Κανονισμοι παρουσιαση Μαγκριωτη (ενθύμιο)

606 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
606
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
30
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Κανονισμοι παρουσιαση Μαγκριωτη (ενθύμιο)

 1. 1. ΜΔΡΟ΢ 2 – ΟΣΑΝ ΢ΚΑΦΖ ΢ΤΝΑΝΣΩΝΣΑΗ Οη θαλόλεο ηνπ Μέξνπο 2 εθαξκόδνληαη κεηαμύ ζθαθώλ πνπ ηζηηνδξνκνύλ εληόο ε θνληά ζηελ πεξηνρή ησλ αγώλσλ θαη πξνηίζεληαη λα αγσληζηνύλ , αγσλίδνληαη ε έρνπλ αγσληζηεί. ‘Όκσο έλα ζθάθνο ην νπνίν δελ αγσλίδεηαη δελ ζα ηηκσξεζεί γηα παξάβαζε ελόο εμ απηώλ ησλ θαλόλσλ εθηόο από ηνλ θαλόλα 22.1 Μεηαμύ δύν ζθαθώλ εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ηζηηνδξνκεί δηεπόκελν από ηνπο παξόληεο θαλόλεο θαη ην άιιν όρη , εθαξκόδνληαη νη Γηεζλείο Καλνληζκνί γηα ηελ Απνθπγή ΢πγθξνύζεσλ ζηε Θάιαζζα ε νη θπβεξλεηηθνί θαλόλεο πξνηεξαηόηεηαο , νη νπνίνη θαη αληηθαζηζηνύλ ηνπο παξόληεο θαλόλεο, αλ απηό δειώλεηαη ζηηο Οδεγίεο Πινπ.Σκήκα Α - « Γηθαίσκα πνξείαο » Έλα ζθάθνο έρεη δηθαίσκα πνξείαο όηαλ έλα άιιν ζθάθνο πξέπεη λα θξαηεζεί καθξηά ηνπ. Όκσο νξηζκέλνη θαλόλεο ηνπ ηκήκαηνο Β, C θαη D πεξηνξίδνπλ ηηο ελέξγεηεο ηνπ ζθάθνπο πνπ έρεη δηθαίσκα πνξείαο.# Γηθαίσκα πνξείαο δελ είλαη νξηζκόο, είλαη κία ζπλζήθε πνπ γηα λα πξνζδηνξίζνπκε αλαηξέρνπκε ζηνλ νξηζκό – θξαηηέηαη καθξηά Σν Σκήκα Α πξνζδηνξίδεη ηνπο βαζηθνύο θαλόλεο. Αλαθέξεηαη ζηηο ηξεηο βαζηθέο ζρέζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηα ζθάθε κεηαμύ ηνπο. 1. Αληίζεηεο πιεύζεηο 2. Ίδηα πιεύζε - επηθαιππηόκελα 3. Ίδηα πιεύζε - κε επηθαιππηόκελα θαη ηη γίλεηαη όηαλ έλα ζθάθνο αιιάδεη πιεύζε. 1 8/11/2011
 2. 2. ΣΜΖΜΑ Α – ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΠΟΡΔΗΑ΢Καλόλαο 10 - « Αληίζεηεο Πιεύζεηο » ΋ηαλ ζθάθε έρνπλ αληίζεηεο πιεύζεηο ην αξηζηεξήλεκν ζθάθνο θξαηηέηαη καθξηά από ην δεμήλεκν ζθάθνο . Κ18.5 2 8/11/2011
 3. 3. ΣΜΖΜΑ Α – ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΠΟΡΔΗΑ΢ Καλόλαο 10 - « Αληίζεηεο Πιεύζεηο »Γελ ηζρύεη ν 10 ηζρύεη ν 18.2.b K10 & K18.5 Μεηά ην κπάκ ηεο εθθίλεζεο 3 8/11/2011
 4. 4. # Γειαδή ην δεμήλεκν ζθάθνο λα κπνξεί λα ηεξήζεη ηελπνξεία ηνπ ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα θάλεη νπνηαδήπνηε ελέξγεηααπνθπγήο. ΢εκαληηθέο είλαη ε ιέμεηο « νπνηαδήπνηε ελέξγεηα »ζηνλ νξηζκό. Έλα δεμήλεκν ζθάθνο δελ είλαη ππνρξεσκέλν λααθνπκπήζεη ην αξηζηεξήλεκν γηα λα απνδείμεη όηη ππάξρεηπαξάβαζε ηνπ θαλόλα. Όκσο δελ ππάξρεη βάξνο απόδεημεο γηαθαλέλα από ηα δύν.Case 50 RRS 2000 Έλα δεμήλεκν ζθάθνο κπνξεί λα πνδίζεη πίζσ από έλααξηζηεξήλεκν επεηδή έηζη απνθαζίδεη – ζέιεη. Έλα δεμήλεκν ζθάθνο δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα αθνπκπήζεη ην αξηζηεξήλεκν γηα λα απνδείμεη όηη ππάξρεη παξάβαζε ηνπ θαλόλα νύηε είλαη ππνρξεσκέλν λα θάλεη θακία θίλεζε απνθπγήο. 4 8/11/2011
 5. 5. ΣΜΖΜΑ Α – ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΠΟΡΔΗΑ΢Καλόλαο 10 - « Αληίζεηεο Πιεύζεηο » Πεξηπηώζεηο Κ 19.1.a & b Πξόσξε εθθίλεζε , έρεη δηθαίσκα λαθάλεη ηαθ αθνύ εηδνπνηήζεη πξηλ θαη λα επηζηξέςεη πίζσ ζηελ γξακκή εθθίλεζεο ρσξίο λα παξεκπνδίζεη ην 5 θόθθηλν ή ην καύξν. Γελ ηζρύεη ν 18.5 8/11/2011
 6. 6. ΣΜΖΜΑ Α – ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΠΟΡΔΗΑ΢Καλόλαο 10 - « Αληίζεηεο Πιεύζεηο » 6 8/11/2011
 7. 7. ΣΜΖΜΑ Α – ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΠΟΡΔΗΑ΢ Καλόλαο 11 - Σηελ Ίδηα Πιεύζε « Επηθαιππηόκελα » Σν πξνζήλεκν ζθάθνο πξέπεη λα θξαηηέηαη καθξηά από ην ππήλεκν ζθάθνο. Σν πξνζήλεκν ζθάθνο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηέηνηα απόζηαζε από ην ππήλεκν ώζηε ην ππήλεκν ζθάθνο 1. λα κπνξεί λα ηεξήζεη ηελ πνξεία ηνπ ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα θάλεη νπνηαδήπνηε ελέξγεηα απνθπγήο (π.ρ.) θαη 2. εάλ κπνξεί λα κεηαβάιιεη ηελ πνξεία ηνπ θαη πξνο ηηο δύν θαηεπζύλζεηο ρσξίο επζύο ακέζσο λα έξζεη ζε επαθή κε ην πξνζήλεκν ζθάθνο Δάλ δύν ζθάθε ζηελ ίδηα πιεύζε ζπγθιίλνπλ ζε πνξείεο πνπ ην θαζέλα ζεσξεί όηη είλαη ε νξζή ηνπ πνξεία ηόηε ν πξνζήλεκνο πξέπεη λα θξαηεζεί καθξηά από ηνλ ππήλεκν. Κ18.2a 7 &K19.1 8/11/2011
 8. 8. ΣΜΖΜΑ Α – ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΠΟΡΔΗΑ΢ Καλόλαο 11 - Σηελ Ίδηα Πιεύζε «Επηθαιππηόκελα » • Ο.Π. Γελ είλαη απαξαίηεηα ε ζπληνκόηεξε. Μπνξνύλ λα ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο.Σν θξηηήξην ηεο Ο.Π. είλαη όηη, έλα ζθάθνο πξέπεη λα έρεη ζνβαξό ιόγν λα πιεύζεη εθαξκόδνληαο ηελ κε θάπνηα ζπλέπεηα…. Σν ηειηθό απνηέιεζκα …? • Σν Γθξη κπνξεί λα πιεύζεη ηελ θακπύιε πνξεία Βι.&Κ11& Κ18.5Πξνζήλεκνο είλαη ν πιεζηέζηεξνο ζηνλ άλεκν 8 8/11/2011
 9. 9. ΣΜΖΜΑ Α – ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΠΟΡΔΗΑ΢Καλόλαο 11 - Σηελ Ίδηα Πιεύζε «Δπηθαιππηόκελα » Πξηλ ηελ εθθίλεζεΠξηλ ηελ εθθίλεζε Μεηά ην κπάκ ηεο εθθίλεζεο ην γθξη πξέπεη λα πάξεη πνξεία πξνο ηελ ζεκαδνύξα θαη δελ πξέπεη λα θιείζεη ην άζπξν αιιά όρη πέξαλ ηεο Ο.Π. ηνπ γηα λα πεξάζεη ην άζπξν. 9 8/11/2011
 10. 10. ΣΜΖΜΑ Α – ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΠΟΡΔΗΑ΢Καλόλαο 11 - Σηελ Ίδηα Πιεύζε «Δπηθαιππηόκελα » Πξηλ ηελ εθθίλεζε , ν L νξηζάξεη , είλαη πην γξήγνξνο , ηνλ επηθαιύπηεη θαη ηα ζθάθε έξρνληαη ζε επαθή. Ο W δηακαξηύξεηαη όηη ν L είρε ρώξν αξθεηό. Ο W είλαη άθπξνο.Καη Κ14 10 8/11/2011
