Vleresimi i nevojave_te_mesuesve

4,056 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,056
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
52
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • TEORIA
 • Pyetja 3 , 4
 • Pyetja 5
 • Pyetja 6
 • Pyetja 7
 • Pyetja 8
 • Pyetja 8
 • Pyetja 8
 • Permbledhja e 8
 • Pyetja 9
 • Pyetja 10
 • Pyetja 11
 • Pyetja 12
 • Pyetja 12
 • Pyetja 12
 • Pyetja 12 permbledhje
 • Pyetja 13
 • Pyetja 14
 • Pyetja 15
 • Pyetja 16
 • Pyetja 17
 • Rekomandime 1
 • Rekomandime 2
 • Rekomandime 3
 • Vleresimi i nevojave_te_mesuesve

  1. 1. Një profesion nuk krijohet nga çertifikatat dhe çenzurat, por nga ekzistenca e njohurive të mjaftueshme profesionale, ekzistenca e një mekanizmi për t’i përmirësuar ato dhe nga një dëshirë e vërtetë e anëtarëve të këtij profesioni për të përmirësuar praktikën e tyre . Stigler dhe Hiebert ( 1999) IDENTIFIKIMI I NEVOJAVE TË MËSUESVE PËR ZHVILLIM PROFESIONAL Punoi: Antoneta Gramozi Enkela Galo Gjergji Vangjeli Lumturi Kopani Merita Koxhaj Maj 2010
  2. 2. <ul><li>veprimtari individuale ose në grup, e cila synon përmirësime në përmbushjen e përgjegjësive. </li></ul><ul><li>përfaqëson procedurën e fitimit nga mësuesit të një dëshmie zyrtare për një titull të karrierës profesionale </li></ul><ul><li>përfaqëson veprimtari, që ka për objektiv zotërimin e kompetencave të caktuara nga ana e mësuesve pjesëmarrës </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Të përmirësojë cilësinë e mësimdhënies dhe edukimit të nxënësve. </li></ul><ul><li>Të rritë aftësitë profesionale të mësuesve, në mënyrë që të </li></ul><ul><li>sigurohet një lidhje e ngushtë me praktikën e mësimit për t’ju </li></ul><ul><li>përgjigjur nevojave të sistemit arsimor dhe profesional. </li></ul><ul><li>Të rikualifikojë personelin mësimor. </li></ul><ul><li>T’i kushtojë kujdes të veçantë kualifikimit të trajnerëve në edukim. </li></ul><ul><li>Të bëjë të mundur përshkrimin, zhvillimin dhe shkëmbimin e </li></ul><ul><li>përvojave. </li></ul><ul><li>Të sigurojë kualifikimin special për personelin që e ka të nevojshëm </li></ul><ul><li>këtë specializim. </li></ul><ul><li>Të formojë mësuesit e rinj në përputhje me standardet </li></ul><ul><li>bashkëkohore. </li></ul>Q Ë LLIMET E ZHVILLIMIT PROFESIONAL T Ë M Ë SUESVE
  4. 4.   KATEGORITË E TMP (Trajnimi i M ësuesve në Punë) <ul><li>TMP për mësuesit e pakualifikuar, në kuptimin e mësuesve pa arsim përkatës (veçanërisht në zonat rurale të vendit) </li></ul><ul><li>Kurset e kualifikimit për atestimin e mësuesve. </li></ul><ul><li>Kurse për formimin e drejtuesve të shkollave. </li></ul><ul><li>Kurse për trajnimin e trajnerëve lokalë. </li></ul><ul><li>Kurse trajnimi lidhur me zhvillimet e kurrikulave dhe për rifreskim. </li></ul><ul><li>Kurse trajnimi për metodologjitë dhe teknikat e reja mësimore. </li></ul>
  5. 5. PLANET ZHVILLIMORE HARTOHEN… <ul><li>Mësuesi dhe miratohet nga ekipi lëndor; </li></ul><ul><li>Ekipi lëndor dhe miratohet nga drejtori i shkollës; </li></ul><ul><li>Shkolla dhe miratohet nga Bordi i Shkollës dhe DAR apo ZA-të përkatëse. </li></ul>
