บทที่3 เทคนิคค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต(28-07-2009)

2,964
-1

Published on

Published in: Education
1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
2,964
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
235
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่3 เทคนิคค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต(28-07-2009)

 1. 1. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM 903431 Human Resource Management SAKDA HWANKAEW เรียนรูเทคนิคการคนหา ขอมูลบนอินเตอรเน็ต บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย HRM 3-1 การคนหาขอมูลบน SAKDA HWANKAEW อินเตอรเน็ต คุณตองพบกับ เว็บไซตเปนพันเว็บขึ้นไป เหตุผลสําคัญ 1. คุณไมตองการอานมันทั้งหมด 2. คุณไมอยากเสียเวลาในเขาถึงขอมูล บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-2 อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 1
 2. 2. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM SAKDA HWANKAEW ป 2001 2 พันลาน เว็บเพจ Search ป 2005 Engines 8 พันลาน เว็บเพจ บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-3 สัดสวนทาง SAKDA HWANKAEW การตลาด Year 2003 KEY: GG=Google, YH=Yahoo, MSN=MSN, AOL=AOL, AJ=Ask Jeeves, OVR=Overture (GoTo), IS=InfoSpace, NS=Netscape, AV=AltaVista, LY=Lycos, ELINK=EarthLink.com, LS=LookSmart, บทที่ 3 อินเตอรhttp://searchenginewatch.com/reports/netratings.html เน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-4 อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 2
 3. 3. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM SAKDA HWANKAEW Billions Of Textual Documents Indexed as of Sept 2, 2003 KEY: GG=Google ATW=AllTheWeb, INK=Inktomi, AV=AltaVista, TMA=Teoma. Source: http://searchenginewatch.com/reports/article.php/2156481 บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-5 สัดสวนทางการตลาด SAKDA HWANKAEW Year 2003 บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย Source: comScore Media Metrix Search Engine Ratings 3-6 อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 3
 4. 4. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM สัดสวนทางการตลาด SAKDA HWANKAEW UK search engine Source: http://featurecreep.com/assets/SE-market-share.jpg Year 2004 Source: http://www.deckis.com/img/se-marketshare.jpg บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-7 ตัวอยาง SAKDA HWANKAEW ถาคุณคนหา คําวา ฐานขอมูล คุณจะพบวามีเว็บที่เกี่ยวของมาก ถึง 782,000 โอจอดนายแนมาก Yiiiikkkkkkkkeeeeeeesssssss!!!! บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-8 อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 4
 5. 5. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM SAKDA HWANKAEW Google ไดชื่อวาเปน Search Engine ที่ไดรับ ความนิยมมากที่สุดอีกบริการหนึ่ง มีรูปแบบหนา เว็บเพจที่เรียบงาย เนนการแสดงผลการสืบคนที่ รวดเร็ ว มี ก ารแสดงคํ า ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การสื บ ค น ดวยตัวอักษรสีเขม ทําใหทราบความเกี่ยวของ ข อ ง เ รื่ อ ง ที่ กํ า ลั ง สื บ ค น ในขณะที่ Search Engine อื่ น มั ก แสดงข อ ความเพี ย ง หนึ่งหรือสองบรรทัดของเว็บ เพจ โดยไมคํานึงวาจะมีคําที่ ใชสืบคนหรือไม บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-9 SAKDA HWANKAEW คุณสามารถประหยัดเวลา TIME!!!!!!!!!! การคนหาคุณจะแคบลง NAROW!!!!! เชนถาคุณเพิ่ม (“”) นําหนา-หลัง วลี ทีคณคนหา ผลที่ออกมา ่ ุ จะทําใหขอมูลที่คนหาแคบลง ลดลงจากเดิม คงเหลือ  Boolean Operators AND OR NOT ISTC = International Standard Text Code บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-10 อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 5
 6. 6. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM Boolean Search Strategy SAKDA HWANKAEW a AND b a family and violence b a OR c a family or domestic c b NOT d b b violence not sexual abuse d บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-11 การคนหาที่เฉพาะเจาะจง SPECIFIC!!!!! SAKDA HWANKAEW โดยการใสเครื่องหมาย “+” คันระหวางคําที่คนหา จะทําใหผลการ ่  คนหาลดลง เหลือ 36,000 web pages. ใครจะยอมเสียเวลาเพื่อเปดเว็บ มากกวา 36,000 ???? ผมขอเลือกไปตีกอลฟดีกวา GOLFING!!!! บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-12 อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 6