 11. 11. ΣΜΖΜΑ Α – ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΠΟΡΔΗΑ΢Καλόλαο 11 - Σηελ Ίδηα Πιεύζε «Δπηθαιππηόκελα » 11 8/11/2011
 12. 12. ΣΜΖΜΑ Α – ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΠΟΡΔΗΑ΢ Καλόλαο 12 - Σηελ Ίδηα Πιεύζε « Με Επηθαιππηόκελα »  Σν θαζαξά πίζσ ζθάθνο πξέπεη λα θξαηηέηαη καθξηά από έλα ζθάθνο θαζαξά κπξνο. Κ.18.5 12Μεηά ηελ ππνζηξνθή Ιζρύεη ν 10 8/11/2011
 13. 13. ΣΜΖΜΑ Α – ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΠΟΡΔΗΑ΢Καλόλαο 12 - Σηελ Ίδηα Πιεύζε « Με Επηθαιππηόκελα »  Σν θαζαξά πίζσ ζθάθνο πξέπεη λα θξαηηέηαη καθξηά από έλα ζθάθνο θαζαξά κπξνο.Mach Racing 13 8/11/2011
 14. 14. ΣΜΖΜΑ Α – ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΠΟΡΔΗΑ΢Καλόλαο 12 - Σηελ Ίδηα Πιεύζε « Με Επηθαιππηόκελα »  Σν θαζαξά πίζσ ζθάθνο πξέπεη λα θξαηηέηαη καθξηά από έλα ζθάθνο θαζαξά κπξνο. 14 8/11/2011
 15. 15. ΣΜΖΜΑ Α – ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΠΟΡΔΗΑ΢ Καλόλαο 13 - Καηά ηελ Αλαζηξνθή Έλα ζθάθνο αθνύ νξζνπιώξηζε πξέπεη λα θξαηηέηαη καθξηά από άιια ζθάθε κέρξη λα βξεζεί ζηελ εγγπηάηε. Καηά ην δηάζηεκα απηό δελ εθαξκόδνληαη νη θαλόλεο 10,11 θαη 12.Αλ δύν ζθάθε ππόθεηληαη ηαπηόρξνλα ζηνλ ίδην θαλόλα , απηό πνπ είλαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ άιινπ πξέπεη λα θξαηεζεί καθξηά. 15 8/11/2011
 16. 16. Καλόλαο 13 - «Καηά ηελ Αλαζηξνθή» # Έλα ζθάθνο πνπ θάλεη ηαθ κέρξη λα νξζνπισξίζεη βξίζθεηαη ζηελ ίδηα πιεύζε θαη αιιάδεη πνξεία. Από ηελ ζηηγκή πνπ νξζνπισξίδεη (head to wind) θαη κέρξη λα βξεζεί ζε ηέηνηα θαηεύζπλζε πνπ λα κπνξεί λα ηαμηδέςεη ζηελ εγγπηάηε αλαζηξέθεη θαη εθαξκόδεηαη ν θαλόλαο 13. Ο θαλόλαο 13 εθαξκόδεηαη γηα ηνλ ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη έλα ζθάθνο λα ζηξέςεη πεξίπνπ 30 κνίξεο αλεμάξηεηα από ηη θάλνπλ ηα παληά. Σα παληά κπνξεί λα γεκίζνπλ ζηελ λέα πιεύζε, λα αλεκίδνπλ ή θαη λα αληηλεκώλνπλ. ΢εκαζία έρεη ε θαηεύζπλζε ηνπ ζθάθνπο. 16 8/11/2011
 17. 17. Καλόλαο 13 - «Καηά ηελ Αλαζηξνθή» 17 8/11/2011
 18. 18. ΣΜΖΜΑ Β – Γεληθνί ΠεξηνξηζκνίΚαλόλαο 14 - «ΑΠΟΦΤΓΖ ΔΠΑΦΖ΢» Έλα ζθάθνο πξέπεη λα απνθύγεη επαθή κε έλα άιιν εθόζνλ είλαη ινγηθά εθηθηό. Δληνύηνηο, έλα ζθάθνο κε δηθαίσκα πνξείαο ή έρνλ δηθαίσκα ρώξνπ (a) δελ απαηηείηαη λα ελεξγήζεη γηα λα απνθύγεη ηελ επαθή κέρξηο όηνπ είλαη θαλεξό όηη ην άιιν ζθάθνο δελ κραηιέηαι καθξηά ή δελ δίλεη ρώξν , θαη (b) δελ πξέπεη λα ηηκσξεζεί ζύκθσλα κε απηόλ ηνλ θαλόλα εθηόο εάλ ππάξμεη επαθή πνπ πξνθάιεζε δεκίεο. # Καη δίθην λα έρεηο πξέπεη λα απνθύγεηο επαθή κε άιιν ζθάθνο. Όκσο δελ είζαη ππνρξεσκέλνο λα ελεξγήζεηο πξνβιέπνληαο ηηο δηαζέζεηο ηνπ άιινπ. Κάζε ζθάθνο ζεσξεί απηνλόεην όηη ηεξνύληαη νη θαλνληζκνί. Έηζη κόλν όηαλ είλαη βέβαην όηη ην άιιν ζθάθνο δελ ελεξγεί ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο θαη επίθεηηαη επαθή ή ζύγθξνπζε ην ζθάθνο κε δηθαίσκα πνξείαο είλαη ππνρξεσκέλν λα θάλεη όηη είλαη δπλαηό γηα λα απνθύγεη ηελ ζύγθξνπζε. Αλ γίλεη επαθή ρσξίο θακία δεκηά ηόηε ην ζθάθνο κε δηθαίσκα 18 πνξείαο πξέπεη λα κελ ηηκσξεζεί. 8/11/2011
 19. 19. ΣΜΖΜΑ Β– Γεληθνί Πεξηνξηζκνί Καλόλαο 14 - « ΑΠΟΦΤΓΖ ΔΠΑΦΖ΢ »Πξηλ ην κπάκ ηεο εθθίλεζεο 19 8/11/2011
 20. 20. ΣΜΖΜΑ Β – Γεληθνί ΠεξηνξηζκνίΚαλόλαο 15- « ΑΠΟΚΣΩΝΣΑ΢ ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΠΟΡΔΗΑ΢ » Όηαλ έλα ζθάθνο απνθηά δηθαίσκα πνξείαο, πξέπεη ζηελ αξρή λα δώζεη ζην άιιν ζθάθνο ρώξν γηα λα θξαηεζεί καθξηά , εθηόο αλ απνθηά δηθαίσκα πνξείαο εμαηηίαο ρεηξηζκώλ ηνπ άιινπ ζθάθνπο. # Όηαλ έλα ζθάθνο απνθηά δηθαίσκα πνξείαο πξέπεη αξρηθά – ζηελ αξρή – γηα έλα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα – λα δώζεη ρώξν – δειαδή - ηελ έθηαζε πνπ ρξεηάδεηαη ην άιιν ζθάθνο ππό ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο γηα λα εθηειέζεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ειηγκνύο κε ηξόπν λαπηηθό λα θξαηεζεί καθξηά – δειαδή λα απνκαθξπλζεί ηόζν ώζηε ην ζθάθνο πνπ απέθηεζε δηθαίσκα πνξείαο λα κπνξεί λα ηεξήζεη ηελ πνξεία ηνπ ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα θάλεη νπνηαδήπνηε ελέξγεηα απνθπγήο. 20 8/11/2011
 21. 21. ΣΜΖΜΑ Β – Γεληθνί ΠεξηνξηζκνίΚαλόλαο 15- « ΑΠΟΚΣΩΝΣΑ΢ ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΠΟΡΔΗΑ΢ » 21 8/11/2011
 22. 22. ΣΜΖΜΑ Β – Γεληθνί ΠεξηνξηζκνίΚαλόλαο 16 - « ΑΛΛΑΓΖ ΠΟΡΔΗΑ΢ » 16.1 Όηαλ έλα ζθάθνο κε δηθαίσκα πνξείαο αιιάδεη πνξεία, πξέπεη λα δώζεη ζην άιιν ζθάθνο ρώξν γηα λα θξαηεζεί καθξηά. # Γηα λα εθαξκνζηεί ν θαλόλαο απηόο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ δύν πξνϋπνζέζεηο ηαπηόρξνλα.1. Έλα ζθάθνο πξέπεη λα αιιάδεη πνξεία. Γειαδή λα ζηξίβεη . Γελ ηζρύεη π.ρ. αλ κεηώλεη ή απμάλεη ηελ ηαρύηεηά ηνπ.2. Πξέπεη ην ζθάθνο πνπ αιιάδεη πνξεία λα έρεη δηθαίσκα πνξείαο. Αλ π.ρ αιιάδεη πνξεία έλα αξηζηεξήλεκν ζθάθνο ή έλα πξνζήλεκν ζθάθνο ηόηε ν 16 δελ ηζρύεη. Δπηπιένλ ν θαλόλαο 16.1 δελ ιέεη « ζηελ αξρή » . Άξα, ζε όιε ηελ δηάξθεηα πνπ ην ζθάθνο αιιάδεη πνξεία πξέπεη λα ζπλερίδεη λα δίλεη ρώξν ζην ζθάθνο πνπ δελ έρεη δηθαίσκα πνξείαο. Σν S νξηζάξηζε ράξε ζην « ζηγόλην ». Άιιαμε πνξεία κε απνηέιεζκα ην P λα κε κπνξέζεη λα θξαηεζεί καθξηά. Σν S παξαβίαζε ηνλ θαλόλα 16.1 22 8/11/2011
