Διατροφη optimista
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Διατροφη optimista

on

 • 544 views

 

Statistics

Views

Total Views
544
Views on SlideShare
544
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
6
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Διατροφη optimista Διατροφη optimista Presentation Transcript

  • Θζλω τθ βοικεια ςασ Υπάρχουν μερικοί τομείσ ςτθ ηωιτων ακλθτϊν μου που δεν μπορϊ να κάνω πολλά!
  • Συχνά μζνουμε από ενζργεια ςτθ κάλαςςα και ζψαξα να βρω τουσ λόγουσ!Αυτό το Σαββατοκφριακο,ρϊτθςα τα παιδιά τι ζφαγαν το πρωί και τι είχαν για lunch box ςτο ςκάφοσ.Ελάχιςτοι είναι αυτοί που δίνουν ςθμαςία ςε αυτόν τον τομζα τθσ προετοιμαςίασ.Δεν μπορεί ζνασ ακλθτισ να απαιτεί αποτελζςματα αν δεν ζχει τραφεί ςωςτά,και τα παιδιά ςε αυτζσ τισ θλικίεσ κάκε άλλο παρά υπεφκυνα είναι.Ρίξτε λίγο μια ματιά παρακάτω και ςτθ διάκεςθ ςασ για παραπάνω.
  • Αυτά είναι τα τρόφιμα που μασ κράτθςαν ςε πολφυψθλι διάκεςθ και απόδοςθ ςτο παγκόςμιο του 2007που φζραμε πολφ καλά αποτελζςματα με τθν εκνικι!
  • Ιςοτονικά ποτάΤο ιςοτονικό είναι ζνα ρόφθμα που ζχει να κάνει με τθν ενυδάτωςθ του οργανιςμοφ.Τα ιςοτονικά από το περίπτερο δεν τα ςυνιςτϊ γιατί ζχουν πολφ ηάχαρθ.Αυτό είναι από το super market ςε ςκόνθ.
  • ΡιηογγοφρετεσΕίναι ζνα πολφ καλό snack για τθ κάλαςςα.
  • ΣοκολάταΗ ςοκολάτα είναι πολφ καλι για το κρφο, αλλά όχι για τθ ηζςτθ.Αν τουσ βάλετε μαηί φροντίςτε να είναι ςε μικρι ςυςκευαςίαγια να μπορεί να φαγωκεί και να μθν κζλει ξανά αποκικευςθ.
  • Η μαγεία τθσ μπανάνασΗ μπανάνα είναι το νοφμερο 1 φροφτο για τθ κάλαςςα. Ακοφςτε και τοκαταπλθκτικό, όςο πιο άγουρθ είναι τόςο πιο ςταδιακι διοχετεφει τθνενζργεια ςτον οργανιςμό ενϊ αντίκετα όταν είναι καλά γινωμζνθ(νοφμερο 7) δίνει άμεςθ ϊκθςθ ενζργειασ. Οπότε δϊςτε τουσ άγουρθτο πρωί θ πριν τον αγϊνα και ασ φάνε τθν καλά γινομζνθ ανάμεςα απόκοφρςεσ
  • Στον ακλθτιςμό υπάρχει τφχθ, αλλά τίποτα δεν είναιτυχαίο!Η ομάδα που ςαρϊνει εδϊ και χρόνια ςτο παγκόςμιο optimist κατά τθντελετι ζναρξθσ του φετινοφ παγκοςμίου.