C D E การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 51 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา ผูประเมิน วางแผน พัฒนา • รวมกับผูถูกประเมินกําหนด • รวมกับผูถูกประเมินจัดทํา เ ม แล สมรรถน เปาหมายและสมรรถนะ แ น ฒนาผลการปฏิ ิ น แผนพัฒน ล ร ฏบัตงาน • รวมกับผูถูกประเมินจัดทําขอตกลง รายบุคคล ประเมิน ติดตาม • เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับ • รวมกับผูถูกประเมินเก็บขอมูล Golden Key for Supervisor ขอตกลง ความกาวหนาและใหความชวยเหลือ • รวบรวมผลการประเมนจากหวหนา ป ิ ั  • บนทกลงแบบตดตามผลการปฏบตงาน ั ึ ิ ป ิ ั ิ คนอื่น • ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม • นําผลการประเมินไปใช การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 52 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 26
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา ผูถูกประเมิน วางแผน พัฒนา • รวมกับผูประเมินกําหนด • รวมกับผูประเมินจัดทํา เปาหมายและสมรรถนะ เปาหมายและสมรรถนะ แผนพฒนา แผนพัฒนา • รวมกับผูประเมินจัดทําขอตกลง • ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล • พัฒนาตนเองตามแผน ประเมิน ติดตาม • ทบทวนผลการปฏิบัติงานของ • รายงานขอมูลความกาวหนาเปน Golden Key for Supervisor ตนเองในรอบที่ผานมารวมกับผู ระยะ ประเมิน • ปรึึกษาหารืือ ขอความชวยเหลืือ • เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน และเสนอความคิดเห็น การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 53 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา Point/Graph Rating Scales วิธีการประเมินตามคาคะแนน ใหคะแนนในแตละรายการของแบบประเมิน Golden Key for Supervisor แบบบังคับเลือก แบบประเมินคาตามชวง การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 54 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 27
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา Behaviorally Anchored Rating Scales วิธีแบงขั้นใหเลือกตามคําอธิบาย Golden Key for Supervisor การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 55 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา ตัวอยางการถายทอดเปาหมาย เปาหมายระดับฝาย หนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เปาหมายระดับสวน เปาหมาย (Target) ผลสําเร็จของงาน ตัวชี้วัด 1 2 3 4 5 เปาหมายงาน A 1. ตัวชี้วัด A1 (เชิงปริมาณ) 6 5 4 3 2 Golden Key for Supervisor 2. ตัวชี้วัด A2 (เชิงปริมาณ) 65 70 75 80 85 หนวยงานที่สนับสนุน เปาหมาย (Target) ผลสําเร็จของงาน ตัวชี้วัด 1 2 3 4 5 เปาหมายงาน A 3. ตัวชี้วัด A3 (เชิงปริมาณ) 65 70 75 80 85 การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 56 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 28
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา เกณฑที่ใชวัดประสิทธิภาพผลงาน การเฝาระวัง นโยบาย, บทบาทหนาที่ เครื่องมือ และ ทักษะ และ กําหนดเปาหมาย Level และ มาตรฐาน และ และ ความ เทคโนโลยี ประสบการณ และ วิธีการวัดผล การสื่อสาร ระเบียบปฏิบติ ั รับผิดชอบ 5 4 Golden Key for Supervisor 3 2 1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 57 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา ตัวอยาง บปซ. การขึ้นเงินเดือนและโบนัส Golden Key for Supervisor การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 58 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 29
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ระบบประเมินผลงานสมัยใหม ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาผลงาน Quality Planning Quality Control (During Operations) Sporadic Spike ตนทุนทางดานการบริหาร 40 Original Zone of Quality Control คุณภาพ/ผลงาน การปรับปรุง 20 Golden Key for Supervisor New Zone of Operat Quality Control ความสูญเสีย Begin tions 0 0 ระยะเวลา การเรียนรูขององคกร Source: The Juran Trilogy ® การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 60 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 30