 23. 23. ΣΜΖΜΑ Β – Γεληθνί ΠεξηνξηζκνίΚαλόλαο 16.1 - « ΑΛΛΑΓΖ ΠΟΡΔΗΑ΢ » 23 8/11/2011
 24. 24. ΣΜΖΜΑ Β – Γεληθνί ΠεξηνξηζκνίΚαλόλαο 16.2 - « ΑΛΛΑΓΖ ΠΟΡΔΗΑ΢ » Δπηπιένλ, όηαλ κεηά ην ζήκα ηεο εθθίλεζεο ζθάθε πξόθεηηαη άκεζα λαδηαζηαπξσζνύλ ή δηαζηαπξώλνληαη ζε αληίζεηεο πιεύζεηο , θαη ηναξηζηεξήλεκν ζθάθνο θξαηηέηαη καθξηά από ην δεμήλεκνζθάθνο, ην δεμήλεκν ζθάθνο πξέπεη λα κε αιιάμεη ηελ πνξεία ηνπέηζη πνπ σο απνηέιεζκα ην αξηζηεξήλεκν ζθάθνο λα ρξεηαζηείακέζσο λα αιιάμεη πνξεία γηα λα ζπλερίζεη λα θξαηηέηαη καθξηά. # Ο 16.2 αθνξά1. ΢θάθε ζε αληίζεηεο πιεύζεηο – άξα ην έλα πξέπεη λα είλαη δεμήλεκν θαη ην άιιν αξηζηεξήλεκν.2. Δθαξκόδεηαη κεηά ηελ εθθίλεζε3. ηα ζθάθε πξέπεη λα δηαζηαπξώλνληαη ή λα πξόθεηηαη άκεζα λα δηαζηαπξσζνύλ, όρη λα ηαμηδεύνπλ παξάιιεια. Ο ζθνπόο ηνπ 16.2 είλαη λα πεξηνξίζεη ην θπλήγη ηνπ αξηζηεξήλεκνπ από ην δεμήλεκν ζθάθνο. Dail up Γελ ηζρύεη ν 16.2 γηαηί είλαη παξάιιεια ζε αληίζεηεο πιεύζεηο (Κ10 ) 24 8/11/2011
 25. 25. ΣΜΖΜΑ Β – Γεληθνί ΠεξηνξηζκνίΚαλόλαο 17- ΔΠΗ ΣΖ΢ ΑΤΣΖ΢ ΠΛΔΤ΢ΔΩ΢ : « ΟΡΘΖ ΠΟΡΔΗΑ » 17.1 Δάλ έλα ζθάθνο θαζαξά πίζσ δεκηνπξγήζεη ππήλεκν επηθάιπςε κέζα ζε εγθάξζηα απόζηαζε δύν ηδηθώλ ηνπ κεθώλ κε ζθάθνο ζηελ ίδηα πιεύζε, πξέπεη λα κελ ηζηηνδξνκήζεη πάλσ από ηελ νξζή ηου πνξεία όζν δηαηεξείηαη ε επηθάιπςε ζ’ απηήλ ηελ κεηαμύ ηνπο απόζηαζε, εθηόο εάλ ηζηηνδξνκώληαο πάλσ από ηελ νξζή ηνπ πνξεία πεξάζεη ρσξίο θαζπζηέξεζε από ηελ πξύκε ηνπ άιινπ ζθάθνπο. Ο θαλόλαο απηόο δελ εθαξκόδεηαη εάλ ε επηθάιπςε δεκηνπξγεζεί ελόζσ ην πξνζήλεκν ζθάθνο ήηαλ ππνρξεσκέλν λα κραηιέηαι καθξηά ζύκθσλα κε ηνλ θαλόλα 13. 25 8/11/2011
 26. 26. ΣΜΖΜΑ Β – Γεληθνί Πεξηνξηζκνί Καλόλαο 17.1- ΔΠΗ ΣΖ΢ ΑΤΣΖ΢ ΠΛΔΤ΢ΔΩ΢ : « ΟΡΘΖ ΠΟΡΔΗΑ »  # Πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 17.1 είλαη 1. Η επηθάιπςε λα δεκηνπξγεζεί από ην ππήλεκν ζθάθνο από ζέζε θαζαξά πίζσ, όρη από ηαθ ή από έλα πξνζήλεκν ζθάθνο πνπ πξνζπεξλάεη. 2. Να γίλεη κέζα ζε απόζηαζε δύν κεθώλ ηνπ ζθάθνπο πνπ δεκηνπξγεί ηελ επηθάιπςε.  Σν ζθάθνο πνπ δεκηνύξγεζε απηή ηελ επηθάιπςε δελ κπνξεί λα ηζηηνδξνκεί πάλσ από ηελ νξζή ηνπ πνξεία όζν Να είκαη θαζαξά πίζσ δηαηεξείηαη ε επηθάιπςε.  Ο πεξηνξηζκόο δελ ηζρύεη αλ ηα ζθάθε απνκαθξπλζνύλ πεξηζζόηεξν από ηα δύν κήθε, ή αλ ηα ζθάθε βξεζνύλ ζε δηαθνξεηηθέο πιεύζεηο θαη κεηά μαλαδεκηνπξγεζεί ε επηθάιπςε. Ιζρύεη ν 10  ΢ην ζεκείν L2 ην L αιιάδεη πιεύζε θαη ζην ζεκείν L3 μαλαδεκηνπξγείηαη ε επηθάιπςε αιιά όρη από θαζαξά πίζσ. Σν L δελ έρεη πιένλ ππνρξέσζε λα κελ ηζηηνδξνκεί πάλσ απόΑιιάδσ δύν ηελ νξζή ηνπ πνξεία. θνξέο ηελ  ΢ην ζεκείν L4 ην W4 δελ θξαηηέηαη καθξηά. Παξάβαζεκάηζα γηα λα ηνπ θαλόλα 11. απνθηήζσ δηθαίσκα  Πξηλ ηελ εθθίλεζε δελ ππάξρεη νξζή πνξεία ,επηθάιπςεο  άξα δελ εθαξκόδεηαη ν 17.1  Όκσο κεηά ην ζήκα ηεο εθθίλεζεο όια ηα ζθάθε έρνπλ νξζή πνξεία είηε βξίζθνληαη πίζσ από ηελ γξακκή είηε κπξνζηά. Γη’ απηό έρεη ζεκαζία λα μέξνπκε πσο δεκηνπξγήζεθε ε επηθάιπςε πξηλ ην ζήκα ηεο εθθίλεζεο 26 γηαηί έρεη επηπηώζεηο. 8/11/2011
 27. 27. ΣΜΖΜΑ Β – Γεληθνί Πεξηνξηζκνί Καλόλαο 17.1- ΔΠΗ ΣΖ΢ ΑΤΣΖ΢ ΠΛΔΤ΢ΔΩ΢ : « ΟΡΘΖ ΠΟΡΔΗΑ » Έλα ζθάθνο κπνξεί λα ηζηηνδξνκήζεη πάλσ από ηελ νξζή ηνπ πνξεία κόλν αλ ακέζσο βξεζεί θαζαξά πίζσ από ην άιιν ζθάθνο Σν θαηλνύξγην κέξνο αθνξά ην slam dunk. Δδώ ππάξρεη επηθάιπςε θαη πξέπεη Δδώ είλαη θαζαξά πίζσ θαη λα κελ ηζηηνδξνκεί κπνξεί λα ηζηηνδξνκήζεη πάλσ πάλσ από από ηελ Ο.Π. ηνπ θαη λα πεξάζεη 27 ηελ Ο.Π. ακέζσο από ηελ πξύκλε 8/11/2011
 28. 28. ΣΜΖΜΑ Β – Γεληθνί ΠεξηνξηζκνίΚαλόλαο 17.1 - ΔΠΗ ΣΖ΢ ΑΤΣΖ΢ ΠΛΔΤ΢ΔΩ΢ : « ΟΡΘΖ ΠΟΡΔΗΑ » Slam Dunk  # Έλα ζθάθνο κπνξεί λα ηζηηνδξνκήζεη πάλσ από ηελ νξζή ηνπ πνξεία κόλν αλ ακέζσο βξεζεί θαζαξά πίζσ από ην άιιν ζθάθνο  Σν θαηλνύξγην κέξνο αθνξά ην slam dunk. 28 8/11/2011
 29. 29. ΣΜΖΜΑ Β – Γεληθνί ΠεξηνξηζκνίΚαλόλαο 17.1 - ΔΠΗ ΣΖ΢ ΑΤΣΖ΢ ΠΛΔΤ΢ΔΩ΢ : « ΟΡΘΖ ΠΟΡΔΗΑ » 29 8/11/2011
 30. 30. ΣΜΖΜΑ Β – Γεληθνί ΠεξηνξηζκνίΚαλόλαο 17.2- ΔΠΗ ΣΖ΢ ΑΤΣΖ΢ ΠΛΔΤ΢ΔΩ΢ : « ΟΡΘΖ ΠΟΡΔΗΑ » 17.2 Δθηόο από πνξεία ζηα όξηζα, όηαλ έλα ζθάθνοβξίζθεηαη ζε απόζηαζε κηθξόηεξε από δύν δηθά ηνπ κήθε από έλα ππήλεκν ζθάθνο ή από έλα ζθάθνο θαζαξά πίζσ πνπ αθνινπζεί πνξεία πην πνδηζηά από απηό, δελ πξέπεη λα ηζηηνδξνκήζεη θάησ από ηε νξζή ηνπ πνξεία εθηόο εάλ ππνζηξέςεη. # Ο 17.1 πξνζηαηεύεη έλα ζθάθνο από έλα άιιν πνπ ζέιεη λα ην πξνζπεξάζεη από ζνθξάλν. Σν ππήλεκν ζθάθνο κπνξεί λα αιιάμεη πνξεία (ζπκκνξθνύκελν κε ηνλ 16) όζν ζέιεη , αθόκα θαη αλ νξζνπισξίζεη γηα λα κε αθήζεη ην πξνζήλεκν λα ηνλ πεξάζεη. 30 8/11/2011
 31. 31. ΣΜΖΜΑ Β– Γεληθνί ΠεξηνξηζκνίΚαλόλαο 17.2- ΔΠΗ ΣΖ΢ ΑΤΣΖ΢ ΠΛΔΤ΢ΔΩ΢ : « ΟΡΘΖ ΠΟΡΔΗΑ΢ » # Ο 17.2 ιέεη όηη αλ έλα ζθάθνο πνπ βξίζθεηαη είηε κπξνζηά από έλα άιιν , ή πξνζήλεκα ηνπ (είλαη ζθάθε ζηελ ίδηα πιεύζε κε επηθάιπςε) δελ κπνξεί λα πνδίζεη (θάησ από ηελ νξζή ηνπ πνξεία) είηε γηα λα πάξεη ηνλ αέξα ηνπ ππήλεκνπ είηε γηα λα κπεη κπξνζηά από ην πίζσ ζθάθνο πνπ αθνινπζεί πνξεία πην πνδηζηά θαη έηζη λα κελ ην αθήζεη λα πεξάζεη. 31 8/11/2011
