• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Borgerteket, Kulturteket, Demokrateket

on

 • 658 views

Koldingbibliotekerne har gang i en spændende og inspirerende proces, som jeg tror vi kan lære af. ...

Koldingbibliotekerne har gang i en spændende og inspirerende proces, som jeg tror vi kan lære af.

Udgangspunktet er, at de skal have en ny vision for perioden 2014-2017. Visionen skal medvirke til, at der både internt og eksternt skabes sammenhæng og mening i de aktiviteter og udviklingsforløb, som igangsættes i de næste fire år.

For at sikre, at visionsprocessen kommer godt fra start og får tilstrækkelig med flyvehøjde, som de selv udtrykker det er de i gang med at indsamle inspiration og afdække forskellige udviklingsperspektiver. Det er jeg så heldig at få lov at medvirke i.

De er startet med at interviewe en række personer med viden inden for kultur- og biblioteksverdenen om deres holdninger til, hvordan Koldingbibliotekerne bør se ud i 2014-2017. De mange input har de omformet til tre scenarier for, hvordan Koldingbibliotekerne kan udforme sig. Hvert scenarie repræsenterer en ambition for en retning, biblioteket kan gå.

Det tre bud er:
Borgerteket

Kulturteket

Demokrateket

Se mere på www.biblioteksdebat.dk

Statistics

Views

Total Views
658
Views on SlideShare
376
Embed Views
282

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

7 Embeds 282

http://biblioteksdebat.blogspot.dk 246
http://biblioteksdebat.blogspot.com 29
http://biblioteksdebat.blogspot.fi 2
http://biblioteksdebat.blogspot.nl 2
http://biblioteksdebat.blogspot.no 1
http://biblioteksdebat.blogspot.de 1
http://biblioteksdebat.blogspot.fr 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Borgerteket, Kulturteket, Demokrateket Borgerteket, Kulturteket, Demokrateket Presentation Transcript

  • Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening www.db.dk
  • Vi laver biblioteker-til dem der ligner os selvPåstand:
  • BiblioteksbrugerenTorben Steno fremfører sit eget værk "Grey Helmet Hair"
  • Kvinder er hyppigere brugere endmænd• 32% af kvinderne benytter biblioteketmindst en gang om måneden• 18% af mænd• 62% af kvinderne kommer på biblioteketmindst én gang årligt• 47% af mænd
  • • 66% af biblioteksbrugerne kvinder• 34% er mænd.Benchmarkundersøgelse af brugertilfredshed på 179 og 42 biblioteksvæsener 2013KulturstyrelsenKvinder er hyppigere brugere endmænd
  • Fakta fra Ligestillingsministeriet 2013:Fakta• Flere drenge (20 pct.) end piger (10 pct.) er ikke glade for at gå i børnehave• Drenge udgør 71 pct. af eleverne i specialklasserne• Kvinder udgør 53 pct. af dem, der optages på universiteterne• Mænd tjener i gennemsnit 14-18 pct. mere end kvinder• Mænd holder kortere barselorlov end kvinder (26 dage mod 276)• Kvinder udgør ca. 7 pct. af de generalforsamlingsvalgte medlemmer i dedanskebørsnoterede selskaber• Mandlige pædagoger udgør 4 pct. af de ansatte i vuggestuer og 8 pct. Ibørnehaver• 29.000 kvinder og 10.000 mænd udsættes hvert år for partnervold• Mænd udgør 90 pct. af de voldsdømte• Mænd udgør størstedelen af alkohol- og stofmisbrugere (73 pct.)• Kvinders forventede levetid er 81,2 år, mens den forventede levetid for mænder på 77,1 år
  • »Det overraskede os også, at kønsfordelingen ernæsten lige, for vores formodningen var, at dervar langt flest kvinder. Denne fejlslutningskyldtes, at vi tidligere har bygget voresvurderinger på udlånstal, og her er kvinderhyppigere lånere end mænd. Nu har vi enkønsfordeling baseret på det reelle besøgstal,«Børge Søndergård, HjøringKilde: videnskab.dk/kultur-samfund/sadan-bruger-vi-biblioteket
  • Kilde: videnskab.dk/kultur-samfund/sadan-bruger-vi-biblioteket
  • Har BIBLIOTEKET tilbuddet til de”digitalt indfødte”?
  • Generation C
  • Findes det ikke på nettet, findesdet ikke!
  • 16
  • Kulturvaneundersøgelse 2012 – De ungeÅrsager til ikke brug:Manglende interesse:”Biblioteket interesserer ikkede helt unge og dem med lavesteuddannelsesniveau”Alder: 15-19 årige: 77% / alle: 49%Uddannelse: Grundskole: 57,8 % /Kort videregående: 43,6% / lang videregående:31,9%Tid:”De helt unge, voksne fra 30-39 år oghøjt uddannede har ikke tid til at gå påbiblioteket”Alder: 15-19 årige: 32%/ 30-39 årige: 36% / alle: 23%
  • Digitalt indfødteEr det en entydig gruppe?En 14. årige skrev i sin stil:“Da jeg var helt lille havde vi ikke iPads, iPhones ogcomputere på samme måde. Vi havde dog computere,men det var sådan noget de voksne brugte og manvidste ikke selv hvordan de virkede. Nu når jeg går pågaden, kan jeg se små børn med iPhones og iPads,hvor det der ”da jeg var barn havde vi ikke sådan nogleting” instinkt kommer frem i mig. jeg sad heller ikke foranen skærm i timevis, jeg var nede i gården og legedemed de andre børn fra min gård. Hvor vi lege fangeleg,stå trold, gemmeleg og vand og is.”
  • 4. April 2013
  • Ved vi hvad de der borgere vil ha’ i fremtiden?
  • Eller står det lidt uklart?
  • 26
  • 27”Det kunne også være nyttigt med enmere præcis viden om, hvad der gørbiblioteket attraktivt for de mangemennesker, der kommer uden atbenytte de traditionelle tilbud”(Jens Thorhauge, Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik, 2008).36 mio kan ikke tage fejl!……..eller?”Der bør dog i bibliotekssektoren arbejdesmere systematisk med at tilvejebringeaktuel evidensbaseret viden gennemundersøgelse af brugere, ikke-brugere ogforskellige segmenters interesser ogbehov. Mange af de tilgængeligeundersøgelser giver desværre ikke et fuldtog tilfredsstillende billede afmålgrupperne.”(”Folkebibliotekerne i Vidensamfundet”)
  • 28Vi ved en masse…………….
  • 2990 % kommer forat lånematerialerunder ½ kommerfor at låneStatistikLØGN?
