สารชีวโมเลกุล ตอนที่ 1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

สารชีวโมเลกุล ตอนที่ 1

on

 • 12,396 views

สารชีวโมเลกุล ตอนที่ 1

สารชีวโมเลกุล ตอนที่ 1

Statistics

Views

Total Views
12,396
Views on SlideShare
12,395
Embed Views
1

Actions

Likes
2
Downloads
51
Comments
0

1 Embed 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

สารชีวโมเลกุล ตอนที่ 1 Presentation Transcript

 • 1. สารชีวโมเลกุล บทเรียน CAI รายวิชา เคมี ว 40244 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 8 กันยายน 2548 อ . ประโลม สุขเกษม เรื่อง คาร์โบไฮเดรต
 • 2. สารชีวโมเลกุล คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาบทเรียน และ ตอบคำถามในแต่ละข้อจำนวน 9 ข้อ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ในกระดาษคำตอบ โดยรวบรวมส่งท้ายชั่วโมง .. Good luck. Slide
 • 3. สารชีวโมเลกุล สารชีวโมเลกุล (biomolecules) คือสารที่พบได้ในสิ่งมีชีวิตทั่วไป โดยมีธาตุ คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิ เจน เป็นองค์ประกอบหลัก เช่น ไขมันและน้ำมัน , กรดไขมัน , โปรตีน , เอนไซม์ และคาร์โบไฮเดรต เป็นต้น Slide
 • 4. สารชีวโมเลกุล คำถาม - ชวนคิด 1. สารชีวโมเลกุลหมายถึง ? พร้อมยกตัวอย่าง สารชีวโมเลกุล ที่นักเรียนพบในชีวิตประจำวัน มาอย่างน้อย 2 ตัวอย่าง Slide
 • 5. สารชีวโมเลกุล คาร์โบไฮเดรต ( carbohydrate ) คารโบไฮเดรตเปนสารอาหารที่ประกอบดวยธาตุ หลักคือ คารบอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน คารโบไฮเดรตที่พบในรางกายมนุษยมากที่สุด ไดแก กลูโคส ( glucose ) มีสูตร C 6 H 12 O 6 Slide
 • 6. สารชีวโมเลกุล คำถาม - ชวนคิด 2. คาร์โบไฮเดรตประกอบด้วยธาตุพื้นฐานชนิดใดบ้าง ??? Slide ตอบ
 • 7. สารชีวโมเลกุล " คารโบไฮเดรต " ซึ่งแบงไดเปน 3 ชนิด คือ Slide ก . มอนอแซ็กคาไรด ( monosaccharide ) หรือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว มีสูตรทั่วไปเปน C n H 2n O n ซึ่งจะมี 2 ประเภทคือ
 • 8. สารชีวโมเลกุล - ตัวอย่างน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว Slide 1. น้ำตาลอัลโดส ( aldoses ) เปนน้ำตาลที่มีหมูคารบอกซาลดีไฮด ( C H O ) ซึ่งสามารถทำปฏิกิริยา กับสารละลายเบเนดิกตได ตะกอนสีแดงอิฐ เชน กลูโคส กาแลกโตส และไรโบส
 • 9. สารชีวโมเลกุล คำถาม - ชวนคิด 3. หน่วยที่เล็กที่สุดของคาร์โบไฮเดรตคือสารชนิดใด ??? Slide ตอบ
 • 10. สารชีวโมเลกุล - ตัวอย่างน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว Slide 2. น้ำตาลคีโตส ( ketoses ) เปนน้ำตาลที่มีหมูคาร์บอนิล ( C O ) ซึ่งสามารถทําปฏิกิริยา กับ สารละลายเบเน - ดิกตไดตะกอนสีแดงอิฐไดเชนกัน ไดแก ฟรุกโตส เปนตน
 • 11. สารชีวโมเลกุล Slide
 • 12. สารชีวโมเลกุล คำถาม - ชวนคิด 4. น้ำตาลทรายเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทใดและมีองค์ประกอบ อย่างไร ??? Slide ตอบ