 32. 32. ΣΜΖΜΑ C - ΢ΣΑ ΢ΖΜΔΗΑ ( ΢ΣΡΟΦΖ΢ ) ΚΑΗ ΢ΣΑ ΔΜΠΟΓΔΗΑ Δθόζνλ έλαο θαλόλαο ηνπ Τκήκαηνο C βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κεθαλόλα ησλ Τκεκάησλ Α ή Β , ν θαλόλαο ηνπ ηκήκαηνο C ππεξηζρύεη. # Όπνπ ηζρύεη ν C δελ ηζρύεη ηίπνηα άιιν. Σθάθε πνπ έρνπλ Γ.Π. όηαλ θζάζνπλ ζε ζεκείν - όηαλ πξόθεηηαη λαπαξαθάκςνπλ ην ζεκείν από ηελ ίδηα πιεπξά – παξαρσξνύλ ρώξν. Καλόλαο 18 - Σηνλ θαλόλα 18, ρώξνο είλαη ν ρώξνο γηα έλα εζσηεξηθό ζθάθνο ώζηε λα παξαθάκςεη ή λα πεξάζεη κεηαμύ ελόο εμσηεξηθνύ ζθάθνπο θαη ελόο ζεκείνπ ήεκπνδίνπ , ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρώξνπ λα αλαζηξέςεηή ππνζηξέςεη όηαλ νπνηνδήπνηε από ηα δύν απνηειεί θπζηθό κέξνο ηνπ ειηγκνύ. # Σν πξννίκην πξνζδηνξίδεη κε αθξίβεηα ηνλ ρώξν όπσο εθαξκόδεηαη ζηνλ θαλόλα 18. Αλαθέξεη ξεηά όηη κέζα ζην Χώξν πνπ είλαη ε έθηαζε πνπ ρξεηάδεηαη έλα ζθάθνο ππό ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο θαζώο εθηειεί ρσξίο θαζπζηέξεζε ειηγκνύο κε ηξόπν λαπηηθό είλαη θαη ν ρώξνο πνπ ρξεηάδεηαη ην εζσηεξηθό ζθάθνο γηα λα αλαζηξέςεη ή ππνζηξέςεη. 32 ( ν Κ18 αθνξά ην εζσηεξηθό ζθάθνο ). 8/11/2011
 33. 33. ΣΜΖΜΑ C - ΢ΣΑ ΢ΖΜΔΗΑ ( ΢ΣΡΟΦΖ΢ ) ΚΑΗ ΢ΣΑ ΔΜΠΟΓΔΗΑ 18.1 Πόηε απηόο ν θαλόλαο εθαξκόδεηαη . Ο θαλόλαο 18 εθαξκόδεηαη όηαλ ζθάθε πιεζηάδνπλ λα παξαθάκςνπλ ή πξνζπεξάζνπλ έλα ζεκείν πνπ είλαη ππνρξεσκέλα λα αθήζνπλ από ηελ ίδηα πιεπξά , ή έλα εκπόδην από ηελ ίδηα πιεπξά, κέρξη λα ην πεξάζνπλ. Όκσο δελ εθαξκόδεηαη : (a) ζε ζεκεία εθθηλήζεσο πνπ πεξηβάιινληαη από πισηά ύδαηα ή ηα αγθπξόζρνηλά ηνπο , από ηελ ζηηγκή πνπ ηα ζθάθε ηα πιεζηάδνπλ γηα λα εθθηλήζνπλ κέρξη λα ηα πξνζπεξάζνπλ, ή  Γελ εθαξκόδεηαη ηα ιίγα δεπηεξόιεπηα πξηλ ηελ εθθίλεζε.  Γελ ηζρύεη ν 18 ζηα 3΄΄- 4΄΄πξηλ ηελ εθθίλεζε. Καη δελ εθαξκόδεηαη αλ ηα ζεκεία εθθίλεζεο πεξηβάιινληαη από πισηά ύδαηα. Όηαλ ην ζεκείν εθθίλεζεο δελ πεξηβάιιεηαη από πισηά ύδαηα ν θαλόλαο 18 εθαξκόδεηαη. 33 8/11/2011
 34. 34. ΣΜΖΜΑ C - ΢ΣΑ ΢ΖΜΔΗΑ ( ΢ΣΡΟΦΖ΢ ) ΚΑΗ ΢ΣΑ ΔΜΠΟΓΔΗΑΟ θαλόλαο 18 .1.a # δελ εθαξκόδεηαη αλ ηα ζεκείαεθθίλεζεο πεξηβάιινληαη από πισηά ύδαηα. # Ο θαλόλαο 18 .1.a δελ εθαξκόδεηαη ηα ιίγα δεπηεξόιεπηα ( 3΄΄, 4΄΄) πξηλ ηελ εθθίλεζε. 34 8/11/2011
 35. 35. ΣΜΖΜΑ C - ΢ΣΑ ΢ΖΜΔΗΑ ( ΢ΣΡΟΦΖ΢ ) ΚΑΗ ΢ΣΑ ΔΜΠΟΓΔΗΑΟ θαλόλαο 18 .1.b # κεηαμύ ζθαθώλ ζε αληίζεηεοπιεύζεηο, ζε δηαδξνκή όξηζα ή όηαλ ε νξζή πνξεία τνπ ελόοή θαη ησλ δύν γηα λα παξαθάκςνπλ ή πεξάζνπλ ην ζεκείν ήην εκπόδην ηνπο επηβάιιεη λα αλαζηξέςνπλ. Ο θαλόλαο 18 δελ ηζρύεη ζην ζνθξάλν ζεκείν – ( ηελ Νν 1 ζεκαδνύξα ) όηαλ ηα ζθάθε πιεζηάδνπλ γηα ηελ παξαθάκςνπλ ή ζε εκπόδην πνπ ηα ζθάθε εξρόκελα ζε αληίζεηεο πιεύζεηο όξηζα πξέπεη λα αλαζηξέςνπλ γηα λα πεξάζνπλ. ΢ην ζεκείν απηό : ΋ζν ηα ζθάθε βξίζθνληαη ζε αληίζεηεο πιεύζεηο ηζρύεη ν 10 Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλαζηξνθήο ηζρύεη ν 13 Με ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαζηξνθήο ηζρύεη ν 15 Μεηά εθόζνλ ε αλαζηξνθή νινθιεξώζεθε ( θαη άξα βξίζθνληαη ζηελ ίδηα πιεύζε ) έμσ από ηα δύν κήθε θαη ππάξρεη ππήλεκνο επηθάιπςε ηζρύεη ν 11 θαη ν 18.2 ( β ) Ή εθόζνλ ε αλαζηξνθή νινθιεξώζεθε κέζα ζηα δύν κήθε θαη ππάξρεη ππήλεκνο επηθάιπςε ηζρύεη ν 18.3. 35 8/11/2011
 36. 36. ΣΜΖΜΑ C - ΢ΣΑ ΢ΖΜΔΗΑ ( ΢ΣΡΟΦΖ΢ ) ΚΑΗ ΢ΣΑ ΔΜΠΟΓΔΗΑΟ θαλόλαο 18 .1.b # κεηαμύ ζθαθώλ ζε αληίζεηεο πιεύζεηο,ζε δηαδξνκή όξηζα ή όηαλ ε νξζή πνξεία τνπ ελόο ή θαη ησλδύν γηα λα παξαθάκςνπλ ή πεξάζνπλ ην ζεκείν ή ην εκπόδηνηνπο επηβάιιεη λα αλαζηξέςνπλ. 36 8/11/2011
 37. 37. ΣΜΖΜΑ C - ΢ΣΑ ΢ΖΜΔΗΑ ( ΢ΣΡΟΦΖ΢ ) ΚΑΗ ΢ΣΑ ΔΜΠΟΓΔΗΑ « Γίλνληαο ρώξν , Παξακέλνληαο καθξηά. »18.2 (a) Δπηθαιππηόκελα – Βαζηθόο θαλόλαο Όηαλ ζθάθε επηθαιύπηνληαη ην εμσηεξηθό πξέπεη λα δώζεη ζην εζσηεξηθό ζθάθνο ρώξν λα παξαθάκςεη ή λα πεξάζεη ην ζεκείν ή ην εκπόδην , θαη εθόζνλ ην εζσηεξηθό ζθάθνο έρεη δηθαίσκα πνξείαο ην εμσηεξηθό ζθάθνο πξέπεη επηπιένλ λα θξαηεζεί καθξηά. Σα άιια κέξε ηνπ θαλόλα 18 πεξηέρνπλ εμαηξέζεηο απηνύ ηνπ θαλόλα.Ο θαλόλαο 18.2 έρεη δηαηππσζεί από ηελ αξρή.Ο 18.2 (α) είλαη ν βαζηθόο θαλόλαο ζην ηη ζπκβαίλεη όηαλ δύνεπηθαιππηόκελα ζθάθε πεξλνύλ έλα ζεκείν ή εκπόδην. ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ ΓΙΝΔΙ ΥΧΡΟ ΢ΣΟ Δ΢ΧΣΔΡΙΚΟ – ΚΑΙ ΑΝ ΣΟ Δ΢ΧΣΔΡΙΚΟ ΔΥΔΙ ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΠΟΡΔΙΑ΢ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΜΦΔΙ ΣΟ ΢ΗΜΔΙΟ Η ΣΟ ΔΜΠΟΓΙΟ ΜΔ ΣΡΟΠΟ ΠΟΤ ΔΠΙΘΤΜΔΙ.Σα άιια κέξε ηνπ θαλόλα 18 πεξηέρνπλ εμαηξέζεηο απηνύ ηνπ θαλόλα. Πξνζνρή : ν θαλόλαο δελ ιέεη πόηε έγηλε ε επηθάιπςε , ιέεη – αλ επηθαιύπηνληαη ηόηε ν εζσηεξηθόο δηθαηνύηαη ηνπιάρηζηνλ ρώξνπ –. 37 8/11/2011
 38. 38. ΣΜΖΜΑ C - ΢ΣΑ ΢ΖΜΔΗΑ ( ΢ΣΡΟΦΖ΢ ) ΚΑΗ ΢ΣΑ ΔΜΠΟΓΔΗΑ « Γίλνληαο ρώξν , Παξακέλνληαο καθξηά. » 18.2 (a) Δπηθαιππηόκελα – Βαζηθόο θαλόλαο ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ ΓΙΝΔΙ ΥΧΡΟ ΢ΣΟ Δ΢ΧΣΔΡΙΚΟΔίρα Γ.Π. πξηλ θζάζσ ζηα 2κήθε ηόηε θάλσ ηελ ηαθηηθή κνπ Έρσ Γ.ΥΡ.πξέπεη λα γπξίζσ ακέζσο. Μνπ δίλεη ρώξν ίζα ίζα λα πεξάζσ.  ΚΑΙ ΑΝ ΣΟ Δ΢ΧΣΔΡΙΚΟ ΔΥΔΙ ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΠΟΡΔΙΑ΢ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΜΦΔΙ ΣΟ ΢ΗΜΔΙΟ Ή ΣΟ 38 ΔΜΠΟΓΙΟ ΜΔ ΣΡΟΠΟ ΠΟΤ ΔΠΙΘΤΜΔΙ. 8/11/2011