  6. 6. STRUKTURAT QË REALIZOJNË TRAJNIMIN E MËSUESVE NË SHQIPËRI <ul><li>Ministria e Arsimit dhe e Shkencës; </li></ul><ul><li>Instituti i Zhvillimit të Arsimit; </li></ul><ul><li>Drejtoritë Arsimore Rajonale; </li></ul><ul><li>Zyrat Arsimore të Rretheve; </li></ul><ul><li>Shkollat; </li></ul><ul><li>Universitetet; </li></ul><ul><li>Organizata Jofitimprurëse. </li></ul>
  7. 7. IDENTIFIKIMI I NEVOJAVE PËR ZHVILLIMIN PROFESIONAL TË MËSUESVE <ul><li>Mësuesit Drejtorit të shkollës </li></ul><ul><li>Ekipet lëndore Drejtorisë së shkollës </li></ul><ul><li>Drejtoria e shkollës DAR/ZA-së përkatëse </li></ul><ul><li>DAR/ZA-të Dr. së Kurrikulës në MASH </li></ul><ul><li>Dr. e Kurrikulës Trupës së Inspektimit </li></ul><ul><li>Trupa e Inspektimit Dr. së Kurrikulës dhe IZHA </li></ul><ul><li>IZHA Drejtorisë së Kurrikulës </li></ul><ul><li>Drejtoria e Kurrikulës në MASH Ministrit </li></ul>
  8. 9. INFORMACION FAKTIK PER SHKOLLËN “EDITH DURHAM” <ul><li>Tipi i shkollës: 9 – vjeçare </li></ul><ul><li>DAR Tiranë </li></ul><ul><li>Mësues gjithsej 54 </li></ul><ul><li>Numri i klasave 40 </li></ul><ul><li>Klasa të ciklit fillor 21 </li></ul><ul><li>Klasa të ciklit të lartë 19 </li></ul><ul><li>Numri i nxënësve gjithsej 1405 </li></ul><ul><li>Nxënës të ciklit fillor 740 </li></ul><ul><li>Nxënës të ciklit të lartë 665 </li></ul><ul><li>Mësues të përfshirë në studim 50 </li></ul><ul><li>Mësues të ciklit fillor 22 </li></ul><ul><li>Mësues të ciklit të lartë 28 </li></ul><ul><li>Mësues me arsim të lartë 46 </li></ul><ul><li>Mesatarja e viteve të punës në arsim 18 </li></ul>
  9. 10. <ul><li>Duke u bazuar në të dhënat e pyetësorit rezultoi se: </li></ul><ul><ul><li>52 % e mësuesve të intervistuar kanë kryer shkallën e I- rë të kualifikimit </li></ul></ul><ul><ul><li>38 % e tyre kanë kryer shkallën e II- të të kualifikimit, ndërsa </li></ul></ul><ul><ul><li>8 % e tyre kanë kryer shkallën e III- të të kualifikimit </li></ul></ul><ul><ul><li>2 % e tyre nuk jane atestuar ndonjëherë </li></ul></ul><ul><li>Duke u bazuar dhe në përshtypjet e mësuesve për këto kualifikime (atestime) përfitimi në % ka qënë: </li></ul><ul><ul><li>70 % - shumë i mirë </li></ul></ul><ul><ul><li>24 % - i mirë </li></ul></ul><ul><ul><li>4 % - i mjaftueshëm </li></ul></ul><ul><ul><li>2 % - nuk jane atestuar ndonjëherë </li></ul></ul>ANALIZË E TË DHËNAVE TË NXJERRA NGA MINISTUDIMI
  10. 11. GRAFIKU MBI ZHVILLIMIN E BRENDSHËM PROFESIONAL NË KËTË SHKOLLË Trajnime të zhvilluara 1 herë/muaj 1herë/3 muaj 1 herë/6muaj 1herë/vit asnjëherë Ciklet CU Shk. Sho. CU Shk. Sho. CU Shk. Sho. CU Shk. Sho. CU Shk. Sho Përqindja 40% 60% 33% 40% 20% 39% 20% 20% 11% 0% 0% 8% 0% 0% 9%
  11. 12. GRAFIKU MBI PLOTËSIMIN E NEVOJAVE PËR ZHVILLIM PROFESIONAL
  12. 13. FORMAT E TRAJNIMEVE Kanë zhvilluar Dëshirojnë të zhvillojnë <ul><li>trajnime me kohë të shkurtër </li></ul><ul><li>brenda dhe jashtë shkollës </li></ul><ul><li>70% e mësuesve </li></ul><ul><li>trajnime me kohë të gjatë </li></ul><ul><li>30% e mësuesve </li></ul><ul><li>të gjitha format e trajnimeve,por </li></ul><ul><li>më tepër në trajnimet me kohë </li></ul><ul><li>të shkurtër </li></ul>