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา แนวคิดใหมของการพัฒนาธุรกิจ ในการบริหารที่ดีตองมีคําวา “ถูก” จํานวนมาก “Rights” และ บางครั้งก็ตองทําใหถูกตองเสียตั้งแตครั้งแรก Right People Right Skills ถูกตอง Vs Right Place ถูกใจ Golden Key for Supervisor Right Time Right Incentives Right Function Do things Right Right Program Do Right things การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 61 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา Golden Key for Supervisor Do things Right ทําทุกสิ่งใหถูกใจ Do Right things ทําในสิ่งที่ถูกตอง การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 62 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 31
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา High Performance Organization Know what? Know how/who? Know why? y - ทักษะ - - ความรู - - เปาหมาย - องระบบการประเมินผล HPO 4D Performance Management Physical กายภาพ Golden Key for Supervisor การบริหาร Balanced Scorecard Mental จิตใจ ความยั่งยืนขอ Emotional อารมณ การวัดผล วงรอบของการควบคุม Spiritual จิตวิญญาณ เริ่มจากภายในคน เชื่อมโยงสูงาน เชื่อมโยงสู กลยุทธองคกร การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 63 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา วัฒนธรรมองคกรกับการเปลียนแปลง ่ Performance Standards of Improvement Leadership Guiding Ideas เสาหลก เสาหลัก การเปลี่ยนแปลง Skills and Capabilities Golden Key for Supervisor กุญแจ การปฏิบัติ ฏ Innovations in Performance Improvement Infrastructure Theory, Methods & Tools Green/Black Belt DMAIC, DMADV, Lean projects Adapted from: Peter Senge, The Fifth Discipline Fieldbook การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 64 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 32
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา การวางแผนเชิงกลยุทธ การกระจายเปาหมายเชิงวิสัยทัศน Annual Projects/ Strategic Sub-Goals Goals Initiatives Quality Goals Key Strategy Golden Key for Supervisor Vision Key Strategy St t Objectives - Means 5 ป 1 ป ระยะเวลา การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 65 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา [ตัวอยาง] ผังการกระจายเปาหมาย นโยบายผูจัดการฝาย 1 ....................... 12 1 ............ 12 1 ............. 12 1 ............. 12 1............. 12 1 ............. 12 Golden Key for Supervisor 1 ......12 12 1....... 12 1 1.......12 1 12 1......12 1 12 1........12 1.......12 1.......12 1......12 การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 66 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 33
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา การกระจายเปาหมาย Policy of Sale Policy of Sale Action plan of Sale Division Mgr. Department Mgr. Section Mgr. 1.1.1 Sect. Market 6% No.1 share up 1.1 Dept. Market 7% 1.1.2 Sect. Market 8% No.1 share up No.2 share up Golden Key for Supervisor 1 Market 1% 1.1.3 Sect. Market 7% share up No.3 share up 1.2 Dept. Market 3% No.2 share up การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 67 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา การประเมินผลงาน 1. ผลการปฏิบัติงาน 2. ศักยภาพ The WHATS of Performance The HOW of Performance มีหลายวัตถุประสงค มีหลายเนื้อหา ภายในระยะเวลาที่แนนอน หวังผลระยะยาว มุงทีการใหรางวัลตอบแทน ่ มุงทีการพัฒนาเชิงกลยุทธ ่ Golden Key for Supervisor คานยาม คํานิยาม : ดีกวา / คาเฉลี่ย / ต่ํากวามาตรฐาน ดกวา คาเฉลย ตากวามาตรฐาน การมอบหมายงาน ระบบการใหรางวัล การพัฒนารายบุคคล การสอนงานและการชี้แนะ PM การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 68 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 34