 39. 39. ΣΜΖΜΑ C - ΢ΣΑ ΢ΖΜΔΗΑ ( ΢ΣΡΟΦΖ΢ ) ΚΑΗ ΢ΣΑ ΔΜΠΟΓΔΗΑ « Γίλνληαο ρώξν , Παξακέλνληαο καθξηά. »18.2 (a) Δπηθαιππηόκελα – Βαζηθόο θαλόλαοΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ ΓΙΝΔΙ ΥΧΡΟ ΢ΣΟ Δ΢ΧΣΔΡΙΚΟK11 & 39K19.1 8/11/2011
 40. 40. ΣΜΖΜΑ C - ΢ΣΑ ΢ΖΜΔΗΑ ( ΢ΣΡΟΦΖ΢ ) ΚΑΗ ΢ΣΑ ΔΜΠΟΓΔΗΑ « Γίλνληαο ρώξν , Παξακέλνληαο καθξηά. »18.2 (a) Δπηθαιππηόκελα – Βαζηθόο θαλόλαοΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ ΓΙΝΔΙ ΥΧΡΟ ΢ΣΟ Δ΢ΧΣΔΡΙΚΟ 40 8/11/2011
 41. 41. ΣΜΖΜΑ C - ΢ΣΑ ΢ΖΜΔΗΑ ( ΢ΣΡΟΦΖ΢ ) ΚΑΗ ΢ΣΑ ΔΜΠΟΓΔΗΑ « Γίλνληαο ρώξν , Παξακέλνληαο καθξηά. » 18.2 (b) Δπηθαιππηόκελα ζηελ δώλε. Δάλ ζθάθε επηθαιύπηνληαλ πξηλ έλα από απηά θηάζεη ζηελ πεξηνρή ησλ δύν κεθώλ θαη ε επηθάιπςε δηαθνπεί αθνύ ην έλα θηάζεη ζηελ πεξηνρή, ην ζθάθνο πνπ βξηζθόηαλ εμσηεξηθά πξέπεη λα ζπλερίζεη λα δίλεη ζην άιιν ζθάθνο ρώξν. Δάλ ην εμσηεξηθό ζθάθνο βξεζεί ζε ζέζε θαζαξά πίζσ ή δεκηνπξγήζεη επηθάιπςε εζσηεξηθά από ην άιιν ζθάθνο, δελ έρεη δηθαίσκα ρώξνπ θαη πξέπεη λα θξαηεζεί καθξηά. . Σα άιια κέξε ηνπ θαλόλα 18 πεξηέρνπλ εμαηξέζεηο απηνύ ηνπ θαλόλα. # ΢ηνλ 18.2 (b) πξνζδηνξίδεηαη ηη γίλεηαη αλάινγα κε ην πόηε δεκηνπξγήζεθε ε επηθάιπςεο. Σα ζθάθε έρνπλ επηθάιπςε όηαλ κπαίλνπλ ζηα δύν κήθε. Όηαλ έλα από δύν επηθαιππηόκελα ζθάθε κπεη ζηα δύν κήθε ηόηε ην εμσηεξηθό ζθάθνο όηη θαη αλ ζπκβεί κεηά δελ έρεη δηθαίσκα ρώξνπ θαη πξέπεη λα θξαηηέηαη καθξηά κέρξη ηα ζθάθε λα πεξάζνπλ ην ζεκείν ή εκπόδην. ΢ην δεύηεξν κέξνο ν θαλόλαο ιέεη όηη αθνύ έλα από δύν επηθαιππηόκελα ζθάθε κπεη ζηα δύν κήθε ην εμσηεξηθό δελ κπνξεί λα ρσζεί κεηά. 41 8/11/2011
 42. 42. ΣΜΖΜΑ C - ΢ΣΑ ΢ΖΜΔΗΑ ( ΢ΣΡΟΦΖ΢ ) ΚΑΗ ΢ΣΑ ΔΜΠΟΓΔΗΑ « Γίλνληαο ρώξν , Παξακέλνληαο καθξηά. » 18.2 (b) Δπηθαιππηόκελα ζηελ δώλε. 42 8/11/2011
 43. 43. ΣΜΖΜΑ C - ΢ΣΑ ΢ΖΜΔΗΑ ( ΢ΣΡΟΦΖ΢ ) ΚΑΗ ΢ΣΑ ΔΜΠΟΓΔΗΑ « Γίλνληαο ρώξν , Παξακέλνληαο καθξηά. » 18.2 (b) Δπηθαιππηόκελα ζηελ δώλε. 43 8/11/2011
 44. 44. ΣΜΖΜΑ C - ΢ΣΑ ΢ΖΜΔΗΑ ( ΢ΣΡΟΦΖ΢ ) ΚΑΗ ΢ΣΑ ΔΜΠΟΓΔΗΑ « Γίλνληαο ρώξν , Παξακέλνληαο καθξηά. » 18.2 (c) Όηαλ δελ επηθαιύπηνληαη ζηελδώλε. Δάλ έλα ζθάθνο είλαη θαζαξά κπξνζηά ηελ ζηηγκή πνπ θηάλεη ζηην περιοχή ηων δύο μηκών ην ζθάθνο καθαρά πίζω πξέπεη θαηόπη λα κραηιέηαι καθξηά . Δάλ ην ζθάθνο θαζαξά πίζσ δεκηνπξγήζεη επηθάιπςε εμσηεξηθά από ην άιιν ζθάθνο πξέπεη επίζεο λα δώζεη χώρο ζην εζσηεξηθό ζθάθνο. Δάλ ην ζθάθνο θαζαξά πίζσ δεκηνπξγήζεη επηθάιπςε εζσηεξηθά από ην άιιν ζθάθνο, δελ έρεη δηθαίσκα χώρου. Ο θαλόλαο 18.2 (c) δελ εθαξκόδεηαη αθνύ ην ζθάθνο ην νπνίν βξηζθόηαλ θαζαξά κπξνζηά νξζνπιώξηζε. Ο θαλόλαο 18.2 (c) πξνζδηνξίδεη ηη γίλεηαη αλ ηα ζθάθε θηάζνπλ ζηα δύν κήθε ρσξίο επηθάιπςε. Οπζηαζηηθά ην πίζσ ζθάθνο πξέπεη λα αθήζεη ην κπξνζηηλό λα πεξάζεη ην εκπόδην. Πξνζνρή ζέιεη ε ηειεπηαία πξόηαζε. ΢ην πξννίκην ηνπ 18 αλαθέξεηαη όηη : ρώξνο είλαη ν ρώξνο γηα έλα εζσηεξηθό ζθάθνο ώζηε λα παξαθάκςεη ή λα πεξάζεη κεηαμύ ελόο εμσηεξηθνύ ζθάθνπο θαη ελόο ζεκείνπ ή εκπνδίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρώξνπ λα αλαζηξέςεη ή ππνζηξέςεη όηαλ νπνηνδήπνηε από ηα δύν απνηειεί θπζηθό κέξνο ηνπ ειηγκνύ. ΢ηε ηειεπηαία πξόηαζε αλαθέξεηαη ξεηά όηη όηαλ έλα ζθάθνο πνπ κπαίλεη ζηα δύν κήθε θαζαξά κπξνζηά θαη αλαζηξέθεη ν θαλόλαο 18.2(c) παύεη λα ηζρύεη θαη ηζρύεη θαη’ αλάγθε ν 13. 44 8/11/2011
 45. 45. ΣΜΖΜΑ C - ΢ΣΑ ΢ΖΜΔΗΑ ( ΢ΣΡΟΦΖ΢ ) ΚΑΗ ΢ΣΑ ΔΜΠΟΓΔΗΑ « Γίλνληαο ρώξν , Παξακέλνληαο καθξηά. »18.2.c Όηαλ δελ επηθαιύπηνληαη ζηελδώλε. ΢ηε ηειεπηαία πξόηαζε αλαθέξεηαη ξεηά όηη όηαλ έλα ζθάθνο πνπ κπαίλεη ζηα δύν κήθε θαζαξά κπξνζηά θαη αλαζηξέθεη ν θαλόλαο 18.2(c) παύεη λα ηζρύεη θαη ηζρύεη θαη’ αλάγθε ν 13. 45 8/11/2011
 46. 46. ΣΜΖΜΑ C - ΢ΣΑ ΢ΖΜΔΗΑ ( ΢ΣΡΟΦΖ΢ ) ΚΑΗ ΢ΣΑ ΔΜΠΟΓΔΗΑ « Γίλνληαο ρώξν , Παξακέλνληαο καθξηά. »18.2.c Όηαλ δελ επηθαιύπηνληαη ζηελδώλε. ΢ηε ηειεπηαία πξόηαζε αλαθέξεηαη ξεηά όηη όηαλ έλα ζθάθνο πνπ κπαίλεη ζηα δύν κήθε θαζαξά κπξνζηά θαη αλαζηξέθεη ν θαλόλαο 18.2(c) παύεη λα ηζρύεη θαη ηζρύεη θαη’ αλάγθε ν 13. 46 8/11/2011
 47. 47. ΣΜΖΜΑ C - ΢ΣΑ ΢ΖΜΔΗΑ ( ΢ΣΡΟΦΖ΢ ) ΚΑΗ ΢ΣΑ ΔΜΠΟΓΔΗΑ « Γίλνληαο ρώξν , Παξακέλνληαο καθξηά. »18.2.c Όηαλ δελ επηθαιύπηνληαη ζηελδώλε. ΢ηε ηειεπηαία πξόηαζε αλαθέξεηαη ξεηά όηη όηαλ έλα ζθάθνο πνπ κπαίλεη ζηα δύν κήθε θαζαξά κπξνζηά θαη αλαζηξέθεη ν θαλόλαο 18.2(c) παύεη λα ηζρύεη θαη ηζρύεη θαη’ αλάγθε ν 13. 47 8/11/2011
 48. 48. ΣΜΖΜΑ C - ΢ΣΑ ΢ΖΜΔΗΑ ( ΢ΣΡΟΦΖ΢ ) ΚΑΗ ΢ΣΑ ΔΜΠΟΓΔΗΑ « Γίλνληαο ρώξν , Παξακέλνληαο καθξηά. »18.2 .d Αιιάδνληαο πνξεία γηα λα ηελ παξάθακςε ή πξνζπέξαζε. Όηαλ ν θαλόλαο 18 εθαξκόδεηαη κεηαμύ δύν ζθαθώλ θαη ην ζθάθνο κε δηθαίσκα πνξείαο αιιάδεη πνξεία γηα λα παξαθάκςεη ή πξνζπεξάζεη έλα ζημείο, ν θαλόλαο 16 δελ εθαξκόδεηαη κεηαμύ ηνπ απηνύ θαη ηνπ άιινπ ζθάθνπο. # Ο θαλόλαο 16 : ΋ηαλ έλα ζθάθνο κε δηθαίσκα πνξείαο αιιάδεη πνξεία, πξέπεη λα δώζεη ζην άιιν ζθάθνο ρώξν γηα λα θξαηεζεί καθξηά. Ο 18.2(δ) ιέεη όηη ν 16 δελ ηζρύεη όηαλ δύν ζπλζήθεο ζπλππάξρνπλ (1) εθαξκόδεηαη ν θαλόλαο 18 θαη (2) ην ζθάθνο κε δηθαίσκα πνξείαο αιιάδεη πνξεία γηα λα παξαθάκςεη έλα ζεκείν. (Γελ ιέεη γηα εκπόδην) . Άξα ηε ώξα πνπ έλα ζθάθνο κε δηθαίσκα πνξείαο παξαθάκπηεη έλα ζεκείν δελ είλαη ππνρξεσκέλν όηαλ αιιάδεη πνξεία λα δώζεη ρώξν ζην ζθάθνο πνπ πξέπεη λα θξαηηέηαη καθξηά. Παξόια απηά ηζρύεη ν 14. 48 8/11/2011