  13. 14. NEVOJAT E MËSUESVE - Cikli i ulët: Emërtimet e trajnimeve 1 2 3 4 5 Për programet e reja 23% 4% 27% 9% 36 % Për planifikimin e orëve të lira 14% 14% 8% 23% 41 % Për metodat dhe teknikat e mësimdhënies 23% 14 % 14% 17% 32 % Për planifikimin e objektivave 18% 18 % 16% 24% 24 % Për hartimin e testeve 23% 9% 27% 14% 27 % Për të drejtat e fëmijëve 23% % 22% 14% 41 % Për menaxhimin e klasës 23% ---- 18% 9% 50 % Për gjithpërfshirjen 18% 23% 4% 4% 51 % Për vlerësimin e nxënësit 14% 14% 9% 23% 40 % Për edukimin mjedisor 36% ---- 9% 4% 51 % Për teknologjinë e informacionit dhe komunikimit (TIK) 41% 14% 14% 4% 27 %
  14. 15. NEVOJAT E MËSUESVE Cikli i lartë – Lëndët shkencore Emërtimet e trajnimeve 1 2 3 4 5 Për programet e reja 30% --- 30% 20% 20% Për planifikimin e orëve të lira 20% 10% 20% 10% 40% Për metodat dhe teknikat e mësimdhënies 20% 20% 30% 30% 20% Për planifikimin e objektivave 10% 40% ------ 40% 10% Për hartimin e testeve 30% 20% 30% 10% 10% Për të drejtat e fëmijëve 40% ----- 20% 30% 10% Për menaxhimin e klasës 20% 30% 30% 20% ----- Për gjithpërfshirjen 50% 20% 10% 20% ----- Për vlerësimin e nxënësit 30% 10% 10% 50% ----- Për edukimin mjedisor 20% 30% 10% 30% 10% Për teknologjinë e informacionit dhe komunikimit (TIK) 70% ---- 10% 20% ----
  15. 16. CIKLI I LARTË – Lëndët shoqërore Emërtimet e trajnimeve 1 2 3 4 5 Për programet e reja 11 % 11 % 17 % 50% 11% Për planifikimin e orëve të lira 6 % 17 % 17 % 28% 32% Për metodat dhe teknikat e mësimdhënies --- 17 % 44 % 19% 20% Për planifikimin e objektivave 5 % 17 % 11 % 33% 34% Për hartimin e testeve 17 % 17 % 28 % 16% 22% Për të drejtat e fëmijëve 5 % 17 % 28 % 28% 22% Për menaxhimin e klasës 11 % 28 % 28 % 22% 11% Për gjithpërfshirjen 17 % 28 % 28 % 22% 5% Për vlerësimin e nxënësit 5 % 22 % 17 % 28% 22% Për edukimin mjedisor 11 % 17 % 28 % 22% 12% Për teknologjinë e informacionit dhe komunikimit (TIK) 44 % 5 % 17 % 22% 12%
  16. 17. GRAFIK PERMBLEDHES KRAHASUES MBI PLOTESIMIN E NEVOJAVE TE MESUESVE
  17. 18. NEVOJAT MË TË RËNDËSISHME TË SHPREHURA NGA MËSUESIT
  18. 19. VËSHTIRËSITË E MËSUESVE PËR APLIKIMIN E METODAVE <ul><li>Përshtatja e mjediseve fizike të klasave </li></ul><ul><li>0 % e mësuesve kanë thenë janë shumë të mira </li></ul><ul><li>38 % janë të mira </li></ul><ul><li>44 % të mjaftueshme </li></ul><ul><li>18 % shumë pak </li></ul>
  19. 24. KRAHASIM I NEVOJAVE TË PLOTËSUARA MIDIS CIKLEVE
  20. 25. KOHA E PËRSHTATSHME PËR ZHVILLIMIN E TRAJNIMEVE
  21. 26. PREJ SA KOHËSH EKZISTOJNË KËTO NEVOJA <ul><li>Duke i pyetur mësuesit për këtë problem kemi konstatuar se: </li></ul><ul><li>59 % e mësuesve i kanë patur këto nevoja mbi 6 vjet </li></ul><ul><li>24 % e mësuesve i kanë këto nevoja prej 5 – 6 vjetësh </li></ul><ul><li>17 % e mësuesve i kanë këto nevoja prej 2 – 3 vjet </li></ul>
  22. 27. NEVOJAT U JANË SHPREHUR…
  23. 28. SA OFROJNË MËSUESIT NGA TË ARDHURAT E TYRE PËR ZHVILLIM PROFESIONAL? <ul><li>S hum a që mësuesit mund të shpenzojnë për zhvillimin e tyre profesional arrin mesatarisht deri në 500 lekë (të reja) në vit. </li></ul><ul><li>Këtë shumë ata do dëshironin ta shpenzonin për blerje literature profesionale bashkëkohore. </li></ul>
  24. 29. SI DËSHIROJNË T’I PLOTËSOJNË MËSUESIT NEVOJAT E TYRE?