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา แนวโนมการวัดผลการดําเนินงานสมัยใหม กําหนดเปาหมายของผลงาน ใหคําแนะนํา สอนแนะ แกผูถูกประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลที่ เกียวของกับผลงาน ่ Golden Key for Supervisor ประเมินผลงานเทียบกัับเปาหมาย ป ี ป การชี้แจงผลงานใหผูถูกประเมินรับทราบและ ยอมรับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 69 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา รูปแบบการจายคาตอบแทนในองคกรยุคใหม การแบงสัดสวนของเปาหมายผลงาน การบรรลุเปาหมายของทีม 50 % Golden Key for Supervisor การบรรลุเปาหมายบุคคล 50 % การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 70 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 35
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา รูปแบบการจายคาตอบแทนในองคกรยุคใหม การแบงสัดสวนของเปาหมายโบนัส Fixed Bonus 00 % Variable Bonus 100 % 1 Golden Key for Supervisor 2-3 23 การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 71 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา ระบบ Vairable Pay CASE A Objectives ตัววัด น้ําหนัก เปาหมายบริษัท กําไร 20% เปาหมายหนวยงาน เปาหมายหนวยงาน Ebitda 40% เปาหมายระดับบุคคล แผนงาน 5 เรื่อง/คน/ป 40% เกณฑการให Ranking % การจาย Incentive ความสําเร็จ Rank Golden Key for Supervisor Rank 1 1.5 2 3 4 < 85% 1 0 1 2 4 6 > 85% 1.5 0 2 4 8 12 > 90% 2 0 2 4 8 12 > 100% 3 > 115% 4 รวม 0 5 10 20 30 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 30% ของคาจาง 13 เดือน sakdah@gmail.com 72 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 36
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา ระบบ Incentive Pay CASE A ตัววัด น้ําหนัก เกณฑวัดความสําเร็จ ระดับศักยภาพ 50% สูง = 2, ปกติ = 1, ต่ํา = 0 ผลงานยอนหลง ผลงานยอนหลัง 50% ดเลศ=2, ด=1, ปรบปรุง=0 ดีเลิศ=2 ดี=1 ปรับปรง=0 เกณฑการให Ranking % การจายเงินรางวัลจูงใจ ความสําเร็จ Rank ระดับ 0 1 2 Golden Key for Supervisor < 60% 0 > 70% 1 ศักยภาพ 0 6.25 12.5 > 90% 2 ผลงาน 0 6.25 12.5 รวม 0 13 25 25% ของคาจาง 12 เดือน การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 73 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา แนวทางการดูแลพนักงานตามระดับศักยภาพ ระดับศักยภาพ การพัฒนาพนักงาน การเติบโตในวิชาชีพ พัฒนา & ฝกอบรม ศักยภาพสง ภ สูง เปนรายบุคคล เปนรายบคคล เตบโตไดเรว เติบโตไดเร็ว ตามกลุมวิชาชีพ เติบโตได แตชากวา ปกติ ภายใตระบบปจจุบัน กลุม FAST TRACK Golden Key for Supervisor ปรับปรุงได ภายใน 2 ป พัฒนา & ยกระดับ ตองปรับปรุง สู ส NORMAL TRACK ปรับปรุงไมได ภายใน 2 ป ต่ํากวามาตรฐานมาก ดําเนินการเปนราย ๆ ไป การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 74 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 37
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา โปรแกรมการพัฒนาพนักงาน การหมุนเวียนทํางาน การจัดทําสถานการณจําลอง การมอบหมายโครงการพิเศษ การฝกทักษะการสื่อสาร การเรยนรู าน Activity-based การเรียนรผาน Activity based การแชรประสบการณรวมกน การแชรประสบการณรวมกัน การสอนแนะ(Coaching) การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบพี่เลี้ยง(Mentoring) การอบรมหลักสูตรเฉพาะ(MBA, Mini -MBA, MDP, In-House การใหคําติชม(Feedback) Courses) การมอบหมายใหอานหนังสือ โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน Golden Key for Supervisor การดูงานและการทองเที่ยว ู การใหทุนทําวิจัยรวมกับ การสรางเครือขาย(Networking) สถาบัันการศึึกษา การประกวดแขงขันโครงการ การใหทํางานเปนทีมหรือกลุม ระบบขอเสนอแนะ การเรียนรูจากคูคาหรือพันธมิตร ฯลฯ การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 75 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ KPI ผลสําเร็จ ( Result ) การแจงผลการประเมิน ( Performance Review ) วิธการ ี การแสดงออก ( Process ) ( Contribution ) ประเมินผลงาน การเชื่อมโยงระบบ การกระจายเปาหมายสูระดับตางๆ Performance Management System KPI Competency ผลงาน Golden Key for Supervisor Results ชื การป Compensation & Career Development คาตอบแทน(เงิน) รางวัลจูงใจ ความพึงพอใจของพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 76 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 38
