Nama

161 views
141 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
161
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nama

  1. 1. NAMA : MOHD SAIFUL IKHWAN BIN SHABUDDINUNIT : PENDIDIKAN KHAS/PJ/PSV SEM 5SUBJEK : EDU 3106 - BUDAYA DAN PEMBELAJARANTUTORIAL: MINGGU 1SEJARAH PENGHIJRAHAN NENEK MOYANGSUKU BANJARPadatahun 1780, terjadipenghijrahansecarabesar-besaranolehsukuBanjar di SumateradanTanah Melayuketikaitu. EtnikBanjar yangmenjadipendatangketikaitumerupakanpenyokongkuatPangeran Amir yangtelahkalahdenganPengeranTahmidullahdalamPerangSaudaraBanjar.Merekaterpaksamelarikandiridisebabkandikenakanhukumanmatiketikaitu.Padatahun 1862, terjadisekalilagipenghijrahansecarabesar-besarankePulauSumatera.Padatempohtersebut,etnikBanjarmenjadipenyokongPangeranAntasaridalamPerangBanjar di Kota Martapura. HalinidisebabkanResidenBelandatelahmenguasai hamper keseluruhankota-kotabesarmilikkerajaanBanjar.Padatahun 1905, etnikBanjarmelakukanpenghijrahanbesar-besarandisebabkan SultanMuhammadtelahmatisyahidditangankerajaanBelanda.Merekarisausekiranyakeselamatanmerekaterancamdaninginmendapatkanperlindungan di negeri-negeri lain. Sepanjangtempohtersebut,kaumBanjarturutberhijrahkenegeri-negeri di Tanah Melayuseperti Kedah, Perak (kerian,SgManik, BaganDato), Selangor ( SabakBernam, TanjungKarang), Johor ( BatuPahat) danSabah ( Sandakan, tenom, Keningau, Tawau ).Hasildapatankajiansayatentangsejarahpenghijrahannenekmoyangsebelah ayahsayamendapatinenekmoyangsayaturutberhijrahkePulau SumaterasemasapeperanganKerajaanBelandadenganKerajaanBanjar.Disebabkanjarak yangdekatantaraPulau Sumatera dengan Tanah Melayu,nenekmoyangsayameneruskanpenghijrahannyakedi daerahSgManik, Peraklalumenetapselamabeberapagenerasi di sana. Keluargasebelah ayah jugaada yangmenetap di daerahBidor, daerahTrolakdanFeldaBesout.KaumBanjarjugaberhijrah di Sabah
  2. 2. jugadikaitkandenganjarak yang dekatnegeri Kalimantan, Indonesia yangmerupakanpusatutamapemerintahansukukaum Banjarmasinsuatuketikadahulu.SUKU BISAYAEtnikBisayamerupakankaumperibumi yang berasaldaribaratlautdansepanjangpantaiBorneo.Kebiasaannya, penempatankauminitertumpu di kawasandaerah Beaufort sepertiSungai Padas, Sungai Klias, danPulau Gaya di Sabah.KaumBIsayamerupakankaummajoritiyang mendiamidaerah Beaufort.Kebanyakandaripadamerekamenganut agama Islam.Halinidisebabkanmerekaantarakaumperibumi Sabah yang menerima Islam padaawalkurun ke-13.KetuakaumBisaya yang pertamaialahAwangAlakBelatardengangelaran SultanMuhammad Shah.Pemerintahan di Pulau Borneo yang telahwujudsejaktahun 977Masihimemungkinkanpenindasan yangmelampaulalumenyebabkanpenghijrahanketempatlainsecarakekal.Bagisejarahpenghijrahannenekmoyangsebelahemaksaya,sayamendapatinenekmoyangsayatelah lama mendiamikawasandaerah BeaufortselamabeberapagenerasiterutamaKampung PadasDamitdimanamajoritinyasukukaumBIsaya.Uniknyamengenaikeluargasebelahemaksaya.Emaksayamenceritakandatuksayaberasaldaridaerah Kota