 49. 49. ΣΜΖΜΑ C - ΢ΣΑ ΢ΖΜΔΗΑ ( ΢ΣΡΟΦΖ΢ ) ΚΑΗ ΢ΣΑ ΔΜΠΟΓΔΗΑ « Γίλνληαο ρώξν , Παξακέλνληαο καθξηά. »18.2 (d) Αιιάδνληαο πνξεία γηα λα ηελ παξάθακςε ή πξνζπέξαζε. Ο W δελ έρεη Γηθαίσκα Πνξείαο. Ο L σο ππήλεκνο έρεη Γηθαίσκα Πνξείαο 49 8/11/2011
 50. 50. ΣΜΖΜΑ C - ΢ΣΑ ΢ΖΜΔΗΑ ( ΢ΣΡΟΦΖ΢ ) ΚΑΗ ΢ΣΑ ΔΜΠΟΓΔΗΑ « Γίλνληαο ρώξν , Παξακέλνληαο καθξηά. »18.2 (e) Γηθαίσκα από ηελ Δπηθάιπςε. Δάλ ππάξρεη εύινγε ακθηβνιία όηη έλα ζθάθνο δεκηνύξγεζε ή δηέθνςε έγθαηξα κία επηθάιπςε , ζα ζεσξείηαη όηη δελ ην έθαλε. Δάλ ην εμσηεξηθό ζθάθνο δελ κπνξεί λα δώζεη ρώξν ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγείηαη ε επηθάιπςε, νη θαλόλεο 18.2 (a) θαη 18.2 (b) δελ εθαξκόδνληαη.  # Ο θαλόλαο απηόο είλαη απιόο: ε δεκηνπξγία ή ε δηαθνπή κηαο επηθάιπςεο ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο πξέπεη λα είλαη ζαθέζηαηε γηα λα είλαη απνδεθηή. Ηζρύεη όηη γηλόηαλ ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο δηαδξνκήο 50 8/11/2011
 51. 51. ΣΜΖΜΑ C - ΢ΣΑ ΢ΖΜΔΗΑ ( ΢ΣΡΟΦΖ΢ ) ΚΑΗ ΢ΣΑ ΔΜΠΟΓΔΗΑ « Γίλνληαο ρώξν , Παξακέλνληαο καθξηά. »18.2 (e) Γηθαίσκα από ηελ Δπηθάιπςε. Δάλ ππάξρεη εύινγε ακθηβνιία όηη έλα ζθάθνο δεκηνύξγεζε ή δηέθνςε έγθαηξα κία επηθάιπςε , ζα ζεσξείηαη όηη δελ ην έθαλε. Δάλ ην εμσηεξηθό ζθάθνο δελ κπνξεί λα δώζεη χώρο ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγείηαη ε επηθάιπςε, νη θαλόλεο 18.2 (a) θαη 18.2 (b) δελ εθαξκόδνληαη. 51 8/11/2011
 52. 52. ΣΜΖΜΑ C - ΢ΣΑ ΢ΖΜΔΗΑ ( ΢ΣΡΟΦΖ΢ ) ΚΑΗ ΢ΣΑ ΔΜΠΟΓΔΗΑ « Γίλνληαο ρώξν , Παξακέλνληαο καθξηά. »18.3 (a) Αλαζηξέθνληαο ζε ζεκείν.Δάλ δύν ζθάθε πιεζηάδνπλ έλα ζεκείν ζε δηαθνξεηηθέοπιεύζεηο θαη έλα από απηά νινθιεξώζεη κία αλαζηξνθή κέζαζηελ πεξηνρή ησλ δύν κεθώλ όηαλ ην άιιν ζθάθνο κπνξεί λαπξνζπεξάζεη ρσξίο λα αλαζηξέςεη ην ζεκείν ν θαλόλαο 18.2δελ εθαξκόδεηαη. Σν ζθάθνο πνπ αλέζηξεςεΟη ζπλζήθεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 18.3 ΢θάθε ζε δηαθνξεηηθέο πιεύζεηο λα πιεζηάδνπλ ζεκείν –όρη εκπόδην Σν έλα νινθιεξώλεη κηα αλαζηξνθή κέζα ζηα δύν κήθε Σν άιιν πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα πεξάζεη ην ζεκείν ρσξίο αλαζηξνθή ( fetch). (a) πξέπεη λα κελ γίλεη αθνξκή ώζηε ην άιιν ζθάθνο λα πιεύζεη πάλσ από ηελ εγγπηάηε γηα ην απνθύγεη ή λα εκπνδίζεη ην άιιν ζθάθνο λα πξνζπεξάζεη ην ζημείο, θαη 52 8/11/2011
 53. 53. ΣΜΖΜΑ C - ΢ΣΑ ΢ΖΜΔΗΑ ( ΢ΣΡΟΦΖ΢ ) ΚΑΗ ΢ΣΑ ΔΜΠΟΓΔΗΑ « Γίλνληαο ρώξν , Παξακέλνληαο καθξηά. »18.3 (a) Αλαζηξέθνληαο ζε ζεκείν. # (a) Σν ζθάθνο πνπ νινθιεξώλεη ηελ αλαζηξνθή κέζα ζηα δύν κήθε έρεη δύν ππνρξεώζεηο. 1. λα κελ γίλεη ε αθνξκή ώζηε ην άιιν ζθάθνο λα νξηζάξεη πάλσ από ηελ εγγπηάηε. 2. λα κελ εκπνδίζεη ην άιιν ζθάθνο πνπ κπνξνύζε λα πεξάζεη ην ζεκείν λα ην πξνζπεξάζεη. ΢ηελ πξώηε πεξίπησζε αλ ην ζθάθνο πνπ βξίζθεηαη ζε πιεύζε νξηζάξεη κελ αιιά όρη πάλσ από ηελ εγγπηάηε-δελ ππάξρεη παξάβαζε. 53 8/11/2011
 54. 54. ΣΜΖΜΑ C - ΢ΣΑ ΢ΖΜΔΗΑ ( ΢ΣΡΟΦΖ΢ ) ΚΑΗ ΢ΣΑ ΔΜΠΟΓΔΗΑ « Γίλνληαο ρώξν , Παξακέλνληαο καθξηά. »18.3 (a) Αλαζηξέθνληαο ζε ζεκείν. 54 8/11/2011
 55. 55. ΣΜΖΜΑ C - ΢ΣΑ ΢ΖΜΔΗΑ ( ΢ΣΡΟΦΖ΢ ) ΚΑΗ ΢ΣΑ ΔΜΠΟΓΔΗΑ « Γίλνληαο ρώξν , Παξακέλνληαο καθξηά. » 18.3 (b) Αλαζηξέθνληαο ζε ζεκείν.(b) πξέπεη λα δώζεη ρώξν εάλ ην άιιν ζθάθνο δεκηνπξγήζεη εζσηεξηθή επηθάιπςε , νπόηε ν θαλόλαο 15 δελ αξκόδεηαη. 55 8/11/2011
 56. 56. ΣΜΖΜΑ C - ΢ΣΑ ΢ΖΜΔΗΑ ( ΢ΣΡΟΦΖ΢ ) ΚΑΗ ΢ΣΑ ΔΜΠΟΓΔΗΑ « Γίλνληαο ρώξν , Παξακέλνληαο καθξηά. »Καλόλαο 18.4 “ Τπνζηξέθνληαο ” . Όηαλ έλα ζθάθνο κε δηθαίσκα πνξείαο θαη εζσηεξηθή επηθάιπςε πξέπεη λα ππνζηξέςεη ζε ζεκείν ή εκπόδην γηα λα πιεύζεη ζηελ νξζή ηνπ πνξεία , κέρξη λα ππνζηξέςεη δελ πξέπεη λα απνκαθξπλζεί από ην ζεκείν ή ην εκπόδην πεξηζζόηεξν από όηη ρξεηάδεηαη γηα λα πιεύζεη απηή ηελ πνξεία. Έρεη Γηθαίσκα Πνξείαο Μεηά ηελ ηζίκα δελ έρεη Γηθαίσκα Πνξείαο 56 8/11/2011
 57. 57. ΣΜΖΜΑ C - ΢ΣΑ ΢ΖΜΔΗΑ ( ΢ΣΡΟΦΖ΢ ) ΚΑΗ ΢ΣΑ ΔΜΠΟΓΔΗΑ « Γίλνληαο ρώξν , Παξακέλνληαο καθξηά. »Καλόλαο 18.4 “ Τπνζηξέθνληαο ” . Όηαλ έλα ζθάθνο κε δηθαίσκα πνξείαο θαη εζσηεξηθή επηθάιπςε πξέπεη λα ππνζηξέςεη ζε ζεκείν ή εκπόδην γηα λα πιεύζεη ζηελ νξζή ηνπ πνξεία , κέρξη λα ππνζηξέςεη δελ πξέπεη λα απνκαθξπλζεί από ην ζεκείν ή ην εκπόδην πεξηζζόηεξν από όηη ρξεηάδεηαη γηα λα πιεύζεη απηή ηελ πνξεία.. Tacking and gubing 57 8/11/2011
 58. 58. ΣΜΖΜΑ C - ΢ΣΑ ΢ΖΜΔΗΑ ( ΢ΣΡΟΦΖ΢ ) ΚΑΗ ΢ΣΑ ΔΜΠΟΓΔΗΑ « Γίλνληαο ρώξν , Παξακέλνληαο καθξηά. »18.5 Παξαθάκπηνληαο έλα ζπλερέο ζεκείν. Δλώ ζθάθε παξαθάκπηνπλ έλα ζπλερέο εκπόδην νη θαλόλεο 18.2(b) θαη 18.2(c) δελ εθαξκόδνληαη. Έλα ζθάθνο θαζαξά πίζσ πνπ δεκηνπξγεί κία εζσηεξηθή επηθάιπςε δηθαηνύηαη ρώξνπ λα πεξάζεη κεηαμύ ηνπ άιινπ ζθάθνπο θαη ηνπ εκπνδίνπ κόλν εάλ ηελ ζηηγκή πνπ δεκηνπξγείηαη ε επηθάιπςε ππάξρεη ρώξνο γηα πεξάζεη. Δάλ δελ ππάξρεη, δελ δηθαηνύηαη ρώξνπ θαη πξέπεη λα θξαηεζεί καθξηά.Γελ κπνξεί λα ρσζεί γηαηί δελ ρσξά Ο W πξέπεη λα θύγεη Γελ κπνξεί λα ρσζεί γηαηί ππάξρεη εκπόδην ν W 58 8/11/2011
 59. 59. ΣΜΖΜΑ C - ΢ΣΑ ΢ΖΜΔΗΑ ( ΢ΣΡΟΦΖ΢ ) ΚΑΗ ΢ΣΑ ΔΜΠΟΓΔΗΑ « Γίλνληαο ρώξν , Παξακέλνληαο καθξηά. »18.5 Παξαθάκπηνληαο έλα ζπλερέο ζεκείν. K10 – K18.5 59 8/11/2011