  • "Statistik er en stor løgn,der består af lutter småsandheder."(Lionel Strachey)Lad os se nærmere på påstanden
  • Kulturvaneundersøgelse 2012 – hvad bruger deDe fleste låner bøger og blade: 89%Ca. 13% bruger tilbud på nettet:19% får råd og vejledning15% bruger borgerservice – lidt flere mænd(m:17% vs. k: 14%)29% ledsager børn –
  • 33Trafikanalyse Brugerne på Hovedbiblioteket i Århus 2005
  • 34I alt 36 millioner besøgte bibliotekerne i 2011(En stigning på 250.000 fra 2010 til 2011 og den lærings-og kulturinstitution, som bruges hyppigst og af flestmennesker.)
  • Kulturvaneundersøgelse 2012 –HovedpointerKulturforbrug generelt: stigning i kulturforbrug fra 2004 – 2012 for både voksne og børn, isærindenfor musik, sport, motion, frivilligt arbejde & internetFor biblioteker:Andel af samlet befolkning, der kommer på bibliotekerer faldet siden 2004: 54% i 2012 mod 65% i 2004 har besøgtbiblioteket mindst en gang det det seneste år.
  • Hvad er biblioteket?• Hvorfor giver statistikken ikke et entydigt svar?• Og hvorfor gør brugerne ikke?36
  • Er biblioteket…Bogens hellige hal?37
  • Er biblioteket…Borgernes indgang til samfundet?
  • Er biblioteket ….Digitalt?
  • Biblioteket? er et identitetshus er andet end bare bøger udvikles sammen med brugerne medvirker til vidensamfundet skaber samfundsnytte og sociale kapital
  • Fase 1: oplysnings-bevægelsensbibliotek:Det moderne folkebibliotek var frabegyndelsen (i 1890’erne) etoplysningsprojekt, hvis sigte vardygtiggørelse og bevidstgørelse afbåde den enkelte borger og den samledebefolkning, hvilket indebar en vision om etlandsdækkende bibliotekssystem med enfælles opgave og fælles standarder.Folkebiblioteks-bevægelsen skal ses isammenhæng med datidens strømningerog parlamentarismens indførelse i 1901,der styrkede idéen om, at en oplystbefolkning er en uundværlig forudsætningfor et velfungerende demokratisksamfund:De demokratiske landvindinger kræveroplyste og myndige borgereHISTORISK RIDS: BIBLIOTEKETS 4 FASERKilde: www.hvadskalvimedbiblioteker.dk
  • 44Fase 2: industrisamfundets bibliotek:Konsolidering i forhold til opbygning af samlingerog serviceFælles udgangspunkt for samarbejde medetablering af biblioteksskolen og bibliotekar-uddannelsen i 1918. Bibliotekaren med de rettekundskaber, det rette syn på opgaven samtsærlige professionelle kvalifikationer ansås som enbetingelse for realiseringen af den oprindeligevision om folkebibliotekets – bogens, kundskabensog oplysningens – udbredelse.Den første bibliotekslov af 1920 og oprettelsen afStatens bibliotekstilsyn betød standardisering ogtjente til at gøre bibliotekerne til det moderne,demokratiske samfunds centrale institution foroplysning, kundskab og dannelse, selvomdannelse ikke figurerede direkte i bibliotekslovensformålsparagraf: At udbrede kundskaber ogalmindelig oplysning. Dannelsesformålet blevindirekte formuleret i bekendtgørelsen til loven.HISTORISK RIDS: BIBLIOTEKETS 4 FASER
  • 45Fase 3: velfærdssamfundets bibliotekSystematisk udbygning af afdelinger ogfilialer – samt medier: grammofonplader ogde første musikbiblioteker.I 1960’erne var visionen om etlandsdækkende, organisk bibliotekssystemvirkeliggjort med Statens Bibliotekstilsyn(senere Styrelsen) som motor. I 1960 varder ca. 1500 folkebiblioteker – ca. 1/3 varkommunale, resten var foreningsdrevneBibliotekslov af 1964, der gør bibliotekerobligatoriske som kommunale institutioner(indebar mange lukninger: godt 500 på 5 år)samt fri låneret.Professionalisering; krav om faguddannetleder af biblioteket for kommuner med mereend 5000 indbyggere.HISTORISK RIDS: BIBLIOTEKETS 4 FASER