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา Broad Banding Salary Structure M การรวมระดับใหเหลือนอยลง 10 Grade 5 Band S O Golden Key for Supervisor ชวงคาจาง (Range Spread) • การบริหารคาจางเกิดความคลองตัว สามารถจายคาตอบแทนตามผลงาน ความสามารถและศักยภาพ • ชวงคาจางกวางขึน สามารถดูแลพนักงานทังระยะสั้น ระยะยาว ้ ้ • พนักงานสามารถกาวหนาในงาน และเติบโตเรื่องคาจาง ไมตองรอการปรับระดับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 77 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา วางโครงสรางคาจางและระบบคาตอบแทน การจายคาจาง (มูลคาเปนตัวเงิน) : : : : : . : : : . : Golden Key for Supervisor : : : : . . : : : :. : Salary Survey : . . : & Reward System : ระดับของคางาน/ตําแหนงงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 78 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 39
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา การนําผลการประเมินผลงานไปใชงาน วางแผนพัฒนาทักษะหรือสมรรถนะ ที่เปนจุดเดน/จุดดอย แผนพัฒนาผลการปฏิบัตงานรายบุคคล ิ Golden Key for Supervisor • กําหนดกิจกรรมและ ระยะเวลาในการพัฒนา • กําหนดการวัดความสําเร็จใน การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 79 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา การใหคําปรึกษา/สอนแนะ เ ป น ก ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า บุ ค ค ล แ ล ะ ผ ล ก า ร ป พ บ ปฏิ บั ติ ง านโดยอาศั ย การปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า ง ผู บั ง คั บ บั ญ ชากั บ ตั ว ผู ป ฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให ตั ว Golden Key for Supervisor ผู ป ฏิ บั ติ ง านสามารถค น หาวิ ธี ก ารคิ ด และการ ปฏิบัติงานที่เหมาะสมไดดวยตนเอง การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 80 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 40
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา ขอมูลยอนกลับที่มีประสิทธิภาพ เฉพาะเจาะจง ทนเหตุการณ ทันเหตการณ (Timeliness) ความบอย (Specificity) (Frequency) Golden Key for Supervisor พฤติกรรมที่ ่ เกียวของ มีสวนรวม กับงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 81 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา แนวทางการสื่อสารสําหรับ Coaching เปด การสนทนา ทบทวนความกาวหนาของการปฏิบัติงาน คนหา ปจจยหรอสาเหตุททาใหผลการปฏบตงานเปนไป คนหา ปจจัยหรือสาเหตที่ทําใหผลการปฏิบัติงานเปนไป ในปจจุบัน พัฒนา แนวคิดตาง ๆ ที่จะชวยในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน Golden Key for Supervisor ใหดีขึ้น กําหนด เปาหมาย แผนปฏิบัติและวิธีการติดตามผลการ พัฒนาที่ชัดเจน ปด การสนทนาดวยการสรุปและย้ําถึงความคาดหวัง การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 82 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 41
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา หลักการใหคําปรึกษาที่ดี มีความเขาใจตรงกัน เกี่ยวกับปจจัยที่จะประเมิน มาตรฐานการประเมิน มีขอมูลเพียงพอ Golden Key for Supervisor เกณฑการใหคะแนน มีการกําหนดเปาหมายการทํางาน วิธีการประเมิน สามารถตรวจสอบผลงาน พฤติกรรมการทํางานได การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 83 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา หลักการใหคําปรึกษาที่ดี 3. ใหความสําคัญกับความถููกตอง หัวหนาตองไมประเมินผลการปฏิบัตงานของ ิ พนักงานดวยความอคติ Golden Key for Supervisor ตองมีเกณฑในการใหคะแนน มีการจําแนกกลุมพนักงานใหถูกตอง การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 84 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 42
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา หลักการใหคําปรึกษาที่ดี 4. การแจงผลชัดเจน หวหนางานจาเปนตองมการแจงผลการประเมนการ หัวหนางานจําเปนตองมีการแจงผลการประเมินการ ปฏิบัตงานใหพนักงานทราบถึงสิ่งที่ดีและควรปรับปรุง ิ 5. สรางการยอมรับ Golden Key for Supervisor หวหนาสามารถชแจงและอธบายใหลูกนองเขาใจถง หัวหนาสามารถชี้แจงและอธิบายใหลกนองเขาใจถึง กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ทําใหทุกคนเห็นดวยกับผลการประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 85 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา หลักการใหคําปรึกษาที่ดี 6. มุงที่การพัฒนาการปฏิบัตงาน ิ ตองสรางแรงจูงใจมากกวาทําลายขวัญ ชวยแกปญหา ชวยพัฒนาพนักงาน Golden Key for Supervisor 7. ใหคําปรึกษาเปนระยะ ประมาณ 2-3 เดือนตอครั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 86 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 43