 60. 60. ΣΜΖΜΑ C - ΢ΣΑ ΢ΖΜΔΗΑ ( ΢ΣΡΟΦΖ΢ ) ΚΑΗ ΢ΣΑ ΔΜΠΟΓΔΗΑ « Γίλνληαο ρώξν , Παξακέλνληαο καθξηά. »19. ΥΩΡΟ΢ ΓΗΑ ΑΝΑ΢ΣΡΟΦΖ ΢Δ ΔΝΑ ΔΜΠΟΓΗΟ. 19.1 Όηαλ ε αζθάιεηα απαηηεί έλα ζθάθνο πνπ πιέεη ζηελ εγγπηάηε λα θάλεη κηα νπζηώδε αιιαγή πνξείαο γηα λα απνθύγεη έλα εκπόδην θαη έρεη πξόζεζε λα αλαζηξέςεη αιιά δελ κπνξεί λα αλαζηξέςεη θαη ζπγρξόλσο λα απνθύγεη έλα άιιν ζθάθνο ζηελ ίδηα πιεύζε πξέπεη λα θαιέζεη γηα ρώξν πξνθεηκέλνπ λα ην πξάμεη. Πξηλ αλαζηξέςεη πξέπεη λα δώζεη ρξόλν ζην ζθάθνο πνπ εθιήζε γηα λα αληαπνθξηζεί. Σν ζθάθνο πνπ εθιήζε πξέπεη είηε (a) λα αλαζηξέςεη όζν πην γξήγνξα κπνξεί , νπόηε ην ζθάθνο πνπ θαιεί επίζεο ζα αλαζηξέςεη όζν πην γξήγνξα κπνξεί , ή (b) λα απαληήζεη ακέζσο « εζύ λα αλαζηξέςεηο » νπόηε ην ζθάθνο πνπ θαιεί πξέπεη λα αλαζηξέςεη ακέζσο θαη ην θαινύκελν ζθάθνο πξέπεη λα δώζεη ρώξν . Οη θαλόλεο 10 θαη 13 δελ εθαξκόδνληαη. Όρη. Γελ πάσ εγγπηάηε Απνθαζίδεη πώο ζα πεξάζεη σο ππήλεκνο Πάσ εγγπηάηε – Υώξν γηα λα Ο l έρεη δίθηνΜελ θάλεηο Σαθ θάλσ Σαθ 60 8/11/2011
 61. 61. ΣΜΖΜΑ C - ΢ΣΑ ΢ΖΜΔΗΑ ( ΢ΣΡΟΦΖ΢ ) ΚΑΗ ΢ΣΑ ΔΜΠΟΓΔΗΑ « Γίλνληαο ρώξν , Παξακέλνληαο καθξηά. »19.1 ΥΩΡΟ΢ ΓΗΑ ΑΝΑ΢ΣΡΟΦΖ ΢Δ ΔΝΑ ΔΜΠΟΓΗΟ. K 10 K11 & Κ18.2.a K 10 61 K 10 8/11/2011
 62. 62. ΣΜΖΜΑ C - ΢ΣΑ ΢ΖΜΔΗΑ ( ΢ΣΡΟΦΖ΢ ) ΚΑΗ ΢ΣΑ ΔΜΠΟΓΔΗΑ « Γίλνληαο ρώξν , Παξακέλνληαο καθξηά. »19.1 ΥΩΡΟ΢ ΓΗΑ ΑΝΑ΢ΣΡΟΦΖ ΢Δ ΔΝΑ ΔΜΠΟΓΗΟ. 62 8/11/2011
 63. 63. ΣΜΖΜΑ C - ΢ΣΑ ΢ΖΜΔΗΑ ( ΢ΣΡΟΦΖ΢ ) ΚΑΗ ΢ΣΑ ΔΜΠΟΓΔΗΑ « Γίλνληαο ρώξν , Παξακέλνληαο καθξηά. »19.2 Ο ΚΑΝΟΝΑ΢ 19.1 « ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ ». Ο θαλόλαο 19.1 δελ εθαξκόδεηαη ζε ζεκείν εθθίλεζεο πνπ πεξηβάιιεηαη από πισηά ύδαηα ή ηα αγθπξόζρνηλά ηνπ από ηε ζηηγκή πνπ ηα ζθάθε πιεζηάδνπλ γηα λα εθθηλήζνπλ κέρξη λα ηα πξνζπεξάζνπλ ή ζε ζεκείν όπνπ ην θαινύκελν ζθάθνο κπνξεί λα πξνζπεξάζεη ρσξείο λα αλαζηξέςεη. Όηαλ εθαξκόδεηαη ν θαλόλαο 19.1 , ν θαλόλαο 18 δελ εθαξκόδεηαη. Πξηλ θαη κεηά ηελ εθθίλεζε ην καύξν Γελ δηθαηνύζαη γηαηί ζθάθνο κπνξεί λα Υώξν γηα λα εθθηλνύκε θαη δεηήζεη ρώξν. αλαζηξέςσ πεξλάσ 63 8/11/2011
 64. 64. ΣΜΖΜΑ C - ΢ΣΑ ΢ΖΜΔΗΑ ( ΢ΣΡΟΦΖ ) ΚΑΗ ΢ΣΑ ΔΜΠΟΓΔΗΑ « Γίλνληαο ρώξν , Παξακέλνληαο καθξηά. »19.2 Ο ΚΑΝΟΝΑ΢ 19.1 « ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ ». 64 8/11/2011
 65. 65. ΣΜΖΜΑ D - ΑΛΛΟΗ ΚΑΝΟΝΔ΢ Όηαλ εθαξκόδεηαη ν θαλόλαο 20 ή 21 κεηαμύ δύν ζθαθώλ, νη θαλόλεο ηνπ Τκήκαηνο Α δελ εθαξκόδνληαη.20. ΛΑΘΖ ΔΚΚΗΝΖ΢ΔΩ΢, ΢ΣΡΟΦΔ΢ ΠΟΗΝΖ΢, ΚΗΝΟΤΜΔΝΟ΢ ΑΝΑΠΟΓΑΈλα ζθάθνο πνπ ηζηηνδξνκεί πξνο ηελ πιεπξά ηεο γξακκήο εθθίλεζεο ή ησλ πξνεθηάζεσλ απηήο κεηά ην ζήκα ηεο εθθίλεζεο γηα λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο θαλόλεο 29.1 ή 30.1 πξέπεη λα θξαηηέηαη καθξηά από έλα ζθάθνο πνπ δελ θάλεη ην ίδην κέρξη λα επξεζεί νιόθιεξν ζηε πξν ηεο γξακκήο εθθίλεζεο πιεπξά. .Έλα ζθάθνο πνπ εθηειεί ζηξνθέο πνηλήο πξέπεη λα θξαηηέηαη καθξηά από ζθάθνο πνπ δελ θάλεη ην ίδην.Έλα ζθάθνο πνπ θηλείηαη όπηζζελ αληηλεκώλνληαο έλα ηζηίν πξέπεη λα θξαηηέηαη καθξηά από ζθάθνο πνπ δελ θάλεη ην ίδην. Όηαλ πεγαίλσ πίζσ πξέπεη λα πξνζέρσ ηνλ πίζσ κνπ Σν θόθθηλν ζθάθνο δελ κπνξεί λα αληηλεκώλεη ηα παληά ηνπ , παξά κόλν Σν θόθθηλν ζθάθνο δελ έρεη Γ.Π. δηόηη όηαλ δελ παξεκπνδίδεη ηα ππόινηπα δελ έρεη εθθηλήζεη θαη ελνριεί ην γθξη. 65 ζθάθε. 8/11/2011
 66. 66. ΣΜΖΜΑ D - ΑΛΛΟΗ ΚΑΝΟΝΔ΢Όηαλ εθαξκόδεηαη ν θαλόλαο 20 ή 21 κεηαμύ δύν ζθαθώλ, νη θαλόλεο ηνπ Τκήκαηνο Α δελ εθαξκόδνληαη.21. ΑΝΑΣΡΟΠΖ, ΑΓΚΤΡΟΒΟΛΖΜΔΝΑ Ή ΠΡΟ΢ΑΡΑΓΜΔΝΑ - ΓΗΑ΢Ω΢Ζ Δθόζνλ είλαη δπλαηόλ , έλα ζθάθνο πξέπεη λα απνθύγεη έλα ζθάθνο πνπ έρεη αλαηξαπεί ή δελ έρεη αλαθηήζεη ηνλ έιεγρν κεηά ηελ αλαηξνπή ηνπ , είλαη αγθπξνβνιεκέλν ή πξνζαξαγκέλν , ή πξνζπαζεί λα βνεζήζεη έλα άηνκν ή ζθάθνο ζε θίλδπλν . Έλα ζθάθνο έρεη αλαηξαπεί όηαλ ε θνξπθή ηνπ ηζηνύ ηνπ είλαη ζην λεξό. 66 8/11/2011
 67. 67. ΣΜΖΜΑ D - ΑΛΛΟΗ ΚΑΝΟΝΔ΢K22. ΠΑΡΔΜΠΟΓΗ΢Ζ ΑΛΛΟΤ ΢ΚΑΦΟΤ΢ Καλόλαο 22.1 Δθόζνλ είλαη ινγηθά εθηθηό , έλα ζθάθνο πνπ δελ αγσλίδεηαη πξέπεη λα κελ παξελνριεί έλα ζθάθνο πνπ αγσλίδεηαη .Καλόλαο 22. 2 Έλα ζθάθνο πξέπεη λα κελ παξελνριήζεη εζθεκκέλα λα ζθάθνο πνπ εθηειεί πνηλή γηα λα ην θαζπζηεξήζεη . 67 8/11/2011
 68. 68. ΜΔΡΟ΢ 3 – ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΔΝΟ΢ ΑΓΧΝΑΚαλόλαο 25 ΟΓΖΓΗΔ΢ ΠΛΟΤ ΚΑΗ ΢ΖΜΑΣΑ Οη νδεγίεο πινπ πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζε θάζε ζθάθνο πξηλ αξρίζεη ναγώλαο. Σν λόεκα ησλ νπηηθώλ θαη ερεηηθώλ ζεκάησλ πνπ νξίδνληαη ζηα΢ήκαηα Αγώλσλ πξέπεη λα κελ αιιάδνπλ εθηόο όπσο πξνβιέπεηαη ζηνλθαλόλα 86.1 (b). Η έλλνηα άιισλ ζεκάησλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλπξέπεη λα νξίδεηαη ζηηο νδεγίεο πινπ. 68 8/11/2011
 69. 69. ΜΔΡΟ΢ 3 – ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΔΝΟ΢ ΑΓΩΝΑ 25 ΔΚΚΗΝΖ΢Ζ ΑΓΩΝΩΝ Η εθθίλεζε ησλ αγώλσλ πξέπεη λα γίλεηαη ρξεζηκνπνηώληαο ηα παξαθάησ ζήκαηα. Οη ρξόλνη πξέπεη λα ιακβάλνληαη από ηα νπηηθά ζήκαηα. Απνπζία ελόο ερεηηθνύ ζήκαηνο πξέπεη λα αγλνείηαη. Σήκα Σεκαία θαη ήρνο Λεπηά πξηλ ην Σήκα Τεο εθθίλεζεο Πξνεηδνπνηεηηθό ΢εκαία θιάζεσο – 1 ερεηηθό 5* Πξνπαξαζθεπαζηηθό P,I,Z,Z κε Η, ή καύξε ζεκαία – 1 ερεηηθό 4 Έλα ιεπηό Τπνζηέιιεηαη ην πξνπαξαζθεπαζηηθό –1 καθξόζπξην ερεηηθό 1 Δθθίλεζε Τπνζηνιή ηεο ζεκαίαο θιάζεσο – 1 ερεηηθό 0 * ή όπσο αλαθέξεηαη ζηηο νδεγίεο πινπ. Σν πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα γηα θάζε επόκελε θιάζε πξέπεη λα αλαξηάηαη ηαπηόρξνλα ή κεηά από ην ζήκα εθθίλεζεο ηεο πξνεγνύκελεο θιάζεσο. ΢εκαίαΚιάζεσο 69 8/11/2011