  • 46Fase 4: informationssamfundetsbibliotek:Fra begyndelsen af 1990’erne sker etskred i biblioteksnormen.Det kulturelle skifte fra moderne tilpostmoderne samfund ogovergangen fra et veldefineretkulturelt univers baseret på tryktekilder til en kulturel kontekst meddecentrale, flydende og foranderligemultimedieressourcer udmøntede sigmed Biblioteksloven fra 2000: Lov ombiblioteksvirksomhed – eller dethybride bibliotek, dvs. bibliotek mednet-udbygning:”Folkebibliotekernes formål er atfremme oplysning, uddannelse ogkulturel aktivitet ved at stille bøger,tidsskrifter, lydbøger og andre egnedematerialer til rådighed såsommusikbærende materialer ogelektroniske informationsressourcer,herunder Internet og multimedier.”HISTORISK RIDS: BIBLIOTEKETS 4 FASER
  • 47BIBLIOTEKSUDVIKLINGEN 4SamfundsudviklingParlamentarismen1900 1950 2000’en oplyst befolkning er enforudsætning for et demokrati’Lige adgang til viden, fællesopgave, fælles standarderFolkebiblioteketBibliotekslovBiblioteksskoleStatens bibliotekstilsynBiblioteker kommunalePostmodernitetKonsolideringFaglig leder, professionaliseringModernitetIndustrialiseringVelfærdssamfundWWWForvirringInformationssamfundVeldefineret kulturelt univers,trykte kilderDecentral, flydende, digitalkulturGratis det nye sortDet hybride bibliotekBibliotekernes forandring følger materialernes udvikling??Hvori består bibliotekerneskritiske relevans fordemokratiet? I et lokaltperspektiv? I et nationaltperspektiv?
  • Hvem er jeg?Michel Steen-Hansen– Direktør i Danmarks Biblioteksforening– Tidligere bibliotekschef i Slagelse og Ringsted– Fortidsforsker fra RUCMichel Steen-Hansenmsh@db.dkwww.db.dkBiblioteksdebat.dk
  • Altså - en politisk og faglig interesseorganisation.
  • Mende erveddet….Gen-nembiblio-teker-ne
  • Når den ”digitalt indfødte” læser?
  • Vi læser mere”Kulturministeriets seneste kulturvaneundersøgelse, atandelen af voksne danskere, som læser/hørerskønlitteratur dagligt eller ugentligt, er steget markantfra 1993 til 2012 − fra 29 % til 45 %.Den viser også, at andelen af voksne danskere, deraldrig læser skønlitteratur, i perioden 1993 til 2012faktisk er faldet fra 31 % til 21 %. Med til billedet hørerogså, at færre læser fag litteratur, formentlig fordi deter så nemt at gå på nettet og google sig frem til detman gerne ville have læst i en faglitteraturbog. Men vived det desværre ikke.”Kulturminister Marianne Jelved, april 2013
  • Digitalt forbrug
  • 55Har vi så brug for det fysiske rum?
  • Er det nogetandet end detborgerne harbehov for?
  • Gratisavisen Urban 18.09.09
  • Derfor har vi brug for det fysiske rum• Det rummer det lokale kulturliv• Biblioteket er det sidste ikke-kommercielle mødested• Et flertal af befolkningen kan karakteriseres sombrugere og efterspørges af brugerne• Det rummer et stort potentiale for nyudvikling, derkan understøtte både det enkelte individ og dendanske samfundsudvikling positivt
  • 61
  • 62
  • 63Vi skal væreen nation aflitteraturlæsere
  • Michel Steen-Hansenmsh@db.dkwww.db.dkBiblioteksdebat.dkLets Link?: linkedin.com/in/saintmichelstwitter.com/saintmichelsfacebook.com/saintmichelsSe oplægget påbiblioteksdebat.dk
  • 65
  • Måske bliver vi bare klogere af biblioteketSe oplægget på biblioteksdebat.dk
  • Fremtidens Biblioteker
  • Tænketanke det nye sort?MandagmorgenKRAKADEAMusiktænketankSocial InnovationsForum (SIF)Antal tænketanke i DK2011: 272012: 43Antal tænketanke i:USA: 1816Frankrig: 176UK: 278Tyskland: 191Forstædernes Tænketank
  • OpgavenI løbet af 2 år: Sætte det moderne bibliotek til debat Skabe politisk opmærksomhed på bibliotekets rolle ogfunktion i videnssamfundet Udvikle brugbare modeller for fremtidens biblioteker medfokus på:• Services/tilbud• Brugerne• Fri og lige adgang til viden & information• Rummet (Realdania Modelprogram )I kontekst af• Folkebiblioteket• Skolebiblioteket• Fag- og forskningsbiblioteket
  • OrganiseringStyregruppeTænketankAdvisoryBoard/panelBrugerpanelPartnere
  • Niveau 3: Radikal innovationNiveau 2: Service innovationNiveau 1: RaffineringModel for TT Fremtidens BibliotekSpor 1:Viden/indsigtUndersøgelse& analyseSpor 2’Innovation’CaseprojekterSpor 3DebatSynlighed &debat
  • PerspektiverBiblioteker/Fagprof.PolitikereBorgere/brugere Erhvervsliv/andresamfundsaktører