  25. 30. REKOMANDIME <ul><li>Rekomandime të përgjithshm e </li></ul><ul><li>Zhvillimi profesional duhet t ë jet ë : </li></ul><ul><li>I përshtatur në lidhje me nevojat individuale të mësuesve . </li></ul><ul><li>Me një planifikim sa më të mirë të kualifikimeve të brendshme të shkollës si për ciklin fillor ashtu dhe për ciklin e lartë. </li></ul><ul><li>Me larmi të gjerë të trajnimeve të jashtme të bazuara sipas nevojave të mësuesve dhe të ofruara nga agjensi të ndryshme trajnimi. </li></ul><ul><li>I bazuar në shkëmbim eksperiencash të shumta, për të nxënë nga përvoja e kolegëve brenda shkollës, si dhe me kolegët e shkollave të tjera. </li></ul><ul><li>I mbështetur në përkushtimin e drejtuesve të shkollës për të përkrahur dhe nxitur zhvillimin profesional të mësuesve në mënyrë të barabartë sipas cikleve dhe lëndëve përkatëse. </li></ul><ul><li>I ndërtuar mbi një frymë bashkëpunuese dhe motivuese që u lejon mësuesve të shprehin lirshë m nevojat e tyre për zhvillim profesional tek drejtuesit e shkollës . </li></ul>
  26. 31. R EKOMANDIME <ul><li>Rekomandime të veçanta </li></ul><ul><li> Zhvillimi profesional duhet t ë jet ë : </li></ul><ul><li>Me më shumë trajnime për mësuesit sipas temave të mëposhtme: </li></ul><ul><li>Për mësuesit e ciklit fillor: Programet e reja, Metodat e mësimdhënies, </li></ul><ul><li>Hartimin e testeve, TIK dhe Planifikimin e objektivave, </li></ul><ul><li>Për mësuesit e ciklit të lartë, lëndët shoqërore: Menaxhimi i klasës, TIK, </li></ul><ul><li>Hartimin e testeve dhe Gjithpërfshirjen </li></ul><ul><li>Për mësuesit e ciklit të lartë, lëndët shkencore : Hartimin e testeve, Menaxhimi i klasës, Gjithpërfshirjen, Edukimi mjedisor. </li></ul><ul><li>Me më shumë trajnime për mësuesit e lëndëve edukim muzikor, edukim figurativ, edukim fizik sipas specialitetit. </li></ul><ul><li>Me një planifikim nga bordi i shkollës të një fondi për zhvillimin profesional të mësuesve. </li></ul><ul><li>I planifikuar me orë të hapura mësimore, ku të përdoret TIK, në tema të caktuara sipas lëndëve të ndryshme si: Dituri, Fizikë, Kimi, Gjeografi etj. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
  27. 32. <ul><li>Rekomandime kohore </li></ul><ul><li>Kualifikimi i brendshëm në shkollë, të bëhet një herë në muaj për çdo cikël dhe lëndë përkatëse, me forma të ndryshme. </li></ul><ul><li>Duke qënë se një nga nevojat e të gjithë mësuesve të shkollës për trajnim ishte për TIK , ne rekomandojmë që drejtoria e shkollës të organizojë kurse trajnimi nën drejtimin e mësuesit të informatikës gjatë periudhës 1-15 korrik 2010 në kabinetin e informatikës që ndodhet në shkollë, e ky mund të vazhdojë gjatë periudhës 1-10 s h tator. </li></ul><ul><li>Për mësuesit që kërkojnë trajnim me metodat e mësimdhënies,rekomandojmë që gjatë periudhës 1-15 korrik, të hartohet një grafik për kualifikim të brendshëm të këtyre mësuesve meqë në shkollë ka trajnier të li c ensuar, e ky trajnim mund të vazhdojë edhe gjatë periudhës 1-10 shtator. </li></ul><ul><li>Ky material mendojm ë t ë d ë rgohet n ë shkoll ë brenda dat ë s 1 qershor </li></ul><ul><li>  </li></ul>R EKOMANDIME
  28. 33. DISKUTIM

  ×