 70. 70. ΜΔΡΟ΢ 3 – ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΔΝΟ΢ ΑΓΩΝΑ 27 ΑΛΛΔ΢ ΔΝΔΡΓΔΗΔ΢ ΣΖ΢ ΔΠΗΣΡΟΠΖ΢ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΗΝ ΑΠΟ ΣΟ ΢ΖΜΑ ΣΖ΢ ΔΚΚΗΝΖ΢Ζ΢. 27.1 Όρη αξγόηεξα από ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ε επηηξνπή αγώλσλ πξέπεη κε ζήκα ή κε άιιν ηξόπν λα πξνζδηνξίζεη ηελ δηαδξνκή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί εθόζνλ νη Οδεγίεο Πινπ δελ ηελ θαζνξίδνπλ, θαη κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη έλα ζήκα δηαδξνκήο κε έλα άιιν, λα ζεκάλεη όηη κία θαζνξηζκέλε βξαρεία δηαδξνκή ζα ρξεζηκνπνηεζεί ( αλαξηώληαο ην ζήκα S κε δύν ερεηηθά) , θαη λα ζεκάλεη όηη νη αγσληδόκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα θνξνύλ αηνκηθό ζσζίβην ( αλαξηώληαο ην ζήκα Y κε έλα ερεηηθό). ηζηηνδξνκεζεί ε θνληή δηαδξνκή Φνξέζηε ζσζίβηα ππνρξεσηηθά 70 8/11/2011
 71. 71. ΜΔΡΟ΢ 3 – ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΔΝΟ΢ ΑΓΩΝΑ Καλόλαο 27 ΑΛΛΔ΢ ΔΝΔΡΓΔΗΔ΢ ΣΖ΢ ΔΠΗΣΡΟΠΖ΢ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΗΝ ΑΠΟ ΣΟ ΢ΖΜΑ ΣΖ΢ ΔΚΚΗΝΖ΢Ζ΢. 27.2 Όρη αξγόηεξα από ην πξνπαξαζθεπαζηηθό ζήκα ε Δπηηξνπή Αγώλσλ κπνξεί λα κεηαθηλήζεη έλα ζεκείν εθθίλεζεο θαη λα εθαξκόζεη ηνλ θαλόλα 30. Καλόλα παξάθακςεο Καλόλαο πνηλήο Καλόλαο καύξεο Άθξσλ 20% ΢εκαίαο 71 8/11/2011
 72. 72. ΜΔΡΟ΢ 3 – ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΔΝΟ΢ ΑΓΩΝΑ Καλόλαο 27 ΑΛΛΔ΢ ΔΝΔΡΓΔΗΔ΢ ΣΖ΢ ΔΠΗΣΡΟΠΖ΢ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΗΝ ΑΠΟ ΣΟ ΢ΖΜΑ ΣΖ΢ ΔΚΚΗΝΖ΢Ζ΢. 27.3 Πξηλ από ην ζήκα ηεο εθθίλεζεο ε Δπηηξνπή Αγώλσλ κπνξεί γηα νπνηνδήπνηε αηηία λα αναβάλλει ( αλαξηώληαο ΑΡ , ΑΡ πάλσ από Η, ή ΑΡ πάλσ από Α, κε δύν ερεηηθά) ή λα εγκαταλείψει ηελ ηζηηνδξνκία ( αλαξηώληαο ηελ ζεκαία Ν, Ν πάλσ από Η, ή Ν πάλσ από Α, κε ηξία ερεηηθά). Αλαβνιή. Σν Αλαβνιή . ΢ήκαηα Αλαβνιή. Γελ ζα πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα 1 δηεμαρζνύλ άιινη ιεπηό κεηά ηελ ζηελ ζηεξηά αγώλεο ζήκεξα ππνζηνιή 72 8/11/2011
 73. 73. ΜΔΡΟ΢ 3 – ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΔΝΟ΢ ΑΓΩΝΑ Καλόλαο 27 ΑΛΛΔ΢ ΔΝΔΡΓΔΗΔ΢ ΣΖ΢ ΔΠΗΣΡΟΠΖ΢ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΗΝ ΑΠΟ ΣΟ ΢ΖΜΑ ΣΖ΢ ΔΚΚΗΝΖ΢Ζ΢. 27.3 Πξηλ από ην ζήκα ηεο εθθίλεζεο ε Δπηηξνπή Αγώλσλ κπνξεί γηα νπνηνδήπνηε αηηία λα αναβάλλει ( αλαξηώληαο ΑΡ , ΑΡ πάλσ από Η, ή ΑΡ πάλσ από Α, κε δύν ερεηηθά) ή λα εγκαταλείψει ηελ ηζηηνδξνκία ( αλαξηώληαο ηελ ζεκαία Ν, Ν πάλσ από Η, ή Ν πάλσ από Α, κε ηξία ερεηηθά). Αλαβνιή. Σν Αλαβνιή. πξνεηδνπνηεηηθό Γελ ζα ζήκα 1 ιεπηό δηεμαρζνύλ άιινη κεηά ηελ αγώλεο ππνζηνιή ζήκεξα Αλαβνιή . ΢ήκαηα ζηελ ζηεξηά Όιεο νη ηζηηνδξνκίεο εγθαηαιείπνληαη. Γελ ζα δηεμαρζνύλ άιιεο ηζηηνδξνκίεο ζήκεξα.Όιεο νη ηζηηνδξνκίεο πνπ Όιεο νη ηζηηνδξνκίεοΔθθίλεζαλ εγθαηαιείπνληαη Σν εγθαηαιείπνληαη.πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ζα ΢ήκαηα ζηελ ζηεξηά. 73δνζεί 1 έλα ιεπηό κεηά 8/11/2011
 74. 74. ΜΔΡΟ΢ 3 – Καλόλαο 28 Η΢ΣΗΟΓΡΟΜΖ΢Ζ ΣΖ΢ ΓΗΑΓΡΟΜΖ΢28.1 Έλα ζθάθνο πξέπεη λα εθθηλήζεη, λα αθήζεη θάζε ζεκείν από ηελ απαηηνύκελε πιεπξά ηνπ θαη ηελ ζσζηή ζεηξά θαη λα ηεξκαηίζεη, έηζη ώζηε έλα λήκα πνπ αλαπαξηζηά ηα απόλεξα ηνπ κεηά ηελ εθθίλεζε θαη κέρξη λα ηεξκαηίζεη όηαλ ηελησζεί λα βξίζθεηαη από ηελ απαηηνύκελε πιεπξά θάζε ζεκείνπ αθνπκπώληαο όια ηα ζεκεία ζηξνθήο ηεο δηαδξνκήο. Αθνύ ηεξκαηίζεη έλα ζθάθνο δελ ρξεηάδεηαη λα πεξάζεη ηειείσο ηελ γξακκή ηεξκαηηζκνύ. Μπνξεί λα δηνξζώζεη νπνηνδήπνηε ιάζνο ηνπ γηα λα ζπκκνξθσζεί κε ηνλ θαλόλα απηό κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη δελ έρεη ήδε ηεξκαηίζεη. 28.2 Έλα ζθάθνο κπνξεί λα αθήζεη από νπνηαδήπνηε πιεπξά έλα ζεκείν ην νπνίν δελ απνηειεί ηελ αξρή, όξην ή ην ηέινο ηνπ ζθέινπο ην νπνίν ηζηηνδξνκεί. Δληνύηνηο ,πξέπεη λα αθήζεη έλα ζεκείν εθθίλεζεο από ηελ πιεπξά πνπ είλαη ππνρξεσκέλν λα ην αθήζεη όηαλ πιεζηάδεη ηελ γξακκή εθθίλεζεο από ηελ πξν ηεο εθθίλεζεο πιεπξά γηα λα εθθηλήζεη. K 28.1 K 28.2 ? 74 8/11/2011
 75. 75. ΜΔΡΟ΢ 3 – Η΢ΣΗΟΓΡΟΜΖ΢Ζ ΣΖ΢ ΓΗΑΓΡΟΜΖ΢Καλόλαο 29 : « Δθθίλεζε – Αλαθιήζεηο »Κ 29.1 75 8/11/2011
 76. 76. ΜΔΡΟ΢ 3 – Η΢ΣΗΟΓΡΟΜΖ΢Ζ ΣΖ΢ ΓΗΑΓΡΟΜΖ΢Καλόλαο 29.1 : « Δθθίλεζε – Αλαθιήζεηο »Δθθ. Με P. Δθθ. Με Η. Σν θόθθηλν ζθάθνο δελ έρεη Γ.Π. δηόηη δελ έρεη εθθηλήζεη θαη ελνριεί ην γθξη. Σν θόθθηλν ζθάθνο δελ κπνξεί λα αληηλεκώλεη ηα Δθθ. Με Η. Δθθ. Με P. παληά ηνπ , παξά κόλν όηαλ δελ παξεκπνδίδεη ηα ππόινηπα ζθάθε. K 30.1 K 29.1 76 8/11/2011
 77. 77. ΜΔΡΟ΢ 3 – Η΢ΣΗΟΓΡΟΜΖ΢Ζ ΣΖ΢ ΓΗΑΓΡΟΜΖ΢ΚΑΝΟΝΑ΢ 31.1 « ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΢ΗΜΔΙΟ » K 28.1 77 8/11/2011
 78. 78. ΜΔΡΟ΢ 3-Η΢ΣΗΟΓΡΟΜΖ΢Ζ ΣΖ΢ ΓΗΑΓΡΟΜΖ΢ ΚΑΝΟΝΑ΢ 31 « ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΢ΖΜΔΗΟ »Καλόλεο : 31.1 KAI 31.2 78 8/11/2011
 79. 79. Δπηζθόπεζε Γώζηε κηα ζπλνιηθή εηθόλα ηνπ ζέκαηνο Δμεγήζηε κε πνηνλ ηξόπν ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο ηα επηκέξνπο ζέκαηα QUIZ Κείκελν QUIZ Κείκελν Κείκελν Κείκελν Κείκελν Κείκελ Κείκελν ν 79 8/11/2011

×