Belud yangberketurunanBajau.Diatelahberhijrah di daerah Beaufort danberkahwindenganneneksaya(kaumBisaya ) danmenetapdisanasehinggahariini.SEJARAH PENGHIJRAHAN KELUARGA SAYABagipenghijrahankeluargasaya, ayah sayaberasaldari Sungai Manik, Perakmanakalaemaksayaberasaldari Beaufort, Sabah.Merekaberjumpasemasaberada di daerahSandakan, Sabah.Ketikaitu, ayah sayabekerjasebagaianggota polis ditempatkan di BalaiPolis daerah Sandakan.Begitujugadenganemaksaya yangbekerjasebagaiseorangjururawatdi Hospital Besar Sandakan.Hasilperkahwinanmereka,makaterlahirlahsayadandua orang adikberadiksaya di duniaini.Sehinggakinikeluargasayamenetap di daerah Beaufort.Namun, saudarajauh di semenanjungMalaysiadikunjungisetiaptahun.Sayajugabersyukurkeranasedikitsebanyakmengetahuisalahsilahdanjuraiketurunankeluargasayamelaluipenceritaanolehkeduaibubapasaya.Hal iniamatpenting agarsejarahkeluargakitatidakdilupakanbegitusahajadanmenghargaiwarisan yangditinggalkanolehnenekmoyangkita.Bak kata pepatah “taklapukdekhujan,taklekangdekpanas”.
  3. 3. FAKTOR-FAKTOR PENGHIJRAHAN KAUMTerdapatbeberapafaktor yang menyebabkanpenghijrahansukukaumBanjarke TanahMelayu.Merekaterdiridaripada orang Bugis, orang Jawa, orang Banjardan orangMinangkabau.Padapenghujungabad ke-19, penghijrahanmasuk orang Indonesia ke TanahMelayusemakinmeningkat.Dari segisosial, penduduk Indonesia terutamadariPulauJawa,Sumatera dan Kalimantan telahbertambahdenganpesatmenyebabkankemiskinan,kebulurandankemerosotantarafhiduprakyat Indonesia.Sementaraitu,tekananpolitikolehpihakpenjajahiaituBelandatelahmendorongkemasukan orang-orangIndonesia ke Tanah Melayu..Beberapapeperanganbesar yangberlakudalamkawasanpenempatankaumBanjarmenyebabkanmerekamengambillangkahdenganmelarikandirikekawasanPulau Sumatera dan Tanah Melayu.Haliniadalahuntukmendapatkanperlindungandaripadanegeri-negerijirandaripadaancamanpihakluar.Tujuanutama yang mendorongmerekamemasuki Tanah Melayupadaabadke 15ialahkeranainginmeluaskanperniagaanmerekakepasaranantarabangsa.Mereka yangdatangdaripadapelbagaidaerah di Indonesia membawabarangan yang berbeza-bezauntukdiperniagakan.Sebagaicontoh,masyarakatdari Sumateramembawabarangansepertiemasdanrempah,dariPulauJawamembawabahanmakanan,dariMaluku membawabungacengkihdandariPulau Bandamembawabuahpala.SukuBanjarturuttidakterkecualimembawahasilbaranganmerekadariBanjarmasin, Kalimantan.BagikaumBisaya pula, penghijrahanmereka di negeri Sabah khususnyadaerah BeaufortdanPulau Gaya disebabkanmerekamerupakankaumperibumiasal dinegeriini.Penghijrahanmerekamungkinberlakudalamskala yangkecidisebabkanfaktorperkahwinan.Sumberekonomi di daerahBeaufort amat kayadengansumberpertaniandanpengumpulanhasillautmenyebabkanmerekatertarikuntukmenetap di daerahini. Tambahan pula,kawasaniniamatstrategikdimanaiamerupakanlaluanperdagangandanperniagaanantaradaerah-daerah di negeri Sabah
  4. 4. RUJUKAN1.http://ms.wikipedia.org/wiki/Bisaya2.http://ms.wikipedia.org/wiki/Orang_Banjar

×