อบรมUtq ภาษาไทย ตค. พย.53(สาย)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

อบรมUtq ภาษาไทย ตค. พย.53(สาย)

on

 • 1,264 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,264
Views on SlideShare
1,264
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  อบรมUtq ภาษาไทย ตค. พย.53(สาย) อบรมUtq ภาษาไทย ตค. พย.53(สาย) Document Transcript

  • เข้าสู่ระบบโดย :: 3140500336702 ข้อความใหม่ [0] , [Logout] UTQ-201 2553/1สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย สำาหรับชั้นประถมศึกษา 2553/1สังเขปหลักสูตร :1. คำาอธิบายรายวิชา ความรู้ ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้สำาหรับครูหลักการใช้ภาษา วรรณคดี วรรณกรรม ทักษะทางภาษา หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา2. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1. อธิบายและกำาหนดกรอบสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยระดับประถมศึกษาด้านหลักการใช้ ภาษา วรรณคดี / วรรณกรรม และทักษะ ทางภาษา 2. ใช้หลักสูตรจัดกระบวนการเรียนรูภาษาไทย ้ ระดับประถมศึกษาได้ 3. เลือกใช้นวัตกรรมนวัตกรรมการเรียนรู้ ภาษา ไทยระดับประถมศึกษาได้ 4. เลือกใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาได้ 5. สามารถวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ภาษา ไทยระดับประถมศึกษา ใช้ผลการประเมิน มาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ และรายงาน ผลได้ จากรายวิชา รายวิชา UTQ - 201 จัดหน่วยการเรียนได้ดังนี้  หน่วยที่ 1. สาระการเรียนรูภาษาไทยสำาหรับ ้ ครูภาษาไทยระดับประถมศึกษาเรื่องหลัก การใช้ภาษา วรรณคดี / วรรณกรรม และ ทักษะทางภาษา  หน่วยที่ 2. หลักสูตรและกระบวนการจัดการ เรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา  หน่วยที่ 3. นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา  หน่วยที่ 4. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ภาษา
  • ไทยระดับประถมศึกษา  หน่วยที่ 5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ภาษาไทยระดับประถมศึกษา3. กิจกรรมการอบรม รูปแบบกิจกรรม 1. ผู้เข้ารับการอบรมรับฟังคำาอธิบายรายวิชา 2. ให้ผู้เข้ารับการอบรมทำาแบบทดสอบก่อนการ ฝึกอบรม (Pretest) 3. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาเอกสาร ประกอบการจัดการเรียนรู้ เช่น หลักสูตร แกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับ พ.ศ. 2551 หนังสือเรียน แบบฝึกหัด และ อื่น ๆ ที่ใช้ในชั้นเรียนที่ท่านสอนเพื่อสร้างความรู้ พื้นฐาน 4. ฟังคำาบรรยายประกอบ PPT และ/หรือ ศึกษาใบความรู้ จากหน่วยการเรียนที่ 1-5 5. ร่วมสนทนาประเด็นและทำากิจกรรมต่างๆที่ กำาหนดไว้ในแต่ละหน่วยการเรียน 6. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำาแบบทดสอบหลังการ ฝึกอบรม (Posttest)4. สื่อประกอบการฝึกอบรม 1. บทบรรยาย 2. เอกสารความรู้ 3. ประเด็นสนทนา 4. ใบงาน/กิจกรรมการเรียนรู้5. การวัดผลและการประเมินผล 1. การทดสอบก่อนการฝึกอบรม – ทดสอบหลัง การฝึกอบรม 2. การร่วมกิจกรรมสนทนา6. เกณฑ์การประเมิน ผูเข้ารับการฝึกอบรมจะมีผลผ่านการฝึกอบรมเมื่อ ้ 1. ผลการทดสอบหลังการรับฝึกอบรมมีคะแนน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 2. เข้าร่วมสนทนาในกระดานสนทนา( Web b orad )ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50ย่อลง...ลิ้งค์สังเขปหลักสูตร : -ไฟล์สังเขปหลักสูตร : -
  • ความคืบหน้า :: 100.0% [17/17] 100.0% [17/17] สถิติการเข้าใช้งาน :: เริ่มเข้าใช้งานเมื่อ 28/10/2010 เข้าใช้งานครั้งหลังสุดเมื่อ 22/11/2010 นับเป็นจำานวน 14 วันลำาดั แบบทดสอบ สถานะ คะแนนบ 1 แบบทดสอบก่อนการฝึก ตรวจแล้ว 7.00 / 30.00 อบรม(Pre-test) 2 แบบทดสอบหลังการฝึก ตรวจแล้ว 23.00 / 30.00 อบรม(Post-test)ข่าวสาร/ประกาศ ชี้แจงการทำาใบงานที่ 1.1 ในกระดาน สนทนาประเด็นที่ 1.3 17/11/2010 ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชา 10/08/2010กระดานสนทนา ประจำาหลักสูตร ดูทั้งหมด... ประเด็นที่ 1.1 จากคำากล่าวที่ว่า “ครูส่วนใหญ่ที่สอนระดับชันใดชั้นหนึ่งมานานหลายปี ้ จะมีความรู้ในเรื่องที่สอนเท่ากับความรู้ที่ใช้สอนนักเรียนในระดับชันนันๆ” ท่านเห็นด้วย ้ ้ หรือไม่ เพราะอะไร 22/10/2010 16:34 มีส่วนร่วมแล้ว ประเด็นที่ 1.2 ท่านประเมินตนเองด้านความรู้ในสาระการเรียนรูภาษาไทยทั้ง 3 ด้าน ้ ได้แก่ วรรณคดีวรรณกรรม หลักการใช้ภาษาและทักษะทางภาษา (ฟัง ดู พูด อ่านและ เขียน) ท่านเห็นว่า “ท่านมีระดับความรู้ความเข้าใจเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ครู” 22/10/2010 16:35 มีส่วนร่วมแล้ว ประเด็นที่ 1.3 "ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสรุปความรู้และนำาเสนอบทสรุปในรูปแบบ Mind mapping " (ประเด็นบังคับ) 18/10/2010 16:03 มีส่วนร่วมแล้ว ประเด็นที่ 2.1 หลังจากที่ท่านได้ศึกษาตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ การ อ่าน การคิดและการเขียน โดยใช้เพลง นิทานและบทความเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ แล้ว ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรจงสนทนาอภิปรายตามความคิดของท่าน 22/10/2010 16:39 มีส่วนร่วมแล้ว ประเด็นที่ 2.2 ท่านเห็นว่า “การที่ครูต้องศึกษาหลักสูตร ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกน กลาง ให้เข้าใจถ่องแท้” เป็นความจำาเป็นอย่างยิ่งที่ครูไม่สามารถละเว้นได้ 22/10/2010 16:39 มีส่วนร่วมแล้ว