 • 13. สารชีวโมเลกุล " คารโบไฮเดรต " ซึ่งแบงไดเปน 3 ชนิด คือ Slide ข . โอลิโกแซ็กคาไรด ( oligosaccharides ) เปนสารที่เกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวตั้งแต่ 2 - 10 โมเลกุลมารวมตัวกันไดแก
 • 14. สารชีวโมเลกุล - ตัวอย่างน้ำตาลโมเลกุลคู่ Slide ไดแซ็กคาไรด ( disaccharides ) หรือ น้ำตาลโมเลกุลคู จะเกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว 2 โมเลกุลมารวมตัวกันโดยกําจัดน้ำออกไป 1 โมเลกุล เชน ซูโครส ( C 12 H 22 O 11 ) เกิดจากกลูโคสรวมตัวกับฟรุกโตส
 • 15. สารชีวโมเลกุล คำถาม - ชวนคิด 5. น้ำตาลทรายเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทใดและมีองค์ประกอบ อย่างไร ??? Slide ตอบ
 • 16. สารชีวโมเลกุล ตัวอย่าง สมการการรวมของน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ( monosaccharide) Slide C 6 H 12 O 6 + C 6 H 12 O 6  C 12 H 22 O 11 +H 2 O มอนแซ็ก มอนแซ็ก ไดแซ็กคาไรด์
 • 17. สารชีวโมเลกุล ตัวอย่าง สมการการรวมของน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ( monosaccharide) Slide C 6 H 12 O 6 + C 6 H 12 O 6  C 12 H 22 O 11 +H 2 O กลูโคส กลูโคส มอลโตส
 • 18. สารชีวโมเลกุล Slide ค . พอลีแซ็กคาไรด ( polysaccharides ) เกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวหลายโมเลกุลมาเชื่อมตอกันเปนสายยาว เชน แปง เซลลูโลส ไกลโคเจน " คารโบไฮเดรต " ซึ่งแบงไดเปน 3 ชนิด คือ
 • 19. สารชีวโมเลกุล คำถาม - ชวนคิด 6. นักเรียนทราบหรือไม่ว่าถ้าแบ่งชนิดของคาร์โบไฮเดรตตามประเภทของโมเลกุล แบ่งออกเป็น กี่ประเภทได้แก่ประเภทใดบ้าง ??? Slide ตอบ
 • 20. สารชีวโมเลกุล ตัวอย่าง สมการการเกิดพอลิแซ็กคาไรด์ Slide เมื่อน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว หลายๆ โมเลกุลรวมตัวกัน เกิดเป็นสารพอลิแซ็กคาไรด์
 • 21. สารชีวโมเลกุล คำถาม - ชวนคิด 7. เมื่อเรารับประทานน้ำผึ้งจะได้น้ำตาลชนิดใด ??? Slide ตอบ
 • 22. สารชีวโมเลกุล ข้อสังเกต ของพอลิแซกคาไรด์ Slide แปง : เมื่อเติมสารละลายไอโอดีนจะไดสารละลายสีน้ำเงิน แต ไมให ตะกอนสีแดงกับสารละลาย เบเนดิกต์
 • 23. สารชีวโมเลกุล ข้อสังเกต ของพอลิแซกคาไรด์ Slide เซลลูโลส : ไมให  สารละลายสีน้ำเงินกับสารละลายไอโอดีน และ ไมให ตะกอนแดงกับเบเนดิกต เมื่อตมเซลลูโลสกับ กรดจะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสไดกลูโคส
 • 24. สารชีวโมเลกุล คำถาม - ชวนคิด 8. ร่างกายนำคาร์โบไฮเดรตไปใช้ ในรูปของสารใด ??? Slide ตอบ
 • 25. สารชีวโมเลกุล แป้ง + I 2 (aq) ----> ตะกอนสีน้ำเงิน Slide กลูโคส หรือ กาแล็กโทส + เบเนดิกต์ ต้ม ตะกอนสีแดงอิฐ
 • 26. สารชีวโมเลกุล คำถาม - ชวนคิด 9. สารต่อไปนี้ใช้ทดสอบคาร์โบไฮเดรตชนิดใด และ ได้ผลอย่างไร ??? ก . สารละลายไอโอดีน ข . เบเนดิกต์ Slide
 • 27. สารชีวโมเลกุล สรุปการไฮโดรไลซิสคารโบไฮเดรต Slide
 • 28. สารชีวโมเลกุล จบบทเรียนตอนที่ 1 คาร์โบไฮเดรต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 8 กันยายน 2548 อ . ประโลม สุขเกษม