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา การเตรียมตัวเพื่อสูการเปนนักประเมินผลงานที่ดี NON-DIRECTIVE Listening to Understand(ตั้งใจฟง) Reflecting (สะทอนความเห็น) g Paraphrasing (ปรับคําพูด) Summarising (สรุป) Asking Question That Raise Awareness (ถาม) Making Suggestions (ชี้แนะ) Golden Key for Supervisor Giving Feedback (ปอนกลับ) Offering Guidance (เสนอ) Giving Advice (ใหคําปรึกษา) Instructing (สอน) Telling (บอก) DIRECTIVE การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 87 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา THE 8 STEP COACHING MODEL การนําไปใชจริง ปรับมุมมอง 8 สนับสนุน 1 อดทน สงไปอบรม ไมยอมแพ กําหนด 7 เปาหมาย หมุนเวียนงาน 2 กําหนดภารกิจ ทําความเขาใจ Foster a Coaching ระบุ การสอนแนะ Golden Key for Supervisor Environment ผลกระทบ ทางเลือก 6 ใหบินเดี่ยว 3 ดําเนินการ เผชิญปญหา ใหกําลังใจ กําหนดแผนงาน 5 ระยะเวลา แกไขจุดเล็กนอย ลงนาม สัตยาบรรณ 4 เพิ่มเปาหมาย การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 88 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 44
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา สรุปประโยชนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. เปนเครื่องมือในการพิจารณาความดีความชอบอยางเปน ธรรม 2. ใชในการพิจารณาเลื่อนขั้น/ลดตําแหนง โยกยาย / ปลดออก อยางมีเหตุผล และเปนธรรม 3. พัฒนาบุคลากร ขอดี/ขอบกพรอง เพื่อปรับปรุง เพิ่ม เสริมทักษะและคุณลักษณะที่จําเปนตองาน Golden Key for Supervisor 4. เสริมสรางและรักษาสัมพันธภาพอันดีระหวาง ผูบังคับบัญชาและพนักงาน 5. ปรับปรุงโครงการตางๆ เกี่ยวกับการบริหารบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 89 ความสําคัญ/แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ระบบประเมินผลงานสมัยใหม หลักการใหคําปรึกษา เครื่องมือบริหารทรัพยากรมนุษยสมัยใหม BSC = Balanced Scorecard E-HR = Electronics Human Resource LO = Learning Organization Golden Key for Supervisor KM = Knowledge Management CBM = Competency Base Management การประเมินผลการปฏิบัติงาน sakdah@gmail.com 90 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 45
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย Source: 1. Denisi Griffin, Appraising and Managing Performance, Human Resource Management 2. Frank Buytendijk, After The Balanced Scorecard: the 4 Dimensions of High Performance Organizations, Research Vice-President, Gartner 3. Tony Virtanen, QPR – Performance Excellence, Finland 4. Six Sigma Improvement HIMSS, N HIMSS November 21 2003 b 21, 5. ณรงควิทย แสนทอง,BSC&KPIs ถาม-ตอบ ประวัตวทยากร ิ ิ ศักดิดา หวานแกว ์ วุฒการศึกษา ิ • ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาตร(เกียรตินยม) ม สงขลานครินทร ปรญญาตร สาขารฐประศาสนศาตร(เกยรตนยม) ม.สงขลานครนทร ิ • ปริญญาโท สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย ม.บูรพา ประวัตการทํางาน ิ • เครือซิเมนตไทย 11 ป • ตําแหนงปจจุบน – AHD.Manager บริษท ที ไอ พี เอส จํากัด(ทาบี4) ั ั กิจกรรมเพือสังคม ่ • เลขาธิการสมาคมบริหารงานบุคคลภาคตะวันออก ุ • ประธานชมรม บริหารงานบุคคลชลบุรี • ประธานรุน ทีปรึกษาแรงงาน 60  ่ • คณะกรรมการเสริมสรางคุณภาพชีวตผูใชแรงงาน จังหวัดชลบุรี ิ  • คณะกรรมการ V-Cop Board จังหวัดชลบุรี (อาชีวศึกษา) • นักเขียน บทความ IT for HR วารสาร คน สมาคมการจัดการบุคคลแหงประเทศไทย (PMAT) และบทความ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ • อาจารยพเศษ หลักสูตร HRIS ม.บูรพา ิ คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารยศักดิ์ดา หวานแกว 46