 7. 7. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM Search Engine ยอดนิยม SAKDA HWANKAEW บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-13 Domain Name SAKDA HWANKAEW .com = commercial .co.th = บริษัทที่จดทะเบียนการคาของไทย .org = Organization องคกรที่ไมแสวงผลกําไร .net = Government หนวยงานรัฐ .ac.th = สถานศึกษา Microsoft Internet Explorer บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-14 อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 7
 8. 8. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM SAKDA HWANKAEW หลักการสืบคนขอมูลใน อินเตอรเน็ต • Search Engine เปนเว็บไซตที่รวมเว็บตาง ๆ ทั่วโลก และทําหนาที่คนหาขอมูลที่ผใช ู ตองการ • หลักการทํางานของ Search Engine คือ การ ทองไปในเว็บตาง ๆ และจัดเก็บขอมูลของ เว็บนั้นในรูปดัชนี เมื่อผูใชใสขอความที่ ตองการคนและตรงกับดัชนีที่จัดเก็บไว ก็จะ แสดงเว็บไซตและขอมูลนั้นออกมาใหผูใช บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-15 ปญหาของการคนหาขอมูล SAKDA HWANKAEW จากอินเตอรเน็ต • ไมไดวางแผนการคนหา • ไดขอมูลเยอะเกินไป • ไมรูเทคนิคการคนหา • ไดขอมูลไมตรงกับความตองการ • เพลิดเพลินกับการอานขอมูลที่ไมเกียวของ ่ • ผลการคนหามีการเปลี่ยนแปลง บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-16 อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 8
 9. 9. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM SAKDA HWANKAEW www.google.com www.google.com บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-17 SAKDA HWANKAEW www.yahoo.com www.yahoo.com บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-18 อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 9
 10. 10. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM SAKDA HWANKAEW www.altavista.com www.altavista.com บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-19 SAKDA HWANKAEW Metasearch Engines จุดเดนของ Search Engine ดวยวิธีการนี้ จะไมมี ฐานข อ มู ล เป น ของตนเองจะเชื่ อ มโยงไปยั ง Search Engine อื่น และยังมีความหลากหลายของขอมูล ตัวอยางเว็บไซตประเภทนี้ ไดแก Y ER Search QU Engine QUERY LT SU MetaSearch RE Engine RES U LT COMBINDED RESULT QU Search ER Y Engine บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-20 อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 10
 11. 11. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM SAKDA HWANKAEW www.dogpile.com www.dogpile.com บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-21 SAKDA HWANKAEW www.mamma.com www.mamma.com บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-22 อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 11
 12. 12. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM SAKDA HWANKAEW 1 บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-23 SAKDA HWANKAEW 1 บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-24 อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 12
 13. 13. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM SAKDA HWANKAEW 1 บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-25 SAKDA HWANKAEW 1 1 บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-26 อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 13
 14. 14. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM SAKDA HWANKAEW 1 บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-27 SAKDA HWANKAEW 1 บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-28 อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 14
 15. 15. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM SAKDA HWANKAEW บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-29 ตัวอยาง – เลือกเฉพาะขอมูล Powerpoint มาให SAKDA HWANKAEW บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-30 อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 15
 16. 16. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM SAKDA HWANKAEW บทที่ 3 อินเตอรเน็ตกับงานจัดการทรัพยากรมนุษย 3-31 THANK YOU sakda@tips.co.th 081-576-5046 Reference • http://www.google.com/corporate/tech.html • การใช Internet ในการเรียน , Bangkok University อ.ศักดิ์ดา หวานแกว คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 16

×